Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa"

Transkriptio

1 LIITE 4 Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2-luvun alussa Johdanto Tähän liitteeseen on koottu tiedot tutkimuksen vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta 2- luvun alussa. Tiedot perustuvat Thomson Reutersin kansainväliseen Web of Science -julkaisu- ja viittaustietokantaan (WoS) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ilta keräämiin julkaisutietoihin. WoS-tiedoista esitetään kunkin päätieteenalan julkaisumäärän ja viittausindikaattorien kehitys nelivuotiskausittain vuosina 2 22 sekä kohtainen tilanne nelivuotiskautena (WoS- ja OKM-aineistojen luokituksista ja laskentamenetelmistä ks. tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriö 24, julkaisematon raportti) Tutkimuksen vaikuttavuutta osoitetaan viittausindikaattoreilla, jotka ovat viittausindeksi ja Top- indeksi. Viittausindeksillä tarkoitetaan julkaisujen saamien viittausten lukumäärää suhteutettuna alan julkaisujen keskimääräiseen viittausmäärään. Indeksi saa arvon, mikäli julkaisut saavat yhtä paljon viittauksia kuin alalla keskimäärin. Julkaisut ovat tavanomaista vaikuttavampia, mikäli viittausindeksi saa ylittävän arvon, mutta eivät yllä tavanomaiseen vaikuttavuuteen, mikä arvo on pienempi kuin. Top-indeksi kuvaa n asemaa huippujulkaisujen tuotannossa ja lasketaan samalla tavalla kuin viittausindeksi, mutta maailman julkaisujen viitatuimmasta kymmenesosasta. Tuottavuustarkastelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosien 2 22 julkaisuaineistoon. Julkaisuaineistosta esitetään julkaisujen lukumäärän sekä julkaisutuottavuuden vuotuinen keskiarvo. Kustakin tieteenalasta esitetään tiedot jen julkaisujen ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin tasoluokituksen julkaisufoorumipisteiden (jufo-pisteiden) volyymitiedot sekä julkaisutuottavuus. Julkaisupisteet perustuvat jen valtionrahoituksen laskennassa käytettyihin julkaisuluokituksiin (Opetusja kulttuuriministeriön asetus jen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetusja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta 526/24). Tässä liitteessä on käytetty kolmea julkaisutuottavuuden käsitettä: - julkaisutuottavuus = julkaisut/tekijät - julkaisutuottavuus 2 = jufo-pisteet/tekijät - julkaisutuottavuus 3 = jufo-pisteet/julkaisut. Tärkein julkaisutuottavuuden muoto on julkaisutuottavuus 2, joka yhdistää samaan käsitteeseen sekä julkaisujen määrän että laadun. Muut tuottavuuden muodot täydentävät julkaisutuottavuus 2:tä. Ne tuottavat vertailukelpoisia tuloksia ennen kaikkea yhtenäisten julkaisukäytäntöjen muodostavien tieteenalojen sisällä. Julkaisujen määrät, jufo-pisteet ja tekijät on ositettu n ja tieteenalan mukaan. Tekijöillä tarkoitetaan julkaisuissa ilmoitettuja kirjoittajia. Kukin kirjoittaja esiintyy lle kuuluvien julkaisujen tekijänä vain kerran.

2 2 Liite jakautuu kahteen kokonaisuuteen. Luvussa 2 vedetään tiiviisti yhteen koko sektorin tutkimuksen vaikuttavuus ja tuottavuus. Luvussa kolme vaikuttavuutta ja tuottavuutta tarkastellaan päätieteenaloittain. 2 Yliopistotutkimuksen vaikuttavuus ja tuottavuus: yhteenveto 2. Vaikuttavuus Yliopistojen WoS-julkaisujen yhteenlaskettu lukumäärä oli 8 4 nelivuotiskautena luvun alussa julkaisumäärä oli runsas 4 julkaisua. Viittausindeksin arvo on,8 ja se on palannut 2-luvun puolivälin notkahduksen jälkeen tarkasteluajanjakson alun tasolle. Top- indeksin kehitys on noudatellut viittausindeksin tasoa ja sen muutosta (kuvio WoS ). Kuvio WoS Huolimatta nousevista viittausindikaattoriluvuista Suomen sijoitukset OECD-maiden keskinäisessä vertailussa ovat vuosien varrella hiukan heikentyneet. 2-luvun alussa Suomen viittausindeksin arvot oikeuttivat 9. sijaan ja Top-indeksin arvot. sijaan. 2-luvun alussa sijoitukset ovat vastaavasti 4 ja 5. Suomen ohi ovat viittausindeksivertailussa ajaneet Australia, Irlanti, Norja ja Saksa ja Top-indeksivertailussa myös Itävalta (kuvio WoS 2).

3 3 Suomen sijoitus OECD-maiden viittaus- ja Top-indeksivertailussa vuosina Sijoitus Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS 2 Päätieteenaloittain tarkasteltuna tutkimuksen suurimmat tieteenalat ovat luonnontiede sekä lääke- ja terveystieteet. Niiden suhteellinen osuus on kuitenkin laskenut 2-luvulla. Osuuttaan ovat lisänneet tekniikka, yhteiskuntatieteet sekä humanistiset tieteet ja taiteet (kuvio WoS 3). 4 Päätieteenalojen osuudet sektorin WoS-julkaisuista 2-22, % Osuus WoS-julkaisuista, % Luonnontieteet Bio- ja ympäristötieteet Tekniikka Lääke- ja terveystieteet Maatalous- ja metsätieteet Yhteiskuntatieteet Humanistiset tieteet ja taiteet Kuvio WoS Päätieteenala

4 4 Korkeimmat viittausindeksin arvon saavat maatalous- ja metsätieteet (,25) ja bio- ja ympäristötieteet,4 (kuvio WoS 4). Maatalous- ja metsätieteiden viittausindeksi on kuitenkin laskusuunnassa, kun taas biotieteiden sekä yhteiskuntatieteiden suunta on nouseva.,4 Yliopistosektorin julkaisumäärältään suurimpien tieteenalojen viittausindeksi 2-22,3,2 Viittausindeksi,,9, Luonnontieteet Bio- ja ympäristötieteet Tekniikka Lääke- ja terveystieteet Maatalous- ja metsätieteet Yhteiskuntatieteet Kuvio WoS 4 Kuvio WoS 5

5 5 Yliopistoittain eniten WoS-julkaisuja tuottavat Helsingin, Aalto- ja Turun. Viittaus- ja Top-indeksillä parhaiten pärjää Svenska handelshögskolan, mutta korkeita arvoja saavat myös Aalto-, Helsingin ja Jyväskylän (kuvio WoS 5). 2.2 Tuottavuus Yliopistot tuottivat vuosina 2 22 vuodessa keskimäärin 37 julkaisua, jotka keräsivät 5 4 jufo-pistettä. Julkaisuja oli tekemässä 9 8 henkilöä. Julkaisutuottavuus (julkaisut/tekijät) oli,9 julkaisua kirjoittajaa kohti, julkaisutuottavuus 2 (jufo-pisteet/tekijät) 2,6 jufo-pistettä kirjoittajaa kohti. Yksi julkaisu keräsi keskimäärin,4 jufo-pistettä (taulukko OKM ). Eniten julkaisuja t tuottavat yhteiskuntatieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä. Näillä tieteenaloilla on myös suurin määrä kirjoittajia. Suurimmat jufo-pistemäärät tulevat kuitenkin luonnontieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä. Julkaisutuottavuus on korkein yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä, julkaisutuottavuus 2 luonnontieteissä, julkaisutuottavuus 3 luonnontieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä. Erot eivät kuitenkaan kuvasta todellisia tuottavuuseroja, sillä niihin vaikuttavat paitsi tieteenalojen julkaisukäytännöt myös jufo-pisteiden laskentakaava. Tieteenala Julkaisuja Jufo-pisteitä Tekijöitä Julkaisuja / Jufo-pisteitä / Jufo-pisteitä / tekijöitä tekijöitä julkaisuja Luonnontieteet ,6 2,9,8 Bip- ja ympäristötieteet ,5 2,5,7 Tekniikka ,5,9,3 Lääke- ja terveystieteet ,6 2,7,7 Maatalous- ja metsätieteet 9 2 5,7 2,2,3 Yhteiskuntatieteet ,3 2,6, Humanistitse tieteet , 2,8,9 Yhteensä ,9 2,6,4 Taulukko OKM. Julkaisut, jufo-pisteet ja tekijät päätieteenaloittain, vuosien 2 22 keskiarvo Yliopistokohtaisessa tarkastelussa korkeimmat julkaisutuottavuus :n (julkaisut/tekijät) ja julkaisutuottavuus 2:n arvot (jufo-pisteet/tekijät) saavat Svenska handelshögskolan, Tampereen, Itä-Suomen, Åbo Akademi, Helsingin, Lapin sekä Vaasan (kuvio OKM 2). Sen sijaan jufo-pisteiden määrä julkaisua kohti ovat samaa luokkaa kaikissa issa. Laskelmassa ei ole otettu huomioon, että julkaisujen ja julkaisupisteiden määrään vaikuttaa n tieteenalarakenne. Julkaisukäytännöt ja julkaisufoorumiluokkien muodostaminen vaihtelevat tieteenaloittain. Mikäli nämä otetaan huomioon, Lapin n ja Vaasan n julkaistuottavuusluvut ovat taulukossa 2 esitettyä korkeammat. Muilta osin jen järjestys on muuttumaton. Monialaissa tieteenalapainotusten muuttaminen vaikuttaa julkaisufoorumi-pisteiden määrään vain vähän. Koska tieteenalojen vaikutus on suhteellisen pieni, on tarkastelut ilman tieteenalakorjausta.

6 6 Yliopisto Julkaisuja Jufo-pisteitä Tekijöitä Julkaisuja/ Jufo-pisteitä/ Jufo-pisteitä/ tekijöitä tekijöitä Julkaisuja Aalto ,6 2,3,5 Helsingin ,9 2,7,4 Itä-Suomen ,9 3,,5 Jyväskylän ,9 2,5,4 Lappeenrannan teknillinen ,8 2,4,4 Lapin ,9 2,7,9 Oulun ,6 2,3,4 Svenska handelshögskolan ,3 3,4,5 Taide ,5,4,6 Tampereen ,4 3,2,3 Tampereen teknillinen ,5 2,,3 Turun ,9 2,6,4 Vaasan ,6 2,7, Åbo akademi , 2,8,3 Yhteensä ,9 2,6,4 Taulukko OKM 2. Julkaisut, jufo-pisteet ja tekijät ittain, vuosien 2 22 keskiarvo 3 Vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain Luonnontieteet Luonnontieteiden WoS-julkaisuja nelivuotisjaksolla oli 5 4. Julkaisumäärä lisääntyi 2-luvun alkuun verrattuna viidenneksellä (kuvio WoS Luonnon ). Alan viittausindeksi (,6) ylittää maailmantason ja Top-indeksi (,) on keskitasoa. Eniten luonnontieteiden julkaisuja tuottavat Helsingin ja Aalto-. Ne ja Jyväskylän saavat korkeimmat viittausindeksin ja samalla maailmantason selvästi ylittävän arvon (kuvio WoS Luonnon 2). 6 Luonnontieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 5,4 4,2 3,5,5,4,,3,,2,3,,3,5,6,7,6,,3,, 2,8, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS Luonnon,4

7 7 4 2 Luonnontieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , Julkaisumäärä ,7,,22,4,93,8,82,23,7,55,97,99,83,98,6,3,87,7,,85,5,,5, Viittausindikaattorit Kuvio WoS Luonnon 2 Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t julkaisivat vuosina 2 22 keskimäärin 63 julkaisua vuodessa. Suurimmat luonnontieteen julkaisijat ovat Helsingin ja Aalto-. Eniten jufo-pisteitä tekijää kohti tuottaa Lappeenrannan teknillinen (kuvio OKM Luonnon ) Luonnontieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain,78 2,,8,6 2,34,4 8 6,5,,8,2,5,95,3,89,5,4,96,83,8,68,87,86,,,95,83,2,,8,6 4,4 2,2 Aalto HY ISYO JY LTY OY SHH TaY TTY TY ÅA Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM Luonnon Bio- ja ympäristötieteet Bio- ja ympäristötieteiden WoS-julkaisuja oli 3 2 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä lisääntyi 2-luvun alkuun verrattuna kuudenneksella (kuvio WoS Bio- ja ympäristö). Alan viittausindeksi (,4) ylittää maailmantason ja Top-indeksi (,3) on keskitasoa. Eniten bio- ja ympäristötieteiden WoS-julkaisuja tuottavat Helsingin ja Turun. Helsingin saa korkean viittausindeksin arvon (,26). Useimpien muiden jen viittausindeksin arvo on maailmantason tuntumassa tai hiukan yli (kuvio WoS Bio- ja ympäristö 2).

8 8 33 Biotieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 32 3, ,2,,98,95,95,97,94,94,7,2,9,9,9,,94,4,3,2, , ,4 Kuvio WoS Bio- ja ympäristö Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi 6 Biotieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 4 2,5 Julkaisumäärä 8 6 4,,93,26,7,5,97,3,78,9,86,66,5,7,4,95,96,79,,5 Viittausindikaattorit 2 Aalto- Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Oulun Tampereen teknillinen Tampereen Turun Åbo Akademi, Kuvio WoS Bio- ja ympäristö 2 Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat bio- ja ympäristötieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 2 5 julkaisua vuodessa. Suurimmat julkaisijat ovat Helsingin ja Turun. Julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on samaa luokkaa kaikissa suurimmissa issa (kuvio OKM Bio- ja ympäristö ).

9 9 4 Bio- ja ympäristötieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain 2,5 2 2,3 2, 8,39,5 6 4,3,2,3,9,8,85,,87,5,7,3,,99,87,,5, 2,5 HY ISYO JY LTY LY OY TaY TY ÅA, Kuvio OKM Bio- ja ympäristö Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja Tekniikka Tekniikan WoS-julkaisuja oli 2 3 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä lisääntyi 2- luvun alkuun verrattuna runsaalla puolella (kuvio WoS Tekniikka ). Alan viittausindeksi (,4) ja Top-indeksi (,2) ovat maailman keskitasoa. Eniten tekniikan julkaisuja tuottavat Aalto ja Tampereen teknillinen. Maailmantason viittausindeksin arvon saavat Aalto, Helsingin, Jyväskylän Ja Åbo Akademi (kuvio WoS Tekniikka 2). 25 Tekniikka, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 2,4 5,8,4,7,9,8,,7,4,6,4,2,6,2,4,,4,4,5,2,6,2,8 5, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS Tekniikka,4

10 9 Tekniikka, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , Julkaisumäärä ,7,6,54,3,8,8,78,66,92,92,94,9,79,66,4,2,5,,5 Viittausindikaattorit Aalto- Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Lappeenrannan teknillinen Oulun Tampereen teknillinen Turun Åbo Akademi, Kuvio WoS Tekniikka 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat tekniikassa vuosina 2 22 keskimäärin 4 4 julkaisua vuodessa. Suurimmat julkaisijat ovat Aalto- ja Tampereen teknillinen. Suurimpien julkaisijoiden korkein julkaisutuottavuus (jufopisteitä/tekijä) on Aalto-ssa ja Åbo Akademissa (kuvio OKM Tekniikka ). 2 Tekniikan julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain, ,2,5,34,88,45,4,94,89,85,85,4,98,9,86,96,78,77,74,26,5,4,2,,8 8,6 6 4,4 2,2 Aalto HY ISYO JY LTY OY TTY TY VY ÅA Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM Tekniikka Lääke- ja terveystieteet Lääke- ja terveystieteen WoS-julkaisuja oli 3 9 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä pysyi 2-luvun alkuun verrattuna ennallaan (kuvio WoS Lääke- ja terveys ). Alan viittausindeksi (,8) ja Top-indeksi (,) ovat hyvää maailmanluokkaa. Eniten lääke- ja terveystieteiden julkaisuja tuottaa Helsingin. Maailmantason viittausindeksin arvoon yltävät selvästi Helsingin, Itä-Suomen ja Turun (kuvio WoS Lääke- ja terveys 2).

11 45 Lääke- ja terveystieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 4 35, ,2,,,7,5,5,5,5,,2,8,9,6,4,,,,,,8,2 5,8 5, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi,4 Kuvio WoS Lääke ja terveys Lääke- ja terveystieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 2 Julkaisumäärä 8 6 4,9,8,25,9,2,4,85,68,,9,5,,7,,89,62,5,,5 Viittausindikaattorit 2 Aalto- Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Oulun Tampereen Turun Åbo Akademi, Kuvio WoS Lääke ja terveys 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat lääke- ja terveystieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 6 9 julkaisua vuodessa. Suurin julkaisija on Helsingin. Korkein julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on Itä-Suomen lla ja Tampereen lla (kuvio OKM Lääke- ja terveys ).

12 2 3 Lääke- ja terveystieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain,8 25,54,6,4 2 5,,9,6,6,89,89,88,87,5,7,,3,8,2,,8,6 5,4,2 HY ISYO JY OY TaY TY ÅA, Kuvio OKM Lääke- ja terveys Maatalous- ja metsätieteet Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja Maatalous- ja metsätieteiden WoS-julkaisuja oli 66 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä on kasvanut 2-luvun alusta viidenneksen (kuvio WoS Maa- ja metsä ). Alan viittausindeksi (,25) ja Top-indeksi (,43) ovat korkeata maailmanluokkaa. Helsingin n ja Itä-Suomen n viittausindeksin ja Top--indeksin arvot ylittävät selvästi maailmantason (kuvio WoS Maa- ja metsä ). Maatalous- ja metsätieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain 7 6,37,44,43,5,48,43,49,52,48,43,6,4 5,34,33,3,32,27,24,28,3,27,25, ,8, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi,4 Kuvio WoS Maa ja metsä

13 3 Maatalous- ja metsätieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 35,57 Julkaisumäärä ,34,4,,5, Viittausindikaattorit 5,5 5 Helsingin Itä-Suomen, Kuvio WoS Maa ja metsä 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat maatalous- ja metsätieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 9 julkaisua vuodessa. Suurin julkaisija on Helsingin. Korkein julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on Itä-Suomen lla (kuvio OKM Maa- ja metsä ). 8 7 Maatalous- ja metsätieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain,69,8,6 6 5,25,4,2 4 3,96,9,76,,8,6 2,4,4,2 HY ISYO OY Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM Maa ja metsä Yhteiskuntatieteet Yhteiskuntatieteiden WoS-julkaisuja oli runsas 2 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä on 2,5-kertaistunut 2-luvun alusta (kuvio WoS Yhteiskunta ). Alan viittausindeksin ja Top- indeksin arvot jäävät alle maailmantason. Eniten julkaisuja tuottavat Helsingin, Aalto, Jyväskylän ja Turun. Korkeimmat viittaus- ja Top-indeksin arvot saa Svenska handelshögskolan (WoS Yhteiskunta 2).

14 4 25 Yhteiskuntatieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 2,4 5,2 5,89,87,88,87,85,85,77,78,85,86,87,74,74,77,9,8,93,94,84,82,8, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS Yhteiskunta,4 Yhteiskuntatieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 5,63,5 Julkaisumäärä 4 3 2,6,6,83,64,62,94,89,8,5,7,42,82,59,8,8,9,8,,5 Viittausindikaattorit,26, Kuvio WoS Yhteiskunta 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat yhteiskuntatieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 9 5 julkaisua vuodessa. Suurimmat julkaisijat ovat Helsingin, Tampereen ja Turun. Korkein julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on Svenska handelshögskolanilla ja Åbo Akademilla (kuvio OKM Yhteiskunta ).

15 5 3 Yhteiskuntatieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain, ,2,76,,,7,98,94,97,85,84,7,88,89,8,35,3,6,99,3,94,,97,5,9,2,,4,2,,8,6,4 5,2 Aalto HY ISYO JY LTY LY OY SHH TaY TTY TY VY ÅA Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM yhteiskunta Humanistiset tieteet Humanististen tieteiden WoS-julkaisuja oli liki 6 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä on yli kaksinkertaistunut 2-luvun alusta (kuvio WoS Humanistiset ). Alan viittausindeksi (,38) ja Top-indeksi (,48) ylittävät reilusti maailmantason. Eniten julkaisuja tuottaa Helsingin. Erittäin korkeat viittaus- ja Top-indeksin arvot saa Jyväskylän (3,8 ja 3,8), mutta myös Helsingin n arvot ovat korkeaa luokkaa (kuvio WoS Humanistiset 2). Humanistiset tieteet ja taiteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain 7,56,6 6,4,44,48, ,89,87,9,83,9,9,6,4,3,,22,7,32,7,26,38,2,8, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS Humanistiset,4

16 6 Humanistiset tieteet ja taiteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 25 3,8 3,5 Julkaisumäärä 2 5,32 3,8 3, 2,5 2,,5 Viittausindikaattorit 5,8,6,,5 Helsingin Jyväskylän Turun,33, Kuvio WoS Humanistiset 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat yhteiskuntatieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 6 5 julkaisua vuodessa. Suurimmat julkaisijat ovat Helsingin, Jyväskylän ja Turun. Korkein julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on Jyväskylän lla (kuvio OKM Humanistiset ). 3 Humanististen tieteiden julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain, ,7,2,2,2,8,7,7,57,67,65,86,84,6,52,,,84,77,8,2,6,,2,,8,6,4 5,2 Aalto HY ISYO JY LY OY TaiY TaY TY VY ÅA Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM Humanistiset

17 7 3 Yliopistokohtaisessa palautteessa käytetystä tieteellinen vaikuttavuuden ja tuottavuuden terminologiasta Tutkimuksen kansainvälistä vaikuttavuutta mitataan viittausindeksillä maailman keskitaso saavutetaan, kun viittausindeksi on, Suomen sektorin keskitaso saavutetaan, kun viittausindeksi on,8 huomattavasti yli maailman keskitason ollaan, kun,2 Parasta tutkimusta mitataan Top-indeksillä parhaan tutkimuksen maailman keskitaso saavutetaan, kun Top-indeksi on, huomattavasti yli maailman keskitaso saavutetaan, kun Top-indeksi =,2 Kärkiala on tieteenala, jonka joko vaikuttavuusindeksi tai Top-indeksi on,2 ja toinenkin indeksi aivan lähituntumassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista Kuvio 1b: Tilikauden tuloksen osuus

Lisätiedot

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti.

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti. 1 Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti. OKM:n profiiliryhmä 2 Sisällys 1 Johdanto 2 Aineisto ja luokitukset 2.1 OKM-julkaisuaineisto 2.2 WoS-aineisto

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta Suomen Akatemia 24.10.2014 Tieteen tila 2014 Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta www.aka.fi/tieteentila 1 Sisällys Aineisto... 3 Miten hyvin Web of Science -pohjainen aineisto kattaa eri alojen

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Bio- ja ympäristötieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Julkaisufoorumien luokittelu

Julkaisufoorumien luokittelu Julkaisufoorumien luokittelu Suunnittelija Janne Pölönen, TSV OKM:n bibliometriikkaseminaari Helsingin yliopisto 11.3.2013 Julkaisufoorumi-luokitus Vuonna 2011 valmistunut tieteellisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Tekniikka

Tieteen tila 2014: Tekniikka Suomen Akatemia 28.1.214 Tieteen tila 214: Tekniikka Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Tekijyys tieteessä-seminaari

Lisätiedot

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 11.3.2013 Johdon tuki -yksikkö 1 Miksi, mihin ja miten Akatemia käyttää bibliometrisiä indikaattoreita? Akatemian

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 1 Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 Työryhmä Finnish Council of University Rectors Matti Uusitupa, puheenjohtaja Ilkka Niemelä ja

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10.

Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10. Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10. 2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Tieteenalaluokitus Lausunnot ehdotuksesta

Lisätiedot

Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan

Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan WoS vai Scopus? Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:17 WoS vai Scopus? Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun

Lisätiedot

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus Opetus ja kulttuuriministeriön profiiliryhmän raportti Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 215:5 Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus

Lisätiedot

Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset

Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset JURE I -työryhmän raportti Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Aineistot... 3 2.1 Yliopistojen aineistot... 3 2.2 Thomson Reutersin Web

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Seuraavissa kuvioissa on alakohtaisesti esitetty vuonna 2014

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Yliopistot

Tieteen tila 2014: Yliopistot Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Yliopistot Yliopistokohtaiset tilastot opetus- ja tutkimushenkilo sto sta, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisesta vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj LAATU TIETEESSÄ tiedeyhteisö: yliopistot, tutkimuslaitokset, tieteelliset

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli

Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli Tapio Kosunen Opetus- ja kulttuuriministeriö Julkaisufoorumi-seminaari 2.2.2015 Rahoitusmalli ja julkaisut rahoitusmallia on kehitetty jatkuvasti ja ajan myötä

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi Heikki Mannila 26.3.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan saada aikaan? ICT-alan kehityksen seuranta ja kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Osaamiskeskittymät rakenteiden uudistaminen. Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Vaasa 10.12.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Osaamiskeskittymät rakenteiden uudistaminen. Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Vaasa 10.12.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Osaamiskeskittymät rakenteiden uudistaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Vaasa 10.12.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Korkea-asteen koulutuksen suorittaneet väestöstä 2014 Lähde:

Lisätiedot

Kohti tieteenalojen tasa-arvoa

Kohti tieteenalojen tasa-arvoa Kohti tieteenalojen tasa-arvoa Olli Poropudas ja Janne Pölönen Tieteellisten julkaisujen painoarvoa yliopistojen rahoitusmallissa on lisätty. Vuodesta 2015 alkaen julkaisut-rahoitustekijän perusteella

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA

Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA Tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi-Tommola Miten tutkimuksen laatua mitataan? Tutkimuksen arvioinnissa käytettyjä mittareita Opetusministeriön

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26 Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta Eeva Rantala 26.4.2014 Kehysriihi ja yliopistot Yliopistoindeksin puoliaaminen (- 16,5 milj euroa 2015, sis. amk:t) ValIo varautuu lisäpääomiaamaan yliopistoja

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä. 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä

Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä. 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä Kandipalaute: mitä se on? Suomalainen opiskelijapalautekysely CHE Quest:in pohjalta Varsinaisia

Lisätiedot

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY 1 Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY Hankkeen taustaa 2 KORKEAKOULUT TIETEENALAT Korkeakoulut matriisiorganisaationa

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta

Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta Vastuullinen ja vaikuttava Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus -seminaari 15.4.2015 Ylijohtaja Tapio Kosunen = yliopisto tai ammattikorkeakoulu kampus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisterihanke

Kansallinen julkaisurekisterihanke Kansallinen julkaisurekisterihanke Tutkimus vapaaksi verkkoon! -seminaari 25.1.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Käynnistys: TiedeKOTA-työryhmä 2007-2008 tehtävänä kehittää KOTA-tietokannan tutkimusosiota:

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

TIETEELLISEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS SUOMESSA 2002 2006

TIETEELLISEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS SUOMESSA 2002 2006 TIETEELLISEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS SUOMESSA 2002 2006 Osmo Kivinen, Juha Hedman & Kaisa Peltoniemi Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE Turun yliopisto, Turku 2008 ISBN: 978-951-29-3598-7 Sisällys

Lisätiedot

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Anne Lehto moderaattori, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN:n) bibliometriikkakoulutus, Hanken 12.3.2012 1 Yliopisto Arvioinnin nimi

Lisätiedot

Yliopistojen kandipalaute

Yliopistojen kandipalaute Yliopistojen kandipalaute Helena Rasku-Puttonen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17.9.2014 Taustaa Opiskelijoiden aloitteesta v. 2008; useita työryhmiä Palautekyselyiden kartoitus: Opiskelijoiden osallistaminen

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso -katsauksen yleisosan tiivistelmä

Suomen tieteen tila ja taso -katsauksen yleisosan tiivistelmä Suomen tieteen TILA JA TASO Katsaus tutkimustoimintaan ja tutkimuksen vaikutuksiin 2000-luvun alussa YLEISOSAN TIIVISTELMÄ Suomen tieteen tila ja taso -katsauksen yleisosan tiivistelmä 1 2 Taitto: PixPoint

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimuspolitiikasta 10.11.2015 Liike-seminaari

Ajankohtaista tutkimuspolitiikasta 10.11.2015 Liike-seminaari Ajankohtaista tutkimuspolitiikasta 10.11.2015 Liike-seminaari Eeva Kaunismaa Opetusneuvos 2 Strateginen painopiste: Osaaminen ja koulutus 3 Kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

Minne menet, avoin yliopisto?

Minne menet, avoin yliopisto? Minne menet, avoin yliopisto? Mervi Varja Avoimen yliopiston foorumin puheenjohtaja Minne menet, avoin yliopisto? Viime vuodet tilastokatsaus 2010-2013 Uutta opiskelijaprofiilista Lähitulevaisuuden suuntia

Lisätiedot

Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin painotuksiin

Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin painotuksiin Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI) Tampereen yliopisto 29.12.2010 Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

Bibliometriikka eli tieteellisen julkaisutoiminnan määrällinen tutkimus on noussut

Bibliometriikka eli tieteellisen julkaisutoiminnan määrällinen tutkimus on noussut Eija Poteri Media & viestintä 36(2013): 3 4 55 Katsaus Bibliometriikkaa viestintätieteilijöille? 1 Bibliometriikka eli tieteellisen julkaisutoiminnan määrällinen tutkimus on noussut puheenaiheeksi sellaisillakin

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2012

Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2012 Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2012 Aika: torstai 13.12.2012 klo 10-13 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312 Läsnä: Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja Risto Heiskala Mirja Iivonen

Lisätiedot

Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus

Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus Juha Haataja Etiikan päivä 9.3.2016 Avoimuus etenee kansainvälisesti Hyötyjä - Tieteellinen toimintamalli edistyy -

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Yliopistolaitos tänään ja huomenna

Yliopistolaitos tänään ja huomenna Yliopistolaitos tänään ja huomenna Hallintopäälliköiden neuvottelupäivät 2011 Levi 12.8.2011 Arvo Jäppinen Lapin korkeakoulukonsernin strategiaryhmän puheenjohtaja Yliopistolain yliopisto Yliopistoista

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 13.4.21 Matias Ansaharju Tu ru n kauppa korkeakoulu Hels ingin kauppa korkeakoulu Tam pereen teknillinen ylio pisto Svenska ha ndels högskolan Lapp eenrannan

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso 2009. Tiivistelmä

Suomen tieteen tila ja taso 2009. Tiivistelmä Suomen tieteen tila ja taso 29 Tiivistelmä Suomen tieteen tila ja taso 29 Tiivistelmä Toimittaneet: Paavo Löppönen, Annamaija Lehvo, Kaisa Vaahtera & Anu Nuutinen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 23.8.2012 LIITE 1

Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 23.8.2012 LIITE 1 Tässä liitteessä on tausta-aineistoa periaatekeskusteluun Julkaisufoorumista ja sen kritiikistä. Liitteessä on kolme osaa: 1. TIETEELLISET JULKAISUT YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLISSA 2013-1016 (s. 1) 2. ALKUPERÄIS-

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain

Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen julkaisutoimintaa tieteenaloittain bibliometrisiä indikaattoreita apuna käyttäen. Bibliometrisenä

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Juuli - julkaisutietoportaali Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuportaalista Juuliksi Kansallisen julkaisuportaalin kehitystyö alkoi syksyllä 2012 Rahoitus

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen elvytystoimet

Yliopistotutkimuksen elvytystoimet Yliopistotutkimuksen elvytystoimet Kari Raivio Kansleri (emeritus), Helsingin yliopisto STS/STA seminaari 13.2.2014 Ovatko elvytystoimet tarpeen? Suomen tieteen kansainvälinen arvostus heikkenee Suomen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Itä-Suomen yliopisto - tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012 Yhä useampi tohtorintutkinnon suorittanut on ulkomaalainen Suomessa suoritettiin 1 143 tohtorin tutkintoa vuonna

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston. käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille

Kansallisen elektronisen kirjaston. käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 1. Taustatietoja 1.0 Ammattikorkeakoulu (Mitä ammattikorkeakoulua edustat) 1.1 Sukupuoli 1.2 Ikä 1.3 Opiskelija- tai työntekijäryhmä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon

Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon OSMO KIVINEN & JUHA HEDMAN Johdanto Avaamme tässä kirjoituksessa vaihtoehtoisia näkökulmia Suomen Akatemian äskettäin julkaiseman Tieteen tila 2014 -raportin

Lisätiedot

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus? Miten tieteen avoimuutta voi mitata? - artikkelit Open Access -lehdissä -

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on merkittävä alueellinen rooli ja koulutuksessa valtakunnallisesti merkittävä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Yliopistot tekevät perustutkimusta ja. Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010

Yliopistot tekevät perustutkimusta ja. Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010 Yliopistot tekevät perustutkimusta ja ammattikorkeakoulut soveltavaa Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010 Ammattikorkeakoulujen t&k-menot 2008 LAUREA

Lisätiedot

Kilpailukyky syntyy maakunnissa Aluekehittämisen ajankohtaispäivät 23-24.11.2015. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Kilpailukyky syntyy maakunnissa Aluekehittämisen ajankohtaispäivät 23-24.11.2015. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Kilpailukyky syntyy maakunnissa Aluekehittämisen ajankohtaispäivät 23-24.11.2015 Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Mistä maakuntien elinvoima syntyy Ulkoiset vahvuudet Elinkeinorakenne, väestörakenne, saavutettavuus,

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA

YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA 1 YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA Ylikirjastonhoitaja, pj Päivi Kytömäki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Tutkimuksen tuen verkosto SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTO/ TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

OKM:n työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen

OKM:n työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen jätetty sähköiselle lomakkeelle 1(5) Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM123:00/2014 OKM:n työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen Kopio sähköisen lomakkeen kautta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Näe e metsä puilta Metsäteollisuus teollisuus liittyy kaikkeen arkielämäss ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Tavallisena

Lisätiedot