/r' / q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA"

Transkriptio

1 'A OKEUSMSTERO Oikeuhallin - a Oikeuapuykikk KULUTTAJARTALAUTAKT]A TUL O STAVOTEASAKRJA q0 /r' /61 Aika Paikka kl ikeumini erid,, Kaarmikau 42, 4b kr/neueluhune laguuni Oalliuja Merja Muilu Kira Heine Tuire Hnk Pauli Sahlberg Tarja Raikinen Oikeuminieri6 Oikeuminierici Oikeuminierid Kuluaj ari ial auakuna Kuluaj ari ial auakuna 1 KATSAUS VUODE 2OO8 T'LOKSELLSUUTEE Valiukia aapui yheend, kappalea, mikii li aieen mukainen (4 500 aliua). Valiukia rakaiiin kappalea, mik?i n aeeua aiea enemmn 6 %). Jakiiielyfl rakaiiin 596 aliua (36 %). Tiiyiunna rakaiiin 99 aliua (2 %), ykinkeraiea meneelyii rakaiiin 696 aliua (16 %). Sinn paadgiin aliuken ala (24%).lmiaja lupui 667 aliuken ala(15 %). Aia iiryi ikeueen 38 aliuken ala (1 %). Timialaa ei llu 127 aliuken ala (3 %). Muia apaukia li 109 (2 %). Tuauuluku li 32, mikd n aeeun aieen mukainen. Taludelliuuluku li 442, mikii li aeeun aieen mukainen. Kuluajariialauakunnan rakaiuuiuen nudaamiae li 77 y, mikd li aeefun aieen mukainen. Rakaiuuiue nudaamiae li edellien uden al- 1a. Kuluajariialauakuna ani uiuken 596 aliukea. Hyiyii uieiin nin 54 % apaukia, 44 Y apakia ei uieu hyiyd, 0,6 A apaukia uieiin elinkeinharjiajan (aapulen) arjamaa hyiy[, 0,9 Y apaukia uiua ei anneu (n. nahkapiiici). Kuluajariialauakunnan henkilcicimiiiirii li 33,8 henkilciyciua (aie 33 h). Kaikkien aliuen kekimiiiiriiinen kiiielaika li 8.6 kk. Kiiyniie Kaarmikau 42 OO3O HELSK Piie Puhelin PL25 (0e) OOO23 VALTOEUVOSTO Telekpi (09) Siihkiipiie

2 2(7) Kii iely aj a pdiiymi aan mukaan lia : P iiiey iiyiunn a Piiiiey jaa P iiiiey ykinkeraie a meneely lmiaja lupunu Sinn Aia ikeueen Ei imialaa Muu ,9 kk 14 kk 14,0 kk 2,4kk 9,8 kk 4,4kk 3,3 kk 7,4kk 5,1 kk 3,5 kk 5,3 kk 1,3 kk 3,5 kk Oikeuminieri n ananu ilinpflfldkannann kuluajariialauakunnan iminakermukea udela 2008 (OM 17l0132A0D. Kehieimiimenpiee n humiiu uden 2009 aieiden aeamiea. OKEUSMSTERO KATSAUS JA KULUTTAJARTALAUTAKUA JOHDO Kuluajariialauakunnan henkildm?i2iriin kumulaiiinen euuma n lkakuun lpua 32,987 h :a. Krkeakuluharj ielij ia n 0,334 h :a. Tuauuhjelma Halliuken kehypiiiidkeii edellyeain julkien palelujen ja hallinnn uauuden kehiimiyn ehamia. Valin uauuaieiden iirkein auaaikuin n iedn eliikiiyminen ja e, eii nuremma ikiluka a aikaiempia pienempiii. Tuauurjelman iiiicielie ikeuapuimijen ja kuluajariialauakunnan ala n 35 henkildyciua ueen 2011 menneii. Vuien aikana n?ihenney 15 h. Vunna 201,0 iihenneaiin 15 h jaunna2}ll iihenneiiiin 5 h. Henkilddihennyke painua uauuhjelman lppupiahan. Henkilddn iiheniiminen n arkiu euaa henkilcidn eliikkeelle iirymien yheydeii. Kuluajariialauakunnan henkilcin keki-ik[ n 46,6 ua. Henkilii 2 nyli 62 -uiaa T imi n amen iiiiri Timinamenaa peueaan kehykauden miiiriirahaan mukaieki. Siiid eueaan iain henkikidiihennykill[ ja liiiki henkikille uiellaan lmarahan aihamia lmarahaap aaki. Lainiiidiinciuudiuken eurana Kuluajariialauakuna li ikeuminiericin iiiien arkauken ykikn ariini- ja eliykhde unna Ariinikermu almilui Ariinnilla pyriiin kariamaan maalikuua 2007 euuneiden lainiiiidiinuudiuen ja muiden kehiimiimenpieiden aikuukia kuluajariialauakurulan iminaan. Kuluajariialauakuna ja ikeuapuykikkd ia kiyflii ariinnilla aaaaa iea

3 3(7) hyiikeen uauuden ja ulkelliuuden kehiimihankkeia ekii rganiaai- ja muiden muu en kiyinncin eufuken ukemi ea. Tilainnin kehiiiminen Kuluajariialauakunnan kfiyciii leaa diaanhjelmaa kehieaan. Muuke diaarirjelmaan n ilau ja paiiyke ehdaan uden 2009 lppuun menneii. (Liiiki kuluajariialauakunnalle n aau kafdikeude BO xi alu- ja henkilcicihallinnn raprinikanaan.) Kehiimipiiii Oikeuminierid jiirjeiiii julukuua 2009 kuluajariialauakunnan jhryhmrin jiienille "Kuluajariialauakuna ja arua anaiea jhajuu" kehiiimipiiia. Paiien aieena n mm. laadukkaan jhryhmiyn kehiiiminen, yheinen ulkina meneyiin ja hyinian ydyheicin iirkeimmiii lainalaiuukia eki preien ja miareiden hydyniiminen j hamiea. Kehiimihankkee Taieena n yheiyn ahiaminen kuluajaneunnan kana. Alieaan kuluajaikeuneujien alueellinen eemakuluu yheiyd Kuluajairan kana. Kuluajariialauakunnan iihkciinen aiini - hanke alieaan urula Lauakuna imiaa ikeuapuykikdlle ma niikemykeni iihkdie[ aiinijiirjeelmiii menneii. Selieiiin kuluajariialauakunnan ja kuluajaikeuneujien yheien iearan peruaminen j a kayfon. ARVO KULUVA VUODE TULOKSELLSUUDESTA Teuuma puliuiraprinnin perueella Vuden 2009 lkakuun lppuun menne[ kuluajariialauakunaan n aapunu aliukia kappalea, miki n77 % aeeua aieea (4 500 kpl). Rakaiujen aliuen ala lkakuun lppuun menneii aliukia n rakaiu kappalea, mikii n 81 Z aeeua aieea (4 300 kpl). Tarkenneu rakaiujen aliuen ennue n nin 4 % ahemmin kuin unna Keiikuun lppuun menneii rakaiuia aliukia 887 n pi2iey jakiiielyii (40 %). Tflyiurula n piiiiey 48 aliua (2 %) aliukia. Ykinkeraiea meneelyii n piiey 362 alifua (16 %). Eielijein rakaiuja n llu 35 kappalea (2 %).Sinn n paadyfy 470 apaukea (21 %)ja ilmiaja n lupunu aliukeaan 274 apaukea (12 %). Yheenii n[iden uu li 33 %. Kuluajariialauakunnalla ei llu imialaa ai aia iirryi ikeueen 82 apaukea (4 %). Muulla ain piiiiyneiii n 73 kappalea (3 %). Vuden 2009 puleen iiliin menneii injen miiiirii (ml. lupumie) n piiiidyy 744 apaukea, mikl n 47 0/ aeamaa aieea (aie 1600 kappalea). Sin-

4 4(7) jen maara n iime uden aa. lmiaja lupunu aliukeaan mfliirii n lakenu iime udea 69 apaukella. Vuden 2009 puleen iliin mennei ykinkeraieuia meneelyiii n kiiiely 362 aiaa, jka n nin 45 % kuluajariialauakunnan aeamaa aieea (800 aiaa). LukumilirL n iime uden aa. Kuluajariialauakuna pyrkii inmeneelyn ja n. ykinkeraieujen meneelyjen (mm. eielij?irakaiu ja puheenjhaja ai arapuheenjhaja rakaiee eielyi) eniii ehkkaampaan kiiycin ikeuuraniikkhda humin aen. Kuluajariialauakunnan kiiielyajan ari a kekimiiirin kaikkien kiiielyjen aliuen ala 8,9 kk, mikfi n edellien uden aa (8,7 kk). Vuden 2009 Kiiielyaikaaie n kekimii drin 7,2 <k. Ykinkeraiea meneelyii kflielyjen aliuen kekim[iiriiinen kiiielyaika n 10,8 kk, mikii n 1,4 kk edelli[ ua enenlmiin (9,4 kk). Jakiiielyi paaeryjen aliuen kekimiiiiriinen kiiuelyaika n 13,5 kk, mikii n edellien uden aa (13,76 kk). Kuluajariialauakuna euraa rakaiuuiuen nudaamiaea. Pulen uden euranaie nudaamiaeea n 79,9 % niifl aliukia, jihin anneaan uiuken iiiliifl pii?id ja jia nudaamiea n aau ie. Kuluan uden puleen iiliin menneii uiukia n anneu nin 296 kappalea HyiyZl n uieu 52 % aliukia, 43 % aiia hyiyii ei le uieffu, 2 Y apaukia n uieu elinkeinharjiajan (aapulen) arjamaa hyiyd 2 Y apakia ei uiua le anneu (n. nahkapiiiid) Kuluajariialauakuna n laainu henkikiduunnielman ai en ana eliikciiymiuunnielman kaikkien 60 ua iiyiineiden henkikiiden kana. Kuluajariialauakunnaa n k?iyy uden aikana ul- ja kehiykekuelu irkamieen kana. Kehiykekueluia arkaellaan kunkin aamia ja en kehiamia ekii yapjen kehiflmiii. Samalla kekuellaan henkilkhaiia uriuia. Kuluajariialauakunnan ari miiiirflllien aieiden euumiea ja iminnan ulkelli uueen aikuaia ekij iii: Vuden 2009 miiiiriillinen aie aaueaneen. Jka apaukea aieea jaadaan krkeinaan 50 rakaiun erran, miki n n. / aieen kk mfliiriifl. Rakaiujen juujen m[[rii[n n aikuanu aapuneiden aliuen miiiiriin laku. Saapuneia aliukia merkiiiii a rakeaa npeai. Valiumiiiiriin kaaea npeai piiiiyien aiiden miiirii kaaa, mikd aikuaa kerauuai eikii aaiei rakaiujen aiiden kknaimiiriiiln. Vaaaa kehiy euraa iinpiin, kun aliuen kknaimiiiirii lakee. Sykyn 2009 aliumiiiriii apahunu kehiy humin aen, n deaia, eel unna2}l0 aliukia ulee eliii enemm?in kuin unna Lauakuna piiii epiikhana ia, e[ lauakunaa ja en y<imaaraiin ekii reuriarpeeeen aikuaaa lainiiidiinciii n almielu lauakunaa kuulemaa. Tiillaiia lakeja

5 (7) a laki kuluajaneunnaa ( /800), jka n ullu imaan ja laki iaalihulln palelueeliii ( A91569),jka n ullu imaan Lauakunapiaa iminana ehkkaan ylliipiiimien kannala ehdman arpeelliena ia, ea ille uiain mycinneiiii miiflriiraha idaan kayffaa juaai ien, eii erilaie iiiiylmia, anhempainapaia, ureluapaia ja irkaapaukia aiheuua akinaien henkildiden pial idaan paikaa ehkkaai. J pialja ei ida paikaa, e aikuaa ehdmai aaueaia leaan ulkeen. Vakinaien henkiliden pialjen paikkaaminen aianunijarganiaaia edellyiifl jakuaa ijaien kuluamia. Mi[ uunnielmalliemmin ijaiamie idaan ehdfi, iii iihemmiin akinai en henkildiden pial aikuaa iminaan. Kuluajariialauakunnan arin mukaan iiryminen Oikeuhallinnn palelukekuken aiakkaaki ei le lennaiea iiheniiny alu- ja henkildrihallinnn ydmiiiir[i. Taluhallinna lakujen ilidini n yriaiheena jariny pi mua iliinni n jka apaukea arkieaa Rnda. Jhuen Rndr/kayeuiiiii leien laieiden minaiuukia arkauyci n hidaa. Myd Rndn arkiinijiirjeelmii n deu lauakunnaa erilin aikeakdydieki, minkii uki laku uleaan ja arkiidaan edelleen paperierina. Kka lauakuna n pieni ira, jlla n ihiin lakuja, ylipfliiiinii aaueaia lea hydy palelukekuken aiakkaaki iirymieii ji6 lauakunnan niikemyken mukaan iihiiieki eikii miiiiin apaukea anna aihea henkilihennykiin. Henkildhallinna palelukekuken aiakkaaki iiryminen n j pa j ain miiiirin liinny ydm[iriiii eriyi ei nimiyaiia. 4 TULOSTAVOTTEET VUODELLE 2O1O 4.1 Tuke ja laadunhallina Vunna 2010 ariidaan aapu an aliua, jia 200 n huneenukra- ai aumiikeuaiia. Kaielyjen aliuen ari n kappalea. Timinnan uauuden ariidaan lean 134. Timinnan aludelliuuluun ari n 464. Kuluajariialauakuna pyrkii inmeneelyn ja n. ykinkeraieujen meneelyjen eniii ehkkaampaan kiiycicin. Sinjen (ml. lupumie) m[iiriin ariidaan lean 600 kappalea. Ykinkeraieuia meneelyiii ariidaan kiiieliiiin 800 aiaa. Eielijiin rakaiemien aliuen mii2irii n 150 aiaa. Kiiielyaikaaiee a kaikkien aliuen ala 7,5 kk. Ykinkeraiea meneelyii k?iielyjen aliuen ekii eielijirakaiujen yheinen kekimiiiriinen k[ielyaikaaie n 8 kk. Jak[ielyii piiieyjen aliuen kekimiiiriinen kiiielyaikaaie n 13 kk. Kuluajariialauakuna euraa rakaiuuiuen nudaamiaea, mikii n 78 % niiii aliukia, j ihin anneaan u iuken i ilflii p[ii.

6 6(7) Kuluajariialauakuna laaii aliuken k[ielyn preikuauken ja analyi kiiielyn kea prein eri aiheia. TyajaneuranajfieelmA TARMOn kehiiiminen alieaan. Tydryhmi perueaan alkuudea Kuluaj ariialauakunnan kmmeni: Selieain mahdlliuukia muuaa lainiiadina ien, eii kulu ajalla n mahdlliuu ehdii aliu kuluajariialauakunaan aa en jiilkeen, kun aiaa n eliey kuluajaneunnaa. 4.2 Henkiliiii Kuluajariialauakunnan akiuien irkjen miiilrii n 31 (30 h). Lauakunnaa n puheenjbaja, arapuheenjhaja, piiiiiheeri, 5 yliarkaajaa, 9 eielijaa, 8 arkaaiaa, aiheeri ja 5 imiiheeriii. Kuluajariialauakunnaa n kaki aaikael?ikeliiii. Virkja ei lakkauea. Kuluajariialauakunnaa iirreiin imiiheerin irka alin aunrahan ja ehiiflii hideiin miiiiriiaikaiena. Mii[riiaikaiuua ei jakea unna Siuimiia eielijdia ja harjielijia n h Ykikdiden jhaja kiiyii uden aikana henkikin kana ul- ja kehiykekuelu. Puheenjhaja kiiy kekuelu ykikiden jhajien, arapuheenjhajan ja piiiiiheerin kana. Kuluajariialauakuna laaii henkildciuunnielman. Oikeuapuykikkd imiaa henkildduunnielmalmakkeen ykyn 2010 aikana. Henkilduunnielmalmake kiielliiiin ulneueluia. Kuluajariialauakunnan puheenjhaja laaii kaikkien 60 ua iyiineiden henkild iden kan a el 2ikiymi uunnielman. Tydyyyiii yyky ely eueaan keflfll ii Kuluajariialauakunnan ulee elaa ikeuminierin hallinnnalan henkildciraegian periaaeia iminnaaan. Aiakirja ldyyii nrane lnaa. Kuluajariialauakunnan palelukea pi lihe[ ycinekij A ffiyfiiid- Webrpl elaimella ehiiiin l?ihcikyelyn. Lihkyely liheeiiiin iihkciiei ikeuminieridn. Vapaiden irkjen iiyiimieii edellyeiiiin ikeuminiericin iycilupaa. Kuluaj ariialauakunnan kmmeni : Lauakuna ulee euraamaan mien imiiheerin miiiiriiaikaiuuden lpeaminen aikuaa iminaan.

7 7(7) 4.3 Timinnallinen ehkkuu Tuauu Taludelliuu 34 kiiielly aia/h 464 iminamen/kaiell aia Kuluaj ariialauakunnan kmmeni: Ei kmmenia. 5 TALOUDELLSET RESURSST T iminamenm adr ar ahaa mycinneiiin Ari uden 20A9 iirfyiid maararahaa eura eura Kuluaj ariialauakunnan kmmeni : Ei kmmenia. 6 TULOSRAPORTOT Allekirjiuke Kuluajariialauakuna euraa iminana kehiymiii ja miiiiriirahjen riiayya. Miiiiriirahj en riiiyyde ii j a aieiden euumiearapridaan ikeuminieri- 6n pu iui rap rinnin yheyde ii ai arp een mukaan. fu Halliuneu LTTEET ulneueluainei : iminnan kehiy iminam darcr ahan k[y uunnie lma

8 \.9 \.r 6l D > 5 (\i al 5 a 'i w.p \ r 6 l P d > O c.l \ 'r q) rler g q) ER SS SSSSSSS SSSSS SSSSSS SSSSSaSaSS clc.!dcny?9ca L al$q H\+r.)c!.Hf-nAxrr g? ' ' Y ', = ', ' - ; = V = V - -,?,? + * \? \ q! - c a g \ Q g r a - c.. c a r? a g Q c i (! lfr \-ccl*9!-r'.)rna.+a-g ---- H C O, a \ O! + \ c n O O \ $ , d i 5 - O \ O \ 14!O O\On9O c -$ $crrc- (}\\rr rn\ooe! OC q\q, f-\o +\O Qc\O!.rH *--'A +cn=j rhh \\ \Of.H i f.) C.l ff) Hi O\\, l - l - H \ 9 \ 9! Q E Q g c. ) Q.! =!. r * - e? Q a c l \ \ g q \ q? c. ) a \ q _ { - e \ e ', n f, O - 6 S G \ O \ O \! r * c. l O A O O! O. d = O - \ O \ O --- r-\i\9\! -'(ca+$ \c6r: \ r-.- 9\qr l{) f-c- lc (H *c-rx i.cn=; r\r, eo -!+O H i fn c!?a ;i -- (rl 6l -'l l *.....l SS SSSSSSS SSSSSaSSSSSS SSSSS S S. \.!+ ca n \ \ cl \ + \f,.+ A.+ cl \ r* \ ci c\i \ (** \ c cn r-ch ' l-y, S,: c.), V \ O r r. r *16 + i JJ :r E l - O l * n q! O ) L - r - \ H g c r $ r - l. ) \ 6 \ + $ 9\9 [nc.l*clll\ -r!+qo Or---r6ii--c.rnO* S ca 6 r\$c\!no inc\ca 66\.1 ;\O$ -c.i+.f, d r5 ii Qq ':{C..+Sg:! g \O.OcO<fx. al 6lr-O'i. O\OO\Ha\ \O!+S 6lc \\a r-- i -ir-i *eg +-- eo rr+h H fn a{ cab fa -- C { - ' { l H q\o\ \O..!n\?qa S"+nO\ ()r-r\hoh r++r--r.r\o!+$ c lc Si.!l! \e =)!a+h q\\--v ncbrrrd* a rnc.)\ \n\c.)cni rn;.ci6 dc.i*.+ rnia 99OO e\..r99{\8 cr.r+l a{-*xq \c.\hc\.1!.!o!o lf,:r\o \O\OO 6ln-- rj *Oi:i ccn- r eo f-rf,i i f'l 6l (A -i -- 6l C.l!-l!-r i l 6 l r rn ra in \ \ r+$ (. \+ \ 6.1!+ 61 inh!+ '+ (\ ar \f, in r,1 \ c{ \ - \ A \ -.r C.l - S ^ a 4 r- :q$ $Qci\QQ!O:f,H9 egaoov.,c)oooo ++ 99!-r\ca99!Oe {,c: OO--R----- nnin r-6hr-a b r\. ca ----.i -r.)--- rnri l69$q r-\f\f, q899 cac{r. a.\.a + \Ode q{c.l (?)i.}c- r{i *roi rrrcii e <.l * ra?q Hl -- 6 l r - { { i, \O\O r*r*--r-!9c? q_{ -f, 6l Q.QEi H + cao\o ca \ + \OOr+ O O\ r.} # # H r + c. r ' _ * c. r B T i q q _ $ S : l y p = S = \ q\ \ \ \ $!+ \ \ l l l r- 14 cq O O -!:l O -'= O O + ca - en O r.r rr in. r+ O\ \O \O!Aqp.+c**r,arO!e'Q\9=f O in/-),rrb{i-c.i6i i J;,,n 6 l'-orr!o\rn \Orf rxor rincjd-,x c-rri,ro +.r{ q\q\!o\oc!$o\ 9Hc.l$-- q-*qrrr #r-o\c.r ci O\O\ : q + q ' H [ r r. r O O r \ O H O \ - c. i l r r - ; J + + \O.)(> f?) c.l #:j r O6cil l! - H - - f- O\ ro n Qq! [nrf \n9g(! e c\. O O\ O\ in C- H i. S O!-{ \+ <! ej!\ q n Q) ql \ \9 c-.1.n; l i - rr ri r c.i c rr la - Q -r- O\cH r.r\o O\cca!f, r6.+;gj c.i- r/) lq r. i-:o c.i *i a,.l a-l l * l \9 q lil r., :q \f, -j rf, qn # n in O \O + H cn i fq 6 $ - \ H 6 r.} C\ -' \ ci' 'r' f'i ; * "; a..x r, c - c.i ro e( rn \ 6 OO $,lo\.+ -'- l { - -l -'l!+ ra \ -' O \ O.n) \ $ r-- (f) \ \ -- l + L g\ \f, r-- eni-cl+ca[n qqcq* l>clc.,6 r+ac. f )\ \9 i \OrO\?Oc\cnc{ 9:-gc.- A\g\,.i r-,r.,:d +lr,.a \O\ efi\o6\-- -*-+c.i O\r.i dr.i ---,+.- \:\g R.Q99 i?gq'\\=f q> '-i 6crlq,.* [a!+6oca '-i 6.].-r6.-H ln?aoa\ +ln!f,* - i e.i rrrcj i lar) rio \ U?i r { H l r - { j '2 '2 E S$. E Ei g{ec $u-u B ' E :{ E -$,EEE n;r ie,,[-eeg :SE A lr*:,e E3* u*igegg$=$$ fi =ea'gfieggei$giee# =; Xi*H*+ ==*$ ires-$$$$$bliul;3 i \ ca (f) - O - ch - r- \

9 '9ra '= :Gl u) by.i.- V'EEE.?.l ll u) ra 6l 6l q, an u an V

10 = :l c.l c.n ra= ;< O a-.rr f ii r 'E i.r ( 5 ^ e = 'E.r!'= a l r c + a{ ca aa l'l! x c- cn r e.l x \ ra c\ c la!+ ;\ x f ;< '+ fi c O J : :!rl 9, H J E : (d -l E, l - l ^ 8. * l S. i ; E E * : g q E i n E l i# E!l EEE g.9 cr+h ul 3EE : ; =E,E gl$ E*'H :l ' El 3 g lg ;l <l $ r.l \ + 6l ra. 6l x d m \ c!+ - Al E 6 \ al l ra (rl \ ca \,1 llr :+ r.l la c cn a \ { ṿ <l e.l ra!. -- G cr).+ c? e - (\ fa j l a) al i d r.l c.l cr) cn (..1 f-. la O 5'> c c?) 6 (\ p >J f l' J 3 p j - () a G.4 * J O ru q a 'a 'a ẕ,a U) (A 1-< ) u ) > 4. & Z - i f- ^ < J O p : < \ i G 4 u (a u (u 0 q) U) rl l D l + q, l lrl lyl = X r l U) l ryl lrl U),{?r{. u q q :Cd x J( *q q 4 P J (n r ) 5 r-l - a?l ] U) ) Yl arl (h H d li ru.4 J1 d 1 \ rrl - :r

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

t{r F F F F F tr r-t "ifi "ii "in "ifl -AUTOKtINIKKA vanhan:o Uusi n:o Kortin "ii "ii "ii KORON Jry ij: o AU 19 sukunimi paikka L-r-r synt.

t{r F F F F F tr r-t ifi ii in ifl -AUTOKtINIKKA vanhan:o Uusi n:o Kortin ii ii ii KORON Jry ij: o AU 19 sukunimi paikka L-r-r synt. KORON 1 -AUOKNKKA aha:o Usi :o Koi :o + 13 14 paikka,--, P /-)- skimi eime L-- ammai osoie sy. aika sy. paikka 1. Oeeko koskaa e kipa ai aiaa iassae? A. RASUKSEEN LYVA RNAKPU 1 a.g!-: Oeeko koskaa e paio

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei x""ru

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei xru HAKMUS (TLMOTTUS) KUNTIN RAK N N USVALVO NTAVI RAN OMAISLL ä R"t"u"trp, f Timepidelupa!Timepiaeilmitus I Purkamistupa! Uaisematytitupa Rakeussuuittelutel rtävå vaatiwus a c 1. Rakeuspaikka Kuta / Kaupuki

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana)

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana) **** HOTELLT spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN 1. Muikkulautanen (L)* - marinoituja savuntuikkuja ja punasipuliu, kirkasta perunas al aattia, r u is nap p ej a r uo lt o s ip ul ita h n a I lu

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä ABBn 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= = @ E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = =

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

TILIOTE. Piiiviimiiiirii 31.05.2012. Shekkitili 113130-101885 I8AN ~102 1131 3000 1018 85 8IC NDEAFIHH. Kausi. Tap. TiliOinti Miiri no /J 1 133,32-

TILIOTE. Piiiviimiiiirii 31.05.2012. Shekkitili 113130-101885 I8AN ~102 1131 3000 1018 85 8IC NDEAFIHH. Kausi. Tap. TiliOinti Miiri no /J 1 133,32- NordeaB lllllllllllllllllllllllllllllll Piiiviimiiiirii 5/12 Sivu 1 I8AN ~102 1131 3000 1018 85 8IC NDEAFIHH,31707. 01.05.2012- Kirjauspaiva 02.05.12 120502258878080474 A 02~~ AKTIA SKADEFORSAKRING A8

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

p'ø):{. P: f (ù: 10 Thlousmatematiikan perusteet, orrvrs ro:o - 5) - O'\lq - 4x, kun g(x) :7x2l5x-3, kun ft(.r) :3x. (x2 f'(3), g'(*), h'(*),

p'ø):{. P: f (ù: 10 Thlousmatematiikan perusteet, orrvrs ro:o - 5) - O'\lq - 4x, kun g(x) :7x2l5x-3, kun ft(.r) :3x. (x2 f'(3), g'(*), h'(*), Tampereen kesäyliopisto, kevät 2015 Thlousmatematiikan perusteet, orrvrs ro:o 2. harjoitus, (pe27.11.2015) 1. Yritys valmistaa kappaletavaraa q kappaletta viikossa. Yhden kappaleen materiaali- ja palkkakustannus

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Asia kaspa Ia utekysely 20L7. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue

Asia kaspa Ia utekysely 20L7. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Asia kaspa Ia utekysely 20L7 Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Vasta us-%oja jakauma Vastaus-% 25,7 yo Sdhkoinen 22,7 % Paperiset 36,8 % Jdmsd Keuruu Kuhmoinen Multia Petiijiivesi Ruovesi MdnttS-Vilppula

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO 5 5 685 5 8 6 33 585 MUITI 95 OU RAUTO OY 585 77 4 3 4 98 85 345 5 6 4 4 6 4 6 6 6 4 IVL-/45 4 757 4 757 95 585 4 476 3 39 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 68 4 643 769 55 8 84 96 8 79 8 käyntiovi uunnittelutoimiston

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa:

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: HOHTARINPUISTON KÄYTTÖO IKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: 1. Luavut uksen kohde Nakkilan kunnan Arantilan kylässä Alaviinikka -nimisellä tilalla

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS. H 20- pylväät

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS. H 20- pylväät TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS H 20- pylväät HUnnebeck H20 Jalka 36, 1-64, 8cm 126731 Paino 35,6 kg Hdnnebeck H 20 Keskiosa 125cm 126852 Paino 27,2 kg Hunnebeck H 20 Keskiosa 150 cm Paino 31,7 kg 11 TVH

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 perussarjan vastaukset PERUSSARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 perussarjan vastaukset PERUSSARJA PERUSSARJA Vataa hulellieti ja iititi iiteen tehtäään! Kirjita tetaten epaperiin a niei, tiitteei, ähöptiite, pettajai nii eä ului nii. Kilpailuaiaa n 00 inuuttia. Seä tehtää- että epaperit palautetaan

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRIIl 'ti IYII MI Vl)1 M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1 ] JORD A;ATO Vuokramuut0a; Y-tunnus: 01 Kakkiløn kunta Vuokralainen : Jari-Malli Lanksila Anolamic. 310 1.2 Vrarkrn-alxe 199iiriala on c.cilctlv

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot