Vuorovaikutusprosessit ja osallisuuden tukeminen alakoulusta yläkouluun siirtymässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuorovaikutusprosessit ja osallisuuden tukeminen alakoulusta yläkouluun siirtymässä"

Transkriptio

1 Vuorovaikutusprosessit ja osallisuuden tukeminen alakoulusta yläkouluun siirtymässä TUTKIMUS- RYHMÄ: hakijat Anna-Maija Poikkeus, Prof., Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto Helena Rasku-Puttonen, Prof., OKL, JY Marja-Kristiina Lerkkanen, dosentti, yliopistotutkija, OKL, JY Matti Kuorelahti, dosentti, lehtori, Kasvatustieteen laitos (erityisped.), JY Martti Siekkinen, KT, lehtori (opettajankoulutus), Itä-Suomen yliopisto Tutkijoita: Eija Pakarinen, Kati Vasalampi, Tuomo Virtanen MUUT TUTKIMUSRYHMÄN JÄSENET: kansalliset Jari-Erik Nurmi, Noona Kiuru, Riitta-Leena Metsäpelto, Jaana Viljaranta, Jouni Viiri, Sirpa Eskelä-Haapanen, Gintautas Silinskas, Jenni Ruotsalainen, Jyväskylän yliopisto Pekka Niemi, Tiina Turunen, Turun yliopisto; Janne Lepola, Turun yliopisto/rauman okl YHTEISTYÖKUMPPANEITA: kansainväliset Engagement: James J. Appleton (U. of Minnesota); Lars-Erik Malmberg, U. of Oxford; Eve Kikas, U. of Tallinn; Fred Morrison U. of Michigan. Classroom Interaction: Bridget Hamre, U. of Virginia, Paul Leseman, U. of Utrecht; Karen Littleton, Open University, Milton Keynes, UK.

2 Vuorovaikutusprosessit ja osallisuuden tukeminen alakoulusta yläkouluun siirtymässä Syrjäytymisen ehkäiseminen koulussa edellyttää Yksilöllisten tekijöiden (riskitekijät, taitoprofiili, motivaatio), rakenteellisten kontekstitekijöiden (esim. ryhmäkoko) sekä vuorovaikutusprosessien tunnistamista, jotka tukevat osallistumista ja kiinnittymistä sekä taitojen kehitystä pitkittäistutkimusaineisto, on-line prosessien tutkimus Opettajan taitoja rakentaa ryhmään tunnetukea ja käyttää vuorovaikutuksellisia käytänteitä, jotka tukevat oppilaiden kiinnittymistä luokan ja koulun tasolla havainnoinnit, videoaineistojen analyysit Opettajan herkkyyttä antaa yksilöivää oppimista tukevaa palautetta sekä käyttää dialogista keskustelua ja ohjausta vahvistamaan lasten osallisuuden kokemusta ja keskustelu- ja ongelmanratkaisutaitoja interventiot havainnointien tukemana Preventing disengagement in classroom context: Classroom processes fostering student engagement quality of classroom interaction; teacher-student relationship

3 KONTEKSTIT OSALLISTUMINEN / KIINNITTYMINEN engagement SEURAAMUKSET Perhe Käyttäytyminen Suoriutuminen Tavoitteet, uskomukset ja odotukset Lapsen oppimisen tukeminen Oppimistehtävien suorittaminen Aktiivinen osallistuminen luokan ja koulun yhteisön toimintaan Taidot Arvosanat Keskeyttäminen Koululuokka Ohjausvuorovaikutus Opettajan tavoitteet, pystyvyyskokemukset, stressi Rakenteelliset tekijät Motivaatio / Kognitio Oppijaminäkuva Tehtäväsuuntautuneisuus vs. välttävä käyttäytyminen Itsesäätelytaidot Oppimisen vaikeudet Kognitio Minäpystyvyys Tavoitteiden asettaminen Koulu ja yhteisö Koulun toimintakulttuuri Kodin ja koulun yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö Tunteet Kokemus kuulumisesta koulun yhteisöön Opettajan ja oppilaan välisen suhteen läheisyys ja konfliktien vähäisyys Myönteiset toverisuhteet Vuorovaikutus Yhteisöihin liittyminen Sosioemotionaalinen hyvinvointi Mukailtu Appleton, Christenson, Kim, & Reschly, 2006

4 Tunnetuki Toiminnan organisoinnin tehokkuus IKÄTOVERIT Oppilaan osallistuminen / kiinnittyminen TEHTÄVÄT OPETTAJA Opettajan ominaisuudet Oppimisen ohjaus Motivaatio Taitojen kehitys Hyvinvointi

5 SEURANTATUTKIMUS : Esiopetus 4. lk - Siirtymä alakouluun Alkuportaat - Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa. Seuranta v syntyneiden ikäluokassa 4 paikkakunnalla (Kuopio, Joensuu, Laukaa, Turku) Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto : 6. lk ja 7. lk (9 lk?) - alakoulusta yläkouluun siirtymä (n=49) Yksilötestit Osalle yksilötestit ja opearviot Osalle yksilötestit ja opearviot (n=32) Osalle yksilötestit ja opearviot (n=29) Osalle yksilötestit ja opearviot (n=29) Osalle yksilötestit ja opearviot (n=29) (n=50) (n=50) Yksilötestit 2006 syksy syksy Esiopetus 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk lk lk 9. lk Esiopetusvuosi 1874 lasta 187 ryhmää 217 opettajaa 1572 äitiä 1551 isää luokka n oppilasta, joista tarkemmassa yksilöseurannassa 557 (puolella riski lukivaikeuksiin) 163 luokanopettajaa, 58 erityisopettajaa n vanhempaa 6. luokka n oppilasta, 163 opettajaa, n vanhempaa

6 Havainnoitu vuorovaikutusprosessien laatu Classroom Assessment Scoring System (CLASS, Pianta, La Paro & Hamre; 2008; CLASS-S, Pianta, Hamre & Mintz, 2012) 1. Tunnetuki (emotional support): vuorovaikutussuhteet, ryhmän ilmapiiri 2. Toiminnan organisointi (classroom organization): rutiinit, tuotteliaisuus 3. Oppimisen ohjaus (instructional support): ongelmanratkaisu, palaute, mallit edistävät akateemisten ja sosiaalisten taitojen kehitystä Alkuportaat seuranta: esiopetus ja 1. luokka Mitä korkealaatuisempaa oppimisen ohjaus oli, sitä tehtäväsuuntautuneemmin ryhmässä työskenneltiin yhteys matematiikan taitoihin (Pakarinen ym. 2011). Lukutaito kehittyi keskimäärin paremmin niissä 1. luokan opetusryhmissä, joissa oli vahva tunnetuki ja rutiinit sekä runsaasti oppimista tukevaa palautetta (Pakarinen, Lerkkanen, Poikkeus, Siekkinen & Nurmi 2013). Lukivaikeusriskin omaavien lasten toverisyrjintä oli muihin luokkiin verrattuna vähäisempää niissä 1. luokan opetusryhmissä, joissa opettajan arvioima lämpimyys ja myönteinen ilmapiiri olivat korkeampia (Kiuru ym. 2012). LISÄKSI: CLASS-S menetelmällä pilotti erillisessä yläkoulun aineistossa (Virtanen ym.), jossa vuorovaikutuksen laadun havaittiin olevan yhteydessä oppilaiden sitoutumiseen yläkoulussa

7 Dialoginen lähestymistapa yläkoulun luonnontieteiden opetuksessa Lehesvuori, Viiri, Rasku-Puttonen & Helaakoski (2013) D/I = dialoginen / vuorovaikutteinen D/NI = dialoginen /ei vuorovaikutteinen. A/I = auktoritatiivinen / vuorovaikutteinen A/NI = auktoritatiivinen / ei vuorovaikutteinen Mortimer & Scott (2003) Sami Lehesvuori Towards Dialogic Teaching in Science: Challenging Classroom Realities through Teacher Education. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 465.

8 Tutkimus 1: Tutkimusluvat, keväällä 2013 perheet ja alakoulun 6 lk opettajat, syksyllä 2013 yläkoulun opettajat., kyselyt, videoinnit opetusryhmissä, 4 paikkakuntaa (n oppilasta) Tutkimus 1:, kyselyt, videoinnit yläkoulun 7 lk opetusryhmissä Tutkimus 2: Tutkimusluvat opettajainterventioon. Workshopit. Nettisivujen rakentaminen resurssiksi interventioon. Tutkimus 2: Opettajainterventioon liittyvät videoinnit, kyselyt, haastattelut ja workshopit. Testimenetelmiä: Luku- ja kirjoitustaidon ja matematiikan arvioinnit, sosiometriset kyselyt ja verkostokartoitukset Kyselylomakkeita: Student Engagement Instrument (SEI; Appleton, Christenson ym. 2006), Student-Teacher Relationship Scale (STRS; Pianta, 1992), WIHIC questionnaire; Fraser, 1998; Teachers Sense of Efficacy Scale (TSES; Tschannen-Moran & Woofolk-Hoy, 2001 menetelmiä: CLASS-S ; Pianta, Hamre & Mintz, ulottuvuutta tunnetuen, oppimisen ohjaamisen ja toiminnan tehokkuuden osa-alueilla, arvioituna 7-portaisella asteikolla videonauhoituksista. In-CLASS; Individualized Classroom Assessment Scoring System Downer, Booren, Lima, Luckner, & Pianta, On-line prosessit: Mobiililaitteet tiedon keräämisessä (arvioinnit ryhmissä)

9 Kiitos! https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/huippututkimus/alkuportaat

10 Opettajainterventiot Periaatteita: Ankkurointi systemaattisiin havainnointimenetelmiin perustuviin ulottuvuuksiin konkreettisiin käytäntöihin kohdentuvaa itsereflektoinnin tukea Konsultaatio, jossa opettajat saivat säännöllistä ja kohdennettua palautetta omasta toiminnastaan; kollegiaalinen tuki Esimerkit korkealaatuisesta opettajan ja oppilaiden vuorovaikutuksesta Käytäntöjä/mittoja: Workshopit (vertaistuki), nettivideoarkisto Observoinnit/videonauhoitukset luokissa (CLASS-S; InCLASS); kyselyt opettajille (tavoitteet, pystyvyysuskomukset) Opettajia pyydetään videonauhoittamaan oppituntejaan konsultaatio Otos: 6 lk luokanopettajia (n ) ja yläkoulun äidinkielen ja matematiikan opettajia (n. 15) 2-3 paikkakunnalta MyTeachingPartner Pianta, Mashburn, Downer, Hamre, & Justice (2008). Effects of Web-Mediated Professional Development Resources on Teacher-Child Interactions Observations promote focus on specific behaviours rather than generalizations, enhance self-awareness, and sensitivity to the subtleties of classroom processes

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa Artikkeleita 482 Kasvatus 5/2013 SATU LAITINEN AINO MATTINEN ANU KAJAMIES MARJA VAURAS JANNE LEPOLA Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa Laitinen, Satu Mattinen,

Lisätiedot

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN PERUSKOULUN NELJÄNNELLÄ LUOKALLA Heini Aatola Luokanopettajakoulutus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen osasto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot

ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle

ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle Kokeilut ja käytänteet Marja-Kristiina Lerkkanen Anna-Maija Poikkeus Ritva Ketonen ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle Toistaiseksi on olemassa vain vähän sellaisia luku- ja kirjoitustaidon

Lisätiedot

LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT

LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 324 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT

Lisätiedot

Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina Kontu d & Nina Sajaniemi e

Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina Kontu d & Nina Sajaniemi e Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 2, No. 1, 2013, 24 47 Pedagogiset toiminnat erityisryhmissä ja oppimisympäristön laatu Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina

Lisätiedot

Samalta viivalta 9. Samalta viivalta 9. Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.)

Samalta viivalta 9. Samalta viivalta 9. Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.) S Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.) amalta viivalta 9 on kasvatusalan VAKAVA-valintako- deksasta kasvatusalaan liittyvästä artikkelista. Artikkelit on valinnut eri yliopistojen

Lisätiedot

OPISKELUN ALOITUKSEN OSALLISTAVA TUKI -HANKE

OPISKELUN ALOITUKSEN OSALLISTAVA TUKI -HANKE Laurea Julkaisut I Laurea Publications Terhi Hautaviita, Leena Karhumaa, Eija Mattila, Vuokko Pohjanoksa & Pirkko Rimpilä-Vanninen OPISKELUN ALOITUKSEN OSALLISTAVA TUKI -HANKE Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa

Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa Räty, L., Välivaara, C., Mäntymaa, S.-M., Saksola, M. & Pirttimaa, R. SISUKAS-PROJEKTI 2012 2016 Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa lasten psykologisen ja pedagogisen alkukartoituksen tulokset Tutkimuksia

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

SISUKAS 2012-2016 - PROJEKTI

SISUKAS 2012-2016 - PROJEKTI Christine Välivaara, Pesäpuu ry SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS 2012-2016 - PROJEKTI I have a right I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be everything I need. To be me,

Lisätiedot

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos & LeenaValkonen (toim.) VERTAISUUS VOIMAVARANA OHJAUKSESSA 1 Toimittajat: Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Sirpa Syvänen 1, Kati Tikkamäki 2, Sari Tappura 3, Kaija Loppela 4 1 Tampereen yliopisto 2 Tampereen yliopisto 3 Tampereen teknillinen yliopisto 4

Lisätiedot

Koulu toimintaterapian ympäristönä

Koulu toimintaterapian ympäristönä Milla Forssén, Selja Lalli Koulu toimintaterapian ympäristönä Toimintaterapeuttien ja opettajien näkemyksiä Metropolia Ammattikorkeakoulu Toimintaterapeutti AMK Toimintaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä

Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat Tämän artikkelin tavoitteena on esittää yhteenveto kehittämiskeskuksen Arviointi inklusiivisissa

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa

PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 89 Katri Aaltonen PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan

Lisätiedot

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA OSMO REINIKKA, ARJA SÄÄKSLAHTI, EEVA LUUKKONEN Yhteyshenkilö: Osmo Reinikka,

Lisätiedot

Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS

Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Joensuun yliopisto eoppimaisterikoulutus marraskuu 2005 ALKUSANAT Tämä

Lisätiedot

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Sirpa Grönvall Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen

Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen Piia Simpanen Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

Samanaikaisopetus mahdollisuus vai mahdottomuus? Katja Pakarinen, Minna Kyttälä & Hanna-Maija Sinkkonen

Samanaikaisopetus mahdollisuus vai mahdottomuus? Katja Pakarinen, Minna Kyttälä & Hanna-Maija Sinkkonen Samanaikaisopetus mahdollisuus vai mahdottomuus? Katja Pakarinen, Minna Kyttälä & Hanna-Maija Sinkkonen Opetusministeriö on luonut pitkän aikavälin strategian, jonka avulla pyritään vastaamaan mm. jatkuvasti

Lisätiedot

HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA

HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA TEPPO RANTALA 1, PILVIKKI HEIKINARO-JOHANSSON 2 1 Suomen Urheiluopisto, 2 Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden

Lisätiedot

KIELISALKKUTYÖSKENTELY INSTRUMENTAALISEN OPISKELUMOTIVAATION TUKIJANA VIERAAN KIELEN OPISKELUSSA PERUSOPETUKSEN 6. VUOSILUOKALLA

KIELISALKKUTYÖSKENTELY INSTRUMENTAALISEN OPISKELUMOTIVAATION TUKIJANA VIERAAN KIELEN OPISKELUSSA PERUSOPETUKSEN 6. VUOSILUOKALLA Linda Mattila & Saara Romppanen KIELISALKKUTYÖSKENTELY INSTRUMENTAALISEN OPISKELUMOTIVAATION TUKIJANA VIERAAN KIELEN OPISKELUSSA PERUSOPETUKSEN 6. VUOSILUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta

Lisätiedot

Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä

Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä TOIMITTANEET Vesa Korhonen Marita Mäkinen OPISKELIJAT KORKEAKOULUTUKSEN NÄYTTÄMÖILLÄ Campus Conexus Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen on Euroopan

Lisätiedot