Mitä on huomioitava muutoksen johtamisessa? Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä on huomioitava muutoksen johtamisessa? 22.8.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra"

Transkriptio

1 Mitä on huomioitava muutoksen johtamisessa? Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

2 Muutoksen johtaminen - muutosjohtaminen Voiko olla erillistä muutoksen johtamista? - Ympäristö muuttuu koko ajan, ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvia muutoksia ja ennakointia - Siksi organisaation onnistuminen vaatii - kokonaisvaltaista, jokapäiväistä ja kokoaikaista toiminnan, tekemisen ja suunniitelun johtamista ei ole olemassa erillistä muutoksen johtamista 2

3 Miten organisaatio onnistuu johtaminen ja esimiestyö on ratkaisevaa Johtamisen nimiin vannotaan vähän kaikessa, mitä organisaatiossa tapahtuu, myös epäonnistumisten syyt ovat johtamisessa Johtamisen merkitystä ei voi vähätellä ja johtamisvaje kyllä huomataan Johtaminen on kuitenkin ennen kaikkea yhteistoimintaa, - se on keskeinen voima kehitettäessä yhtenäistä ja yhteistä toimintakulttuuria saada orkesteri soimaan organisaation DNA Johtaminen ja esimiestyö on ratkaisevaa eritoten suurissa muutoksissa onnistumisille

4 Toimintaympäristön arvaamattomuus luo haasteita johtamisen arkeen Toimintaympäristö on yhä kompleksisempi, sumeampi, jopa kaoottinen ei vain kansallisesti vaan kansainvälisesti Moniulotteinen toimintaverkosto kaikki vaikuttaa kaikkeen fragmentoituneisuus silmiinpistävää Asiakkaiden arvot ja odotukset muutoksessa Tiukasti normiohjattu liikkumavapautta niukalti oivaltavuus kärsii organisaatiolähtöisyys korostuu Nopeasti muuttuva ympäristö ennakoitavuus rajallista ei pysyviä ratkaisuja suunnittelu- ja toteutusaikavälit entistä lyhyemmät Niukkenevat voimavarat vähemmällä enemmän Kilpajuoksu tekniikan kanssa tekninen kehitys nopeaa - tekniikan hyödyt vajaakäytössä Nuoret työelämään tulijat uudet arvot ja työn tekemisen tavat joustavuus etätyö / läsnätyö miten asettaa tavoitteet

5 Epävarmuus ja ennakoimattomuus leimaavia, Suunnittelematta ei kuitenkaan pärjätä, vaihtoehtoja tulevaisuudesta hyvä kaavailla (skenaariot ) ikäviäkin vaihtoehtoja syytä punnita Teot ratkaisevia - vuorille kiipeäminen ei toteudu vain huolehtimisella ja suunnittelemalla 5

6 Muutosten hallinta Edellyttää muutosten ennakoimista ja uudistumisvalmiuksien luomista - Miten maailma ympärillämme muuttuu ja mitkä ovat mahdolliset tulevaisuudet? - Useampi kuin yksi tulevaisuus on mahdollista - Minkälaisessa maailmassa nyt ja tulevaisuudessa mahdollisesti elämme ja toimimme? - Muuttuvan ympäristön vaatimuksia on ennakoitava ja otettava huomioon - Mitä haluamme saavuttaa, mitä lupaamme asiakkaille ja omistajille, missä on toiminnoissa organisaation on onnistuttava ja mitä sen on opittava? - Tahtotilan, strategian ja tavoitteiden asettaminen 6

7 Lähtökohtana toiminnan kokonaissuunnittelu Skenaariot, visio, strategiat, liiketoimintasuunnitelma, kokonaisarkkitehtuuri Strategiset tavoitteet/tahtotila - Mitä halutaan/pitää saavuttaa (prioriteetit) - Miksi (tavoitteena esim. tuloksellisuus) - Miten toteutetaan (strategisesti, operatiivisesti: projektit, linjatyö, IT-tuki, jne) - Ketä koskien (asiakkaat, hallinto, sidosryhmät) - Milloin: askellukset, mitä ensiksi jne. - Kenen kanssa yhteistyössä (onko kyse palveluketjusta, toistuvasta palvelusta, jonka voi monistaa tai tehdä yhdessä) - Millaisia lainsäädäntömuutoksia tarvitaan jne. 7

8 Julkisen hallinnon toiminta on kokonaisuudessaan palvelutehtävä Julkisen hallinnon tehtävä on palvella kansalaisia ja yrityksiä sekä toisiamme - Tuloksellisesti (tuottavasti, taloudellisesti, vaikuttavasti, laadukkaasti) Jokainen palvelutilanne on tärkeä - Asiakaskontakti on hallinnon käyntikortti kanavasta riippumatta - Tehtävässä onnistumisen arviointi usein asiakaskontaktin perusteella (vrt. palvelun laatua tavaran laadun arviointiin) - Pelkkä hyvin hoidettu palvelutilanne ei kuitenkaan pelasta, jos toiminta muutoin pettää

9 Muutoksien johtamisessa lähtökohtana asiakkaan näkökulma Kansalaisten ja yritysten näkökulmasta julkiset palvelut ovat byrokraattisia - Molemminpuolinen luottamus puuttuu - Pirstaloituneet palvelut: vaikea löytää oikea taho - luukutus - Hallintokieli vaikeaselkoista, asiat monimutkaisia, harvoin toistuvia - Palvelun huono tavoitettavuus (palvelukanavat, palveluajat), henkilöstön niukkuus, osaamattomuus, epäystävällisyys Lähtökohta kuitenkin on, että kansalaisen olisi voitava/osattava myös itse - yhä enemmän tavoitteena omaehtoinen ja oma-aloitteinen asioiden hoito - kansalainen on subjekti, harvoin objekti

10 Toiminnan muutoksen keskiössä on palveluiden uudistaminen - mutta palvelut ja koko toiminta kulkevat käsi kädessä Palveluita uudistettaessa on peilattava asiakkaan tarpeita palveluntarjoajan tarpeisiin (win-win) Kyse ei ole vain asiakasrajapinnassa tarjottavien palveluiden uudistamisesta vaan koko toiminnan uudistamisesta - mukaan lukien toimintaan liittyvät sidosryhmät, kumppanit ja niiden toimintaan heijastuvat vaatimukset - sisäiset prosessit ja työkalut uudistamisen kohteena; mitä tekee asiakas itse, mitä voidaan automatisoida, mihin tarvitaan henkilötyötä - Organisaatiorakenteet, miten niillä tuetaan muutosta ja tekemistä

11 Olemme olemassa kansalaisia ja yrityksiä varten - ei toisinpäin Julkisten palvelujen tarjoajilta vaaditaan asiakasymmärrystä - Palveluita tuotetaan kansalaisia ja yrityksiä varten - Asiakkaat maksavat koko toiminnan Asiakastarve/halu/kysyntä ratkaiseva - Palvelu sitä parempaa mitä vähemmän siihen on tarvetta (tehdään asioita asiakkaan puolesta) - Voidaanko jotakin jättää tekemättä, tehdä se kokonaan uudella tavalla, yhteistyönä, - Ei luukuteta asiakasta, palveluketjut - Tehdään asioita kerralla kuntoon periaatteella koko toiminnan (prosessin) onnistumista silmällä pitäen - luotetaan asiakkaaseen

12 Asiakasvaikuttavuudella tuloksia Saadaan asiakas toimimaan omaehtoisesti, oikein ja ajallaan / asiakas haluaa, voi ja osaa toimia oikein ja ajallaan - Parasta tuottavuustyötä ja maineenhallintaa Palvelutarpeita ennakoimalla voidaan ohjata kysyntää

13 Sisäisissä asiakassuhteissa pätevät samat lainalaisuudet kuin ulkoisissa Organisaatiolla on vain yhdet tavoitteet, - jotka on asetettu toimintavetoisesti - joista johdetaan sisäiset tavoitteet - joiden eteen kaikki ponnistelevat vaikka roolit ja tekemiset vaihtelevat. Tukitoimintojen, kuten ICT, talous- ja henkilöstöhallinnon, tehtävänä on turvata, että organisaatio kykenee saavuttamaan sille asetut tavoitteet

14 Muutokset eivät synny ilman johtamista Kyse on monimuotoisesta muutosten johtamis- ja yhteistyötehtävästä, jossa tavoitteellisuus on tärkeää ja jossa johtamiselta vaaditaan - asiakastarpeiden tuntemusta - valmistettavan tuotteen tai palvelun tuntemista - kaukonäköisyyttä, visiointikykyä, skenaariotyötä - hyvää tavoitteiden asettamista ja niistä viestimistä, päätöksentekokykyä - hallinnon ja asiakkaan yhdenvertainen hyöty tavoitteena (win -win) - tekemisen priorisointia, investointilaskelmien tekemistä (mitä kannattaa tehdä ja millä ehdoilla) ja askeltamista - yhdessä tekemistä ja näkemistä henkilöstön, asiakkaiden sekä sidosryhmien tms. kanssa - aktiivista tien silottamista (esteiden raivaamista) uudistuksille: toimeenpanokykyä, rahoituksen suunnittelua, osaamisen hankkimista itselle ja koko henkilöstölle

15 Vähemmällä saatava aikaan enemmän hallita työn tekeminen vähemmällä väellä, tavoitteena kuitenkin laatu ja vaikuttavuus (kilpailukyky) - työtä vähenevällä väellä - ei enemmän työtä vaan entistäkin rationaalisemmin - tekniikan entistä parempi hyödyntäminen: automaatiota ja uusia työvälineitä hyväksi käyttäen tehdään työt kertaalleen voimavaroja säästäen - yhteistyössä ja kerralla kuntoon periaatteella - tekemällä samaa työtä samalla, parhaaksi todennetulla tavalla ja yhteistyössä, ei keksitä pyörää uudelleen, palveluketjut saadaan asiakkaat tekemään asioita puolestammeasiakasvaikuttavuus (compliance) - asiakassegmentointi, profiilit, vastaavat palvelut, vaivattomat menettelytavat, hyvät ohjeet, asiakkaiden hoitomalli, - tarjoamalla asiakkaille itsepalveluita,

16 Analysoi muutostarpeet koko toiminnalle Kun tavoitteena on saada aikaan vähemmällä enemmän, (esim. henkilöstön koko ja määrärahataso nykyistä alempi) määrittele tavoitteisiin pääsemiseksi, mitä pitäisi tehdä: - toiminnoille, prosesseille, tehtäville ml. asiakaspalvelu - lainsäädännölle - osaamiselle - johtamiselle - IT- järjestelmille - organisaatiolle - sidosryhmäyhteistyölle Pidä koko ajan asiakkaat keskiössä

17 Tavoitteena tuloksellisuus

18 Tuloksellisuuden ajatuksen virta Määrittele: mitä on yhteiskunnallinen vaikuttavuus - Esim. Verohallinnossa Asiakas (veronmaksaja) haluaa (veronmaksumyönteisyys, lainkuuliaisuus), voi (juohevat, vaivattomat menettelytavat) ja osaa (hyvä, ennakoiva ohjaus) hoitaa verotukseen liittyvät velvoitteensa omaehtoisesti, oikein ja ajallaan saada asiakas toimimaan halutulla tavalla - Esim. erään kaupungin hammashoidossa: Hoida itse hampaasi! - Jos vaikuttavuudessa onnistutaan edes osittain, se on parasta tuottavuustyötä ja toiminnan taloudellista tuloksellisuutta kaikkien osapuolten (myös asiakkaiden) kannalta

19 Tuottavuuden ja taloudellisuuden takana palvelukyky Palvelukykyyn vaikuttaa mm. - Asiakastuntemus, asiakkaan mahdollisuudet toimia, hyvä ohjaus jne. - Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö - Töiden järjestely, työvälineet ja organisaation toimivuus - Toimintatavat, IT, - Johtaminen, esimiestyö - Sidosryhmäyhteistyö ts. aikaansaannoskyky

20 Aikaansaannoskyvyn takana on hyvinvoiva henkilöstö Mistä syntyy hyvinvointi apuvälineet - Usko, luottamus tulevaisuuteen (johdon ja henkilöstön yhteiset skenaario- ja strategiatyöt = huonoihinkin vaihtoehtoihin pitää varautua ; skenaariotyön vaikuttavuudet koko toiminnan kenttään ), - Molemminpuolinen luottamus - Oikeat henkilöt oikeassa paikassa (kompetenssien kokoaminen) oikea määrä työtä vastaavaa osaamista osaamista ja kyvykkyyksiä vastaavat tehtävät osaamisen kehittäminen (kynät teroitettuna) ja työuralla eteneminen (liikkuvuus ylipäätänsä)

21 - Työn oikea mitoittaminen ja tavoitetaso - aikaa työhön (liian sirpaleinen työnkuva rasittaa) - Työn ja vapaa -ajan yhteensovittaminen - työaikajoustot (esim. pitkämatkalaisilla tiivistetty työaika, liukumat ja kesäajan liukumat kaikille, työaikapankki ) - Tasa - arvo ja yhdenvertaisuus - Yhdenvertaisuussuunnitelma ja arviointi sekä seuranta - Työsuojelu- ja työterveyshuolto sekä virkistäytyminen - malli työssä suoriutumisessa havaittujen ongelmien puheeksi ottamisesta ja yksilöllisten ongelmatilanteiden ratkaisumalli

22 Onnistuminen luo onnistumisen kierteen Hyvinvoiva henkilöstö heijastuu tiskin toisellekin puolelle ja kuuluu puhelimessa - tyytyväinen asiakas tekee työnteosta palkitsevaa

23 Työhyvinvointi syntyy työstä Työhyvinvointi syntyy siis työssä ja työstä, mutta siihen vaikuttaa koko elämisen hallinta, mikä on ihmisen eri elämän vaiheissa erilainen

24 Hyvä esimiestyö ja johtaminen tukee työhyvinvointia Leadership - taidot (esimiestyö muuttuu tulosten ja vaikuttavuuden johtamiseksi ja valmennustehtäväksi; managenerointi on erikseen) - Rohkaisu, motivointi, voimaannuttaminen, valmennus - Osallistaminen (henkilöstön mukaan ottaminen, viestiminen, avoimuus) tavoitteiden asettamiseen - esim. ryhmäkeskustelut Yhteinen tulevaisuus (eri tavoiteteemat mm. vaikuttavuuden osaalueista eri vuosina) - Palautteen anto ja palkitseminen, mutta myös epäonnistumisten sietäminen - Johtaminen on yhteistoimintaa, se on keskeinen voima kehitettäessä yhtenäistä ja yhteistä toimintakulttuuria - Jokainen vuosi on hyvän johtamisen vuosi, mutta eritoten suurissa muutoksissa onnistumisille johtaminen ja esimiestyö on ratkaisevaa

25 Mistä on johtamisen hyvä arki tehty itsensä johtami - sesta Ole sovussa - Itsesi kanssa tunne voimavarasi aseta tavoitteesi sen mukaan ole oma itsesi ole rehellinen - Ympäristösi kanssa - Asiakkaat, yhteistyökumppanit, työyhteisö, työkaverit, henkilöstö, perhe, ystävät jne. Ole selvillä, mitä sinulta odotetaan, kuuntele ja keskustele, esitä myös avoimesti omat toiveesi ja tavoitteesi sekä anna tukesi Usko ja luota sekä vahvista luottamusta - Asiakkaisiin, tulevaisuuteen, henkilöstöön ja sen kykyyn onnistua Ole rohkea, ennakkoluuloton, päämäärätietoinen, - uudet ratkaisut ovat tarpeen, esitä muutoksia uudestaan ja uudestaan

26 Mistä on johtamisen hyvä arki tehty Säilytä intohimo, mielenkiinto ja kutsumus työhön - Työ on olennainen osa elämää - On myös hyvä nähdä työnsä perimmäinen tarkoitus kyky kääriä hihat tarvittaessa itsekin ja tuntea perinpohjin organisaation tuote Solmi hyvät verkostot, - et pärjää yksin yhteisöllisyys ja yhteistyö myös organisaation ulkopuolella on välttämätöntä Kärsivällisyys on arvokasta monet asiat kestävät kauan Kaikkea et voi saada tehdyksi tai teetetyksi samanaikaisesti, priorisoi - kuori peruna kerrallaan Nauti onnistumisista, kestä epäonnistumisia Huumoriakin tarvitaan Kirsti Lonka: kannattaa oppia nauramaan myös itselle Säilytä terve maalaisjärki, vältä hypetyksiä

27 Miten johtamisen hyvä arki näkyy Asiakkaille hyvinä palveluina asiakastyytyväisyytenä, asiakasvaikuttavuutena Henkilöstölle innostuksena, työmotivaationa, osaamisena, jaksamisena työtyytyväisyytenä Sidosryhmille, kumppaneille onnistuneena yhteistyönä Organisaatiolle onnistumisena, maineenhallintana, kokonais- tuloksellisuutena (mm. tuottavuutena, taloudellisuutena, vaikuttavuutena ja laatuna) Johtajalle itselleen innostuneisuutena, jaksamisena, onnistumisen kokemuksina

28 Johtaja esimerkkinä edellä Ei unelmointi riitä uni suuren suuri tarvitaan. Ei etäinen maali riitä tie maaliin tarvitaan. Tien löytäminen ei riitä on mentävä kulkemaan. Yksinkin edellä myös ensimmäisenä. Eikä tahtominen riitä tehtävä tehtävä on. Mihail Vaci

Johtamisen hyvä arki julkisella sektorilla Inno - Vointi projektin päätösseminaari. 21.5.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

Johtamisen hyvä arki julkisella sektorilla Inno - Vointi projektin päätösseminaari. 21.5.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra Johtamisen hyvä arki julkisella sektorilla Inno - Vointi projektin päätösseminaari 21.5.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra Paluu vuoteen 2011 Inno - Vointi projektin aloitusseminaari 21.01.2011

Lisätiedot

Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta. Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen

Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta. Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen Palveluiden uudistaminen Uudistamiselle ei ole yhtä kaavaa tai omaa ismiä, uudistaminen on tehtävä tarjottavan

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri 22. 23.5.2014 Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot