Koulutuksesta osaamisen kehittämiseen - vuorovaikutustyöpaja Liisa Martikainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, KYS 29.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksesta osaamisen kehittämiseen - vuorovaikutustyöpaja 29.1.2015. Liisa Martikainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, KYS 29.1."

Transkriptio

1 Koulutuksesta osaamisen kehittämiseen - vuorovaikutustyöpaja Puijon sairaala 1

2 Ihmisläheistä hoitoa Visio: tuotamme parasta terveyspalvelua Toiminta-ajatus: edistämme terveyttä Annamme vaikuttavaa, oikea-aikaista ja ihmisläheistä hoitoa Kuopion yliopistollinen sairaala Noin 4200 henkilöä, joista lääkäreitä noin 650 hoitohenkilökuntaa noin 3000 tutkimushenkilökuntaa noin 200 hallinto-, huolto- ja toimistohenkilökuntaa noin 350 Jokainen kysiläinen on osaava nyt ja tulevaisuudessa. 2

3 Osaamisen johtaminen Osaamisen johtamisen määritelmiä: Osaamisen johtaminen on strategista johtamista, jossa kiinnitetään huomiota osaamistarpeiden ennakointiin, organisaatiossa olevan tiedon ja osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä organisaatiossa tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen. (Heljä Hätönen) Osaamisen johtaminen sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla organisaation strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. (Riitta Viitala) Mitä osaamisen johtaminen tarkoittaa KYSissä? Osaaminen, sen johtaminen ja kehittäminen on huomioitu kaikissa KYSin strategioissa: sairaanhoitopiirin strategia, henkilöstöstrategia ja viestintästrategia Osaamisen johtamisella suunnitelmallisella henkilöstön kehittämisellä varmistetaan se, että KYSillä on oikeat henkilöt oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja että heillä on oikeita taitoja, tietoja ja valmiuksia tehdä sitä työtä, joka on tarkoituksenmukaista sairaalan kannalta. Osaamisen johtamisella pyritään saamaan koko organisaation osaaminen tukemaan sairaanhoitopiirin perustehtävää ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteeseen pääsemistä tukee osaltaan myös ns. osaamisen hallinta tietojärjestelmä, Uranetti, joka on niin yksittäisen työntekijän, esimiehen kuin johdonkin työkalu. 3

4 Osaamisen hallinta johtamista tukeva tietojärjestelmä Strategisesta näkökulmasta johtamista tukevassa tietojärjestelmässä on keskeistä tietää mihin ollaan menossa ja miksi, ts. tietää mihin suuntaan KYSiä kehitetään ja miksi tietää mitä resursseja on käytettävissä (osaamiskartoitus) tietää mitä resursseja tavoitteeseen pääseminen edellyttää ja mitä puuttuu (osaamistarve/osaamisvaje) tietää miten resursseja hankitaan ja kehitetään (rekrytointi, koulutus jne.) Osaamisen hallinta johtamista tukeva tietojärjestelmä Muutostavoitteet ja hyödyt koulutus Tavoite: Parantaa koulutusten hallintaa ja seurantaa. Luoda nykyaikaiset puitteet koulutuksen ja koulutustilaisuuksien suunnittelulle, seurannalle ja henkilökohtaisen kouluttautumisen seurannalle. Hyödyt helpottaa ja nopeuttaa esimiestyötä, esim. raportit rationoi ja nopeuttaa koulutusten järjestäjien työtä (manuaalinen työ vähenee) koulutuksista tiedottaminen, niihin ilmoittautuminen ja koulutusten "jälkihoito" helpottuu henkilökohtainen sähköinen koulutuskortti, jota jokainen voi katsella pätevyyksien voimassaoloaikojen ja täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumisen seuranta mahdollistuu päällekkäinen työ vähenee ja kirjavat käytännöt yhtenäistyvät 4

5 Osaamisen hallinta johtamista tukeva tietojärjestelmä Koulutusraportointi Seitsemän perusraporttia koulutukseen osallistuneet henkilöt henkilöiden käymät koulutukset panostukset yksiköittäin/organisaatiotasoittain panostukset henkilöryhmittäin osallistuneiden lukumäärät kustannukset yksiköittäin/organisaatiotasoittain voimassaolevat pätevyydet Osaamisen hallinta johtamista tukeva tietojärjestelmä Muutostavoitteet ja hyödyt osaaminen Tavoite: Osaamisen hallinnan parantaminen Hyödyt Osaamisen arviointi systemaattisesti mahdollistuu Kehityskeskustelut tehostuvat ja niiden sekä henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien hallinta paranee Osaamisen kehittäminen ja koulutukset ovat organisaation vision ja strategian suuntaisia osaaminen linkittyy toimintastrategioihin kehittäminen ohjataan oikeisiin kohteisiin näkyy toiminnan laadun paranemisena 5

6 Osaamisen hallinta johtamista tukeva tietojärjestelmä Osaamista koskevien tietojen päivittäminen ja analysointi helpottuu Voidaan seurata mitä osaamista on, minkä tasoista se on, mitä osaamista puuttuu tai on liian vähän Osaamisen arvioinnin kautta voi tuoda esille osaamisvahvuutensa ja kehittämiskohteensa Oikeat osaajat oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikein kustannuksin Oikeat osaajat eri tehtäviin hyödynnettävissä nopeasti Osaamisprosessi KYSin keskeisten osaamisalueiden (työelämäosaamisten) määrittelyä varten KYSin strategia, visio ja tavoitteet on oltava selvillä. Osaamisalueet (ydinosaamiset) perustuvat tasapainotetun tuloskortin neljään näkökulmaan (asiakas, prosessit, henkilöstö ja talous). Osaamisten ryhmittely: 3-tasoinen osaamispuurakenne: KYSin keskeiset kaikille yhteiset työelämäosaamiset esim. vuorovaikutusosaaminen, yhteistyöosaaminen ammattiryhmäkohtaiset perustehtäväosaamiset esim. lääkäreiden perustehtäväosaamiset, sairaanhoitajien perustehtäväosaamiset erikoisala-/työyhteisökohtaiset ydinosaamiset esim. silmälääkäreiden ydinosaamiset 6

7 Osaamisen tasot ja kuvaukset 0 = ei kuulu tehtäviin (kuvaus sama kaikissa osaamisissa) 1 = ei vielä osaamista (kuvaus sama kaikissa osaamisissa) 2 = perehtyjä (kuvaus periaatteellisesti sama kaikissa osaamisissa), vastavalmistunut, työpaikan vaihtaja Osaamisen tasot ja kuvaukset jatkuu 3 = perusosaaja (kuvaus osaamiskohtaisesti) nimensä mukaisesti osaamisen perustaso: osaaminen vielä suppeaa, pystyy toimimaan ohjeiden ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaan, kysyy neuvoa kokeneemmalta kollegalta. Kuvaavia termejä esim. tietää, tuntee, ymmärtää, osaa. 7

8 Osaamisen tasot ja kuvaukset jatkuu 4 = sujuva osaaja (kuvaus osaamiskohtaisesti) taitavan ammatti-ihmisen taso: osaaminen laaja-alaisempaa, monipuolisempaa, syvällisempää, pystyy kehittämään työtään ja toimintatapojaan Kuvaavia termejä esim. tietää laajasti/syvällisesti/ monipuolisesti, hallitsee, pystyy itsenäiseen toimintaan/päätöksentekoon, kehittää. Osaamisen tasot ja kuvaukset jatkuu 5 = erinomainen osaaja (kuvaus osaamiskohtaisesti) huippuosaajan taso: oman työnsä asiantuntija (hiljainen tieto), työn ja toimintatapojen kehittämisen lisäksi selviää ennakoimattomissa uusissa tilanteissa Kuvaavia termejä esim. kehittää, kouluttaa, verkostoituu (työyhteisön lisäksi usein kansallinen, jopa kansainvälinen näkökulma). 8

9 Osaamisten tunnistaminen Osaamiset rakennetaan (hoito)prosessin näkökulmasta, ei organisaatiorakenteen. Osaamiset ovat osaamisia strategisista lähtökohdista käsin, eivät yksityiskohtaisia tehtäväluetteloita. Osaamisten tunnistamista auttaa aiemmin tehty työn vaativuuden arviointi, aikaisempi osaamisten kartoitus, ammatilliseen osaamiseen liittyvät tavoitteet (opiskelijoiden ohjattu harjoittelu), haastattelurunko eri toimiin jne. Osaamisten tunnistaminen Osaamisia tunnistettaessa voi esittää mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: mikä osaaminen on oleellista työyhteisössä? mitä osaamista kannattaa arvioida? missä osaamisissa halutaan kehittyä? mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa, ennakoitavissa olevien muutosten vaikutus osaamisiin? 9

10 Osaamiset: havainnot ja haasteet käytännön työssä Osaamisen luonne on erilaista eri tasoilla: KYSin tasolla/työelämäosaamiset ovat melko yleisiä, abstrakteja perustehtäväosaamiset kuvaavat esim. kaikille sairaanhoitajille yhteisiä perusosaamisia, kuten Eettinen osaaminen, Kliininen hoitotyö, Lääkehoito erikoisalakohtaisella tasolla ydinosaaminen koostuu pienemmistä, konkreettisista kokonaisuuksista, esim. Sydänpotilaan hoidon osaaminen, Pre- ja postoperatiivinen hoitotyö Haasteet: Osaamiset: havainnot ja haasteet käytännön työssä kolmen näkökulman sovittaminen yhteen malliin, työelämäosaamiset, perustehtäväosaamiset, ydinosaamiset oikean tarkastelutason löytäminen: ei liian ylätasoisia käsitteitä, ei liian yksityiskohtaisia taitoja, vaan riittävän isot kokonaisuudet, riittävän konkreettisella tasolla ei kuvata yksilötason vaan ammattiryhmäkohtaisia ydinosaamisia, esim. ihotautien sairaanhoitaja osaamisen arviointi toteutetaan itsearviointina, jonka lähiesimies käy läpi, osaaminen on hyvin konkreettista ja liittyy työyksikön tavoitteisiin (arviointi kahdenvälinen, ei 360 astetta) 10

11 Osaamiset: havainnot ja haasteet käytännön työssä osaamisten tunnistaminen ja kuvaaminen on prosessi, vie aikaa ja vaatii sitoutumista ja sitouttamista tekemiskielen kääntäminen osaamiskielelle: minä teen sitä ja sitä mitä osaamista sen tekeminen edellyttää suhtaudutaan osaamisen kuvaamiseen idealistisesti ja otetaan asiat henkilökohtaisesti tehdään osaamiset tasokuvauksineen pinnallisesti, tehdään lähes uusiksi seuraavana vuonna laatua on se, että osaamiset tehdään kerralla kuntoon/ mahdollisimman hyvät vain päivitys vuosittain kertaharjoitus: käytetään aikaa osaamisten mallintamiseen/ kuvaamiseen, mutta jatkossa ei enää paukkuja sisällön kehittämiseen ja päivittämiseen osaamiskartoitus jää irralliseksi toimenpiteeksi, eikä sitä kytketä ihmisten johtamisen prosesseihin Osaajien haku Osaajien haku ja osaamisraportit Haetaan joko pelkän osaamisen tai osaamisen ja pätevyyden mukaan. Osaamisen tunnusluvut Raportilla näkyy mm. vastanneiden henkilöiden määrä, osaamisen nyky- ja tavoitetaso, nyky- ja tavoitetason välinen ero (osaamisvahvuus/ osaamistarve), tavoitetason alittaneiden ja ylittäneiden määrä. Osaamisen kehittymistrendit Raportilla näkyy kolmen viimeisimmän osaamisen arvioinnin tiedot (osaamisen nykytaso) nähdään kuinka osaaminen on kehittynyt kolmen viimeisimmän arvioinnin (vuoden) aikana. 11

12 Kehityskeskustelu osaamisen arvioinnin jälkeen Henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä arvioivat tehtävässä tarvittavat osaamiset ko. henkilön nykytason, tunnistetaan osaamisvahvuudet ko. henkilön tavoitetason, tunnistetaan tarvittavat osaamiset lisäksi työntekijä voi tuoda esiin minkä osaamisen kehittämisestä hän on erityisen kiinnostunut osaamistarpeiden pohjalta henkilökohtainen kehittymis- ja urasuunnitelma (pitkä ja lyhyt aikaväli) täydennyskoulutusvelvoite (3 päivää/työntekijä/vuosi) Kehityskeskustelu osaamisen arvioinnin jälkeen Henkilökohtaisten kehityskeskustelujen jälkeen koko työyksikköä koskeva keskustelu ja yhteenveto Tunnistetaan yksikön osaamisvahvuudet, -vajeet ja osaamispotentiaali > herää seuraavantyyppisiä kysymyksiä mikä on oman yksikkömme rooli KYSin strategioiden ja visioiden toteuttamisessa? mitä osaamista ja mitä resursseja strategian toteuttaminen meiltä vaatii? onko meillä kaikki tarvittavat osaamiset? onko osaamisten taso riittävä? mihin meistä itse kukin keskittyy? motivaatiotekijöitä 12

13 Yhteenvedot Yksilö- ja yksikkökohtaisten keskusteluiden jälkeen yhteenvedot koko sairaalan osalta (osaamisen tunnusluvut Henkilöstökertomus) informointi sairaalatasolla osaamistuloksista kehittämisen painopisteiden asettaminen koko organisaatiossa koulutustarpeet tiedoksi koulutuspalveluihin ns. yhteisten koulutusten järjestämistä varten ammatillinen spesifiosaaminen hankitaan ulkopuolisilta järjestäjätahoilta HYÖTY Se, että sekä osaamisen arviointiin että kehityskeskusteluihin avataan tietty aikaväli, jäntevöittää vuotuisen osaamiskellon käyntiä ja varmistaa sen, että osaamisen arvioinnit tulee tehtyä ja kehityskeskustelut tulevat systemaattisesti käydyksi. Osaamisen kehittymistä seurataan jatkuvasti: olemmeko menossa tavoitteiden suuntaan jatkuva prosessi Yksilö Summa summarum: Osaamisen johtamisen hyödyt lisää kiinnostusta itsensä kehittämiseen työmotivaatio lisääntyy, sitoutuminen vahvistuu pystyy suunnittelemaan, arvioimaan ja reflektoimaan omaa osaamistaan, kehittymistään ja koulutustarpeitaan tietää mitä odotetaan kyseisessä roolissa/tehtävässä väline keskustella siitä, miten kehittyä työssään tai miten parantaa mahdollisuuksiaan siirtyä muihin tehtäviin organisaation sisällä auttaa tunnistamaan uuteen rooliin siirryttäessä, mitä osaamista tehtävässä vaaditaan pystyy tarjoamaan osaamistaan yli yksikkörajojen (moniosaajat) työntekijän osaaminen saadaan tehokkaaseen käyttöön, myös ns. hiljainen tieto 13

14 Summa summarum: Osaamisen johtamisen hyödyt Esimies tarjoaa esimiehelle selkeän ja tasapuolisen kriteeristön, jonka avulla voi arvioida alaisten suoriutumista tehtävissään ja asettaa tavoitteita muodostaa yhteisen kielen palautteen antamiseen auttaa määrittelemään ja suunnittelemaan urapolkuja tarjoaa ajantasaisen kuvan työyksikön osaamisesta ja kehittämistarpeista verrattuna tavoitteisiin eri tehtäviin esim. projekteihin osaavia ja halukkaita henkilöitä voidaan etsiä tehokkaasti, ns. osaajien haku Organisaatio Summa summarum: Osaamisen johtamisen hyödyt ajantasainen kuva organisaation osaamisesta ja kehittämistarpeista verrattuna tavoitteisiin identifioi organisaation osaamistarpeet tuo varmuutta siihen, että organisaatiossa rekrytoidaan, kehitetään ja palkitaan oikeita henkilöitä varmistaa, että organisaatiossa oikeat henkilöt ovat osaamisensa edellyttämissä tehtävissä tuo ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta osaamistarpeen muutoksiin auttaa muokkaamaan organisaatiokulttuuria 14

15 Thank you for your attention! KYSYMYKSIÄ KUMMASTELUA IHASTELUA. 15

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työministeriö Henkilöstön kehittäminen ja kansainväliset tukipalvelut -tiimi OHJE OSAAMISEN JA OSAAMISTARPEIDEN KARTOITTAMISEEN TYÖHALLINNOSSA

Työministeriö Henkilöstön kehittäminen ja kansainväliset tukipalvelut -tiimi OHJE OSAAMISEN JA OSAAMISTARPEIDEN KARTOITTAMISEEN TYÖHALLINNOSSA OHJE Päivämäärä Nro 25.6.2007 O/10/2007 TM Jakelu: Politiikkaosaston tiimit Hallintopalveluyksikön tiimit Toimeenpano-osaston tiimit Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot Työvoimaopisto

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Sisältö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUS TILITOIMISTOSSA

HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUS TILITOIMISTOSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2011 Julia Nuutila HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUS TILITOIMISTOSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI

Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI 1 2 SISÄLTÖ 1 Hankkeen lähtökohtana Ammatillisen opettajan osaamisen kehittäminen koulutusorganisaatiossa

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA Ilkka Haukijärvi Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietojärjestelmäosaaminen, YAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille 1 12 TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS Luottamusmiehille ja esimiehille Sisältö LUKIJALLE 3 1 Luottamusmiehen rooli palkkauksen edistämisessä 5 2 Esimiehen rooli palkkauksen edistämisessä 6 2.1 Esimiehellä

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot