Palvelut ja hallinto - erottamattomat kumppanit. johtamisen sietämätön keveys Mirjami Laitinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelut ja hallinto - erottamattomat kumppanit. johtamisen sietämätön keveys Mirjami Laitinen"

Transkriptio

1 Palvelut ja hallinto - erottamattomat kumppanit johtamisen sietämätön keveys Mirjami Laitinen Mirjami Laitinen

2 Esityksen sisältö Julkisen hallinnon tehtävä = tuottaa palveluita kehittää/uudistaa palveluita pysähtymättä, pitkäjänteisesti ja tulevaisuusorientoituneesti tuottaa palvelut tuloksellisesti (taloudellisesti, tuottavasti, vaikuttavasti ja laadukkaasti), Palvelutehtävä ei onnistu ilman hyvää johtamista, osaavaa, motivoitunutta, hyvinvoivaa henkilöstöä Organisaation onnistuminen syntyy siis näiden eri näkökulmien = palvelut, talous ja ihmiset yhteen toimivuudesta Onnistumiset työssä luovat hyvinvointia

3 Julkisen hallinnon toiminta on kokonaisuudessaan palvelutehtävä Julkisen hallinnon tehtävä on palvella kansalaisia ja yrityksiä sekä toisiamme Tuloksellisesti (tuottavasti, taloudellisesti, vaikuttavasti, laadukkaasti) Jokainen palvelutilanne on tärkeä Asiakaskontakti on hallinnon käyntikortti kanavasta riippumatta Tehtävässä onnistumisen arviointi usein asiakaskontaktin perusteella (vrt. palvelun laatua tavaran laadun arviointiin) Pelkkä hyvin hoidettu palvelutilanne ei kuitenkaan pelasta, jos toiminta muutoin pettää

4 Asiakkaan näkökulmasta palveluissa on parantamisen varaa Kansalaisten ja yritysten näkökulmasta julkiset palvelut ovat byrokraattisia Molemminpuolinen luottamus puuttuu Pirstaloituneet palvelut: vaikea löytää oikea taho - luukutus Hallintokieli vaikeaselkoista, asiat monimutkaisia, harvoin toistuvia Palvelun huono tavoitettavuus (palvelukanavat, palveluajat), henkilöstön niukkuus, osaamattomuus, epäystävällisyys Lähtökohta kuitenkin on, että kansalaisen osattava myös itse yhä enemmän tavoitteena omaehtoinen ja oma-aloitteinen asioiden hoito kansalainen pitäisikin nähdä subjektina, joskus myös objektina

5 Olemme olemassa kansalaisia ja yrityksiä varten - ei toisinpäin Julkisten palvelujen tarjoajilta vaaditaan asiakasymmärrystä Palveluita tuotetaan kansalaisia ja yrityksiä varten Asiakkaat maksavat koko toiminnan myös sinun palkkasi Asiakastarve/halu/kysyntä ratkaiseva Palvelu sitä parempaa mitä vähemmän siihen on tarvetta (tehdään asioita asiakkaan puolesta) Voidaanko jotakin jättää tekemättä, tehdä se kokonaan uudella tavalla, yhteistyönä tärkeää mm. sähköisiä palveluita rakennettaessa (ei viedä manuaalimaailmaa verkkoon) Ei luukuteta asiakasta, palveluketjut Tehdään asioita kerralla kuntoon periaatteella koko toiminnan (prosessin) onnistumista silmällä pitäen luotetaan asiakkaaseen

6 Asiakasvaikuttavuudella tuloksia Saadaan asiakas toimimaan omaehtoisesti, oikein ja ajallaan / asiakas haluaa (myönteisyys, lainkuuliaisuus), voi (juohevat, vaivattomat menettelytavat) ja osaa toimia oikein ja ajallaan (hyvä, ennakoiva ohjaus) Palvelutarpeita ennakoimalla voidaan ohjata kysyntää (kysynnän ohjaus, demand management) Tavoitteena käyttää vähiä voimavaroja siellä, missä niitä ihan oikeasti tarvitaan

7 Sisäisissä asiakassuhteissa pätevät samat lainalaisuudet kuin ulkoisissa Organisaatiolla on vain yhdet tavoitteet, jotka on asetettu toimintavetoisesti joista johdetaan sisäiset tavoitteet joiden eteen kaikki ponnistelevat vaikka roolit ja tekemiset vaihtelevat. Tukitoimintojen, kuten ICT, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on turvata, että organisaatio kykenee saavuttamaan sille asetut tavoitteet eli palvelutehtävät

8 Palvelutehtävä edellyttää muutosten ennakoimista ja uudistumisvalmiutta Miten maailma ympärillämme muuttuu ja mitkä ovat mahdolliset tulevaisuudet? Useampi kuin yksi tulevaisuus on mahdollista Minkälaisessa maailmassa nyt ja tulevaisuudessa mahdollisesti elämme ja toimimme? Muuttuvan ympäristön vaatimuksia on ennakoitava ja otettava huomioon Mitä haluamme saavuttaa, mitä lupaamme asiakkaille ja omistajille, missä toiminnoissa on onnistuttava ja mitä on opittava? Tahtotilan, strategian ja tavoitteiden asettaminen

9 Palveluiden ja toiminnan uudistaminen kulkevat käsi kädessä Palveluita uudistettaessa on peilattava asiakkaan tarpeita palveluntarjoajan tarpeisiin (win-win), aloitettava sieltä, missä vaikuttavuudet suurimmat Kyse ei ole vain asiakasrajapinnassa tarjottavien palveluiden uudistamisesta vaan koko toiminnan uudistamisesta sisäiset prosessit, työkalut, organisaation rakenteet jne. uudistamisen kohteena mukaan lukien toimintaan liittyvät sidosryhmät, kumppanit ja niiden toimintaan heijastuvat vaatimukset Uudistuksissa on kyse monimuotoisesta osaamis-, johtamis- ja yhteistyötehtävästä, jossa tavoitteellisuus tärkeää

10 Palvelut eivät synny ilman johtamista Palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä on siis kyse monimuotoisesta johtamis- ja yhteistyötehtävästä, jossa tavoitteellisuus on tärkeää ja jossa johtamiselta vaaditaan asiakastarpeiden tuntemusta valmistettavan tuotteen tai palvelun tuntemista kaukonäköisyyttä, visiointikykyä, skenaariotyötä hyvää tavoitteiden asettamista ja niistä viestimistä, päätöksentekokykyä hallinnon ja asiakkaan yhdenvertainen hyöty tavoitteena (win -win) tekemisen priorisointia, investointilaskelmien tekemistä (mitä kannattaa tehdä ja millä ehdoilla) ja askeltamista yhdessä tekemistä ja näkemistä henkilöstön, asiakkaiden sekä sidosryhmien tms. kanssa aktiivista tien silottamista (esteiden raivaamista) uudistuksille: toimeenpanokykyä, rahoituksen suunnittelua, osaamisen hankkimista itselle ja koko henkilöstölle

11 Palveluhaasteet kasvavat Määrälliset haasteet, esim. ikääntyvä väestö Laadulliset haasteet, esim. asiakkaat entistä osaavampia ja entistä useammin itse palvelutehtävässä, uudet sukupolvet uusine vaatimuksineen Monimutkaistuva lainsäädäntö ja lisääntyvä normiohjaus Nopeasti muuttuva teknologia Käytettävät voimavarat (rahat ja ihmiset) ovat niukat Vähemmällä enemmän

12 Vähemmällä saatava aikaan enemmän hallita työn tekeminen vähemmällä väellä, tavoitteena kuitenkin laatu ja vaikuttavuus (kilpailukyky) työtä vähenevällä väellä ei enemmän työtä vaan entistäkin rationaalisemmin tekniikan entistä parempi hyödyntäminen: automaatiota ja uusia työvälineitä (tekniikkaa) hyväksi käyttäen tehdään työt kertaalleen voimavaroja säästäen yhteistyössä ja kerralla kuntoon periaatteella tekemällä samaa työtä samalla, parhaaksi todennetulla tavalla ja yhteistyössä, saadaan asiakkaat tekemään asioita puolestamme - asiakasvaikuttavuus (compliance) asiakassegmentointi, profiilit, vastaavat palvelut, vaivattomat menettelytavat, hyvät ohjeet, asiakkaiden hoitomalli, tarjoamalla asiakkaille itsepalveluita,

13 Analysoi muutostarpeet Kun tavoitteena on saada aikaan vähemmällä enemmän, (esim. henkilöstön koko ja määrärahataso nykyistä alempi) määrittele ensin, mitä pitäisi tehdä: Lainsäädännölle ( menettelyt) prosesseille ml. asiakaspalvelu IT- järjestelmille organisaatiolle osaamiselle johtamiselle sidosryhmäyhteistyölle

14 Tavoitteena tuloksellisuus

15 Tuloksellisuuden ajatuksen virta Määrittele: mitä on vaikuttavuus Esim. Verohallinnossa Asiakas (veronmaksaja) haluaa (veronmaksumyönteisyys, lainkuuliaisuus), voi (juohevat, vaivattomat menettelytavat) ja osaa (hyvä, ennakoiva ohjaus) hoitaa verotukseen liittyvät velvoitteensa omaehtoisesti, oikein ja ajallaan saada asiakas toimimaan halutulla tavalla Esim. erään kaupungin hammashoidossa: Hoida itse hampaasi! Jos vaikuttavuudessa onnistutaan edes osittain, se on parasta tuottavuustyötä ja toiminnan taloudellista tuloksellisuutta kaikkien osapuolten (myös asiakkaiden) kannalta

16 Tuottavuuden ja taloudellisuuden takana palvelukyky Palvelukykyyn vaikuttaa mm. Asiakkaan mahdollisuudet toimia, hyvä ohjaus, luottamus ts. asiakastuntemus jne. Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö Töiden järjestelyt, työvälineet ja organisaation toimivuus Toimintatavat, IT, Johtaminen, esimiestyö Sidosryhmäyhteistyö ts. aikaansaannoskyky

17 Onnistuminen luo onnistumisen kierteen Palvelukykyyn vaikuttaa myös työssä onnistuminen Hyvinvoiva henkilöstö heijastuu tiskin toisellekin puolelle ja kuuluu puhelimessa - tyytyväinen asiakas tekee työnteosta palkitsevaa Työssä onnistuminen luo siis hyvinvointia ja aikaansaannoskykyä

18 Hyvinvoiva henkilöstö on myös aikaansaava Mistä syntyy hyvinvointi - apuvälineet Usko, luottamus tulevaisuuteen (johdon ja henkilöstön yhteiset skenaario- ja strategiatyöt = huonoihinkin vaihtoehtoihin pitää varautua ; skenaariotyön vaikuttavuudet koko toiminnan kenttään ) Molemminpuolinen luottamus Oikeat henkilöt oikeassa paikassa (kompetenssien kokoaminen) oikea määrä työtä vastaavaa osaamista osaamista ja kyvykkyyksiä vastaavat tehtävät roolien ja tehtävien selkeys osaamisen kehittäminen (kynät teroitettuna) ja työuralla eteneminen (liikkuvuus ylipäätänsä)

19 Aikaansaannoskyvyn takana hyvinvoiva henkilöstö Työn oikea mitoittaminen ja tavoitetaso aikaa työhön (liian sirpaleinen työnkuva rasittaa) Työn ja vapaa -ajan yhteensovittaminen työaikajoustot (esim. pitkämatkalaisilla tiivistetty työaika, liukumat ja kesäajan liukumat kaikille, työaikapankki ), työtä ei johdeta pelkällä työajalla ja työpaikalla läsnäololla Tasa - arvo ja yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuussuunnitelma ja arviointi sekä seuranta Työsuojelu- ja työterveyshuolto sekä virkistäytyminen malli työssä suoriutumisessa havaittujen ongelmien puheeksi ottamisesta ja yksilöllisten ongelmatilanteiden ratkaisumalli

20 Työhyvinvointi syntyy työstä Työhyvinvointi syntyy siis työssä ja työstä, mutta siihen vaikuttaa koko elämisen hallinta, mikä on ihmisen eri elämän vaiheissa erilainen

21 Hyvä esimiestyö ja johtaminen tukee työhyvinvointia Leadership - taidot (esimiestyö muuttuu tulosten ja vaikuttavuuden johtamiseksi; managenerointi on erikseen) Rohkaisu, motivointi, voimaannuttaminen, valmennus Osallistaminen (henkilöstön mukaan ottaminen, viestiminen, avoimuus) tavoitteiden asettamiseen - esim. ryhmäkeskustelut Yhteinen tulevaisuus (eri tavoiteteemat mm. vaikuttavuuden osa-alueista eri vuosina) Palautteen anto ja palkitseminen, mutta myös epäonnistumisten sietäminen Johtaminen on yhteistoimintaa, se on keskeinen voima kehitettäessä yhtenäistä ja yhteistä toimintakulttuuria Jokainen vuosi on hyvän johtamisen vuosi, mutta eritoten suurissa muutoksissa onnistumisille johtaminen ja esimiestyö on ratkaisevaa

22 Mistä tiedät, että olet onnistunut Asiakastyytyväisyys on paras tapa mitata koko toiminnan onnistumista sisäiset mittarit ovat erikseen Tyytyväiset asiakkaat (omaehtoisesti toimivat kansalaiset, yritykset, veronmaksajat) on paras palaute onnistumiselle Se kertoo myös hyvinvoivasta henkilöstöstä Unohtamatta toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta

Mitä on huomioitava muutoksen johtamisessa? 22.8.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

Mitä on huomioitava muutoksen johtamisessa? 22.8.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra Mitä on huomioitava muutoksen johtamisessa? 22.8.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra Muutoksen johtaminen - muutosjohtaminen Voiko olla erillistä muutoksen johtamista? - Ympäristö muuttuu

Lisätiedot

Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta. Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen

Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta. Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen Palveluiden uudistaminen Uudistamiselle ei ole yhtä kaavaa tai omaa ismiä, uudistaminen on tehtävä tarjottavan

Lisätiedot

Johtamisen hyvä arki julkisella sektorilla Inno - Vointi projektin päätösseminaari. 21.5.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

Johtamisen hyvä arki julkisella sektorilla Inno - Vointi projektin päätösseminaari. 21.5.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra Johtamisen hyvä arki julkisella sektorilla Inno - Vointi projektin päätösseminaari 21.5.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra Paluu vuoteen 2011 Inno - Vointi projektin aloitusseminaari 21.01.2011

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012 Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Koulutuksen sisältö Koulutuksessa

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot