Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen"

Transkriptio

1 Liite 1 (16) Luonnos LIITE Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksessään asettanut Elisa Oyj:lle (jäljempänä Elisa) velvollisuuden hinnoitella laskevan puheliikenteen palvelu siten, että hinta saa olla enintään 1,25 senttiä minuutilta. Enimmäishinta on asetettu kolmeksi vuodeksi. Tässä liitteessä on kuvattu Viestintäviraston käyttämät periaatteet ja arviointitapa enimmäishinnan tason määrittämisessä. 1 Asiaan sovellettavat säännökset 1.1 Kansalliset säännökset Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 71 :n mukaan Viestintävirasto voi velvoittaa huomattavan markkinavoiman teleyrityksen noudattamaan Viestintäviraston etukäteen määrittämää enimmäishintaa. Asetettavan enimmäishinnan tulee olla kustannussuuntautunut. Kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tehokkaan toimijan kustannukset säännellyn tuotteen tai palvelun tuottamisesta. Kustannussuuntautuneen hinnan määrittämisessä voidaan ottaa huomioon vastaavilla kilpailluilla markkinoilla vallitseva hintataso. Viestintäviraston harkintavaltaan kuuluu arvioida 1) mitkä kustannukset on kohtuullista sisällyttää säännellyn tuotteen tai palvelun hintaan 2) millä tavalla kustannukset määritetään sekä 3) millä tavalla toiminnan tehokkuus otetaan hinnoittelussa huomioon kunkin säännellyn tuotteen osalta. Käyttäessään tätä harkintavaltaansa Viestintäviraston tulee ottaa huomioon 71 :n 5 momentissa luetellut edellytykset. Enimmäishinnan tasoa määritettäessä huomioon on otettu erityisesti tietoyhteiskuntakaaren 71 :n 5 momentin 4 ja 5 koh- Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (16) 1.2 Asiaan liittyvä EU-sääntely dat sekä 53 :n 2 momentin 4 kohdan vaatimukset kohtuullisen tuoton ja investointien huomioon ottamisesta. Viestintävirasto on ottanut yllä mainitut edellytykset huomioon asettaessaan Elisalle velvollisuuden noudattaa Viestintäviraston etukäteen määrittämää enimmäishintaa. Tämän vuoksi enimmäishinnan noudattamista koskevan velvollisuuden asettamisen perusteluja ja tämän liitteen mukaista arviointitapaa tulee arvioida kokonaisuutena. Puitedirektiivin 1 8 artiklassa asetettujen sääntelyn yleisten tavoitteiden mukaan sääntelyviranomaisten tulee edistää kilpailua, edistää tehokkaita investointeja ja varmistaa, että käyttäjille koituu mahdollisimman paljon hyötyä valinnanvaran lisääntymisestä, hintojen alentumisesta ja laadun parantumisesta. Käyttöoikeusdirektiivin 2 13 artiklan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että hinnoitteluvelvoitteet edistävät tehokkuutta ja kestävää kilpailua sekä tuovat kuluttajille mahdollisimman paljon hyötyjä. Direktiivin 13 artiklan mukaan tässä yhteydessä kansalliset sääntelyviranomaiset voivat ottaa huomioon vastaavilla kilpailluilla markkinoilla käytössä olevan hintatason. Euroopan komissio on antanut vuonna 2009 suosituksen kiinteän ja matkaviestintäverkon laskevan puheliikenteen hintojen sääntelystä. 3 Suosituksellaan komissio pyrkii yhdenmukaistamaan kiinteään ja matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen hintoja EU:ssa. Komission suosituksen mukaisesti kansallisen sääntelyviranomaisen olisi edellytettävä laskevan puheliikenteen hinnoittelua, joka perustuu tehokkaasti toimivalle operaattorille aiheutuviin kustannuksiin. Suosituksen mukaan tämä merkitsee, että hintojen tulee olla eri yrityksillä keskenään samansuuruisia. Komission suosituksen mukaan tehokkaat kustannukset tulisi määritellä käyttäen perustana nykykustannuksia ja alhaalta ylös rakennettua mallinnusta pitkän aikavälin lisäkustannusmallin (Pure Long Run Incremental Cost, "Pure LRIC") pohjalta. Viestintäviraston on otettava komission suositukset toiminnassaan mahdollisimman tarkasti huomioon. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (2002/21/EY) muutettuna direktiivillä 2009/140/EY 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (2002/19/EY) muutettuna direktiivillä 2009/140/EY. 3 Euroopan komission suositus kiinteään ja matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen hintojen sääntelystä (2009/396/EY).

3 3 (16) 2 Kustannussuuntautuneen enimmäishinnan määrittäminen 2.1 Lähtökohdat kustannussuuntautuneisuuden arvioinnille Viestintäviraston lähtökohtana hinnoittelun kustannussuuntautuneisuuden arvioinnissa ja enimmäishinnan määrittämisessä ovat teleyritykselle aiheutuneet kustannukset. Viestintävirasto määrittää kustannussuuntautuneen enimmäishinnan kahdessa vaiheessa. Aluksi Viestintävirasto arvioi kunkin yrityksen toimittamien tietojen perusteella yrityskohtaisen laskevan puheliikenteen yksikkökustannuksen. Seuraavassa vaiheessa virasto määrittää kustannussuuntautuneen enimmäishinnan tason kaikkien enimmäishinnan noudattamiseen velvoitettujen yritysten yksikkökustannusten perusteella. Enimmäishinta lasketaan käyttämällä puheliikennemäärillä painotettua yksikkökustannusten keskiarvoa. Viestintävirasto on ottanut kustannussuuntautuneen enimmäishinnan määrittämisessä huomioon myös komission laskevan puheliikenteen hinnoittelua koskevan suosituksen siltä osin kuin se on mahdollista. Tietoyhteiskuntakaari ei mahdollista komission suosittaman teoreettisen tehokkaan toimijan Pure LRIC - mallin käyttämistä Suomessa. Tietoyhteiskuntakaaren esitöiden mukaan mallia ei voida lähtökohtaisesti pitää kohtuullisena Suomessa, koska tehokkaan toimijankin kustannuksissa tulisi ottaa huomioon kohtuullisessa määrin myös tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvät yleiskustannukset. Viestintäviraston näkemyksen mukaan viraston tapa määrittää yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen kustannussuuntautunut hinta edistää kuitenkin EU-direktiivien ja komission suosituksen tavoitteita viemällä matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen hinnoittelun lähelle tehokkaan toimijan kustannustasoa. 4 Tämä edistää kestävää kilpailua sekä mahdollistavan kuluttajille mahdollisimman paljon hyötyjä valinnanvapauden, hinnan ja laadun suhteen. Lisäksi virasto on määrittänyt matkaviestinverkkoihin laskevan puheliikenteen enimmäishinnan siten, että velvoitteen avulla otetaan huomioon komission suositus keskenään samansuuruisista hinnoista. 2.2 Enimmäishinnan määrittämisessä huomioitavat kustannukset Viestintävirasto on arviointinsa perustana huomioinut teleyrityksen todellisen matkaviestinverkon ja sille säännellyn palvelun toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. Viraston käyttämässä arviointitavassa teleyritykselle aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien osa yleiskustannuksista, kohdennetaan säännellylle palvelulle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Viestintävirasto tarkastelee teleyritykselle aiheutuneita matkaviestinverkon pääomakustannuksia sekä käyttö- ja yleiskustannuksia. Pääomakustannukset on määritetty nykykustannuksiin 4 Viestintävirasto vertaa enimmäishinnan tasoa Pure LRIC -menetelmää käyttävien maiden hintatasoon kappaleessa Enimmäishinnan vertailu eurooppalaiseen hintatasoon.

4 4 (16) perustuen (Current Cost Accounting). Lähtökohtana pääomakustannusten määrittämisessä on matkaviestinverkon jälleenhankintahinta, jonka perusteella määritetään vuosittaiset poistot. Lisäksi jälleenhankintahinnan perusteella määritetään verkkoon sitoutunut pääoma eli nykykäyttöarvo, jolle lasketaan tuottoa. Käyttö- ja yleiskustannukset ovat verkon operatiivisia kustannuksia ja niiden osalta tarkastelu perustuu historiallisiin kirjanpidon kustannuksiin. Kuvio 1 havainnollistaa kustannusten muodostumista. Jälleenhankintahinta Poistot + Nykykäyttöarvo Pääoman tuotto + Käyttökustannukset + Yleiskustannukset = Kustannukset yhteensä Kuvio 1. Kustannusten muodostuminen Matkaviestinverkkoyrityksen kustannukset kohdennetaan ensin teleyrityksen määrittelemien kohdentamisavaimien avulla matkaviestinverkon osille ja tämän jälkeen verkon volyymien, käytön ja kuormituksen mukaan matkaviestinverkon palveluille. Lopputuloksena saadaan arvio teleyrityksen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen yksikkökustannuksesta. Kuvio 2 havainnollistaa matkaviestinverkkoyrityksen laskevan puheliikenteen yksikkökustannuksen laskentaa.

5 5 (16) Datan muuntokerroin Yrityskohtaisten tietojen kerääminen - Matkaviestinverkon parametrit - Palveluiden volyymit - Liikenteen jakauma verkkoteknologioittain Laskelma Laskevan puheliikenteen yksikkökustannus Yrityskohtaisten tietojen kerääminen ja laskevan puheliikenteen kustannuksen laskenta - Käyttö- ja yleiskustannukset - Jälleenhankintahinta - Sitoutuneen pääoman tuotto - Poistot - Palveluiden volyymit - Matkaviestinverkon osat - Matkaviestinverkon osien käyttö ja kuormitus - Kustannusten kohdistaminen verkon osille ja palveluille Kuvio 2. Matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen yksikkökustannuksen laskenta Viestintävirasto on analysoinut ja tarvittaessa oikaissut Viestintävirastolle toimitettuja tietoja vertaamalla niitä Viestintävirastolle aikaisemmin toimitettuihin tietoihin ja muihin tietoihin, joita Viestintävirasto on saanut valvontatehtäviä hoitaessaan. 2.3 Matkaviestinverkon kustannukset, Elisan esittämät kustannusperusteet ja Viestintäviraston arvio Elisa toimitti Viestintävirastolle laskelman 5 ja liitetiedot (muun muassa datan muuntokertoimen laskelma ja taustalaskelmat). Yritys täydensi vastauksiaan ja Viestintäviraston arvioinnin lähtökohtana ovat Elisan toimittamat laskelma ja sen liitetiedot. Viestintävirasto on käyttänyt arvioinnissaan alla esitettyjä periaatteita, joita virasto on soveltanut samalla tavoin kunkin enimmäishinnan noudattamiseen velvoitetun yrityksen kohdalla. Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen kustannukset on määritetty Elisan jälleenhankintahintaisten poistojen, matkaviestinyhteysverkkoon sitoutuneelle pääomalle lasketun tuoton sekä käyttö- ja yleiskustannusten ja datan muuntokertoimen perusteella Matkaviestinverkon jälleenhankintahinta Matkaviestinverkon arvo arvioidaan jälleenhankintahintaisena poistojen ja sitoutuneen pääoman laskemiseksi. Näiden pääomakustannusten määrittäminen perustuu nykykustannuksiin (Current Cost Accounting). Viestintävirasto on käyttänyt arvi- 5 Tässä laskelmalla tarkoitetaan yrityksen toimittamiin tietoihin perustuvaa laskelmaa, joka on tehty Viestintäviraston toimittamalle laskelmapohjalle (https://www.viestintavirasto.fi/attachments/fifac_2013_paivitetty_versio.xlsx). Lisäksi arvioinnissa käytetään datan muuntokertoimen laskelmaa (https://www.viestintavirasto.fi/attachments/fifac_muuntokertoimen_maarittaminen.xlsx).

6 6 (16) oinnissaan matkaviestinverkon arvona verkon jälleenhankintahintaa, jonka avulla virasto määrittää vuosittaiset poistokustannukset ja sitoutuneen pääoman. Jälleenhankintahinta kuvaa mahdollisen uuden toimijan kohtaamaa hintatasoa alkuperäistä hankintahintaa paremmin ja siten tukee uuden toimijan investointipäätöstä. Jälleenhankintahinnan käyttö sisältää myös riskin komponenttien hinnan alentumisesta, mikä on myös toteutunut matkaviestinverkon komponenttien hinnoissa. Toisaalta säänneltyyn toimintaan sitoutuneiden komponenttien määrät perustuvat lähtökohtaisesti todellisuudessa tehtyihin investointeihin. Elisan toimittaman laskelman mukainen matkaviestinverkon jälleenhankintahinnan määrittäminen perustuu joko asiantuntijaarvioon verkon osien (muun muassa tukiasemajärjestelmät, matkapuhelinkeskukset, vastaaja- ja datapalvelujärjestelmät) yksikköhinnoista tai alkuperäisiin hankintamenoihin. Kun Elisa on ilmoituksensa mukaan käyttänyt asiantuntija-arviota, on yritys pyrkinyt arvioimaan yritykselle aiheutuneet kustannukset. Elisan näkemyksen mukaan laskelman tarkoituksena on osoittaa, millä tavoin kustannuksia on syntynyt nykyisen verkon ja sen asiakas- ja liikennemäärien aikaansaamiseksi. Elisan mukaan verkon arvoa ei voida määrittää viimeisimpien hankintaehtojen mukaisesti, koska se ei yrityksen mukaan kuvasta sitä hintaa, millä verkko on aikanaan rakennettu. Jälleenhankintahinnan määrittämiseksi Elisa on laskenut hankintamenot radioverkolle, teletiloille, liityntäyhteyksille, runkoverkoille, kiinteille yhteyksille ja verkonhallintajärjestelmille. Näistä verkon osista matkaviestinverkolle on kohdistettu radioverkosta ja matkaviestinrunkoverkosta sekä liityntäkuiduista [ ] %, runkoverkon kuitu- ja siirtoyhteyksistä [ ] %, runkoverkon IP MPLS-verkosta [ ] %, kiinteän verkon teletiloista [ ] % ja verkonhallintajärjestelmistä [ ] %. Elisan toimittaman laskelman mukaan sen matkaviestiverkon jälleenhankintahinta on [ ] euroa. Viestintävirasto on käyttänyt Elisan matkaviestinverkon jälleenhankintahinnan arvioinnin pohjana yrityksen toimittamia tietoja. Elisan laskelman mukainen matkaviestinverkon jälleenhankintahinnan määrittäminen perustuu joko asiantuntija-arvioon verkon osien yksikköhinnoista tai alkuperäisiin hankintamenoihin. Jälleenhankintahintaa määrittäessään Elisa ei kuitenkaan ollut käyttänyt viimeisimpiä hinnastoja, minkä vuoksi Viestintävirasto pyysi Elisaa toimittamaan arvionsa matkaviestinverkon jälleenhankintahinnasta siten, että sen laskemisessa on käytetty uusimpia voimassa olevia hinnastoja. Elisa toimitti vastauksensa , ja esitti asiantuntijaarvion perusteella uudet jälleenhankintahinnat 2G- ja 3G/LTEtukiasemajärjestelmille. 2G-tukiasemajärjestelmien jälleenhankintahinta laski [ ] eurosta [ ] euroon, ja 3G/LTEtukiasemajärjestelmien jälleenhankintahinta laski [ ] eurosta [ ] euroon. Lisäksi Elisan toimittamassa uudessa laskelmassa oli

7 7 (16) aktivoituja työkustannuksia [ ] euroa. Viestintävirasto on käyttänyt Elisan edellä esittämiä uusia jälleenhankintahintoja arviointinsa perusteena. Elisan matkaviestinverkon jälleenhankintahinnan oikaistu arvon on siten [ ] euroa Poistot Poistot lasketaan verkon jälleenhankintahintaisen arvon pohjalta tasapoistoina käyttäen poistoaikana komponenttien teknistaloudellisia pitoaikoja. Laskelmassa poistot määritellään edellä mainituille jälleenhankintahintaan kuuluville omaisuuserille. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on päätöksissään 6 ottanut kantaa poistoaikoihin verkon jälleenhankintahinnan ja yrityksen sitoutuneen pääoman määrittämisessä. Edellä mainittujen KHO:n päätösten perusteella Viestintävirasto katsoo, että poistokustannusten ja sitoutuneen pääoman laskennassa käytettävien poistoaikojen tulee olla luotettavia ja todennettavissa sekä kuvastaa riittävällä tarkkuudella omaisuuden teknis-taloudellista pitoaikaa. Teknis-taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka verkon osa todellisuudessa on liiketoiminnallisessa käytössä ennen sen uusimista. Viestintäviraston käsityksen mukaan kirjanpidossa käytetyt poistoajat eivät matkaviestinverkon komponenttien osalta pääsääntöisesti eroa merkittävästi omaisuuden teknis-taloudellisista pitoajoista ja tällöin niitä voidaan käyttää laskelmassa jatkossakin. Mikäli yritys itse katsoo sen kirjanpidossa käyttämien poistoaikojen eroavan joidenkin verkon osien kohdalla merkittävästi teknis-taloudellisesta pitoajasta, se voi käyttää poistoaikana käyttöomaisuuskirjanpidosta johdettua, tilintarkastajan todentamaa pitoaikaa. Teknis-taloudellisen pitoajan määritelmän mukaan liiketaloudellisessa käytössä ei tulisi olla merkittävästi pitoaikaa vanhempia pääomaeriä. Teleyrityksen tulisikin valita pitoaika niin, ettei merkittävää osaa käytössä olevasta verkosta jää laskelman ulkopuolelle. Elisa on laskenut vuosittaiset poistokustannukset matkaviestinverkon jälleenhankintahinnasta tasapoistoina. Matkaviestinverkon osien pitoaikoina Elisa on käyttänyt seuraavia arvoja: Tukiasemajärjestelmä (BSS) 2G [ ] Tukiasemajärjestelmä (BSS) 3G+LTE [ ] Tukiasemaohjainten ja keskusten välinen transmissio (BSC- MSC) [ ] Matkapuhelinkeskukset (MSC) [ ] Yhteenliittämislinkit [ ] Vastaajapalvelujärjestelmät [ ] Datapalvelujärjestelmät (SMS, MMS, GPRS ym.) [ ] Muu verkon käyttöomaisuus [ ] 6 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Dnro 1386/3/10, taltio 1115 ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Dnro 2062/3/10, taltio 2074.

8 8 (16) Sitoutunut pääoma Verkonhallintajärjestelmät [ ] Verkkoäly [ ] Teletilat Mobiili [ ] Runkoverkko ja johtoverkko mobiiliosuus [ ] Kiinteä teletilat mobiiliosuus [ ] Elisan mukaan verkon osien teknistaloudellinen pitoaika on arvioitu siten, että verkko-omaisuudessa ei ole merkittävästi pitoaikaa vanhempaa omaisuutta. Yrityksen mukaan pitoajat poikkeavat joltain osin kirjanpidossa käytetyistä poistoajoista erityisesti 2G-radioverkon osalta. Elisan toimittaman laskelman mukaan vuosittaisten jälleenhankintahintaisten poistokustannusten yhteismäärä on [ ] euroa. Viestintävirasto on käyttänyt poistojen arvioinnissa edellä kuvatulla tavalla oikaistua Elisan matkaviestinverkon jälleenhankintahintaa [ ]. Viestintävirasto on käyttänyt arvioinnissaan poistoina [ ] euroa. Virasto on käyttänyt arvioinnissaan käyttöomaisuuteen sitoutuneena pääomana nykykäyttöarvoa. Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut viraston soveltaman arviointimenetelmän lainmukaisuuden. Viestintävirasto on määrittänyt kunkin enimmäishinnan noudattamiseen velvoitetun yrityksen verkon nykykäyttöarvon vähentäen jälleenhankintahinnasta omaisuuden pitoajan perusteella tehdyt jälleenhankintahintaiset poistot verkon keski-ikä huomioiden. Pitoaikoina on käytetty teknistaloudellisia pitoaikoja. Viestintäviraston näkemyksen mukaan tällä tavoin laskettava nykykäyttöarvo antaa luotettavan kuvan verkkoon sitoutuneesta pääomasta. Matkaviestinverkkoon sitoutunut pääoma, jolle tuottoa lasketaan, muodostuu matkaviestinverkon käyttöomaisuuden nykykäyttöarvosta ja muista toimintaan liittyvistä lyhytaikaisista varoista ja veloista. Sitoutuneeseen pääomaan saa sisällyttää ainoastaan matkaviestinverkkoon sitoutuneita omaisuuseriä. Esimerkiksi yhtiön aikaisempien vuosien tappiot tai yhtiön liikearvo eivät ole sellaisia omaisuuseriä, jotka olisivat välttämättömiä laskevan liikenteen tuottamiseksi. Siten Viestintävirasto ei arvioinnissaan hyväksy niitä sisällytettäväksi laskelmien sitoutuneeseen pääomaan. Viestintävirasto on arvioinnissaan laskenut matkaviestinverkkoon sitoutuneen pääoman määrittämiseksi verkon nykykäyttöarvon yrityksen esittämän jälleenhankintahinnan sekä verkon pitoajan että keski-iän perusteella. Nykykäyttöarvo lasketaan kaavalla missä = 1 -ä, = äö

9 9 (16) = ähh =!" -ä = ä Elisa on käyttänyt pitoaikana edellä kuvattuja pitoaikoja, ja yritys on laskenut nykykäyttöarvon viraston käyttämällä kaavalla. Yrityksen ilmoituksen mukaan laskelmassa verkon osien keskiiän määritys perustuu käytössä oleviin ikätietoihin niiltä osin, kun ikätieto on ollut käytettävissä. Elisan käyttämät keski-iät ovat seuraavat: Tukiasemajärjestelmä (BSS) 2G [ ] Tukiasemajärjestelmä (BSS) 3G+LTE [ ] Tukiasemaohjainten ja keskusten välinen transmissio (BSC- [ ] MSC) Matkapuhelinkeskukset (MSC) [ ] Yhteenliittämislinkit [ ] Vastaajapalvelujärjestelmät [ ] Datapalvelujärjestelmät (SMS, MMS, GPRS ym.) [ ] Muu verkon käyttöomaisuus [ ] Verkonhallintajärjestelmät [ ] Verkkoäly [ ] Teletilat Mobiili [ ] Runkoverkko ja johtoverkko mobiiliosuus [ ] Kiinteä teletilat mobiiliosuus [ ] Sitoutuneen pääoman tuotto Sitoutunut pääoma muodostuu käyttöomaisuudesta sekä lyhytaikaisista varoista ja veloista. Elisan ilmoittama käyttöomaisuuden määrä on [ ] euroa, ja lyhytaikaisia varoja on [ ] euroa sekä lyhytaikaisia velkoja [ ] euroa. Elisan laskelmassaan esittämä sitoutunut pääoma on yhteensä [ ] euroa. Sitoutuneen pääoman arvioinnissa Viestintävirasto on käyttänyt edellä kuvatulla tavalla oikaistua matkaviestinverkon jälleenhankintahintaa [ ] euroa, jossa on huomioitu Elisan ilmoittamat 2G- ja 3G/LTE-tukiasemajärjestelmien uudet jälleenhankintahinnat ja aktivoidut työkustannukset. Viestintäviraston arvioinnissa käyttöomaisuuden määrä on [ ] euroa, lyhytaikaisten varojen määrä on [ ] euroa ja lyhytaikaisten velkojen määrä on [ ] euroa. Sitoutuneen pääoman määrä on yhteensä [ ] euroa. Viestintävirasto on käyttänyt edellä mainittua oikaistua sitoutuneen pääoman määrää arviointinsa perusteena. Määrittäessään kohtuullista tuottoa säänneltyyn toimintaan sitoutuneelle pääomalle Viestintävirasto käyttää WACC-menetelmää. WACC-menetelmä ottaa huomioon kohtuullisen tuoton säänneltyyn toimintaan sitoutuneelle pääomalle ja kannustimet investointeihin. WACC-menetelmä on yleisesti käytössä oleva tuoton laskemisessa käytettävä menetelmä, jota Viestintävirasto on käyttänyt useiden vuosien ajan sitoutuneen pääoman tuo-

10 10 (16) Käyttö- ja yleiskustannukset ton kohtuullisuuden arvioinnissa. 7 Sallimalla kohtuullisen tuoton sitoutuneelle pääomalle yrityksiä kannustetaan investoimaan, koska tällöin yritykset saavat katettua investointiensa kustannuksia. Investointeihin mahdollisesti liittyvät riskit huomioidaan WACC-menetelmässä riskipreemioiden (riskitön korko ja sen lisäksi tuleva velkapreemio sekä markkinariskipreemio) avulla. WACC-menetelmän avulla Viestintävirasto määrittää kohtuulliseksi katsottavan sitoutuneen pääoman tuoton parametrit kaikille ennakkosäännellyille markkinoille, kuten matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoille. Koska WACCmenetelmän parametrit ovat muuttuvia, Viestintävirasto määrittää sallitut tuottoprosentit uudelleen säännöllisin väliajoin: viimeisin päivitys on toukokuulta ja sen mukainen sallittujen tuottojen vaihteluväli matkaviestinverkkotoiminnassa on 7,0 8,3 %. Viestintävirasto on arvioinnissaan käyttänyt sitoutuneen pääoman tuottoprosenttina vaihteluvälin ylärajaa 8,3 %, minkä voidaan katsoa olevan kohtuullinen ja ottavan huomioon investointeihin liittyvät riskit. Sitoutuneen pääoman tuotto on yrityksen toimittamassa laskelmassa laskettu verkon nykykäyttöarvolle. Elisa on toimittamassaan laskelmassa käyttänyt tuottoprosenttia [ ]. Vuosittaisen sitoutuneen pääoman tuoton määräksi muodostuu yrityksen laskemalla tavalla [ ] euroa. Viestintävirasto on arvioinnissaan käyttänyt matkaviestinverkon osalta yrityksen ilmoittamia teknis-taloudellisia pitoaikoja ja keski-ikätietoja. Viestintäviraston arvioinnissa käyttämä Elisan sitoutuneen pääoman määrä on edellä kuvatulla tavalla oikaistuna [ ] euroa. Viestintävirasto on käyttänyt arvioinnissaan kohtuullisena tuottoprosenttina 8,3. Viestintäviraston arvioinnissa Elisan sitoutuneen pääoman tuoton määrä on [ ] euroa. Matkaviestinverkon käyttökustannukset muodostuvat verkon käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Yleiskustannukset muodostuvat esimerkiksi teleyrityksen tukitoiminnoista, kuten talous-, henkilöstö-, tieto- ja materiaalihallinnosta, aiheutuvista kustannuksista. Käyttö- ja yleiskustannusten arviointi perustuu historiallisiin kirjanpidon kustannuksiin (Historical Cost Accounting). 7 WACC-menetelmässä koko pääoman kustannus muodostuu oman ja vieraan pääoman tuottovaatimusten painotetusta keskiarvosta, jossa painokertoimena toimii nettovelkaantumisaste eli vieraan pääoman prosentuaalinen osuus koko sijoitetusta pääomasta. Viestintävirasto huomioi maksetut verot pääoman kustannuksessa voimassa olevan yritysverokannan mukaisesti. 8 Viestintävirasto Kohtuullinen sitoutuneen pääoman tuotto kiinteässä televerkkotoiminnassa, matkaviestinverkkotoiminnassa ja digitaalisten televisiolähetyspalvelujen toiminnassa (diaarinumero 13/962/2014). https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeettulkinnatsuosituksetjaselvitykset/ohjeidentulkintojensuositustenj aselvitystenasiakirjat/kohtuullinensitoutuneenpaaomantuottokiinteassateleverkkotoiminnassamatkaviestinverkkotoiminnassajadigitaalisten televisiolahetyspalvelujentoiminnassa_2.html

11 11 (16) Kustannukset yhteensä Palveluiden volyymit Elisa on rajannut käyttökustannukset siten, että mukana on vain verkko-operaattorin kustannuksia. Käyttökustannukset Elisa on määritellyt hakemalla tuote- ja asiakkuuskannattavuuslaskelmasta mobiilipalveluiden tuoteryhmän kulut, jotka sisältävät Elisan Tuotanto-yksikössä kohdennetut matkaviestinverkon käyttökulut. Tästä on kuitenkin poistettu vielä IT-käyttökustannukset, jotka kohdennetaan erikseen järjestelmätasoisesti. Käyttökustannukset sisältävät muun muassa mastopaikkavuokria, henkilöstökuluja, energiakuluja, vuokrayhteyksiä ja taajuusmaksuja. Elisan matkaviestinverkolle kohdistamat käyttökustannukset ovat [ ] euroa ajanjaksolta Yleiskustannuksina Elisa on ilmoittanut IT-kuluja ja tukitoimintojen kuluja. Elisan matkaviestinverkolle kohdistamat yleiskustannukset ovat [ ] euroa ajanjaksolta Viestintävirasto on varmistanut, että Elisan käyttö- tai yleiskustannukset eivät sisällä palveluoperaattorin kustannuksia. Viestintävirasto ei ole havainnut huomautettavaa Elisan tavassa määrittää matkaviestinverkon käyttö- ja yleiskustannukset yrityksen esittämällä tavalla. Viestintävirasto on käyttänyt arvioinnissaan Elisan ilmoittamia käyttökustannuksia [ ] euroa ja yleiskustannuksia [ ] euroa. Elisan virastolle toimittaman laskelman mukaiset matkaviestinverkon vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat [ ] euroa. Viestintävirasto on arvioinnissaan käyttänyt Elisan matkaviestinverkon vuosittaisina kokonaiskustannuksina oikaistua määrää [ ] euroa. Elisan matkaviestinverkon palveluiden volyymit vuonna 2013 olivat yrityksen mukaan seuraavat: liikennelaji Nouseva liikenne Laskeva liikenne Verkon sisäinen liikenne Nouseva SMS Laskeva SMS Sisäinen SMS Pakettidataliikenne liikennemäärä [] miljoonaa minuuttia [] miljoonaa minuuttia [] miljoonaa minuuttia [] miljoonaa viestiä [] miljoonaa viestiä [] miljoonaa viestiä [] teratavua Viestintävirasto ei ole havainnut huomautettavaa Elisan tavassa määrittää matkaviestinverkon palveluiden volyymejä yrityksen esittämällä tavalla. Viestintävirasto on käyttänyt arvioinnissaan Elisan ilmoittamia palveluiden liikennevolyymeja.

12 12 (16) Kustannusten kohdentaminen Datan muuntokerroin Viestintäviraston käyttämässä arviointitavassa matkaviestinverkkoyritykselle aiheutuneet kustannukset kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan palveluille (puheliikenne, SMSliikenne ja pakettidataliikenne). Kustannukset kohdistetaan kahdessa vaiheessa; aluksi kustannukset kohdistetaan yrityksen määrittelemien kohdentamisavaimien avulla matkaviestinverkon osille ja sen jälkeen kustannukset kohdistetaan verkon liikennemäärien sekä käytön ja kuormittavuuden mukaan palveluille. Kustannuskohdistusten jälkeen saadaan arvio yrityksen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen yksikkökustannuksesta. Elisa on määritellyt verkon osien kustannusten kohdentamisessa käytettävät kohdentamisavaimet siten, että matkaviestinverkon osan kustannukset on kohdennettu [ ] %:n osuudella verkon osalle itselleen. Matkaviestinverkon yhteiset kustannukset Elisa on kohdistanut muulle verkon käyttöomaisuudelle. Viestintävirasto ei ole havainnut huomautettavaa Elisan tavassa määrittää matkaviestinverkon kustannusten kohdentaminen yhtiön esittämällä tavalla. Viestintävirasto on käyttänyt arvioinnissaan Elisan ilmoittamia kustannusten kohdentamisavaimia. Viestintävirasto käyttää kaikille matkaviestinverkkoyrityksille samoja painokertoimia sekä muunto- ja kuormituskertoimia lukuun ottamatta datan muuntokerrointa, joka on yrityskohtainen. Datan muuntokertoimet määritetään yritysten toimittamien tietojen pohjalta perustuen palveluiden volyymeihin ja niiden jakautumiseen eri teknologioiden välillä. Muunto- ja kuormituskertoimet muuntavat puheen ja datan yhteismitalliseksi yksiköksi ottaen huomioon palveluiden aiheuttaman verkon kuormituksen. Datan muuntokerroin on yksi laskelmassa käytettävistä syöttötiedoista. Elisan toimittamassa datan muuntokertoimen laskelmassa yritys on käyttänyt SMS-liikennevolyyminä [ ] miljoonaa viestiä, puheliikennevolyyminä [ ] miljoonaa minuuttia ja dataliikennevolyyminä [ ] teratavua. SMS-liikenne jakautuu Elisan mukaan siten, että 2G-verkoissa SMS-liikenteestä on [ ] % ja 3G-verkoissa [ ] %. Puheliikennevolyymi jakautuu yrityksen mukaan siten, että 2G-verkoissa liikenteestä on [ ] % ja 3G-verkoissa [ ] %. Dataliikenteestä 2Gverkoissa on yrityksen mukaan [ ] % ja 3G-verkoissa [ ] % ja 4G-verkoissa [ ] %. Viestintävirasto ei ole havainnut huomautettavaa Elisan tavassa määrittää matkaviestinverkon datan muuntokerroin yrityksen esittämällä tavalla. Viestintävirasto on arvioinnissaan käyttänyt Elisan toimittaman laskelman mukaista datan muuntokerrointa [ ].

13 13 (16) Elisan matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen kustannus Elisan matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen kustannus on yrityksen toimittaman laskelman mukaan [ ] senttiä minuutilta. Viestintäviraston arvion mukaan Elisan matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen kustannus on viraston tekemien oikaisujen jälkeen [ ] senttiä minuutilta. 2.4 Enimmäishinnan tason määrittäminen Enimmäishinnan laskeminen Viestintävirasto on määrittänyt yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhinnoittelua koskevan enimmäishinnan määrittämällä liikennemäärillä painotetun keskiarvon enimmäishinnan noudattamiseen velvoitettujen teleyritysten ilmoittamien edellä kuvattujen kustannustietojen ja Viestintäviraston arvioimien kustannusperusteiden avulla. Liikennemäärien käyttö yksikkökustannusten painotuksessa kuvaa aiheutuneiden kustannusten jakautumista eri yritysten kesken. Virasto on soveltanut omassa arvioinnissaan ja laskelmissaan samoja periaatteita kaikkien matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen markkinoilla enimmäishinnan noudattamiseen velvoitettujen yritysten osalta. Kuvio 3 havainnollistaa matkaviestinverkkoyritysten laskevan puheliikenteen yksikkökustannusten ja keskikustannusten laskentaa.

14 14 (16) DNA Datan muuntokerroin Elisa Datan muuntokerroin TSF Datan muuntokerroin Yrityskohtaisten tietojen kerääminen - Matkaviestinverkon parametrit - Palveluiden volyymit - Liikenteen jakauma verkkoteknologioittain DNA Laskelma DNA Laskevan puheliikenteen yksikkökustannus Elisa Laskelma Elisa Laskevan puheliikenteen yksikkökustannus TSF Laskelma TSF Laskevan puheliikenteen yksikkökustannus Yrityskohtaisten tietojen kerääminen ja laskevan puheliikenteen yksikkökustannuksen laskenta - Käyttö- ja yleiskustannukset - Jälleenhankintahinta - Sitoutuneen pääoman tuotto - Poistot - Palveluiden volyymit - Matkaviestinverkon osat - Matkaviestinverkon osien käyttö ja kuormitus - Kustannusten kohdistaminen verkon osille ja palveluille # $%& # '()*+ #,-. DNA Laskevan puheliikenteen volyymi Yrityskohtaisten painokertoimien laskenta Elisa Laskevan puheliikenteen volyymi TSF Laskevan puheliikenteen volyymi Yrityskohtaisten painokertoimien laskenta DNA Painokerroin / $%& Elisa Painokerroin / '()*+ TSF Painokerroin /,-. Painotetun keskikustannuksen laskenta 0!!! = # $%& / $%& +# '()*+ / '()*+ +#,-. /,-. Painotetun keskikustannuksen laskenta missä # 2 = 3 ö!! / 2 = 3 Kuvio 3. Matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen yksikkökustannusten ja keskikustannuksen laskenta Viestintäviraston näkemyksen mukaan liikennemäärillä painotetun keskikustannuksen määrittäminen on kohtuullinen tapa asettaa enimmäishinnan taso yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla. Tällöin enimmäishinta voidaan määrittää kaikkien kyseisillä markkinoilla samassa tilanteessa olevien teleyritysten aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehokkuus huomioon ottaen. Enimmäishinnan noudattamiseen velvoitettavien teleyritysten toimintaolosuhteissa ei ole merkittäviä eroja, sillä kaikki enimmäishinnan noudattamiseen velvoitetut teleyritykset toimivat valtakunnallisesti, eivätkä yritysten peittoalueet tai koot eroa toisistaan niin merkittävästi, että yksikkökustannusten erot olisivat perusteltavissa eroilla toimintaolosuhteissa. Tämän vuoksi

15 15 (16) liikennemäärillä painotettua teleyritysten aiheutuneiden kustannusten keskiarvoa voidaan pitää osoituksena tehokkaan toimijan kustannusten tasosta kyseisillä markkinoilla. Enimmäishinnan asettaminen on Viestintäviraston näkemyksen mukaan kohtuullista ottaen huomioon ne hyödyt, joita enimmäishinnan asettaminen aiheuttaa vähittäismarkkinoilla kilpaileville teleyrityksille ja enimmäishinnan noudattamiseen velvoitetuille teleyrityksille. Tällaisia hyötyjä ovat erityisesti hinnoittelun ennakoitavuus ja tukkuhintojen alenemisesta aiheutuvat kustannussäästöt. Viestintäviraston arvioima Elisan yksikkökustannus on asetettavaa enimmäishintaa [ ] Viestintäviraston arvion ja teleyrityksiltä saatujen tietojen perusteella matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla ei ole tapahtumassa kolmen vuoden aikana sellaisia muutoksia, joilla olisi merkittävää vaikutusta teleyrityksen yksikkökustannuksiin. Merkittävin näköpiirissä oleva muutos kustannuksissa on taajuushuutokaupan lisenssimaksut. Viestintäviraston laskelmien mukaan lisenssimaksujen huomioiminen matkaviestinverkon jälleenhankintahinnassa nostaisi laskevan puheliikenteen painotettua enimmäishintaa noin 4 % sen voimassaoloaikana. Kun tämän lisäksi huomioidaan matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen yksikkökustannusten aleneva trendi, Viestintäviraston näkemyksen mukaan lisenssimaksujen huomioimatta jättämisellä ei ole sellaista merkittävää vaikutusta, joka johtaisi enimmäishinnan kohtuuttomuuteen. Edellä mainituin perustein asetettavaa enimmäishintaa voidaan pitää kohtuullisena huomattavan markkinavoiman sääntelylle asetetut tavoitteet huomioon ottaen Painokertoimet ja enimmäishinnan taso Enimmäishinnan laskemisessa käytetyt painokertoimet on laskettu käyttäen enimmäishinnan noudattamiseen velvoitettujen yritysten vuoden 2013 laskevan puheliikenteen määriä. Kaikkien yritysten laskevan puheliikenteen määrät on laskettu yhteen, jonka jälkeen yritysten painokertoimet on saatu jakamalla kunkin yrityksen laskevan puheliikenteen määrä kaikkien yritysten yhteenlasketulla laskevan puheliikenteen määrällä. Kaikkien yritysten painokerrointen summa on 100 %. Elisan yksikkökustannuksen painokerroin enimmäishinnan laskemisessa on [ ] %, joka vastaa yrityksen osuutta kaikkien enimmäishinnan noudattamiseen velvoitettujen yritysten yhteenlasketusta laskevan puheliikenteen määrästä. Viraston laskelman mukainen Elisan yksikkökustannus [ ] senttiä minuutilta on painotettu kyseisellä kertoimella. Näin on päästy laskevan puheliikenteen painotettuun enimmäishintaan, joka on 1,25 senttiä minuutilta.

16 16 (16) Enimmäishinnan vertailu eurooppalaiseen hintatasoon Viestintävirasto on arvioinut matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen hintatasoa myös vertaamalla liikennemäärillä painotettua keskiarvoa matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen hintatasoon muualla Euroopassa. Viestintävirasto pitää erityisesti komission suosituksen mukaiseen Pure LRIC -malliin perustuvaa hintatasoa sopivana vertailukohtana, koska Pure LRIC -mallin avulla hintojen katsotaan asettuvan samalle tasolle kuin kilpailluilla markkinoilla, eli vastaavan modernia tekniikkaa käyttävän kilpailevan operaattorin hinnoittelua tarkasteltavilla markkinoilla. Eurooppalaisten sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen BERECin tammikuussa 2014 keräämien tietojen mukaan keskimääräinen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen hinta Euroopassa oli 1,31 senttiä minuutilta (liittymämäärillä painotettu keskiarvo). Samaan aikaan Pure LRIC - menetelmää käyttävien maiden keskiarvo oli 1,31 senttiä minuutilta. Heinäkuussa 2014 keskimääräinen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen hinta Euroopassa oli 1,23 senttiä minuutilta (liittymämäärillä painotettu keskiarvo). Samaan aikaan Pure LRIC -menetelmää käyttävien maiden keskiarvo oli 1,22 senttiä minuutilta. BERECin kesällä 2014 keräämien tietojen perusteella Pure LRIC -menetelmää käyttävien maiden tavoitehintojen (target rate) keskiarvo oli 1,13 senttiä minuutilta. 9 3 Salassapito Viestintävirasto katsoo viraston määrittämän enimmäishinnan ottavan asianmukaisesti huomioon toiminnan tehokkuuden ja eurooppalaisten viestintäpalvelujen tarjoamisen. Liite sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettävää tietoa. Salassa pidettävät kohdat on merkitty päätökseen hakasulkein [ ]. 9 Tiedot on kerätty BERECin tuottamista sisäisistä vertailuraporteista.

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 1 (13) Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HINNOITTELUN ARVIOINTIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET... 3 2.1 Kansalliset säännökset...

Lisätiedot

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA 19.3.2014 KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ Asiakas Toimittaja NAG Oy (Y-2411484-6) Sisältö 1 Tausta... 3 1.1 Tarve kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiselle... 3 1.2

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua

Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua Julkaisuja 10/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen

19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen Viestintävirasto Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 1 Copyright Viestintävirasto Tämän raportin on laatinut Viestintäviraston toimeksiannosta Pöyry Telecom Oy. Raportin

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava Muistio 1 (14) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 2 (14) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin komission virallisen huomautuksen

Lisätiedot

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö Elisa Oyj 1 (36) Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne 4.4.2013, LVM 1353/03/2011 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS TIETOYHTEISKUNTAKAARESTA Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta lausua tietoyhteiskuntakaarta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 1 (54) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 2 (54) Sisältö 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa...

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009

Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009 Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009 2009 Deloitte Corporate Finance Sisällysluettelo 1. Johdanto ja selvityksen tavoitteet 2. Tuottoprosentin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Kertomus 1 (9) Dnro: 20.12.2012 668/9322/2012 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Tiivistelmä Postilain (415/2011)

Lisätiedot

Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta

Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta Kirje 1 (6) Dnro 431/14.00.00/2009 Kilpailuviraston kaukolämpöselvitys Ilmoitus selvitysten lopettamisesta Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta Kilpailuvirasto lopettaa

Lisätiedot

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 sivu 1/40 Viestintävirasto kirjaamo@viestintavirasto.fi Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 Yleisradion lausunto Viestintävirastolle tv- ja radiopalveluiden tukkumarkkinoiden

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012. KPMG Corporate Finance 27.6.2012

VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012. KPMG Corporate Finance 27.6.2012 VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012 KPMG Corporate Finance 27.6.2012 KPMG Oy Ab PL 1037 00101 Helsinki Puh. 020 760 3000 Fax. 020 760 3377 LUOTTAMUKSELLINEN

Lisätiedot

OPAS YLEISPALVELUN NET-

OPAS YLEISPALVELUN NET- OPAS YLEISPALVELUN NET- TOKUSTANNUKSEN LASKEMI- SEEN LOPPURAPORTTI 31.10.2011 Käännös englanninkielisestä raportista "Manual for calculating the net cost of the USO" 1 NIMIÖSIVU Tekijät: Simen Karlsen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia,

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo

Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo 1. DNA Finland Oy...2 2. Elinkeinoelämän Keskusliitto...4 3. Elisa...5 4. Eniro...9

Lisätiedot

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 Viestintävirasto MPS 58 1 (45) SISÄLLYS 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa 1/2009 Veloituksen toteutus viestintäverkoissa Työryhmäraportti 1/2009 1 (46) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Veloituksen toteutus viestintäverkoissa -työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 25.2.2009

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot