LOPPURAPORTTI. projektinro , DNro MMM 4963/715/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI projektinro , DNro MMM 4963/715/2005 JÄRVILOHEN VAELLUSTEN AKUSTINEN TELEMETRIA: TIETOA KALASTUKSEN TÄSMÄOHJAUKSEEN JA JÄRVILOHIKANNAN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN Jorma Piironen, Tauno Nurmio, Markku Gavrilov, Tapani Heikkinen, Matti Janhunen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1. Tutkimuksen tavoitteet Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää: 1) eri viljelylaitoksista olevien järvilohismolttien vaellusta ja selviytymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä jokivaiheessa ja järvivaiheen alussa vertaamalla viljeltyjä lohismoltteja Ala-Koitajoessa, luonnonympäristössä smolttiutuneiden järvilohien ominaisuuksiin ja vaelluskäyttäytymiseen, 2) syönnösalueilta eri järvialtaissa pyydettyjen lohien käyttäytymistä ja liikkumista ennen kutuvaihetta sekä erityisesti niiden kutuvaiheeseen liittyvää vaelluskäyttäytymistä sekä 3) Pielisjokeen kudulle nousseitten ja lypsettyjen emolohien selviytymistä, käyttäytymistä ja mahdollisia vaelluksia takaisin järviin. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö RKTL vastasi pääosasta hankkeen töitä. Telemetriaseurannassa tehtiin yhteistyötä dos. Hannu Huuskosen kanssa (JoY, ETI) ja fysiologisissa määrityksissä prof. Matti Vornasen kanssa (JoY, BIO). Syönnöslohien pyynnissä oli mukana myös vapaaehtoisia vetouistelukalastajia. 3. Tutkimuksen tulokset 3.1. Tutkimusmenetelmät ja aineisto 3.1. Järvilohen vaelluspoikaset Järvilohen vaelluspoikasia merkittiin kolmena vuonna ( ) kuudelta eri viljelylaitokselta (niistä käytetään kirjainkoodeja A-F) sekä Ala-Koitajoesta saatuja luonnossa smolttiutuneita ja aktiivisimmassa vaellusvaiheessaan olevia kaloja yhteensä 176 kpl (Taulukko 1). Viljellyt lohet otettiin satunnaisesti toukokuun alkupuolella Kuurnaan tuoduista istutuskuormista. Ne siirrettiin Kuurnaan kalaeräkohtaisiin säilytysaltaisiin, joihin johdettiin Pielisjoen vettä. Kaksivuotiaiden lisäksi merkittiin vertailun vuoksi myös pienet määrät 1- ja 3-vuotiaita järvilohia. Merkinnässä käytettiin amerikkalaisen Sonotronics in valmistamia lähettimiä (v IBT96-I-1 ja v PT-3). Ne ovat yksilöllisesti koodattuja, matalataajuisia (69-83 KHz) äänisignaaleja tuottavia lähettimiä, joiden paristot toimivat noin 21 vrk. Lähettimet laitettiin nukutettujen kalojen ruumiinonteloon noin 1½ cm mittaisesta 1

2 viillosta, joka suljettiin 1-2 tikillä. Noin vuorokauden toipumisajan jälkeen kalat vapautettiin pienissä ryhmissä pääsääntöisesti Kuurnan voimalan alapuolelle Pielisjokeen touko-kesäkuussa ( ). Osa Ala-Koitajoen smolteista vapautettiin Siikakosken alapuolelle lähelle Ala-Koitajoen suualuetta. Joitakin kaloja vietiin myös suoraan Pielisjoen suualuelle. Lähettimillä merkittyjä lohia seurattiin pääsääntöisesti pohjaan ankkuroiduilla signaalien tallentimilla (loggereilla), jotka tallensivat kunkin kalan lähettimen frekvenssin, piipausten välisen ajan (intervallin) sekä päivän ja kellonajan, mikäli kala ui riittävän läheltä loggeria. Valmistajan ilmoittama maksimikantama näille smolttilähettimille oli 750 m, mutta käytännössä havaintoetäisyys oli noin 230 m. Sen vuoksi loggereita sijoitettiin tavallisesti pareittain eri alueille Pielisjokea sekä järvialueen salmiin ja kapeikkoihin (Kuva 1). Loggereihin tallentuneet havainnot luettiin kämmentietokoneella ja koodattiin kalakohtaisiksi excel-tiedostoiksi. Niistä voitiin laskea mm. teoreettisia uintinopeuksia tietyille välimatkoille. Eri laitosten kalat olivat kooltaan poikkeavia ja 2-v keskimäärin selvästi suurempia kuin Ala-Koitajoen smoltit. Vastaavasti Ala-Koitajoen smolttien kuntokerroin oli selvästi laitoskaloja pienempi lukuun ottamatta laitos B:n kaloja v (Taulukko 1). Taulukko 1. Järvilohen vaelluspoikasten telemetriatutkimuksessa käytetyt kalat, niiden keskipuus, -paino sekä kuntokerroin (ja vaihteluväli) Alkuperä pituus, mm (vaihteluväli) paino, g (vaihteluväli) kuntokerroin (vaihteluväli) merkittyjen lukumäärä 2006 Ala-Koitajoki 178 ( ) 43,6 (32-72) 0,77 (0,65-0,89) 8 laitos A 196 ( ) 62,0 (38-122) 0,80 (0,69-0,89) 13 laitos B 186 ( ) 49,4 (33-72) 0,76 (0,70-0,82) 8 laitos D 209 ( ) 77,9 (57-103) 0,85 (0,80-0,98) 13 laitos E 238 ( ) 116,0 (88-174) 0,85 (0,79-0,93) 8 laitos A, 3-v 309 ( ) 245 ( ) 0,83 (0,78-0,88) Ala-Koitajoki 168 ( ) 37,9 (29-55) 0,79 (0,66-0,86) 21 laitos C 208 ( ) 82,3 (54-131) 0,89 (0,80-0,95) 10 laitos D 193 ( ) 72,1 (37-104) 0,95 (0,81-1,20) 12 laitos E 207 ( ) 81,5 (59-104) 0,89 (0,87-0,92) 2 laitos F 202 ( ) 72,0 (48-126) 0,84 (0,78-0,94) Ala-Koitajoki 187 ( ) 50,7 (36-73) 0,76 (0,70-0,87) 14 laitos A 202 ( ) 70,1 (48-115) 0,84 (0,76-0,94) 16 laitos D 198 ( ) 66,3 (51-96) 0,85 (0,79-0,94) 16 laitos F, 1-v 161 ( ) 34,0 (30-37) 0,81 (0,78-0,85) 10 Telemetriamerkinnöissä käytetyiltä järvilohilta otettiin v ja 2007 merkinnän yhteydessä pieni kudosnäyte (noin mg) kiduksen sekundaarilamellien kärjestä. 2

3 Siitä määritettiin kidusten suolatasapainon säätelyyn osallistuvia ionipumppuja kuvaava [3H]ouabainsitoutuminen, joka on sitä korkeampi, mitä aktiivisempia kiduksen ionipumput ovat. Loggereiden sijainti Kuva 1. Järvilohen telemetriatutkimusalue Kuurnasta Pihlajaveden Tuohistonselälle. Seurantalaitteiden (loggereiden) sijainti on ilmaistu punaisilla pisteillä. Samoissa paikoissa loggereita on ollut tavallisesti pareittain. 3

4 Vaelluspoikaset kuvattiin merkinnän yhteydessä vasemmalta kyljeltään digitaalisesti morfologisten ominaisuuksien mittaamista varten. Kuvauksessa käytettiin vakioalustaa, johon oli kiinnitetty skaalausta varten mittanauha sekä 45 asteen kulmaan peili, josta saatiin samalla kertaa myös kuva kalan paksuudesta (Kuva 2). Mitatut muuttujat olivat; lovipituus, standardipituus, silmän (mykiön) etäisyys kuonon kärjestä, yläleuan pituus, rintaevän pituus, pyrstön tyven (peräevän takareunasta pyrstön alkuun) pituus, korkeus pään takaa, selkäevän ja peräevän etureunan kohdalta ja vastaavat paksuudet. Kuva 2. Esimerkkikuva telemetriasmolttien muodon määrittämiseksi. Kaikki morfologiset mitat standardoitiin laskennallisesti, jotta kalojen kokoeroista aiheutuvat vaikutukset mittoihin voitiin ottaa huomioon. Sen jälkeen morfologista aineistoa käsiteltiin tilastollisilla menetelmillä, joilla ensiksi etsittiin vaelluspoikasten muotoa kuvaavia yhteisiä ominaisuuksia (ns. pääkomponenttianalyysi). Pääkomponenttianalyysin tuottamien komponenttien yksilöllisiä pistearvoja testattiin vaellukselle lähteneitten ja jokeen jääneiden lohien välillä. Eri laitoksista tai luonnosta saatujen lohien erotteluanalyysillä (diskriminanttianalyysi) etsittiin morfologisia mittoja, jotka selvimmin erottaisivat eri lohiryhmät toisistaan. Lisäksi tehtiin tilastollisia analyysejä muoto-ominaisuuksien, fysiologian ja vaelluskäyttäytymisen välisten yhteyksien selvittämiseksi Syönnösvaiheiset ja kudulle palaavat järvilohet Vuoksen järvialtailta 4

5 Alun perin tarkoituksena oli saada merkittyä lohia 5-6:lta Etelä-Saimaan järvenselältä vaellusseurantaa varten. Syönnösvaelluksella olevia järvilohia yritettiin pyydystää ensimmäisen kerran kesäkuun alussa 2006 etelä-saimaalla mm. Petraselällä. Vapaaehtoiset uistelijat saivat yhden noin 4 kg lohen kiinni, mutta se oli rasittunut pyynnissä jo niin pahoin, ettei se enää selviytynyt merkintäkuntoon. Pyynnistä luovuttiin vesien lämmettyä. Enonvedestä Enonkoskelta lohia yritettiin pyytää kahdella lohiloukulla loppukesällä Yksi hyväkuntoinen lohinaaras saatiin ja merkittiin 5.9. ja se vapautettiin seuraavana päivänä pyyntialueen lähelle (Taulukko 2). Seuraavan kerran syönnösvaiheen lohia yritettiin pyydystää Pihlajavedellä, Sulkavan seudun vesialueella vapaaehtoisten vetouistelijoiden avustuksella. Pyynnissä saatiin neljä kirkasta lohta (53-64 cm), jotka merkittiin kolme vuotta kestävillä, lämpötilatoiminnon sisältävillä lähettimillä ja vapautettiin pyyntialueelleen Tuohiselälle (vrt. taulukko 2). Keväällä 2007 yritettiin syönnösvaiheisia lohia pyydystää lähetinmerkintää varten uudestaan. Pyynti tapahtui sekä kiinteällä pyydyksellä (lohipaunetilla) että paikallisten vetouistelijoiden voimin (mm. Petran-, Ilkon- ja Huuhanselkä). Toukokuun puoliväliin ajoittuneessa uistelurupeamassa saatiin ainoastaan yksi mitallinen järvilohi, joka kuitenkin kuoli nopeasti pyynnin aiheuttamaan rasitukseen. Pyyntiyrityksistä luovuttiin siltä erää tuloksettomina pintavesien lämmettyä nopeasti yli 12 C:n. Syönnöslohien pyyntiä merkintää varten jatkettiin edelleen edellisvuoden tapaan kahdella Ala-Enonveteen asennetulla lohiloukulla. Loukuilla onnistuttiin pyydystämään ( ) yksi 7,5 kg painava, kutuun valmistautuva koiraslohi, joka merkittiin ja vapautettiin pyyntialueelleen. Loukkupyyntiä on tehty myös Paasivedellä sekä alkukesällä että loppusyksyllä. Lisäksi Paasivedellä on uisteltu ja pidetty lohisiimaa, jota on koettu parin tunnin välein. Syönnösvaiheen lohien merkinnöissä käytettiin Sonotronics in valmistamia CTT-83-3-E lähettimiä, jotka toimivat 3 vuotta. Niillä pystytään rekisteröimään myös kalan lähiympäristön veden lämpötilatietoja. Kalat on nukutettu MS-222:lla (puskuroitu trikaiini) ennen käsittelyä. Mittauksen ja punnituksen jälkeen lähetin on asennettu kalan ruumiinonteloon vatsaan tehdystä 3-4 cm pitkästä viiltohaavasta, joka on suljettu nailontikeillä. Valmistajan ilmoittama kuuluvuus on tälle lähetintyypille jopa 1000 m optimaalisissa olosuhteissa. Käytännössä loggereita on sijoitettu siten, että ne peittäisivät noin 500 m laajuudelle ulottuvan havainnointiympyrän. Kalat on vapautettu heti toipumisen jälkeen (noin 2-3 tunnin kuluttua) tai vasta merkintää seuraavana päivänä pyyntialueelleen. Lähes kaikille merkityille kaloille on lisäksi laitettu selkäevän tyvelle keltainen nauhamerkki tai muovinen t-ankkurimerkki (vrt. taulukko 2). Se on tarkoitettu lähinnä merkiksi kalastajille, jotta he voisivat tunnistaa lähetinlohen ja käsitellä niitä varovaisesti ja vapauttaa saaliiksi saamansa kalat hyväkuntoisina. 5

6 Taulukko 2. Telemetrialähettimillä merkityt syönnösvaiheen järvilohet pvm pyyntipaikka pituus, cm paino, kg lähetin lisämerkki Ala-Enonvesi 69 4, Tuohiselkä 64 ~ 2,7 61 RC Tuohiselkä 53 ~1 62 RC Tuohiselkä 62,5 ~2,4 63 RC Tuohiselkä 56,5 ~1,5 64 RC Enonvesi 78 7,5 67 RC Paasivesi 52,5 1,34 72 RC Paasivesi 46,5 1,1 65 RC Paasivesi 59 1,85 77 XE Paasivesi 75 4,5 75 RC Ala-Enonvesi 63 2,83 78 RC2727 Syönnösvaiheen ja kudulle nousevien lohien seurannassa on käytetty pääsääntöisesti automaattisia äänisignaalien tallentimia (loggereita). Niitä on laitettu järvialtaiden välisiin salmiin sekä kanaviin tai muihin todennäköisiin nousureitin kapeikkohin (vrt. kuva 1) Kuteneet emolohet Pielisjoesta Syksyllä 2007 merkittiin viisi (nrot 91-95) Pielisjokeen noussutta naaraslohta. Mädin lypsyn jälkeen emokalapyynnissä Kuurnasta saadut lohet merkittiin CTT lähettimillä kuten syönnösvaiheen lohetkin. Merkityt yksilöt vapautettiin voimalan alapuolelle , ja niiden liikkeitä seurattiin syksyn ja talven yli jokeen asennetuilla loggereilla ja edelleen kevään koittaessa vaelluspoikasten seurantaa varten järvialueelle eri salmipaikkoihin asennetuilla loggereilla (vrt. kuva 1). Kuteneitten naaraslohien telemetriamerkintöjä jatkettiin syksyllä 2008 vastaavasti merkitsemällä lähettimillä 25 lypsettyä naarasta (1,9-5,4 kg), jotka vapautettiin Pielisjokeen Kuurnassa 14. lokakuuta. Seuranta hoidetaan loggereilla edllisvuosien tapaan. 4. Tutkimuksen tulokset 4.1. Järvilohismolttien vaellukset Vaellus Pielisjoesta Pyhäselälle Vaikka olosuhteet ja vapautusajat vaihtelivatkin eri vuosina, lähtivät Ala-Koitajoesta saadut luonnossa smolttiutuneet järvilohet joesta laitoksissa viljeltyjä smoltteja nopeammin. Keskimäärin nämä smoltit vaelsivat noin 21 km matkan Kuurnasta Pielisjoen 6

7 suulle 17 tunnissa. Nopeimmat Ala-Koitajoesta saadut smoltit olivat jokisuussa 9-10 tunnissa, kun hitaimmilla jokimatkaan kului noin 28 tuntia. Laitoksissa kasvatetuilla 2-vuotiailla vaelluspoikasilla samaan matkaan meni keskimäärin tuntia. Vaihtelu oli suurta eri laitosten kaloilla, mutta myös saman laitoksen eri yksilöiden välillä, kuten myös eri vuosina (Taulukko 2). Nopeimmat laitossmoltit vaelsivat jokimatkan kuitenkin lähes Ala-Koitajoen smolttien nopeudella. Eri laitosten smolteista 21-38% lähti joesta samalla vauhdilla ja noin 50-60% vähintään samalla nopeudella (alle 28 tunnissa) kuin hitaimmat Ala-Koitajoen smoltit. Yksivuotiaat ns. ylälajitteen järvilohet vaelsivat jokimatkan selvästi 2-vuotiaita hitaammin, ja hitaimmalla 1-vuotiaalla reilun 21 km jokimatkaan kului 20 päivää. Vuonna 2006 mukana olleet 3-vuotiaat järvilohet vaelsivat jokimatkan jopa hieman 2-vuotiaita nopeammin (Taulukko 3.). Taulukko 3. Telemetriamerkittyjen järvilohismolttien kalaryhmäkohtaiset vaellusajat tunteina (minimi ja maksimi) Kuurnasta Pielisjoen suuhun (noin 21 km) vuosina Alkuperä keskiarvo minimi maksimi lukumäärä 2006 Laitos A 38,1 10,2 147,9 10 Laitos B 70,1 23,6 146,2 6 Laitos D 39,4 10,9 84,9 10 Laitos E 33,6 13,6 60,8 3 Laitos A: 3-v 28,2 10,9 78,5 7 Ala-Koitajoki 16,3 10,1 28, Laitos C 29,1 14, Laitos D 85, Laitos F 20,8 14, Ala-Koitajoki Laitos A 33,6 19,5 80,9 7 Laitos D 83,8 10,6 228,9 4 Laitos F, 1-v 276,7 15,6 478,9 3 Ala-Koitajoki 18,5 9,3 25,5 6 Yksilölliset erot olivat suuria kaikkina vuosina, mutta myös vapauttamisajankohta vaikutti jonkin verran vaellusnopeuteen joessa. Keväällä 2006 ja 2007 erityisesti laitoksen D lohien vaellus hidastui kevään edetessä ja veden lämpötilojen noustessa. Myös joidenkin muidenkin laitosten lohilla havaittiin samantapainen muutos. Toukokuun alussa vapautetut lohet viipyivät myös pidempään jokimatkalla kuin toukokesäkuun vaihteessa vapautetut lohet. Yksilöllinen vaihtelu oli kuitenkin niin suurta, ettei tilastollisesti merkitseviä vaellusajan muutoksia ollut havaittavissa. Vuonna 2008 varhainen vapauttamisjankohta toukokuussa johti selkeästi hitaampaan jokivaellukseen, kuin myöhemmin toukokuussa tai kesäkuun alkupuolella vapautetuilla lohilla 7

8 nopeus (km/t) havaittiin. Muuten vapautusajankohdalla ei juuri ollut vaikutusta jokivaelluksen kestoon vuonna Jokivaelluksen tarkemmat analyysit osoittivat vaellusnopeuden vaihtelevan yksilöllisesti myös eri osissa jokea. Esimerkiksi keväällä 2006 vapautettujen vaelluspoikasten laskennallinen uintinopeus Kuurnasta Kulhonselälle vaihteli noin 0,1:stä jopa yli 3:een kilometriin/tunti. Suurin osa smolteista ui tämän osamatkan selvästi loppumatkaa nopeammin, mutta poikkeavia yksilöitä oli joka vuosi (kuva 3). Kulhosta jokisuulle vaellusnopeus vaihteli välillä 0,2-1,7 km/h. On huomattava, että tarkkaa, hetkittäistä uintinopeutta ei tiedetä, vaan nämä luvut ovat osamatkoille laskettuja teoreettisia keskinopeuksia olettaen uintivauhti ko. matkalla tasaiseksi. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 A37 D55 D54 B12 A26 D35 B36 kala D29 D9 D22 Ala5 A7 D50 Kuurna- Kulhonselkä Kulhonselkä- Pielisjoen suu Pielisjoen suu- Arvinsalmi Kuva 3. Kulhonselällä (noin 11 km Kuurnasta), Pielisjoen suussa (21 km) ja Arvinsalmessa (59 km) havaittujen vaelluspoikasten yksilökohtaiset vaellusnopeudet osamatkoittain v Kalojen yksilökoodit viittaavat laitoksiin (A, B ja D) tai luonnosta saatuihin smoltteihin (Ala) Smolttien laatu ja selviytyminen jokimatkasta Viljelylaitoksissa olevien kalojen koko (Taulukko 1.) ja laatu vaihteli paljon. Vuonna 2006 laitoksen C lohet homehtuivat ja kuolivat jo muutamien päivien säilytyksen aikana eikä niitä voitu käyttää lainkaan merkintöihin. Niillä oli ollut kasvatuksen aikana Flavobakteeri-infektio, joka oli heikentänyt kalojen kuntoa. Laitosten E ja F lohien kuolleisuus oli huomattavan suurta v Laitoksen E lohilla säilytyksen aikainen kuolleisuus oli suurta (noin %) jo v. 2006, mutta v kuolleisuus oli niin suuri, ettei tältä laitokselta saatu kuin 2 kalaa seurantaan. Keväällä 2008 olivat puolestaan laitoksen D järvilohet selvästi aiempia vuosia heikommassa kunnossa (runsaasti rinta- ja vatsaevä- ja kaihia silmissä) ja se näkyi myös näiden smolttien heikompona selviytymisenä jo jokimatkalla. 8

9 Myös muiden laitosten smolttien selviytyminen jokimatkasta vaihteli merkittävästi eri vuosina. Selvitytymiseroja oli myös alkuperän mukaan (Taulukko 3.). Jos selviytymistä arvioidaan koko aineistosta Pielisjoesta lähteneiden merkittyjen smolttien määrien perusteella, vaihteli selviytyminen 2-vuotiailla smolteilla laitoksittain 40-77%:iin. Ala-Koitajoen luonnossa smolttiutuneista kaloista noin 64 % selviytyi jokivaelluksesta Pyhäselälle. Vuosien välillä oli merkittäviä eroja: esim. Ala-Koitajoen smoltit 30 %-100%; laitos D:n smoltit 31-77%. Joella kadonneet smoltit voivat olla petokalojen syömiä, sillä niistä on saatu havaintoja yleensä joen puolivälissä olleista loggereista. Jos nämä kaikki tulkitaan samoin kuolleiksi, on predaation osuus kokonaishävikissä noin 13%. Merkittyjen smolttien hävikki oli kuitenkin lähes 30 % luokkaa ja suurimmat yksittäiset hävikit olivat niissä kalaryhmissä, joiden kuolevuus oli suurinta jo säilytyksen aikana (Taulukko 3.) Taulukko 3. Kuurnasta vapautettujen telemetriamerkittyjen vaelluspoikasten havainnot seuranta-asemilla Pielisjoessa Joella kadonneista kaloista on saatu havaintoja ennen jokisuuta. Vuonna 2006 loggereiden myöhäisen asentamisen takia osa varhain vapautetuista kaloista (suluissa) on voinut ehtiä joesta Pyhäselän puolelle. Alkuperä vapautettu Kuurnasta joelta lähteneet ei yhtään havaintoa joella kadonneet 2006 Ala-Koitajoki laitos A (2) 2 1 laitos B laitos D (1) 2 1 laitos E 8 3 (1) 5 - laitos A, 3-v Ala-Koitajoki laitos C laitos D laitos E laitos F Ala-Koitajoki laitos A laitos D laitos F, 1-v Vaelluksensa huippuvaiheessa olevilla Ala-Koitajoen smolteilla kiduspumppujen keskimääräinen aktiivisuus oli laitossmoltteja korkeampi (kuva 4). Kuitenkin myös joidenkin laitosmolttien kiduspumppujen aktiivisuus oli samaa luokkaa kuin Ala- Koitajoen smolteilla. Kiduspumppujen aktiivisuus oli jonkin verran korkeampi eräiden laitosten smolteilla toukokuussa kesäkuuhun verrattuna. Kevään edetessä aktiivisuus laski ja myös yksilöllinen vaihtelu pieneni (kuva 4). Keskimääräisissä aktiivisuustasoissa oli myös vuotuista vaihtelua. 9

10 [3H]ouabain, nmol/g [3H]ouabain, nmol/g 0,5 0,4 0,3 Ala-Koita laitos E laitos D laitos A laitos A 3-v laitos B 0,2 0,1 0, A) 0,7 0,6 0,5 0,4 laitos F 1-v Ala-Koita laitos C laitos D laitos E 0,3 0,2 0, B) Kuva 4. Järvilohen telemetrialähettimillä merkittyjen smolttien kiduksen ionipumppujen aktiivisuutta kuvaava [3H]ouabainin sitoutuminen (nmol/g kudosta) v (A) ja 2007 (B). Morfologisten mittojen analysointi tuotti selkeät pääkomponentit, mutta niillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä vaelluskäyttäytymiseen. Ainoa tilastollisesti suuntaa antava (p=0,055) yhteys osoitti vaellukselle lähtevien lohien olevan hieman paksumpia kuin vaellukselle lähtemättömien lohien. Aineisto jäi kuitenkin liian pieneksi pidemmälle menevien johtopäätösten tekemiseksi. Yksilöllinen vaihtelu oli morfologisissa, kuten kaikissa muissakin ominaisuuksissa, niin suurta, että näillä yksilömäärillä aineisto jää valitettavasti liian pieneksi. Myöskään erotteluanalyysillä ei pystytty morfologisin perustein smolttien tarkkaan ryhmittelyyn. Vain reilu kolmannes eri ryhmiin kuuluneista smolteista ryhmittyi oikein. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että eri laitoksista ja luonnosta peräisin olevien järvilohien yksilölliset ominaisuudet eivät poikenneet selkeästi toisistaan, vaan niissä 10

11 Vaellusaika (h) oli paljon päällekkäisyyttä. Esimerkiksi yksittäisiä Ala-Koitajoesta saatuja smoltteja luokittui kaikkiin laitoskalaryhmiin ja vain 36 % alkuperäiseen ryhmäänsä. Muutama yksilö neljästä eri laitoksesta oli morfologisesti luonnosta saatujen smolttien kaltainen. Laitossmoltit luokittuivat vaihtelevasti omaan ryhmäänsä (17-50%), mutta kaikissa tapauksissa myös ainakin kolmeen muuhun laitoskalaryhmään. Osaltaan nämä havainnot kuvaavat myös laitoslohien yksilöllisiä eroja smolttiutumiskehityksessä. Ala-Koitajoen smoltit olivat vaelluksensa huippuvaiheessa joutuessaan smolttirysään. Sen vuoksi näiden kalojen käyttäytymistä voidaan pitää luonnonmukaisena. Keväällä 2008 tehty laitossmolttien viikon välein tapahtunut vapauttaminen osoitti laitoskalojen käyttäytyvän keskimäärin luonnosta saatujen smolttien tavoin toukokuun loppupuolelta kesäkuun alkuun (kuva 5) v laitoskalat Ala-Koita JL Kuva 5. Viikon välein vapautettujen kaksivuotiaiden laitoskalojen ja luonnonlohien keskimääräiset vaellusajat tunteina Kuurnasta Jokiasemalle keväällä Vaellukset järvialueilla Saavuttuaan järvalueelle smolttien vaellusvauhti hidastui oleellisesti ja osa smolteista jäi jo Pyhäselälle ruokailemaan (kuva 1. ja kuva 3.). Vuonna 2006 ja 2008 Pyhäselän eteläpäässä olevaan Vuoniemen salmeen kalat saapuivat 4 22 vuorokaudessa vapautuksesta. Arvinsalmeen lohet saapuivat 5 27 vuorokaudessa vapautuksesta. Arvinsalmen jälkeisen Ukonselän ylityksestä havaintoja saatiin ainoastaan 9 laitoskalasta (Taulukko 4.). Nopein vaelluspoikanen ui paikalle alle viikossa. Hitaampien kalojen lähettimien patteri ehti todennäköisesti kulua loppuun ennen kalojen saapumista paikalle. Ala-Koitajoen verrokkiryhmän kaloista vain 5 havaittiin jokiosuuden jälkeen Vuoniemessä. Niiden vaellusajat Vuoniemeen olivat 5-10,5 vuorokautta. 11

12 Taulukko 4. Kaksivuotiaiden laitoskalojen (n=29) keskimääräiset vaellusajat (min-maks, vrk) vapautuspaikaltaan Kuurnasta eri havaintopaikoille v ja Pielisjoen suu (21 km) Vuoniemi (46 km) Arvinsalmi (59 km) Vuosalmi (70 km) Keskiarvo ,9 (0,4-6,2) 9,7 (4-22) 13,3 (5,1-26,8) 11,6 (6,9-18,8) Kaloja Keskiarvo ,2 (0,4-9,5) 12,5 (6,4-21,1) 14,8 (7,2-25,6) 16,9 (12,6-25,2) Kaloja Vuonna 2008 kauimmaksi ehtinyt merkitty lohi oli uinut Paasiveden etäläpuolella olevaan Oritsalmeen Savonrannalle noin 115 km päähän Kuurnasta ainoastaan 18,5 vuorokaudessa Syönnövaiheen ja kudulle palaavat järvilohet Ala-Enonveden lohinaaras 2006 Ala-Enonvedeltä loukulla saatu järvilohinaaras vapautettiin merkittynä 6.9. pyyntipaikalleen. Loggereita asennettiin Hanhivirtaan, Savonrannan salmiin, Arvinsalmeen, Vuoniemeen ja Tikan kaivantoon Pyhäselän eteläpäähän sekä Pielisjokeen. Se havaitiin Hanhivirrassa (noin 5-6 km pohjoiseen) noin klo Veden lämpötila oli tuolloin 15,4-15,9 C. Lohi jatkoi kutunousuaan vastavirtaan ja se oli Savonrannan Oritsalmessa (veden lt 13,9 C). Siitä noin 60 km päässä olevassa Arvinsalmessa lohi havaittiin , mistä se lähti erittäin nopeasti kohti Pyhäselän eteläosassa olevaa Vuoniemeä (veden lt 12,4 C). Vuoniemen lohi ohitti samana aamupäivänä vain 4 tuntia myöhemmin. Parikymmentä kilometriä pitkän Pyhäselän se ylitti muutamassa päivässä ja nousi Pielisjokeen aamulla (veden lt 10,5 C). Se jäi RKTL:n emokalapyytäjien verkkoon Kuurnan voimalaitoksen alapuolella noin 20 km päässä jokisuusta seuraavana päivänä Tuohiselän lohet Tuohiselällä merkittyjä lähetinlohia jäljitettiin manuaalisella kuuntelulaitteella, ja kolme kalaa onnistuttiin paikallistamaan Tuohiselältä. Neljännestä lohesta (nro 61) saatiin havainto Vänkäläisenselän luoteisreunaan, Selkäsaaren kärkeen sijoitetulla loggerilla. Tämä yksilö (68 cm, 3,2 kg) tarttui myöhemmin ( ) vapaa-ajankalastajan täkyraksiin parikymmentä kilometriä etelämpänä, Sulkavan Siikavedellä. Lähetinlohien liikkeitä on seurattu yhtäjaksoisesti vuoden 2008 loppuun asti Sulkavan ja Savonlinnan vesialueille asennetuilla loggereilla. Talvikuukausien ajalta lohista ei saatu havaintoja, mikä viittaa niiden vähäiseen talviaikaiseen liikkumiseen tai havaintoalueelta poistumiseen (so. erillisiin talvehtimisalueisiin). Seurannan aikana enin osa havainnoista on kirjautunut lohelle nro 63. Tämä yksilö havaittiin Tuohiselän lounaisosassa (Tetriluoto) jo pian merkintänsä jälkeen ja uudemman kerran sa- 12

13 malla paikalla keväällä, 3.4. ja Seuraavan kerran (15.4.) kala paikallistettiin Tuohiselän koillisosassa (välillä Tuohiluoto-Karvasaari) ja edelleen huhtitoukokuun vaihteessa Vänkäläisensaaren kaakkoiskärjestä. Tetriluodon tallentimeen yksilöstä kirjautui yksittäisiä havaintoja aikavälillä Tästä havaintopisteestä saatiin alkukesästä havaintoja myös kahdesta muusta lähetinlohesta (nrot 61 ja 62). Lohi nro 63 palasi syönnöstämään Tuohiselälle muutaman havainnottoman kuukauden jälkeen 2.10., josta lähtien se havainnoitiin säännöllisesti marraskuun alkuun asti (Tetriluodon edusta) (kuva 6.). Todennäköistä on, että myös muut Sulkavan lähetinlohet jäivät vielä Etelä-Saimaalle kasvamaan, sillä oletetun nousureitin kapeikkokohtiin sijoitetuissa loggereissa niistä ei ollut havaintoja. Lohi nro 63 Sulkavan vesillä; 62,5 cm ja 2,5 kg A , 3. ja 10.4., 31.5., , , D B 9.4., 2.5.,10.6., E C ja n. 1 km Viimeinen havainto Kuva 6. Sulkavan Tuohiselälle asennetut loggerit (A-E) ja niissä lohesta nro 63 rekisteröityneet havainnot. Ympyrät kuvaavat karkeasti loggereiden suurinta mahdollista telemetrialähettimien signaalien rekisteröintietäisyyttä. Merkityt lohet vapautettiin Tuohiselälle mustalla neliöllä merkittyyn paikkaan Lohi nro 63 lähti kutuvaellukselle Pielisjokea kohti merkintäalueeltaan jo toukokuun lopulla 2008 (kuvat 6. ja 7.). Lohen kutunousun aikataulu voitiin selvittää melko tarkasti nousureitin salmiin asennettuihin loggereihin tallentuneista tiedoista. Alkumatkaan Tuohiselältä Ala-Enonvedelle Enonkoskelle lohi käytti reilun kuukauden, mutta siitä Pielisjoen suualuelle, lähes 150 km matkan, se ui hämmästyttävän nopeasti, vain parin vuorokauden kuluessa. Pielisjoen suualueella lohi käväisi 7.7., palasi vielä yöksi takaisin Pyhäselälle ja nousi jokeen varhain seuraavana aamuna. 13

14 ens. hav , jokeen Loggereiden sijainti Lohi nro 63 havaittu; merkitty Kuva 7. Sulkavan Tuohiselällä merkityn lähetinlohen (nro 63) kutunousun ajoittuminen Vapautuspaikka Tuohiselällä on merkitty mustalla pisteellä. (Karttapohja: Kirsti Kyyrönen). Kulhonselällä, 10 km:ä jokisuusta, se havaittiin jo noin puolen päivän aikaan samana päivänä. Pielisjoessa lohen nousuvauhti oli edelleen hidastunut ja samaan loggeriin lohen signaali tallentui useita kertoja Kuurnan voimalaitoksen lähelle, noin 500 m voimalaitoksesta alavirtaan, viedyssä loggerissa lohi oli rekisteröitynyt ensimmäisen kerran 4.8., mistä alkaen sen liikkuminen olikin kovin rauhatonta. Se rekisteröityi , 14. ja ja uudelleen samaisessa loggerissa. Sen jälkeen lohi kaikkosi voimalan lähistöltä palatakseen sinne uudelleen 7.9., mistä lähtien sen oleskeluaika voimalan läheisyydessä tiivistyi. Se rekisteröityi samassa paikassa lähes päivittäin yhä pidempiä aikajaksoja aina saakka. 14

15 Kuurnassa pyydettiin emokaloja verkoilla ja myös voimalan alapuolella oleva pyyntilaite oli toiminnassa jo syyskuun 22. lähtien. Tämä lohi ei kuitenkaan sotkeutunut verkkoihin ja useista pyyntiyrityksistä huolimatta se onnistui välttämään pyydykset. Lohen vilkasta liikehdintää kuvaa myös se, että se havaittiin myös useita kertoja Kulhossa, 10 km voimalaitokesta alavirtaan 30.8., 6., 11., 21. ja sekä Kauimmillaan alavirassa, vain parin-kolmen kilometrin päässä jokisuusta, lohi oli käynyt Lokakuun aikana se oli käväissyt lyhyempiä matkoja Kuurnasta alavirtaan useita kertoja. Vielä marraskuussa se oli Pielisjoessa muutaman kilometrin päässä Kuurnan voimalaitoksesta alavirtaan. Kalan lähettimen paristot alkavat olla kulumassa loppuun ja voi olla, ettei siitä enää saada lisää havaintoja Ala-Enonveden kutuvalmis koiras 2007 Ala-Enonveteen asennetulla loukulla onnistuttiin pyydystämään ( ) yksi 7,5 kg painava, kutuun valmistautunut koiraslohi, joka merkittiin ja vapautettiin pyyntialueelleen. Kala siirtyi varsin pian yläpuoliseen Hanhivirtaan, missä se havainnoitiin toistuvasti ajanjaksolla Kyseinen kutuvalmis koiras ei vaeltanut Pielisjokeen, joten siltä selvästikin puuttui tieto (leimautuminen epäonnistunut) lisääntymisjoesta. Kyseessä saattaa olla myös kotiosoitteeton mahdollisesti järvialueelle istutettu kala tai jopa karkulainen lähistöllä sijaitsevalta Enonkosken kalanviljelylaitokselta Kuteneitten emolohien liikkuminen ja selviytyminen Järvialueelta pyydettyjen järvilohien ohella merkittiin syksyllä 2007 viisi (nrot 91-95) Pielisjokeen noussutta naaraslohta. Mädin lypsyn jälkeen Kuurnan emokalapyynnissä saadut lohet merkittiin CTT-3-36-lähettimillä kuten syönnösvaiheen lohetkin. Merkityt yksilöt vapautettiin voimalan alapuolelle , ja niiden liikkeitä seurattiin syksyn ja talven yli jokeen asennetuilla loggereilla ja edelleen kevään koittaessa vaelluspoikasten seurantaa varten järvialueelle eri salmipaikkoihin asennetuilla loggereilla (vrt. kuva 1). Kaikki kuteneet emolohet lähtivät verkkaisesti vapautuksen jälkeen välisenä aikana alavirtaan ja niistä saatiin tietoja Kulhonselältä, noin 10 km alavirtaan olleesta loggerista. Havaintoja oli rekisteröitynyt kolmesta naaraasta lokakuulta aina seuraavan vuoden helmikuulle saakka. Lohi nro 91 oli Kulhossa 16., , ja Lohi nro 93 oli puolestaan rekisteröitynyt saman loggerin muistiin ja lohi nro Jo nämä havainnot osoittavat kuteneitten emolohien liikkuvan aktiivisesti talven aikaan jokialueella. Vuodenvaihteen jälkeen eniten havaintoja Kulhon loggeriin oli tallentunut lohesta nro 91. Havainnot eivät kuitenkaan olleet yhtäjaksoisia ( , 26. ja 31.1., ja ), vaan osoittivat lohen olleen edelleen aktiivinen, vaikka veden lämpötila olikin laskenut jo lähelle nollaa. Lohesta nro 92 saatiin havaintoja Kulhon loggerista toukokuussa ( ), jolloin tämä lohi oli rekisteröitynyt useita kertoja klo 4.31 ja välisenä aikana. Veden lämpötila oli noussut noin 7,5-7,8 C:een. Seuraavat havainnot saatiin Pielisjoen suu- 15

16 alueelta, jokiaseman kohdalta. Lohi nro 93 oli ohittanut jokiaseman loggerit noin klo Merkillepantavaa on, ettei esimerkiksi lohesta nro 95 ollut rekisteröitynyt havaintoja, vaikka se oli siirtynyt järvialueelle. Järvialtailta näistä ns. talvikkolohista saatiin havaintoja Vuoniemestä (lohi nro ja lohi nro ), Arvinsalmesta (lohi nro ) ja Vuosalmesta Rääkkylän kohdalta (lohi nro ). Tuolloin veden lämpötila oli noin 7,2 C. Lohi nro 95 tarttui uistelijan täkyraksiin Paasivedellä Ansoniemessä Villalan kylän tietämillä. Se painoi tuolloin 3,4 kg ja oli purkanut kutupukunsa ja saanut hopeanhohtoisen, vaelluspoikasta muituttavan värityksen. Kala oli laihtunut kutuvaiheen 5 kilon painostaan yli 1,5 kiloa. Myös toinen talvikko oli onnistunut selviytymään Paasivedelle alkukesän aikana, sillä lohi nro 93 jäi RKTL:n lohisiimaan Se saatiin irrotettua vahingoittumattomana jatkamaan matkaansa. Tämän lohen vaellus jatkui aina Pihlajaveden Siikavedelle saakka, missä se jäi verkkoon Lohi painoi ainoastaan 2,6 kg ja oli laihtunut edellisen vuoden kutupainostaan (4,6 kg) jo kaksi kiloa. Jo nämä havainnot osoittavat, että kuteneitten lohien on mahdollista selviytyä takaisin järvialueille ja mahdollisesti myös elpyä uudelleen kutuvalmiiksi. Tämän vuoksi syksyllä 2008 merkittiin Kuurnasta saatuja lypsettyjä emolohia yhteensä 25. Niistä kaksi oli lähtenyt joesta: toinen ja toinen Muut olivat vielä havaintojen perusteella eri osissa Pielisjokea. 5. Toteutusvaiheen arviointi Smolttitelemetria onnistui pääpiirteissään suunnitelmien mukaisesti. Keväällä 2007 oli kuitenkin ennakoitua enemmän teknisiä ongelmia, joiden takia osasta lähettimillä merkittyjä smoltteja ei saatu luotettavasti havaintoja. Järvialueella olisi tarvittu huomattavasti enemmän loggereita, jotta smolttien liikkeistä järvivaiheen alussa olisi saatu tarkempia tietoja. Järvien välisiin kapeikkoihin ja salmiin sijoitetut loggerit tuottivat kuitenkin hyvin tietoa sekä alas vaeltavista smolteista että ylävirtaan vaeltavista kutulohista. Syönnösvaiheisten, sopivan kokoisten (>2 kg) järvilohien pyydystäminen Vuoksen järvialueen eri selkävesiltä osoittautui huomattavasti ennakoitua työläämmäksi ja vaikeammaksi. 6. Julkaisut Hankkeesta on julkaistu tähän mennessä yleisesittely ja ensimmäisen koevuoden smolttitelemetriatuloksia, mutta tarkoituksena on julkaista kerätyt havainnot ja tulokset yhtenäisenä raporttina todennäköisesti RKTL:n raporttisarjassa. Osa tuloksista tultaneen julkaisemaan myös kalabiologian tieteellisissä sarjoissa. Lisäksi havainnoista julkaistaan yleistajuisia artikkeleita kala-alan asiantuntija- ja harrastajalehdissä. Muut hankkeen tulosten julkistukset on esitetty tämän raportin liitteenä. 16

17 7. Tulosten arviointi Smolttien telemetriatutkimukset osoittivat vain osan laitosviljellyistä poikasista käyttäytyvän luonnossa smolttiutuneiden vaelluspoikasten tavoin. Yksilöllistä vaihtelua esiintyi kaikkien lohiryhmien sisällä, mutta vaihtelua esiintyi myös eri laitosten ja samojen laitosten eri vuosien välillä. Sen vuoksi järvilohen säilytysviljelyssä tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota kunkin viljelylaitoksen kasvatusprosessiin ja yksilöllisiin, vaellusvalmiuden kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Lisäaineistoa tarvitaan myös hyvän smoltin kriteereiden määrittämiseksi. Syönnösalueilla elävistä järvilohista saatiin ensimmäistä kertaa tarkkoja tietoja jopa usean peräkkäisen vuoden aikana. Näyttääkin siltä, että pysähdyttyään tietylle järvialueelle, lohet liikkuvat enimmäkseen samalla alueella kutuvaiheeseensa valmistautumiseen saakka. Järvilohien kutunoususta ja reiteistä kohti Pielisjokea saatiin myös ensimmäisen kerran tarkkoja havaintoja, tosin vain muutamilta yksilöiltä. Pielisjoen rauhoitus on perinteisesti aloitettu elokuussa, mutta telemetriahavainnot osoittivat ainakin osan kutulohista nousevan jo heinäkuun alussa Pielisjokeen. Siksi järvilohen kuturauhoituksen alkua tulisi harkita aikaistettavaksi. Pielisjoesta pyydettyjen ja lypsettyjen lohien seuranta telemetrialaiteilla osoitti ainakin osan lypsetyistä lohista selviytyvän lypsyä seuraavasta talvesta. Keväällä ainakin kaksi näistä lohista lähti vaellukselle takaisin järvialtaille. Näiden alustavien tulosten varmistamiseksi vuonna 2008 merkittiin Pielisjokeen 25 lypsettyä lohinaarasta. Niiden talviaikaista selviytymistä ja vaelluksia seurataan jatkossa. Kuitenkin jo näiden alustavien tulosten perusteella lypsetyt, hyväkuntoiset lohet tullaan jatkossa vapautamaan takaisin Pielisjokeen Tulosten käytännön sovellutuskelpoisuus Smolttien istutusten jälkeisistä käyttäytymisestä ja jokivaelluksista saatiin tietoa, jonka perusteella istutukset Pielisjokeen tulisi ajoittaa noin toukokuun puolivälin ja kesäkuun ensimmäisen viikon väliseksi ajaksi. Tällöin vaellukselle lähteminen on varminta ja vaellus joesta Pyhäselälle nopeinta, mikä todennäköisesti myös lisää lohien selviytymismahdollisuuksia järvivaiheen aikana. Luonnosta saatujen smolttien ja laitossmolttien ominaisuuksien ja vaellukselle selviytymisen erot viestivät siitä, että viljelyssä olisi kehitettävä menettelyjä, joilla eri laitosten olosuhteisiin ja kasvatuskäytäntöihin liittyvä yksilöllinen vaihtelu smolttiutumisessa voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon. Vaikka osa laitoksissa kasvatetuista poikasista käyttäytyi kuten luonnosta saadut vaelluspoikaset, läheskään kaikki 2-vuotiaat eivät olleet smoltteja. Vaikka syönnösvaiheen lohien käyttäytymisestä ei toistaiseksi saatu tietoa kovin monelta kalalta, vaikuttaa siltä, että lohet pysyttelevät ensimmäisen järvikautensa pääsyönnösalueella, muutamien kymmenien kilometrien säteellä jatkossakin, mikäli sopivaa ravintoa (erityisesti muikkua) on riittävästi. Kutunoususta saadut tiedot ovat toistaiseksi vain muutamlat lohelta. Ne osoittavat lohien vaeltavan Pielisjokeen vaihtelevilla nopeuksilla, vaikkakin loppumatkaa kohti kiihtyvällä vauhdilla. Jokeen tulo näyttää näiden havaintojen perusteella vaihtelevan yksilöllisesti, mutta varhaisin to- 17

18 dettu nousu tapahtui jo heinäkuun alussa. Sen vuoksi jokialueen rauhoittamisen aikaistamista nykyisestä elokuun alusta tulisi jatkossa harkita, mikäli vastaavaa aikaista kutunousua havaittaisiin useammilla lohilla. Selkeä ja heti käytäntöön otettavissa oleva toimenpide koskee Pielisjoesta pyydettyjä järvilohen lypsettyjä emokaloja. Hyväkuntoiset lypsetyt lohet kannattaa vapauttaa Tulosten tieteellinen merkitys Järvilohismolttien telemetria tuotti tarkkaa, yksilötason tietoa, joka osoitti vain osan laitoksissa viljeltyjen poikasten olevan istutushetkellä vaellusvaiheisia poikasia. Yksilöllinen vaihtelu vaelluskäyttäytymisessä, ulkoisissa muoto-ominaisuuksissa sekä fysiologiassa osoittautui varsin suureksi. Tulokset antavat viitteitä siitä, että järvilohen säilytysviljelyssä käytettävien istukkaiden kasvatusprosessiin ja yksilöllisesti kehittyviin vaellusominaisuuksiin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Syönnösvaiheisista ja kudulle palaavista ja lypsetyistä järvilohista saatu tieto, vaikkakin on vain muutamilta yksilöiltä, on uutta ja ainoalaatuista. 8. Loppuraportin tiivistelmä Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää: 1) eri viljelylaitoksista olevien järvilohismolttien vaellusta ja selviytymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä vertaamalla viljeltyjä lohismoltteja Ala-Koitajoessa, luonnonympäristössä smolttiutuneiden järvilohien ominaisuuksiin ja vaelluskäyttäytymiseen, 2) syönnösalueilta eri järvialtaissa pyydettyjen lohien käyttäytymistä ennen kutuvaihetta sekä erityisesti niiden kutuvaiheeseen liittyvää vaelluskäyttäytymistä sekä 3) Pielisjokeen kudulle nousseitten ja lypsettyjen emolohien selviytymistä, käyttäytymistä ja mahdollisia vaelluksia takaisin järviin kudun jälkeen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin akustista telemetriaa, joka tuottaa yksilöllistä tietoa lohen liikkeistä. Lähetinlohien seuranta perustui suurimmaksi osaksi pohjaan ankkuroitavien signaalien tallentimien eli loggereiden käyttöön. Järvilohismoltteja merkittiin yhteensä 176 kpl ja ne vapautettiin pääosin Kuurnan voimalan alapuolelle Pielisjokeen, mutta joitakin smoltteja tuotiin myös Pielisjoen suualueelle tai niitä vapautettiin myös Ala-Koitajoen suualueelle. Myös kutupyynnissä saadut emolohet merkittiin ja vapautettiin Kuurnassa. Syönnösvaiheen järvilohia yritettiin pyydystää eri puolilta Saimaan järvialtaita, mutta pyynnissä onnistuttiin ainoastaan Pihlajaveden Tuohiselällä, Ala-Enonvedellä sekä Paasivedellä, joista saatiin yhteensä 11 järvilohta telemetriamerkintöihin. Lohet vapautettiin toipumisen jälkeen pyyntialueelleen. Eri laitosten ja vuosien välillä poikasten laadussa oli suuria eroja, mistä todennäköisesti johtui myös suuri vaihtelu eloonjäännissä ja vaelluksissa. Pielisjoesta lähteneiden merkittyjen smolttien määrien perusteella 2-vuotiaiden istukkaiden selviytyminen vaihteli laitoksittain 40-77%:iin. Ala-Koitajoessa, luonnossa smolttiutuneista järvilohista noin 64 % selviytyi jokivaelluksesta Kuurnasta Pyhäselälle. Luonnossa smolttiutuneet, vaelluksensa huippuvaiheessa, olevat Ala-Koitajoen smoltit vaelsivat erittäin nopeasti, keskimäärin 17 tunnissa, noin 21 km jokimatkan Kuurnasta Pyhäselälle. Eri 18

19 laitosten smolteista 21-38% lähti joesta samalla vauhdilla ja noin 50-60% vähintään samalla nopeudella (alle 28 tunnissa) kuin hitaimmat Ala-Koitajoen smoltit. Liian varhainen tai liian myöhäinen istutusajankohta heikensi vaellukselle lähtöä sekä vaellusnopeutta Pyhäselälle. Parhaiten laitosistukkaat vaelsivat, kun istutus tehtiin toukokuun puolivälin ja kesäkuun ensimmäisen viikon välisenä aikana. Järvialueella lähes kaikkien smolttien vaellusvauhti hidastui selvästi ja on todennäköistä, että ainakin osa niistä jäi ruokailemaan eri selkävesien alueelle. Kapeahkosta reitistä Pyhäselän jälkeisestä Arvinsalmesta Rääkkylän Vuosalmeen lohet uivat nopeammin alkaen uudelleen pysähdellä sen jälkeisillä selkävesillä. Kauimmaksi uinut telemetriasmoltti oli ehtinyt Paasiveden eteläpuolen salmiin noin 100 km päähän Kuurnasta vain noin 16 vrk:ssa. Syönnösvaiheisia lohia onnistuttiin pyydystämään ja merkitsemään telemetrialähettimillä viileän veden aikoihin alkukeväällä sekä loppusyksyllä. Lähetinlohista on saatu havaintoja parhaimmillaan jopa 3 vuoden ajalta, mikä osoittaa merkittyjen lohien selviytyneen merkintä- ja pyyntirasituksesta hyvin ja käyttäytyneen normaalisti. Syönnösalueeltaan pyydetyt noin 1,5-2,5 kg lohet liikkuivat suhteellisen lähellä (muutamien kymmenien kilometrien etäisyydellä) pyyntipaikastaan jopa 2-3 vuoden ajan. Kutunoususta Pielisjokeen saatiin tarkkoja tietoja kahdelta Ala-Enonvedestä saadulta lohelta sekä yhdeltä Tuohiselällä Pihlajaveden pohjoisosassa v merkityltä lohelta. Se oleskeli merkintäalueensa läheisyydessä pari vuotta ennenkuin lähti kutuvaellukselle toukokuussa Lohi nousi Pielisjokeen jo heinäkuun alussa 2008 ja sen liikkeistä on saatu runsaasti havaintoja myös joesta. Sukukypsän Ala-Enonvedestä saadun koiraan harhailu viittaa siihen, että sen leimautuminen Pielisjokeen on epäonnistunut tai että se on istutettu järvialueelle. Pielisjoesta saatujen, lypsettyjen järvilohinaaraiden selviytyminen kutua seuranneesta talvesta jokiympäristössä ja lähtö vaellukselle toukokuussa takaisin järvialtaille oli merkittävä havainto, jonka perusteella lypsetyt emot tullaan jatkossa vapauttamaan. Julkaisut Piironen, Jorma Järvilohen vaelluksista uutta tietoa akustisella telemetrialla. Apaja 1/2007: Esitelmät ja muut tulosjulkistukset Piironen, J. Saimaan uhanalaisten lohikalojen tulevaisuus: puntarissa luonnonkierron palauttamismahdollisuudet ja viljely. Esitelmä, Vaelluskalan Vuoksi seminaari, Joensuu Piironen, J. Lohikalojen telemetriatutkimukset Saimaalla. Esitelmä, P-K:n kalaväen seminaari, Joensuun yliopisto , Joensuu 19

20 Jorma Piironen, Sampo Vaarala, Markku Gavrilov, Hannu Huuskonen & Helena Haakana. Acoustic telemetry reveals remarkable differences in migratory behaviour and survival between landlocked salmon (Salmo salar m. sebago) smolts of different origin. 7 th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Silkeborg, Denmark, June 2007, posteri Piironen Jorma, Järvilohen telemetriatutkimukset Esitelmä, Pohjois-Karjalan kalaväen seminaari, , Joensuu. Jorma Piironen, Vuoksen järvitaimen ja järvilohen telemetria. Esitelmä, Vuoksen kalatoimikunnan kokous, , Oravi. Jorma Piironen, Saimaan järvilohikannan tila ja tulevaisuus, Esitelmä, Saimaan järvilohistrategian toteutuminen- katsaus nykytilaan, , Savonlinna. Aamu-tv:n Luonto lähellä -sarjan jakso maanantaina esitteli järvilohismolttien elemetriatutkimuksia. Ohjelma lähetettiin uusintana keväällä Telemetriatutkimuksesta uutisoitiin YLE:n Itä-Suomen alueuutisissa sekä Pohjois- Karjalan radiossa lokakuussa Matti Janhunen, Syönnös- ja kutuvaiheen järvilohien telemetriatuloksia. Esitelmä, Sulkavan kalastusalueen kokous, , Sulkava. Jorma Piironen, Järvilohen telemetriatutkimukset Saimaalla. Esitelmä, Rautalammin reitin taimenseminaari, , Kapeenkoski, Äänekoski. Opinnäytetyöt Sampo Vaarala: Saimaan järvilohen vaelluspoikasten telemetrinen vaellustutkimus kesällä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Ympäristöteknologian koulutusohjelma, ss. Ville Luolamo: Saimaan järvilohen vaelluspoikasten akustinen telemetriatutkimus kesällä Turun ammattikorkeakoulu, Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma, 64 s. + liitteet 20

Järvilohen vaellusten akustinen telemetria: kuteneitten emolohien liikkeet ja selviytyminen

Järvilohen vaellusten akustinen telemetria: kuteneitten emolohien liikkeet ja selviytyminen Järvilohen vaellusten akustinen telemetria: kuteneitten emolohien liikkeet ja selviytyminen Jorma Piironen, Tauno Nurmio, Markku Gavrilov, Tapani Heikkinen ja Ville Luolamo; RKTL Joensuu ja Enonkoski 25.11.2009

Lisätiedot

Järvilohen telemetriatutkimukset. Saimaalla. Jorma Piironen RKTL/Joensuu

Järvilohen telemetriatutkimukset. Saimaalla. Jorma Piironen RKTL/Joensuu Järvilohen telemetriatutkimukset Saimaalla Jorma Piironen RKTL/Joensuu Järvilohen telemetriatutkimukset Saimaalla smolttien vaellus joesta järvialueelle (2006-2008) syönnösvaihe ja kutuvaellus (2006-2012)

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 3 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 21.5. 13.6

Lisätiedot

Vaelluskalafoorumi Hki. Jorma Piironen, RKTL

Vaelluskalafoorumi Hki. Jorma Piironen, RKTL Jorma Piironen, RKTL Taustatietoja Ala-Koitajoesta ja järvilohesta Entinen järvilohen kutujoki Ainakin 1940-luvulta lähtien tunnistettu lohi (alavetinen) ja taimen (ylävetinen) Järvilohen viljelykokeilut

Lisätiedot

ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN Jorma Piironen RKTL/Joensuu. Tietoa kestäviin valintoihin

ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN Jorma Piironen RKTL/Joensuu. Tietoa kestäviin valintoihin ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN 1.9.2011 Jorma Piironen RKTL/Joensuu Ala-Koitajoki ja järvilohen ja taimenen poikaset > MITÄ TEHTY? Koeistutuksia v:sta 1983, säännöllisemmin

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 2 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 25.5.-28.6

Lisätiedot

Istukkaitten ja villien taimenten vaellukset Keski-Suomessa. Kalastusaluepäivä 13.12.2013 Pentti Valkeajärvi Konneveden kalatutkimus ry

Istukkaitten ja villien taimenten vaellukset Keski-Suomessa. Kalastusaluepäivä 13.12.2013 Pentti Valkeajärvi Konneveden kalatutkimus ry Istukkaitten ja villien taimenten vaellukset Keski-Suomessa Kalastusaluepäivä 13.12.2013 Pentti Valkeajärvi Konneveden kalatutkimus ry Vaellustieto perustuu merkintöihin ja vaelluksella olevien pyyntiin

Lisätiedot

Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017

Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017 Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017 Vaelluskalafoorumi, Muhos 22.9.2017 Riina Huusko Luonnonvarakeskus Taustaa Kalojen alavirtaan vaellus Vesivoimaloiden vaikutukset alavirtaan vaeltaville kaloille

Lisätiedot

Petri Karppinen tutkija, biologi, FM, jatko-opiskelija

Petri Karppinen tutkija, biologi, FM, jatko-opiskelija Petri Karppinen tutkija, biologi, FM, jatko-opiskelija Telemetriatutkimuksia: Tenojoki, Utsjoki, Akujoki, Näätämöjoki, Simojoki, Tuulomajoki (Venäjä), Oulujoki, Iijoki, Vantaanjoki, Kymijoki, Porvoonjoki,

Lisätiedot

Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä

Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä ISTUTETAANKO TURHAAN? Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä Jorma Piironen RKTL Joensuu Lohikalaistutuksilla tavoitellaan kalastettavaa kalakantaa.

Lisätiedot

Kainuun vaelluskalahanke. Merilohen vaelluspoikastutkimukset Oulujärvellä. v. 2010

Kainuun vaelluskalahanke. Merilohen vaelluspoikastutkimukset Oulujärvellä. v. 2010 Kainuun vaelluskalahanke Merilohen vaelluspoikastutkimukset Oulujärvellä v. 2010 TUTKIMUSRAPORTTI Pekka Hyvärinen, Tapio Laaksonen, Pekka Korhonen, Jouko Moilanen ja Petri Karvonen (RKTL) Petra Rodewald

Lisätiedot

Saimaan järvilohen vaelluspoikasten akustinen telemetriatutkimus kesällä 2008

Saimaan järvilohen vaelluspoikasten akustinen telemetriatutkimus kesällä 2008 Opinnäytetyö Saimaan järvilohen vaelluspoikasten akustinen telemetriatutkimus kesällä 2008 Ville Luolamo Kala- ja Ympäristötalouden koulutusohjelma 2009 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kala- ja ympäristötalouden

Lisätiedot

Villi poikanen viljellyn poikasen esikuvana. Ari Huusko RKTL, Paltamo. Tietoa kestäviin valintoihin

Villi poikanen viljellyn poikasen esikuvana. Ari Huusko RKTL, Paltamo. Tietoa kestäviin valintoihin Villi poikanen viljellyn poikasen esikuvana Ari Huusko RKTL, Paltamo Meri-/järviympäristö Kalanviljelylaitos Saaliin arvo Hyvä saalistuotto Elämykset Mädinhankinta luonnosta Edustava emokalasto Kalastuksen

Lisätiedot

Jorma Piironen, RKTL. Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät 2014 Huhmari, Polvijärvi

Jorma Piironen, RKTL. Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät 2014 Huhmari, Polvijärvi Jorma Piironen, RKTL Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät 2014 Huhmari, Polvijärvi Taustatietoja Ala-Koitajoesta ja järvilohesta Entinen järvilohen kutujoki Ainakin 1940-luvulta lähtien tunnistettu lohi

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailun kalastoseuranta sekä vaelluskalatutkimukset vuonna 2015

Vantaanjoen yhteistarkkailun kalastoseuranta sekä vaelluskalatutkimukset vuonna 2015 Vantaanjoen yhteistarkkailun kalastoseuranta sekä vaelluskalatutkimukset vuonna 2015 Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen -seminaari 26.4.2016 Ari Haikonen Sauli Vatanen

Lisätiedot

SELVIÄVÄTKÖ LOHEN POIKASET MERELLE JA OSATAANKO KALATIET SIJOITTAA OIKEIN?

SELVIÄVÄTKÖ LOHEN POIKASET MERELLE JA OSATAANKO KALATIET SIJOITTAA OIKEIN? SELVIÄVÄTKÖ LOHEN POIKASET MERELLE JA OSATAANKO KALATIET SIJOITTAA OIKEIN? HAASTEITA RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUKSELLE VAELLUSKALASEMINAARI 22.9.2011 Keminmaa Aki Mäki-Petäys RKTL RAKENNETTUJEN JOKIEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Sampo Vaarala Saimaan järvilohen vaelluspoikasten telemetrinen vaellustutkimus kesällä 2006 Opinnäytetyö Kevät 2007 2 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Menestyvä istukas. Millaisia menestyvät istukkaat ovat? Miten niitä tuotetaan kustannustehokkaasti?

Menestyvä istukas. Millaisia menestyvät istukkaat ovat? Miten niitä tuotetaan kustannustehokkaasti? Menestyvä istukas Millaisia menestyvät istukkaat ovat? Miten niitä tuotetaan kustannustehokkaasti? P. Hyvärinen & Kainuun aseman henkilökunta H. Hirvonen & IKP/BEET tutkimusryhmä Yhteistyökumppanit Pilottikoe:

Lisätiedot

Lohen vaelluspoikasten radiotelemetriaseuranta

Lohen vaelluspoikasten radiotelemetriaseuranta Lohen vaelluspoikasten radiotelemetriaseuranta Iijoella vuosina 2010 2011 Riina Huusko, Panu Orell, Olli van der Meer, Mikko Jaukkuri ja Aki Mäki- Petäys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki

Lisätiedot

Pärjääkö Kokemäenjoen ankerias? Jouni Tulonen, Evon riistan- ja kalantutkimus

Pärjääkö Kokemäenjoen ankerias? Jouni Tulonen, Evon riistan- ja kalantutkimus Pärjääkö Kokemäenjoen ankerias? Jouni Tulonen, Evon riistan- ja kalantutkimus Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmä 15.3.2012 Nakkila Kuuluu alkuperäiseen lajistoomme Koko maa on luontaista

Lisätiedot

Kokemäenjoen (ja vähän Raumankin) siikamerkinnät

Kokemäenjoen (ja vähän Raumankin) siikamerkinnät Kokemäenjoen (ja vähän Raumankin) siikamerkinnät Hannu Harjunpää & Ari Leskelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 15.3. 2012 Nakkila Värimerkintä Kehitetty USA:ssa 1959, Suomessa ensimmäiset kokeilut

Lisätiedot

Vesijärvestä Sargassomerelle

Vesijärvestä Sargassomerelle Vesijärvestä Sargassomerelle Jouni Tulonen Luonnonvarakeskus Asetus ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä (ns. ankeriasdirektiivi, EY N:o 1100/2007) - jäsenvaltioiden on määriteltävä ankeriasvetensä ja

Lisätiedot

Kokemäenjoen vaellussiika Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Kokemäenjoen vaellussiika Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Kokemäenjoen vaellussiika Ari Leskelä, RKTL 21.3.2013 Kokemäenjoen vaellussiika Erittäin nopeakasvuinen vaellussiikakanta emokalakanta RKTL:ssä, mädinhankintapyynti Harjavallassa Selkämeren alueella keskeinen

Lisätiedot

Ajankohtaista nieriäkannan hoitamisesta

Ajankohtaista nieriäkannan hoitamisesta Ajankohtaista nieriäkannan hoitamisesta Irma Kolari ja Esa Hirvonen Luonnonvarakeskus Enonkoski 2.2.2017, Mikkeli Nieriä Suomessa Pioneerilaji, levittäytyi jo jääkauden aikaisiin jääjärviin Atlanttinen

Lisätiedot

Kokemäenjoen vaellusankeriaat

Kokemäenjoen vaellusankeriaat Kokemäenjoen vaellusankeriaat Jouni Tulonen, Evon riistan- ja kalantutkimus Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmä, 8.4.214 Ellivuori 213 Reposaari, Mitä Kokemäenjoella pitäisi vielä tehdä?

Lisätiedot

Näsijärven siikatutkimus 2000-10 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen

Näsijärven siikatutkimus 2000-10 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen 212 Näsijärven siikatutkimus 2-1 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen Markku Nieminen iktyonomi 25.2.212 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Saalisnäytteet... 3 3. Siikaistutukset ja siikarodut...

Lisätiedot

Lohikalojen merkintähankkeiden tuloksia

Lohikalojen merkintähankkeiden tuloksia Lohikalojen merkintähankkeiden tuloksia Jorma Piironen Luke, Joensuu Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät 17.3.217 Huhmari 1 JP/Huhmari Esityksen sisältö Palautusten kehittyminen Pielisjoki, Pielinen Järvialtaiden

Lisätiedot

Saimaannieriä voidaan palauttaa istuttamalla

Saimaannieriä voidaan palauttaa istuttamalla Saimaannieriä voidaan palauttaa istuttamalla Irma Kolari ja Esa Hirvonen RKTL, Enonkoski Saimaannieriä voidaan palauttaa istuttamalla? Irma Kolari ja Esa Hirvonen RKTL, Enonkoski Palautusistutuksia valtion

Lisätiedot

Lohi palaa Ylä-Kemijokeen!? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lohi palaa Ylä-Kemijokeen!? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Lohi palaa Ylä-Kemijokeen!? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos G. Van Ryckevorsel Esityksen sisältö Kansallinen kalatiestrategia 2012 Lohen elinkierto Ylä-Kemijoen lohen mahdolliset

Lisätiedot

Taimen- ja järvilohi-istutusten merkintäsuunnitelma vuosille 2011-2015

Taimen- ja järvilohi-istutusten merkintäsuunnitelma vuosille 2011-2015 POHJOIS-,ETELÄ JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUEET Taimen- ja järvilohi-istutusten merkintäsuunnitelma vuosille 2011-2015 Tomi Ranta 1, Olli Urpanen 2, Timo Meronen 2 & Jukka Syrjänen 3 Hämeen Kalatalouskeskus

Lisätiedot

Näsijärven muikkututkimus

Näsijärven muikkututkimus 1 Näsijärven muikkututkimus Markku Nieminen iktyonomi 1.1.1 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA MUIKKUTUTKIMUS VUONNA 1 1. Johdanto Näsijärven muikkukannan tilaa on seurattu kalastusalueen saaliskirjanpitäjien

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2014 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2015 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Pohjoiskarjalainen kalatie

Pohjoiskarjalainen kalatie Pohjoiskarjalainen kalatie Järvilohi on ollut Vuoksen vesistössä jo vuosikymmenet viljelyn varassa ja luontaista lisääntymistä ei juurikaan tapahdu. Järvilohi (ts. Pohjois-Karjalan ELY-keskus) voitti voimayhtiöitä

Lisätiedot

Vaelluskalat ja vaelluskalajoet Suomessa

Vaelluskalat ja vaelluskalajoet Suomessa Vaelluskalat ja vaelluskalajoet Suomessa EKOenergian ja Luonnonsuojeluliiton Kalatieseminaari 6.10.2017 Matti Ovaska, WWF Suomi Gilbert van Ryckevorsel / WWF Canada Mitä ovat vaelluskalat? Kalastuslaki

Lisätiedot

Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä

Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä Pekka Hyvärinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 16.-17.11.2006 Oulun läänin Kalastusaluepäivät, Kuhmo Oulujärven jt-istutukset ja saalis

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1664,5 m 2 Koealojen keskikoko

Lisätiedot

Jorma Piironen, RKTL Liperi

Jorma Piironen, RKTL Liperi Jorma Piironen, RKTL Liperi 15.4.2014 Miksi äärimmäisen uhanalainen? kärsinyt jokien ruoppauksista, kanavoinnista, puun uitosta, liiallisesta kalastuksesta vesivoimaloiden rakentaminen 1950- ja 1970-luvuilla

Lisätiedot

Perämeren hylkeiden ravintotutkimus

Perämeren hylkeiden ravintotutkimus Perämeren hylkeiden ravintotutkimus Hylkeet syövät lohen ja meritaimenen vaelluspoikasia 12.11.2013 Istutustutkimusohjelman loppuseminaari Esa Lehtonen RKTL Hylkeiden ravintotutkimus Perämerellä Hyljekantojen

Lisätiedot

VAELLUSKALAT PALAAVAT IIJOKEEN VAELLUSKALOJEN PYYNTIMENETELMÄT JA -PAIKAT SEKÄ NIIDEN TESTAUS IIJOEN ALAOSASSA

VAELLUSKALAT PALAAVAT IIJOKEEN VAELLUSKALOJEN PYYNTIMENETELMÄT JA -PAIKAT SEKÄ NIIDEN TESTAUS IIJOEN ALAOSASSA VAELLUSKALAT PALAAVAT IIJOKEEN VAELLUSKALOJEN PYYNTIMENETELMÄT JA -PAIKAT SEKÄ NIIDEN TESTAUS IIJOEN ALAOSASSA Merikirjo Oy Risto Liedes Kalatalousasiantuntija 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta. 3 2 Vaelluskalojen

Lisätiedot

Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus - Vuoksen vesistöt

Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus - Vuoksen vesistöt Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus - Vuoksen vesistöt Jorma Piironen, RKTL Joensuu Kuopio Iso-Valkeinen 19.4.2011 VUOKSEN VESISTÖN TAIMEN? EI (TARKKOJA tai KATTAVIA) TIETOJA Luontainen lisääntyminen?

Lisätiedot

Puulan taimenista ( lohista ) ja vähän muistakin kaloista

Puulan taimenista ( lohista ) ja vähän muistakin kaloista Puulan taimenista ( lohista ) ja vähän muistakin kaloista Timo J. Marjomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Taimenseminaari Läsäkoski 3.11.2010 (päivitys 4.11.2010) Sisältö Villit

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousryhmän hallinnoima EU:n osarahoitteinen hanke (50 %). Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.

Lisätiedot

Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Pyydystä ja päästä -kalastus: Kalojen kokemuksia meiltä ja muualta

Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Pyydystä ja päästä -kalastus: Kalojen kokemuksia meiltä ja muualta Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Pyydystä ja päästä -kalastus: Kalojen kokemuksia meiltä ja muualta Pyydystä ja päästä kalastus (Catch & Release, C&R) Kalastusta, jossa on tarkoituksena

Lisätiedot

Simojoen lohitutkimukset vuosina 2001-2003

Simojoen lohitutkimukset vuosina 2001-2003 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 313 Erkki Jokikokko Simojoen lohitutkimukset vuosina 21-23 Helsinki 24 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Huhtikuu 24 Tekijä(t) Erkki

Lisätiedot

LUONNONVARAISET JÄRVITAIMENKANNAT

LUONNONVARAISET JÄRVITAIMENKANNAT LUONNONVARAISET JÄRVITAIMENKANNAT Ari Huusko Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Aiheina tänään: Luonnonvaraiset järvitaimenkannat Suomessa Taimenen elämänkierto ja ominaisuudet Kuusamon Oulankajoki

Lisätiedot

SIMOJOEN LOHIKANNAN KEHITYS. Vesiparlamentti, Tornio 4.11.2015 Erkki Jokikokko, LUKE

SIMOJOEN LOHIKANNAN KEHITYS. Vesiparlamentti, Tornio 4.11.2015 Erkki Jokikokko, LUKE SIMOJOEN LOHIKANNAN KEHITYS Vesiparlamentti, Tornio 4.11.215 Erkki Jokikokko, LUKE Tornionjoen ja Simojoen eroavuuksia Tornionjoki Simojoki Virtaama m 3 37 4 1 x Nousulohimäärä kpl 1 3 3 x Jokisaalis kg/

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2013

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2013 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2013 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2012 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2012 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Judinsalon osakaskunta, istutukset 2013

Judinsalon osakaskunta, istutukset 2013 aiheesta keskusteltu Keski-Suomen Kalatalouskeskus/Timo Meronen (TM ), Keski-Suomen Kalavesienhoito Oy/Jani Jokivirta (JJ),Laukaan Kalanviljelylaitos /Päivi Anttonen (PA) ja Savon Taimen/Yrjö Lankinen

Lisätiedot

Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus Rautalammin reitillä. Pentti Valkeajärvi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus Rautalammin reitillä. Pentti Valkeajärvi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus Rautalammin reitillä Pentti Valkeajärvi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kuopio19.4.2011 Rautalammin reitti Keski-Suomen taimenkantojen hoitostrategiaa

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Liite 4 Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Sähkökoekalastusraportti 29.1.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto... 2 2. Pyynnin toteutus... 3 3. Kerätty aineisto... 3 4. Kartta:

Lisätiedot

Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014. 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen

Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014. 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014 Teksti: Jussi Aaltonen Kuvat: Tero Forsman (ellei toisin mainita) Pyhäjärvi-instituutti

Lisätiedot

VARESJÄRVI KOEKALASTUS

VARESJÄRVI KOEKALASTUS Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy Puutarhakatu 19 A 20100 TURKU www.silakka.info VARESJÄRVI KOEKALASTUS 2012 Chris Karppinen Varsinais-suomen kalavesien Hoito Oy 1. Johdanto Maataloustuottajain säätiö

Lisätiedot

Kala- ja vesimonisteita nro 112. Ari Haikonen ja Oula Tolvanen

Kala- ja vesimonisteita nro 112. Ari Haikonen ja Oula Tolvanen Kala- ja vesimonisteita nro 112 Ari Haikonen ja Oula Tolvanen Vaelluspoikaspyynti Ingarskilanjoessa vuonna 2013 KUVAILULEHTI Julkaisija: Kala- ja vesitutkimus Oy Julkaisuaika: Heinäkuu 2013 Kirjoittajat:

Lisätiedot

1. Etsi näyttelystä viisi kesäkalastustapaa ja tutustu niihin. Nimeä ne. VINKKI: näyttelyn tietokoneohjelma ja vitriinit

1. Etsi näyttelystä viisi kesäkalastustapaa ja tutustu niihin. Nimeä ne. VINKKI: näyttelyn tietokoneohjelma ja vitriinit OPPILAAN MATERIAALIN VIITTEELLISET RATKAISUT Näyttelyn sijainti Arktikumissa: Pyydä ja pidä -näyttely Arktikum alakerta (portaat alas) 1. Etsi näyttelystä viisi kesäkalastustapaa ja tutustu niihin. Nimeä

Lisätiedot

Vaelluskalat palaavat Iijokeen. LOHEN VAELLUSPOIKASTEN TELEMETRIASEURANTA IIJOEN ALAOSALLA v. 2010

Vaelluskalat palaavat Iijokeen. LOHEN VAELLUSPOIKASTEN TELEMETRIASEURANTA IIJOEN ALAOSALLA v. 2010 Vaelluskalat palaavat Iijokeen LOHEN VAELLUSPOIKASTEN TELEMETRIASEURANTA IIJOEN ALAOSALLA v. 2010 TYÖRAPORTTI 30.10.2010 Panu Orell, Riina Huusko, Timo Kanniainen, Mikko Jaukkuri, Pauliina Louhi ja Aki

Lisätiedot

Pelastaako ympäristövirtaama järvilohen? Jorma Piironen, RKTL

Pelastaako ympäristövirtaama järvilohen? Jorma Piironen, RKTL Pelastaako ympäristövirtaama järvilohen? Jorma Piironen, RKTL Sisältö: Järvilohikannan nykytilanne Hieman historiaa Ala-Koitajoki ja järvilohi Mitä KHO:n päätöksessä sanotaan? Ympäristövirtaama minimivirtaama?

Lisätiedot

Jorma Piironen, RKTL. Saimaan Lohikalat-hankkeen loppuseminaari Savonlinna

Jorma Piironen, RKTL. Saimaan Lohikalat-hankkeen loppuseminaari Savonlinna Jorma Piironen, RKTL Saimaan Lohikalat-hankkeen loppuseminaari Savonlinna 15.5.2014 ESITYKSEN SISÄLTÖ: MIKSI VAPAUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ? MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT ELOONJÄÄNTIIN? Pyyntivälineet Kalan biologia

Lisätiedot

Puulaveden villi järvitaimen

Puulaveden villi järvitaimen Puulaveden villi järvitaimen Jukka Syrjänen 1,2, Jouni Kivinen 1, Matti Kotakorpi 1,2, Miika Sarpakunnas 1,2, Kimmo Sivonen 1,2, Olli Sivonen 1 & Ilkka Vesikko 1,2 Jyväskylän yliopisto (1), Konneveden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA)

Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA) Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008 Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA) lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa-

Lisätiedot

Vaelluskalalajit ja valtion vesiviljelytoiminta

Vaelluskalalajit ja valtion vesiviljelytoiminta Vaelluskalalajit ja valtion vesiviljelytoiminta Petri Heinimaa Vaelluskalafoorumi, Espoo 24.3.2017 Valtion vesiviljelytoiminta Uhanalaisten kalakantojen säilyttäminen ja elvyttäminen Alkuperältään ja viljelytaustaltaan

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

Pohjanlahden lohikantojen tila

Pohjanlahden lohikantojen tila Pohjanlahden lohikantojen tila Rovaniemi 18.5.2005 Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Itämeren lohijoet Suomessa: - ennen 20-30 - nyt 2 (+) Pohjanlahdella jäljellä 13 kutujokea 50:stä

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Kemijoki Oy Keskustelussa Ruunaan KA x x Pielisen KA Varmistunut x

Kemijoki Oy Keskustelussa Ruunaan KA x x Pielisen KA Varmistunut x Vuosi 2016 AJANKOHTA RAHOITUS LAJIT TOIMENPIDE TYYPPI ALKAA PÄÄTTYY KOHDE KOK.KUSTANNUS KÄRKIHANKE MUU LÄHDE TILANNE TOTEUTTAJAT JL TVI KUVAUS / VAIKUTTAVUUS / HUOMIOITA Valmistelu Koordinointi helmikuu

Lisätiedot

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus SISÄLTÖ VIRTAAMA Mikä se on ja miten se lasketaan? Virtaamien vaihteleminen Minimivirtaamat luonnon

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousryhmän hallinnoima EU:n osarahoitteinen hanke (50 %). Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.

Lisätiedot

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Raportti Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset 3 3.1 Koskin koulu 3 3.1.1

Lisätiedot

Istuta oma järvitaimen sponsoritaimen mainostila webiin

Istuta oma järvitaimen sponsoritaimen mainostila webiin Istuta oma järvitaimen sponsoritaimen mainostila webiin Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä on mökkiläisten perustama yhteisö Itä-Lapissa, Sallan kunnan pohjoisosassa sijaitsevalla Naruskajärvellä. Kalastusyhtymä

Lisätiedot

Vaelluskalojen kestävä kalastus

Vaelluskalojen kestävä kalastus Vaelluskalojen kestävä kalastus 30.11.2016 Petter Nissén, Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 1 30.11.2016 2 Kalastajan toimintaa ohjaavat Kalastuslaki ja asetus Erilliset asetukset EU säädökset Rajajokien

Lisätiedot

Carlin-merkittyjen järvitaimenten istutus Oulujärveen vuosina Istutusajankohdan ja koon vertailu

Carlin-merkittyjen järvitaimenten istutus Oulujärveen vuosina Istutusajankohdan ja koon vertailu 1 Carlin-merkittyjen järvitaimenten istutus Oulujärveen vuosina 2005-2007 - Istutusajankohdan ja koon vertailu Pekka Hyvärinen, Markku Hyvönen, Aarne Toivonen ja Pekka Korhonen Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2011

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2011 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2011 Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi Minna Kalola 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialuille oli vuonna 2011

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Kalastusaluepäivät Huhmari, Polvijärvi Kari Kujala. Kalanviljelyn kuulumisia

Pohjois-Karjalan Kalastusaluepäivät Huhmari, Polvijärvi Kari Kujala. Kalanviljelyn kuulumisia Pohjois-Karjalan Kalastusaluepäivät 2017 18.3.2017 Huhmari, Polvijärvi Kari Kujala Kalanviljelyn kuulumisia Synkkä vuosi järvilohilla 2016 Emme kyenneet estämään järvilohen poikastappioita keväällä 2016.

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti 31.8.2010 Pikes Oy Mirko Laakkonen Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT...

Lisätiedot

Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä?

Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä? Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä? Atso Romakkaniemi tutkija Luonnonvarakeskus Kuva: Miska Haapsalo Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus

Lisätiedot

Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella

Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella Veli-Matti Kaijomaa/ELY-kalatalouspalvelut / Järvi- Suomi 3.12..2015 1 Valikoiva kalastus Valikoivassa kalastuksessa kalastaja ohjaa

Lisätiedot

Näsijärven siikaselvitys v. 2010

Näsijärven siikaselvitys v. 2010 2011 Näsijärven selvitys v. 2010 Markku Nieminen Iktyonomi 29.5.2011 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA NÄSIJÄRVEN SIIKASELVITYS VUONNA 2010 1. Johdanto Näsijärven kalastusalueen hallitus päätti selvittää

Lisätiedot

ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS YLISIIRTOPYYNNIN KÄYNNISTÄMINEN Hankkeen arvioidut kustannukset 131 400 e / 2v Pyynti toteutettiin kahdella pyyntipaikalla

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Ruunaan kalastusalue

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Ruunaan kalastusalue Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Ruunaan kalastusalue Sisällysluettelo 1. UHANALAISET KOHDELAJIT... 4 1.1 Harjus... 4 1.2 Järvilohi... 4 1.3 Järvitaimen... 4 2. TOIMENPITEET... 5 2.1 Rasvaevällisten

Lisätiedot

Itämeren lohikantojen tila

Itämeren lohikantojen tila Itämeren lohikantojen tila Lohi- ja vesiparlamentti, Tornio 11.11.2014 Tapani Pakarinen ja Atso Romakkaniemi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kuvat: Ville Vähä Itämeren tilastoitu lohisaalis noin

Lisätiedot

100-v juhlaseminaari, UKK-instituutti Tampere 2.4.2014. Kalatalousneuvoja Ismo Kolari Pirkanmaan Kalatalouskeskus

100-v juhlaseminaari, UKK-instituutti Tampere 2.4.2014. Kalatalousneuvoja Ismo Kolari Pirkanmaan Kalatalouskeskus 100-v juhlaseminaari, UKK-instituutti Tampere 2.4.2014 Kalatalousneuvoja Ismo Kolari Pirkanmaan Kalatalouskeskus Evon kalanviljelylaitos Lammi 1892 Myllypuron kalanviljelylaitos Ylöjärvi 1916 toiminta

Lisätiedot

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET Kuvat: Simo Yli-Lonttinen VAELLUSKALAFOORUMI OULU 11.2.2014 Aki Mäki-Petäys RKTL Esityksen sisältö RKTL:N TYÖRAPORTTI KALATALOUSVAHINGOISTA-

Lisätiedot

15.5.2012. www.jarvilohi.fi 15.5.2012

15.5.2012. www.jarvilohi.fi 15.5.2012 15.5.2012 15.5.2012 Hankkeen yleistavoite Hankkeen yleistavoitteena on Saimaan arvokkaiden lohikalakantojen perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja kantojen tilan paraneminen kestävää kalastusta

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo-, syyskuun aikana Arantilankoskella kalastettiin lisäksi

Lisätiedot

TILANNE KARJALAN TASAVALLAN ALUEELLA JÄRVILOHIKANTOJEN (SALMO SALAR MORPHA SEBAGO GIRARD) LUONTAISEN. SevNIIRH

TILANNE KARJALAN TASAVALLAN ALUEELLA JÄRVILOHIKANTOJEN (SALMO SALAR MORPHA SEBAGO GIRARD) LUONTAISEN. SevNIIRH TILANNE KARJALAN TASAVALLAN ALUEELLA JÄRVILOHIKANTOJEN (SALMO SALAR MORPHA SEBAGO GIRARD) LUONTAISEN LISÄÄNTYMISEN OSALTA SevNIIRH Suurin osa Euraasian mantereen järvilohikannoista on keskittynyt Karjalaan:

Lisätiedot

Tuoretta tietoa Etelä-Savon taimenkannoista

Tuoretta tietoa Etelä-Savon taimenkannoista Tuoretta tietoa Etelä-Savon taimenkannoista Jorma Piironen Luke, Joensuu Esityksen aiheet Tutkitut taimennäytteet Mitä DNA-analyysit kertovat Heinäveden reitin taimenkanta Miten taimenistutukset onnistuvat

Lisätiedot

Kymijoen lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitit ja voimalaitostappiot

Kymijoen lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitit ja voimalaitostappiot Kymijoen lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitit ja voimalaitostappiot Jukka Mikkola, Matti Salminen ja Erkki Ikonen r i i s t a - j a k a l a t a l o u s s e l v i t y k s i ä 2 0 / 2 0 1 0 RIISTA- JA

Lisätiedot

Siikaistutukset merialueella Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Siikaistutukset merialueella Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Siikaistutukset merialueella Ari Leskelä, RKTL 12.11.2013 1. Vaellussiian velvoiteistutusten tuloksellisuus 2. Selkämeren vaellussiikamerkinnät 3. Vastakuoriutuneiden istutus Vaellussiian velvoiteistutusten

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi

Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi Kemi-Ounasjoen kalastusjärjestelyt -hanke Lapin ELY-keskus 9.9.2014 l 9.9.2014 / JK Sisällysluettelo 1. Yleiset

Lisätiedot

Ankerias Kokemäenjoen suulla Tutkimukset (2014-)2015

Ankerias Kokemäenjoen suulla Tutkimukset (2014-)2015 Ankerias Kokemäenjoen suulla Tutkimukset (2014-)2015 Jouni Tulonen Mitä Kokemäenjoella tehty tähän mennessä? 1. Kannan hoitosuunnitelman mukainen seuranta -saalis, vaellus, Anguillicola? -toteutettu osana

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Konnuskosken alueella Hartikansalon osakaskunta

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Konnuskosken alueella Hartikansalon osakaskunta Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Konnuskosken alueella Hartikansalon osakaskunta Sisällysluettelo 1. UHANALAISET KOHDELAJIT... 4 1.1 Järvitaimen... 4 1.2 Harjus... 4 2. RASVAEVÄLEIKKAUSMENETELMÄ...

Lisätiedot

ANKERIAS (Anguilla anguilla)

ANKERIAS (Anguilla anguilla) ANKERIAS (Anguilla anguilla) Koiras alle 50 cm, naaras 50 100 cm Erittäin uhanalainen Ankerias on erikoinen, käärmemäinen petokala, jonka elämästä tiedetään vasta vähän. Uskotaan, että kaikki ankeriaat

Lisätiedot

Vieläkö on villejä järvitaimenia?

Vieläkö on villejä järvitaimenia? Jyväskylän riistan ja kalantutkimus Vieläkö on villejä järvitaimenia? Keski-Suomen järvitaimen hankkeen raportti vuodelta 2007 Jukka Syrjänen ja Pentti Valkeajärvi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUSOHJELMA ( )

RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUSOHJELMA ( ) RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUSOHJELMA (2011-2016) www.rktl.fi/kala/rakennetut_joet/ Vaelluskalojen palauttamista tukevia tutkimuksia Monitavoitteista: biologian,

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 209/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet Jukka Jormola Maisema-arkkitehti Suomen ympäristökeskus SYKE Maailman vesipäivä seminaari Vesi ja kestävä kehitys 19.3.2015 Säätytalo Näkökulmia Vaelluskalapolitiikan

Lisätiedot

Kesän 2014 lohikuolemat uhkaavatko kalataudit Tornionjoen lohikantoja? Perttu Koski, Tornio 11.11.2014

Kesän 2014 lohikuolemat uhkaavatko kalataudit Tornionjoen lohikantoja? Perttu Koski, Tornio 11.11.2014 Kesän 2014 lohikuolemat uhkaavatko kalataudit Tornionjoen lohikantoja? Perttu Koski, Tornio 11.11.2014 Heinä-elokuun 2014 aikana Tornionjoella kuoli epänormaalin paljon nousevia lohiemoja Lapin ELY-keskukseen

Lisätiedot

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISTÄ... 1 2. MENETELMÄT... 2 3. KOEKALASTUKSET...

Lisätiedot

Lohikannan palauttaminen Ounasjoelle - skenaario eri vaiheissa toteutettavien hoitotoimenpiteiden vaikuttavuudesta

Lohikannan palauttaminen Ounasjoelle - skenaario eri vaiheissa toteutettavien hoitotoimenpiteiden vaikuttavuudesta Lohikannan palauttaminen Ounasjoelle - skenaario eri vaiheissa toteutettavien hoitotoimenpiteiden vaikuttavuudesta Tässä selvityksessä tarkasteltiin Ounasjoen lohikannan mahdollisia kehittymisnäkymiä 5

Lisätiedot