Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista"

Transkriptio

1 Päätös 1 (5) Dnro: /932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin, onko Sanoma Entertainment Finland Oy:n (jäljempänä SEF) radiokanavien uutisia sponsoroitu Ilta-Sanomien toimesta. Viestintävirasto lähetti asiaa koskevan selvityspyynnön SEF:lle SEF vastasi selvityspyyntöön lukien Sanoma Entertainment Finland Oy:n, Sanoma Magazines Finland Oy:n ja Sanoma News Oy:n liiketoiminnot yhdistyivät juridisesti saman yhtiön alle. Yhtiön uusi nimi on Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä SMF). Viestintävirasto toteaa, ettei nykyisen Sanoma Media Finland Oy:n radiokanavilla esitettäviä uutisia (Ilta-Sanomien uutiset) ole sponsoroitu Ilta-Sanomien toimesta. Asian selvittäminen Viestintäviraston selvityspyyntö Viestintävirasto pyysi silloiselta SEF:ltä Radio Rock, Radio Suomi Pop, Radio Aalto, Groove FM ja Metro FM -kanavilla esitettäviin Ilta-Sanomien uutisiin liittyen selvitystä seuraavista asioista: 1. Millaisiin järjestelyihin ja sopimuksiin asiaan osallisten kesken uutisten tuottaminen perustuu? Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (5) 2. Missä roolissa Sanoma Entertainment Finland Oy:n näkemyksen mukaan Ilta-Sanomat on Sanoma Entertainment Finland Oy:n edellä mainituilla radiokanavilla esitettävien uutisten tuotannossa? Viestintävirasto pyysi SEF:ää televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 :n nojalla toimittamaan selvityksensä liitteenä kaikki asiaan liittyvät sopimukset. Sanoma Entertainment Finland Oy:n selvitys SEF totesi vastauksessaan, että SEF ja Sanoma News Oy (Ilta- Sanomat) kuuluvat Sanoma konserniin ja ovat molemmat Sanoma Oyj:n täysin omistamia suoria tytäryhtiöitä. Ilta- Sanomat on Sanoma News Oy:n liiketoimintayksikkö ja Suomen suurin uutispalvelu. Sanoma Entertainment operoi radiokanavia Radio Rock, Radio Aalto, Radio Suomi Pop, Groove FM ja Metro FM. Ilta-Sanomat tuottaa uutissisältöjä muun muassa Ilta-Sanomat - sanomalehteen ja iltasanomat.fi -verkkomediaan. Selvityksen mukaan SEF tarvitsee radiokanavilleen laadukasta uutissisältöä, minkä tuottamisessa Ilta-Sanomilla on huippuluokan osaamista. Näistä syistä johtuen SEF:llä ja Ilta- Sanomilla on molemminpuolinen intressi tehdä yhteistyötä uutisten tuotannossa. SEF ja Ilta-Sanomat ovat sopineet uutisten tuotannosta yhteistyösopimuksella. Osapuolten roolista uutisten tuotannossa ja Ilta-Sanomien uutisista SEF totesi selvityksessään, että Ilta-Sanomien uutiset perustuvat Ilta-Sanomien toimittamalle ja Ilta-Sanomien verkkojulkaisussa iltasanomat.fi julkaistulle uutissisällölle, jonka Ilta-Sanomat on toimittanut ja jalostanut alihankkijansa, Suomen Tietotoimisto Oy:n laatimasta uutisten raakamateriaalista. Selvityksen mukaan Ilta-Sanomien uutiset toteutetaan radiossa Ilta-Sanomien brändin alla. Ilta-Sanomat on tunnettu ja vahva suomalainen uutisbrändi ja tämän brändin hyödyntäminen tuo Ilta-Sanomien uutisille journalistista uskottavuutta. Lisäksi, koska Ilta-Sanomien uutiset perustuvat Ilta-Sanomien tuottamaan uutissisältöön, on journalistisesti perusteltua tuoda uutislähetyksessä ilmi käytetty lähde. SEF toteaa selvityksessään, että Ilta-Sanomat toimii Ilta- Sanomien uutisten vastaavana tuottajana vastaten niiden journalistisista linjauksista. Ilta-Sanomat ja sen yhteistyökumppanit omistavat Ilta-Sanomien uutisten sisällön tekijänoikeudet. Iltasanomien uutiset lukevat radiossa uutistenlukijat, jotka ovat työsuhteessa SEF:ään. SEF vastaa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaisesti lähetystoiminnan harjoittajana ohjelmasta. SEF katsoo, että Ilta-Sanomien uutiset ei ole sponsoroitu ohjelma. Ilta-Sanomien uutiset ovat Ilta-Sanomien ja SEF:n

3 3 (5) Sovellettavat lainkohdat yhteistuotanto ja Ilta-Sanomat on Ilta-Sanomien uutisten vastaava tuottaja. Ilta-Sanomat on tuottanut Ilta-Sanomien uutisten sisällön, vastaa niiden journalistisista linjauksista ja omistaa yhteistyökumppaneidensa kanssa Ilta-Sanomien uutisten tekijänoikeudet. Ilta-Sanomat harjoittaa näin ollen radio-ohjelmien tuotantoa eikä siten voi olla televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain tarkoittama sponsori, eivätkä Ilta-Sanomien uutiset siten voi olla Ilta-Sanomien sponsoroimat. Selvityksessä todetaan, että Viestintävirasto on selvityspyynnössään kiinnittänyt huomiota Ilta-Sanomien uutisten ns. loppujingleen, jossa todetaan Jos se on kiinnostavaa, se on Ilta-Sanomissa. Ilta-Sanomien uutiset on toteutettu Ilta-Sanomien brändin alla journalistisista lähtökohdista. Uutisten nimeäminen Ilta-Sanomien uutisiksi on osapuolten roolit huomioiden totuudenmukaista ja journalistisesti perusteltua. Tämä ei selvityksen perusteella ole myöskään radioalan vallitsevasta käytännöstä poikkeavaa ja esim. STT:n eri radiokanaville tuottamien uutisten yhteydessä on perinteisesti todettu STT:n uutisia tai muuten ilmaistu, että kysymyksessä on STT:n tuottama uutissisältö. Vaikka SEF katsookin, että mainittu loppujingle on asiallinen, informatiivinen ja lainmukainen, on jingle päätetty muuttaa muotoon Uutiset tuottaa iltasanomat.fi mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi koskien Ilta-Sanomien roolia Ilta- Sanomien uutisten tuotannossa. Muutos astui voimaan SEF toimitti selvityksensä liitteinä seuraavat sopimukset: 1) Perusuutispalvelusopimus Oy Suomen tietotoimisto Ab:n ja Sanoma News Oy:n/Ilta- Sanomien välillä sekä liite perusuutispalvelusopimukseen ) Sopimus uutislähetysten tuottamisesta Sanoma Entertainment Finland Oy:n ja Sanoma News Oy:n/Ilta-Sanomien välillä Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa.

4 4 (5) Päätöksen perustelut Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 27 :n 3 momentin mukaan uutis- tai ajankohtaisohjelmat eivät saa olla sponsoroituja. Sponsoroinnilla tarkoitetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan mm. radio-ohjelmien rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa lukien Sanoma Entertainment Finland Oy:n, Sanoma Magazines Finland Oy:n ja Sanoma News Oy:n liiketoiminnot yhdistyivät juridisesti saman yhtiön alle. Yhtiön uusi nimi on Sanoma Media Finland Oy. Nykyinen SMF on selvityksessään todennut, että Ilta- Sanomat vastaa osasta radiossa esitettävistä Ilta-Sanomien uutisista aiheutuvista kuluista. Viestintävirasto toteaa asiassa olevan riidatonta, että Ilta-Sanomat näin ollen rahoittaa radioohjelmia. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sponsorointia koskevan määritelmän perusteluissa (HE 87/2009, s. 19) todetaan, että sponsorointina ei pidetä pelkkää ohjelman rahoitukseen osallistumista ilman siitä saatavaa näkyvyyttä. Nykyisen SMF:n radiokanavilla esitettävien uutisten aluksi kuulutetaan: "Ilta-Sanomien uutiset". Viestintävirasto katsoo, että uutisissa on tarpeellista mainita uutisten lähde eikä tällainen toiminta vielä sinällään täytä sponsoroinnin määritelmässä edellytettävää tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistämistä. Tämän jälkeen tulee ratkaista, onko radiouutisten yhteydessä esitettävä muu informaatio sellaista, että rahoittajataho saisi näkyvyyttä sitä kautta. Nykyinen SMF on selvityksessään todennut, että Ilta- Sanomien uutisten ns. loppujingle on lukien muutettu muotoon Uutiset tuottaa iltasanomat.fi. Alun kuulutuksen ja lopun ns. jinglen lisäksi uutisten yhteydessä ei esitetä muita viittauksia Ilta-Sanomiin. Viestintävirasto toteaa, että uutisten lopuksi esitettävä ns. jingle ei edistä Ilta-Sanomien hyödykkeiden myyntiä tai tunnettuutta sillä tavalla, jota sponsoroinnin määritelmän täyttyminen edellyttäisi. Koska loppujingle on lisäksi muutettu noin kuukauden kuluttua Viestintäviraston selvityspyynnön lähettämisestä nykyiseen muotoonsa eikä radiouutisiin sisälly muitakaan viittauksia Ilta-Sanomiin, Viestintävirasto katsoo, että Ilta-Sanomien radiouutisten rahoittaminen ei täytä televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa määriteltyä sponsoroinnin kriteeristöä.

5 5 (5) Koska sponsoroinnin kriteerit eivät täyty yllämainituista syistä, Viestintävirasto ei tässä ratkaisussaan ota kantaa siihen, harjoittaako Ilta-Sanomat nykyisen SMF:n lausunnossa esitetyin tavoin radio-ohjelmien tuotantoa. Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antavat tarvittaessa lakimies Kalle Varjola puh ja päällikkö Päivi Peltola-Ojala, puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päällikkö Päivi Peltola-Ojala Lakimies Kalle Varjola

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (16) Dnro: 14.4.2014 31/931/2014 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Asian tausta ja tarkastelun rajaus

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (9) Dnro: 10.7.2014 158/932/2014 Fox International Channels Oy Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA 23.11.2010 1588/9224/2010 Subtv Oy Ilmalantori 2 00240 HELSINKI PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Asian tausta Sovellettavat

Lisätiedot

2 (7) ASIAN KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA. Alustavat tapaamiset

2 (7) ASIAN KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA. Alustavat tapaamiset Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 7.5.2012 1459/9220/2011 DNA Oy PL 41 01741 VANTAA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject YHDEN KORTIN PERIAATTEEN TOTEUTUMINEN MAANPÄÄLLISESSÄ DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Päätös 1 (8) Dnro: 23.4.2014 1/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL 1 00011 Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 7 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy NRJ Finland Oy Perustettava yhtiö Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011

MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011 MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YHTEENVETO 3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 4 SISÄLTÖJAKSOJEN MÄÄRITTELY 6 4.1 Ohjelma ja ohjelmisto 6 4.2 Mainonta 6 4.3 Oman konsernin mainokset 8 4.4

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Kertomus 1 (9) Dnro: 20.12.2012 668/9322/2012 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Tiivistelmä Postilain (415/2011)

Lisätiedot

Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan

Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan Päätösluonnos 1 (13) Dnro: 19.5.2015 184/921/2015 Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan 1 Tiivistelmä 2 Päätös Viestintäviraston tehtävänä on nimetä

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (33) Luonnos Dnro: 10.10.2014 636/961/2014 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee Elisa Oyj Asetettavat

Lisätiedot

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12 LUONNOS 1.3.2013 Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (32) Luonnos Dnro: 630/962/2014 10.10.2014 DNA Oy PL 10 01044 DNA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee DNA Oy Asetettavat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU 5.4.2004 42/531/2004 ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ACN:N TOIMINNASTA ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Viestintäviraston

Lisätiedot

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.5.2000 Tekijät

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.12.2010 10/0995/2 1 (5) Diaarinumero 00785/10/1203 Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Valittaja Teemu Välimäki, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (16) Luonnos LIITE 2 15.1.2015 Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksessään asettanut Elisa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille

Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille Muistio 1 (6) Dnro: 19.12.2012 607/230/2012 Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille Tiivistelmä Viestintävirasto on päivittänyt kohtuullisen sitoutuneen pääoman tuoton määrittämiseen

Lisätiedot

Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003. Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1)

Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003. Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Valitus Valituksenalainen päätös: Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003 Valitusajan alkamisajankohta: Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1) Valittajat: Satakunnan

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo ja selvittäminen. Päätös 1 (7) Dnro 207/14.00.00/2012 Julkinen versio 14.8.

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo ja selvittäminen. Päätös 1 (7) Dnro 207/14.00.00/2012 Julkinen versio 14.8. Päätös 1 (7) Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö maakuntalentoasemien maahuolinta- ja eräiden matkustajapalveluiden markkinoilla sekä näiden palveluiden tarjoamiseen tarvittavien toimitilojen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrajoituslain 6 :n (7 :n ennen 1.5.2004) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot