LOPPURAPORTTI. projektinro , DNro MMM 4963/715/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI projektinro , DNro MMM 4963/715/2005 JÄRVILOHEN VAELLUSTEN AKUSTINEN TELEMETRIA: TIETOA KALASTUKSEN TÄSMÄOHJAUKSEEN JA JÄRVILOHIKANNAN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN Jorma Piironen, Tauno Nurmio, Markku Gavrilov, Tapani Heikkinen, Matti Janhunen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1. Tutkimuksen tavoitteet Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää: 1) eri viljelylaitoksista olevien järvilohismolttien vaellusta ja selviytymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä jokivaiheessa ja järvivaiheen alussa vertaamalla viljeltyjä lohismoltteja Ala-Koitajoessa, luonnonympäristössä smolttiutuneiden järvilohien ominaisuuksiin ja vaelluskäyttäytymiseen, 2) syönnösalueilta eri järvialtaissa pyydettyjen lohien käyttäytymistä ja liikkumista ennen kutuvaihetta sekä erityisesti niiden kutuvaiheeseen liittyvää vaelluskäyttäytymistä sekä 3) Pielisjokeen kudulle nousseitten ja lypsettyjen emolohien selviytymistä, käyttäytymistä ja mahdollisia vaelluksia takaisin järviin. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö RKTL vastasi pääosasta hankkeen töitä. Telemetriaseurannassa tehtiin yhteistyötä dos. Hannu Huuskosen kanssa (JoY, ETI) ja fysiologisissa määrityksissä prof. Matti Vornasen kanssa (JoY, BIO). Syönnöslohien pyynnissä oli mukana myös vapaaehtoisia vetouistelukalastajia. 3. Tutkimuksen tulokset 3.1. Tutkimusmenetelmät ja aineisto 3.1. Järvilohen vaelluspoikaset Järvilohen vaelluspoikasia merkittiin kolmena vuonna ( ) kuudelta eri viljelylaitokselta (niistä käytetään kirjainkoodeja A-F) sekä Ala-Koitajoesta saatuja luonnossa smolttiutuneita ja aktiivisimmassa vaellusvaiheessaan olevia kaloja yhteensä 176 kpl (Taulukko 1). Viljellyt lohet otettiin satunnaisesti toukokuun alkupuolella Kuurnaan tuoduista istutuskuormista. Ne siirrettiin Kuurnaan kalaeräkohtaisiin säilytysaltaisiin, joihin johdettiin Pielisjoen vettä. Kaksivuotiaiden lisäksi merkittiin vertailun vuoksi myös pienet määrät 1- ja 3-vuotiaita järvilohia. Merkinnässä käytettiin amerikkalaisen Sonotronics in valmistamia lähettimiä (v IBT96-I-1 ja v PT-3). Ne ovat yksilöllisesti koodattuja, matalataajuisia (69-83 KHz) äänisignaaleja tuottavia lähettimiä, joiden paristot toimivat noin 21 vrk. Lähettimet laitettiin nukutettujen kalojen ruumiinonteloon noin 1½ cm mittaisesta 1

2 viillosta, joka suljettiin 1-2 tikillä. Noin vuorokauden toipumisajan jälkeen kalat vapautettiin pienissä ryhmissä pääsääntöisesti Kuurnan voimalan alapuolelle Pielisjokeen touko-kesäkuussa ( ). Osa Ala-Koitajoen smolteista vapautettiin Siikakosken alapuolelle lähelle Ala-Koitajoen suualuetta. Joitakin kaloja vietiin myös suoraan Pielisjoen suualuelle. Lähettimillä merkittyjä lohia seurattiin pääsääntöisesti pohjaan ankkuroiduilla signaalien tallentimilla (loggereilla), jotka tallensivat kunkin kalan lähettimen frekvenssin, piipausten välisen ajan (intervallin) sekä päivän ja kellonajan, mikäli kala ui riittävän läheltä loggeria. Valmistajan ilmoittama maksimikantama näille smolttilähettimille oli 750 m, mutta käytännössä havaintoetäisyys oli noin 230 m. Sen vuoksi loggereita sijoitettiin tavallisesti pareittain eri alueille Pielisjokea sekä järvialueen salmiin ja kapeikkoihin (Kuva 1). Loggereihin tallentuneet havainnot luettiin kämmentietokoneella ja koodattiin kalakohtaisiksi excel-tiedostoiksi. Niistä voitiin laskea mm. teoreettisia uintinopeuksia tietyille välimatkoille. Eri laitosten kalat olivat kooltaan poikkeavia ja 2-v keskimäärin selvästi suurempia kuin Ala-Koitajoen smoltit. Vastaavasti Ala-Koitajoen smolttien kuntokerroin oli selvästi laitoskaloja pienempi lukuun ottamatta laitos B:n kaloja v (Taulukko 1). Taulukko 1. Järvilohen vaelluspoikasten telemetriatutkimuksessa käytetyt kalat, niiden keskipuus, -paino sekä kuntokerroin (ja vaihteluväli) Alkuperä pituus, mm (vaihteluväli) paino, g (vaihteluväli) kuntokerroin (vaihteluväli) merkittyjen lukumäärä 2006 Ala-Koitajoki 178 ( ) 43,6 (32-72) 0,77 (0,65-0,89) 8 laitos A 196 ( ) 62,0 (38-122) 0,80 (0,69-0,89) 13 laitos B 186 ( ) 49,4 (33-72) 0,76 (0,70-0,82) 8 laitos D 209 ( ) 77,9 (57-103) 0,85 (0,80-0,98) 13 laitos E 238 ( ) 116,0 (88-174) 0,85 (0,79-0,93) 8 laitos A, 3-v 309 ( ) 245 ( ) 0,83 (0,78-0,88) Ala-Koitajoki 168 ( ) 37,9 (29-55) 0,79 (0,66-0,86) 21 laitos C 208 ( ) 82,3 (54-131) 0,89 (0,80-0,95) 10 laitos D 193 ( ) 72,1 (37-104) 0,95 (0,81-1,20) 12 laitos E 207 ( ) 81,5 (59-104) 0,89 (0,87-0,92) 2 laitos F 202 ( ) 72,0 (48-126) 0,84 (0,78-0,94) Ala-Koitajoki 187 ( ) 50,7 (36-73) 0,76 (0,70-0,87) 14 laitos A 202 ( ) 70,1 (48-115) 0,84 (0,76-0,94) 16 laitos D 198 ( ) 66,3 (51-96) 0,85 (0,79-0,94) 16 laitos F, 1-v 161 ( ) 34,0 (30-37) 0,81 (0,78-0,85) 10 Telemetriamerkinnöissä käytetyiltä järvilohilta otettiin v ja 2007 merkinnän yhteydessä pieni kudosnäyte (noin mg) kiduksen sekundaarilamellien kärjestä. 2

3 Siitä määritettiin kidusten suolatasapainon säätelyyn osallistuvia ionipumppuja kuvaava [3H]ouabainsitoutuminen, joka on sitä korkeampi, mitä aktiivisempia kiduksen ionipumput ovat. Loggereiden sijainti Kuva 1. Järvilohen telemetriatutkimusalue Kuurnasta Pihlajaveden Tuohistonselälle. Seurantalaitteiden (loggereiden) sijainti on ilmaistu punaisilla pisteillä. Samoissa paikoissa loggereita on ollut tavallisesti pareittain. 3

4 Vaelluspoikaset kuvattiin merkinnän yhteydessä vasemmalta kyljeltään digitaalisesti morfologisten ominaisuuksien mittaamista varten. Kuvauksessa käytettiin vakioalustaa, johon oli kiinnitetty skaalausta varten mittanauha sekä 45 asteen kulmaan peili, josta saatiin samalla kertaa myös kuva kalan paksuudesta (Kuva 2). Mitatut muuttujat olivat; lovipituus, standardipituus, silmän (mykiön) etäisyys kuonon kärjestä, yläleuan pituus, rintaevän pituus, pyrstön tyven (peräevän takareunasta pyrstön alkuun) pituus, korkeus pään takaa, selkäevän ja peräevän etureunan kohdalta ja vastaavat paksuudet. Kuva 2. Esimerkkikuva telemetriasmolttien muodon määrittämiseksi. Kaikki morfologiset mitat standardoitiin laskennallisesti, jotta kalojen kokoeroista aiheutuvat vaikutukset mittoihin voitiin ottaa huomioon. Sen jälkeen morfologista aineistoa käsiteltiin tilastollisilla menetelmillä, joilla ensiksi etsittiin vaelluspoikasten muotoa kuvaavia yhteisiä ominaisuuksia (ns. pääkomponenttianalyysi). Pääkomponenttianalyysin tuottamien komponenttien yksilöllisiä pistearvoja testattiin vaellukselle lähteneitten ja jokeen jääneiden lohien välillä. Eri laitoksista tai luonnosta saatujen lohien erotteluanalyysillä (diskriminanttianalyysi) etsittiin morfologisia mittoja, jotka selvimmin erottaisivat eri lohiryhmät toisistaan. Lisäksi tehtiin tilastollisia analyysejä muoto-ominaisuuksien, fysiologian ja vaelluskäyttäytymisen välisten yhteyksien selvittämiseksi Syönnösvaiheiset ja kudulle palaavat järvilohet Vuoksen järvialtailta 4

5 Alun perin tarkoituksena oli saada merkittyä lohia 5-6:lta Etelä-Saimaan järvenselältä vaellusseurantaa varten. Syönnösvaelluksella olevia järvilohia yritettiin pyydystää ensimmäisen kerran kesäkuun alussa 2006 etelä-saimaalla mm. Petraselällä. Vapaaehtoiset uistelijat saivat yhden noin 4 kg lohen kiinni, mutta se oli rasittunut pyynnissä jo niin pahoin, ettei se enää selviytynyt merkintäkuntoon. Pyynnistä luovuttiin vesien lämmettyä. Enonvedestä Enonkoskelta lohia yritettiin pyytää kahdella lohiloukulla loppukesällä Yksi hyväkuntoinen lohinaaras saatiin ja merkittiin 5.9. ja se vapautettiin seuraavana päivänä pyyntialueen lähelle (Taulukko 2). Seuraavan kerran syönnösvaiheen lohia yritettiin pyydystää Pihlajavedellä, Sulkavan seudun vesialueella vapaaehtoisten vetouistelijoiden avustuksella. Pyynnissä saatiin neljä kirkasta lohta (53-64 cm), jotka merkittiin kolme vuotta kestävillä, lämpötilatoiminnon sisältävillä lähettimillä ja vapautettiin pyyntialueelleen Tuohiselälle (vrt. taulukko 2). Keväällä 2007 yritettiin syönnösvaiheisia lohia pyydystää lähetinmerkintää varten uudestaan. Pyynti tapahtui sekä kiinteällä pyydyksellä (lohipaunetilla) että paikallisten vetouistelijoiden voimin (mm. Petran-, Ilkon- ja Huuhanselkä). Toukokuun puoliväliin ajoittuneessa uistelurupeamassa saatiin ainoastaan yksi mitallinen järvilohi, joka kuitenkin kuoli nopeasti pyynnin aiheuttamaan rasitukseen. Pyyntiyrityksistä luovuttiin siltä erää tuloksettomina pintavesien lämmettyä nopeasti yli 12 C:n. Syönnöslohien pyyntiä merkintää varten jatkettiin edelleen edellisvuoden tapaan kahdella Ala-Enonveteen asennetulla lohiloukulla. Loukuilla onnistuttiin pyydystämään ( ) yksi 7,5 kg painava, kutuun valmistautuva koiraslohi, joka merkittiin ja vapautettiin pyyntialueelleen. Loukkupyyntiä on tehty myös Paasivedellä sekä alkukesällä että loppusyksyllä. Lisäksi Paasivedellä on uisteltu ja pidetty lohisiimaa, jota on koettu parin tunnin välein. Syönnösvaiheen lohien merkinnöissä käytettiin Sonotronics in valmistamia CTT-83-3-E lähettimiä, jotka toimivat 3 vuotta. Niillä pystytään rekisteröimään myös kalan lähiympäristön veden lämpötilatietoja. Kalat on nukutettu MS-222:lla (puskuroitu trikaiini) ennen käsittelyä. Mittauksen ja punnituksen jälkeen lähetin on asennettu kalan ruumiinonteloon vatsaan tehdystä 3-4 cm pitkästä viiltohaavasta, joka on suljettu nailontikeillä. Valmistajan ilmoittama kuuluvuus on tälle lähetintyypille jopa 1000 m optimaalisissa olosuhteissa. Käytännössä loggereita on sijoitettu siten, että ne peittäisivät noin 500 m laajuudelle ulottuvan havainnointiympyrän. Kalat on vapautettu heti toipumisen jälkeen (noin 2-3 tunnin kuluttua) tai vasta merkintää seuraavana päivänä pyyntialueelleen. Lähes kaikille merkityille kaloille on lisäksi laitettu selkäevän tyvelle keltainen nauhamerkki tai muovinen t-ankkurimerkki (vrt. taulukko 2). Se on tarkoitettu lähinnä merkiksi kalastajille, jotta he voisivat tunnistaa lähetinlohen ja käsitellä niitä varovaisesti ja vapauttaa saaliiksi saamansa kalat hyväkuntoisina. 5

6 Taulukko 2. Telemetrialähettimillä merkityt syönnösvaiheen järvilohet pvm pyyntipaikka pituus, cm paino, kg lähetin lisämerkki Ala-Enonvesi 69 4, Tuohiselkä 64 ~ 2,7 61 RC Tuohiselkä 53 ~1 62 RC Tuohiselkä 62,5 ~2,4 63 RC Tuohiselkä 56,5 ~1,5 64 RC Enonvesi 78 7,5 67 RC Paasivesi 52,5 1,34 72 RC Paasivesi 46,5 1,1 65 RC Paasivesi 59 1,85 77 XE Paasivesi 75 4,5 75 RC Ala-Enonvesi 63 2,83 78 RC2727 Syönnösvaiheen ja kudulle nousevien lohien seurannassa on käytetty pääsääntöisesti automaattisia äänisignaalien tallentimia (loggereita). Niitä on laitettu järvialtaiden välisiin salmiin sekä kanaviin tai muihin todennäköisiin nousureitin kapeikkohin (vrt. kuva 1) Kuteneet emolohet Pielisjoesta Syksyllä 2007 merkittiin viisi (nrot 91-95) Pielisjokeen noussutta naaraslohta. Mädin lypsyn jälkeen emokalapyynnissä Kuurnasta saadut lohet merkittiin CTT lähettimillä kuten syönnösvaiheen lohetkin. Merkityt yksilöt vapautettiin voimalan alapuolelle , ja niiden liikkeitä seurattiin syksyn ja talven yli jokeen asennetuilla loggereilla ja edelleen kevään koittaessa vaelluspoikasten seurantaa varten järvialueelle eri salmipaikkoihin asennetuilla loggereilla (vrt. kuva 1). Kuteneitten naaraslohien telemetriamerkintöjä jatkettiin syksyllä 2008 vastaavasti merkitsemällä lähettimillä 25 lypsettyä naarasta (1,9-5,4 kg), jotka vapautettiin Pielisjokeen Kuurnassa 14. lokakuuta. Seuranta hoidetaan loggereilla edllisvuosien tapaan. 4. Tutkimuksen tulokset 4.1. Järvilohismolttien vaellukset Vaellus Pielisjoesta Pyhäselälle Vaikka olosuhteet ja vapautusajat vaihtelivatkin eri vuosina, lähtivät Ala-Koitajoesta saadut luonnossa smolttiutuneet järvilohet joesta laitoksissa viljeltyjä smoltteja nopeammin. Keskimäärin nämä smoltit vaelsivat noin 21 km matkan Kuurnasta Pielisjoen 6

7 suulle 17 tunnissa. Nopeimmat Ala-Koitajoesta saadut smoltit olivat jokisuussa 9-10 tunnissa, kun hitaimmilla jokimatkaan kului noin 28 tuntia. Laitoksissa kasvatetuilla 2-vuotiailla vaelluspoikasilla samaan matkaan meni keskimäärin tuntia. Vaihtelu oli suurta eri laitosten kaloilla, mutta myös saman laitoksen eri yksilöiden välillä, kuten myös eri vuosina (Taulukko 2). Nopeimmat laitossmoltit vaelsivat jokimatkan kuitenkin lähes Ala-Koitajoen smolttien nopeudella. Eri laitosten smolteista 21-38% lähti joesta samalla vauhdilla ja noin 50-60% vähintään samalla nopeudella (alle 28 tunnissa) kuin hitaimmat Ala-Koitajoen smoltit. Yksivuotiaat ns. ylälajitteen järvilohet vaelsivat jokimatkan selvästi 2-vuotiaita hitaammin, ja hitaimmalla 1-vuotiaalla reilun 21 km jokimatkaan kului 20 päivää. Vuonna 2006 mukana olleet 3-vuotiaat järvilohet vaelsivat jokimatkan jopa hieman 2-vuotiaita nopeammin (Taulukko 3.). Taulukko 3. Telemetriamerkittyjen järvilohismolttien kalaryhmäkohtaiset vaellusajat tunteina (minimi ja maksimi) Kuurnasta Pielisjoen suuhun (noin 21 km) vuosina Alkuperä keskiarvo minimi maksimi lukumäärä 2006 Laitos A 38,1 10,2 147,9 10 Laitos B 70,1 23,6 146,2 6 Laitos D 39,4 10,9 84,9 10 Laitos E 33,6 13,6 60,8 3 Laitos A: 3-v 28,2 10,9 78,5 7 Ala-Koitajoki 16,3 10,1 28, Laitos C 29,1 14, Laitos D 85, Laitos F 20,8 14, Ala-Koitajoki Laitos A 33,6 19,5 80,9 7 Laitos D 83,8 10,6 228,9 4 Laitos F, 1-v 276,7 15,6 478,9 3 Ala-Koitajoki 18,5 9,3 25,5 6 Yksilölliset erot olivat suuria kaikkina vuosina, mutta myös vapauttamisajankohta vaikutti jonkin verran vaellusnopeuteen joessa. Keväällä 2006 ja 2007 erityisesti laitoksen D lohien vaellus hidastui kevään edetessä ja veden lämpötilojen noustessa. Myös joidenkin muidenkin laitosten lohilla havaittiin samantapainen muutos. Toukokuun alussa vapautetut lohet viipyivät myös pidempään jokimatkalla kuin toukokesäkuun vaihteessa vapautetut lohet. Yksilöllinen vaihtelu oli kuitenkin niin suurta, ettei tilastollisesti merkitseviä vaellusajan muutoksia ollut havaittavissa. Vuonna 2008 varhainen vapauttamisjankohta toukokuussa johti selkeästi hitaampaan jokivaellukseen, kuin myöhemmin toukokuussa tai kesäkuun alkupuolella vapautetuilla lohilla 7

8 nopeus (km/t) havaittiin. Muuten vapautusajankohdalla ei juuri ollut vaikutusta jokivaelluksen kestoon vuonna Jokivaelluksen tarkemmat analyysit osoittivat vaellusnopeuden vaihtelevan yksilöllisesti myös eri osissa jokea. Esimerkiksi keväällä 2006 vapautettujen vaelluspoikasten laskennallinen uintinopeus Kuurnasta Kulhonselälle vaihteli noin 0,1:stä jopa yli 3:een kilometriin/tunti. Suurin osa smolteista ui tämän osamatkan selvästi loppumatkaa nopeammin, mutta poikkeavia yksilöitä oli joka vuosi (kuva 3). Kulhosta jokisuulle vaellusnopeus vaihteli välillä 0,2-1,7 km/h. On huomattava, että tarkkaa, hetkittäistä uintinopeutta ei tiedetä, vaan nämä luvut ovat osamatkoille laskettuja teoreettisia keskinopeuksia olettaen uintivauhti ko. matkalla tasaiseksi. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 A37 D55 D54 B12 A26 D35 B36 kala D29 D9 D22 Ala5 A7 D50 Kuurna- Kulhonselkä Kulhonselkä- Pielisjoen suu Pielisjoen suu- Arvinsalmi Kuva 3. Kulhonselällä (noin 11 km Kuurnasta), Pielisjoen suussa (21 km) ja Arvinsalmessa (59 km) havaittujen vaelluspoikasten yksilökohtaiset vaellusnopeudet osamatkoittain v Kalojen yksilökoodit viittaavat laitoksiin (A, B ja D) tai luonnosta saatuihin smoltteihin (Ala) Smolttien laatu ja selviytyminen jokimatkasta Viljelylaitoksissa olevien kalojen koko (Taulukko 1.) ja laatu vaihteli paljon. Vuonna 2006 laitoksen C lohet homehtuivat ja kuolivat jo muutamien päivien säilytyksen aikana eikä niitä voitu käyttää lainkaan merkintöihin. Niillä oli ollut kasvatuksen aikana Flavobakteeri-infektio, joka oli heikentänyt kalojen kuntoa. Laitosten E ja F lohien kuolleisuus oli huomattavan suurta v Laitoksen E lohilla säilytyksen aikainen kuolleisuus oli suurta (noin %) jo v. 2006, mutta v kuolleisuus oli niin suuri, ettei tältä laitokselta saatu kuin 2 kalaa seurantaan. Keväällä 2008 olivat puolestaan laitoksen D järvilohet selvästi aiempia vuosia heikommassa kunnossa (runsaasti rinta- ja vatsaevä- ja kaihia silmissä) ja se näkyi myös näiden smolttien heikompona selviytymisenä jo jokimatkalla. 8

9 Myös muiden laitosten smolttien selviytyminen jokimatkasta vaihteli merkittävästi eri vuosina. Selvitytymiseroja oli myös alkuperän mukaan (Taulukko 3.). Jos selviytymistä arvioidaan koko aineistosta Pielisjoesta lähteneiden merkittyjen smolttien määrien perusteella, vaihteli selviytyminen 2-vuotiailla smolteilla laitoksittain 40-77%:iin. Ala-Koitajoen luonnossa smolttiutuneista kaloista noin 64 % selviytyi jokivaelluksesta Pyhäselälle. Vuosien välillä oli merkittäviä eroja: esim. Ala-Koitajoen smoltit 30 %-100%; laitos D:n smoltit 31-77%. Joella kadonneet smoltit voivat olla petokalojen syömiä, sillä niistä on saatu havaintoja yleensä joen puolivälissä olleista loggereista. Jos nämä kaikki tulkitaan samoin kuolleiksi, on predaation osuus kokonaishävikissä noin 13%. Merkittyjen smolttien hävikki oli kuitenkin lähes 30 % luokkaa ja suurimmat yksittäiset hävikit olivat niissä kalaryhmissä, joiden kuolevuus oli suurinta jo säilytyksen aikana (Taulukko 3.) Taulukko 3. Kuurnasta vapautettujen telemetriamerkittyjen vaelluspoikasten havainnot seuranta-asemilla Pielisjoessa Joella kadonneista kaloista on saatu havaintoja ennen jokisuuta. Vuonna 2006 loggereiden myöhäisen asentamisen takia osa varhain vapautetuista kaloista (suluissa) on voinut ehtiä joesta Pyhäselän puolelle. Alkuperä vapautettu Kuurnasta joelta lähteneet ei yhtään havaintoa joella kadonneet 2006 Ala-Koitajoki laitos A (2) 2 1 laitos B laitos D (1) 2 1 laitos E 8 3 (1) 5 - laitos A, 3-v Ala-Koitajoki laitos C laitos D laitos E laitos F Ala-Koitajoki laitos A laitos D laitos F, 1-v Vaelluksensa huippuvaiheessa olevilla Ala-Koitajoen smolteilla kiduspumppujen keskimääräinen aktiivisuus oli laitossmoltteja korkeampi (kuva 4). Kuitenkin myös joidenkin laitosmolttien kiduspumppujen aktiivisuus oli samaa luokkaa kuin Ala- Koitajoen smolteilla. Kiduspumppujen aktiivisuus oli jonkin verran korkeampi eräiden laitosten smolteilla toukokuussa kesäkuuhun verrattuna. Kevään edetessä aktiivisuus laski ja myös yksilöllinen vaihtelu pieneni (kuva 4). Keskimääräisissä aktiivisuustasoissa oli myös vuotuista vaihtelua. 9

10 [3H]ouabain, nmol/g [3H]ouabain, nmol/g 0,5 0,4 0,3 Ala-Koita laitos E laitos D laitos A laitos A 3-v laitos B 0,2 0,1 0, A) 0,7 0,6 0,5 0,4 laitos F 1-v Ala-Koita laitos C laitos D laitos E 0,3 0,2 0, B) Kuva 4. Järvilohen telemetrialähettimillä merkittyjen smolttien kiduksen ionipumppujen aktiivisuutta kuvaava [3H]ouabainin sitoutuminen (nmol/g kudosta) v (A) ja 2007 (B). Morfologisten mittojen analysointi tuotti selkeät pääkomponentit, mutta niillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä vaelluskäyttäytymiseen. Ainoa tilastollisesti suuntaa antava (p=0,055) yhteys osoitti vaellukselle lähtevien lohien olevan hieman paksumpia kuin vaellukselle lähtemättömien lohien. Aineisto jäi kuitenkin liian pieneksi pidemmälle menevien johtopäätösten tekemiseksi. Yksilöllinen vaihtelu oli morfologisissa, kuten kaikissa muissakin ominaisuuksissa, niin suurta, että näillä yksilömäärillä aineisto jää valitettavasti liian pieneksi. Myöskään erotteluanalyysillä ei pystytty morfologisin perustein smolttien tarkkaan ryhmittelyyn. Vain reilu kolmannes eri ryhmiin kuuluneista smolteista ryhmittyi oikein. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että eri laitoksista ja luonnosta peräisin olevien järvilohien yksilölliset ominaisuudet eivät poikenneet selkeästi toisistaan, vaan niissä 10

11 Vaellusaika (h) oli paljon päällekkäisyyttä. Esimerkiksi yksittäisiä Ala-Koitajoesta saatuja smoltteja luokittui kaikkiin laitoskalaryhmiin ja vain 36 % alkuperäiseen ryhmäänsä. Muutama yksilö neljästä eri laitoksesta oli morfologisesti luonnosta saatujen smolttien kaltainen. Laitossmoltit luokittuivat vaihtelevasti omaan ryhmäänsä (17-50%), mutta kaikissa tapauksissa myös ainakin kolmeen muuhun laitoskalaryhmään. Osaltaan nämä havainnot kuvaavat myös laitoslohien yksilöllisiä eroja smolttiutumiskehityksessä. Ala-Koitajoen smoltit olivat vaelluksensa huippuvaiheessa joutuessaan smolttirysään. Sen vuoksi näiden kalojen käyttäytymistä voidaan pitää luonnonmukaisena. Keväällä 2008 tehty laitossmolttien viikon välein tapahtunut vapauttaminen osoitti laitoskalojen käyttäytyvän keskimäärin luonnosta saatujen smolttien tavoin toukokuun loppupuolelta kesäkuun alkuun (kuva 5) v laitoskalat Ala-Koita JL Kuva 5. Viikon välein vapautettujen kaksivuotiaiden laitoskalojen ja luonnonlohien keskimääräiset vaellusajat tunteina Kuurnasta Jokiasemalle keväällä Vaellukset järvialueilla Saavuttuaan järvalueelle smolttien vaellusvauhti hidastui oleellisesti ja osa smolteista jäi jo Pyhäselälle ruokailemaan (kuva 1. ja kuva 3.). Vuonna 2006 ja 2008 Pyhäselän eteläpäässä olevaan Vuoniemen salmeen kalat saapuivat 4 22 vuorokaudessa vapautuksesta. Arvinsalmeen lohet saapuivat 5 27 vuorokaudessa vapautuksesta. Arvinsalmen jälkeisen Ukonselän ylityksestä havaintoja saatiin ainoastaan 9 laitoskalasta (Taulukko 4.). Nopein vaelluspoikanen ui paikalle alle viikossa. Hitaampien kalojen lähettimien patteri ehti todennäköisesti kulua loppuun ennen kalojen saapumista paikalle. Ala-Koitajoen verrokkiryhmän kaloista vain 5 havaittiin jokiosuuden jälkeen Vuoniemessä. Niiden vaellusajat Vuoniemeen olivat 5-10,5 vuorokautta. 11

12 Taulukko 4. Kaksivuotiaiden laitoskalojen (n=29) keskimääräiset vaellusajat (min-maks, vrk) vapautuspaikaltaan Kuurnasta eri havaintopaikoille v ja Pielisjoen suu (21 km) Vuoniemi (46 km) Arvinsalmi (59 km) Vuosalmi (70 km) Keskiarvo ,9 (0,4-6,2) 9,7 (4-22) 13,3 (5,1-26,8) 11,6 (6,9-18,8) Kaloja Keskiarvo ,2 (0,4-9,5) 12,5 (6,4-21,1) 14,8 (7,2-25,6) 16,9 (12,6-25,2) Kaloja Vuonna 2008 kauimmaksi ehtinyt merkitty lohi oli uinut Paasiveden etäläpuolella olevaan Oritsalmeen Savonrannalle noin 115 km päähän Kuurnasta ainoastaan 18,5 vuorokaudessa Syönnövaiheen ja kudulle palaavat järvilohet Ala-Enonveden lohinaaras 2006 Ala-Enonvedeltä loukulla saatu järvilohinaaras vapautettiin merkittynä 6.9. pyyntipaikalleen. Loggereita asennettiin Hanhivirtaan, Savonrannan salmiin, Arvinsalmeen, Vuoniemeen ja Tikan kaivantoon Pyhäselän eteläpäähän sekä Pielisjokeen. Se havaitiin Hanhivirrassa (noin 5-6 km pohjoiseen) noin klo Veden lämpötila oli tuolloin 15,4-15,9 C. Lohi jatkoi kutunousuaan vastavirtaan ja se oli Savonrannan Oritsalmessa (veden lt 13,9 C). Siitä noin 60 km päässä olevassa Arvinsalmessa lohi havaittiin , mistä se lähti erittäin nopeasti kohti Pyhäselän eteläosassa olevaa Vuoniemeä (veden lt 12,4 C). Vuoniemen lohi ohitti samana aamupäivänä vain 4 tuntia myöhemmin. Parikymmentä kilometriä pitkän Pyhäselän se ylitti muutamassa päivässä ja nousi Pielisjokeen aamulla (veden lt 10,5 C). Se jäi RKTL:n emokalapyytäjien verkkoon Kuurnan voimalaitoksen alapuolella noin 20 km päässä jokisuusta seuraavana päivänä Tuohiselän lohet Tuohiselällä merkittyjä lähetinlohia jäljitettiin manuaalisella kuuntelulaitteella, ja kolme kalaa onnistuttiin paikallistamaan Tuohiselältä. Neljännestä lohesta (nro 61) saatiin havainto Vänkäläisenselän luoteisreunaan, Selkäsaaren kärkeen sijoitetulla loggerilla. Tämä yksilö (68 cm, 3,2 kg) tarttui myöhemmin ( ) vapaa-ajankalastajan täkyraksiin parikymmentä kilometriä etelämpänä, Sulkavan Siikavedellä. Lähetinlohien liikkeitä on seurattu yhtäjaksoisesti vuoden 2008 loppuun asti Sulkavan ja Savonlinnan vesialueille asennetuilla loggereilla. Talvikuukausien ajalta lohista ei saatu havaintoja, mikä viittaa niiden vähäiseen talviaikaiseen liikkumiseen tai havaintoalueelta poistumiseen (so. erillisiin talvehtimisalueisiin). Seurannan aikana enin osa havainnoista on kirjautunut lohelle nro 63. Tämä yksilö havaittiin Tuohiselän lounaisosassa (Tetriluoto) jo pian merkintänsä jälkeen ja uudemman kerran sa- 12

13 malla paikalla keväällä, 3.4. ja Seuraavan kerran (15.4.) kala paikallistettiin Tuohiselän koillisosassa (välillä Tuohiluoto-Karvasaari) ja edelleen huhtitoukokuun vaihteessa Vänkäläisensaaren kaakkoiskärjestä. Tetriluodon tallentimeen yksilöstä kirjautui yksittäisiä havaintoja aikavälillä Tästä havaintopisteestä saatiin alkukesästä havaintoja myös kahdesta muusta lähetinlohesta (nrot 61 ja 62). Lohi nro 63 palasi syönnöstämään Tuohiselälle muutaman havainnottoman kuukauden jälkeen 2.10., josta lähtien se havainnoitiin säännöllisesti marraskuun alkuun asti (Tetriluodon edusta) (kuva 6.). Todennäköistä on, että myös muut Sulkavan lähetinlohet jäivät vielä Etelä-Saimaalle kasvamaan, sillä oletetun nousureitin kapeikkokohtiin sijoitetuissa loggereissa niistä ei ollut havaintoja. Lohi nro 63 Sulkavan vesillä; 62,5 cm ja 2,5 kg A , 3. ja 10.4., 31.5., , , D B 9.4., 2.5.,10.6., E C ja n. 1 km Viimeinen havainto Kuva 6. Sulkavan Tuohiselälle asennetut loggerit (A-E) ja niissä lohesta nro 63 rekisteröityneet havainnot. Ympyrät kuvaavat karkeasti loggereiden suurinta mahdollista telemetrialähettimien signaalien rekisteröintietäisyyttä. Merkityt lohet vapautettiin Tuohiselälle mustalla neliöllä merkittyyn paikkaan Lohi nro 63 lähti kutuvaellukselle Pielisjokea kohti merkintäalueeltaan jo toukokuun lopulla 2008 (kuvat 6. ja 7.). Lohen kutunousun aikataulu voitiin selvittää melko tarkasti nousureitin salmiin asennettuihin loggereihin tallentuneista tiedoista. Alkumatkaan Tuohiselältä Ala-Enonvedelle Enonkoskelle lohi käytti reilun kuukauden, mutta siitä Pielisjoen suualuelle, lähes 150 km matkan, se ui hämmästyttävän nopeasti, vain parin vuorokauden kuluessa. Pielisjoen suualueella lohi käväisi 7.7., palasi vielä yöksi takaisin Pyhäselälle ja nousi jokeen varhain seuraavana aamuna. 13

14 ens. hav , jokeen Loggereiden sijainti Lohi nro 63 havaittu; merkitty Kuva 7. Sulkavan Tuohiselällä merkityn lähetinlohen (nro 63) kutunousun ajoittuminen Vapautuspaikka Tuohiselällä on merkitty mustalla pisteellä. (Karttapohja: Kirsti Kyyrönen). Kulhonselällä, 10 km:ä jokisuusta, se havaittiin jo noin puolen päivän aikaan samana päivänä. Pielisjoessa lohen nousuvauhti oli edelleen hidastunut ja samaan loggeriin lohen signaali tallentui useita kertoja Kuurnan voimalaitoksen lähelle, noin 500 m voimalaitoksesta alavirtaan, viedyssä loggerissa lohi oli rekisteröitynyt ensimmäisen kerran 4.8., mistä alkaen sen liikkuminen olikin kovin rauhatonta. Se rekisteröityi , 14. ja ja uudelleen samaisessa loggerissa. Sen jälkeen lohi kaikkosi voimalan lähistöltä palatakseen sinne uudelleen 7.9., mistä lähtien sen oleskeluaika voimalan läheisyydessä tiivistyi. Se rekisteröityi samassa paikassa lähes päivittäin yhä pidempiä aikajaksoja aina saakka. 14

15 Kuurnassa pyydettiin emokaloja verkoilla ja myös voimalan alapuolella oleva pyyntilaite oli toiminnassa jo syyskuun 22. lähtien. Tämä lohi ei kuitenkaan sotkeutunut verkkoihin ja useista pyyntiyrityksistä huolimatta se onnistui välttämään pyydykset. Lohen vilkasta liikehdintää kuvaa myös se, että se havaittiin myös useita kertoja Kulhossa, 10 km voimalaitokesta alavirtaan 30.8., 6., 11., 21. ja sekä Kauimmillaan alavirassa, vain parin-kolmen kilometrin päässä jokisuusta, lohi oli käynyt Lokakuun aikana se oli käväissyt lyhyempiä matkoja Kuurnasta alavirtaan useita kertoja. Vielä marraskuussa se oli Pielisjoessa muutaman kilometrin päässä Kuurnan voimalaitoksesta alavirtaan. Kalan lähettimen paristot alkavat olla kulumassa loppuun ja voi olla, ettei siitä enää saada lisää havaintoja Ala-Enonveden kutuvalmis koiras 2007 Ala-Enonveteen asennetulla loukulla onnistuttiin pyydystämään ( ) yksi 7,5 kg painava, kutuun valmistautunut koiraslohi, joka merkittiin ja vapautettiin pyyntialueelleen. Kala siirtyi varsin pian yläpuoliseen Hanhivirtaan, missä se havainnoitiin toistuvasti ajanjaksolla Kyseinen kutuvalmis koiras ei vaeltanut Pielisjokeen, joten siltä selvästikin puuttui tieto (leimautuminen epäonnistunut) lisääntymisjoesta. Kyseessä saattaa olla myös kotiosoitteeton mahdollisesti järvialueelle istutettu kala tai jopa karkulainen lähistöllä sijaitsevalta Enonkosken kalanviljelylaitokselta Kuteneitten emolohien liikkuminen ja selviytyminen Järvialueelta pyydettyjen järvilohien ohella merkittiin syksyllä 2007 viisi (nrot 91-95) Pielisjokeen noussutta naaraslohta. Mädin lypsyn jälkeen Kuurnan emokalapyynnissä saadut lohet merkittiin CTT-3-36-lähettimillä kuten syönnösvaiheen lohetkin. Merkityt yksilöt vapautettiin voimalan alapuolelle , ja niiden liikkeitä seurattiin syksyn ja talven yli jokeen asennetuilla loggereilla ja edelleen kevään koittaessa vaelluspoikasten seurantaa varten järvialueelle eri salmipaikkoihin asennetuilla loggereilla (vrt. kuva 1). Kaikki kuteneet emolohet lähtivät verkkaisesti vapautuksen jälkeen välisenä aikana alavirtaan ja niistä saatiin tietoja Kulhonselältä, noin 10 km alavirtaan olleesta loggerista. Havaintoja oli rekisteröitynyt kolmesta naaraasta lokakuulta aina seuraavan vuoden helmikuulle saakka. Lohi nro 91 oli Kulhossa 16., , ja Lohi nro 93 oli puolestaan rekisteröitynyt saman loggerin muistiin ja lohi nro Jo nämä havainnot osoittavat kuteneitten emolohien liikkuvan aktiivisesti talven aikaan jokialueella. Vuodenvaihteen jälkeen eniten havaintoja Kulhon loggeriin oli tallentunut lohesta nro 91. Havainnot eivät kuitenkaan olleet yhtäjaksoisia ( , 26. ja 31.1., ja ), vaan osoittivat lohen olleen edelleen aktiivinen, vaikka veden lämpötila olikin laskenut jo lähelle nollaa. Lohesta nro 92 saatiin havaintoja Kulhon loggerista toukokuussa ( ), jolloin tämä lohi oli rekisteröitynyt useita kertoja klo 4.31 ja välisenä aikana. Veden lämpötila oli noussut noin 7,5-7,8 C:een. Seuraavat havainnot saatiin Pielisjoen suu- 15

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 301 Jarmo Makkonen Markku Pursiainen Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke RKTL:n työraportteja 9/213 Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 212 Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen, Kimmo Sivonen, Olli Sivonen ja Anssi Eloranta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,

Lisätiedot

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä APAJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1/2008 Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä Ilves valtaa uusia elinpiirejä

Lisätiedot

Pohjoiskarjalainen kalatie

Pohjoiskarjalainen kalatie Pohjoiskarjalainen kalatie Järvilohi on ollut Vuoksen vesistössä jo vuosikymmenet viljelyn varassa ja luontaista lisääntymistä ei juurikaan tapahdu. Järvilohi (ts. Pohjois-Karjalan ELY-keskus) voitti voimayhtiöitä

Lisätiedot

Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista

Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista Matti Havumäki 15.3.2010 Suomen vesistöpalvelu osk. Siltamäenkatu 21, 15300 LAHTI Y tunnus:

Lisätiedot

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä RKTL:n työraportteja 43/214 Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä Tekijät: Jukka Ruuhijärvi 2), Mikko Olin 1), Tommi Malinen 1), Pasi Ala-Opas

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI Ympäristön tila Norjan, Suomen javenäjän raja-alueella Finnmarkin lääninhallitus, Norja Lapin ympäristökeskus, Suomi Murmanskin alueen hydrometeorologian ja ympäristönseurannan

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Viimeisimmät julkaisut: Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen - ammattikalastuksen laajemman alueellisen lupajärjestelyn

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE

PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE Maatalouden tutkimuskeskus PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE N:o 8 Hedelmän- ja marjanviljely Jaakko Säkö MANSIKAN VILJELYKOKEIDEN TULOKSIA Jaakko Säkö & Heimo Hiirsalmi MANSIKAN LAJIKEKOKEIDEN TULOKSIA

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 1 2 HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN... 1 3 HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS... 2 4 LAATUJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖISTÄ...

SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 1 2 HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN... 1 3 HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS... 2 4 LAATUJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖISTÄ... Rapukaupan koko- ja laatustandardi LOPPURAPORTTI KOR tuki, myöntäjä Hämeen TE-keskus Hankkeen kesto 1.1.-31.12.2005 Japo Jussila ja Ari Mannonen Raputietokeskus, Koulutuskeskus Salpaus www.raputieto.net

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot