Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA SUUNNITTELIJA RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA TYÖAIKATAULU TYÖMAAJÄRJESTELYT Huonetilojen käyttö Sähkö ja puhelin Työalue Mittaukset YHTEISTOIMINTA TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS TYÖKOHTEESSA SAMANAIKAISESTI TEHTÄVÄT TYÖT URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT Kaupalliset asiakirjat Tekniset asiakirjat MÄÄRÄLASKENTA SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Muita määräyksiä vakuuksista TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko

3 Ennakko HINTASIDONNAISUUDET LASKUJEN MAKSUAIKA ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Henkilö- ja kalustoresurssit Kulkuluvat YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN ONGELMAJÄTTEET JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET VAHINGONKORVAUKSET TARKEPIIRUSTUKSET

4 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja Polvijärven kunta Tekninen toimi PL Polvijärvi Yhteyshenkilöt: Rakennuspäällikkö Jarmi Hakkarainen, p Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Polvijärven kunta Suunnittelija Maveplan Oy Kuopion toimisto Minna Canthin katu KUOPIO Yhteyshenkilöt: Suunnittelu * DI Janne Korhonen - puh sähköposti 1.4. Rakennuskohde Maastomittaukset ja koekuopat * maastosuunnittelija Veikko Hallikainen - puh sähköposti Rakennuskohteena on Kallioniementien peruskorjaus plv Työkohde sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnassa, Polvijärven kunnan kirkonkylän keskustaajaman asemakaava-alueella ja sen rajalla. Työkohteen sijainti on esitetty liitekartalla. 4

5 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka. Urakka käsittää suunnitelmaosuuden plv Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyv kokonaishinta. Urakkalaskijoiden tulee hankkia urakkalaskennan aikana riittävät tiedot työalueen laajuudesta voidakseen hinnoitella työn riittävällä tarkkuudella Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää kaikki suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt kadun, hulevesiviemäröinnin sekä vesihuoltoverkostojen rakennustyöt verkoston varusteineen suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti käyttökuntoon saatettuina viimeistelytöineen sekä työn toteuttamisen vuoksi vaadittavat purkutyöt urakka-alueella. Urakkaraja on esitetty suunnitelmakartoilla. Urakka käsittää myös seuraavat työsuoritteet: - Kaivantojen tuentatarpeen geotekninen arviointi - varausputket M110-A kaapeleita varten (100 m, sijainnit sovitaan työmaalla) - suunnitelmakartoilla merkattujen sivuteiden ojien perkaus maksimissaan 10 m urakka-alueen ulkopuolelle Urakkalaskennassa tulee olettaa, että kaikki vesihuolto- ja hulevesiviemärilinjat perustetaan murskearinalle ja arinan alapuolella asennetaan suodatinkangas. Urakkalaskennassa tulee huomioida oletus, että purettavista nykyisen tien rakenteista hyödynnetään seuraavat määrät: 5

6 - kevyen liikenteen väylän betoninen upotettava reunakivi 170 x 450: hyödynnetään vanhoja reunakiviä 500 m - Soraa tai soramursketta raekooltaan mm hyödynnetään uuden tien jakavassa kerroksessa 1500 m3rtr - Suodatinhiekkaa raekooltaan 0-20 mm hyödynnetään vesihuoltokaivantojen alkutäyttö- ja asennusalustamateriaalina 500 m3rtr. Mikäli hyödyntämiskelpoiset määrät poikkeavat enemmän kuin +/- 10% em. arvioiduista määristä tarkistetataan urakkahintaa yksikköhintojen erolla. Kaikki muutostyöt tehdään yksikköhintaluettelon mukaisilla hinnoilla. Työ tulee suorittaa käyttäen tunnettujen valmistajien toimittamia tarvikkeita. Käytettävät tarvikkeet on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen asennusta Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat (tai RALA ry:n pätevyystodistus): - Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollistenrekisteriin. - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty - Todistukset tapaturmavakuutusten ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoukseen on liitettävä myös: - Kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaiselle 6

7 Huom. Kaupparekisteriote on liitettävä tarjoukseen vaikka tarjoaja käyttäisi RALA pätevyystodistusta liitteenä. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Työaikataulu Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii työsuunnitelman aikatauluineen. Työsuunnitelma on luovutettava rakennuttajan tarkastettavaksi viimeistään (1) viikon kuluttua töiden aloittamisesta. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittämään toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla ja rakennuttajan hyväksynnällä Työmaajärjestelyt (YSE 6 ) Huonetilojen käyttö Tilaaja ei luovuta urakoitsijan käyttöön mitään huone- tai varastotiloja Sähkö ja puhelin Urakoitsija hankkii tarvitsemansa sähkön ja puhelimen kustannuksellaan Työalue Työalueena on Kallioniementien katualue sekä erikseen sovittava maaainesten varastoalue Ahdintien varressa. 7

8 Rakennustyö on suoritettava tarpeetonta puuston kaatoa välttäen. Kallioniementien on oltava liikennöitävissä myös urakan aikana. Urakoitsijan tulee järjestää liikenteen ohjaus työalueella. Vesihuoltoverkostojen tulee olla käytössä myös urakan aikana. Rakennustyö tulee suorittaa työselityksen mukaan siten, että verkostojen käyttökatkot jäävät mahdollisimman lyhyiksi Mittaukset Urakoitsija suorittaa kaikki tähän työhön kuuluvat mittaukset. Urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä Yhteistoiminta Urakoitsijan on yhteistoiminnalla tilaajan kanssa varmistettava rakennustyön sujuva ja turvallinen suoritus. Urakoitsijan on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi tärkeimmät aliurakoitsijansa ja hankkijansa riittävän ajoissa ennen näiden ottamista Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus (YSE 8 ) Työalueet ovat tilaajan omistuksessa ja hallinnassa. Tilaaja ei hanki mitään tarvikkeita. Vanhan tien rakenteita hyödynnetään urakassa kohdan mukaisesti. Tilaaja luovuttaa urakoitsijalle Ahdintien varresta paikan materiaalien välivarastoinnille urakan ajaksi. Urakoitsija hankkii rakennusluvat työn suorittamisessa mahdollisesti tarvittavia tilapäisiä rakennuksia varten kustannuksellaan. Samaten urakoitsijan tulee hankkia maanomistajan lupa varsinaisen kaivualueen ulkopuolella tapahtuvaa liikkumista, varastointia, tms. varten Työkohteessa samanaikaisesti tehtävät työt Työalueella sijaitsevien rakenteiden omistajat (esim. sähkö- ja teleyhtiöt) voivat tehdä työalueella omien verkkojensa rakennustöitä. Urakoitsijan tulee olla yhteydessä paikallisiin sähkö- ja teleyhtiöihin (PKS, TeliaSonera) ennen työn aloittamista ja sopia tarvittavien siirtojen aikataulutuksesta. 8

9 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) tarjous ja yksikköhintaluettelo g) Infra 2006: Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje versio Tekniset asiakirjat a) suunnitelmaselostus b) pääpistelaskenta c) hankekohtainen työselostus d) työturvallisuusasiakirja e) InfraRYL 2010: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1: Väylät ja alueet f) InfraRYL 2006, Osa 2: Järjestelmät ja täydentävät osat g) sopimuspiirustukset piirustusluettelon mukaan h) Asfalttinormit 2011, PANK ry i) Putkikaivanto-ohje 1992, RIL j) Routasuojaus, rakennukset ja infrarakenteet, RIL k) Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet RIL l) Muoviputket. Maahan asennetut muovikaivot. Laatuvaatimukset, SFS 3468 m) Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 90 n) valmistajien ja laitetoimittajien antamat työ- ja asennusohjeet 5.2. Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Rakennuttaja ei anna määräluetteloa tarjouslaskentaa varten. Rakennuttaja edellyttää, että urakkatarjoukset tehdään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti Sopimusasiakirjojen julkisuus Tätä hankintaa koskevat asiakirjat ovat julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti julkisia. Jos tarjouksen antaja katsoo jonkin tarjouksessaan olevan seikan liikesalaisuuden piiriin kuuluvaksi, hänen tulee mainita siitä tarjouksessaan. 9

10 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Työt työkohteessa voi aloittaa Tarkemmasta aloitusajankohdasta sovitaan urakkasopimusneuvotteluissa Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmis ja hyväksytysti vastaanotettu viimeistään Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on rahalaitoksen antama omavelkainen takaus suuruudeltaan 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa 3 kk yli urakkasopimuksen mukaisen valmistumisajan Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) 10

11 Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuajan vakuus on rakennusajan vakuuden kaltainen suuruudeltaan 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa 3 kk yli vastaanottotarkastuksessa sovittua takuuaikaa Muita määräyksiä vakuuksista Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki lisä- ja muutostyöt, jotka tulevat alkuperäisen urakan lisäksi, sisältyvät vakuuksiin. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takaajat vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimusosapuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohdetta ei tarvitse palovakuuttaa (poikkeus YSE 38 ). Urakoitsijan tulee huolehtia kaikkien työnanantajalle kuuluvien lakisääteisten vakuutusten hankinnasta kustannuksellaan. Urakoitsijalla tulee olla joko tätä työtä varten hankittu tai yleinen toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Viimeinen maksuerä, jonka suuruus tulee olla 10 % urakkasummasta, maksetaan, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu, virheet ja puutteet korjattu, luovutusasiakirjat hyväksytty ja takuuajan vakuus asetettu. 11

12 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun työn valvoja on hyväksynyt laskun. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Lisä- ja muutostöitä on oikeutettu tilaamaan rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä on oikeutettu antamaan paikallisvalvoja. Suunnittelijalla on oikeus valvoa työn suoritusta ja liikkua tästä syystä työkohteessa. Suunnittelijalla ei kuitenkaan ole oikeutta antaa urakoitsijalle työtä koskevia ohjeita, määräyksiä tai tilauksia, vaan ne antaa tilaajan edustaja Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Henkilö- ja kalustoresurssit Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä heidän kokemus vastaavista töistä. Samoin urakoitsijan tulee esittää tarjouksessaan työn suoritukseen osallistuvan henkilökunnan ja koneiden määrä sekä alustava työsuunnitelma työsuorituksen kapasiteettiarviointia varten. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon Kulkuluvat Kaikilla urakoitsijan tai hänen aliurakoitsijan palveluksessa työmaalla olevilla henkilöillä tulee olla henkilöstön ja urakoitsijan yksilöivä kuvallinen tunniste. Urakoitsija valvoo niiden käyttöä. Laiminlyönneistä aiheutuvista rakennuttajaan kohdistuvista seuraamuksista vastaa pääurakoitsija. 12

13 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään ennen rakennustyön aloittamista pidettävässä yhteisessä katselmuksessa. Lisäksi tiealueen viereisillä kiinteistöllä tulee urakoitsijan suorittaa alku- ja loppukatselmukset kiinteistön omistajien kanssa ja laatia niistä raportti. Katselmuksissa todetaan mahdolliset riskikohteen ja suojattavat rakenteet Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työkohteessa pidetään työmaakokouksia tarvittaessa. Työmaakokous on syytä kutsua koolle, mikäli urakoitsijan vastaava työnjohtaja ja työn valvoja eivät voi keskenään sopia suunnitelman tulkinnasta tai muusta urakkasuoritusta koskevasta asiasta joko valtuuksien rajallisuuden tai erimielisyyden takia. Työmaakokoukset kutsuu koolle tilaaja. Esityksen työmaakokouksen pitämiseksi voi tehdä tilaaja tai urakoitsija Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jossa on juoksevasti numeroidut sivut. Työn valvoja vahvistaa työmaapäiväkirjan merkinnät päivittäin allekirjoituksellaan. 11. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja suorittaa urakan aikana tarpeellisiksi katsomiaan laadunvalvontamittauksia. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee suorittaa laadunvarmistus yleisten laadunvarmistusmenetelmien mukaan. Urakoitsijan tulee laatia työkohtainen laadunvarmistussuunnitelma joka tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi 2vk kuluessa työn aloituksesta. 13

14 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin, urakkasuorituksessa tarpeettomiin maaaineksiin kuuluu tilaajalle. Urakassa hyödynnettävissä oleva irrotettu maa-aines käytetään mahdollisuuksien mukaan uusissa tie- tai kaivantorakenteissa (kts. kohta ) Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Työkohteeseen ei tilaajan tietojen mukaan sisälly ongelmajätteiden käsittelyä Järjestysmääräykset Työmaan vartioinnista ja työmaan järjestyksen valvonnasta vastaa urakoitsija. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia toimenpiteistä rakenteiden ja laitteiden suojelemiseksi. Piha- ja liikennealueet on kunnostettava viipymättä liikennöitävään kuntoon. Kallioniementietä ei voida sulkea liikenteeltä urakan ajaksi. Sen vuoksi rakentaminen tulee suorittaa ajokaista kerrallaan. Rakentamisen toteuttamisesta on kerrottu tarkemmin työselityksessä. Liikennejärjestelyistä vastaa urakoitsija. Tieosan sulkemisesta kokonaan liikenteeltä on saatava lupa tienpitäjältä. Tiet tulee saattaa työtä edeltävään kuntoon. Urakoitsijan tulee laatia ja hyväksyttää tilaajalla työmaan liikenteenohjaussuunnitelma ennen työn aloittamista. Urakoitsija hankkii tiedot rakennusalueella olevista rajamerkeistä, pyykeistä, sähkö-, puhelin, ym. kaapeleista, putkijohdoista ja muista laitteista, joille rakennustyö saattaa tuottaa haittaa tai vahinkoa sekä hankkkii niille tarvittaessa siirtoluvat. Urakoitsija kustantaa kaikki tarvittavat tilapäiset siirrot ja vastaa vahingoista, jotka olisi voitu välttää olemalla yhteistyössä laitteen omistajan kanssa. Urakoitsijan on ilmoitettava rajamerkkien, kaapeleiden ja muiden laitteiden 14

15 siirtotöiden aloittamisesta hyvissä ajoin rakennuttajlle ja laitteista huolehtiville viranomaisille sekä noudatettava siirtotöistä saamiaan ohjeita. Urakoitsija ei saa ilman asianmukaista lupaa siirtää rajamerkkejä, monikulmiopisteitä, tms. Urakoitsija on lisäksi velvollinen huolehtimaan lakien ja asetusten määräämistä tai viranomaisten vaatimista laitteiden ja rakenteiden siirroista, suojaustoimenpiteistä ja katselmuksista kustannuksellaan Vahingonkorvaukset Urakoitsija vastaa työn aikana rakennuttajlle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Vahinkojen välttämiseksi urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista hankkia laitteiden omistajien näytöt, jolloin vastuu laitteiden sijainnista siirtyy näyttäjälle. Mikäli laitteen omistaja on näyttänyt laitteen sijainnin oikein, mutta urakoitsija on siitä huolimatta aihettanut vahinkoa,on urakoitsija velvollinen saattamaan tilanteen entiselleen kustannuksellaan. Jos urakoitsija lyö laimin edellä mainitun velvollisuutensa, voi rakennuttaja korjauttaa vahingon ja pidättää niitä vastaavan rahasumman urakkahinnasta. Viimeistä urakkahinnan maksuerää ei makseta ennen kuin kaikki vahinkotapaukset on laitteiden omistajien kanssa sovittu Tarkepiirustukset Urakoitsija luovuttaa tilaajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa työkohteen tarkepiirustukset. Piirustuksiin tulee merkitä kaikki työn aikana tehdyt muutokset. Tarkemittaukset on tehtävä ETRS-GK29 -koordinaatistojärjestelmään ja korkeusmittaukset N60-järjestelmään. Tarkepiirustusten taso on kerrottu työselityksessä. Tarkepiirustukset on toimitettava sekä sähköisessä muodossa dwg- ja pdf-tiedostoina että paperisena kolmena kappaleena. Polvijärvellä Jarmo Hakkarainen rakennuspäällikkö Polvijärven kunta / Tekninen toimi Urakkaohjelman laati: Maveplan Oy / Janne Korhonen 15

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA 25.10.2011 Sivu 1/5 Tilaaja: Porin kaupunki Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL95 28101, Pori Hanke: Ent. Kesoil, P&T Kone -kiinteistön purkutyöt PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA Kohdetiedot

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot