LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

2 TERVETULOA ESKARIIN LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKOTIIN! Päiväkotimme on noin sadan lapsen ja parinkymmenen työntekijän päiväkotiyhteisö, joka sijaitsee Leppäkaarteen asuinalueen puistomaisessa maisemassa. Lapsiryhmiä meillä on kuusi, joista kolmessa tarjoamme toimintakautena esiopetusta. Eskarilaisten määrä vaihtelee vuosittain, kuluvana vuonna heitä on 45. Päiväkodin oma esiopetussuunnitelma perustuu Siilinjärven kunnan esiopetussuunnitelmaan. Esiopetusaikamme maanantaista perjantaihin klo loma-ajat noudattavat koulujen loma-aikoja. (Esiopetuksen työjärjestysliite) Esiopetuksen lisäksi tarjoamme päivähoitoa huoltajien työn tai opiskelun perusteella. Lisää infoa löytyy / päivähoito ja esiopetus, lisätietoa saa myös päiväkodilta. TOIMINTA-AJATUKSEMME Kunnioitamme lapsuutta: lapsi saa olla meillä rauhassa lapsi. Tarjoamme niin psyykkisesti, fyysisesti kuin sosiaalisesti turvallista ja välittävää varhaiskasvatusta ja perusopetuslain mukaista esiopetusta. Pyrimme luomaan myönteisen ja kiireettömän oppimis- ja kasvuilmapiirin, jossa kasvattajat ovat aidosti läsnä lapsen arjessa. Henkilökuntamme on koulutettu kohtaamaan niin lapsen kuin hänen perheensäkin ammattitaitoisesti. Arvomme turvallisuus- yksilöllisyys joustavuus- kiireettömyys

3 ESIOPETUSRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA ESIOPETUSVUONNA Mansikat puh Lastentarhanopettaja Johanna Tuovinen Lastenhoitajat Eeva Miettinen ja Leena Kastelli-Kukkola Mustikat tuettu esiopetusryhmä puh lastentarhanopettajat Raija Stepanoff ja Salme Saastamoinen lastenhoitaja Salla Hoffrèn Pörriäiset - erityisryhmä puh erityislastentarhanopettaja Maritta Huuskonen lastenhoitajat Irmeli Toivanen ja Irma Keinänen ryhmäavustaja Mervi Oksman Alle kuusivuotiaiden ryhmät: Tiitiäiset Piiperoiset Menninkäiset

4 ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Kaikki toiminta esikoulussa on suunnitelmallista esiopetusta. Esiopetuksella on tärkeä tehtävä oppimisen tukemisessa ja mahdollisten oppimiseen liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisemisessä. luodaan lapselle mahdollisuudet edetä oppimisessaan oman kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetus tukee vanhempia heidän kasvatustyössään kasvatuskumppanuuden keinoin. Yhteistyössä luomamme perustan lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Oppimisympäristö: Oppimisympäristö kuvastaa sitä, mitä pidetään tärkeänä ja mitä lapsen halutaan tekevän. Meille on tärkeää toiminnallinen oppimisympäristö, joka tukee monipuolisesti lapsen oppimaan oppimisen taitoja. Koko lapsen eskaripäivän arki muodostaa oppimisympäristön, joka sisältää fyysisten tilojen lisäksi sosiaaliset vuorovaikutussuhteet. Vuorovaikutussuhteet muodostavat pohjan kielen kehitykselle ja sitä kautta myös oppimiselle. Esikoulussamme esiopetustilat muuntuvat helposti lasten työpajoiksi mahdollistaen pienryhmätoiminnan. pajatyöskentely tukee työskentelyrauhan harjoittelemista ja antaa aikuiselle mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen. Pajoissa touhutessaan lapsi oppii myös työskentelemään ja leikkimään kaikkia lasten kanssa. opetusmateriaalit ja välineet ovat ryhmätiloissa lasten saatavilla herättämässä mielenkiintoa oppimista ja toimimista toisten lasten kanssa. (Esillä olevat materiaalit ja välineet vaihtuvat teemojen mukaan.) on liikuntaan erinomaiset puitteet: päiväkodin iso, maastoltaan vaihteleva piha tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin leikkeihin ja tukee lasten omaehtoista liikkumista. on retkeily- ja luontoleikkikohteet kävelymatkan päässä: ympärillämme on monimuotoinen luonto: metsää ja järven ranta. osallistutaan Liikkuva koulu - hankkeeseen. Tavoitteenamme on liikuttaa lapsia päivittäin niin sisä- kuin ulkotiloissa.

5 TIEDOTTAMINEN Esiopetusvuosi sisältää monenlaista tiedotettavaa: jaamme tiedotteita kotiin ilmoitamme yleisiä asioita ryhmien ilmoitustauluilla Maksullisista retkistä ja tapahtumista tiedotamme etukäteen. Retkiin tai tilaisuuksiin tarvittavat matka- tai pääsymaksukustannukset kerätään vanhemmilta. Lapsen osallistuminen on vapaaehtoista. Kuntamme www-sivuilla on päivähoitoon ja esiopetukseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja asiakkuuteen liittyviä lomakkeita ja ohjeistuksia. Esiopetuksen työjärjestys ja varhaiskasvatuksen loma-ajat ovat näkyvissä myös www-sivuilla. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ ON myönteisten oppimiskokemusten saaminen oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja niiden varhainen tunnistaminen. lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen seuranta ja arviointi terveen itsetunnon kehittäminen yhteistyötaitojen harjoitteleminen oppimisedellytysten vahvistaminen Esiopetuksen tavoitteena on tukea yksilöllisyyttä aktiivista oppimista sosiaalista vuorovaikutusta oppimaan oppimisen taitoja Esiopetuksen työtapoja ovat mm. leikki liikunta yksilö- ja ryhmätyöskentely (pajatyöskentely) projektit

6 ESIOPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖALUEET Sisältö-alueet löytyvät Siilinjärven kunnan esiopetussuunnitelmasta, joka on tarkoitettu ohjeeksi ja työvälineeksi. Esiopetusharjoituskirja Esiopetussuunnitelman tavoitteet eivät sisällä lapselle koulumaista oppikirjatyöskentelyä tai säännöllisiä kotitehtäviä, läksyjä. Työkirjan käytöstä esiopettajat päättävät ryhmissä toimikausittain. ESKARILAISEN LEIKKI Ennen kouluikää lapset luovat keskinäiset suhteensa leikkitaitojen perusteella. Leikkitaitojen opettelu on eskarilaiselle myös oppimaan oppimisen taitojen harjoittelua: leikki edistää luovan ajattelun kehittymistä roolileikeissä lapset luovat suunnitelman ja toteuttavat sen yhteistoiminnassa leikkikavereiden kanssa lapsi leikkii mielellään myös sääntö- ja kuvitteluleikkejä lapsi ilmentää leikissä asioita, joita hän ei vielä ymmärrä Lapsen leikin kautta aikuinen saa arvokasta tietoa lapsen kehitystasosta havainnoimalla leikkiä vaikuttaa siihen, miten lapsi leikkii ja kuinka lapsen leikit kehittyvät ohjaajaa, tukee lapsen toimintaa ja auttaa lasta luomaan leikkikaverisuhteita leikkii mallina, jos lapsen leikkimisen taidot tarvitsevat tukea luo sisä- ja ulkoleikkiin innostavia leikkipaikkoja lasten kanssa tukee pitkäjännitteisen leikin syntymistä

7 KODIN JA ESIOPETUKSEN YHTEISTOIMINTA Lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä huoltajien kanssa. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja heillä on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Lapsen osallistuminen esiopetukseen on myös huoltajien vastuulla. Esiopetushenkilöstöllä on koulutuksensa ja kokemuksensa antama ammatillinen tieto ja taito. Kasvatuskumppanuus periaatteiden mukaan pyritään yhdessä tasavertaisuuteen, luottamukseen, avoimuuteen ja toisen kunnioittamiseen lasten asioiden käsittelyssä. Yhteistyöhön kuuluu myös sopimusten tekeminen kasvatusperiaatteista kotona ja esiopetuksessa. Tavoitteena on lapsen onnistunut koulun aloittaminen. Lapsen kehityksen seuranta ja arviointi sekä huoltajien kanssa käydyt keskustelut auttavat löytämään lapsen vahvuudet ja mahdolliset tuen tarpeet. Huolenaiheet otetaan esille tarpeeksi ajoissa ja toimitaan lapsen parhaaksi. LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatuksessa laadittu lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma / kuntoutussuunnitelma siirtää tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä esiopettajalle. Esiopetus vuoden alussa lapselle asetetaan kasvua, kehitystä ja oppimista edistävät yksilölliset tavoitteet: Lapsen esiopetussuunnitelma. Yleisen tuen suunnitelma tehdään yhdessä vanhempien kanssa ja sovitaan päivittämisajankohta. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI Eskari- iässä on hyvin tavallista, että lasten taitoja kartoitetaan monella tavalla ja hyvin yksilöllisesti. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Seija Väätäinen toimii Mansikat - ja Mustikat ryhmissä esiopetushenkilökunnan työn tukena. Huoltajien kanssa pohditaan tarvittaessa myös tukipalveluiden tarpeesta perheen tai lapsen arjessa. (Siilinjärven kunnan esiopetussuunnitelma: Verkostoyhteistyö.) Kun huoltajan ja esiopettajan arvion mukaan lapselle ei riitä yleinen tuki (Lapsen esiopetussuunnitelma), siirrytään tehostettuun tukeen.( Siilinjärven kunnan esiopetussuunnitelma, Kasvun ja oppimisen tuki.)

8 Pörriäiset - erityisryhmä Erityispäivähoidossa toimintamenetelmät noudattavat suurelta osin tavallisen esiopetus- ja päivähoitoryhmän menetelmiä. Toiminnassa korostuvat selkeä päiväjärjestys ja johdonmukaisuus: kaikki arjen tilanteet ovat oppimistilanteita. ryhmässämme aikuisten antama tuki ja ohjaus auttavat lasta taitojen harjoittelussa ja tunteiden hallinnassa. kannustava ja lämmin ilmapiiri edesauttaa oppimista ja yhdessä toimimista. Siilinjärvellä on yhteiset toimintamenetelmät, joita käytetään jokaisessa erityisryhmässä: tarjotaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaista varhaiserityisopetusta ja esiopetusta jokaiselle esikoululaiselle teemme huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa oppimissuunnitelman (tehostettu tuki) tai HOJKS:n toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otamme huomioon lapsen henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet tarpeen mukaan kuvat, piirtäminen ja tuki viittomat selkeyttämässä ja jäsentämässä toimintaa yksilö-, pari- tai pienryhmätuokiot TIEDONSIIRTO KOULUUN Esikouluvuoden päätteeksi lapsen oppimisen kannalta oleelliset asiat siirtyvät tulevalle opettajalle Silta- tai kuntoutussuunnitelmalomakkeen välityksellä. Lomakkeen tiedot siirtyvät myös oppilashuollon mukaan kouluterveydenhoitajalle. KOULUUN TUTUSTUMINEN Eskarissa koulun aloittamiseen liittyvistä asioista vanhemmilla on mahdollisuus kysellä erityis- ja luokanopettajalta alkuvuodesta järjestettävässä vanhempainillassa. ( Ajankohta tiedotetaan erikseen.) Kouluun ilmoittautumisajankohta on kunnassamme tammikuussa. Tuleva koulu kutsuu ekaluokkalaisen ja hänen vanhempansa tutustumispäivään, joka aloittaa koulun ja kodin yhteistyön. Vuosi mukanaan toi monet hetket iloiset: syksyn, talven, kevään ja kesän leikit parhaat ja muistot suloiset. Tuula Kallioniemi Sanna Metsälä-Kotipelto

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET. 3 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.. 3 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 01.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ESIOPETUS JA SEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 1 2. ESIOPETUS PORISSA 2 2.1. Esiopetuksen järjestäminen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 1 VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSIA LOPELLA KUNNAN STRATEGIA Lopen kunnan strategiassa yhtenä arvona on peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Päivähoidossa kiinnitetään

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Tulkkilan päiväkoti 1. Toimintayksikön kuvaus Tulkkilan päiväkoti sijaitsee kaupungintalon yhteydessä Kokemäen keskustassa. Rakennuksen toisessa kerroksessa olevissa tiloissa

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot