SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS 13.11.2014. 1. Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus"

Transkriptio

1 SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus Tämä sopimus on solmittu Kauniaisten kaupungin (jäljempänä kaupunki) ja GrIFK- Alpine r.f:n (jäljempänä yhdistys) välillä ja sen tarkoituksena on määrittää pujottelurinteen ja siihen kuuluvan alueen käyttöoikeuden luovuttaminen yhdistykselle, tarkoituksena ylläpitää pujottelurinnettä ja siihen liittyvää laskettelutoimintaa Kauniaisissa. Kaupunki edellyttää toiminnan olevan yhdistyslain mukainen. Alue on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Pujottelurinteen alueen koillispäädyssä sijaitseva pysäköintialue ei kuulu sopimuksen piiriin (eikä yhdistys voi esittää vaatimuksia sen suhteen). 2. Pujottelurinteen käyttöoikeuden luovuttaminen ja vastuunjako Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi kaupunki luovuttaa kaupungin omistaman pujottelurinteen käyttöoikeuden yhdistykselle vuosittain väliselle ajalle. Muina ajankohtina rinteen käyttöoikeus on kaupungilla. Varsinaisen rinteen lisäksi kaupunki luovuttaa käyttöoikeuden seuraavien omistamiensa rakennelmien ja laitteiden osalta: - olemassa olevat hiihtohissit - rakennukset ja rakennelmat kohdan 4 mukaisesti - rinnekone (Kässbohrer Pisten Bully 100) - lumetusjärjestelmä sis. lumitykin (Lenko Northwind) - muista myöhemmin hankittavasta laitteista sovitaan erikseen, tähän sopimukseen liitettävillä liitteellä. Kaupunki on tietoinen siitä, että osa yhdistyksen toiminnasta tapahtuu yhdistyksen jäsenten talkootyönä, m.m. rinnealueen siivoaminen ennen laskettelukauden alkua ja laskettelukauden jälkeen. Kaupunki vastaa siitä, että rinteen pohja rakenteellisesti on kunnossa ja vastaa tähän liittyen konetyön vaativasta lumetusta edeltävistä kunnossapitotoimenpiteistä (esim. mahdollisten rinteeseen kuulumattomien epätasaisuuksien ja toimintaa häiritsevän viherkasvillisuuden poistaminen). Nämä toimenpiteet tehdään vuosittain syyskuun loppuun mennessä. 1/4

2 Yhdistyksellä on yleisvastuu rinteen laskettelukuntoon saattamisesta ja sen ylläpidosta. Yhdistyksellä ei ole oikeutta tehdä muita aluetta koskevia toimenpiteitä kuin tässä sopimuksessa mainittuja. Yhdistys vastaa siitä, että pujottelurinne on laskettelukauden aikana asianmukaisella tavalla hoidettu. Yhdistys sitoutuu laskettelukauden aikana pitämään Kauniaisten pujottelurinteen käyttökunnossa ja päivittäin yleisölle avoinna ainakin maanantaista perjantaihin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo , kuitenkin säävarauksin. Yhdistys saa järjestää laskettelukoulu- ja kilpailutoimintaa myös rinteen ollessa yleisölle avoinna, mutta toiminnan ei saa kohtuuttomasti häiritä muiden laskettelijoiden mahdollisuuksia käyttää rinnettä. Kaupungilla on oikeutta käyttää rinnettä maksutta arkisin klo saakka ja käytännön järjestelyistä sovitaan erikseen yhdistyksen ja liikuntapalveluiden tulosaluepäällikön kanssa. Yhdistys vastaa toiminnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista koskien mm.: - rinnetyöntekijöiden palkat (sisältäen kaikkea työnantajalle kuuluvan, kuten myös työterveyshuollon ja koulutuksen), - kaikkien koneiden ja laitteiden, kaupungin omistamat hissit pois lukien, pienhuollot sekä polttoaineet (omistussuhteesta riippumatta), - rinnealueen varastokoppien hankinta ja vuokrat, - muusta irtaimistosta (työkaluja, työvaatteita) sekä - omien laitteidensa (sopimuksentekohetkellä mönkijä, lumiskootteri, 3 lumitykkiä sekä lasten naruhissi) hankinta-, huolto- ja korjauskustannuksista. Kaupunki vastaa pujottelurinteen veden- ja sähkönkulutuksen aiheutuvista kustannuksista enintään kulloinkin kaupungin talousarviossa vahvistetun määrärahan mukaan. 3. Hiihtohissit Kauniaisten kaupungin omistamien hiihtohissien rakenteista ja ylläpito-, huolto- ja korjauskustannuksista mukaan lukien enintään kulloinkin kaupungin talousarviossa hyväksytyt sähkön käyttökustannukset, vastaa kaupunki. Kulutuksen määrää seurataan kuukausittain ja ilmoitetaan yhdistykselle. Mikäli sähkön käyttökustannukset merkittävästi ylittävät talousarviossa hyväksytyt määrärahat, yhdistys vastaa ylimenevistä kustannuksista, elleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen kustannusten jaosta. 2/4

3 Kaupungilla on oikeus siirtää hissien paikkaa tarvittaessa. Hiihtohissien käyttäminen on yhdistyksen vastuulla ja yhdistys vastaa hissien käytön valvonnasta. Yhdistys vastaa siitä, että hiihtohissien vastuuvalvoja on täysi-ikäinen, koulutettu ja omaa riittävän kokemuksen. Yhdistys vastaa myös siitä, että hiihtohissejä ei käytetä, jos niissä on käytön turvallisuutta vaarantavia vikoja tai puutteita. Yhdistys vastaa mahdollisista ulkopuolisille sekä törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti hisseille aiheuttamistaan vahingoista. Yhdistyksen on viipymättä ilmoitettava kaupungille kaikista vioista ja puutteista ja huolehdittava niiden poistamisesta kaupungin erikseen antamia ohjeita noudattaen. Yhdistys ei saa tehdä muutoksia hissien rakennelmiin ilman kaupungin kirjallista suostumusta. 4. Rakennukset ja rakennelmat 5. Rinnekone Pujottelurinteessä ja sen yhteydessä olevat kaupungin omistamat rakennukset ja rakennelmat ovat laskettelukauden aikana yhdistyksen käytössä, jolloin yhdistys vastaa rakennusten päivittäisestä siivouksesta ja vähäisistä ylläpitokorjauksista. Muina aikoina rakennukset ja rakennelmat ovat liikuntapalveluiden tulosaluepäällikön päätöksenmukaisessa käytössä. Pujottelurinteen rakennukset ja rakennelmat ovat: - kahvilarakennus - pumppaamo - lähtötorni - valvomo - valaisinpylväät Yhdistys ei saa tehdä muutoksia rakennelmiin eikä rakennuttaa alueelle mitään muita rakennelmia ilman kaupungin kirjallista suostumista. Yhdistyksen rinnealueen tilapäisrakennusten sijainnista on sovittava erikseen. Yhdistys ei saa vuokrata tiloja kolmannelle osapuolelle. Yhdistys vastaa siitä, että rinnekonetta käyttävät riittävän koulutuksen ja kokemuksen omaavat täysi-ikäiset henkilöt. Yhdistys vastaa 2. kohdassa mainitun lisäksi rinnekoneen säännönmukaisesta vuosihuollosta tai käyttömäärään perustuvasta huollosta kustannuksineen. Kaupunki vastaa muista korjauskuluista. 3/4

4 6. Lumetusjärjestelmä 7. Lipputulot 8. Vuokra ja tilitykset Kaupunki vastaa omistamastaan lumetusjärjestelmästä laitteineen ja sen käyttö-, huolto- ja korjauskustannuksista, mukaan lukien enintään kulloinkin kaupungin talousarviossa hyväksytyt sähkö- ja kulutusveden käyttökustannukset. Kulutuksen määrää seurataan kuukausittain ja ilmoitetaan yhdistykselle. Mikäli sähkön ja/tai kulutusveden käyttökustannukset merkittävästi ylittävät talousarviossa hyväksytyt määrärahat, yhdistys vastaa ylimenevistä kustannuksista, elleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen kustannusten jaosta. Yhdistys vastaa rinnealueen lumettamisesta ja siitä, että kaikkia lumitykkejä käyttävät riittävän koulutuksen ja kokemuksen omaavat täysi-ikäiset henkilöt. Yhdistys esittää kaupungille vuosittain 2.5. mennessä ehdotuksensa seuraavan kauden hissilippujen maksujen suuruudesta. Liikuntalautakunta vahvistaa hissilippujen hinnan tulevalle kaudelle mennessä. Yhdistys maksaa kaupungille vuotuisen vuokran kiinteistön käyttöoikeudesta. Vuokra muodostuu vuosittaisesta kiinteästä perusvuokrasta sekä prosenttiosuuteen verottomista hissilipputuloista. Perusvuokra laskutetaan kerran vuodessa helmikuussa. Lipputuloista määräytyvän osuuden vahvistamiseksi yhdistys ilmoittaa kunkin laskettelukauden kuukauden verottomat hissilipputulonsa kaupungille kuukausittain samanaikaisesti kuin yhdistys ilmoittaa arvonlisäveronsa määrän verohallinnolle. Ilmoitus annetaan kaupungin sivistystoimen nimeämälle henkilölle. Kaupunki laskuttaa myyntituloihin perustuvan vuokran osuuden kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja kesäkuussa. Vuokriin lisätään arvonlisävero. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Tätä sopimusta solmittaessa perusvuokra on 1000 per vuosi ja osuus lipputuloista 4 %. Mikäli toimintaedellytykset muuttuvat voidaan yhteisesti sopimalla muuttaa vuokran määrää tai sen perustana olevia osioita. 9. Pujottelurinteen kehittäminen Kaupungilla on oikeus kehittää pujottelurinnettä ja sen käyttötarkoitusta. Osapuolet sopivat erikseen muutostöistä. 4/4

5 10. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus on voimassa allekirjoittamispäivästä toistaiseksi. Toiminta ei saa ilman painavaa syytä (mm. sääolosuhteet) keskeytyä kesken vuosittaista sopimuskautta Mikäli jompikumpi osapuoli haluaa irtisanoa sopimuksen seuraavan laskettelukauden osalta, irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti mennessä. Jos tätä sopimusta jommankumman sopijapuolen toimesta olennaisesti rikotaan ja sopimuksen jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne huomioiden pidettävä toisen sopijapuolen kannalta kohtuuttomana, on sopimus mahdollista purkaa välittömin vaikutuksin. Sopijapuolilla on oikeus myös purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntejään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. Tämä sopimus kumoaa kaikki aiemmat kaupungin ja yhdistyksen väliset sopimukset liittyen pujottelurinnettä ja sen käyttöä lukuun ottamatta solmittua sopimusta hiihtohissin hankinnasta. 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. Kauniaisissa päivänä joulukuuta 2014 Heidi Backman Sivistystoimenjohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Fredrik Lassenius GrIFK Alpine r.f 5/4

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero. Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero. Postinumero ja paikka

Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero. Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero. Postinumero ja paikka ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT (Jäljempänä Asiakas) Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Laskutusosoite Postinumero ja paikka Postinumero ja paikka SOPIMUSKOHDE Ajoneuvon

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot