Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys"

Transkriptio

1 Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD

2 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie Vantaa Puhelin (09) VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN LIIKENNESELVITYS

3 1 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT Variston ja Petikon alue on seudullisesti merkittävä tilaa vievän erikois- ja tukkukaupan keskittymä, joka synnyttää erityisesti lauantai-iltapäivisin voimakkaan asiointiliikenteen. Kaupallisten toimintojen yhtenäisen luonteen seurauksena alueelle syntyy myös huomattava sisäinen liikenne. Vantaankosken alueella on suuria toimistorakennuksia, mutta alue on suurelta osin rakentumatta. Liikenteen sujuvuus nykytilanteessa on normaalisti tyydyttävä. Kriittisin liikennetilanne on lauantai-iltapäivä, jolloin Riihimiehentien ja Riihitontuntien liittymät ovat ajoittain ylikuormittuneet. Arkisin ei varsinaisia toimivuusongelmia ole, vaikka Martinkyläntien liittymistä Vihdintien, Raappavuorentien ja Kivivuorentien liittymissä kuormitusasteet ovat arjen iltahuipputuntina melko suuret, eikä merkittävälle liikenteen kasvulle ole tilaa. Petikon ja Variston alueelle on lähitulevaisuudessa suunnitteilla useita kaupallisen toiminnan laajennushankkeita. Vantaankosken alue on tulevaisuudessa toimisto- ja tuotantotoiminnan keskittymä. Maankäyttöhankkeet on jaoteltu kaavamuutoshakemusten ja Vantaan kaupungin kaavoittajien näkemysten perusteella oletetun toteutumisajankohdan mukaisesti keskipitkän ( ) ja pitkän aikavälin ( ) hankkeisiin. Absoluuttisen kasvun lisäksi maankäytön muuttaminen tuotantopainotteisesta toiminnasta kohti kaupallista toimintaa lisää olennaisesti liikennettä. k-m Toimisto Tuotanto ja teollisuus Myymälät Maankäytön ja erityisesti runsaasti liikennettä synnyttävän myymäläpintaalan lisääminen koko tarkastellussa laajuudessaan edellyttää suunnittelualueen liikenneverkon massiivista kehittämistä esitetyn tilavaraussuunnitelman mukaisesti. Näilläkään tie- ja katuverkon kehittämisratkaisuilla ei voida varmistaa liikenteen sujuvuutta vuoden 2030 ennustetilanteessa. Alueen ulkopuolisilla liikennehankkeilla (esimerkiksi Luhtitien jatke Raappavuorentielle) voidaan Martinkyläntien liikennettä keventää hieman, mutta ei kuitenkaan ratkaisevasti. Verkkoon saadaan tuntuvasti lisää kapasiteettia kehittämällä Martinkyläntie 2+2-kaistaiseksi ja toteuttamalla Kehä III:n Kivivuoren eritasoliittymä. Tämä mahdollistaa karkeasti arvioiden noin puolet kaavaillusta maankäytön lisäyksestä ilman verkon vakavaa ruuhkautumista. Lisäksi Kehä III:n liittymäjärjestelyjen kehittäminen ja muu parantaminen Kivivuorentiestä länteen, Vihdintien ja Martinkyläntien liittymän eritasoratkaisut sekä Petikontien kehittäminen mahdollistaisivat edelleen jonkin verran lisää maankäyttöä.

4 2 Pelkästään Variston alueella myymäläkannan kasvattaminen kaavamuutoshakemusten mukaisesti (lisäys 80 %) edellyttää Martinkyläntien parantamista 2+2-kaistaiseksi Vihdintien ja Raappavuorentien välillä. Tällöin liikenteen sujuvuus Martinkyläntiellä olisi lähellä nykytasoa. Vihdintien ja Martinkyläntien liittymän eritasoratkaisun tarve on Variston kehityksen ohella riippuvainen muiden lähialueiden kehityksestä sekä seudullisen liikenteen kasvusta. Vantaankosken toimisto- ja tuotantotilojen rakentaminen kaavamuutoshankkeiden ensivaiheen (-2015) mukaisesti edellyttää Kehä III:n liittymäjärjestelyjen (Kivivuoren eritasoliittymä) toteuttamista sekä Martinkyläntien 2+2- kaistaistamista Raappavuorentien ja Hämeenlinnanväylän itäisen ramppiliittymän välisellä osuudella. Tällöin Martinkyläntie tulee olla myös Hämeenlinnanväylän siltaosuudella 2+2-kaistainen. Pitkän aikavälin maankäyttöhankkeet saattavat kuitenkin johtaa 2+2-kaistaisen Martinkyläntien tasoliittymien ja Hämeenlinnanväylän ylikuormittumiseen iltaruuhkassa. Siten Vantaankosken-Sanomalan -alueen maankäytön suunnittelussa tulisikin painottaa liikenteen syöttämistä Kehä III:n suuntaan. Petikossa myymäläkannan kasvattaminen kaavamuutoshankkeiden mukaisesti edellyttää Petikontien ja Riihimiehentien liittymän parantamista. Kaupalliset hankkeet Petikon puolella lisäävät selvästi myös Variston kriittisimpien liittymien kuormittumista. Tuotantotoimintojen lisääminen alueella ei edellytä merkittäviä liikenneverkon kehittämistoimenpiteitä. Mikäli lähialueiden maankäyttö kehittyy voimakkaasti ja uusia yhteyksiä Kehä III:lle ja Martinkyläntielle rakennetaan, tulee varautua Petikontien 2+2-kaistaistamiseen Tiilipojanlenkin ja Tiilitien välillä. Alueen toimivuusongelmat johtuvat osittain myös nykyisistä tie- ja katuverkon järjestelyistä. Nykyisen Kehä III:n katuramppiliittymän korvaaminen varsinaisella eritasoliittymällä parantaisi kokonaisuudessaan suunnittelualueen saavutettavuutta, selkiyttäisi verkon liittymätoimintoja ja edelleen vähentäisi olennaisesti alueen sisäisestä liikenteestä aiheutuvia ongelmia kriittisissä liittymissä. Kehä III:n nykyisten katuramppiliittymien poistaminen heikentäisi oleellisesti Martinkyläntiellä Raappavuorentien ja Vihdintien liittymien liikenteellistä toimivuutta. Alueella tulisi myös toteuttaa kriittisten liittymien ympäristössä yhteispysäköintijärjestelyjä, jotka vähentäisivät yksittäisten pysäköintialueiden välistä ajoneuvoliikennettä. Alueen kriittisimpien liittymien ympäristössä toteutettavat yhteispysäköintijärjestelyt vähentäisivät jonkin verran myymälöiden välistä liikennettä ja keventäisivät katuverkon kuormitusta. Yksittäisten kaavamuutosten vaikutus verkon toimivuuteen riippuu rakennusten käyttötarkoituksesta, sijoittumisesta ja koosta. Tarkastelut on esitetty raportin liitteessä.

5 3 SISÄLTÖ YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT... 1 SISÄLTÖ... 3 ALKUSANAT SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUALUE JA SEN KEHITTYMINEN TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET NYKYINEN MAANKÄYTTÖ LIIKENNEMALLIN KUVAUS TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS NYKYTILANTEESSA TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS VUONNA LÄHTÖTILANNE MAANKÄYTTÖENNUSTE VUODELLE SUURET TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMISTARPEET PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET V TIE- JA KATUVERKOKSI.32 3 TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS VUONNA MAANKÄYTTÖENNUSTE VUODELLE TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS V LIITE 1. YKSITTÄISTEN MAANKÄYTTÖHANKKEIDEN VAIKUTUSTARKASTELUT LIITE 2. LIITTYMÄVIRTOJA JA TOIMIVUUKSIA LIITE 3. MARTINKYLÄNTIEN TILAVARAUSSUUNNITELMA... 51

6 4 ALKUSANAT Työn tavoitteena on ollut osoittaa Variston, Petikon ja Vantaankosken alueen nykyisen ja suunnitellun maankäytön synnyttämä liikenne sekä arvioida alueen tie- ja katuverkon toimivuutta erilaisissa ennusteskenaarioissa. Työssä on lisäksi tutkittu tie- ja katuverkon erilaisten kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia liikenteen toimivuuteen. Keskeisenä tavoitteena on ollut osoittaa tie- ja katuverkon pitkän aikavälin kehittämisratkaisu ja sen toimivuus. Lisäksi on arvioitu tiettyjen maankäytön kehittämishankkeiden vaikutukset liikennemääriin ja liikenteen toimivuuteen sekä osoitettu näistä johtuvat katu- ja liittymäjärjestelyjen muutostarpeet. Työn osatuloksena on laadittu Martinkyläntien tilavaraussuunnitelma Raappavuorentieltä länteen. Variston-Petikon-Vantaankosken -alueen liikenneselvitys on laadittu Vantaan kaupungin toimeksiannosta. Selvitystä ovat Vantaan kaupungin lisäksi rahoittaneet Isku Oy, Kesko Oyj, Kirjavälitys Oy, Lastentarvike Oy, Sanoma WSOY sekä SKS-Tekniikka Oy, joiden osalta hankkeiden vaikutuksia on tarkasteltu lähemmin. Selvitystä ohjasi työryhmä, johon ovat kuuluneet: Hannu Laakso, puheenjohtaja Vantaan kaupunki Ritva Valo Vantaan kaupunki Leena Viilo Vantaan kaupunki Teuvo Huutoniemi Vantaan kaupunki Pekka Haasanen Vantaan kaupunki Juha Hiekkala Vantaan kaupunki Noora Koskivaara Vantaan kaupunki Timo Kallaluoto Vantaan kaupunki Teuvo Kuparinen Vantaan kaupunki Jukka Peura Tiehallinto Johanna Saarivuo Kesko Oyj Pentti Katainen Sanoma WSOY Björn Kivimäki Kiinteistö Oy Vantaan Kiveliönmäki Juhani Ylhäinen YIT Rakennus Oy / Kirjavälitys Oy Patrick Eriksson Eriksson Arkkitehdit Oy / Lastentarvike Oy Jorma Öhman Arkkitehtitoimisto NVØ Ky / Isku Oy Heikki Hirvonen Evata Finland Oy / SKS-Tekniikka Oy Konsultteina työssä ovat toimineet Strafica Oy ja LT-Konsultit Oy. Liikenneennusteet ja toimivuustarkastelut on laadittu Strafica Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Hannu Pesonen ja Kari Hillo. Fyysisestä suunnittelusta ja katusuunnitelman laadinnasta on vastannut LT-Konsultit, jossa työstä on vastannut Jouni Ikäheimo. Työ käynnistettiin lokakuussa 2003 ja se valmistui syyskuussa 2004.

7 5 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue ja sen kehittyminen Variston-Petikon -alue on seudullisesti merkittävä tilaa vievän erikoiskaupan ja tukkukaupan keskittymä, jossa on nykytilanteessa toimistotyöpaikkojen ja pientuotannon lisäksi erityisesti rakentamiseen, asumiseen ja kodin sisustamiseen liittyvää kauppaa. Alueen sijainti seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta on hyvä, sillä se kytkeytyy kiinteästi pääkaupunkiseudun pääliikenneväyliin Kehä III:een, Vihdintiehen ja Hämeenlinnanväylään. Pääväylästön ohella alueen liikenteellisen rungon muodostavat Kehä III:n rinnakkaisyhteydet eli Martinkyläntie Kehä III:n eteläpuolella Varistossa ja Petikontie pohjoispuolella Petikossa. Kuva 1. Suunnittelualueen seudullinen sijainti. Alueelle on kaavailtu merkittävää uutta maankäyttöä. Lähitulevaisuudessa Variston ja Petikon alueille saattaa syntyä useita kaupallisen toiminnan laajennushankkeita, joiden vaikutusalue tulee olemaan laaja. Näiden lisäksi Vantaankoskelle saattaa muodostua hankkeita, jotka liittyvät käyttötarkoitukseltaan lähinnä korkean teknologian tuotannon sekä tutkimuksen ja kehittämisen toimintoihin, jolloin Vantaankoski on tulevaisuudessa toimisto- ja tuotantotoimintojen keskittymä. Asemakaavojen mukaan lisärakentamisen mahdollisuuksia on, ja useita kaavamuutosaloitteita on jo jätetty. Tulevaisuuden hankkeet vahvistavat alueen kaupallista asemaa kilpailevan tarjonnan lisääntyessä. Toisaalta myös alueen liikenne kasvaa. Alueen maankäyttö sijoittuu Kehä III:n eri puolille, mikä korostaa sisäisten yhteyksien kehittämisen merkitystä alueen vetovoimaisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta. On myös tärkeää varmistaa, ettei liikenteen ruuhkautuminen heijastu pääväylille saakka. Kaupan kilpailukyvyn osalta on tärkeää, että alueen lähisaavutettavuus pääliikenneväyliin pysyy ennallaan ja alueen sisäisen liikenteen toimivuus säilytetään. Liikenteen toimivuuden kannalta kriittisimpiä kohtia ovat Martinkyläntien valo-ohjatut tasoliittymät Vihdintien, Riihimiehentien sekä Riihitontuntien liittymissä, joiden kuormitus on voimakasta erityisesti lauantaisin. 1.2 Työn sisältö ja tavoitteet Työn tavoitteena on osoittaa alueen nykyisen ja suunnitellun maankäytön synnyttämä liikenne, arvioida alueen tie- ja katuverkon ratkaisuja yhteyksien kysynnän ja kapasiteetin riittävyyden kannalta sekä esittää alueen liikenneverkkoa ja maankäytön sijoittamista koskevia konkreettisia päätelmiä ja suosituksia kaavoitustyön tueksi. Työssä on tutkittu Martinkyläntien ja lähiverkon toimivuutta erilaisilla maankäytön ja liikenneverkon kehittämisvaihtoehdoilla. Alueelle on tehty joitakin konkreettisia maankäyttösuunnitelmia, joiden lisäksi työssä on selvitetty myös kaavan toteutumattoman rakennusalan täydentämisen vaikutuksia. Aikajänne on ulotettu nykytilan tarkasteluista vuoden 2015 välivaiheen skenaarion kautta edelleen lopputilanteen tarkasteluihin v. 2030, jolloin nykyisistä suunnitelmista löytyvät tie- ja katuhankkeet on oletettu toteutuneiksi. Lisäksi työssä on osoitettu yksittäisen hankkeiden liikenteellisiä vaikutuksia ja esitetty hankkeisiin liittyviä suunnittelun periaateratkaisuja. Selvityksen tulosten perusteella Martinkyläntielle on laadittu alustava tilavaraussuunnitelma Raappavuorentieltä länteen.

8 6 1.3 Nykyinen maankäyttö Tässä selvityksessä maankäyttötiedot on luokiteltu liikennetuotosten määrittämistä varten käyttötarkoituksen perusteella asumiseen, liike- ja myymälätilaan, tuotanto- ja varastotilaan, toimistotilaan sekä muuhun tilaan. Kuvassa 2 on esitetty käyttötarkoituksen mukaan luokiteltuna teemakarttana nykytilanteen maankäyttö. Nykytilan maankäyttötiedot perustuvat SeutuCD 2002:n rakennustietuekuvauksiin, joita on karkean käyttötarkoitusluokittelun perusteella täydennetty paikallistuntemuksen perusteella. SeutuCD:n mukaan alueella on kaikkiaan noin k-m 2 rakennettua kerrosalaa, joka jakaantuu käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: - asuminen k-m 2 - liike- ja myymälätila k-m 2 - tuotanto- ja varastotila k-m 2 - toimistotila k-m 2 - muut tilat k-m 2 Kuva 2. Suunnittelualueen nykyinen maankäyttö käyttötarkoituksen mukaan.

9 7 1.4 Liikennemallin kuvaus Aluejako ja liikenneverkko Työtä varten on muodostettu YTV:n ajoneuvoliikenteen kuvauksesta tarkennettu malli niin liikennekysynnän kuin verkkokuvauksenkin osalta. Liikennemalli käsittää koko Länsi-Vantaan alueen. Alue rajautuu pohjoisessa Vantaan ja Nurmijärven väliseen rajaan, etelässä Vantaan ja Helsingin väliseen rajaan ja lännessä Espoon kaupungin rajaan. Idässä mallialue ulottuu Pakkalaan asti. Mallissa on yhteensä 259 osa-aluetta, joista suunnittelualueella on 46 osaaluetta (kuva 3). Liikennemallin osa-aluejako on tihennetty YTV:n 596-aluejaosta Variston- Petikon-Vantaankosken alueella pysäköintialuetarkkuuteen, jotta maankäyttö on saatu kytkettyä liikenneverkkoon toimivuustarkastelujen edellyttämällä tarkkuudella. Kuvassa 4 on esitetty tarkastelualueen tie- ja katuverkon mitoitus liikennemallin verkkokuvauksessa. Linkin värikoodi kuvaa nopeusrajoitusta ja linkin paksuus kaistamäärää. Kuva 3. Suunnittelualue ja liikennemallin osa-aluejako. Kuva 4. Tie- ja katuverkon kuvaus liikennemallissa. Seudullinen liikennekysyntä Liikenteen kysyntäennusteet on laadittu EMME/2-ohjelmiston avulla hyödyntäen suunnittelualueen maankäyttötietoja sekä YTV:n liikennevirtamatriiseja pääkaupunkiseudulle ja ulkoisille alueille. Seudullinen liikennekysyntä on muodostettu tekemällä Länsi-Vantaan kattavan liikennemallialueen reunoilla ns. kehähaastattelu, jossa mallialueen liikennekysyntä on leikattu YTV:n nykytilanteen mukaisesta liikenneverkosta. Mallialueelle saapuva ja sieltä poistuva liikenne on syötetty 18 ulkosyöttölinkkiin. Liikennekysyntämatriiseina on käytetty YTV:n vuoden 2000 iltahuipputuntiennustetta sekä päivätuntiliikenteen ennustetta, jonka avulla lauantain kysyntä on muodostettu.

10 8 Kehähaastattelun tuloksena on saatu iltahuipputunnin ja päivätuntiliikenteen matriisit, jotka kuvaavat mallialueelle suuntautuvan ulkoisen kysynnän lisäksi mallialueen sisäisen liikenteen. Lauantain kysyntämatriisi on muodostettu arjen päivätuntimatriisin pohjalta hyödyntämällä Kaivokselan ja Pähkinärinteen LAM-pistetietoja vuodelta YTV:n kysyntämatriiseissa päivätuntiliikenne on määritelty olevan 5 % keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä (KAVL). Mittauspisteistä saatujen tunti- ja viikonpäivävaihtelujen perusteella on arvioitu, että lauantain keskimääräinen vuorokausiliikenne on 60 % arkivuorokausien keskiarvoliikenteestä. Lauantain huipputunti puolestaan on LAM-pistetietojen mukaan n. 9 % lauantain vuorokausiliikenteestä. Liikennetuotokset lauantain kysyntämatriisissa ovat symmetriset. Aluejakoa on tihennetty myös Marja-Vantaan alueella. Seudullinen kysyntä on jaettu tihennetylle osa-alueille hyödyntämällä ajoneuvoliikenteen tuotosmalleja, jotka ottavat huomioon osa-alueiden asukas- ja työpaikkamäärät. Ajoneuvoliikenteen tuotokset pohjautuvat nykyiseen kulkutapajakaumaan. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on nykytilanteessa iltahuipputuntina Vantaankosken alueella 50 % ja Variston alueella 37 % lähtevien matkojen osalta. Marja-ratahankkeen kulkutapajakaumavaikutukset tuovat epävarmuutta ennustettuun ajoneuvoliikenteen kasvuun erityisesti radan välittömässä läheisyydessä. Mahdollinen joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvu merkitsee siten ennustettuja pienempiä ajoneuvoliikenteen tuotoksia. Liikennetuotosten laskentaperiaatteet ja matkojen suuntautuminen Suunnittelualueen liikennetuotokset on laadittu erikseen alueen maankäyttölukujen ja -suunnitelmien mukaisten kerrosalatietojen perusteella, jolloin YTV:n kysyntämatriisien tuotokset näillä alueilla on laskettu erillisillä tuotosmalleilla. Matkojen suuntautuminen kaupan liikennettä lukuun ottamatta on sama kuin YTV:n seudullisessa mallissa. Erikoiskaupan matkoista 50 % on suunnattu Vantaan kaupan palveluverkkoselvityksen mukaisella Petikkoon sijoitetun asumiseen liittyvän erikoiskaupan suuntautumismallilla (kuva 5), joka ottaa huomioon seudullisesti kilpailevan muun tarjonnan. Kaupan tuotoksesta 50 % on suunnattu alueen muiden erikoistavarakauppojen tuotosten suhteessa. Malli olettaa siten alueelle saapuvan erikoiskaupan asiointimatkan suuntautuvan keskimäärin kahteen eri kohteeseen. Kuva 5. Alueen erikoiskaupan matkojen mallinnettu seudullinen suuntautuminen. 1.5 Tie- ja katuverkon toimivuus nykytilanteessa Liikennettä on tarkasteltu kahdessa liikennöintitilanteessa. Arjen iltahuipputunti (IHT) klo kuvaa tilannetta, jolloin työmatkaliikenne on maksimissaan ja verkkoa kuormittaa lisäksi asiointiliikenne. Lauantain huipputunti klo (LHT) puolestaan kuvaa tilannetta, jolloin työmatkaliikennettä ei ole, mutta asiointiliikenne on maksimissaan. Aamuhuipputuntia ei ole tarkasteltu, koska alueen kaupallisen luonteen vuoksi liikennekysyntä on suurinta iltahuipputuntina ja lauantain huipputuntina. Nykytilan arjen huipputunnin ja lauantain huipputunnin liikennekysynnät on kalibroitu ns. Spiessin menetelmällä vastaaman tuoreimpia liikennelaskentatietoja, joita on ollut käytettävissä Martinkyläntieltä Vihdintien, Riihimiehentien, Riihitontuntien, Raappavuorentien ja Kivivuorentien liittymistä. Näiden lisäksi laskentatiedot on saatu myös Tiilipojanlenkiltä ja Petikontien- Riihimiehentien liittymästä (kuva 6). Suunnittelualueen liikennetuotokset on laskettu tuotosmalleilla ennen varsinaista kalibrointia.

11 9 Kuva 6. Liittymät, joista oli käytettävissä liikennelaskentatietoja mallin kalibrointiin. Kuvassa 7 on esitetty huipputuntien kalibroidut liikennemäärät nykytilanteessa. Linkin värikoodi kuvaa kapasiteetin käyttöasteen perusteella tie- ja katuverkon ruuhkautumisherkkyyttä. Myös liittymissä on esitetty liittymien kapasiteetin käyttöaste. Suunnittelualueen keskeisissä liittymissä (Martinkyläntien liittymät ja Vihdintien Kehä III:n läntinen ramppi) on tehty liittymien yksityiskohtaiset toimivuustarkastelut Synchrolla, joka on liikennevalojen ajoituskaavioiden suunnitteluun sekä liittymien palvelutaso- ja kapasiteettitarkasteluihin tarkoitettu ohjelma. Synchron laskentamenetelmät perustuvat HCM 2000:n (Highway Capacity Manual) periaatteisiin. Muissa liittymissä kuormitusastetta on tarkasteltu menetelmällä, jossa liittymään saapuvaa kokonaisliikennettä verrataan liittymätyypin ja kaistamäärien perusteella määritettyyn kapasiteettiin. Menetelmä on karkeampi kuin liittymien toimivuustarkasteluiden erikoisohjelmat, mutta antaa kuitenkin hyvän käsityksen liittymän kapasiteetin käyttöasteesta ja sen muutoksista. Kuva 7. Liikenneverkon ja liittymien kuormittuminen v.2003 arjen iltahuipputuntina(iht) ja lauantain huipputuntina (LHT).

12 10 Nykytilanteessa arjen huipputuntina liikenteen toimivuusongelmia alueella ei ole. Kuormittuneimmat liittymät ovat Vihdintien ja Raappavuorentien liittymät. Tie- ja katuverkon kapasiteetin riittävyys ei ole toimivuuden kannalta kriittinen. Sen sijaan Riihimiehen- ja Riihitontuntien liittymissä lauantain huipputuntina on varsin korkea kapasiteetin käyttöaste. Riihimiehentien liittymä ruuhkautuu lauantain huipputuntina ja liittymän kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä. Näiden liittymien korkea kuormitusaste aiheutuu ensisijaisesti alueen sisäisestä kauppojen välisestä liikenteestä. Nykytilanteessa suunnittelualueen liittymät toimivat kokonaisuudessaan näitä kahta poikkeusta lukuun ottamatta varsin hyvin ilman suuria viivytyksiä. Arjen iltahuipputuntina verkko kuormittuu voimakkaimmin Martinkyläntien kummassakin päässä ja lauantain huipputuntina kriittisimpiä pisteitä ovat Riihimiehen- ja Riihitontuntien liittymät.

13 11 2 TIE- JA KATUVERKON TOIMIVUUS VUONNA Lähtötilanne Seudullinen maankäyttö ja kysyntäennuste Vuoden 2015 vertailutilanteessa suunnittelualueen maankäyttö on oletettu nykyisen kaltaiseksi (Ve 0+ maankäyttö). Liikennekysyntä alueella on kuitenkin nykyistä suurempi. Yleinen liikenteen kasvu perustuu seudullisiin maankäyttömuutoksiin ja autoistumisen kasvuun. Maankäyttökokonaisuuksien kehittymisen liikenteellisiä vaikutuksia vuoden 2015 ennustetilanteessa on tutkittu jäljempänä. Tarkastelujen perusteella on annettu suositukset vuoden 2015 tie- ja katuverkkojärjestelyille, jotka mahdollistavat edellä kuvatun maankäytön kehittymispotentiaalin toteutumisen. Vuoden 2015 seudullinen liikennekysyntä on muodostettu YTV:n nykytilamatriisista ja PLJ 2002-kysyntämatriisista (ennustevuosi 2030) interpoloimalla siten, että nykyiseen liikennekysyntään on lisätty puolet vuoteen 2030 mennessä ennustetusta kasvusta. Seudullinen kysyntä on suurta erityisesti Marja-Vantaan alueella, jonka liikennetuotos on arvioitu samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavatyön liikenneselvityksen perusteella. Lähtötilanteen liikenneverkko ja seudulliset hankkeet Seudullisista liikennehankkeista vuoden 2015 ennustetilanteessa on oletettu toteutuneeksi Kehä II:n jatke Hämeenlinnanväylälle sekä Kehä III:n parantaminen välillä Vantaankoski-Lentoasemantie. Lisäksi Myllymäen eritasoliittymä sekä uusi katuyhteys Martinkyläntieltä Petakseen, kuten myös Tikkurilantien jatke Riipiläntielle on oletettu toteutuneiksi. Kuvassa 8 on esitetty tie- ja katuverkon sekä liittymien toimivuus vuoden 2015 liikennekysynnällä nykytilanteen mukaisella liikenneverkolla. Martinkyläntien tietyissä liittymissä ilmenee jo nykytilanteessa ajoittaista ruuhkautumista, mikä edellyttää katuverkon kehittämistä lähitulevaisuudessa. Kuva 8. Liikenneverkon ja liittymien kuormittuminen v.2015 nykyisellä liikenneverkolla arjen iltahuipputuntina ja lauantain huipputuntina. Suunnittelualueen maankäyttö nykytilanteen mukainen.

14 12 Kuvassa 9 on esitetty luonnos Martinkyläntien lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteistä, joilla väylä- ja liittymäkapasiteettia voidaan lisätä. Valoohjauksen tehostaminen liittymissä on yksi toimenpiteistä. Kuva 9. Luonnostelma Martinkyläntien lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteistä. Käytännössä lisäkapasiteetin saaminen Martinkyläntielle merkitsee kadun poikkileikkauksen muuttamista 2+2 kaistaiseksi Vihdintien ja Raappavuorentien välisellä osuudella. Toimenpide lisää siten kapasiteettia kriittisissä liittymissä, koska esimerkiksi Riihimiehentien liittymään saadaan kaksi vasemmalle kääntyvää kaistaa Martinkyläntielle. Katualue on nykyisten rakennusten takia kuitenkin melko ahdas, minkä vuoksi kaistat joudutaan mitoittamaan tavanomaista kapeammiksi. Lisäksi Kehä III:n Vihdintien ramppiliittymässä tulisi olla sujuvuuden takaamiseksi kaksi kääntyvää kaistaa oikealle Vihdintielle etelän suuntaan. Liikenteen toimivuus Kuvassa 10 on esitetty tie- ja katuverkon liikenteellinen toimivuus vuoden 2015 tilanteessa, jossa Martinkyläntietä on parannettu nykyisestä edellä esitetyn mukaisesti. Verkkoa kutsutaan jäljempänä Ve 0+ -verkoksi. Kuva 10. Liikenneverkon ja liittymien kuormittuminen v verkolla arjen iltahuipputuntina ja lauantain huipputuntina. Suunnittelualueen maankäyttö nykytilanteen mukainen.

15 Maankäyttöennuste vuodelle 2015 Maankäytön muutosarviot perustuvat tehtyihin kaavamuutoshakemuksiin ja aloitteisiin sekä Vantaan kaupungin kaavoittajien näkemyksiin alueen kehittymisestä. Kuvassa 11 on esitetty maankäytön muutokset, jotka on tässä selvityksessä oletettu toteutuneeksi noin vuoden aikajänteellä. Muutos kuvaa siten alueen keskipitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Teemakartan uusi kerrosala ei merkitse kokonaan uutta rakentamista, vaan osa kerrosalamuutokset tulevat uuden rakentamisen ohella käyttötarkoituksen muutoksen kautta. Näin on esimerkiksi Keskon alueella. Osa liikenteellisen tuotoksen kasvusta johtuu kerrosalan käyttötarkoituksen muutoksesta enemmän liikennettä tuottavaan toimintaa.tarkastelussa on oletettu, että käyttötarkoituksen muuttuessa teollisuus- ja varastorakennusten alueesta liikerakennusten korttelialueeksi rakennusoikeus pienenee 20 %. Suunniteltu maankäyttöpotentiaali kasvaa kokonaisuudessaan alueella noin 60 %. Kaupallinen kerrosala kasvaa suhteessa eniten, noin 147 %. Tämä merkitsee, että alueen liikennetuotokset kasvavat arjen iltahuipputuntina noin 80 % nykyisestä ja lauantain huipputuntina noin 120 %. Kuva 11. Keskipitkän aikavälin maankäytön muutosennuste vuodelle 2015.

16 14 Maankäyttökokonaisuuksien kehittämisen vaikutukset liikenteen toimivuuteen Maankäytön kehittymispotentiaalin toteutumista on aluksi tutkittu aluekokonaisuuksittain. Suunnittelualue on jaettu kolmeen aluekokonaisuuteen, joiden kehittymistä on tarkasteltu yksi kerrallaan. Oletukset kunkin aluekokonaisuuden (kuva 12) maankäytön muutoksista ja edelleen maankäytön muutosten vaikutuksista liikennetuotoksiin on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Alueiden kehittymistä on tarkasteltu edellä kuvatulla paikallisesti kehitetyllä tie- ja katuverkolla (Ve 0+).. Kuva 12. Aluekokonaisuudet, joiden kehittymistä on tarkasteltu yksitellen.

17 15 Taulukko 1. Oletukset aluekokonaisuuksien maankäyttömuutoksista v mennessä Alue Nykyinen maankäyttö (k-m 2 ) tuotantoja teollisuus liike- ja myymälä toimisto yhteensä Maankäytön muutos (k-m 2 ) liike- ja myymälä tuotantoja teollisuus toimisto yhteensä toimisto tuotanto- ja teollisuus liike- ja myymälä Hämeenkylä k-m Varisto Petikko Vantaankoski YHT Hämeenkylä Hämeenkylä Varisto 2003 Varisto 2015 Petikko 2003 Petikko 2015 Vantaankoski Vantaankoski Kuva 13. Keskipitkän aikavälin maankäyttömuutokset aluekokonaisuuksittain. Taulukko 2. Liikennetuotosten muutokset maankäytön kehitysvaihtoehdoilla Alue Liikennetuotokset nykyisellä maankäytöllä (ajon/h) IHT läht. IHT saap LHT läht. LHT saap. Tuotosten muutos (ajon/h) IHT läht. IHT saap LHT läht. LHT saap Varisto IHT läht IHT läht LHT saap LHT saap Petikko Hämeenkylä Vantaankoski YHT Hämeenkylä Varisto Petikko Vantaankoski Kuva 14. Liikennetuotosten muutokset aluekokonaisuuksittain

18 16 Variston maankäyttöhankkeet toteutuneet Kuva 15. Variston alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 IHT. Kuva 16. Variston alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 LHT.

19 17 Petikon maankäyttöhankkeet toteutuneet Kuva 17. Petikon alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 IHT. Kuva 18. Petikon alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 LHT.

20 18 Vantaankosken maankäyttöhankkeet toteutuneet Kuva 19. Vantaankosken alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 IHT. Kuva 20. Vantaankosken alueen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 LHT.

21 19 Kaikki keskipitkän maankäyttöhankkeet toteutuneet Kuva 21. Alueen 1.vaiheen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 IHT. Kuva 22. Alueen 1.vaiheen kehittymisen liikenteelliset vaikutukset 2015 LHT.

22 Suuret tie- ja katuverkon kehittämistarpeet Tarkasteltavat hankkeet ja niiden kuvaus Tie- ja katuverkon kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksia liikenteen toimivuuteen on tutkittu vuoden 2015 tilanteessa liikennekysynnällä, jonka ensimmäisen maankäyttövaiheen suunnitelmien on ennustettu toteutuneina synnyttävän. Tie- ja katuverkon kehittämistoimenpideskenaarioiden vertailutilanteena toimii ennustetilanne, jossa kysyntä on edellä mainittu ja liikenneverkko vaihtoehdon 0+ mukainen. Aluksi on tutkittu laajemman verkon kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksia. Tällaisiksi on luokiteltu Kehä III:n kehittäminen sekä Luhtitien jatkeen toteuttaminen Raappavuorentielle, jotka ovat Martinkyläntien rinnakkaisyhteyksien kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi on tutkittu paikallisempia kehittämisratkaisuja. Vaikutukset on esitetty seuraavien sivujen kuvissa Kehä III:n kehittäminen välillä Vanhakartano-Vantaankoski on kuvattu vuonna 1999 laaditun toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on osoitettu mm. Askiston eritasoliittymä katujärjestelyineen sekä Kehä III:n 3+3-kaistainen poikkileikkaus Vihdintien liittymästä itään. Kehä III:n kehittäminen välillä Vantaankoski Lentoasemantie on liikenneväyläpolitiikkaa valmistelleen ministerityöryhmän investointiohjelmassa vuosille sijoitettu vuosina aloitettaviin hankkeiden koriin. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2002:n kehittämisohjelmassa hanke on sijoitettu ennen vuotta 2010 toteutettavaksi 1. vaiheen hankkeeksi. Kehä III:n kehittäminen välillä Vanhakartano-Vantaankoski on PLJ2002:n kehittämisohjelmassa sijoitettu 3.vaiheen ( ) hankkeisiin. Luhtitien jatke on Martinlaaksontien eteläpuolella sijaitsevan itä-länsi suuntaisen yhteyden suunnitelma Vihdintieltä Varistosta ja Vapaalasta Pellaksen kautta Raappavuorentielle. Yhteys toimii Variston ja Vapaalan yhteytenä Myyrmäkeen sekä palvelee myös joukkoliikennettä. Luhtitien toteuttamisen suunnitelmavaihtoehtoja on linjauksen itäpään osalta periaatteessa kolme: itäinen jatke Virtatielle (Ve 1), itäinen jatke Martinlaaksontielle (Ve 2) ja itäinen jatke Uomatielle (Ve 3). Tarkasteluissa on tutkittu kunkin linjausvaihtoehdon vaikutuksia. Orsi Variston ja Petikon välillä muodostaa periaatteellisen tarkastelun, joka kuvaa alueiden välisen toisen katuyhteyden kysyntää. Nykymallisessa verkkoratkaisussa ongelmana on Riihimiehentien korkea kuormittuminen. Tutkittu katuyhteys muodostaa vaihtoehtoisen yhteyden olemassa olevalle yhteydelle. Katuyhteyden sijainnista ei ole tehty tarkempia suunnitelmia, mutta sitä ei tulla sijoittamaan viheryhteyden kohdalle. Tässä yhteydessä määritetty sijainti on periaatteellinen eli tarkasteluissa on tutkittu yhteyttä, joka ei sijoittuisi viheryhteydelle. Kehä III:n liittymäjärjestelyt on tarkasteluvaihtoehto, jossa on tarkasteltu nykyisten katumaisten suuntaisliittymien korvaamista täydellisellä rombisella eritasoliittymällä. Tällöin liittymien lukumäärä tarkasteltavalla Kehä III:n osuudella pysyisi ennallaan. Petikon ja Variston välinen orsi voisi siten toimia rombisen eritasoliittymän vaiheittain toteuttamisen ensimmäisenä vaiheena. Vihdintien eritasoliittymä on Vihdintien ja Martinkyläntien nykyisen valoohjauksisen tasoliittymän paikalle esitetty suunnitteluvaihtoehto. Nykymallinen liittymä ei kestä kovin suurta kuormittumisen lisäystä. Eritasoliittymä on esitetty Viatekin suunnitelman mukaan eli kaakkois-sektorissa on silmukkaramppi, jolle ohjataan myös Vihdintieltä pohjoisesta tuleva virta. Länsipuolelta on rombinen ramppi etelään nykyisen McDonaldsin kulmalta. Petikontien kehittäminen 2+2-kaistaiseksi on Petikon puolella toteutettava kehittämisvaihtoehto, jolla pyritään saamaan lisää kapasiteettia Petikontien lisäksi korkeasti kuormittuvaan Petikontien ja Riihimiehentien liittymään. Toteutettava katuyhteys olisi käytännössä katumainen, ja Petikontien- Riihimiehentien liittymä valo-ohjauksinen. Yhteispysäköinti on luonnostelma paikallisten pysäköintijärjestelyjen toteuttamisesta, jossa Askon, Iskun ja Anttilan pysäköintijärjestelyt on keskitetty Martinkyläntien pysäköintikannelle. Järjestelyllä pyritään siihen, että alueiden välinen liikenne ei kuormittaisi lähiympäristön katuverkkoa ja liittymiä. Kuvassa 23 on esitetty tarkastellut toimenpiteet. Osa hankkeista on käsitelty periaatteellisella tasolla eli niiden sijainnista ei ole olemassa suunnitelmia.

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Tuusulan liikennemalli

Tuusulan liikennemalli Tuusulan liikennemalli 13.4.2015 1 Tuusulan liikennemallin esittely 2 Johdanto Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liikennemallin ensimmäinen versio on valmistunut vuonna 2010 ja kyseistä mallia sekä

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS Seinäjoen kaupunki Sito Oy Strafica Oy 6.5.2010 Seinäjoen Kauppa-Joupin liikenneselvitys 2 ESIPUHE Tämä 6.5.2010 päivätty Kauppa-Joupin liikenneselvityksen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Veturitien työnaikaiset järjestelyt Liikenteelliset vaikutukset ja liikenteen toimivuusanalyysi

Veturitien työnaikaiset järjestelyt Liikenteelliset vaikutukset ja liikenteen toimivuusanalyysi Veturitien työnaikaiset järjestelyt Liikenteelliset vaikutukset ja liikenteen toimivuusanalyysi 28.3.2013 Alkusanat Keski-Pasilan kehittämiseen liittyen Veturitie Länsi-Pasilan kohdalla linjataan nykyiseltä

Lisätiedot

Järvenpään liikenne-ennuste 2012

Järvenpään liikenne-ennuste 2012 Tapani Särkkä, Erkki Jaakkola, 1.0 25.10.2012 2 (28) 25.10.2012 SISÄLTÖ 1 TAUSTA. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄKUVAUS...

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU

KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU MUISTIO 26.9.2012/THa Sivu 1/16 KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU 1 Taustaa Jyväskylän Kangas on merkittävä kaupunkikehityshanke, jota kehitetään teollisuusalueesta monipuoliseksi asumisen,

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet Pasilanväylän yleissuunnitelma on valmistunut v. 1992. Pasilanväylän keskiosan

Lisätiedot

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET 20.5.2014 Esipuhe Kanta-Hämeen valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan mm. Moreenin ja Harvialan alueiden liikennekysymyksiä. Yksi niistä on ns.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Nummen palvelukeskus Asemakaavan liikenneselvitys

Nummen palvelukeskus Asemakaavan liikenneselvitys Nummen palvelukeskus Asemakaavan liikenneselvitys Maiju Lintusaari Laura Björn 29.6.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Liikenteelliset tarpeet ajoneuvoliikenteen osalta 2 Saattoliikenne Perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio

Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio 3.6.2010 Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio 1. Nykytilanne Laukaantie on tärkeä seudullinen pääväylä ja yksi Jyväskylän kaupungin viidestä pääsisääntuloväylästä.

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset

XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset LIIKENNETARKASTELUT = LIVA-liittymä = ETL-liittymä = liittymä etelästä/pohjoiseen = 80 km/h = 70 km/h = 60 km/h = 40 km/h normaali ETL XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset = LIVA-liittymä = ETL-liittymä

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101)

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Selvitys monitoimitalon korttelin (2031) ajoyhteydestä Masalan urheilupuiston asemakaavaehdotuksessa Masalantielle ja Sundsbergintielle sekä niihin liittyviin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit

Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit Liite 4 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit Liidea Oy 24.6.2010 Sisällysluettelo Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit 3 KORTTELIT VAARANPIHA,

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004 Korso-Savio maankäyttöselvitys Johdanto Vantaan ja Keravan kaupunginhallitukset ovat 27.1.2003 hyväksyneet

Lisätiedot