Varahoitoyksikkö Varis 2 perhepäivähoitajaa 2 omaa lasta kirjoilla, joista toinen tilapäisesti kesään asti, toinen on vakinaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varahoitoyksikkö Varis 2 perhepäivähoitajaa 2 omaa lasta kirjoilla, joista toinen tilapäisesti kesään asti, toinen on vakinaisesti."

Transkriptio

1 PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Taustatietoa Perhepäivähoidossa toimikauden keväällä 11 omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa (syksyllä 10). Perhepäivähoidossa oli kirjoilla v. lasta (syksyllä 48) alkaen yksi perhepäivähoitaja siirtyi varahoitoyksikön hoitajaksi, koska varahoitoyksikön hoitaja jää suunnitellusti eläkkeelle toinen perhepäivähoitaja jäämässä varhennetulle eläkkeelle Varahoitoyksikkö Varis 2 perhepäivähoitajaa 2 omaa lasta kirjoilla, joista toinen tilapäisesti kesään asti, toinen on vakinaisesti. Päiväkoti, vuorohoitoyksikkö 28-paikkainen sisarusryhmä, eli myös alle 3 v. lapsia. lapsia kirjoilla , joista alle 3 v. 3 lasta, erityistä tukea tarvitsevaa lasta 5 (erilaisilla lausunnoilla tullutta) sekä 3 maahanmuuttajataustaista lasta (lukumäärällisesti lapsia ei ylipaikoilla, mutta laskennallisesti 4 lasta pitäisi olla kahden paikalla, eli 4 ylimääräistä lasta). 18 lasta on tarvinnut vuorohoitoa (syksyllä kirjoilla 28, joista 5 alle 3v., yksi tarvitsisi henk.koht. avustajan sekä 3 mamu-lasta). 1 last.tarh.op. + 5 hoitajaa, joista 1 määräaikainen toukokuun 2014 loppuun, 1 hoitaja tekee lyhennettyä työaikaa 30 h/vko vielä ainakin 2015 kesään asti. Päiväkodin aukioloaika on n. klo vähän vaihtelevasti. Lto tekee vakiovuoroa klo ja 1 hoitaja klo 9-15, muu hoitohenkilöstö (4) tekee vuorotyötä. V alusta päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Keväällä 2012 tehtiin suunnitelmia päivähoidon uudelleen järjestämiseksi uuden toimikauden alkaessa Tässä yhteydessä päätettiin, että esiopetus siirtyi kokonaisuudessaan koulujen yhteyteen, ja päiväkodista muodostettiin vuorohoitoyksikkö, jonka aukioloaika suunniteltiin joustavasti tarpeen mukaan n. klo välille arkipäivisin. Ryhmästä tuli ns. sisarusryhmä, eli ryhmässä voi olla myös alle 3 v. lapsia, jotka olisivat kahden lapsen paikalla. Ryhmän koko muutettiin 28 lapsen ryhmäksi. Vuorohoidon ja isomman lapsiryhmän vuoksi henkilökuntaa tarvittiin lisää. Tämä lisäys tehtiin muuttamalla12 lapsen perhepäivähoitoryhmä varahoitoryhmäksi ilman lapsimitoitusta, jossa työskentelee kaksi hoitajaa (eli 8 lapsen ryhmä). Entisestä 3 hoitajan perhepäivähoitoryhmästä siirrettiin kaksi lähihoitajaa päiväkodin hoitajiksi, ja kotona työskentelevistä perhepäivähoitajista yksi siirtyi tähän varahoitoryhmään. Varahoitoryhmää tarvittiin, koska perhepäivähoitajien työaikaa muutettiin. Heidän keskimääräinen päivittäinen työaikansa muuttui 8 h/pv. Tämä työaikajärjestelmä vaati toteutuakseen pitkän tasoitusjakson (4 kk), jotta perhepäivähoitajien työaikoja saatiin tasattua vapaana pois pidettäväksi. Tämä nosti selvästi varahoidon tarvetta perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajille oli aiemmin ylityöt maksettu rahana pois tunti tunnilta. Uuden järjestelmän tultua voimaan, tuli ylityöhön ylityölisä (tällä hetkellä 40 %), joten kunnalle tulisi kalliiksi sekä maksaa ylityö rahana, että ylityön antaminen jälkikäteen vapaana, koska kummassakin tapauksessa ylityölisä tekee tavasta kalliin. Tämän järjestelyn myötä perhepäivähoitajille ei enää myöskään ole tarvinnut maksaa varalapsista erilliskorvauksia, koska kotona työskentelevillä perhepäivähoitajilla ei muutamaa poikkeuspäivää lukuun ottamatta ole ollut enää ylimääräisiä varalapsia hoidossa.

2 Ongelmakohdat tällä hetkellä Perhepäivähoito: Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on alkaen 10, joista 1 on päivähoidon vakinainen varahenkilö (sijoitettuna nyt perhepäivähoitajaksi) alkaen yksi jää varhennetulle eläkkeelle. Perhepäivähoitajille 8 h/pv työaika on pääsääntöisesti mahdotonta järjestää, koska vanhempien työaika on yleensä 8 h/pv, ja lapset tuodaan kuitenkin ennen vanhempien työn alettua ja haetaan sen loputtua. Vapaana tasattavaa työaikaa kertyy lähes jokaiselle hoitajalle vähintään 2 viikkoa 4 kuukauden työaikajaksossa. Tämän vuoksi varahoitoa tarvitaan runsaasti alkavalle toimikaudelle tuli päivähoitohakemuksia niin paljon, että päivähoidossa on tarvetta edelleen 10 perhepäivähoitajalle. Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi on ollut ongelmallista. Nuoremman sukupolven kiinnostus perhepäivähoitajan ammattiin on vähäistä matalan palkkauksen ja kodin ja perheen sitoutumisen hoitoon vuoksi. Varteenotettavia uusia hoitajia ei ole hakuilmoituksilla saatu, lähinnä oppisopimuksilla ja henkilökohtaisella rekrytoinnilla on onnistuttu. Päiväkoti: Vuorohoidon tarve näyttää pysyvän samoissa määrissä kuin nykyisin. Aikaisen aamun ja iltahoidon tarve ei ole ainakaan vähenemässä Punkalaitumella. Enenevässä määrin vanhempien työajat ovat muuttumassa epäsäännöllisempään suuntaan, lisäksi työssä käydään paikkakunnan ulkopuolella, mikä pidentää lasten hoitopäivän pituutta. Silloin tällöin on tullut kyselyjä myös viikonloppuhoidosta, yöhoidon tarvetta ei ole esiintynyt. Nykyisellä henkilökuntamäärällä viikonloppuhoitoa ei pystytä järjestämään. Päiväkodin pitkää aukioloaikaa pyörittämään tällä lapsimäärällä ei tällä hetkellä riitä 5 hoitohenkilöä. Päiväkodilla on ollut koko edellisen toimikauden ylimääräinen määräaikainen hoitaja, silti lapsimitoitus on ylittynyt jossakin kohtaa päiviä lähes viikoittain. Vuorohoidon tarve on ollut niin suurta, että päiväkotiryhmää ei ole saatu pienennettyä, jotta mitoitus tällä henkilökuntamäärällä pysyisi asetuksen rajoissa. Päivähoitoasetuksen mukaan päiväkotiryhmässä pitäisi joka kolmannella hoitohenkilöllä olla lastentarhanopettajan pätevyys, eli jos henkilökuntaa lisätään, sen pitäisi olla lastentarhanopettaja.

3 Lyhyen tähtäimet ratkaisut Perhepäivähoito: Palkataan 1 määräaikainen kotona työskentelevä perhepäivähoitaja toimikaudeksi Tutkitaan tämän hoitajan into ja mahdollisuudet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittamiseksi. Jos hoitaja olisi valmis sitoutumaan koulutukseen, olisi oppisopimuspaikka perhepäivähoidossa 2 vuodeksi sen jälkeen mahdollinen järjestely. Päiväkoti: 28 lapsen vuorohoitoryhmää ei riitä pyörittämään nykyinen päiväkodin henkilökuntamäärä alkavalle toimikaudelle palkataan yksi määräaikainen hoitohenkilö lisää, jotta vuorohoidon järjestelyt saadaan asetuksen mukaiseksi (alle 3v. suhdeluku on 4 lasta/hoitaja ja yli 3v. 7 lasta/hoitaja). Voimassa olevan päivähoitoasetuksen mukaan tämän kuuluisi olla lastentarhanopettaja, tilapäiseksi määräajaksi voitaisiin harkita myös hoitajan pätevyyden omaavaa työntekijää. Uusi varhaiskasvatuslakiehdotus Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamista on odotettu pitkään. Uuden varhaiskasvatuslain pitäisi tulla voimaan vielä tämän eduskuntakauden aikana. Ehdotus on ollut lausuntokierroksella eri tahoilla, ja lakiehdotus on saanut hyvin voimakastakin kritiikkiä. Lakiehdotukseen tuli kaiken kaikkiaan 10 eriävää mielipidettä. Lakiehdotus ei olisi muuttamassa päivähoidon mitoitusta tai rajaamassa lapsiryhmäkokoa päiväkodissa, vaan edelleenkin ehdotetaan ryhmäkoon laskemista hoitajien ja lasten suhdeluvun mukaan kuitenkin niin, että yhtä aikaa läsnä saa olla enintään kolmea hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä olevaa henkilöä vastaava lapsimäärä (21 lasta). Lähtökohtaisesti mitoituksen olisi toteuduttava koko varhaiskasvatuksen tarjoamisen aikana. Poikkeaminen olisi mahdollista ainoastaan äkillisen ja ennakoimattoman syyn ilmetessä toimintapäivän aikana. Henkilöstön rakenne säilyisi samana, vähintään joka kolmannella tulee olla lastentarhanopettajan tai sosionomin pätevyys. Perhepäivähoidon suhdeluku säilyisi samana, hoitajalla saa samanaikaisesti olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä osa-aikaista esikouluikäistä tai kouluikäistä lasta. Perhepäivähoitajan pätevyysvaatimukseksi esitetään vähintään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai muuta alalle soveltuvaa koulutusta.

4 Perhepäivähoitoryhmä (ryhmis) rajattaisiin nykyisestä poiketen siten, että lapsia voisi olla enintään kahta perhepäivähoitajaa vastaava määrä (meillä varahoitoryhmä). Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on oltava esiintynyttä tarvetta vastaavasti käytettävissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita. Kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatusta on saatavana kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Säännös ei ota kantaa, miten kunta palvelunsa järjestää eikä siihen, mitä toimintamuotoja kunnassa on tarjottava. Varhaiskasvatusta tulisi tarjota ns. lähipalveluperiaatteella, eli mahdollisuuksien mukaa tulisi huomioida asukkaiden liikenneyhteydet ja kuljetusmahdollisuudet. Toiminnan järjestäjän (kunnan) velvollisuudeksi tulisi seurata kolmen vuoden välein varhaiskasvatusympäristön kehittävyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta päiväkodeissa ja muissa kuin kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa (perhepäivähoito). Lasten ruokailun kohtaan lisättäisiin, että ruokailun olisi oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu (ohjaajien esimerkkiruokailu). Lain lähtökohdaksi otetaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä lapsen huoltajan oikeus saada palveluja. Varhaiskasvatukseen osallistuminen olisi edelleen vapaaehtoista, ja siihen osallistumisesta päättäisivät lapsen puolesta hänen huoltajansa. Varhaiskasvatukseen olisi oikeus nykyistä vastaavasti siihen saakka, kun lapsi siirtyy perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetukseen. Lakiin lisättäisiin, että lapsella on oikeus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaan kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen (subjektiivinen päivähoito-oikeus). Iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin annettava varhaiskasvatus olisi sen sijaan tarveharkintaista ja sitä olisi järjestettävä ainoastaan lapselle, jolle se on välttämätöntä lapsen huoltajien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Lapsen oikeus samaan hoitopaikkaan säilyisi, vaikka lapsi olisi välillä kotona hoidossa (esim. äitiys- ja isyyslomat). Momentin sanamuoto ei kuitenkaan olisi ehdoton, koska henkilöstön mitoituksesta ja rakenteesta säädetään kuitenkin velvoittavasti. Saman paikan järjestäminen voisi olla järjestäjälle mahdotonta ottaen huomioon henkilöstösäännökset erityisesti perhepäivähoidossa, jossa liikkumavara hoidettavien lasten määrässä on vähäinen. Siksi momentti koskisi ainoastaan päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen antamisen tarkoituksena olisi nykyisestä poiketen säätää tuesta kolmiportaisesti vastaavantyyppisesti kuin perusopetuslaissa. Yleinen tuki, joka olisi osa normaalia perustoimintaa, kuuluisi kaikille. Säännös ei ottaisi kantaa, mikä tuen tarpeen aiheuttaa. Tukea olisi annettava laadultaan ja määrältään lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Yleinen tuki olisi osa varhaiskasvatuksen järjestämistä, tuen antaminen ei edellyttäisi hallintopäätöksen tekemistä. Lapsen tuen tarve ja toteuttavat tukitoimenpiteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka tekeminen tukisi velvoittavaksi.

5 Tehostetun tuen antaminen perustuisi pedagogiseen arvioon. Mikäli yleinen tuki ei olisi riittävä, annettavaa tukea olisi tehostettava. Tällöin on kyse lapsesta, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tuen antaminen olisi järjestettävä laadultaan ja määrältään lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tehostettu tuki olisi samoin osa varhaiskasvatuksen järjestämistä, eli tuen antaminen ei edellyttäisi hallintopäätöksen tekemistä, vaan tehostetun tuen tarve ja toteuttavat tukitoimenpiteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Erityinen tuki olisi vahvin tukimuoto. Erityisen tuen tarve voi johtua lapsen kehitysvammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai tunne-elämän häiriöstä. Erityisen tuen muotoina käytettäisiin samoja toimenpiteitä kuin muissa, mutta erityinen tuki edellyttäisi henkilöstön erityispedagogista osaamista. Tuki järjestettäisi mahdollisimman pitkälle integroituna perustoimintaan, mutta sitä voitaisiin järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä. Erityisen tuen antamiseksi varhaiskasvatuksen järjestäjän olisi tehtävä kirjallinen päätös, johon olisi muutoksenhakuoikeus. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä, olisi hankittava pedagoginen selvitys lapsen saamasta kehityksen ja oppimisen tuesta ja lapsen kokonaistilanteesta, sekä sosiaali- ja terveyshuollon asiantuntijalausunnot. Ennen päätöksen tekoa olisi järjestäjän kuultava vanhempia. Lapsen tuen tarve kirjattaisiin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Erityisen tuen tarvetta olisi arvioitava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Ryhmässä tarvittavana lisäresurssina voitaisiin käyttää lapsi- tai ryhmäkohtaisia avustajia. Tuen tarpeet olisi myös tarvittaessa otettava huomioon henkilöstön määrässä, henkilöstörakenteessa tai lasten määrässä. Tällöin voitaisiin esimerkiksi noudattaa pienempiä suhdelukuja, jolloin ryhmässä voisi olla vähemmän lapsia tai lapsia kohti voisi olla enemmän henkilöstöä. Lapsen huoltajien mielipiteet ja toiveet on otettava huomioon ja pyrittävä löytämään järjestämistapa, joka parhaiten vastaa lapsen ja perheen tarpeita ja toiveita. Paikallinen suunnitteluvelvoite on uusi säädös. Säädöksen mukaan tulisi laatia paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma suositusluontoisten valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle tulisi tehdä henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka laadittaisiin yhteistyössä hoitohenkilöstön ja huoltajien kanssa. Myös lapsen mielipide olisi selvitettävä lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Tätä suunnitelmaa olisi tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Varhaiskasvatuksen hoitohenkilöstön nimikkeiksi ehdotetaan varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen avustaja ja varhaiskasvatuksen johtaja. Täydennyskoulutuksesta säädettäisiin niin, että järjestäjän on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu riittävästi ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään täydennyskoulutukseen. Riittävä määrä olisi 3-10 pv vuodessa.

6 Eläköityminen Päivähoidon henkilöstömäärä on 19 vak. + 1 määräaik. + 1 palvelussuhde =21 päiväkodissa työskentelee 5 vakinaista ja 1 määräaikainen työntekijä Varahoitoyksikössä 2 vakinaista työntekijää perhepäivähoidossa 11 vakinaista työntekijää Syksyllä 9 vakinaista, 1 määräaikainen + 1 palvelussuhde. päivähoidon johtaja Päivähoidon henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän: v perhepäivähoitajaa v perhepäivähoitaja v perhepäivähoitajaa v perhepäivähoitaja v perhepäivähoitaja v lto + 1 perhepäivähoitaja v perhepäivähoitaja + päivähoidon johtaja Eli viiden vuoden sisällä (2018) 7 perhepäivähoitajaa on jäämässä pois, ja v mennessä 10 henkilöä koko päivähoidon henkilöstöstä. VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Lasten ikäluokat ovat pysyneet Punkalaitumella melko samanlaisina n lapsen välillä. Kotihoidontuella kotona hoidettavien lasten määrää on vaikea ennustaa, mutta kotihoidontuen hakijoiden määrä on pysytellyt n hakijassa jo useamman vuoden ajan. Punkalaitumella on työttömyysaste maakunnan pienimpiä, eli lasten vanhemmat käyvät työssä yleisesti. Päivähoidossa on selvästi näkynyt suunta, että vanhemmat palaavat työhön aiemmin vanhempainvapailta ja hoitovapailta. Päivähoitoon on viime vuosien aikana tullut enenevässä määrin 1-2 v. lapsia. Hoidettavien lasten määrä on pysytellyt n. 80 lapsen paikkeilla useamman vuoden ajan. Vuorohoidon tarve on selvästi lisääntynyt vanhempien työaikojen muuttuessa monimuotoisimmiksi. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt koko ajan, ja päiväkotiin hakijoiden määrä on lisääntynyt. Perhepäivähoito on hieno hoitomuoto pienemmille lapsille, mutta tosiasia on, että uusien hoitajien saaminen on työlästä, ja toisaalta perhepäivähoito on nykyisessä työaikajärjestelyssä tulossa myös kalliiksi. Päiväkodin kysyntä on kasvamassa, ja tällä hetkellä vuorohoidon tarve on jo niin suurta, että kovin monelle tavallisen hoitoajan lapselle ei ole tarjota päiväkotipaikkaa.

7 Viiden vuoden sisällä on perhepäivähoitajista 7 saavuttamassa eläkeiän. Tämä tarkoittaa lapsen hoitopaikkaa. Kunnassa on ratkaistava miten varhaiskasvatusta lähitulevaisuudessa tarjotaan. Vaihtoehto 1 Eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle haetaan uusia hoitajia, ja päiväkoti ja varahoitoyksikkö säilyvät ennallaan. Vaihtoehto 2 Nykyisen päiväkodin laajentaminen niin, että saadaan toinen päiväkotiryhmä (1 lto + 2 hoitajaa) ns. normaali ryhmä, eli toiminta-aika on n Lisäksi säilyisi vuorohoitoryhmä, toiminta aika tarvittaessa n (nykyinen henkilöstö). Perhepäivähoitajien määrän pudottaminen esim. 4-5 hoitajaan. Varahoitoyksikön säilyminen (perhepäivähoitajien määrän pudotus tapahtuisi luonnollisen poistuman kautta). Rakentamisen tulisi tapahtua 3-4 vuoden sisällä. Vaihtoehto 3 Kokonaan uuden päiväkodin rakentaminen vähintään kahdelle ryhmälle (vuorohoito- ja tavallinen ryhmä). Muutaman perhepäivähoitajan säilyttäminen. Varahoitoyksikkö säilyisi tai muuttuisi ryhmäperhepäivähoitoryhmäksi, jossa olisi mahdollisuus myös omiin lapsiin, ja muutaman hoitajan varahoitolapsiin. Rakentamisen tulisi tapahtua 3-4 vuoden sisällä. Vaihtoehto 4 Eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle perustetaan uusi ryhmis ( 2 hoitajaa 8 lasta). Varahoitoryhmä Varis säilyisi, ehkä muutaman lapsen oma mitoitus sinne olisi välttämätöntä. Muutama kotona työskentelevä perhepäivähoitaja säilyisi (4-5 hoitajaa). Päiväkoti säilyisi ennallaan vuorohoitoryhmänä. Huomioitavia asioita ja näkökohtia:

8 Varhaiskasvatushenkilöstön palkkauserot eivät ole mitenkään merkittäviä. Jos toinen päiväkotiryhmä perustetaan, sinne riittäisi 3 hoitohenkilöä. Päiväkodin henkilöstön suhdeluku on lähes puolet isompi kuin perhepäivähoitajan, eli 3 hoitajaa päiväkodissa hoitaa 21 lasta, kun perhepäivähoidossa 21 lapselle tarvitaan 5 hoitajaa. Päiväkodissa kiinteitä kustannuksia tulee enemmän (sähkö, vesi, lämmitys ym.), perhepäivähoidossa näitä ei ole, mutta heille korvataan kyllä ns. muuta kustannusta, joissa nämä on huomioitu. Päiväkodin kahden ryhmän sisällä päiväkodin henkilöstön sijaistamiset hoituisivat helpommin ilman ulkopuolisia sijaisia. Jos eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle perustetaan uusi ryhmis, ei yhden ryhmiksen perustaminen riittäisi paikkaamaan eläköityvien perhepäivähoitajien määrää. Ongelmana on uusien perhepäivähoitajien heikko saatavuus ja myös tilojen löytyminen. Vuorohoidon tarve on ollut lisääntymään päin. Työelämä on muuttumassa yhä kirjavammaksi myös maaseutupaikkakunnissa. Päiväkotiin ei nykyisellään mahdu enää ns. normaalihoitoajan lapsia juurikaan, hakijoita on päiväkotiin silti ollut vuosittain enemmän, kuin mitä sinne on voitu sijoittaa.

Varhaiskasvatuslakia etsimässä!

Varhaiskasvatuslakia etsimässä! Varhaiskasvatuslakia etsimässä! Kuntamarkkinat 10.9.2014 Jarkko Lahtinen Suomen Kuntaliitto jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi p. 050-3614526 Eteneminen; löytyykö se? Työryhmän raportti luovutettu ministerille

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta 1 LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Sivistysvaliokunta OAJ Misukka ja Semi 13.2.2015 HALLITUKSEN ESITYSVERSIO Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä MLL:n seminaari Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 12.9.2014 Tarja Kahiluoto Neuvotteleva virkamies Lain uudistamisen lähtökohtia

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015

Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015 Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015 Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistaminen - varhaiskasvatuslaki tulee

Lisätiedot

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Viite: OKM059:00/2012 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (22.6.2011) mukaan säädetään laki varhaiskasvatuksesta.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Kemppi Miia 12.04.2015 Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Uudet ja muutettavat pykälät Lähteenä käytetty suorina lainauksina Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

7.4.2015. JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä.

7.4.2015. JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä. 1 (5) Lausunnon keskeinen sisältö JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöä on arvioitava perusteellisesti ja harkittava, onko tarpeen säätää

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry:n lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksestä

Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry:n lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksestä Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry:n lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksestä Suomen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Uutta varhaiskasvatusta koskevasta lainsäädännöstä. Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.9.2014

Uutta varhaiskasvatusta koskevasta lainsäädännöstä. Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.9.2014 Uutta varhaiskasvatusta koskevasta lainsäädännöstä Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.9.2014 Mitä uutta tulossa varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön Mitä Miksi Miten Milloin 29.9.2014

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä

KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä 21.3.2014 klo 9.00 Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Koulutuspolitiikan osasto Lain uudistamisen lähtökohta Nykyinen

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto 7.10.2015 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n näkemykset luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b :n muuttamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

7.4.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

7.4.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Lausunto 1 (6) Opetus-ja kulttuuriministeriö Kirjaamo@minedu.fi Varhaiskasvatuslaki@minedu.fi Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Viite: Lausuntopyyntö OKM 15 / 010 / 2015

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 vp Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Stj/3 26.5.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Stj/3 26.5.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 21/2014 1 (8) Opetus- ja kulttuuriministeriö 630 Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä HEL 2014-005310 T 03 00 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Limingan vuoropäivähoito (lisätietoja valtuustoaloitteeseen)

Limingan vuoropäivähoito (lisätietoja valtuustoaloitteeseen) 1 Limingan vuoropäivähoito (lisätietoja valtuustoaloitteeseen) Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Minna Kärkkäinen p. 050 9175853 Limingan varhaiskasvatuspalvelut järjestetään pääosin lähipalveluina.

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp

Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp LAUSUNTO Helsinki 22.01.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA Eduskunta Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp Asia: Hallituksen esitys HE 341/2014 vp eduskunnalle

Lisätiedot

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Lausunto 1 (5) Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Viite: Valiokunnan kuulemistilaisuus 13.2 2015 Asia: Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Nykyinen

Lisätiedot

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9.

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. 2 0 1 4 Juurensa on hyvä tuntea Historia on kiinnostava itsessään On mielenkiintoista

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004 Lausunnonpyytäjä: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto Asianosaiset:

Lisätiedot

LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ. Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015

LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ. Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015 LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015 Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973)

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

"Työaikalain vaikutus perhepäivähoitoon eri näkökulmista / Kaarinan malli"

Työaikalain vaikutus perhepäivähoitoon eri näkökulmista / Kaarinan malli "Työaikalain vaikutus perhepäivähoitoon eri näkökulmista / Kaarinan malli" lapsi ja perhe, perhepäivähoitaja, työnantaja Perhepäivähoidon kehittämispäivät 21.11.2013 Päivähoidon ohjaaja Liisa Hynninen

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta. LAUSUNTO Helsinki 07.04.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 24.2.2015 OKM 15/010/2015 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

Lisätiedot

EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00

EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00 EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00 Muutos 1.3.2015 alkaen Akaan valtuusto on kokouksessaan 17.12.2014 talousarviokäsittelyn

Lisätiedot

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan päätökset 18.5.2016 1. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2015 hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007

Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007 Arvoisa vastaanottaja Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007 Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Stakes ovat yhdessä valmistelleet joka kolmas vuosi kuntiin tehtävän tilastokyselyn. Se täydentää

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON! TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON! " Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi,että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin!

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 1 Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 2 1.1 Yhteystiedot Postiosoite: Kievarin päiväkoti Kievarintie 13 04300 Tuusula Puhelin: Päiväkodin johtaja: 040-314 4858- Guldbaggarna 040-314 4859- Auringonkukat 040-314

Lisätiedot

JYVASKYLAN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Pvm 30.3.2015 Nro 234/00.01.05.00/2015 Viite: 0KM 15/010/2015

JYVASKYLAN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Pvm 30.3.2015 Nro 234/00.01.05.00/2015 Viite: 0KM 15/010/2015 I JYVASKYLAN YLIPIST UNIVERSITY F JYVÄSKYLÄ petus- ja kulttuuriministeriö Pvm 30.3.2015 Nro 234/00.01.05.00/2015 Viite: 0KM 15/010/2015 Asia: Lausunto hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi petus-

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

23.11.2015. Sivistysvaliokunnalle

23.11.2015. Sivistysvaliokunnalle 1 23.11.2015 Sivistysvaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä (HE 80/2015 vp) eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.

Lisätiedot

Asia: OKM059:00/2012 varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Asia: OKM059:00/2012 varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä LAUSUNTO Helsinki 3.6.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö (15.4.2014) OKM/81/040/2012 Asia: OKM059:00/2012 varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta. OULAISTEN KAUPUNKI, Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

PERHO-hanke 2004-2006 - Espoon kuulumiset tänään

PERHO-hanke 2004-2006 - Espoon kuulumiset tänään PERHO-hanke 2004-2006 - Espoon kuulumiset tänään Lähtötilanne Perhepäivähoidossa oli siirrytty yhdistelmäjohtajuuteen (päiväkoti + perhepäivähoito). Uusilla perhepäivähoidon esimiehillä ei ollut käsitystä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Työryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon pohjaksi

Työryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon pohjaksi Kuhmon kaupunki Sivistyslautakunta 1.TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO Työryhmän tehtävänä on ollut vuoden 2008 loppuun mennessä työstää sivistyslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle eri vaihtoehdoista muodostuva

Lisätiedot

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1.

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1. LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1. UUDISTUKSEN TAVOITTEET Työn- ja vastuunjaon

Lisätiedot

30.3.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viite: Lausuntopyyntö / Varhaiskasvatuslaki OKM 15/010/2015

30.3.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viite: Lausuntopyyntö / Varhaiskasvatuslaki OKM 15/010/2015 30.3.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: Lausuntopyyntö / Varhaiskasvatuslaki OKM 15/010/2015 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin lausunto varhaiskasvatuslaista SuPer kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 KH 29.1.2013 LIITE Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle turvallinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4590/07.01.01/2014 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015: TULOKSET. Kysely suoritettiin 16.3.-17.4.2015 niiden hoitolasten vanhemmille, joiden lapset ovat kunnallisessa päivä- ja vuorohoidossa Kuhmoisten kunnassa. Kyselyyn eivät

Lisätiedot