Strateginen markkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen markkinointi"

Transkriptio

1

2 Strateginen markkinointi Sisällysluettelo ESIPUHE 1. JOHDANTO 2. LIIKETOIMINNAN STRATEGIATASOT 2.1. Konsernistrategiat 2.2. Liiketoimintastrategiat 2.3. Toimintostrategiat 3. STRATEGISEN SUUNNITTELUN PROSESSOINTI 3.1. Syitä strategisen suunnittelun tarpeen kasvuun 3.2. Strategiatyön vaiheistus 3.3. Strategisen suunnittelujärjestelmän rakentaminen 4. STRATEGIARATKAISUJEN PERUSTAT 4.1. Strategiaratkaisujen päätösperustat Elinkaari Tuotteen markkinaosuus segmentillä Tuotteen / asiakaskohderyhmän asema liiketoiminnassa Tuotteiden / segmenttien kytkentä toisiinsa Kilpailun muutokset Ympäristötekijät 4.2. Strategia-analyysien välineistö Ympäristöanalyysi kehikko Kilpailuanalyysi kehikko Strategiset tuote-/markkina-analyysit Tuotesalkkuanalyysit 5. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT STRATEGIAPERUSTANA 5.1. Yleiset kriittiset menestystekijät Businessosaaminen Synergia Kustannustehokkuus Kilpailuetu 5.2. Tilannekohtaiset kriittiset menestystekijät 5.3. Yritykseen liittyvät kriittiset menestystekijät 6. STRATEGIARATKAISUT 6.1. Suuntausstrategiat Kasvustrategiat Kannattavuusstrategiat Suuntausstrategioiden vuorottelu

3 Strategioilla toimivaan kokonaisuuteen 6.2. Kilpailuetustrategiat Hintastrategia Jalostusstrategia 7. MARKKINOINNIN STRATEGISET RATKAISUT 7.1. Strateginen segmentointi Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät Segmentointi strategisena päätöksenä 7.2. Strateginen imagoratkaisu Strategiseen imagoratkaisuun vaikuttavat tekijät Strategiset imagon perusvaihtoehdot 7.3. Strateginen kanavaratkaisu Vertikaaliset kanavaratkaisut Horisontaaliset kanavaratkaisut Murphyn viides laki: Kun asiat kehittyvät omalla painollaan, ne yleensä muuttuvat huonoista huonommiksi. 1. JOHDANTO Kirjan keskittyessä markkinointinäkökulmaiseen strategiatyöhön ja markkinoinnin strategisiin päätöksiin on tärkeätä lähteä liikkeelle strategiarakenteista, johon strategiset markkinointiratkaisut tullaan ymppäämään. Näin saadaan kirjan sisällön tarkastelulle sellainen viitekehys, joka on punaisena lankana kirjan sisällölle. Tämän johdosta tässä johdannossa keskitytäänkin vain strategiakäsitteeseen, koska se muodostaa sen kivijalan, jonka varaan kirjan sisältö rakentuu. Strategiasisältöä tarkasteltaessa strategiasanan alkuperän ja sen merkitysperustan ymmärtäminen on varsin keskeistä. Se antaa taustan myös liiketoiminnan strategiarakenteisiin. Analogia on todellisuudessa täysin yhtenäinen tehtäessä strategiaratkaisuja liiketoiminnassa tai tehtäessä niitä sodassa, jonka piiristä strategia-sana alun perin on lähtöisin. Strategia-sanan alkuperän kerrotaan tarinan mukaan johtavan antiikin Kreikkaan. Antiikin Kreikan sotatarinoissa kerrotaan menestyksellisestä sotapäälliköstä, joka järjestään oli taisteluissa lyömätön ja voitti sitä kautta myös niitä sotia, joita oli käymässä. Se, mikä tämän lyömättömyyden aikaansai, loi perustan myös nykyiselle strategia-ajattelulle ja -sanalle. Kyseisen kreikkalaisen sotapäällikön menestysresepti oli lähtökohtaisesti varsin yksinkertainen. Keskeistä oli myös se, että se oli toistettavissa aina uudelleen ja uudelleen. Lisäksi se toimi kaikissa tilanteissa, mikä sodassa eteen tuli. Tämä teki ko. sotapäällikön joukoista voittamattoman tuottaen sotapäällikölle ja hänen menetelmälleen legendaarisen maineen. Edellä kuvatun sotapäällikön nimi oli Strategos. Hänen

4 toimintatapansa oli seuraava. Hänellä oli tapana kiivetä korkealle vuorelle pyrkien saamaan maastosta helikopteriperspektiivin. Tämän maaston kokonaiskuvan hahmottamisen kautta Strategos pystyi ennakoimaan vihollisen sotajoukkojen liikkeet ja mikä oleellisinta pystyi sijoittamaan omat joukkonsa niin, että omille operaatioille pystyttiin täysimääräisesti hyödyntämään maaston tarjoamaa suojaa ja muita mahdollisuuksia (esim. väijytys, saartaminen, yllätyshyökkäys jne.). Kyseinen vuorille kiipeämisen menetelmä ja sen pohjalta kootut strategiset suunnitelmat toivat sotapäällikön nimen pohjalta käsitteen Kreikan kieleen. Kreikan kieleen tuli tutuksi sana stratego. Vapaasti suomennettuna se merkitsee vihollisen tuhoamista. Näin syntyi sana strategia, joka alkoi ensin elää menestyksellisesti erilaisissa sodanjohtoopeissa. Koska liiketoiminnan ja strategioiden välillä on varsin paljon yhteistä, siirtyivät erilaiset sotaopit varsin nopeasti myös liike-elämään siinä vaiheessa, kun liiketoimintaoppeja 1950-luvulla alettiin systemaattisesti lähteä kehittämään. Tähän luonnollisesti vaikutti se, että johtamiskulttuuri 1950-luvulla oli varsin vahvasti armeijan perua. Näin ollen myös sanasto siirtyi armeijan sotateoreettisista opeista liiketoimintaan. Kun antiikin Kreikassa stratego-sana merkitsi vihollisen tuhoamista, se ei aivan suorana käännöksenä istunut liiketoimintaan. Kysehän ei yleensä ole siitä, että kaikki kilpailijat on syytä likvidoida. Näin siitä huolimatta, että usein on todettu jokaisen terveen yrityksen pyrkivän monopolistiseen (= markkinoita hallitsevaan) asemaan omalla alueellaan. Tämän monopolistisen aseman äärimmäinen muoto on monopoli (eli markkinoiden täydellinen hallinta). Tämä luonnollisesti saadaan toteutettua sillä keinoin, että kaikki kilpailijat on tavalla tai toisella saatu tuhottua markkinoilta. Varsin usein on kuitenkin hyväksytty ajatus siitä, että kilpailu on hyväksi. Tällöin strategia-sanan ydin ei voi olla kilpailijoiden tuhoaminen vaan menestyminen omilla ratkaisuillaan kilpailussa. Tämä kilpailurealiteetti on vaikuttanut strategiakäsitteen muotoutumiseen liiketoiminnassa. Käytännössä strategia-sana voidaankin kiteytyneesti määrittää niiksi yritystoiminnan pitkän aikavälin linjaratkaisuiksi, joilla haetaan menestystä kilpailluilla markkinoilla. Se, mitä nämä linjaratkaisut ovat ja mitä sisältöjä niissä on, siihen tullaan kirjassa jäljempänä. Juuri tämä strategiakäsitteeseen sisältyvä kilpailuperusta kytkee markkinointinäkökulman strategiakäsitteistöön ja strategiatyöhön. Markkinoinnin kilpailukeinothan ovat niitä, jotka mahdollistavat pärjäämisen markkinoilla. Samoin markkinoinnin ns. raamiratkaisuihin liittyvät käsitteet (esim. segmentointi ja imagoratkaisut) ovat niitä, joiden kautta tehdään se perusta, joka mahdollistaa markkinoilla pärjäämisen kulloisessakin kilpailutilanteessa. Tämän kautta on varsin luonnollista yhdistää markkinointinäkökulma strategiatyöhön. Tästä työstä puhutaan tässä kirjassa nimellä strateginen markkinointi. Strateginen markkinointi on käsitteenä määritelmän muodossa seuraava: Strategisen markkinoinnin käsite Strateginen markkinointi sisältää kaikki ne markkinointikenttään lukeutuvat liiketoiminnan strategisen tason ratkaisut, joiden avulla yritysjohto rakentaa yritykselle perustan menestyä kilpailussa muun tarjonnan rinnalla. Oleellista tässä käsitteessä on se, että ratkaisut ovat liiketoiminnassa strategisiksi katsottavia (erotuksena operatiivisesta markkinointityöstä) ratkaisut ovat ylimmän johdon tekemiä (erotuksena operatiivisen toteutustason suunnittelemasta ja toteuttamasta markkinoinnista)

5 ratkaisut ovat pitkän aikavälin menestykseen tähtääviä (erotuksena kilpailijoiden toimiin reagoivista lyhyen tähtäimen markkinointitoimista) ratkaisut kattavat kaikki ne osa-alueet, jotka markkinointiratkaisuihin voidaan ajatella sisällytettävän näkökulma menestysratkaisuihin on se, kuinka niillä pärjätään verrattuna markkinoilla olevaan ja niille mahdollisesti tulevaan kilpailevaan tarjontaan. Tästä näkökulmasta voidaan pelkistää strategisen ja operatiivisen markkinoinnin eroa seuraavalla kuviolla: Tarkasteltava asia Toimintataso Strateginen markkinointi Operatiivinen markkinointi Kenen tehtävä Ylin johto Keskijohto ja markkinoinnin toteuttajat Tarkastelujänne Pitkä aikaväli Keskipitkä ja lyhyt aikaväli Suhde liiketoimintaratkaisuihin Operatiivista toimintaa ohjastava Strategiaratkaisujen mukainen Mitä ratkaisuja sisältää Kaikki liiketoiminnan perusratkaisut Markkinoinnin operatiiviset toimet Annetut tekijät Ei ole. Johdon asettama liiketoiminnan tahtotila ohjaa Liiketoiminnan perusratkaisut rajoittavina tekijöinä Resurssointi Määritetään strategian mukaisesti Toteutus olemassa olevien resurssien puitteissa Kuvio 1-1: Strategisen ja operatiivisen markkinoinnin erot Kuvion pohjalta huomataan, että kirjan tarkastelun kohteena oleva strateginen markkinointi on niin näkökulmaltaan kuin toimintaperustoiltaan varsin selkeästi operatiivisesta markkinointityöstä eroava. Hyvä kysymys luonnollisesti on se, onko tälle markkinointinäkökulmaiselle strategiatyölle nimitys strateginen markkinointi oikea vai pitäisikö markkinointi-sana jättää vain operatiiviseen käyttöön. Jos kuitenkin lähtökohdaksi otetaan ne toimintasisällöt, joita markkinointiin luetaan, ja tarkastellaan yrityksen strategiatyötä, nämä asiat ovat todellisia niin strategiaratkaisuissa kuin myös markkinoinnissa. Tältä perustalta voitaisiin katsoa strategisen markkinoinnin olevan markkinointinäkökulmaista strategiatyötä, jossa ns. strategiset markkinointiin liittyvät toimintapäätökset ovat keskeisiä yrityksen menestyksen rakentajia.

Miten määritän markkinoinnin hyödyt

Miten määritän markkinoinnin hyödyt Miten määritän markkinoinnin hyödyt Sisällysluettelo Esipuhe 1 Hyötyajattelu markkinoinnissa 2 Todennäköisyysajattelu markkinoinnin päätöksenteossa 2.1 Epävarmuuteen vaikuttavat tekijät 2.2 Todennäköisyyden

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe Markkinoinnin ABC Sisällysluettelo Esipuhe 1. Johdanto 2. Markkinoinnillisuus yritystoiminnassa 3. Segmentointi markkinoinnin peruskivenä 4. Imago ratkaisijana 5. Hinnoittelu 6. Markkinointikanavat 7.

Lisätiedot

markkinoinnista toimivaan asiakaskohderyhmään

markkinoinnista toimivaan asiakaskohderyhmään Segmentointi? - - markkinoinnista toimivaan asiakaskohderyhmään 13_segmentointi.doc 1 (7) Sisällysluettelo Segmentointi markkinoinnista toimivaan asiakaskohderyhmään... 3 Segmentoinnin merkitys...3 Segmentoinnin

Lisätiedot

TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN. Production process performance measurement 20.12.2013

TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN. Production process performance measurement 20.12.2013 Kauppatieteellinen tiedekunta Talousjohtaminen Kandidaatintutkielma TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN Production process performance measurement 20.12.2013 Tekijä: Opponentti: Ohjaaja: Toni Kokko

Lisätiedot

STRATEGINEN PROFILOINTI YRITYKSEN STRATEGIATYÖN VÄLINEENÄ

STRATEGINEN PROFILOINTI YRITYKSEN STRATEGIATYÖN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu STRATEGINEN PROFILOINTI YRITYKSEN STRATEGIATYÖN VÄLINEENÄ Tapaustutkimus digitaalisen kielenoppimisen toimialalta Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Veli-Matti Kemppinen Opinnäytetyö Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Työn ohjaaja Työn tilaaja lehtori

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

TUOTTEEN LANSEERAUS. Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen

TUOTTEEN LANSEERAUS. Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen TUOTTEEN LANSEERAUS Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen , Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Aleksi Hakatie &

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Leena Seppänen 2011 Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 136 TUTKIMUKSIA Tero Reunanen & Tuomas Valve (toim.) Better Products In Time Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Matti Kulla STRATEGIATYÖ PIENISSÄ JA KESKISUURISSA KASVU- YRITYKSISSÄ KOUVOLAN SEUDULLA Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Meling, Jonas Moisio, Vesa 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä

Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä Kallio, Johanna 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN TIETOTARPEIDEN TUNNISTAMINEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN KEHITTÄMISESSÄ Tapausyrityksenä suomalainen hirsirakennusten valmistaja

TOIMITUSJOHTAJAN TIETOTARPEIDEN TUNNISTAMINEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN KEHITTÄMISESSÄ Tapausyrityksenä suomalainen hirsirakennusten valmistaja TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joel Tölli TOIMITUSJOHTAJAN TIETOTARPEIDEN TUNNISTAMINEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN KEHITTÄMISESSÄ Tapausyrityksenä suomalainen hirsirakennusten valmistaja Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA Case Berner Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2010 Janne Lankila Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA Case: Henkilöstövuokraus Rent-X Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika Syksy 2008 Erika Juntunen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Markkinointi ja myynti Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Timo Rope Tammikuu 2012 2 3 MOTTO: Jos et ihmistä ymmärrä, niin markkinoinnille ei ole

Lisätiedot

Verkkokauppojen menestystekijät Success Factors of E-Commerce

Verkkokauppojen menestystekijät Success Factors of E-Commerce Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot AC30A8000 Kandidaatintutkielma Verkkokauppojen menestystekijät Success Factors of E-Commerce 28.2.2008 Teemu

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN LUKITTUMINEN CASE: SUOMALAISET GSM-OPERAATTORIT

LIIKETOIMINNAN LUKITTUMINEN CASE: SUOMALAISET GSM-OPERAATTORIT TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos LIIKETOIMINNAN LUKITTUMINEN CASE: SUOMALAISET GSM-OPERAATTORIT Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2012 Ohjaaja: Kari Lohivesi Ari Paananen 80919

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot