/r' / q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA"

Transkriptio

1 'A OKEUSMSTERO Oikeuhallin - a Oikeuapuykikk KULUTTAJARTALAUTAKT]A TUL O STAVOTEASAKRJA q0 /r' /61 Aika Paikka kl ikeumini erid,, Kaarmikau 42, 4b kr/neueluhune laguuni Oalliuja Merja Muilu Kira Heine Tuire Hnk Pauli Sahlberg Tarja Raikinen Oikeuminieri6 Oikeuminierici Oikeuminierid Kuluaj ari ial auakuna Kuluaj ari ial auakuna 1 KATSAUS VUODE 2OO8 T'LOKSELLSUUTEE Valiukia aapui yheend, kappalea, mikii li aieen mukainen (4 500 aliua). Valiukia rakaiiin kappalea, mik?i n aeeua aiea enemmn 6 %). Jakiiielyfl rakaiiin 596 aliua (36 %). Tiiyiunna rakaiiin 99 aliua (2 %), ykinkeraiea meneelyii rakaiiin 696 aliua (16 %). Sinn paadgiin aliuken ala (24%).lmiaja lupui 667 aliuken ala(15 %). Aia iiryi ikeueen 38 aliuken ala (1 %). Timialaa ei llu 127 aliuken ala (3 %). Muia apaukia li 109 (2 %). Tuauuluku li 32, mikd n aeeun aieen mukainen. Taludelliuuluku li 442, mikii li aeeun aieen mukainen. Kuluajariialauakunnan rakaiuuiuen nudaamiae li 77 y, mikd li aeefun aieen mukainen. Rakaiuuiue nudaamiae li edellien uden al- 1a. Kuluajariialauakuna ani uiuken 596 aliukea. Hyiyii uieiin nin 54 % apaukia, 44 Y apakia ei uieu hyiyd, 0,6 A apaukia uieiin elinkeinharjiajan (aapulen) arjamaa hyiy[, 0,9 Y apaukia uiua ei anneu (n. nahkapiiici). Kuluajariialauakunnan henkilcicimiiiirii li 33,8 henkilciyciua (aie 33 h). Kaikkien aliuen kekimiiiiriiinen kiiielaika li 8.6 kk. Kiiyniie Kaarmikau 42 OO3O HELSK Piie Puhelin PL25 (0e) OOO23 VALTOEUVOSTO Telekpi (09) Siihkiipiie

2 2(7) Kii iely aj a pdiiymi aan mukaan lia : P iiiey iiyiunn a Piiiiey jaa P iiiiey ykinkeraie a meneely lmiaja lupunu Sinn Aia ikeueen Ei imialaa Muu ,9 kk 14 kk 14,0 kk 2,4kk 9,8 kk 4,4kk 3,3 kk 7,4kk 5,1 kk 3,5 kk 5,3 kk 1,3 kk 3,5 kk Oikeuminieri n ananu ilinpflfldkannann kuluajariialauakunnan iminakermukea udela 2008 (OM 17l0132A0D. Kehieimiimenpiee n humiiu uden 2009 aieiden aeamiea. OKEUSMSTERO KATSAUS JA KULUTTAJARTALAUTAKUA JOHDO Kuluajariialauakunnan henkildm?i2iriin kumulaiiinen euuma n lkakuun lpua 32,987 h :a. Krkeakuluharj ielij ia n 0,334 h :a. Tuauuhjelma Halliuken kehypiiiidkeii edellyeain julkien palelujen ja hallinnn uauuden kehiimiyn ehamia. Valin uauuaieiden iirkein auaaikuin n iedn eliikiiyminen ja e, eii nuremma ikiluka a aikaiempia pienempiii. Tuauurjelman iiiicielie ikeuapuimijen ja kuluajariialauakunnan ala n 35 henkildyciua ueen 2011 menneii. Vuien aikana n?ihenney 15 h. Vunna 201,0 iihenneaiin 15 h jaunna2}ll iihenneiiiin 5 h. Henkilddihennyke painua uauuhjelman lppupiahan. Henkilddn iiheniiminen n arkiu euaa henkilcidn eliikkeelle iirymien yheydeii. Kuluajariialauakunnan henkilcin keki-ik[ n 46,6 ua. Henkilii 2 nyli 62 -uiaa T imi n amen iiiiri Timinamenaa peueaan kehykauden miiiriirahaan mukaieki. Siiid eueaan iain henkikidiihennykill[ ja liiiki henkikille uiellaan lmarahan aihamia lmarahaap aaki. Lainiiidiinciuudiuken eurana Kuluajariialauakuna li ikeuminiericin iiiien arkauken ykikn ariini- ja eliykhde unna Ariinikermu almilui Ariinnilla pyriiin kariamaan maalikuua 2007 euuneiden lainiiiidiinuudiuen ja muiden kehiimiimenpieiden aikuukia kuluajariialauakurulan iminaan. Kuluajariialauakuna ja ikeuapuykikkd ia kiyflii ariinnilla aaaaa iea

3 3(7) hyiikeen uauuden ja ulkelliuuden kehiimihankkeia ekii rganiaai- ja muiden muu en kiyinncin eufuken ukemi ea. Tilainnin kehiiiminen Kuluajariialauakunnan kfiyciii leaa diaanhjelmaa kehieaan. Muuke diaarirjelmaan n ilau ja paiiyke ehdaan uden 2009 lppuun menneii. (Liiiki kuluajariialauakunnalle n aau kafdikeude BO xi alu- ja henkilcicihallinnn raprinikanaan.) Kehiimipiiii Oikeuminierid jiirjeiiii julukuua 2009 kuluajariialauakunnan jhryhmrin jiienille "Kuluajariialauakuna ja arua anaiea jhajuu" kehiiimipiiia. Paiien aieena n mm. laadukkaan jhryhmiyn kehiiiminen, yheinen ulkina meneyiin ja hyinian ydyheicin iirkeimmiii lainalaiuukia eki preien ja miareiden hydyniiminen j hamiea. Kehiimihankkee Taieena n yheiyn ahiaminen kuluajaneunnan kana. Alieaan kuluajaikeuneujien alueellinen eemakuluu yheiyd Kuluajairan kana. Kuluajariialauakunnan iihkciinen aiini - hanke alieaan urula Lauakuna imiaa ikeuapuykikdlle ma niikemykeni iihkdie[ aiinijiirjeelmiii menneii. Selieiiin kuluajariialauakunnan ja kuluajaikeuneujien yheien iearan peruaminen j a kayfon. ARVO KULUVA VUODE TULOKSELLSUUDESTA Teuuma puliuiraprinnin perueella Vuden 2009 lkakuun lppuun menne[ kuluajariialauakunaan n aapunu aliukia kappalea, miki n77 % aeeua aieea (4 500 kpl). Rakaiujen aliuen ala lkakuun lppuun menneii aliukia n rakaiu kappalea, mikii n 81 Z aeeua aieea (4 300 kpl). Tarkenneu rakaiujen aliuen ennue n nin 4 % ahemmin kuin unna Keiikuun lppuun menneii rakaiuia aliukia 887 n pi2iey jakiiielyii (40 %). Tflyiurula n piiiiey 48 aliua (2 %) aliukia. Ykinkeraiea meneelyii n piiey 362 alifua (16 %). Eielijein rakaiuja n llu 35 kappalea (2 %).Sinn n paadyfy 470 apaukea (21 %)ja ilmiaja n lupunu aliukeaan 274 apaukea (12 %). Yheenii n[iden uu li 33 %. Kuluajariialauakunnalla ei llu imialaa ai aia iirryi ikeueen 82 apaukea (4 %). Muulla ain piiiiyneiii n 73 kappalea (3 %). Vuden 2009 puleen iiliin menneii injen miiiirii (ml. lupumie) n piiiidyy 744 apaukea, mikl n 47 0/ aeamaa aieea (aie 1600 kappalea). Sin-

4 4(7) jen maara n iime uden aa. lmiaja lupunu aliukeaan mfliirii n lakenu iime udea 69 apaukella. Vuden 2009 puleen iliin mennei ykinkeraieuia meneelyiii n kiiiely 362 aiaa, jka n nin 45 % kuluajariialauakunnan aeamaa aieea (800 aiaa). LukumilirL n iime uden aa. Kuluajariialauakuna pyrkii inmeneelyn ja n. ykinkeraieujen meneelyjen (mm. eielij?irakaiu ja puheenjhaja ai arapuheenjhaja rakaiee eielyi) eniii ehkkaampaan kiiycin ikeuuraniikkhda humin aen. Kuluajariialauakunnan kiiielyajan ari a kekimiiirin kaikkien kiiielyjen aliuen ala 8,9 kk, mikfi n edellien uden aa (8,7 kk). Vuden 2009 Kiiielyaikaaie n kekimii drin 7,2 <k. Ykinkeraiea meneelyii kflielyjen aliuen kekim[iiriiinen kiiielyaika n 10,8 kk, mikii n 1,4 kk edelli[ ua enenlmiin (9,4 kk). Jakiiielyi paaeryjen aliuen kekimiiiiriinen kiiuelyaika n 13,5 kk, mikii n edellien uden aa (13,76 kk). Kuluajariialauakuna euraa rakaiuuiuen nudaamiaea. Pulen uden euranaie nudaamiaeea n 79,9 % niifl aliukia, jihin anneaan uiuken iiiliifl pii?id ja jia nudaamiea n aau ie. Kuluan uden puleen iiliin menneii uiukia n anneu nin 296 kappalea HyiyZl n uieu 52 % aliukia, 43 % aiia hyiyii ei le uieffu, 2 Y apaukia n uieu elinkeinharjiajan (aapulen) arjamaa hyiyd 2 Y apakia ei uiua le anneu (n. nahkapiiiid) Kuluajariialauakuna n laainu henkikiduunnielman ai en ana eliikciiymiuunnielman kaikkien 60 ua iiyiineiden henkikiiden kana. Kuluajariialauakunnaa n k?iyy uden aikana ul- ja kehiykekuelu irkamieen kana. Kehiykekueluia arkaellaan kunkin aamia ja en kehiamia ekii yapjen kehiflmiii. Samalla kekuellaan henkilkhaiia uriuia. Kuluajariialauakunnan ari miiiirflllien aieiden euumiea ja iminnan ulkelli uueen aikuaia ekij iii: Vuden 2009 miiiiriillinen aie aaueaneen. Jka apaukea aieea jaadaan krkeinaan 50 rakaiun erran, miki n n. / aieen kk mfliiriifl. Rakaiujen juujen m[[rii[n n aikuanu aapuneiden aliuen miiiiriin laku. Saapuneia aliukia merkiiiii a rakeaa npeai. Valiumiiiiriin kaaea npeai piiiiyien aiiden miiirii kaaa, mikd aikuaa kerauuai eikii aaiei rakaiujen aiiden kknaimiiriiiln. Vaaaa kehiy euraa iinpiin, kun aliuen kknaimiiiirii lakee. Sykyn 2009 aliumiiiriii apahunu kehiy humin aen, n deaia, eel unna2}l0 aliukia ulee eliii enemm?in kuin unna Lauakuna piiii epiikhana ia, e[ lauakunaa ja en y<imaaraiin ekii reuriarpeeeen aikuaaa lainiiidiinciii n almielu lauakunaa kuulemaa. Tiillaiia lakeja

5 (7) a laki kuluajaneunnaa ( /800), jka n ullu imaan ja laki iaalihulln palelueeliii ( A91569),jka n ullu imaan Lauakunapiaa iminana ehkkaan ylliipiiimien kannala ehdman arpeelliena ia, ea ille uiain mycinneiiii miiflriiraha idaan kayffaa juaai ien, eii erilaie iiiiylmia, anhempainapaia, ureluapaia ja irkaapaukia aiheuua akinaien henkildiden pial idaan paikaa ehkkaai. J pialja ei ida paikaa, e aikuaa ehdmai aaueaia leaan ulkeen. Vakinaien henkiliden pialjen paikkaaminen aianunijarganiaaia edellyiifl jakuaa ijaien kuluamia. Mi[ uunnielmalliemmin ijaiamie idaan ehdfi, iii iihemmiin akinai en henkildiden pial aikuaa iminaan. Kuluajariialauakunnan arin mukaan iiryminen Oikeuhallinnn palelukekuken aiakkaaki ei le lennaiea iiheniiny alu- ja henkildrihallinnn ydmiiiir[i. Taluhallinna lakujen ilidini n yriaiheena jariny pi mua iliinni n jka apaukea arkieaa Rnda. Jhuen Rndr/kayeuiiiii leien laieiden minaiuukia arkauyci n hidaa. Myd Rndn arkiinijiirjeelmii n deu lauakunnaa erilin aikeakdydieki, minkii uki laku uleaan ja arkiidaan edelleen paperierina. Kka lauakuna n pieni ira, jlla n ihiin lakuja, ylipfliiiinii aaueaia lea hydy palelukekuken aiakkaaki iirymieii ji6 lauakunnan niikemyken mukaan iihiiieki eikii miiiiin apaukea anna aihea henkilihennykiin. Henkildhallinna palelukekuken aiakkaaki iiryminen n j pa j ain miiiirin liinny ydm[iriiii eriyi ei nimiyaiia. 4 TULOSTAVOTTEET VUODELLE 2O1O 4.1 Tuke ja laadunhallina Vunna 2010 ariidaan aapu an aliua, jia 200 n huneenukra- ai aumiikeuaiia. Kaielyjen aliuen ari n kappalea. Timinnan uauuden ariidaan lean 134. Timinnan aludelliuuluun ari n 464. Kuluajariialauakuna pyrkii inmeneelyn ja n. ykinkeraieujen meneelyjen eniii ehkkaampaan kiiycicin. Sinjen (ml. lupumie) m[iiriin ariidaan lean 600 kappalea. Ykinkeraieuia meneelyiii ariidaan kiiieliiiin 800 aiaa. Eielijiin rakaiemien aliuen mii2irii n 150 aiaa. Kiiielyaikaaiee a kaikkien aliuen ala 7,5 kk. Ykinkeraiea meneelyii k?iielyjen aliuen ekii eielijirakaiujen yheinen kekimiiiriinen k[ielyaikaaie n 8 kk. Jak[ielyii piiieyjen aliuen kekimiiiriinen kiiielyaikaaie n 13 kk. Kuluajariialauakuna euraa rakaiuuiuen nudaamiaea, mikii n 78 % niiii aliukia, j ihin anneaan u iuken i ilflii p[ii.

6 6(7) Kuluajariialauakuna laaii aliuken k[ielyn preikuauken ja analyi kiiielyn kea prein eri aiheia. TyajaneuranajfieelmA TARMOn kehiiiminen alieaan. Tydryhmi perueaan alkuudea Kuluaj ariialauakunnan kmmeni: Selieain mahdlliuukia muuaa lainiiadina ien, eii kulu ajalla n mahdlliuu ehdii aliu kuluajariialauakunaan aa en jiilkeen, kun aiaa n eliey kuluajaneunnaa. 4.2 Henkiliiii Kuluajariialauakunnan akiuien irkjen miiilrii n 31 (30 h). Lauakunnaa n puheenjbaja, arapuheenjhaja, piiiiiheeri, 5 yliarkaajaa, 9 eielijaa, 8 arkaaiaa, aiheeri ja 5 imiiheeriii. Kuluajariialauakunnaa n kaki aaikael?ikeliiii. Virkja ei lakkauea. Kuluajariialauakunnaa iirreiin imiiheerin irka alin aunrahan ja ehiiflii hideiin miiiiriiaikaiena. Mii[riiaikaiuua ei jakea unna Siuimiia eielijdia ja harjielijia n h Ykikdiden jhaja kiiyii uden aikana henkikin kana ul- ja kehiykekuelu. Puheenjhaja kiiy kekuelu ykikiden jhajien, arapuheenjhajan ja piiiiiheerin kana. Kuluajariialauakuna laaii henkildciuunnielman. Oikeuapuykikkd imiaa henkildduunnielmalmakkeen ykyn 2010 aikana. Henkilduunnielmalmake kiielliiiin ulneueluia. Kuluajariialauakunnan puheenjhaja laaii kaikkien 60 ua iyiineiden henkild iden kan a el 2ikiymi uunnielman. Tydyyyiii yyky ely eueaan keflfll ii Kuluajariialauakunnan ulee elaa ikeuminierin hallinnnalan henkildciraegian periaaeia iminnaaan. Aiakirja ldyyii nrane lnaa. Kuluajariialauakunnan palelukea pi lihe[ ycinekij A ffiyfiiid- Webrpl elaimella ehiiiin l?ihcikyelyn. Lihkyely liheeiiiin iihkciiei ikeuminieridn. Vapaiden irkjen iiyiimieii edellyeiiiin ikeuminiericin iycilupaa. Kuluaj ariialauakunnan kmmeni : Lauakuna ulee euraamaan mien imiiheerin miiiiriiaikaiuuden lpeaminen aikuaa iminaan.

7 7(7) 4.3 Timinnallinen ehkkuu Tuauu Taludelliuu 34 kiiielly aia/h 464 iminamen/kaiell aia Kuluaj ariialauakunnan kmmeni: Ei kmmenia. 5 TALOUDELLSET RESURSST T iminamenm adr ar ahaa mycinneiiin Ari uden 20A9 iirfyiid maararahaa eura eura Kuluaj ariialauakunnan kmmeni : Ei kmmenia. 6 TULOSRAPORTOT Allekirjiuke Kuluajariialauakuna euraa iminana kehiymiii ja miiiiriirahjen riiayya. Miiiiriirahj en riiiyyde ii j a aieiden euumiearapridaan ikeuminieri- 6n pu iui rap rinnin yheyde ii ai arp een mukaan. fu Halliuneu LTTEET ulneueluainei : iminnan kehiy iminam darcr ahan k[y uunnie lma

8 \.9 \.r 6l D > 5 (\i al 5 a 'i w.p \ r 6 l P d > O c.l \ 'r q) rler g q) ER SS SSSSSSS SSSSS SSSSSS SSSSSaSaSS clc.!dcny?9ca L al$q H\+r.)c!.Hf-nAxrr g? ' ' Y ', = ', ' - ; = V = V - -,?,? + * \? \ q! - c a g \ Q g r a - c.. c a r? a g Q c i (! lfr \-ccl*9!-r'.)rna.+a-g ---- H C O, a \ O! + \ c n O O \ $ , d i 5 - O \ O \ 14!O O\On9O c -$ $crrc- (}\\rr rn\ooe! OC q\q, f-\o +\O Qc\O!.rH *--'A +cn=j rhh \\ \Of.H i f.) C.l ff) Hi O\\, l - l - H \ 9 \ 9! Q E Q g c. ) Q.! =!. r * - e? Q a c l \ \ g q \ q? c. ) a \ q _ { - e \ e ', n f, O - 6 S G \ O \ O \! r * c. l O A O O! O. d = O - \ O \ O --- r-\i\9\! -'(ca+$ \c6r: \ r-.- 9\qr l{) f-c- lc (H *c-rx i.cn=; r\r, eo -!+O H i fn c!?a ;i -- (rl 6l -'l l *.....l SS SSSSSSS SSSSSaSSSSSS SSSSS S S. \.!+ ca n \ \ cl \ + \f,.+ A.+ cl \ r* \ ci c\i \ (** \ c cn r-ch ' l-y, S,: c.), V \ O r r. r *16 + i JJ :r E l - O l * n q! O ) L - r - \ H g c r $ r - l. ) \ 6 \ + $ 9\9 [nc.l*clll\ -r!+qo Or---r6ii--c.rnO* S ca 6 r\$c\!no inc\ca 66\.1 ;\O$ -c.i+.f, d r5 ii Qq ':{C..+Sg:! g \O.OcO<fx. al 6lr-O'i. O\OO\Ha\ \O!+S 6lc \\a r-- i -ir-i *eg +-- eo rr+h H fn a{ cab fa -- C { - ' { l H q\o\ \O..!n\?qa S"+nO\ ()r-r\hoh r++r--r.r\o!+$ c lc Si.!l! \e =)!a+h q\\--v ncbrrrd* a rnc.)\ \n\c.)cni rn;.ci6 dc.i*.+ rnia 99OO e\..r99{\8 cr.r+l a{-*xq \c.\hc\.1!.!o!o lf,:r\o \O\OO 6ln-- rj *Oi:i ccn- r eo f-rf,i i f'l 6l (A -i -- 6l C.l!-l!-r i l 6 l r rn ra in \ \ r+$ (. \+ \ 6.1!+ 61 inh!+ '+ (\ ar \f, in r,1 \ c{ \ - \ A \ -.r C.l - S ^ a 4 r- :q$ $Qci\QQ!O:f,H9 egaoov.,c)oooo ++ 99!-r\ca99!Oe {,c: OO--R----- nnin r-6hr-a b r\. ca ----.i -r.)--- rnri l69$q r-\f\f, q899 cac{r. a.\.a + \Ode q{c.l (?)i.}c- r{i *roi rrrcii e <.l * ra?q Hl -- 6 l r - { { i, \O\O r*r*--r-!9c? q_{ -f, 6l Q.QEi H + cao\o ca \ + \OOr+ O O\ r.} # # H r + c. r ' _ * c. r B T i q q _ $ S : l y p = S = \ q\ \ \ \ $!+ \ \ l l l r- 14 cq O O -!:l O -'= O O + ca - en O r.r rr in. r+ O\ \O \O!Aqp.+c**r,arO!e'Q\9=f O in/-),rrb{i-c.i6i i J;,,n 6 l'-orr!o\rn \Orf rxor rincjd-,x c-rri,ro +.r{ q\q\!o\oc!$o\ 9Hc.l$-- q-*qrrr #r-o\c.r ci O\O\ : q + q ' H [ r r. r O O r \ O H O \ - c. i l r r - ; J + + \O.)(> f?) c.l #:j r O6cil l! - H - - f- O\ ro n Qq! [nrf \n9g(! e c\. O O\ O\ in C- H i. S O!-{ \+ <! ej!\ q n Q) ql \ \9 c-.1.n; l i - rr ri r c.i c rr la - Q -r- O\cH r.r\o O\cca!f, r6.+;gj c.i- r/) lq r. i-:o c.i *i a,.l a-l l * l \9 q lil r., :q \f, -j rf, qn # n in O \O + H cn i fq 6 $ - \ H 6 r.} C\ -' \ ci' 'r' f'i ; * "; a..x r, c - c.i ro e( rn \ 6 OO $,lo\.+ -'- l { - -l -'l!+ ra \ -' O \ O.n) \ $ r-- (f) \ \ -- l + L g\ \f, r-- eni-cl+ca[n qqcq* l>clc.,6 r+ac. f )\ \9 i \OrO\?Oc\cnc{ 9:-gc.- A\g\,.i r-,r.,:d +lr,.a \O\ efi\o6\-- -*-+c.i O\r.i dr.i ---,+.- \:\g R.Q99 i?gq'\\=f q> '-i 6crlq,.* [a!+6oca '-i 6.].-r6.-H ln?aoa\ +ln!f,* - i e.i rrrcj i lar) rio \ U?i r { H l r - { j '2 '2 E S$. E Ei g{ec $u-u B ' E :{ E -$,EEE n;r ie,,[-eeg :SE A lr*:,e E3* u*igegg$=$$ fi =ea'gfieggei$giee# =; Xi*H*+ ==*$ ires-$$$$$bliul;3 i \ ca (f) - O - ch - r- \

9 '9ra '= :Gl u) by.i.- V'EEE.?.l ll u) ra 6l 6l q, an u an V

10 = :l c.l c.n ra= ;< O a-.rr f ii r 'E i.r ( 5 ^ e = 'E.r!'= a l r c + a{ ca aa l'l! x c- cn r e.l x \ ra c\ c la!+ ;\ x f ;< '+ fi c O J : :!rl 9, H J E : (d -l E, l - l ^ 8. * l S. i ; E E * : g q E i n E l i# E!l EEE g.9 cr+h ul 3EE : ; =E,E gl$ E*'H :l ' El 3 g lg ;l <l $ r.l \ + 6l ra. 6l x d m \ c!+ - Al E 6 \ al l ra (rl \ ca \,1 llr :+ r.l la c cn a \ { ṿ <l e.l ra!. -- G cr).+ c? e - (\ fa j l a) al i d r.l c.l cr) cn (..1 f-. la O 5'> c c?) 6 (\ p >J f l' J 3 p j - () a G.4 * J O ru q a 'a 'a ẕ,a U) (A 1-< ) u ) > 4. & Z - i f- ^ < J O p : < \ i G 4 u (a u (u 0 q) U) rl l D l + q, l lrl lyl = X r l U) l ryl lrl U),{?r{. u q q :Cd x J( *q q 4 P J (n r ) 5 r-l - a?l ] U) ) Yl arl (h H d li ru.4 J1 d 1 \ rrl - :r

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s.2013 - vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI KRJANPDON TENTT 1422014 LAY/OTK 9HJEET: vastaa jkaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitu"råu"paperiini Jös et vastaa ihnkin kysymykseen, iäfå nimetty vastausiaperi

Lisätiedot

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ.

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ. Kunn.kert. ν. 90, (Tammik. 906.) TAULULIITTEITÄ. Taulu N:. Ilman keskilämpö Helsingissä kuukausittain vusina 8990 sekä edellisten 0-vutiskausien keskilämpö. (Celsius). Vusi Tam- Hel- Maa- Huhti- Tuk- Kesä-

Lisätiedot

i.2 Johteet, puolijohteet ja eristeet

i.2 Johteet, puolijohteet ja eristeet 2 LJKU 1 Puolijohteet Kaikki diodit, tra.sistorit ja integoidut piirit on tehty puorijohdcniateriaaleista. Jotta niilden komponenttien toiniintaa eri kytke*oissa voisi ynmiirtiiii" tulisi tuntea tfeman

Lisätiedot

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua.

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua. tutuallisuu$ mmnce kaikille juomaveden kanssa kosketuksissa oleville ja -tuotteille yhtenäistä eurooppalaista European Acceptance Scheme (EAS), kävttöön vuonna 2006. llsotauat uesiionmueil(oslot ongclmana

Lisätiedot

1987 LOPUSSA. 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU. Hyv. Tg/e RAPORTT I. Jakelu VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN

1987 LOPUSSA. 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU. Hyv. Tg/e RAPORTT I. Jakelu VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN RAPORTT I 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU Jakelu Hyv. Tg/e VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN 1987 LOPUSSA Sijainti 1:400 000 RAPORTT 1 001/2434 05/UOK/88 2 U rp o Kuronen /AML

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS Sumen Pallliitt 9 Finlands Bllförbund HELSINKI HELSINGFORS 9 SUOMEN PALLOLIITTO 9 Yleistä.. Vaasa 90. Vaasa Oy:n klrlapaln K un liitthallitu vu i sitten a etti timikunnan t ek emään e i tyksen niiksi timenpiteik

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~"---

n.. ,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~--- . ~ / n..,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---.... ~~--- ... :,-j,.'ln. '... \ -, I~.. \., I... K ER TO ~ TJ... S TO _ N '01M1STELU ~ ja URHEILULTO TOI:: ' DH ASTA V, 1916 SUO} en Woimistelu- j~ Urheiluliiton

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii U KU L t "r*. rrrllox axrärå ) Jg]:ElglLg.! Turun llntutteteelfnsn Yhttlstys r.y. PL 6, 2OO Turku 0 qqej-qg$.tclg,.[lrttl Kar]ln Yokylå 6 B 3, 2o5o lurku 5 @!.E@s Slrkka Nlenl lerhotle 20, 2O72O Turku

Lisätiedot

KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE

KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE O KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE 11 aluainme kiinnittää luiomion siihen, että ii itossopimuksen ehtoihin on kirjattu, sivistyspalvel uiden säilyminen l uupovaarassa lähipalvel mia. Koulutoi mihan on sivistyspalveluiden

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

SISÄLTÖ. llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo. illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne

SISÄLTÖ. llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo. illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne SISÄLTÖ llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne Lietteesu ja bi0jätteestä kä!'tettävjssä oleva iieto antaa aiheen suhlautua näiden jätteiden hyödyntämiseen

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 St,OiCil ATOffiE!(MNE}{ SEURA.ATOTEKNTKA SAUSGPET Hil.AND ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 Sis6lto: NUCLEAR FUELS AND RADOACTVE WASTE EsitelmH ATS:n kokouksessa 1973-09-27 K.H.Lieser FUUSOTEKNOLOGAN NAKYTAT

Lisätiedot