SOFTPOLIKSEN UUSI AALTO (A31545) TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOFTPOLIKSEN UUSI AALTO (A31545) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013 30.6.2013"

Transkriptio

1 Työpaketti 1: ICT toimialan strategian toteutus A) Softpolis-brändin kehittäminen Kuluneella kaudella jatkettiin Softpolis brändin kehittämistä organisoimalla kaksi kehittämisseminaaria: Tuotannon jäljitettävyys liiketoiminnan kehittämisessä (21.5) ja Ennakoiva kunnonvalvonta ja tulevaisuuden mittausteknologiat (30.5) sekä organisoimalla kaksi ICT Foorumin kokousta: ICT Foorumi 1/2013 (22.2) ja ICT Foorumi 2/2013 (13.6). Kauden ensimmäisessä foorumissa teemoina olivat mm. ICT toimiala Kokkolan alueella ja 3D Internet. Kauden toisessa foorumissa teemoina olivat mm. Raahen kaupungin ICT haasteet ja Elisa tavoitteet PPO:n toimialueella. Tilaisuuksien kutsuissa, lehti-ilmoittelussa sekä muussa dokumentaatiossa hyödynnettiin Softpoliksen graafista ulkoasua. Softpolis-verkkosivuston ylläpitoa jatkettiin ja kauden aikana toimitettiin 12 uutisjuttua. B) Osaavan työvoiman saanti Pitkän tähtäimen työvoima- ja osaamistarpeita selvitettiin yritysvierailujen ja yhteisten työpajojen ohessa. Samalla edistettiin opintonäytetöiden tarjontaa, opiskelijaprojekteja ja opiskelijoiden tutustumistilaisuuksia alueen yrityksiin. Vierailut tehtiin seuraaviin Raahen seutukunnan yritykseen (11): Raahen Terästuote Oy, Finnblast Oy, Diamond Blade Oy, Pyhäjoen Teräspinta Oy, Pohjolan Peruna Oy, Raahen Rakennuskolmio Ky, Kuusisalo Oy, Tevo Oy, Korsu Ovet Oy, Arttim Oy ja MSJ- Wood Oy. Kauden aikana osallistuttiin Rekry -hankkeen toimintaan. C) Jalostusarvon kasvattaminen Yritysten ICT:n soveltamisen tarpeita ja odotuksia selvitettiin kauden aikana suoritetuissa yritysvierailuissa. Samalla pyrittiin aktivoimaan yrityksiä T&K-hankkeisiin. Yritysvierailut olivat samalla yhteisiä työpajoja, joissa kehitettiin alueellista innovaatiojärjestelmää ja jatkettiin yritysten tarpeiden ja odotusten dokumentointia. Verkkoliiketoiminnan toimintaedellytyksiä edistettiin käynnistämällä kaksi Nouseva Rannikkoseutu ry:n rahoittamaa yritysryhmähanketta, jotka saadaan päätökseen tulevalla toimintakaudella. Vauhtia verkosta -hankkeeseen osallistuvan Raahen seudulla toimivat majoitus-, elämys-, kokous-, ateria- ja juhlapalveluja tuottavat yritykset: Pikkulahden Luontopalvelut Ky, Pökkylän Punanen Tupa ja Törmälän Matkailumaatila. Uusi kanava haltuun hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat tuotannollisia ja yritysmarkkinoilla toimivia: Finnblast Oy, Naturcom Oy ja Raahen Terästuote Oy. Hankkeiden tavoitteeksi asetettiin:

2 1) Parantaa osallistuvien yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä internetin tarjoamia mahdollisuuksia nykyisiin palveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sähköisen markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin hallitsemista ja sähköisen kanavan muokkaamista yrityksen kokonaisliiketoimintaa tukevaksi. 2) Laajentaa osallistuvien yritysten asiakaspohjaa parantamalla yritysten tarjonnan löydettävyyttä webissä sekä kotimaassa, että kansainvälisillä markkinoilla. 3) Parantaa osallistuvien yritysten kilpailukykyä ja tuotteiden/palveluiden ostettavuutta tai minimissään yhteydenoton ottamista kehittämällä uusia yrityskohtaisia ja mahdollisesti yhteisiä verkkoliiketoimintakonsepteja. 4) Lisätä alueen yritysten yhteistyötä. Hankkeet toteutetaan kilpailutetun asiatuntijan yrityskohtaisissa tapaamisissa ja yhteisissä työpajoissa. Kunkin yrityksen osalta yrityskohtaisia ja yhteisiä tapaamisia on 5 ja näiden lisäksi yrityksien edustajat ja kouluttaja työstävät työsuunnitelmiaan omalla ajallaan. Toimintamallissa hyödynnetään aiempia hyviä kokemuksia tuonutta toimintatapaa, jossa yhdistetään yrityskohtaisia toimenpiteitä ja yhdessä järjestettäviä workshopeja, joissa yritykset jakavat kokemuksiaan ja tuovat näkemyksensä yhteiseen työstämiseen. Kouluttaja käy läpi jokaisen osallistuvan yrityksen omat toiveet ja erityispiirteet. Hankkeen lopputuloksena syntyy jokaiselle yritykselle konkreettinen työsuunnitelma miten rakentaa osaavaa verkkoliiketoimintaa ja edetä asiassa. Työsuunnitelmat voivat sisältää luonnollisesti yhteisiä toimenpiteitä logistiikan, markkinoinnin, ostojen tms. synergiahyötyjä tuovien toimintojen osalta. Samoin työsuunnitelmat hiotaan yhteisesti läpikäyden. Kauden aikana jatkettiin Tilastokeskuksen raporttien pohjalta ICT-toimialan kehityksen seuraamista ja yhteenvetojen tekemistä. D) Yritystoiminnan kasvu Edistettiin Softpoliksen tarjontaa ICT-toimialaa sivuavien yritysten toimipaikkana em. yritysvierailujen avulla. kehittämispäällikkö Jukka Rantakari, Raahen Seudun Yrityspalvelut ( %, %) Työpaketti 2: ICT toimialan strategian metalli/ict rajapinta:

3 Osallistuttu yhteisvierailuille, joiden kohdeyritykset ovat tekemisissä metallitoimialan kanssa. Keskusteltu esille nousseita kehitysmahdollisuuksista, miten voidaan lähteä viemään asiaa eteenpäin/edistämään, yritysvierailuilla ja niiden jälkeen hankkeen henkilöstön kesken. Tehty roadmap:a raahelaiselle metalliyritykselle heidän tuotantonsa digitalisoinnista. Mietitty ketkä hanketoimijoista olisivat parhaita edistämään hankkeistamista ja miten toimet voisivat edetä. Yrityksellä kiinnostusta ja tarvetta asialle, kuitenkin arkipäiväiset asiat ja niihin liittyvät kehitystehtävät vievät ajan. Potentiaali ei nopeasti katoa mihinkään, keskustelu asiasta säännöllistä. Suunniteltu hanketta ja mietitty erilaisia rahoituskanavia raahelaiselle IT-yritykselle. Hankkeen kohde olisi yrityksen olemassa olevat järjestelmät ja niiden kehittäminen vastaamaan rakennusteollisuuden vaatimuksia ja tarpeita. Tavoitteena käynnistää pilotointihanke yhdessä rakennusalan toimijoiden ja ITyrityksen välillä. Neuvottelut edenneet ja hankesuunnitelma lähes valmis. Rahoitushakemuksen jättöpäivämäärä Työsuojelurahastoon. Suunniteltu ja toteutettu hankkeen osapuolten kanssa Metalli ja konepajateollisuuden ICT-seminaari: Ennakoiva kunnonvalvonta ja tulevaisuuden mittausteknologiat. Esitelmissä edustettuna kattavasti alueen pohjois-suomen toimijat: Oulun yliopisto, Kemi-Tornion AMK, Centria AMK, VTT sekä Nome Oy, jonka ydinliiketoimintaa kunnonvalvonta ja sen järjestelmät ovat. Projektipäällikkö Tapio Oikarinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Työpaketti 3: Pehr Brahe ICT-keskuksen toimintamalli: Alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittäminen Raportointijaksolla ( ) toteutettiin edelleen työpajatoimintaa alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi. Kehittämisen painopiste siirtyi analyysistä konkreettisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Pehr Brahe ICT-keskuksen toiminnan esittelyä jatkettiin välittäjäorganisaatioille ja yrityksille (lista yrityksistä työpaketin 1 toimintakertomuksessa). Alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämisessä edettiin konkreettisen yhteistoimintamallin valmisteluun ja sitä tukevan yhteistyösopimuksen luonnosteluun. Projektissa valmisteltua uutta yhteistoimintamallia esiteltiin Pehr Brahe ICT-keskuksen ohjausryhmän kokouksessa Hanketoiminnan kansainvälistäminen Raportointijaksolla jätettiin FP7:n ehdotuspyyntöön FP7-ICT STREP-tyyppisestä hankkeesta hakemus, jossa Oulun yliopiston (koordinaattori) ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun lisäksi ovat hakijoina Luulajan tekninen yliopisto, Bothnia Invent Ab, Etäpalvelutekniikka Oy, Association Nationale de Télémédecine ja Visage Living Lab. Lisäksi osallistuttiin kansalliseen konsortioon, joka jätti hankehakemuksen Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan.

4 Jouko Selkälä osallistui suunnitelman mukaisesti EU:n komission organisoimaan verkostoitumistapahtumaan (Pre-commercial Procurement and Public Procurement of Innovative Solutions) Berliinissä tutkimusjohtaja Veikko Halonen, Oulun yliopisto, Raahe projektitutkija (projektipäällikkö) Jouko Selkälä, Oulun yliopisto, Raahe projektitutkija (projektipäällikkö) Pekka Ala-Siuru, Oulun yliopisto, Raahe Työpaketti 4: Raahen seutukunnan energiatoimialan ICT:n tutkimus- ja kehitystarpeet: Raportointijaksolla työpaketissa kerättiin edelleen tietämystä energiatoimialan ICT:n tutkimus- ja kehitystarpeista. Samalla selvitettiin myös tulevan EU:n puiteohjelmakauden linjauksia ja rahoituksellisia mahdollisuuksia. tutkimusjohtaja Veikko Halonen, Oulun yliopisto, Raahe Työpaketti 5: Internet- ja tietoteknologiapohjaisten innovaatiopalvelujen kehitys: Työ Oamkin Raahessa tapahtuvan T&K-toiminnan liittämiseksi osaksi alueen innovaatiomallia on jatkunut. Käytännön toimenpiteinä ovat olleet mm. yritysvierailut ja niiden tuloksien analysointiin perustuen toteutettiinkin projektiosapuolten toimesta kutsuseminaari aiheena tuotannon jäljitettävyys liiketoiminnan kehittämisessä. Markku Korhonen osallistui Helsingissä Suomen Automaatioseura ry:n järjestämään seminaariin Automation and systems without borders beyond future, jossa yhtenä keskeisenä aineena oli tuotannon/prosessitoimintojen jäljitettävyys ja raportointi. Muina toimenpiteinä on osallistuttu ICT-keskuksen jatkosuunnitelman kehittelyyn. Suunnitelmissa on toiminnan laajentaminen siten, että nykyisten osallistujien lisäksi mukaan tulisi alueen muutkin kehittämisorganisaatiot, näin voitaisiin palvella alueen yrityksiä kokonaisvaltaisemmin. Kokonaisuuden työnimeksi muotoutui REDI (Raahe Enterprise Development and Innovation). Lisäksi on jatkettu hanketoiminnan kansainvälistymispyrkimyksiä. Oamk on ollut partnerina mukana valmistelemassa kahta EU:n puiteohjelmahakemusta, jotka jätettiin tammikuussa Toinen on Oulun yliopiston koordinoima STREP-hanke Integrated personal service platform for independently living elderly people (IN Service) ja toinen Université de Bretagne Occidentalen koordinoima STREPhanke Best Practices for Personal Assistive Robots (BE_PART). Raportointikaudella Vadym Kramar on osallistunut lisäksi eri kontaktitilaisuuksiin (esim. CHT) ja seminaareihin/konferensseihin (esim. Finnish-German Business and Research Forum 2013 Oulussa ja 13th FRUCT (Academia-to-Industry Competence Incubator Open Innovations Association) Conference Petroskoissa).

5 Resurssit (kaikki osa-aikaisia): lehtori Markku Korhonen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu projektikoordinaattori Tarja Limingoja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu suunnittelija Jori Karppinen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu suunnittelija Vadym Kramar, Oulun seudun ammattikorkeakoulu