ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ"

Transkriptio

1 ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA TALOUS- JA TILINPÄÄTÖSILTAPÄIVÄ KTM Antti Suulamo BDO FinnPartners Oy

2 KIINTEISTÖNLUOVUTUSTEN VEROLLISUUS AVL:n kiinteistökäsite AVL 28 :ssä (maa-alue, rakennus ja pysyvä rakennelma tai niiden osa + rakennuksen laitteet) verollisuuden pääsääntö AVL 27.1 :ssä: kiinteistön (esim. rakennus, tontti, huoneisto-osake) myynnistä ei suoriteta arvonlisävero myös näiden muu luovutus (esim. vuokraus tai osakkaan hallintaoikeus) on lähtökohtaisesti arvonlisäverotonta kiinteistönluovutusta ei ole vähennysoikeutta arvonlisäverotuksessa 1

3 Poikkeukset verottomuudesta (AVL 29 ) Sen estämättä, mitä 27 :ssä säädetään, veroa suoritetaan mm.: rakentamispalvelun myynnistä hotelli- ja leirintäaluetoiminnassa sekä niihin verrattavassa majoitustoiminnassa tapahtuvasta huoneiden, leirintäpaikkojen, mökkien ja muiden sellaisten tilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta kokous-, näyttely- tai urheilutilan taikka muun sellaisen tilan käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta pysäköintitoiminnassa tapahtuvasta pysäköintipaikkojen luovuttamisesta ilmoitus- tai mainostilan, ajanviete- tai virvoitusjuomaautomaatin tai muun sellaisen laitteen taikka pelin vaatiman tilan luovuttamisesta kiinteistöltä 2

4 Vapaaehtoinen verovelvollisuus (AVL 30 ) kiinteistönhaltijalla on oikeus hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi kiinteistön vuokraamisesta tai vastiketuloista tällöin kiinteistöstä aiheutuviin menoihin sisältyvä vero ei jää kustannukseksi vuokra- tai osaketiloissa toimiville verovelvollisille 3

5 Jos hakeudutaan arvonlisäverolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta myynnin arvonlisävero suoritetaan niistä tuloista, jotka saadaan verollisista tiloista esim. hoitovastikkeet arvonlisäverovastikkeet vuokrat käyttökorvaukset tuloutetut rahoitusvastikkeet kiinteistöä varten hankittujen tavaroiden tai palvelujen ostohintaan sisältyvä vero voidaan vähentää siltä osin kuin se kohdistuu verollisena luovutettaviin tiloihin vuokralainen tai osakas voi vähentää vuokraan tai yhtiövastikkeeseen sisältyvän veron 4

6 Verovelvolliseksi hakeutumisen edellytykset kiinteistöä tai sen osaa käyttävä vuokralainen tai osakas (ns. loppukäyttäjä) harjoittaa siinä jatkuvaluonteisesti vähennykseen tai palautukseen oikeuttavaa toimintaa tai käyttäjä on valtio (AVL 30.1 ) ei riitä, että loppukäyttäjänä on verovelvollinen, vaan kiinteistöllä tapahtuvan toiminnan tulee olla vähennykseen oikeuttavaa ts. verollista toimintaa loppukäyttäjän koko toiminnan ei tarvitse olla vähennykseen oikeuttavaa 5

7 vähennykseen oikeuttavaan toimintaan rinnastetaan AVL 131 :ssä tarkoitettu palautukseen oikeuttava toiminta eli lähinnä vienti, yhteisömyynti ja ns. 0-verokannan alainen toiminta myös kuntien verotuksen ulkopuolelle jäävä toiminta, esim. terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto ja koulutoimi, täyttää loppukäytölle asetetun vaatimuksen (kuntapalautus AVL 130 ) vähennysrajoitusten alaisessa käytössä oleva kiinteistö (AVL 114 ) ei täytä kiinteistön loppukäytölle asetettua vaatimusta 6

8 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voi hakeutua verovelvolliseksi vain, jos osakkaalla on oikeus vähentää vastikkeeseen sisältyvä vero täysimääräisesti tai jos osakkaana on valtio (AVL 30.3 ) eli osakkaan on käytettävä tiloja omassa täysin vähennyskelpoisessa toiminnassaan tai vuokrattava tilat verollisena vähäinen taikka satunnainen tai tilapäinen käyttö muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan toimintaan ei estä hakeutumista 7

9 Pienin hakeutumisyksikkö huoneisto tai muu selvästi erottuva, toiminnallisen kokonaisuuden muodostava tila, ei välttämättä yhtiöjärjestyksen mukainen huoneisto (KHO 1996 t 3563) hallinnolliset syyt edellyttävät, että voidaan selvittää myynnistä suoritettavan veron peruste ja hakeutumisesta johtuvat vähennysoikeudet 8

10 Hakeutumisketju vuokrausketjun pituutta ei ole enää rajoitettu vaan kaikki kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajat voivat hakeutua verovelvolliseksi, jos yleiset edellytykset täyttyvät vuokrausketjun ei ole oltava alkupäästä jatkuva vaan se voi olla avoin esimerkiksi osakkaan hakeutumisen edellytyksenä ei ole kiinteistöosakeyhtiön hakeutuminen 9

11 kiinteistön omistaja edelleenvuokraaja I edelleenvuokraaja II loppukäyttäjä hakeutumismahdollisuus hakeutumismahdollisuus hakeutumismahdollisuus omistajan ja edelleenvuokraajien hakeutumisen edellytyksenä on, että loppukäyttäjä ja edelleenvuokraajat käyttävät kiinteistöä vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen 10

12 Miten hakeudutaan verovelvolliseksi perustamisilmoitus (Y-lomake) tai muutos- ja lopettamisilmoitus täytetään ja toimitetaan verohallinnon toimipisteeseen, Patentti- ja rekisterihallitukseen, TEkeskukseen tai maistraattiin liitteeksi yksityiskohtainen selvitys siitä, mistä kiinteistöistä ja miltä osin kunkin kiinteistön kohdalla verovelvolliseksi hakeudutaan verovelvollisuus koskee vain hakemuksessa mainittua kiinteistöä tai sen osaa hakeuduttava erikseen verovelvolliseksi, vaikka yhtiö olisi jo muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen 11

13 yksi (1) verovelvollisuusasema riippumatta, miten monesta kiinteistöstä verovelvolliseksi hakeuduttu ei tarvitse antaa muutosilmoitusta, kun uusia kiinteistöjä tai huoneistoja arvonlisäverolliseen vuokraus- ym. luovutustoimintaan tai hakeutumisen edellytykset päättyvät jonkun kiinteistön osalta asiasta ei tarvitse myöskään muutoin ilmoittaa verovirastolle verovelvollisella tulee olla kirjanpidossaan ajantasainen selvitys siitä, mistä kiinteistöistä on hakeuduttu verovelvolliseksi ja miltä osin 12

14 Verovelvollisuuden päättyminen verovelvollisuus ei pääty verovelvollisen tätä koskevasta hakemuksesta vaan vasta, kun verovelvollisuuden edellytykset ovat lakanneet (AVL ) esim. vuokralainen tai kiinteistöyhtiön osakas lopettaa verollisen toiminnan harjoittamisen kiinteistöllä vuokralainen tai osakas vaihtuu ja uuden toiminta ei täytä hakeutumiselle asetettuja edellytyksiä kiinteistön omistaja myy kiinteistön tai osakas huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kiinteistön omistaja ottaa kiinteistön muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön 13

15 HAKEUTUMISEN ARVIOINTI JA TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS Ennen hakeutumista harkittava ennen jokaisen kohteen osalta erikseen mm. täyttyvätkö hakeutumisen edellytykset? onko taloudellisesti mielekästä? suora kiinteistöomistus/tavallinen koy keskinäinen koy 14

16 Hakeutumisen taloudellisen kannattavuuden arvioinnissa huomioitava mm. vuokrasopimukset verolliseksi haettavien tilojen koko kulujen jakautuminen omistajan ja vuokralaisen kesken investoinnit kiinteistöhallintapalvelun oman käytön arvonlisävero energiakulujen erityinen vähennysoikeus yhtiöjärjestyksen määräykset 15

17 Hakeutumisen kustannukset edellytysten ja kannattavuuden arviointi vuokrasopimusten muuttaminen (mm. alv-hyödyn jakaminen, alvpalautusvelvoitteet) yhtiöjärjestysten muutokset alv-kk ilmoitukset alvillisen yhtiön kirjanpito ja tilinpäätös dokumentointivelvoitteet 16

18 KESKINÄISEN KIINTEISTÖYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS JA NS. HYÖTY -MALLIT yhtiöjärjestyksessä tulee olla säännökset mm. hoitokulujen ja investointien osalta vähennettävien arvonlisäverojen käsittelytavasta yhtiöjärjestysten puutteellisuudet saattavat aiheuttaa sekä hallinnollisesti että yhtiöoikeudellisesti vaikeita tilanteita kun hakeudutaan alv-velvolliseksi tulee yhtiöjärjestykseen lisätä säännökset mm. 1. alv-vastikkeesta ja sen määräytymisperusteesta 2. alv-vähennysten käsittelytavasta investointien osalta 3. säännökset mahdollisen arvonlisäveron palautusvelvollisuuden osalta 17

19 HYÖTY OSAKKAALLE yhtiöjärjestysmalli hyöty osakashallinnassa olevien tilojen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta kohdennetaan ko. tilan osakkaalle erillisen arvonlisäverovastikkeen kautta varmistetaan, että verollisten huoneistojen osakkeenomistajien vastike ei sisällä piilevää arvonlisäveroa 18

20 Esim. osakkaiden maksamista vastikkeista (hyöty osakkaalle) X Y Hoitovastike Alv-vastike Yhteensä Osakkaan vähentämä alv Osakas netto eli hyöty on kanavoitu verollisen tilan osakkaalle X vähennettävän arvonlisäveron muodossa verottoman osakkaan Y vastike ei muutu 19

21 HYÖTY YHTIÖLLE yhtiöjärjestysmalli vähennettävissä oleva arvonlisävero kohdistetaan kaikkien huoneistojen vastikkeiden vähennykseksi vastikkeita määritettäessä jos yhtiössä on myös verottomia huoneistoja, pienenee verollisen huoneiston omistajan vastike vain osalla huoneistoon kohdistuvien arvonlisäverojen määrällä 20

22 Esim. osakkaiden maksamista vastikkeista (hyöty yhtiölle) X Y Hoitovastike Alv-vastike Yhteensä Osakkaan vähentämä alv Osakas netto hyöty kanavoitu sekä verollisen että verottoman tilan osakkaille molempien vastikkeet pienenevät 21

23 Huomioitava mallien valinnassa hyöty-osakkaalle periaatteellisesti oikeampi: veroa ei kertaannu ja verottomien osakkaiden maksettavaksi jää heille kuuluva vero AVL ei aseta esteitä valinnalle AsOyL 46 /OyL 9:16 :n säännös huomioitava: Yhtiökokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka on omansa tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. 22

24 AsOyL 42 : Yhtiövastikkeen määräytymisperusteen muuttaminen Päätös yhtiöjärjestykseen otetun vastikeperusteen muuttamisesta jo annettujen osakkeiden osalta vaatii 40 :n mukaisen määräenemmistön kannatuksen lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumuksen, joiden maksuvelvollisuus muutoksen johdosta kasvaisi. hyöty-yhtiölle mallissa alv vastikkeen määrittäminen yksinkertaisempaa hyöty-osakkaalle malli joustavampi uusien säännösten vaikutus yhtiöjärjestyksiin? 23

25 UUDET ALV-SÄÄNNÖKSET alkaen: Uudistuksen keskeinen sisältö uudet säännökset koskevat ns. kiinteistöinvestointeja uudisrakentaminen perusparantaminen vanha ns. 6 kk sääntö (taannehtivat vähennykset) todettu EUsäännösten vastaiseksi samoin vanha ns. 5 vuoden sääntö (palautusvelvollisuus) muuttui 24

26 Uudessa järjestelmässä investoinnin sisältämä vero vähennetään / jätetään vähentämättä ensivaiheessa käyttöönottoajankohdan käyttötarkoituksen mukaan (kuten vanhassa laissa) vähennettyä / vähentämättä jätettyä veroa tarkistetaan kalenterivuosittain kiinteistön verollisessa käytössä tapahtuvien muutosten mukaan tarkistusaika 10 vuotta (käytännössä 9-10) mahdollinen vuositarkistus 1/10 investoinnin verosta myös muita velvoitteita ja vastuita 25

27 Vähennysten tarkistaminen mikäli kiinteistön vähennykseen oikeuttavan käytön suhteen tapahtuu tarkistuskauden aikana muutoksia tai verovelvollisen toiminta päättyy, alun perin tehtyä vähennystä tarkistetaan tarkistuskauden aikana, esim. käyttötarkoitus muuttuu kiinteistön luovutus verovelvollisuus päättyy kiinteistö poistuu liikeomaisuudesta tarkistusta ei enää pääsääntöisesti tehdä kiinteistön myynnin yhteydessä 26

28 Käytännön huomioita uudistus vaikuttaa olennaisesti lähes kaikkiin, joilla on uudisrakentamisen tai perusparannuksen kohteena olevia kiinteistöjä palautusmahdollisuuksia että lisätöitä yhtiöjärjestykset ja vuokrasopimukset: kenellä on tarkistusvelvollisuus tositteiden säilyttämisaika pitenee uudistuksessa poistopohjan muutokset 10v. tarkistusaika yhdistettynä 3v. jälkiverotusaikaan tarkoittaa, että tositteita tulee säilyttää 13 vuotta (6 vuoden jälkeen voidaan korvata erillisellä selvityksellä, VeroH antanut ohjeen 27

29 Isännöitsijäntodistus ja arvonlisäverotus säännökset isännöitsijäntodistuksesta AsOyL 55 ja AsOyA 3 yhtiön arvonlisäverollisuusasema miltä osin hakeuduttu verovelvolliseksi yhtiön + ko. huoneiston velvoitteet AVL 33 :n nojalla investoinneista mahdollisesti palautettava arvonlisäveron määrä ja palautusvastuun jakautuminen hyöty osakkaalle: osakas vastaa hyöty yhtiölle: kaikki vastaavat yhtiön huoneistot: kaikki vastaavat isännöitsijäntodistuksen sisältö vaikuttaa huoneistoista maksettaviin hintoihin 28

30 Lisätietoja: Antti Suulamo BDO FinnPartners Oy Vattuniemenranta 2, 2. krs HELSINKI puh fax

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 1 (5) KIINTEISTÖ OY HAKANIEMEN TORIPARKKI -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot