Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille"

Transkriptio

1 Muistio 1 (6) Dnro: /230/2012 Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille Tiivistelmä Viestintävirasto on päivittänyt kohtuullisen sitoutuneen pääoman tuoton määrittämiseen käytettävät WACC-parametrit. Päivitetyt parametrit perustuvat KPMG:n Viestintävirastolle tekemään tutkimukseen vuonna Pääoman kustannus eli kohtuulliseksi katsottava tuotto on alkaen kiinteässä televerkkotoiminnassa kuparituotteille 7,2-9,0%, kiinteässä televerkkotoiminnassa valokuitutuotteille 7,2-10,0 %, matkaviestinverkkoliiketoiminnassa 8,0 9,5 % ja televisiolähetyspalveluissa 8,7 11,4 %. Viestintäviraston aiemmin soveltamiin tuottoprosentteihin verrattuna sitoutuneen pääoman tuottoprosentit laskivat lähes kaikilla markkinoilla. Kiinteän televerkkotoiminnan sitoutuneen pääoman tuotto pysyy kuitenkin käytännössä lähes samana kuparilla toteutettujen tilaajayhteyksien osalta. Valokuidulla toteutetuille tilaajayhteyksille määritettiin nyt ensimmäisen kerran muusta kiinteästä televerkkotoiminnasta erillinen kohtuulliseksi katsottu pääoman tuotto. Näin ollen kiinteälle televerkkotoiminnalle valokuitukuitutuotteilla toteutettuna sovellettava WACC:in yläraja on prosenttiyksikön korkeampi, kuin kuparijohtimilla toteutetun kiinteän televerkkotoiminnan yläraja. Matkaviestinverkkoliiketoiminnassa sitoutuneen pääoman tuottoprosentti laskee aiemmin sovellettuihin tuottoprosentteihin verrattuna noin kolme prosenttiyksikköä sekä ylä-, että alarajalla. Digitaalisten televisiolähetyspalvelujen osalta sitoutuneen pääoman tuottoprosentti laskee aiemmin käytetyistä noin puoli prosenttia sekä ylä-, että alarajalla. Johdanto Pääoman tuoton arviointi on osa Viestintäviraston suorittamaa hinnoittelun kustannussuuntautuneisuuden arviointia. Hinnoitteluvelvoitteita on Suomessa perinteisesti asetettu yrityksille, jotka tarjoavat kiinteään televerkkotoimintaan, matkaviestinverkkotoimintaan tai digitaalisiin televisiolähetyspalveluihin liittyviä palveluita. Suomessa toimii noin 30 kiinteän verkon teleyritystä, kolme matkaviestinnän verkkoyritystä ja yksi digitaalisia televisiolähetyspalveluita tarjoava yritys, joille on tällä hetkellä voimassa olevissa HMV -päätöksissä 1 asetettu velvollisuus hinnoitella säännellyt tuotteet kustannussuuntautuneesti. Uusien annettujen HMV -päätöksien mukaan kustan- 1 Kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkina , kiinteään puhelinverkkoon laskeva liikenne , yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskeva puheliikenne Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (6) nussuuntautuneen hinnoittelun velvollisuus poistuu 19 markkinoiden kannalta vaikutukseltaan vähäisimmiltä teleyritykseltä tilaajayhteysmarkkinoilla alkaen. Viestintämarkkinalain mukaan kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka on aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehokkuus huomioon ottaen kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös kohtuullinen pääomalle laskettava tuotto, johon vaikuttavat teleyrityksen tekemät investoinnit ja niihin liittyvät riskit. Mikäli yrityksen käyttämää pääoman tuoton kohtuullisuutta on syytä epäillä, Viestintävirasto arvioi kohtuullisen tuottoprosentin WACC-menetelmän avulla. Oman pääoman kohtuullista tuottoa arvioidaan CAP-mallin avulla. Riskitöntä korkoa on päivitetty vuosittain, ja samalla on julkaistu muistio seuraavan vuoden aikana sovellettavista kohtuullisista tuottoprosenteista. Viestintävirasto on myös aikaisemmin selvittänyt pääoman tuoton kohtuullisuutta sekä teettänyt ulkopuolisilla asiantuntijoilla arvioita kohtuullisiksi katsottavista tuotoista. Viestintävirasto teetti kevään 2012 aikana KPMG Oy Ab:lla tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli määrittää uudelleen Viestintäviraston kohtuulliseksi katsomat tuottoprosentit (WACC). Parametrien päivitys tehtiin erikseen kiinteälle televerkkotoiminnalle (metalliset ja valokuitutilaajayhteydet erikseen), matkaviestinverkkotoiminnalle ja digitaalisille televisiolähetyspalveluille 2. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään erityisesti tulisiko valokuidulla toteutettujen tilaajayhteyksien mahdollisen kustannussuuntautuneisuuden arvioinnissa käyttää eri tuottoprosenttia kuin muiden kiinteän televerkon säänneltyjen tukkutuotteiden hinnoittelussa. Viestintävirasto pyysi teleyrityksiltä lausuntoja tuottoprosenttien päivittämisestä kesäkuussa 2012 ja lausuntoaikaa oli syyskuun 2012 loppuun asti. Viestintävirasto sai yhteensä seitsemän lausuntoa, jotka on otettu huomioon lopullista muistiota laadittaessa. Lausunnot eivät antaneet aihetta muuttaa KPMG:n selvityksen mukaisia WACC-mallin parametreja tai niiden pohjalta laskettuja kohtuullisia tuottoprosentteja. Kaikki WACC -mallin parametrit ovat otettavissa verrokkiyhtiöiden avulla markkinoilta ja näin ollen muuttuvat jonkin verran Viestintäviraston aiemmin käyttämistä parametreista. Markkinainformaation mukaan velkapreemiota on varaa hiukan laskea. Markkinoilla vallitsee edelleen epävarmuus, joka taas nostaa riskipreemiota. Beetat muuttuvat jonkin verran päivitetyn markkinadatan myötä. Suomen 10-vuoden valtion lainan korko on alhainen, jolloin riskitön korko on historiallisen alhaisella tasolla. Nettovelkaantumisaste pysyy ennallaan, sillä vertailuyhtiöiden markkinaperusteiset pääomarakenteet tukevat edelleen tätä aiemminkin käytettyä tavoitteellista pääomarakennetta. Verokantana käytetään aina kulloinkin Suomessa voimassa olevaa yhtiöverokantaa. Tässä muistiossa esitellään päivitetyt WACC-mallin parametrit ja pääoman kohtuulliset tuottoprosentit, joita Viestintävirasto soveltaa lähtien. WACC-mallin päivitetyt parametrit WACC-malli WACC-laskelma perustuu oman ja vieraan pääoman tuottovaatimuksiin sekä näiden suhteellisiin painoihin, eli pääomarakenteeseen. WACC = Ke * E / EV + Kd * D / EV 3 KPMG Oy Ab:n tutkimus

3 3 (6) missä WACC = Weighted Average Cost of Capital, ennen veroja D = Vieraan pääoman määrä E = Oman pääoman määrä Kd = Vieraan pääoman kustannus (ennen veroja) Ke = Oman pääoman kustannus (ennen veroja) EV = Oma pääoma + korollinen vieras pääoma rahat ja pankkisaamiset Vieraan pääoman kustannuksen määrittäminen WACC-laskelmassa vieraan pääoman kustannus voidaan käytännössä määrittää kahdella tavalla: suoraan yrityksen olemassa olevien lainojen korkoihin perustuen tai määrittämällä erikseen arvot riskittömälle korolle ja vaaditulle velkapreemiolle. Yleisesti käytetty ja läpinäkyvämpi vaihtoehto on määrittää vieraan pääoman kustannus edellä mainittuihin erillisiin komponentteihin perustuen. Lisäksi vieraan pääoman kustannus tulee määrittää yhdenmukaisilla periaatteilla muiden WACC laskelman parametrien kanssa. Koska yrityksen oman pääoman kustannus määräytyy osittain yrityksen velkaantuneisuuden perusteella, vieraan pääoman kustannuksen määrittäminen todellisiin maksettuihin korkoihin perustuen olisi ristiriidassa tavoitteellisen pääomarakenteen käytön kanssa (tästä tarkemmin jäljempänä nettovelkaisuusastetta käsittelevässä kohdassa). Viestintävirasto määrittää vieraan pääoman kustannuksen riskittömän koron ja velkapreemion avulla. Riskitön korko Riskitön korko kuvaa hypoteettisen riskittömän sijoituskohteen markkinoilla vallitsevaa tuottoastetta. Viestintävirasto katsoo, että pitkien joukkolainojen (5 tai 10 vuoden maturiteetti) tuoton käyttö riskittömän koron mittarina on perusteltua. Maturiteetin tulisi vastata keskivertosijoittajan osakesijoitukselle asettamaa sijoitushorisonttia ja yleisesti riskittömän koron laskemiseen on käytetty noin 10 vuoden maturiteetin joukkovelkakirjoja. Viestintävirasto käyttää riskittömänä korkona Suomen valtion 10 vuoden viitelainan korkoa. Noteeraushetkenä Viestintävirasto on tähän asti käyttänyt edellisen helmikuun keskiarvoa. Tähän käytäntöön KPMG Oy Ab suositteleeselvityksen perusteella muutosta. Viimeaikaiset markkinaheilahtelut ovat johtaneet siihen, että tiettyjen valtion lainojen korot, kuten Suomen ja Saksan, ovat painuneet historiallisen alhaiselle tasolle. Viestintävirasto käyttääkin jatkossa Suomen 10 vuoden valtionlainan viimeisen vuoden havainnoista laskettua keskiarvoa, jolloin suurimmat markkinaheilahtelut korossa hieman tasoittuvat ja korkotaso kuvaa paremmin pidemmän ajan odotettua tasoa. Riskitön korko on myös helposti saatavissa esimerkiksi Suomen Pankin kotisivuilta, osoitteesta Suomen 10 vuoden joukkolainojen keskimääräinen tuotto aikavälillä on ollut 2,6 %. Viestintävirasto käyttää tätä prosenttia arvioinnissaan riskittömänä korkona. Viestintävirasto päivittää riskittömän koron viimeistään toukokuun 2013 alussa. Velkapreemio Velkapreemio kuvaa sitä kustannusta, jonka yhtiö joutuu maksamaan velastaan yli riskittömän koron. Kohtuullinen velkapreemio voidaan määrittää markkinoilla yleisen

4 4 (6) kaupankäynnin kohteena olevien tietyn luottoluokituksen omaavien yritysten joukkovelkakirjojen markkina-arvoista. Aikaisemmin Viestintävirasto on käyttänyt velkapreemiona 2,5-3,5% väliä. KPMG:n raportin mukaan tämänhetkinen markkinainformaatio antaa varaa laskea velkapreemiota hieman. Uutena velkapreemiona Viestintävirasto käyttää vaihteluväliä 2,0-3,5 %. Kyseinen vaihteluväli perustuu KPMG:n selvityksessä esitettyyn suositukseen. Vieraan pääoman kustannus Vieraan pääoman kustannus muodostuu riskittömän koron ja velkapreemion summana. Siten edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto käyttää vieraan pääoman kustannuksena vaihteluväliä 4,6-6,1%. Oman pääoman kustannuksen määrittäminen WACC-laskelmassa oman pääoman kustannus määritetään riskittömän koron, markkinariskipreemion ja oman pääoman beetan avulla. Markkinariskipreemio Markkinoiden yleinen riskipreemio kuvaa riskiä sisältävistä sijoituskohteista saatua pitkän tähtäimen keskimääräistä lisätuottoa riskittömään sijoituskohteeseen verrattuna. Markkinariskipreemio ei ole toimialariippuvainen vaan kuvaa yleistä markkinoilla vallitsevaa riskin hintaa. Historiallisesti riskipreemio on ollut korkeampi taloudellisen epävarmuuden aikoina. Viestintäviraston aiemmin käyttämä riskipreemio on ollut 5,0 % - 5,5%. Markkinoiden edelleen jatkuva epävarmuus lisää osakkeen volatiliteettia ja nostaa osakemarkkinoiden riskipreemiota. KPMG:n selvityksessä esitetty näkemys Suomen osakemarkkinoiden riskipreemiosta on 5,5-6,0 % ja Viestintävirasto tulee käyttämään tätä tasoa yleisenä markkinariskipreemiona. Velaton beeta Beeta kuvaa yhtiön osaketuoton herkkyyttä suhteessa markkinoiden tuottoon. Velaton beeta kuvaa osakkeen systemaattista riskiä, kun rahoitusrakenteen ja verokannan vaikutus on poistettu. Aikaisemmin Viestintävirasto on käyttänyt beeta-kertoimena kiinteässä televerkkotoiminnassa vaihteluväliä 0,55-0,70, matkaviestinverkkotoiminnassa 1,10 1,20 ja televisiolähetyspalveluissa 0,85-0,95. KPMG on selvityksessään laskenut oman pääoman beetat ja vertailuyhtiöiden beetat käyttäen päivädataa, viikkodataa ja kuukausidataa erimittaisilta ajanjaksoilta. Epänormaalista markkinatilanteesta johtuen enemmän painoa annetaan pidemmältä aikaväliltä lasketuille beetoille. Beetoihin on tehty ns. Blumen korjaus, joka ottaa huomioon beetojen keskiarvoistumisen ajan kuluessa ja on näin ollen eteenpäin katsova. Lisäksi päivätuottoihin on tehty Scholes-Williams-korjaus, joka on beetojen tilastotieteellinen

5 5 (6) korjaus. Tällä korjauksella pyritään vähentämään päivätuotoista lasketuissa beetaarvioissa epäsynkronisten tuottojen aiheuttamaa virhemarginaalia. KPMG:n laatimasta selvityksestä kävi ilmi, että teleyritysten oman pääoman beetan keskiarvo liikkuu aikavälillä 0,76-0,78 lähes riippumatta aikaperiodista ja tuottofrekvenssistä. Velattomien beetojen keskiarvoksi tulee vastaavasti 0,50-0,51. Selvityksestä voidaan myös havaita, että suomalaisten, norjalaisten ja suomalaisten teleoperaattorien velattomat beetat ovat hieman korkeammalla tasolla kuin muiden maiden yhtöiden beetat ja tämä johtuu pohjoismaisten yhtiöiden alhaisista nettovelkaantumisasteista. KPMG:n antaman suosituksen mukaisesti Viestintävirasto käyttää velattoman beetan arvona kiinteässä televerkkotoiminnassa vaihteluväliä 0,51-0,65, kiinteässä televerkkotoiminnassa valokuidulle 0,51-0,78, matkaviestinverkkoliiketoiminnassa 0,63-0,71 ja televisiolähetyspalveluissa 0,73 0,97. Oman pääoman beeta Viestintävirasto määrittää beetan, jota käytetään oman pääoman kustannuksen laskemiseen, perustuen velattomaan beetaan ja 30 % nettovelkaisuusasteeseen (tästä tarkemmin jäljempänä nettovelkaisuusastetta käsittelevässä kohdassa). Näin oman pääoman beetaksi saadaan kiinteässä televerkkotoiminnassa vaihteluväli 0,7 0,9, kiinteässä televerkkotoiminnassa (valokuitu) 0,7-1,0, matkaviestinverkkoliiketoiminnassa 0,8-0,9 ja televisiolähetyspalveluissa 1,0-1,3. Oman pääoman kustannus yhteensä Lisäämällä riskittömään korkoon oman pääoman beetalla kerrottu markkinariskipreemio ja käyttämällä jakajana 1-verokanta saadaan laskettua oman pääoman kustannus. Siten edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto käyttää oman pääoman kustannuksena kiinteässä televerkkotoiminnassa vaihteluväliä 8,3 10,2 %, kiinteässä televerkkotoiminnassa valokuidulle vaihteluväliä 8,3-11,7%, matkaviestinverkkoliiketoiminnassa 9,5 10,9 % ja televisiolähetyspalveluissa 10,4 13,7 %. Pääomarakenne eli nettovelkaantumisaste WACC-menetelmän mukaan yrityksen kokonaispääoman kustannus lasketaan oman ja vieraan pääoman kustannusten painotettuna keskiarvona. Painokertoimena käytetään yhtiön nettovelkaisuusastetta, joka kertoo vieraan pääoman prosentuaalisen osuuden yrityksen koko pääomasta. Viestintävirasto arvioi nettovelkaantumisastetta sen mukaan, millaista velkaantumisen tasoa suositellaan tele- ja televisiolähetyspalvelualojen yrityksille. KPMG on analyysissaan arvioinut vertailuyhtiöiden nettovelkaantumistasoa perustuen listattujen vertailuyhtiöiden sekä suomalaisten pääosin listaamattomien HMV -yrityksien nettovelkaantumisasteisiin. Eri HMV-markkinoiden välillä ei Viestintäviraston näkemyksen mukaan ole havaittavissa merkittäviä eroja, jotka vaatisivat eriävien nettovelkaantumisasteiden käyttämistä. Si-

6 6 (6) ten WACC-laskelman nettovelkaisuusasteena tulee käyttää kaikille yrityksille samaa vieraan pääoman ja oman pääoman suhdetta. KPMG:n selvitykseen perustuen Viestintäviraston käyttämä nettovelkaantumisaste kaikille HMV -yrityksille on 30 %. Tämä luku on sama kuin Viestintäviraston aikaisemmin käyttämä nettovelkaantumisaste. Yrityksen maksettaviksi tulevat verot Viestintävirasto huomioi maksetut verot pääoman kustannuksessa voimassa olevan yritysverokannan mukaisesti. Voimassa oleva yritysverokanta on tällä hetkellä 24,5 %. Viestintävirasto siis käyttää pääomakustannuksen määrittämisessä ns. pre-tax WACC:ia, jossa verojen huomioiminen nostaa pääoman kustannusta. Kohtuullinen pääoman tuotto Edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto katsoo, että kohtuulliseksi katsottava tuotto on kiinteässä televerkkotoiminnassa kuparituotteille 7,2-9,0%, kiinteässä televerkkotoiminnassa valokuitutuotteille 7,2-10,0 %, matkaviestinverkkoliiketoiminnassa 8,0 9,5 % ja televisiolähetyspalveluissa 8,7 11,4 %. Kohtuullinen pääoman tuotto lasketaan lähtien kiinteälle televerkkotoiminnalle, matkaviestinverkkotoiminnalle ja televisiolähetyspalvelutoiminnalle alla olevan taulukon WACC-parametreja käyttäen. Yhteenveto tuottokoroista (perustuu KPMG:n analyysiin) Kiinteä televerkko-toiminta Kiinteä televerkko-toiminta (valokuitu) Matkaviestinverkkotoiminta Digitaaliset televisiolähetyspalvelut Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Oman pääoman beta Velaton beta (Ba) 0,51 0,65 0,51 0,78 0,63 0,71 0,73 0,97 % nettovelkaantumisaste (g) 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % % oman pääoman suhde kokonaispääomaan (1-g) 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % Yhtiöverokanta (t) 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % Oman pääoman beta (Be) 0,7 0,9 0,7 1,0 0,8 0,9 1,0 1,3 Oman pääoman tuottovaatimus (CAPM) Riskitön korko (i) 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Oman pääoman beta (Be) 0,7 0,9 0,7 1,0 0,8 0,9 1,0 1,3 Markkinariskipreemio (rm) 5,5 % 6,0 % 5,5 % 6,0 % 5,5 % 6,0 % 5,5 % 6,0 % Lisäriskipreemio (rc) Oman pääoman tuottovaatimus, pre-tax (Ke) 8,3% 10,2% 8,3% 11,7% 9,5% 10,9% 10,4% 13,7% WACC Oman pääoman tuottovaatimus, pre-tax (Ke) 8,3 % 10,2 % 8,3 % 11,7 % 9,5 % 10,9 % 10,4 % 13,7 % Vieraan pääoman tuottovaatimus, pre-tax (Kd) 4,6 % 6,1 % 4,6 % 6,1 % 4,6 % 6,1 % 4,6 % 6,1 % % nettovelan suhde kokonaispääomaan (D/EV) 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % % oman pääoman suhde kokonaispääomaan (1-D/EV) 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % Yhtiöverokanta (t) 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % WACC (pre-tax) 7,2% 9,0% 7,2 % 10,0 % 8,0 % 9,5 % 8,7 % 11,4 %

VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012. KPMG Corporate Finance 27.6.2012

VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012. KPMG Corporate Finance 27.6.2012 VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012 KPMG Corporate Finance 27.6.2012 KPMG Oy Ab PL 1037 00101 Helsinki Puh. 020 760 3000 Fax. 020 760 3377 LUOTTAMUKSELLINEN

Lisätiedot

Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009

Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009 Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009 2009 Deloitte Corporate Finance Sisällysluettelo 1. Johdanto ja selvityksen tavoitteet 2. Tuottoprosentin

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (33) Luonnos Dnro: 10.10.2014 636/961/2014 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee Elisa Oyj Asetettavat

Lisätiedot

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 1 (13) Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HINNOITTELUN ARVIOINTIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET... 3 2.1 Kansalliset säännökset...

Lisätiedot

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA 19.3.2014 KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ Asiakas Toimittaja NAG Oy (Y-2411484-6) Sisältö 1 Tausta... 3 1.1 Tarve kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiselle... 3 1.2

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Elokuu 2011 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Erään pk-yrityksen arvonmääritys

Lisätiedot

Palko III Kohtuullisen tuoton määrittely ja seuranta

Palko III Kohtuullisen tuoton määrittely ja seuranta Palko III Kohtuullisen tuoton määrittely ja seuranta maaliskuu 2010 Luottamuksellinen Corporate Finance 13.4.2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Harri Uusnäkki PricewaterhouseCoopers Oy PL 1015 (Itämerentori

Lisätiedot

Fedin malli ovatko osakkeet yliarvostettuja?

Fedin malli ovatko osakkeet yliarvostettuja? Fedin malli ovatko osakkeet yliarvostettuja? Kaj Kangasmäki Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen laitos Tampereen yliopisto Tammikuu 2001 1 Tampereen yliopisto Kansantaloustieteen laitos KANGASMÄKI,

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA

PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2009 Anu Leppäkoski Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

Joukkovelkakirjat ja riski

Joukkovelkakirjat ja riski Joukkovelkakirjat ja riski Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 14.12.2010 Mikko Ristamäki TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos RISTAMÄKI,

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo Yleistä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 13 Liitteet 14 Yleistä Finanssivalvonta

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011 Sivu 1 (26) Sisällysluettelo Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 3 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen 10 Liitteet 20 1 Selvityksen keskeinen

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen

19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen Viestintävirasto Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 1 Copyright Viestintävirasto Tämän raportin on laatinut Viestintäviraston toimeksiannosta Pöyry Telecom Oy. Raportin

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012 1 (15) Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 12 Liitteet 13 Tiivistelmä Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

www.pwc.fi Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

www.pwc.fi Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla www.pwc.fi Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Selvitys Kesäkuu 2015 Sisältö Yhteenveto 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla 4 Epälikvidien osakkeiden lisäriskipreemio 6 Suomen osakemarkkinoiden

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu

Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu Yrityksen taloustiede, Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma 19.6.2012 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua

Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua Julkaisuja 10/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot