Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys"

Transkriptio

1 Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD

2 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie Vantaa Puhelin (09) VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN LIIKENNESELVITYS

3 1 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT Variston ja Petikon alue on seudullisesti merkittävä tilaa vievän erikois- ja tukkukaupan keskittymä, joka synnyttää erityisesti lauantai-iltapäivisin voimakkaan asiointiliikenteen. Kaupallisten toimintojen yhtenäisen luonteen seurauksena alueelle syntyy myös huomattava sisäinen liikenne. Vantaankosken alueella on suuria toimistorakennuksia, mutta alue on suurelta osin rakentumatta. Liikenteen sujuvuus nykytilanteessa on normaalisti tyydyttävä. Kriittisin liikennetilanne on lauantai-iltapäivä, jolloin Riihimiehentien ja Riihitontuntien liittymät ovat ajoittain ylikuormittuneet. Arkisin ei varsinaisia toimivuusongelmia ole, vaikka Martinkyläntien liittymistä Vihdintien, Raappavuorentien ja Kivivuorentien liittymissä kuormitusasteet ovat arjen iltahuipputuntina melko suuret, eikä merkittävälle liikenteen kasvulle ole tilaa. Petikon ja Variston alueelle on lähitulevaisuudessa suunnitteilla useita kaupallisen toiminnan laajennushankkeita. Vantaankosken alue on tulevaisuudessa toimisto- ja tuotantotoiminnan keskittymä. Maankäyttöhankkeet on jaoteltu kaavamuutoshakemusten ja Vantaan kaupungin kaavoittajien näkemysten perusteella oletetun toteutumisajankohdan mukaisesti keskipitkän ( ) ja pitkän aikavälin ( ) hankkeisiin. Absoluuttisen kasvun lisäksi maankäytön muuttaminen tuotantopainotteisesta toiminnasta kohti kaupallista toimintaa lisää olennaisesti liikennettä. k-m Toimisto Tuotanto ja teollisuus Myymälät Maankäytön ja erityisesti runsaasti liikennettä synnyttävän myymäläpintaalan lisääminen koko tarkastellussa laajuudessaan edellyttää suunnittelualueen liikenneverkon massiivista kehittämistä esitetyn tilavaraussuunnitelman mukaisesti. Näilläkään tie- ja katuverkon kehittämisratkaisuilla ei voida varmistaa liikenteen sujuvuutta vuoden 2030 ennustetilanteessa. Alueen ulkopuolisilla liikennehankkeilla (esimerkiksi Luhtitien jatke Raappavuorentielle) voidaan Martinkyläntien liikennettä keventää hieman, mutta ei kuitenkaan ratkaisevasti. Verkkoon saadaan tuntuvasti lisää kapasiteettia kehittämällä Martinkyläntie 2+2-kaistaiseksi ja toteuttamalla Kehä III:n Kivivuoren eritasoliittymä. Tämä mahdollistaa karkeasti arvioiden noin puolet kaavaillusta maankäytön lisäyksestä ilman verkon vakavaa ruuhkautumista. Lisäksi Kehä III:n liittymäjärjestelyjen kehittäminen ja muu parantaminen Kivivuorentiestä länteen, Vihdintien ja Martinkyläntien liittymän eritasoratkaisut sekä Petikontien kehittäminen mahdollistaisivat edelleen jonkin verran lisää maankäyttöä.

4 2 Pelkästään Variston alueella myymäläkannan kasvattaminen kaavamuutoshakemusten mukaisesti (lisäys 80 %) edellyttää Martinkyläntien parantamista 2+2-kaistaiseksi Vihdintien ja Raappavuorentien välillä. Tällöin liikenteen sujuvuus Martinkyläntiellä olisi lähellä nykytasoa. Vihdintien ja Martinkyläntien liittymän eritasoratkaisun tarve on Variston kehityksen ohella riippuvainen muiden lähialueiden kehityksestä sekä seudullisen liikenteen kasvusta. Vantaankosken toimisto- ja tuotantotilojen rakentaminen kaavamuutoshankkeiden ensivaiheen (-2015) mukaisesti edellyttää Kehä III:n liittymäjärjestelyjen (Kivivuoren eritasoliittymä) toteuttamista sekä Martinkyläntien 2+2- kaistaistamista Raappavuorentien ja Hämeenlinnanväylän itäisen ramppiliittymän välisellä osuudella. Tällöin Martinkyläntie tulee olla myös Hämeenlinnanväylän siltaosuudella 2+2-kaistainen. Pitkän aikavälin maankäyttöhankkeet saattavat kuitenkin johtaa 2+2-kaistaisen Martinkyläntien tasoliittymien ja Hämeenlinnanväylän ylikuormittumiseen iltaruuhkassa. Siten Vantaankosken-Sanomalan -alueen maankäytön suunnittelussa tulisikin painottaa liikenteen syöttämistä Kehä III:n suuntaan. Petikossa myymäläkannan kasvattaminen kaavamuutoshankkeiden mukaisesti edellyttää Petikontien ja Riihimiehentien liittymän parantamista. Kaupalliset hankkeet Petikon puolella lisäävät selvästi myös Variston kriittisimpien liittymien kuormittumista. Tuotantotoimintojen lisääminen alueella ei edellytä merkittäviä liikenneverkon kehittämistoimenpiteitä. Mikäli lähialueiden maankäyttö kehittyy voimakkaasti ja uusia yhteyksiä Kehä III:lle ja Martinkyläntielle rakennetaan, tulee varautua Petikontien 2+2-kaistaistamiseen Tiilipojanlenkin ja Tiilitien välillä. Alueen toimivuusongelmat johtuvat osittain myös nykyisistä tie- ja katuverkon järjestelyistä. Nykyisen Kehä III:n katuramppiliittymän korvaaminen varsinaisella eritasoliittymällä parantaisi kokonaisuudessaan suunnittelualueen saavutettavuutta, selkiyttäisi verkon liittymätoimintoja ja edelleen vähentäisi olennaisesti alueen sisäisestä liikenteestä aiheutuvia ongelmia kriittisissä liittymissä. Kehä III:n nykyisten katuramppiliittymien poistaminen heikentäisi oleellisesti Martinkyläntiellä Raappavuorentien ja Vihdintien liittymien liikenteellistä toimivuutta. Alueella tulisi myös toteuttaa kriittisten liittymien ympäristössä yhteispysäköintijärjestelyjä, jotka vähentäisivät yksittäisten pysäköintialueiden välistä ajoneuvoliikennettä. Alueen kriittisimpien liittymien ympäristössä toteutettavat yhteispysäköintijärjestelyt vähentäisivät jonkin verran myymälöiden välistä liikennettä ja keventäisivät katuverkon kuormitusta. Yksittäisten kaavamuutosten vaikutus verkon toimivuuteen riippuu rakennusten käyttötarkoituksesta, sijoittumisesta ja koosta. Tarkastelut on esitetty raportin liitteessä.

5 3 SISÄLTÖ YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT... 1 SISÄLTÖ... 3 ALKUSANAT SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUALUE JA SEN KEHITTYMINEN TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET NYKYINEN MAANKÄYTTÖ LIIKENNEMALLIN KUVAUS TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS NYKYTILANTEESSA TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS VUONNA LÄHTÖTILANNE MAANKÄYTTÖENNUSTE VUODELLE SUURET TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMISTARPEET PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET V TIE- JA KATUVERKOKSI.32 3 TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS VUONNA MAANKÄYTTÖENNUSTE VUODELLE TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS V LIITE 1. YKSITTÄISTEN MAANKÄYTTÖHANKKEIDEN VAIKUTUSTARKASTELUT LIITE 2. LIITTYMÄVIRTOJA JA TOIMIVUUKSIA LIITE 3. MARTINKYLÄNTIEN TILAVARAUSSUUNNITELMA... 51

6 4 ALKUSANAT Työn tavoitteena on ollut osoittaa Variston, Petikon ja Vantaankosken alueen nykyisen ja suunnitellun maankäytön synnyttämä liikenne sekä arvioida alueen tie- ja katuverkon toimivuutta erilaisissa ennusteskenaarioissa. Työssä on lisäksi tutkittu tie- ja katuverkon erilaisten kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia liikenteen toimivuuteen. Keskeisenä tavoitteena on ollut osoittaa tie- ja katuverkon pitkän aikavälin kehittämisratkaisu ja sen toimivuus. Lisäksi on arvioitu tiettyjen maankäytön kehittämishankkeiden vaikutukset liikennemääriin ja liikenteen toimivuuteen sekä osoitettu näistä johtuvat katu- ja liittymäjärjestelyjen muutostarpeet. Työn osatuloksena on laadittu Martinkyläntien tilavaraussuunnitelma Raappavuorentieltä länteen. Variston-Petikon-Vantaankosken -alueen liikenneselvitys on laadittu Vantaan kaupungin toimeksiannosta. Selvitystä ovat Vantaan kaupungin lisäksi rahoittaneet Isku Oy, Kesko Oyj, Kirjavälitys Oy, Lastentarvike Oy, Sanoma WSOY sekä SKS-Tekniikka Oy, joiden osalta hankkeiden vaikutuksia on tarkasteltu lähemmin. Selvitystä ohjasi työryhmä, johon ovat kuuluneet: Hannu Laakso, puheenjohtaja Vantaan kaupunki Ritva Valo Vantaan kaupunki Leena Viilo Vantaan kaupunki Teuvo Huutoniemi Vantaan kaupunki Pekka Haasanen Vantaan kaupunki Juha Hiekkala Vantaan kaupunki Noora Koskivaara Vantaan kaupunki Timo Kallaluoto Vantaan kaupunki Teuvo Kuparinen Vantaan kaupunki Jukka Peura Tiehallinto Johanna Saarivuo Kesko Oyj Pentti Katainen Sanoma WSOY Björn Kivimäki Kiinteistö Oy Vantaan Kiveliönmäki Juhani Ylhäinen YIT Rakennus Oy / Kirjavälitys Oy Patrick Eriksson Eriksson Arkkitehdit Oy / Lastentarvike Oy Jorma Öhman Arkkitehtitoimisto NVØ Ky / Isku Oy Heikki Hirvonen Evata Finland Oy / SKS-Tekniikka Oy Konsultteina työssä ovat toimineet Strafica Oy ja LT-Konsultit Oy. Liikenneennusteet ja toimivuustarkastelut on laadittu Strafica Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Hannu Pesonen ja Kari Hillo. Fyysisestä suunnittelusta ja katusuunnitelman laadinnasta on vastannut LT-Konsultit, jossa työstä on vastannut Jouni Ikäheimo. Työ käynnistettiin lokakuussa 2003 ja se valmistui syyskuussa 2004.

7 5 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue ja sen kehittyminen Variston-Petikon -alue on seudullisesti merkittävä tilaa vievän erikoiskaupan ja tukkukaupan keskittymä, jossa on nykytilanteessa toimistotyöpaikkojen ja pientuotannon lisäksi erityisesti rakentamiseen, asumiseen ja kodin sisustamiseen liittyvää kauppaa. Alueen sijainti seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta on hyvä, sillä se kytkeytyy kiinteästi pääkaupunkiseudun pääliikenneväyliin Kehä III:een, Vihdintiehen ja Hämeenlinnanväylään. Pääväylästön ohella alueen liikenteellisen rungon muodostavat Kehä III:n rinnakkaisyhteydet eli Martinkyläntie Kehä III:n eteläpuolella Varistossa ja Petikontie pohjoispuolella Petikossa. Kuva 1. Suunnittelualueen seudullinen sijainti. Alueelle on kaavailtu merkittävää uutta maankäyttöä. Lähitulevaisuudessa Variston ja Petikon alueille saattaa syntyä useita kaupallisen toiminnan laajennushankkeita, joiden vaikutusalue tulee olemaan laaja. Näiden lisäksi Vantaankoskelle saattaa muodostua hankkeita, jotka liittyvät käyttötarkoitukseltaan lähinnä korkean teknologian tuotannon sekä tutkimuksen ja kehittämisen toimintoihin, jolloin Vantaankoski on tulevaisuudessa toimisto- ja tuotantotoimintojen keskittymä. Asemakaavojen mukaan lisärakentamisen mahdollisuuksia on, ja useita kaavamuutosaloitteita on jo jätetty. Tulevaisuuden hankkeet vahvistavat alueen kaupallista asemaa kilpailevan tarjonnan lisääntyessä. Toisaalta myös alueen liikenne kasvaa. Alueen maankäyttö sijoittuu Kehä III:n eri puolille, mikä korostaa sisäisten yhteyksien kehittämisen merkitystä alueen vetovoimaisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta. On myös tärkeää varmistaa, ettei liikenteen ruuhkautuminen heijastu pääväylille saakka. Kaupan kilpailukyvyn osalta on tärkeää, että alueen lähisaavutettavuus pääliikenneväyliin pysyy ennallaan ja alueen sisäisen liikenteen toimivuus säilytetään. Liikenteen toimivuuden kannalta kriittisimpiä kohtia ovat Martinkyläntien valo-ohjatut tasoliittymät Vihdintien, Riihimiehentien sekä Riihitontuntien liittymissä, joiden kuormitus on voimakasta erityisesti lauantaisin. 1.2 Työn sisältö ja tavoitteet Työn tavoitteena on osoittaa alueen nykyisen ja suunnitellun maankäytön synnyttämä liikenne, arvioida alueen tie- ja katuverkon ratkaisuja yhteyksien kysynnän ja kapasiteetin riittävyyden kannalta sekä esittää alueen liikenneverkkoa ja maankäytön sijoittamista koskevia konkreettisia päätelmiä ja suosituksia kaavoitustyön tueksi. Työssä on tutkittu Martinkyläntien ja lähiverkon toimivuutta erilaisilla maankäytön ja liikenneverkon kehittämisvaihtoehdoilla. Alueelle on tehty joitakin konkreettisia maankäyttösuunnitelmia, joiden lisäksi työssä on selvitetty myös kaavan toteutumattoman rakennusalan täydentämisen vaikutuksia. Aikajänne on ulotettu nykytilan tarkasteluista vuoden 2015 välivaiheen skenaarion kautta edelleen lopputilanteen tarkasteluihin v. 2030, jolloin nykyisistä suunnitelmista löytyvät tie- ja katuhankkeet on oletettu toteutuneiksi. Lisäksi työssä on osoitettu yksittäisen hankkeiden liikenteellisiä vaikutuksia ja esitetty hankkeisiin liittyviä suunnittelun periaateratkaisuja. Selvityksen tulosten perusteella Martinkyläntielle on laadittu alustava tilavaraussuunnitelma Raappavuorentieltä länteen.

8 6 1.3 Nykyinen maankäyttö Tässä selvityksessä maankäyttötiedot on luokiteltu liikennetuotosten määrittämistä varten käyttötarkoituksen perusteella asumiseen, liike- ja myymälätilaan, tuotanto- ja varastotilaan, toimistotilaan sekä muuhun tilaan. Kuvassa 2 on esitetty käyttötarkoituksen mukaan luokiteltuna teemakarttana nykytilanteen maankäyttö. Nykytilan maankäyttötiedot perustuvat SeutuCD 2002:n rakennustietuekuvauksiin, joita on karkean käyttötarkoitusluokittelun perusteella täydennetty paikallistuntemuksen perusteella. SeutuCD:n mukaan alueella on kaikkiaan noin k-m 2 rakennettua kerrosalaa, joka jakaantuu käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: - asuminen k-m 2 - liike- ja myymälätila k-m 2 - tuotanto- ja varastotila k-m 2 - toimistotila k-m 2 - muut tilat k-m 2 Kuva 2. Suunnittelualueen nykyinen maankäyttö käyttötarkoituksen mukaan.

9 7 1.4 Liikennemallin kuvaus Aluejako ja liikenneverkko Työtä varten on muodostettu YTV:n ajoneuvoliikenteen kuvauksesta tarkennettu malli niin liikennekysynnän kuin verkkokuvauksenkin osalta. Liikennemalli käsittää koko Länsi-Vantaan alueen. Alue rajautuu pohjoisessa Vantaan ja Nurmijärven väliseen rajaan, etelässä Vantaan ja Helsingin väliseen rajaan ja lännessä Espoon kaupungin rajaan. Idässä mallialue ulottuu Pakkalaan asti. Mallissa on yhteensä 259 osa-aluetta, joista suunnittelualueella on 46 osaaluetta (kuva 3). Liikennemallin osa-aluejako on tihennetty YTV:n 596-aluejaosta Variston- Petikon-Vantaankosken alueella pysäköintialuetarkkuuteen, jotta maankäyttö on saatu kytkettyä liikenneverkkoon toimivuustarkastelujen edellyttämällä tarkkuudella. Kuvassa 4 on esitetty tarkastelualueen tie- ja katuverkon mitoitus liikennemallin verkkokuvauksessa. Linkin värikoodi kuvaa nopeusrajoitusta ja linkin paksuus kaistamäärää. Kuva 3. Suunnittelualue ja liikennemallin osa-aluejako. Kuva 4. Tie- ja katuverkon kuvaus liikennemallissa. Seudullinen liikennekysyntä Liikenteen kysyntäennusteet on laadittu EMME/2-ohjelmiston avulla hyödyntäen suunnittelualueen maankäyttötietoja sekä YTV:n liikennevirtamatriiseja pääkaupunkiseudulle ja ulkoisille alueille. Seudullinen liikennekysyntä on muodostettu tekemällä Länsi-Vantaan kattavan liikennemallialueen reunoilla ns. kehähaastattelu, jossa mallialueen liikennekysyntä on leikattu YTV:n nykytilanteen mukaisesta liikenneverkosta. Mallialueelle saapuva ja sieltä poistuva liikenne on syötetty 18 ulkosyöttölinkkiin. Liikennekysyntämatriiseina on käytetty YTV:n vuoden 2000 iltahuipputuntiennustetta sekä päivätuntiliikenteen ennustetta, jonka avulla lauantain kysyntä on muodostettu.

10 8 Kehähaastattelun tuloksena on saatu iltahuipputunnin ja päivätuntiliikenteen matriisit, jotka kuvaavat mallialueelle suuntautuvan ulkoisen kysynnän lisäksi mallialueen sisäisen liikenteen. Lauantain kysyntämatriisi on muodostettu arjen päivätuntimatriisin pohjalta hyödyntämällä Kaivokselan ja Pähkinärinteen LAM-pistetietoja vuodelta YTV:n kysyntämatriiseissa päivätuntiliikenne on määritelty olevan 5 % keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä (KAVL). Mittauspisteistä saatujen tunti- ja viikonpäivävaihtelujen perusteella on arvioitu, että lauantain keskimääräinen vuorokausiliikenne on 60 % arkivuorokausien keskiarvoliikenteestä. Lauantain huipputunti puolestaan on LAM-pistetietojen mukaan n. 9 % lauantain vuorokausiliikenteestä. Liikennetuotokset lauantain kysyntämatriisissa ovat symmetriset. Aluejakoa on tihennetty myös Marja-Vantaan alueella. Seudullinen kysyntä on jaettu tihennetylle osa-alueille hyödyntämällä ajoneuvoliikenteen tuotosmalleja, jotka ottavat huomioon osa-alueiden asukas- ja työpaikkamäärät. Ajoneuvoliikenteen tuotokset pohjautuvat nykyiseen kulkutapajakaumaan. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on nykytilanteessa iltahuipputuntina Vantaankosken alueella 50 % ja Variston alueella 37 % lähtevien matkojen osalta. Marja-ratahankkeen kulkutapajakaumavaikutukset tuovat epävarmuutta ennustettuun ajoneuvoliikenteen kasvuun erityisesti radan välittömässä läheisyydessä. Mahdollinen joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvu merkitsee siten ennustettuja pienempiä ajoneuvoliikenteen tuotoksia. Liikennetuotosten laskentaperiaatteet ja matkojen suuntautuminen Suunnittelualueen liikennetuotokset on laadittu erikseen alueen maankäyttölukujen ja -suunnitelmien mukaisten kerrosalatietojen perusteella, jolloin YTV:n kysyntämatriisien tuotokset näillä alueilla on laskettu erillisillä tuotosmalleilla. Matkojen suuntautuminen kaupan liikennettä lukuun ottamatta on sama kuin YTV:n seudullisessa mallissa. Erikoiskaupan matkoista 50 % on suunnattu Vantaan kaupan palveluverkkoselvityksen mukaisella Petikkoon sijoitetun asumiseen liittyvän erikoiskaupan suuntautumismallilla (kuva 5), joka ottaa huomioon seudullisesti kilpailevan muun tarjonnan. Kaupan tuotoksesta 50 % on suunnattu alueen muiden erikoistavarakauppojen tuotosten suhteessa. Malli olettaa siten alueelle saapuvan erikoiskaupan asiointimatkan suuntautuvan keskimäärin kahteen eri kohteeseen. Kuva 5. Alueen erikoiskaupan matkojen mallinnettu seudullinen suuntautuminen. 1.5 Tie- ja katuverkon toimivuus nykytilanteessa Liikennettä on tarkasteltu kahdessa liikennöintitilanteessa. Arjen iltahuipputunti (IHT) klo kuvaa tilannetta, jolloin työmatkaliikenne on maksimissaan ja verkkoa kuormittaa lisäksi asiointiliikenne. Lauantain huipputunti klo (LHT) puolestaan kuvaa tilannetta, jolloin työmatkaliikennettä ei ole, mutta asiointiliikenne on maksimissaan. Aamuhuipputuntia ei ole tarkasteltu, koska alueen kaupallisen luonteen vuoksi liikennekysyntä on suurinta iltahuipputuntina ja lauantain huipputuntina. Nykytilan arjen huipputunnin ja lauantain huipputunnin liikennekysynnät on kalibroitu ns. Spiessin menetelmällä vastaaman tuoreimpia liikennelaskentatietoja, joita on ollut käytettävissä Martinkyläntieltä Vihdintien, Riihimiehentien, Riihitontuntien, Raappavuorentien ja Kivivuorentien liittymistä. Näiden lisäksi laskentatiedot on saatu myös Tiilipojanlenkiltä ja Petikontien- Riihimiehentien liittymästä (kuva 6). Suunnittelualueen liikennetuotokset on laskettu tuotosmalleilla ennen varsinaista kalibrointia.

11 9 Kuva 6. Liittymät, joista oli käytettävissä liikennelaskentatietoja mallin kalibrointiin. Kuvassa 7 on esitetty huipputuntien kalibroidut liikennemäärät nykytilanteessa. Linkin värikoodi kuvaa kapasiteetin käyttöasteen perusteella tie- ja katuverkon ruuhkautumisherkkyyttä. Myös liittymissä on esitetty liittymien kapasiteetin käyttöaste. Suunnittelualueen keskeisissä liittymissä (Martinkyläntien liittymät ja Vihdintien Kehä III:n läntinen ramppi) on tehty liittymien yksityiskohtaiset toimivuustarkastelut Synchrolla, joka on liikennevalojen ajoituskaavioiden suunnitteluun sekä liittymien palvelutaso- ja kapasiteettitarkasteluihin tarkoitettu ohjelma. Synchron laskentamenetelmät perustuvat HCM 2000:n (Highway Capacity Manual) periaatteisiin. Muissa liittymissä kuormitusastetta on tarkasteltu menetelmällä, jossa liittymään saapuvaa kokonaisliikennettä verrataan liittymätyypin ja kaistamäärien perusteella määritettyyn kapasiteettiin. Menetelmä on karkeampi kuin liittymien toimivuustarkasteluiden erikoisohjelmat, mutta antaa kuitenkin hyvän käsityksen liittymän kapasiteetin käyttöasteesta ja sen muutoksista. Kuva 7. Liikenneverkon ja liittymien kuormittuminen v.2003 arjen iltahuipputuntina(iht) ja lauantain huipputuntina (LHT).

12 10 Nykytilanteessa arjen huipputuntina liikenteen toimivuusongelmia alueella ei ole. Kuormittuneimmat liittymät ovat Vihdintien ja Raappavuorentien liittymät. Tie- ja katuverkon kapasiteetin riittävyys ei ole toimivuuden kannalta kriittinen. Sen sijaan Riihimiehen- ja Riihitontuntien liittymissä lauantain huipputuntina on varsin korkea kapasiteetin käyttöaste. Riihimiehentien liittymä ruuhkautuu lauantain huipputuntina ja liittymän kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä. Näiden liittymien korkea kuormitusaste aiheutuu ensisijaisesti alueen sisäisestä kauppojen välisestä liikenteestä. Nykytilanteessa suunnittelualueen liittymät toimivat kokonaisuudessaan näitä kahta poikkeusta lukuun ottamatta varsin hyvin ilman suuria viivytyksiä. Arjen iltahuipputuntina verkko kuormittuu voimakkaimmin Martinkyläntien kummassakin päässä ja lauantain huipputuntina kriittisimpiä pisteitä ovat Riihimiehen- ja Riihitontuntien liittymät.

13 11 2 TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS VUONNA Lähtötilanne Seudullinen maankäyttö ja kysyntäennuste Vuoden 2015 vertailutilanteessa suunnittelualueen maankäyttö on oletettu nykyisen kaltaiseksi (Ve 0+ maankäyttö). Liikennekysyntä alueella on kuitenkin nykyistä suurempi. Yleinen liikenteen kasvu perustuu seudullisiin maankäyttömuutoksiin ja autoistumisen kasvuun. Maankäyttökokonaisuuksien kehittymisen liikenteellisiä vaikutuksia vuoden 2015 ennustetilanteessa on tutkittu jäljempänä. Tarkastelujen perusteella on annettu suositukset vuoden 2015 tie- ja katuverkkojärjestelyille, jotka mahdollistavat edellä kuvatun maankäytön kehittymispotentiaalin toteutumisen. Vuoden 2015 seudullinen liikennekysyntä on muodostettu YTV:n nykytilamatriisista ja PLJ 2002-kysyntämatriisista (ennustevuosi 2030) interpoloimalla siten, että nykyiseen liikennekysyntään on lisätty puolet vuoteen 2030 mennessä ennustetusta kasvusta. Seudullinen kysyntä on suurta erityisesti Marja-Vantaan alueella, jonka liikennetuotos on arvioitu samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavatyön liikenneselvityksen perusteella. Lähtötilanteen liikenneverkko ja seudulliset hankkeet Seudullisista liikennehankkeista vuoden 2015 ennustetilanteessa on oletettu toteutuneeksi Kehä II:n jatke Hämeenlinnanväylälle sekä Kehä III:n parantaminen välillä Vantaankoski-Lentoasemantie. Lisäksi Myllymäen eritasoliittymä sekä uusi katuyhteys Martinkyläntieltä Petakseen, kuten myös Tikkurilantien jatke Riipiläntielle on oletettu toteutuneiksi. Kuvassa 8 on esitetty tie- ja katuverkon sekä liittymien toimivuus vuoden 2015 liikennekysynnällä nykytilanteen mukaisella liikenneverkolla. Martinkyläntien tietyissä liittymissä ilmenee jo nykytilanteessa ajoittaista ruuhkautumista, mikä edellyttää katuverkon kehittämistä lähitulevaisuudessa. Kuva 8. Liikenneverkon ja liittymien kuormittuminen v.2015 nykyisellä liikenneverkolla arjen iltahuipputuntina ja lauantain huipputuntina. Suunnittelualueen maankäyttö nykytilanteen mukainen.

14 12 Kuvassa 9 on esitetty luonnos Martinkyläntien lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteistä, joilla väylä- ja liittymäkapasiteettia voidaan lisätä. Valoohjauksen tehostaminen liittymissä on yksi toimenpiteistä. Kuva 9. Luonnostelma Martinkyläntien lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteistä. Käytännössä lisäkapasiteetin saaminen Martinkyläntielle merkitsee kadun poikkileikkauksen muuttamista 2+2 kaistaiseksi Vihdintien ja Raappavuorentien välisellä osuudella. Toimenpide lisää siten kapasiteettia kriittisissä liittymissä, koska esimerkiksi Riihimiehentien liittymään saadaan kaksi vasemmalle kääntyvää kaistaa Martinkyläntielle. Katualue on nykyisten rakennusten takia kuitenkin melko ahdas, minkä vuoksi kaistat joudutaan mitoittamaan tavanomaista kapeammiksi. Lisäksi Kehä III:n Vihdintien ramppiliittymässä tulisi olla sujuvuuden takaamiseksi kaksi kääntyvää kaistaa oikealle Vihdintielle etelän suuntaan. Liikenteen toimivuus Kuvassa 10 on esitetty tie- ja katuverkon liikenteellinen toimivuus vuoden 2015 tilanteessa, jossa Martinkyläntietä on parannettu nykyisestä edellä esitetyn mukaisesti. Verkkoa kutsutaan jäljempänä Ve 0+ -verkoksi. Kuva 10. Liikenneverkon ja liittymien kuormittuminen v verkolla arjen iltahuipputuntina ja lauantain huipputuntina. Suunnittelualueen maankäyttö nykytilanteen mukainen.

15 Maankäyttöennuste vuodelle 2015 Maankäytön muutosarviot perustuvat tehtyihin kaavamuutoshakemuksiin ja aloitteisiin sekä Vantaan kaupungin kaavoittajien näkemyksiin alueen kehittymisestä. Kuvassa 11 on esitetty maankäytön muutokset, jotka on tässä selvityksessä oletettu toteutuneeksi noin vuoden aikajänteellä. Muutos kuvaa siten alueen keskipitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Teemakartan uusi kerrosala ei merkitse kokonaan uutta rakentamista, vaan osa kerrosalamuutokset tulevat uuden rakentamisen ohella käyttötarkoituksen muutoksen kautta. Näin on esimerkiksi Keskon alueella. Osa liikenteellisen tuotoksen kasvusta johtuu kerrosalan käyttötarkoituksen muutoksesta enemmän liikennettä tuottavaan toimintaa.tarkastelussa on oletettu, että käyttötarkoituksen muuttuessa teollisuus- ja varastorakennusten alueesta liikerakennusten korttelialueeksi rakennusoikeus pienenee 20 %. Suunniteltu maankäyttöpotentiaali kasvaa kokonaisuudessaan alueella noin 60 %. Kaupallinen kerrosala kasvaa suhteessa eniten, noin 147 %. Tämä merkitsee, että alueen liikennetuotokset kasvavat arjen iltahuipputuntina noin 80 % nykyisestä ja lauantain huipputuntina noin 120 %. Kuva 11. Keskipitkän aikavälin maankäytön muutosennuste vuodelle 2015.

16 14 Maankäyttökokonaisuuksien kehittämisen vaikutukset liikenteen toimivuuteen Maankäytön kehittymispotentiaalin toteutumista on aluksi tutkittu aluekokonaisuuksittain. Suunnittelualue on jaettu kolmeen aluekokonaisuuteen, joiden kehittymistä on tarkasteltu yksi kerrallaan. Oletukset kunkin aluekokonaisuuden (kuva 12) maankäytön muutoksista ja edelleen maankäytön muutosten vaikutuksista liikennetuotoksiin on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Alueiden kehittymistä on tarkasteltu edellä kuvatulla paikallisesti kehitetyllä tie- ja katuverkolla (Ve 0+).. Kuva 12. Aluekokonaisuudet, joiden kehittymistä on tarkasteltu yksitellen.

17 15 Taulukko 1. Oletukset aluekokonaisuuksien maankäyttömuutoksista v mennessä Alue Nykyinen maankäyttö (k-m 2 ) tuotantoja teollisuus liike- ja myymälä toimisto yhteensä Maankäytön muutos (k-m 2 ) liike- ja myymälä tuotantoja teollisuus toimisto yhteensä toimisto tuotanto- ja teollisuus liike- ja myymälä Hämeenkylä k-m Varisto Petikko Vantaankoski YHT Hämeenkylä Hämeenkylä Varisto 2003 Varisto 2015 Petikko 2003 Petikko 2015 Vantaankoski Vantaankoski Kuva 13. Keskipitkän aikavälin maankäyttömuutokset aluekokonaisuuksittain. Taulukko 2. Liikennetuotosten muutokset maankäytön kehitysvaihtoehdoilla Alue Liikennetuotokset nykyisellä maankäytöllä (ajon/h) IHT läht. IHT saap LHT läht. LHT saap. Tuotosten muutos (ajon/h) IHT läht. IHT saap LHT läht. LHT saap Varisto IHT läht IHT läht LHT saap LHT saap Petikko Hämeenkylä Vantaankoski YHT Hämeenkylä Varisto Petikko Vantaankoski Kuva 14. Liikennetuotosten muutokset aluekokonaisuuksittain

18 16 Variston maankäyttöhankkeet toteutuneet Kuva 15. Variston alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 IHT. Kuva 16. Variston alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 LHT.

19 17 Petikon maankäyttöhankkeet toteutuneet Kuva 17. Petikon alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 IHT. Kuva 18. Petikon alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 LHT.

20 18 Vantaankosken maankäyttöhankkeet toteutuneet Kuva 19. Vantaankosken alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 IHT. Kuva 20. Vantaankosken alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 LHT.

21 19 Kaikki keskipitkän maankäyttöhankkeet toteutuneet Kuva 21. Alueen 1.vaiheen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 IHT. Kuva 22. Alueen 1.vaiheen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 LHT.

22 Suuret tie- ja katuverkon kehittämistarpeet Tarkasteltavat hankkeet ja niiden kuvaus Tie- ja katuverkon kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksia liikenteen toimivuuteen on tutkittu vuoden 2015 tilanteessa liikennekysynnällä, jonka ensimmäisen maankäyttövaiheen suunnitelmien on ennustettu toteutuneina synnyttävän. Tie- ja katuverkon kehittämistoimenpideskenaarioiden vertailutilanteena toimii ennustetilanne, jossa kysyntä on edellä mainittu ja liikenneverkko vaihtoehdon 0+ mukainen. Aluksi on tutkittu laajemman verkon kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksia. Tällaisiksi on luokiteltu Kehä III:n kehittäminen sekä Luhtitien jatkeen toteuttaminen Raappavuorentielle, jotka ovat Martinkyläntien rinnakkaisyhteyksien kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi on tutkittu paikallisempia kehittämisratkaisuja. Vaikutukset on esitetty seuraavien sivujen kuvissa Kehä III:n kehittäminen välillä Vanhakartano-Vantaankoski on kuvattu vuonna 1999 laaditun toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on osoitettu mm. Askiston eritasoliittymä katujärjestelyineen sekä Kehä III:n 3+3-kaistainen poikkileikkaus Vihdintien liittymästä itään. Kehä III:n kehittäminen välillä Vantaankoski Lentoasemantie on liikenneväyläpolitiikkaa valmistelleen ministerityöryhmän investointiohjelmassa vuosille sijoitettu vuosina aloitettaviin hankkeiden koriin. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2002:n kehittämisohjelmassa hanke on sijoitettu ennen vuotta 2010 toteutettavaksi 1. vaiheen hankkeeksi. Kehä III:n kehittäminen välillä Vanhakartano-Vantaankoski on PLJ2002:n kehittämisohjelmassa sijoitettu 3.vaiheen ( ) hankkeisiin. Luhtitien jatke on Martinlaaksontien eteläpuolella sijaitsevan itä-länsi suuntaisen yhteyden suunnitelma Vihdintieltä Varistosta ja Vapaalasta Pellaksen kautta Raappavuorentielle. Yhteys toimii Variston ja Vapaalan yhteytenä Myyrmäkeen sekä palvelee myös joukkoliikennettä. Luhtitien toteuttamisen suunnitelmavaihtoehtoja on linjauksen itäpään osalta periaatteessa kolme: itäinen jatke Virtatielle (Ve 1), itäinen jatke Martinlaaksontielle (Ve 2) ja itäinen jatke Uomatielle (Ve 3). Tarkasteluissa on tutkittu kunkin linjausvaihtoehdon vaikutuksia. Orsi Variston ja Petikon välillä muodostaa periaatteellisen tarkastelun, joka kuvaa alueiden välisen toisen katuyhteyden kysyntää. Nykymallisessa verkkoratkaisussa ongelmana on Riihimiehentien korkea kuormittuminen. Tutkittu katuyhteys muodostaa vaihtoehtoisen yhteyden olemassa olevalle yhteydelle. Katuyhteyden sijainnista ei ole tehty tarkempia suunnitelmia, mutta sitä ei tulla sijoittamaan viheryhteyden kohdalle. Tässä yhteydessä määritetty sijainti on periaatteellinen eli tarkasteluissa on tutkittu yhteyttä, joka ei sijoittuisi viheryhteydelle. Kehä III:n liittymäjärjestelyt on tarkasteluvaihtoehto, jossa on tarkasteltu nykyisten katumaisten suuntaisliittymien korvaamista täydellisellä rombisella eritasoliittymällä. Tällöin liittymien lukumäärä tarkasteltavalla Kehä III:n osuudella pysyisi ennallaan. Petikon ja Variston välinen orsi voisi siten toimia rombisen eritasoliittymän vaiheittain toteuttamisen ensimmäisenä vaiheena. Vihdintien eritasoliittymä on Vihdintien ja Martinkyläntien nykyisen valoohjauksisen tasoliittymän paikalle esitetty suunnitteluvaihtoehto. Nykymallinen liittymä ei kestä kovin suurta kuormittumisen lisäystä. Eritasoliittymä on esitetty Viatekin suunnitelman mukaan eli kaakkois-sektorissa on silmukkaramppi, jolle ohjataan myös Vihdintieltä pohjoisesta tuleva virta. Länsipuolelta on rombinen ramppi etelään nykyisen McDonaldsin kulmalta. Petikontien kehittäminen 2+2-kaistaiseksi on Petikon puolella toteutettava kehittämisvaihtoehto, jolla pyritään saamaan lisää kapasiteettia Petikontien lisäksi korkeasti kuormittuvaan Petikontien ja Riihimiehentien liittymään. Toteutettava katuyhteys olisi käytännössä katumainen, ja Petikontien- Riihimiehentien liittymä valo-ohjauksinen. Yhteispysäköinti on luonnostelma paikallisten pysäköintijärjestelyjen toteuttamisesta, jossa Askon, Iskun ja Anttilan pysäköintijärjestelyt on keskitetty Martinkyläntien pysäköintikannelle. Järjestelyllä pyritään siihen, että alueiden välinen liikenne ei kuormittaisi lähiympäristön katuverkkoa ja liittymiä. Kuvassa 23 on esitetty tarkastellut toimenpiteet. Osa hankkeista on käsitelty periaatteellisella tasolla eli niiden sijainnista ei ole olemassa suunnitelmia.

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005

Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005 Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005 SISÄLTÖ Alkusanat... 1 1 Lähtökohdat... 3 2 Liikennemalli... 3 2.1 Aluejako ja liikenneverkot... 3 2.2 Nykytilanteen liikennekysyntämatriisien

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS 15.3.2013 2 1 JOHDANTO Etelä-Nummelan alueelle laadittiin liikenneselvitys vuonna 2009. Liikenneselvityksen tavoitteena oli osoittaa alueen

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella YHTEENVETO Vuoteen 2025 mennessä liikenne Kauniaisten tie- ja katuverkolla kasvaa ennusteen mukaan melko vähän.

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Tuusulan liikennemalli

Tuusulan liikennemalli Tuusulan liikennemalli 13.4.2015 1 Tuusulan liikennemallin esittely 2 Johdanto Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liikennemallin ensimmäinen versio on valmistunut vuonna 2010 ja kyseistä mallia sekä

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 25.3.2013 2 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Liikenneselvityksessä on tarkasteltu Sipoon Martinkylässä sijaitsevan, noin 125 hehtaarin

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Järvenpään liikenne-ennuste 2012

Järvenpään liikenne-ennuste 2012 Tapani Särkkä, Erkki Jaakkola, 1.0 25.10.2012 2 (28) 25.10.2012 SISÄLTÖ 1 TAUSTA. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄKUVAUS...

Lisätiedot

KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU

KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU MUISTIO 26.9.2012/THa Sivu 1/16 KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU 1 Taustaa Jyväskylän Kangas on merkittävä kaupunkikehityshanke, jota kehitetään teollisuusalueesta monipuoliseksi asumisen,

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut MUISTIO 14.6.2012 Lähtökohdat SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 5 2.1 VE0: Pormestarin P-laitos ja nykyinen katuverkko...

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke 6X134422 17.12.2012 SYSMÄN KUNTA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän kunta Päijät-Hämeen liitto S-Marketin

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen Katuverkon liikenteellinen toimivuus ja kehittämistoimenpiteet JJä / TRa v.3.0 31.12.2014 2 (35) 31.12.2014 SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Liikennetarkastelujen

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Juha Mäkinen 3.3.2014 2 (20) 3.3.2014 Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Nummen palvelukeskus Asemakaavan liikenneselvitys

Nummen palvelukeskus Asemakaavan liikenneselvitys Nummen palvelukeskus Asemakaavan liikenneselvitys Maiju Lintusaari Laura Björn 29.6.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Liikenteelliset tarpeet ajoneuvoliikenteen osalta 2 Saattoliikenne Perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet Pasilanväylän yleissuunnitelma on valmistunut v. 1992. Pasilanväylän keskiosan

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot