EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero Projektikoodi A31545 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Softpoliksen uusi aalto Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Vastuuviranomainen Pohjois-Pohjanmaan liitto Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Raahen kaupunki / Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Raahen seudun yrityspalvelut Projektin vastuuhenkilön nimi Lauri Laajala Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Jukka Rantakari Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDE JA TAVOITTEET Projektin lähtökohtana on Raahen seutukunnan elinkeinostrategian linjaukset ICT-toimialan ja t&k-toiminnan kehittämisestä sekä ICT-toimialan yksityiskohtainen strategia, jonka tekemiseen on osallistunut useita alan yritysten edustajia ns. ICT-foorumissa. Projektiin sisältyvä t&k-toiminnan yhteistyö on linjattu Raahen seutukunnan korkeakoulutoiminnan strategiassa Keskeisenä tavoitteena on Raahen seutukunnan elinkeinostrategiaan sisältyvä ICT-toimialan kehittäminen sekä siihen liittyen ICT-alan innovaatiojärjestelmän uudistaminen, ICT-strategian päivittäminen uuden tilanteen mukaiseksi ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistäminen ICT-alan kasvun varmistamiseksi Raahen seutukunnassa. Projektin tehtävät muodostavat kokonaisuuden, jolla alueellinen ICT-toimialan toimintaympäristön EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

2 kehittäminen nivotaan tiiviisti yhteen t&k-toiminnan kanssa (alueelliseksi innovaatiojärjestelmäksi). Tehtävien jaottelu noudattaa ICT-toimialan kehittämisstrategian toimintalinjajakoa. Projektin lähtökohta ja kohteiden valinta ovat olleet onnistuneita. Tavoitteet näyttävät tässä vaiheessa realistisilta. 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Osallistuvien organisaatioiden valinta on ollut onnistunut. Projektiorganisaatiolla on valmiit yhteydet Raahen seutukunnan elinkeinoelämään ja yhteistyö on ollut toimivaa ja lähentänyt osatoteuttajien organisaatioita. Vastuunjako on toiminut onnistuneesti. Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu hoitavat kansainvälisen ICT-yhteistyön, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy ICT-yhteyden metalli- ja konepajateollisuuteen sekä Raahen seudun yrityspalvelut ICT-yhteyden muihin seutukunnan toimialoihin. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektista tiedottaminen eri sidosryhmille on ollut aktiivista. Tiedottaminen on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti tiedottamalla projektista toteuttajien www-sivustoilla sekä erilaisissa julkaisuissa (esim. Raahen Seutukunnan kehittämiskeskus, Toimintasuunnitelma ja talousarvio, 2013). Projektin tilasta kerrotaan myös aktiivisesti 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite ja 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Ohjausryhmän päätöksen mukaan hankkeen toteutusaikaa voidaan muuttaa erillisellä muutoshakemuksella. Projekti on aloitettu 8 kuukautta suunnitellun aloituspäivän jälkeen, joten on välttämätöntä, että projektin toteutusaikaa muutetaan projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutoshakemus tullaan tekemään ensi kaudella lähinnä sen takia, että päättymispäivä voidaan määrittää realistisemmin. 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Projekti on toiminut eri osa-alueilla (työpaketit) täysipainoisesti projektisuunnitelman mukaisesti ja osatoteuttajien yhteistyö on toiminut hyvin. Projektin vaikuttavuus on ollut erinomainen ja useat yritykset ovat osallistuneet projektin työhön mm. yhteisissä työpajoissa/yritysvierailuissa, joissa on hahmoteltu tulevaa seutukunnallista innovaatiojärjestelmää, kartoitettu ICT:n soveltamisen tarpeita, mahdollisia tutkimus- ja kehitysaihioita sekä osaamistarpeita. Myös hanketoiminnan kansainvälistämisessä on edistytty hyvin mm. kokoamalla kaksi kansainvälistä hankekonsortiota. Työpaketti 1:n (ICT toimialan strategian toteutus) osalta keskityttiin Softpoliksen brändin kehittämiseen EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

3 organisoimalla kauden aikana useita kehittämisseminaareja (4), joiden kutsuissa ja muussa dokumentaatiossa hyödynnettiin Softpoliksen uutta graafista ulkoasua. Uutta ulkoasua hyödynnettiin myös käynnistämällä ICT foorumin toiminta, joiden kokouksiin (3) kutsuttiin kaikki merkittävät ICT toimialan yritykset sekä suuret yritykset/organisaatiot, joilla on merkittävää ICT palvelutoimintaa sisäisesti. Softpolis-toiminnan näkyvyyden parantamiseksi uudistettiin myös Webbi-sivut, joille tuotettiin kauden aikana lukuisia uutisjuttuja. Pitkän tähtäimen työvoima- ja osaamistarpeita selvitettiin mm. yritysvierailujen ohessa. Samalla edistettiin opintonäytetöiden tarjontaa, opiskelijaprojekteja ja opiskelijoiden tutustumistilaisuuksia alueen yrityksiin. ICT-alan kiinnostavuutta pyrittiin kasvattamaan esittelemällä Softpolista ja ICT-toimialaa useille eri sidosryhmille. Jalostusarvon kasvattamisen osalta selvitettiin yritysten ICT:n soveltamisen tarpeita ja odotuksia yhteisissä työpajoissa/yritysvierailuilla. Samalla pyrittiin aktivoimaan yrityksiä T&K-hankkeisiin. ICT toimialan rakenteellinen analyysi saatettiin loppuun kauden aikana. Analyysin perusteella selvisivät seutukunnan ICT toimialan ominaispiirteet. Analyysin tueksi saatiin myös Tilastokeskuksen seudun ICT toimialaa kuvaavat tilastot. Edistettiin myös Softpoliksen tarjontaa ICT-toimialaa sivuavien yritysten toimipaikkana. Työpaketti 2:n (ICT toimialan metalli/ict rajapinta) osalta käynnistettiin uudelleen Metalli-ICT foorumin toiminta järjestämällä kaksi metallitoimialaa liittyvää ICT-seminaaria, joista ensimmäinen antoi yleiskuvan metallialalla tapahtuvista muutoksista ja kehittämisen tarpeista ja jälkimmäinen keskittyi konenäköön ja kameratekniikkaan. Työpaketti 3:n (Pehr Brahe ICT-keskuksen toimintamalli) osalta käynnistettiin alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittäminen. Jakson aikana toimijoiden kesken vahvistui käsitys, että alkuperäinen malli (TeRIS) ei sellaisenaan toimi vaan erityisesti yritysrajapinnassa tarvitaan välittäjä- ja tutkimusorganisaatioiden kesken tiiviimpää yhteistyötä. Myös mahdollisia rakenteellisia uudistuksia hahmoteltiin yritys- ja innovaatiopalveluiden tarjoamiseksi alueella ns. yhden luukun periaatteella. Hanketoiminnan kansainvälistäminen eteni vahvasti. Raportointikaudella jatkettiin suunnitelman mukaisesti verkostoitumista EU:n alueella ICT-toimialan potentiaalisten hankekumppaneiden kanssa (mm. BRAID-projektin konsortio). Osallistuttiin useisiin EU:n 7. puiteohjelmaa käsitteleviin info- ja koulutustilaisuuksiin sekä CHT:n (Center for Health and Technology -innovaatiokeskittymä) yhteistyötapaamisiin. Tehtiin hankevalmistelutyötä mm. fysiopelaamiseen liittyen. Raportointijaksolla koottiin kaksi kansainvälistä hankekonsortiota, joista toisessa oli eurooppalaisten tahojen lisäksi japanilaisia yhteistyökumppaneita. FP7:n ehdotuspyyntöön FP7-ICT-2013-EU-Japan jätettiin STREP-tyyppisestä hankkeesta hakemus, jossa Oulun yliopiston (koordinaattori) ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun lisäksi ovat hakijoina Euroopasta Luulajan tekninen yliopisto, Bothnia Invent Ab, Etäpalvelutekniikka Oy ja Universite de Bretagne Occidentale sekä Japanista Nara Institute of Science and Technology, Kyoton yliopistollinen sairaala, Takebishi Corp., Teiken Limited ja Omron Healthcare. Lisäksi valmisteltiin toista FP7-hakemusta ehdotuspyyntöön FP7-ICT ja jätettiin Tekesin Skene-ohjelmaan kansallisen konsortion valmistelema aiehakemus. Työpaketti 4:n (Raahen seutukunnan energiatoimialan ICT:n tutkimus- ja kehitystarpeet) suunnitelman mukaisesti kerättiin tietoa energiatoimialan ICT:n tutkimus- ja kehitystarpeista. Painotus oli edelleen Raahen EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

4 alueella keskeisissä uusiutuvissa energiatuotantomuodoissa. Jakson aikana selvitettiin mm. erityisesti hajautettuun sähköenergian tuotantoon liittyviä t&k-mahdollisuuksia eli ns. smart grid teknologian kehitysnäkymiä. Työpaketti 5:n (Internet- ja tietoteknologiapohjaisten innovaatiopalvelujen kehitys) osalta käynnistettiin kehittämistyö OAMK:n Raahessa tapahtuvan T&K-toiminnan liittämiseksi osaksi alueellista innovaatiojärjestelmää. Osana alueellisen innovaatiojärjestelmän suunnittelua tehtiin myös ICT-keskuksen tulevan toiminnan suunnittelua. Esiin nousi kone- ja tuotantotekniikan sekä liiketalouden voimakkaampi mukaan tuleminen sillä alueen yrityksistä löytyi paljon tarpeita, joissa ICT voisi olla keino tuotannon ja liiketoiminnan tehostamiseen. Hanketoiminnan kansainvälistymispyrkimyksiä on jatkettu aktiivisesti. Käytiin keskustelua mm. Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa liittymisestä hakemukseen, joka kohdennetaan hakuun: FP7-ICT (deadline Objective ICT Personalised health, active ageing, and independent living. Osallistuttiin ohjelman FP7 - The Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP), Pilot Type B, Obj. 1.1: Smart urban digital services for energy efficiency hankehakuun. Hakemuksessa oli mukana partnereita Italiasta, Tanskasta, Espanjasta (koordinaattori Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Malaga, Espanja) sekä Suomesta. Suomesta toisena hakijana, Oamkin lisäksi, oli Raahen LVI-palvelu. Hakemus Energy Efficiency Services for Public Buildings (EESPUB) ei valitettavasti saanut komission evaluoinneissa riittävästi pisteitä (8/15 kun olisi tarvittu 9/15). Tehdyt tunnustelut konsortion muodostamiseksi ohjelman FP7/Call 9/Objective 5.2 a Virtual Physiological Human hankehakemukseen SEMantically-ENhanced Digital PAtient (SemEnDiPa) puitteissa eivät ole vielä onnistuneet. Osallistuttiin Hollannin Eindhovenissa järjestettyyn AAL Forum 2012 tilaisuuteen ( Syntyneiden kontaktien ja käytyjen keskustelujen (mm. Institute of the National Research Council of Italy, University of Pisa, Institute of the National Research Council of Italy, Fraunhofer IGD Germany, Austrian Institute of Technology (AIT), Smart Homes Nederland, AGE Platform Europe Belgium, University of Oulu Finland, Western Brittany University France) pohjalta muodostui kolme konkreettisia puiteohjelmahankehakemusta, jotka ovat par aikaa käsittelyssä. Yritysten aktivointi jatkuu myös tulevalla kaudella, joten on oletettavaa, että projektin tavoitteet tullaan saavuttamaan jatkamalla työtä projektisuunnitelman mukaisesti. On kuitenkin huomattava, että esim. projektin vaikutuksesta syntyvien uusien yritysten määrää voi olla käytännössä vaikea todentaa. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin toimeenpanossa ei ole luotu oleellisesti uusia menetelmiä tai sisältöjä vielä vuoden 2012 aikana. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektilla ei ole tasa-arvovaikutuksia. EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

5 12. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Projektissa noudatetaan normaaleja projektityön periaatteita työpajoineen. 13. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektissa noudatetaan normaaleja projektityön periaatteita työpajoineen. 14. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektissa ei ole syntynyt toistaiseksi pysyvää toimintaa. Päiväys ja allekirjoitus Lauri Laajala Kehittämiskeskuksen johtaja EURA JÄRJESTELMÄ 5/5

SOFTPOLIKSEN UUSI AALTO (A31545) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2012 30.6.2012

SOFTPOLIKSEN UUSI AALTO (A31545) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2012 30.6.2012 Työpaketti 1: ICT toimialan strategian toteutus Kuluneella kaudella jatkettiin Softpolis brändin kehittämistä organisoimalla Metalli, ICT ja yrittäjyys - seminaari, joka kokosi yhteen seutukunnan merkittävimmät

Lisätiedot

SOFTPOLIKSEN UUSI AALTO (A31545) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013 30.6.2013

SOFTPOLIKSEN UUSI AALTO (A31545) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013 30.6.2013 Työpaketti 1: ICT toimialan strategian toteutus A) Softpolis-brändin kehittäminen Kuluneella kaudella jatkettiin Softpolis brändin kehittämistä organisoimalla kaksi kehittämisseminaaria: Tuotannon jäljitettävyys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.08.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Tampereen sähköajoneuvokeskus

Tampereen sähköajoneuvokeskus 2012 Tampereen sähköajoneuvokeskus Ari Lounasranta Loppuraportti 31.8.2012 Sisältö 1. Projektin perustiedot... 2 2. Projektin toteuttajan Tiedot... 2 3. Lomakkeen täyttäjän tiedot... 2 4. Projektin lähtökohta,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 20.04.2011 Diaarinumero 11/2008 Käsittelijä Ville Roslakka Puhelinnumero 0505920404 Projektikoodi A30102 Tila Valmis

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A31522 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.08.2012 Diaarinumero POHELY/2530/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2009 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET... 2 3.1.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12661 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 31.07.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10422 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot