PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET"

Transkriptio

1 PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS KYSELY YLIOPISTOILLE Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät Määräaikaisten professorien osuus yliopistoittain Palkka joulukuussa 2010 ja palkkojen muutos Yliopistokohtaiset palkat Kokonaispalkan muodostuminen ja esimiespalkkion kehittyminen Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasoille Naisten ja miesten välisten erojen tarkastelua PALKKAKYSELY JÄSENILLE Vastaajaprofiili Palkka joulukuussa Vastaajaryhmien välisiä vertailuja Muut korvaukset ja palkkiot Palkkojen muutos yliopistoittain Tyytyväisyys palkkaan ja tavoitepalkka Naisten ja miesten välinen palkkaero Jäsenkyselyn ja yliopistojen toimittaman aineiston vertailua Vuotuinen työaika Työajan jakautuminen eri tehtäviin Mahdollisuus keskittyä ydintehtäviin Akateeminen vapaus työssä Työskentelyolosuhteiden muuttuminen...38 Liite: kysymyslomakkeet...39 Yliopistopaino Helsinki 2011 Professoriliitto Rautatieläisenkatu Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Focus PROFESSORILIITTO Master Oy PL TAMPERE Puh. (03) Faksi (03)

3 J o h da n t o Professoriliitto on tehnyt jälleen kaksi laajahkoa selvitystä professorien palkoista ja eräistä muista professorien työhön liittyvistä seikoista joulukuussa Ensimmäinen selvitys tehtiin jäsenkyselynä. Järjestyksessä tämä on kymmenes vastaava selvitys. Toinen selvitys tehtiin jokaisen yliopiston henkilöstöjohdolle esitettynä kyselynä. Järjestyksessä tämä on kahdeksas tällainen selvitys. Kaikki yliopistot vastasivat liiton esittämään kyselyyn. Monessa tapauksessa yliopiston henkilöstöjohto delegoi vastauksen antamisen muulle henkilöstöhallinnossa toimivalle. Molempien kyselyjen kyselylomake on liitetty tähän raporttiin. Raportin kohdassa Tutkimusaineiston kuvaus on kerrottu kyselyjen käytännön toteuttamisesta. Eri vuosina suoritetut selvitykset ovat kohdistuneet joko marraskuuhun tai joulukuuhun. Joulukuu katsottiin nyt tarkoituksenmukaisemmaksi, koska marraskuussa maksettiin taannehtivasti korotuksia. Jäsenten palkkakysely tehtiin aikaisempaan tapaan Focus Master Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lauhan johdolla. Yliopistojen työnantajakysely tehtiin liiton nimissä, mutta siitä saadut tulokset on analysoinut ja raportin laatinut toimitusjohtaja Lauha. Tältäkin osin noudatettiin aikaisempaa käytäntöä. Vuoden 2010 alussa yliopistoja koskien tapahtui suuria muutoksia. Kaikki virat muutettiin työsuhteisiksi. Yliopistoissa ei ole enää aikaisemmissa selvityksissä olleita mvs. professoreita, joilla ei ollut professorin virkaa. Yliopistoissa on nykyisin kahdenlaisia professorin työsuhteita: vakinaisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia professoreita sekä määräaikaisessa työsuhteessa olevia professoreita. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva professori ei vastaa täysin aikaisempaa mvs. professoria. Yliopistoissa tapahtui työsuhteistamisen lisäksi muitakin muutoksia, joilla on ollut merkitystä palvelussuhteeseen. Yliopistojen neuvottelujärjestelmä muuttui. Selvitykset eivät ole tieteellisiä tutkimuksia. Niiden tarkoituksena on kartoittaa monipuolisesti professorien palkkatasoa, siinä tapahtuvia muutoksia sekä yliopistokohtaisia/tieteenalakohtaisia yhteneväisyyksiä ja eroja. Raportin julkaisemisella pyritään viestittämään professorien palkkatilannetta jäsenkunnalle, yliopistoille, eri sidosryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös suurelle yleisölle. Lyhennelmä raportista on julkaistu Acatiimi -lehden numerossa 3/2011. Raportti on myös liiton kotisivuilla Kummatkin selvityksen kohteet ovat pääasiassa samoja, tärkeimpänä olivat professorien palkat. Täysin identtisiä eivät selvitykset kuitenkaan ole. Jäsenille suunnatussa kyselyssä kysyttiin palkkoja myös tutkimuslaitoksissa olevilta, sen sijaan henkilöstöjohdolle osoitettu kysely koski vain yliopistoissa toimivia professoreita. Kaikki professorit eivät kuulu Professoriliittoon. Liittoon kuulumattomille professoreille ei lähetetty jäsenkyselyä. Henkilöstöjohdolle osoitettu kysely sen sijaan koski yliopistossa toimivia kaikkia professoreita. Liittoon kuulumattomat ovat erityisesti määräaikaisia professoreita. Yliopistojen kaikista professoreista määräaikaisia oli joulukuussa 27 % ja jäsenistä 11 %. Määräaikaisten professorien prosentuaalinen osuus vaihtelee huomattavasti eri yliopistoissa. Eri yliopistojen nimityspolitiikka on eronnut ja eroaa toisistaan tässä suhteessa. Määräaikaisten professorien suurta osuutta on vaikea selittää. Sellaista ei voida hyväksyä professorin työhön välttämättä liittyvän pitkäjänteisyyden kannalta. Vuosina kokoaikaisten professorien lukumäärä yliopistoissa kasvoi vuosittain keskimäärin noin prosentilla. Marraskuusta 2009 joulukuuhun 2010 kokoaikaisten professorien lukumäärä PROFESSORILIITTO 3

4 pieneni prosentilla. Professoriliitto on lähtenyt siitä, että professorien lukumäärää yliopistoissa voidaan kasvattaa maltillisesti. Työantajakyselyn vastauksissa professorien palkankorotusprosentti oli keskimäärin 3.7 % verrattuna noin vuotta aikaisemmin suoritettuun selvitykseen. Jäsenkyselyssä vastaava prosentti oli 3.5 %. Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan kaikkien palkansaajien ansiotaso nousi vuoden 2009 neljänneksestä vuoden 2010 neljännekseen keskimääräisesti 2.1 %:lla. Professorien suhteellisen suotuisa ansiokehitys vuonna 2010 perustui yliopistojen sopimuskorotuksiin. Yliopistoista saadun tiedon mukaan korotusprosentti eri yliopistoissa vaihteli huomattavasti ollen 0.8 ja 8 prosentin välillä. Aalto-yliopistossa on otettu käyttöön muista yliopistoista jossain määrin poikkeava palkkausjärjestelmä. Aallossa korotusprosentti on ollut suhteellisen vaatimaton ollen 2.2 %. Professorien vaativuustaso keskiarvo putosi jonkin verran ollen nyt 0.01 tasoa alhaisempi kuin vuosi aikaisemmin (Aalto puuttuu vertailusta). Henkilökohtaisen suoriutumisen keskiarvo putosi selvemmin eli 0.11 tasoa (tästä vertailusta puuttuvat sekä Aalto että Helsingin yliopisto). Tasojen keskiarvon putoamisessa on nähtävissä huolestuttavia piirteitä. Yliopistot noudattavat pääasiassa yhdenmukaisia työehtosopimuksen määräyksiä YPJ:stä. Taidepuolella YPJ:n kuvaukset tosin poikkeavat jossain määrin tiedepuolesta. Tämä ei kuitenkaan ole syynä siihen, että taidealoilla on huonommat palkat kuin tiedepuolella. Muutoinkin yliopistojen väliset palkkaerot ovat samoista määräyksistä huolimatta melko suuria. Tiedeyliopistoissa kaikkien professorien korkein keskiarvo oli 6836 euroa ja alhaisin 6015 euroa kuukaudessa. Erot johtuvat professorien erilaisista sijoittumisista vaativuus- ja suoriutumistasoille eri yliopistoissa. Yliopistokohtaisiin palkkaeroihin vaikuttavat myös vaihtelevat esimiespalkkiot ja sukupuolijakautuma. Nyt laaditussa raportissa on kiinnitetty huomiota nais- ja miesprofessorien palkkoihin ja palkkaeroihin. Jäsenkyselyn perusteella vuosina sukupuolten väliset palkkaerot eivät ole muuttuneet olennaisesti. Yliopistolta saatujen tietojen mukaan ero oli joulukuussa keskimäärin 273 euroa kuukaudessa ja jäsenkyselyn perusteella ero oli 288 euroa. Käytettävän aineiston perusteella ei voi tarkkaan esittää, mistä erot johtuvat. Eräitä havaintoja voi kuitenkin tehdä. Miesprofessoreista määräaikaisia on joka neljännes. Naisprofessoreista määräaikaisia on hiukan enemmän kuin kolmannes. Määräaikaisilla on yleensä keskimääräisesti selvästi alemmat palkat kuin vakinaisilla. Miesprofessorit menestyvät naisprofessoreita paremmin sekä vaativuusarvioinnissa että henkiarvioinnissa. Tämä koskee sekä vakinaisia että määräaikaisia. Jäsenkyselyn mukaan esimiespalkkioita saavia miehiä oli 28 % ja naisia 21 %. Lisäksi tieteenalakohtaiset erot vaikuttanevat myös sukupuolten välisiin palkkaeroihin, joskaan asia ei tule ainakaan suoraan esiin nyt käytettävissä olevasta aineistosta. Palkkojen lisäksi jäsenkyselyyn liittyi keskeisenä jäsenten mielipidekartoitus koskien työhön ja yliopistoon liittyviä asioita. Yhteenveto mielipidekartoituksesta sisältyy raporttiin. Tässä yhteydessä on syytä kiittää jäsenkyselyyn vastanneita jäseniä vaivannäöstä sekä toimitusjohtaja Yrjö Lauhaa, yliopistojen henkilöstöjohtoa ja henkilöstöhallintoa hyvästä yhteistyöstä. Jorma Virkkala Professoriliiton toiminnanjohtaja PROFESSORILIITTO

5 1. T U T K I M U S A I N E I S T O N K U VAU S Kysely yliopistoille kohdistui joulukuun 2010 palkkoihin. Kyselyssä pyydettiin yliopistojen johtoa ilmoittamaan seuraavat tiedot: - Työsuhdekohtaiset tiedot erikseen vakinaisten professorien ja määräaikaisten professorien osalta. - Joulukuun 2010 palkat pyydettiin eriteltyinä YPJ:n mukaisen maksussa olevan palkan (sisältäen Vaati- ja Henki-osan tai vaihtoehtoisesti takuupalkan), esimiespalkkion, muiden säännöllisesti maksettavien lisien sekä näistä muodostuvan ns. säännöllisen työajan kokonaispalkan osalta. Professoriliiton jäsenten palkkakysely toteutettiin kirjekyselyn ja sähköpostikyselyn yhdistelmänä joulukuussa Kysely kohdistettiin suurimmalle osalle työssä olevia liiton jäseniä. Kyselyyn vastasi 760 jäsentä ja vastausaktiivisuus oli siten 48 %. Vastausaktiivisuus kohosi selvästi edellisestä vuodesta. Jäsenten palkkakyselyn vertailukohtana toimii yhdeksän aikaisempaa kyselyä: vuoden 2001 marras-joulukuussa toteutettu liiton jäsenkysely (palkkatiedot marraskuulta 2001) sekä vuosien palkkakyselyt (palkkatiedot marraskuulta ja sekä joulukuulta 2006 ja 2007). - Henki- ja Vaati-tasot professorikohtaisesti, professorien sukupuoli Kaikki 16 yliopistoa toimitti palkkatiedot. Vaati- ja Henki-tasojen osalta esiintyy kuitenkin jonkin verran puutteita. Kaikkiaan aineisto käsittää yhteensä 2374 kokoaikaisen professorin palkkatiedot. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu osa-aikaisten professorien palkkatiedot. Palvelussuhdekohtaiset palkkatiedot ovat käytettävissä 1729 vakinaisen professorin ja 645 määräaikaisen professorin osalta. Yliopistojen professorit ovat nykyisin työsuhteessa, joka lähtökohtaisesti on vakinainen eli toistaiseksi voimassa oleva. Kuitenkin perustellusta syystä työsuhde voi olla määräaikainen. PROFESSORILIITTO 5

6 2. K Y S E LY Y L I O P I S T O I L L E 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät Taulukko 1: Professorien lukumäärä ja yliopistojen toimittaman aineiston muoto yliopistoittain YLIOPISTO PALKKA- AINEISTON MUOTO VAATItasot HENKItasot kokoaikaisten professorien lukumäärä osa-aikaisten professorien lukumäärä Aalto-yliopisto kokonaispalkka Helsingin yliopisto kaikki tiedot kyllä Itä-Suomen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Jyväskylän yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Kuvataideakatemia kaikki tiedot kyllä kyllä 8 0 Lapin yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 54 6 Lappeenrannan teknillinen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Oulun yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Sibelius-Akatemia kaikki tiedot kyllä kyllä 25 3 Svenska handelshögskolan kaikki tiedot kyllä kyllä 24 4 Tampereen teknillinen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Tampereen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Teatterikorkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 10 0 Turun yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Vaasan yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 44 4 Åbo Akademi kaikki tiedot kyllä kyllä 98 9 yhteensä Tutkimusaineisto perustuu yliopistojen ilmoittamiin kokoaikaisten professorien palkkoihin joulukuussa 2010 ja käsittää yhteensä 2374 professorin palkkatiedot. Yliopistojen palveluksessa on lisäksi 270 osa-aikaista professoria, jotka on rajattu palkkojen tarkastelun ulkopuolelle. Kun osa-aikaisten professorien oletetaan työskentelevän 50 % täydestä työajasta, vastaa professorien työpanos yhteensä 2509 henkilötyövuotta. 6 PROFESSORILIITTO

7 Taulukko 2: Professorien lukumäärä vuosina vuosi kokoaikaisia osa-aikaisia yhteensä vuosi kokoaikaiset professorit, lukumäärän muutos vuosittain kaikki professorit, lukumäärän muutos vuosittain % % % % % % % % % % % % % % yhteensä % % PROFESSORILIITTO 7

8 2.2. Määräaikaisten professorien osuus yliopistoittain Taulukko 3: Määräaikaisten professorien osuus yliopistoittain yliopisto määräaikaisten professorien osuus (%)2010 Teatterikorkeakoulu 100 Kuvataideakatemia 100 Sibelius-Akatemia 56 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 46 Tampereen yliopisto 41 Aalto-yliopisto 33 Turun yliopisto 32 Oulun yliopisto 29 Lapin yliopisto 26 Helsingin yliopisto 25 Vaasan yliopisto 23 Jyväskylän yliopisto 22 Tampereen teknillinen yliopisto 17 Svenska handelshögskolan 13 Åbo Akademi (sis Vaasa) 13 Itä-Suomen yliopisto 11 kaikki yhteensä 27 8 PROFESSORILIITTO

9 2.3. Palkka joulukuussa 2010 ja palkkojen muutos Taulukko 4: Kaikki yliopistot, vakinaisten ja määräaikaisten professorien kokonaispalkka Palkka 2010 kaikki professorit vakinaiset professorit määräaikaiset professorit keskiarvo vaihteluväli desiili alakvartiili mediaani yläkvartiili desiili Palkkaan luetaan Vaati- ja Henki-osat tai vaihtoehtoisesti takuupalkka sekä lisäksi esimiespalkkiot ja muut vastaavat säännöllisesti maksettavat lisät. Palkkaan ei lueta tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. Palkka saattaa myös muodostua euromääräisestä, YPJ-sopimuksen ylittävästä sopimus-palkasta. Taulukko 5: Palkkojen muutos vuodesta 2009, kaikki professorit vertailu vuoteen 2009 muutos keskiarvon muutos % mediaanin muutos % PROFESSORILIITTO 9

10 marraskuu 2003 marraskuu 2004 marraskuu 2005 joulukuu 2006 joulukuu 2007 marraskuu 2008 marraskuu 2009 joulukuu 2010 Kuva 1. Kaikkien professorien keskipalkka Taulukko 6: Keskipalkan muutos vuosittain vuodesta 2003 muutos muutos muutos muutos muutos muutos muutos % 2.5 % 6.0 % 6.6 % 4.9 % +3.1 % +3.7 % muutos % 10 PROFESSORILIITTO

11 2.4. Yliopistokohtaiset palkat Taulukko 7: Yliopistokohtaiset palkat, keskiarvot ja mediaanit kaikki professorit vakinaiset professorit määräaikaiset professorit erotus vakinaisten professorien hyväksi YLIOPISTO keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani keskiarvojen erotus Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi kaikki PROFESSORILIITTO 11

12 Taulukko 8: Yliopistot kaikkien professorien palkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä YLIOPISTO keskiarvo 2010 muutos 2009 > 2010 muutos 2003 > 2010 Lappeenrannan teknillinen yliopisto % % Helsingin yliopisto % % Aalto-yliopisto % Svenska handelshögskolan % % Oulun yliopisto % % Jyväskylän yliopisto % % Tampereen teknillinen yliopisto % % Tampereen yliopisto % % Åbo Akademi % % Vaasan yliopisto % % Lapin yliopisto % % Turun yliopisto % Itä-Suomen yliopisto % Sibelius-Akatemia % % Teatterikorkeakoulu % % Kuvataideakatemia % % kaikki % % 12 PROFESSORILIITTO

13 Taulukko 9: Yliopistot vakinaisten professorien palkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä YLIOPISTO keskiarvo 2010 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 7546 Aalto-yliopisto 6858 Helsingin yliopisto 6710 Oulun yliopisto 6593 Svenska handelshögskolan 6535 Tampereen yliopisto 6520 Sibelius-Akatemia 6503 Jyväskylän yliopisto 6453 Vaasan yliopisto 6442 Tampereen teknillinen yliopisto 6406 Åbo Akademi 6356 Turun yliopisto 6319 Lapin yliopisto 6311 Itä-Suomen yliopisto 6091 Teatterikorkeakoulu 5851 Kuvataideakatemia 5501 kaikki 6530 PROFESSORILIITTO 13

14 2.5. Kokonaispalkan muodostuminen ja esimiespalkkion kehittyminen Taulukko 10: Vakinaisten professorien ja määräaikaisten professorien kokonaispalkan muodostuminen 1 keskiarvot palkkanimikkeittäin vakinaiset professorit määräaikaiset professorit palkka (YPJ:n mukainen palkka Henki- ja Vaatiosineen tai vaihtoehtoisesti takuupalkka) esimiespalkkio muut säännöllisesti maksettavat lisät edellisistä koostuva kokonaispalkka Taulukko 11: Esimiespalkkion kehittyminen vuosina esimiespalkkiota saavien osuus keskimääräinen esimiespalkkio (euroa) arvio professoreille maksettavien esimiespalkkioiden summasta (euroa kuukaudessa) 31% 30% 28% 25% 22% 19% Tarkastelussa mukana kaikki yliopistot paitsi Aalto-yliopisto. 2 Esimiespalkkion ilmoittaneet yliopistot vaihtelevat hieman vuodesta toiseen. Tästä johtuen n-luku vaihtelee tarkastelujaksolla välillä Vuoden 2010 tiedoista puuttuu ainoastaan Aalto-yliopisto. Arvio esimiespalkkioiden summasta perustuu palkkiota saavien osuuteen ja keskimääräiseen palkkioon ja on suhteutettu kokoaikaisesti työskentelevään professorikuntaan, myös yliopistoihin jotka eivät ole toimittaneet tietoa esimiespalkkioista. 14 PROFESSORILIITTO

15 2.6. Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain Taulukko 12: Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain ja muutos vuoteen 2009, kaikki professorit 3 yliopisto Vaati-keskiarvo ja muutos KAIKKI PROFESSORIT Henki-keskiarvo ja muutos Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi kaikki yliopistot Aalto-yliopisto ei ole toimittanut Vaati- ja Henki-tasoja. Lisäksi Henki-tasot puuttuvat Helsingin yliopiston osalta ja Turun yliopiston osalta vertailutieto vuodelta PROFESSORILIITTO 15

16 Taulukko 13: Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain, eriteltynä vakinaisten ja määräaikaisten professorien osalta yliopisto Aalto-yliopisto Vaati, keskiarvo VAKINAISET Henki, keskiarvo MÄÄRÄAIKAISET Vaati, keskiarvo Henki, keskiarvo Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi kaikki yliopistot PROFESSORILIITTO

17 Taulukko 14: Professorien sijoittuminen Vaati-tasoille yliopistoittain 4 yliopisto VAATI-TASO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi kaikki yliopistot Aalto-yliopisto ei ole toimittanut tarvittavia tietoja. Taulukko sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset professorit. PROFESSORILIITTO 17

18 Taulukko 15: Professorien sijoittuminen Henki-tasoille yliopistoittain 5 yliopisto HENKI-TASO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi kaikki yliopistot Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto eivät ole toimittaneet tarvittavia tietoja. Taulukko sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset professorit. 18 PROFESSORILIITTO

19 2.7. Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasoille Taulukko 16: Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasojen mukaiseen matriisiin (kaikki professorit, n-luvut) 6 HENKI yhteensä VAATI VAATI VAATI VAATI VAATI yhteensä Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto eivät ole toimittaneet tarvittavia tietoja. Taulukko sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset professorit. PROFESSORILIITTO 19

20 2.8. Naisten ja miesten välisten erojen tarkastelua Taulukko 17: Naisten ja miesten välinen palkkaero tarkastelussa yliopistoittain. Yliopistot järjestetty palkkaeron mukaan. 7 YLIOPISTO miehet naiset erotus miesten hyväksi Kuvataideakatemia Sibelius-Akatemia Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lapin yliopisto Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Svenska handelshögskolan Itä-Suomen yliopisto Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Åbo Akademi Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto kaikki Tarkastelu sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset professorit. 20 PROFESSORILIITTO

21 Taulukko 18: Naisten ja miesten osuus eri yliopistoissa yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto sukupuoli miehiä % naisia % 92,3 7,7 Aalto-yliopisto 85,2 14,8 Oulun yliopisto 81,0 19,0 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Svenska handelshögskolan 80,3 19,7 79,2 20,8 Åbo Akademi 77,6 22,4 Sibelius-Akatemia 76,0 24,0 Itä-Suomen yliopisto 73,8 26,2 Helsingin yliopisto 73,7 26,3 Turun yliopisto 71,3 28,7 Tampereen yliopisto 71,1 28,9 Vaasan yliopisto 70,5 29,5 Jyväskylän yliopisto 68,5 31,5 Teatterikorkeakoulu 50,0 50,0 Lapin yliopisto 40,7 59,3 Kuvataideakatemia 37,5 62,5 kaikki yliopistot 75,5 24,5 Taulukko 19: Vakinaiset ja määräaikaiset professorit sukupuolen mukaan sukupuoli vakinainen % professuurin tyyppi määrä-aikainen nainen 66,2 33,8 mies 75,0 25,0 kaikki professorit 72,8 27,2 PROFESSORILIITTO 21

22 Taulukko 20: Vaati- ja Henki-tasot sukupuolen mukaan, eriteltynä vakinaisten ja määräaikaisten professorien osalta yliopisto Vaati, keskiarvo VAKINAISET Henki, keskiarvo MÄÄRÄAIKAISET Vaati, keskiarvo Henki, keskiarvo nainen mies kaikki professorit Taulukko 21: Kokonaispalkka sukupuolen mukaan, eriteltynä vakinaisten ja määräaikaisten professorien osalta 8 kokonaispalkka miehet naiset palkkaero miesten hyväksi määräaikaiset vakinaiset kaikki professorit Jäsenkyselyssä naisten ja miesten välinen palkkaero on 288 euroa miesten hyväksi. Aikasarja palkkaeroista on esitetty jäsenkyselyn tuloksissa kappaleessa PROFESSORILIITTO

23 3. PA L K K A K Y S E LY J Ä S E N I L L E 3.1. Vastaajaprofiili sukupuoli % nainen 28,3 mies 71,7 ikä % alle 40 vuotta 2, vuotta 21, vuotta 44,8 60 vuotta tai enemmän 31,6 tieteenala % luonnontieteellinen 21,2 humanistinen 13,0 yhteiskuntatieteellinen 12,1 teknistieteellinen 11,9 kauppatieteellinen 9,0 kasvatustieteellinen 6,6 lääketieteellinen 6,4 oikeustieteellinen 3,3 teologinen 2,3 terveystieteet 2,3 psykologia 2,1 maatalous-metsätieteellinen 2,0 taideteollinen 1,3 eläinlääketieteellinen 1,3 farmasia 1,1 hammaslääketieteellinen 1,1 musiikki 1,1 liikuntatieteellinen 0,8 teatteri ja tanssi 0,7 jokin muu 0,7 työpaikka % Helsingin yliopisto 19,9 Jyväskylän yliopisto 10,7 Turun yliopisto 9,7 Tampereen yliopisto 8,2 Oulun yliopisto 7,7 Åbo Akademi 6,2 Teknillinen korkeakoulu 6,1 Joensuun yliopisto 5,2 Tampereen teknillinen yliopisto 4,4 Turun kauppakorkeakoulu 3,2 Kuopion yliopisto 3,1 Vaasan yliopisto 2,3 Lappeenrannan teknillinen 2,0 yliopisto Svenska handelshögskolan 1,9 Lapin yliopisto 1,7 tutkimuslaitos 1,6 Helsingin kauppakorkeakoulu 1,6 Suomen Akatemia 1,1 Taideteollinen korkeakoulu 0,9 Sibelius-Akatemia 0,9 Teatterikorkeakoulu 0,5 muu työpaikka 1,1 työaika % kokoaikainen 97,9 osa-aikainen 2,1 palkkasopimus % YPJ-sopimus 95,6 henkilökohtainen sopimus 4,4 PROFESSORILIITTO 23

24 tehtävä % professorina pysyvästi ilman 81,5 aikarajoitusta professorina määräaikaisesti 10,8 muunlaisessa tehtävässä 4,5 työvapaalla tms. professorin 3,2 tehtävistä 3.2. Palkka joulukuussa 2010 Palkkausta käsiteltäessä on tutkimusaineisto rajattu siten, että mukana ovat ainoastaan kokopäiväiset professorin tehtäviä hoitavat vastaajat. Pois on siten rajattu osa-aikaiset professorit, työvapaalla olevat professorit ja muissa kuin professorin tehtävissä toimivat jäsenet. Lisäksi aineistosta poistettiin nettopalkkansa ilmoittaneet vastaajat. Näillä rajauksilla tutkimusaineisto käsittää 669 vastaajaa. Taulukko 22: Jäsenten palkka Palkka joulukuu 2010 marraskuu 2009 marraskuu 2008 joulukuu 2007 joulukuu 2006 marraskuu 2005 marraskuu 2004 marraskuu 2003 keskiarvo mediaani Taulukko 23: Palkka joulukuussa 2010 ja muutos vuosilta 2009, 2008, 2007 ja 2006 Palkka vaihteluväli alakvartiili yläkvartiili joulukuu 2010 muutos muutos muutos muutos keskiarvo % % % % mediaani % % % % alakvartiili % % % % yläkvartiili % % % % Professorien palkka joulukuussa 2010 oli keskimäärin euroa ja mediaanipalkka euroa. Vuoden 2009 marraskuuhun verrattuna oli joulukuun 2010 mediaanipalkka 222 euroa ja keskipalkka 213 euroa korkeampi. 24 PROFESSORILIITTO

25 Palkkaan luetaan VAATI- ja HENKI-palkka tai vaihtoehtoisesti takuupalkka. Palkkaan ei lueta esimiespalkkioita, tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. 9 Seuraaville sivuille on taulukkomuotoon koottu palkkatietoja eri vastaajaryhmissä. Yliopistokohtaiset ja tieteenalakohtaiset palkat on järjestetty keskiarvon mukaan Kuva 2. Histogrammi, palkka joulukuussa marraskuu 2001 marraskuu 2002 marraskuu 2003 marraskuu 2004 marraskuu 2005 joulukuu 2006 joulukuu 2007 marraskuu 2008 marraskuu 2009 joulukuu 2010 Kuva 3. Keskipalkka vertailussa Vertailtaessa jäsenkyselyä ja yliopistojen toimittamaa aineistoa tulee huomioida, että yliopistojen toimittamassa aineistossa kokonaispalkka sisältää myös esimiespalkkion. PROFESSORILIITTO 25

26 Taulukko 24: Palkan muutos vuosittain vuodesta 2001 muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % 26 PROFESSORILIITTO

27 3.3. Vastaajaryhmien välisiä vertailuja Taulukko 25: Yliopistokohtaiset palkat joulukuussa 2010 keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 10 yliopisto keskiarvo mediaani Lappeenrannan tekn. yliopisto Teknillinen korkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Svenska handelshögskolan Vaasan yliopisto Tampereen yliopisto Kuopion yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Oulun yliopisto Aalto, TaiK (*) Åbo Akademi Lapin yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Turun yliopisto Sibelius-Akatemia (*) tutkimuslaitos (*) Teatterikorkeakoulu (*) kaikki vastaajat YHDISTYNEET YLIOPISTOT keskiarvo mediaani Aalto-yliopisto Turun yliopisto Itä-Suomen yliopisto tähdellä on merkitty yliopistot, joiden n-luku 10 PROFESSORILIITTO 27

28 Taulukko 26: Tieteenalakohtaiset palkat keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 11 tieteenala keskiarvo mediaani psykologia lääketieteellinen luonnontieteellinen teknistieteellinen kauppatieteellinen liikuntatieteellinen (*) terveystieteet musiikki (*) oikeustieteellinen eläinlääketieteellinen yhteiskuntatieteellinen maatalous-metsätieteellinen taideteollinen kasvatustieteellinen humanistinen teologinen farmasia (*) hammaslääketieteellinen (*) teatteri ja tanssi (*) kaikki vastaajat tähdellä on merkitty tieteenalat, joiden n-luku PROFESSORILIITTO

29 sukupuoli keskiarvo mediaani nainen mies ikä keskiarvo mediaani alle 40 vuotta vuotta vuotta vähintään 60 vuotta palkkasopimus keskiarvo mediaani YPJ-järjestelmän mukainen palkka henkilökohtainen sopimus työtehtävä keskiarvo mediaani professorina pysyvästi ilman aikarajoitusta professorina määräaikaisesti PROFESSORILIITTO 29

30 3.4. Muut korvaukset ja palkkiot Muiden palkan osien tai muotojen osalta tarkastelupohja on seuraavanlainen: esimiespalkkiota on saa 26 % vastaajista (naisten keskuudessa osuus 21 % ja miesten keskuudessa 28 %) (euromääräinen tieto käytettävissä 179 vastaajalta) projektinjohtamiskorvausta saa 11 % vastaajista (naisten keskuudessa osuus 9 % ja miesten keskuudessa 12 %) (euromääräinen tieto käytettävissä 62 vastaajalta) erilliskorvausta täydennyskoulutuksesta tai sivutoimisesta tuntiopetuksesta saa 17 % vastaajista (naisten keskuudessa osuus 19 % ja miesten keskuudessa 16 %) (euromääräinen tieto käytettävissä 108 vastaajalta) esimiespalkkio joulukuussa 2010 Euroa keskiarvo 719 mediaani 600 vaihteluväli alakvartiili 387 yläkvartiili 950 projektinjohtamiskorvaus vuonna 2010 Euroa keskiarvo 8179 mediaani 6000 vaihteluväli alakvartiili 2000 yläkvartiili erilliskorvaus täydennyskoulutuksesta tai sivutoim. Euroa tuntiopetuksesta vuonna 2010 keskiarvo 2253 mediaani 1000 vaihteluväli alakvartiili 500 yläkvartiili PROFESSORILIITTO

31 3.5. Palkkojen muutos yliopistoittain Taulukko 27: Yliopistokohtaiset palkat ja palkkojen muutos ja , järjestetty euromääräisen muutoksen mukaan. 12 yliopisto keskiarvo 2010 muutos muutos Lappeenrannan tekn. yliopisto % % Aalto, Helsingin kauppakorkeakoulu % % Helsingin yliopisto % % Aalto, Teknillinen korkeakoulu % % Svenska handelshögskolan (*) % % Turun yliopisto, Kauppakorkeakoulu % % Tampereen yliopisto % % Lapin yliopisto (*) % % Turun yliopisto, Turun yliopisto % % Oulun yliopisto % % Vaasan yliopisto % % Tampereen teknillinen yliopisto % % Itä-Suomen yliopisto, Joensuu % % Åbo Akademi % % Itä-Suomen yliopisto, Kuopio % % Sibelius-Akatemia (*) % % Jyväskylän yliopisto % % tutkimuslaitos (*) % % Teatterikorkeakoulu (*) 6715 Aalto, TaiK (*) 6246 kaikki vastaajat % Vertailtaessa muutosta tulee muistaa, että eri ajankohtina kyselyyn ovat vastanneet eri henkilöt. Etenkin vastaajamäärältään pienten yliopistojen kohdalla esiintyy melko suuria poikkeamia kahden peräkkäisen tutkimuksen välillä. Tarkastelujakso antaakin parhaimman kuvan palkkojen kehittymisestä. 12 tähdellä on merkitty yliopistot, joiden n-luku 10 PROFESSORILIITTO 31

32 3.6. Tyytyväisyys palkkaan ja tavoitepalkka Kuva 4. Omaan palkkaansa tyytyväisten osuus vuosina prosenttia vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen palkkaansa. Palkkaansa tyytyväisten osuus on tarkastelujaksolla vaihdellut 22 ja 42 prosentin välillä. Palkkaansa tyytymättömiä pyydettiin jatkokysymyksessä nimeämään palkka, joka olisi heidän mielestään sopivan suuruinen. Tavoitepalkan keskiarvo koko aineistosta laskettuna on 7209 euroa. Tavoitepalkan ja vastaajien nykyisen palkan erotuksesta muodostuu palkkakuilu. Kaikkien tavoitepalkan ilmoittaneiden osalta palkkakuilu on 974 euroa 13. Palkkakuilu on hieman kohonnut ja on nyt korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin. Taulukko 28: Palkkaansa tyytyväisten osuus ja palkkakuilu kvartiileittain nykyinen palkka, kvartiilit Tyytyväisten osuus Palkkakuilu palkkaansa tyytymättömillä 1. kvartiili, alle 5880 euroa 26 % 761 euroa 2. kvartiili, euroa 38 % 904 euroa 3. kvartiili, euroa 38 % 1108 euroa 4. kvartiili, vähintään 6738 euroa 55 % 1358 euroa kaikki vastaajat 39 % 974 euroa 13 Kaikki palkkaansa tyytymättömät eivät ole ilmoittaneet tavoitepalkkaa. Nykyinen palkka ja tavoitepalkka on tiedossa yhteensä 397 vastaajalta, joiden nykyinen keskipalkka on 6235 euroa. Palkkakuilu on siten tavoitepalkka 7209 euroa nykyinen palkka 6235 euroa = 974 euroa. 32 PROFESSORILIITTO

33 Aalto, HSE 8 Sibelius-Akatemia 14 Åbo Akademi SHH Joensuun yliopisto Vaasan yliopisto Aalto, TKK Lapin yliopisto Oulun yliopisto Tampereen teknillinen Kuopion yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopisto Helsingin yliopisto TuKK Jyväskylän yliopisto 49 Lappeenr. teknillinen Aalto, TaiK tyytyväinen omaan palkkaan hammaslääket farmasia liikuntatiet musiikki yhteiskuntatiet psykologia kauppatiet oikeustiet teologinen teknistiet lääketiet humanistinen kasvatustiet terveystiet maatalous-metsä luonnontiet taideteollinen eläinlääket teatteri ja tanssi tyytyväinen omaan palkkaan PROFESSORILIITTO 33

34 3.7. Naisten ja miesten välinen palkkaero Kuva Kuva 5. Naisten 5. Naisten ja miesten ja miesten keskipalkka keskipalkka naiset miehet Naisten ja miesten välinen palkkaero on nykyisin 288 euroa miesten hyväksi. Taulukko 29: Miesten ja naisten palkka ja palkkakehitys vuodesta 2001 palkka miehet palkka naiset vuosimuutos vuosimuutos ,1 % ,1 % ,1 % ,4 % ,1 % ,5 % ,9 % ,0 % ,6 % ,8 % ,3 % ,3 % ,4 % ,1 % ,8 % ,6 % ,6 % ,8 % 288 palkkojen erotus miesten hyväksi muutos ,9% ,7 % 34 PROFESSORILIITTO

35 Kuva 6. Naisten ja miesten välinen palkka suhteutettuna eli naisten euro ,00 0,95 0,950 0,950 0,953 0,965 0,966 0,959 0,959 0,965 0,963 0,955 0,90 0,85 0, naisten euro 3.8. Jäsenkyselyn ja yliopistojen toimittaman aineiston vertailua Kuva 7. Vertailussa keskipalkka yliopistoittain jäsenkyselyssä ja yliopistojen toimittamassa aineistossa 7500 LTY 7000 Jäsenkysely 6500 VY TaY Aalto HY SHH Kaikki yliopistot 6000 LY TY ISY SibA ÅA JY OY TTY TeaK Yliopistojen toimittama aineisto 14 Vuonna 2010 naisten palkka oli 95,5 % miesten palkasta. Muutokset tarkastelujaksolla ovat hyvin pieniä. Tarkastelu perustuu kuvan 5 mukaisiin keskipalkkoihin. PROFESSORILIITTO 35

36 3.9. Vuotuinen työaika Mikä on arviosi mukaan todellinen vuotuinen työaikasi? Työaika, keskiarvo (tuntia) miehet 2166 naiset 2154 esimieslisää saavat 2236 ei esimieslisää 2140 vakinaiset professorit 2174 määräaikaiset professorit palkkakvartiili, alle 5880 euroa palkkakvartiili, euroa palkkakvartiili, euroa palkkakvartiili, vähintään 6738 euroa 2263 kaikki vastaajat Työajan jakautuminen eri tehtäviin Miten arvioisit työhön käyttämäsi ajan jakautuvan prosentuaalisesti? yhteiskunnallinen vaikuttaminen 11 % hallinnolliset tehtävät 27 % tutkimus 30 % opetus 32 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 36 PROFESSORILIITTO

37 3.11. Mahdollisuus keskittyä ydintehtäviin Miten hyvin koet pystyväsi keskittymään ydintehtäviisi? ei esimiestehtäviä esimiestehtäviä vuotta tai enemmän vuotta vuotta alle 40 vuotta nainen mies KAIKKI VASTAAJAT % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin hyvin melko hyvin ei osaa sanoa melko huonosti erittäin huonosti PROFESSORILIITTO 37

38 3.12. Akateeminen vapaus työssä Akateeminen vapaus viimeisen viiden vuoden aikana on mielestäsi? lisääntynyt 1 pysynyt ennallaan 28 vähentynyt Työskentelyolosuhteiden muuttuminen Ovatko työskentelyolosuhteesi muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana? parantuneet paljon 2 parantuneet jonkin verran 18 en osaa sanoa, ei muutosta 26 huonontuneet jonkin verran 39 huonontuneet paljon PROFESSORILIITTO

39 L I I T E PROFESSORIEN PALKKASELVITYS Professoriliitto joulukuu 2010 PERUSTIEDOT PROFESSORIEN PALKKAUKSESTA merkitse tiedot alle: Yliopisto: Monelleko vakinaiselle kokoaikaiselle professorille maksettiin palkkaa joulukuussa 2010? Monelleko määräaikaiselle kokoaikaiselle professorille maksettiin palkkaa joulukuussa 2010? Monelleko vakinaiselle osa-aikaiselle professorille maksettiin palkkaa joulukuussa 2010? Monelleko määräaikaiselle osa-aikaiselle professorille maksettiin palkkaa joulukuussa 2010? Työsuhdekohtaiset tiedot pyydetään täydentämään tämän Excel-tiedoston lehdille PALKKATIEDOT 1 A ja 1 B Palkkatiedot 1 A professorin sukupuoli N / M VIRKA/PALVELUSUHDE 1 VIRKA/PALVELUSUHDE 2 VIRKA/PALVELUSUHDE 3 jne. VAKINAISTEN KOKOAIKAISTEN PROFESSORIEN PALKKAUS ERITELTYNÄ TYÖSUHTEITTAIN JOULU- KUUSSA 2010 Professorien palkat täydennetään alla olevaan taulukkoon, jokaisen professorin palkka omalle riville. Sarakkeessa E muut vastaavat lisät ei mukaan lueta tuntiopetuspalkkioita, maksullisen palvelutoiminnan palkkioita, projentinjohtamiskorvauksia eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu kuukausittain säännöllisesti. euromääräinen YPJ:n mukainen maksussa oleva palkka, (sis. VAATIosan ja HENKI-osan tai takuupalkan) esimiespalkkio euromääräisenä muut vastaavat säännöllisesti maksettavat lisät euromääräisenä edellisistä koostuva ns. säännöllisen työajan kokonaispalkka euromääräisenä tehtävän vaativuustaso henkilökohtainen suoritustaso YPJ:n ylittävä euromääräinen sopimuspalkka PROFESSORILIITTO 39

40 Palkkatiedot 1 B MÄÄRÄAIKAISTEN KOKOAIKAISTEN PROFESSORIEN PALKKAUS ERITELTYNÄ TYÖSUHTEITTAIN JOULUKUUSSA 2010 Määräaikaisten professorien palkat täydennetään alla olevaan taulukkoon, jokaisen professorin palkka omalle riville. Sarakkeessa E muut vastaavat lisät ei mukaan lueta tuntiopetuspalkkioita, maksullisen palvelutoiminnan palkkioita, projentinjohtamiskorvauksia eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu kuukausittain säännöllisesti. professorin sukupuoli N / M euromääräinen YPJ:n mukainen maksussa oleva palkka, (sis. VAATIosan ja HENKIosan tai takuupalkan) esimiespalkkio euromääräisenä muut vastaavat säännöllisesti maksettavat lisät euromääräisenä edellisistä koostuva ns. säännöllisen työajan kokonaispalkka euromääräisenä tehtävän vaativuustaso henkilökohtainen suoritustaso YPJ:n ylittävä euromääräinen sopimuspalkka PALVELUSUHDE 1 PALVELUSUHDE 2 PALVELUSUHDE 3 jne. 40 PROFESSORILIITTO

41 PROFESSORILIITON JÄSENKYSELY 2010 Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat Professoriliiton toimistossa toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, puh , sähköposti ja asiamies Raija Pyykkö, puh , sähköposti 1. Sukupuoli? 1. mies 2. nainen 2. Ikä? vuotta 3. Tieteenalasi? 1. eläinlääketieteellinen 2. farmasia 3. hammaslääketieteellinen 4. humanistinen 5. kasvatustieteellinen 6. kauppatieteellinen 7. kuvataide 8. liikuntatieteellinen 9. luonnontieteellinen 10. lääketieteellinen 11. maatalous-metsätieteell. 12. musiikki 13. oikeustieteellinen 14. psykologia 15. taideteollinen 16. teatteri ja tanssi 17. teknillistieteellinen 18. teologinen 19. terveystieteet 20. yhteiskuntatieteellinen 21. muu, mikä? 4. Varsinainen työpaikka? 1. Aalto, HSE 2. Aalto, TaiK 3. Aalto, TKK 4. HY 5. ISY, JoY 6. ISY, KY 7. JY 8. KuvA 9. LTY 10. LY 11. OY 12. SibA 13. SHH 14. TaY 15. TeaK 16. TTY 17. TY, TSE 18. TY, TY 19. VY 20. ÅA 21. SA 22. MpKK 23. tutkimuslaitos, mikä? 24. muu työpaikka, mikä? 5. Työaikasi nykyisessä tehtävässä? 1. olen kokoaikainen 2. olen osa-aikainen 6. Tehtävä joulukuussa 2010? VAIN YKSI RASTI 1. olen professorina pysyvästi ilman aikarajoitusta 2. olen professorina määräaikaisesti, määräaikaisuuden pituus 3. olen muunlaisessa tehtävässä, mikä tehtävä? 4. olen työvapaalla tms. professorin tehtävistä, hoidan 7. Mikä on YPJ-sopimuksen mukainen, maksussa olevan bruttopalkkasi euromäärä joulukuussa 2010 kohdan 6 mukaisesta virasta tai tehtävästä? Mukaan luetaan VAATI- ja HENKI-palkka tai vaihtoehtoisesti takuupalkka. Mukaan ei lueta esimiespalkkioita, tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. euroa kuukaudessa (käytä tarvittaessa apuna joulukuun 2010 palkkakuittia) 8. Onko edellä kohdan 7 mukainen palkkasi sopivan suuruinen? 1. Kyllä 2. Ei ole. Mikä olisi sopivan suuruinen palkka? euroa / kk PROFESSORILIITTO 41

42 9. Mitkä ovat voimassa oleva VAATI- ja HENKI-tasosi? VAATI-taso (asteikolla 1-11) HENKI-taso (asteikolla 1-9) palkkani ei määräydy yliopistojen YPJ:n mukaan 10. Jos olit yliopistossa professorina joulukuussa 2010, saitko silloin esimiespalkkiota? 1. en saanut 2. sain, euroa joulukuussa 2010, Mistä tehtävästä? 11. Oletko saanut tai saamassa projektinjohtamiskorvausta (maksullinen palvelutoiminta, lääketieteellinen maksullinen palvelutoiminta tai muu projektinjohtaminen) vuonna 2010? Jos olet, arvioi kuinka paljon korvauksen kokonaismäärä on vuonna 2010 varsinaiselta työnantajaltasi. 1. olen saanut tai saamassa. Arvio euroa vuonna en ole saanut enkä saamassa 12. Oletko saanut tai saamassa täydennyskoulutuksesta tai muusta sivutoimisesta tuntiopetuksesta erillistä korvausta varsinaiselta työnantajaltasi? Jos olet, arvioi kuinka paljon korvaukset vuonna 2010 yhteensä tulevat olemaan. 1. olen saanut tai saamassa. Arvio euroa vuonna en ole saanut enkä saamassa 13. Onko sinulla työ- tai virkaehtosopimusjärjestelmästä poikkeava henkilökohtainen sopimus palkkauksestasi? 1. kyllä 2. ei ole 14. Mikä on arviosi mukaan todellinen vuotuinen työaikasi? tuntia 15. Miten arvioisit työhön käyttämäsi ajan jakautuvan prosentuaalisesti? % tutkimus % opetus % yhteiskunnallinen vaikuttaminen % hallinnolliset tehtävät 16. Miten hyvin koet pystyväsi keskittymään ydintehtäviisi? 1. erittäin hyvin 2. melko hyvin 3. en osaa sanoa 4. melko huonosti 5. erittäin huonosti 17. Akateeminen vapaus viimeisen viiden vuoden aikana on mielestäsi 1. lisääntynyt 2. pysynyt ennallaan 3. vähentynyt 18. Ovatko työskentelyolosuhteesi muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana? 1. parantuneet paljon 2. parantuneet jonkin verran 3. en osaa sanoa tai ei muutosta 4. huonontuneet jonkin verran 5. huonontuneet paljon KIITOS VASTAUKSESTASI! Palauta täytetty kysely oheisessa palautuskuoressa mennessä. 42 PROFESSORILIITTO

43 PROFESSORILIITTO 43

44 PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2012 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI toukokuu 2013 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2009 KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2010 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2007 KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2008 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. YLEISTÄ...5 2. KYSELY

Lisätiedot

SISÄLLYS. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYS. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYS JOHDANTO 1. AINEISTON KUVAUS... 2 2. TYÖNANTAJASELVITYS... 3 2.1. Professorien lukumäärät... 3 2.2. Määräaikaisten professorien osuus ittain... 5 2.3. Kokonaispalkka syyskuussa 2014 ja palkkojen

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2016

PALKKASELVITYKSET 2016 PALKKASELVITYKSET 2016 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2017 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...5 2. TYÖNANTAJASELVITYS...6 2.1. Professorien

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2015

PALKKASELVITYKSET 2015 PALKKASELVITYKSET 2015 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2016 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...5 2. TYÖNANTAJASELVITYS...6 2.1. Professorien

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista Kuvio 1b: Tilikauden tuloksen osuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi Professoriliiton Palkkakyselyt 2008 Tutkimusraportti 4.3.2009 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2 www.focusmaster.fi

Lisätiedot

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa OSA 1. OPISKELIJAT JA

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa LIITE 4 Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2-luvun alussa Johdanto Tähän liitteeseen on koottu tiedot tutkimuksen vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta 2- luvun

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26 Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta Eeva Rantala 26.4.2014 Kehysriihi ja yliopistot Yliopistoindeksin puoliaaminen (- 16,5 milj euroa 2015, sis. amk:t) ValIo varautuu lisäpääomiaamaan yliopistoja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT Sisällys YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ...3 YLIOPISTOT...5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ...6 Henkilöstömäärä...6 Ikärakenne...8 Vakinaisuus ja määräaikaisuus...9

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta. KOTA-seminaari Jyväskylä Juha Sainio, TY

Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta. KOTA-seminaari Jyväskylä Juha Sainio, TY Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta KOTA-seminaari 17.9.2014 Jyväskylä Juha Sainio, TY Uraseurannan tausta Sijoittumisen seurannasta viivästettyyn uraseurantaan yliopistoilla omia valmistuneiden

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuun lopussa 14696, joista miehiä 9205 ja naisia 6926. Turun työttömyysaste oli 17,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 107/1b. Arvio väitteestä "Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin" opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Samaa Eri mieltä mieltä N % % -----------------

Lisätiedot

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en kyllä N % % 1. vuosi 381 97.9 2.1 2.-4. vuosi 838 96.7 3.3 5.-7. vuosi

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) ---------------------------- ---------------------------- Enintään 1-3 Vähintään Enintään

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) ---- ---- Pää- Sivu- Muulla Pää- Sivu- Muulla Miehet toimisesti toimisesti tavoin Naiset toimisesti

Lisätiedot

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto Taulukko 35.1b/1. Arvio väitteestä Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) N % % % % 1. vuosi 328 47.6 39.9 7.9 4.6 2.-4.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistotutkinnon suorittaneet Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi lähes 6 prosenttia Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ylempiä korkeakoulututkintoja

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto

Turun kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto TieVieasiantuntijakoulutuksen pedagoginen orientaatio ja osallistujien esittely Paula Airaksinen ja Merja Ruotsalainen Oulun yliopisto 25.8.2005, Oulu Mikä on TieVie? Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja työssäkäynti

Osatyökykyiset ja työssäkäynti Osatyökykyiset ja työssäkäynti Mikko Kautto, johtaja Tutkimus, tilastot ja suunnittelu 8.3.2016 Mikko_Kautto@etk.fi Esityksen aiheita Näkökulma osatyökyvyttömyyseläkkeiden suunnasta Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Kylterien kesätyöraportti 2011

Kylterien kesätyöraportti 2011 SEFEN RAPORTTEJA 1/2012 Kylterien kesätyöraportti 2011 Ossi Kainulainen SUOME S EKONOMF Johdanto SEFEn kyltereiden kesätyötutkimus toteutettiin 15. kerran lokakuun aikana. Kysely toteutettiin verkossa

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3 26.9.2013 opinto-oikeus alkanut 1.8.2012 31.7.2013, suoritukset samalta ajalta (sis. korvaavat suoritukset) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 22,7 Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8

Lisätiedot

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Enintään 1-3 Vähintään 3 kertaa/kk kertaa/vko 4 kertaa/vko ---- 1. vuosi 415 19.8 54.2 26.0

Lisätiedot

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016 Juha Sainio Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit yliopistojen työelämäja urapalvelujen sivuille.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina 1. Korkeakoulutukseen hakeutuminen, toisen asteen ja korkeaasteen nivelvaihe Työryhmässä paneudutaan erityisesti toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaiheeseen, opinto-ohjaukseen, toisen asteen ja korkeakoulujen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot