/r' / q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA"

Transkriptio

1 'A OKEUSMSTERO Oikeuhallin - a Oikeuapuykikk KULUTTAJARTALAUTAKT]A TUL O STAVOTEASAKRJA q0 /r' /61 Aika Paikka kl ikeumini erid,, Kaarmikau 42, 4b kr/neueluhune laguuni Oalliuja Merja Muilu Kira Heine Tuire Hnk Pauli Sahlberg Tarja Raikinen Oikeuminieri6 Oikeuminierici Oikeuminierid Kuluaj ari ial auakuna Kuluaj ari ial auakuna 1 KATSAUS VUODE 2OO8 T'LOKSELLSUUTEE Valiukia aapui yheend, kappalea, mikii li aieen mukainen (4 500 aliua). Valiukia rakaiiin kappalea, mik?i n aeeua aiea enemmn 6 %). Jakiiielyfl rakaiiin 596 aliua (36 %). Tiiyiunna rakaiiin 99 aliua (2 %), ykinkeraiea meneelyii rakaiiin 696 aliua (16 %). Sinn paadgiin aliuken ala (24%).lmiaja lupui 667 aliuken ala(15 %). Aia iiryi ikeueen 38 aliuken ala (1 %). Timialaa ei llu 127 aliuken ala (3 %). Muia apaukia li 109 (2 %). Tuauuluku li 32, mikd n aeeun aieen mukainen. Taludelliuuluku li 442, mikii li aeeun aieen mukainen. Kuluajariialauakunnan rakaiuuiuen nudaamiae li 77 y, mikd li aeefun aieen mukainen. Rakaiuuiue nudaamiae li edellien uden al- 1a. Kuluajariialauakuna ani uiuken 596 aliukea. Hyiyii uieiin nin 54 % apaukia, 44 Y apakia ei uieu hyiyd, 0,6 A apaukia uieiin elinkeinharjiajan (aapulen) arjamaa hyiy[, 0,9 Y apaukia uiua ei anneu (n. nahkapiiici). Kuluajariialauakunnan henkilcicimiiiirii li 33,8 henkilciyciua (aie 33 h). Kaikkien aliuen kekimiiiiriiinen kiiielaika li 8.6 kk. Kiiyniie Kaarmikau 42 OO3O HELSK Piie Puhelin PL25 (0e) OOO23 VALTOEUVOSTO Telekpi (09) Siihkiipiie

2 2(7) Kii iely aj a pdiiymi aan mukaan lia : P iiiey iiyiunn a Piiiiey jaa P iiiiey ykinkeraie a meneely lmiaja lupunu Sinn Aia ikeueen Ei imialaa Muu ,9 kk 14 kk 14,0 kk 2,4kk 9,8 kk 4,4kk 3,3 kk 7,4kk 5,1 kk 3,5 kk 5,3 kk 1,3 kk 3,5 kk Oikeuminieri n ananu ilinpflfldkannann kuluajariialauakunnan iminakermukea udela 2008 (OM 17l0132A0D. Kehieimiimenpiee n humiiu uden 2009 aieiden aeamiea. OKEUSMSTERO KATSAUS JA KULUTTAJARTALAUTAKUA JOHDO Kuluajariialauakunnan henkildm?i2iriin kumulaiiinen euuma n lkakuun lpua 32,987 h :a. Krkeakuluharj ielij ia n 0,334 h :a. Tuauuhjelma Halliuken kehypiiiidkeii edellyeain julkien palelujen ja hallinnn uauuden kehiimiyn ehamia. Valin uauuaieiden iirkein auaaikuin n iedn eliikiiyminen ja e, eii nuremma ikiluka a aikaiempia pienempiii. Tuauurjelman iiiicielie ikeuapuimijen ja kuluajariialauakunnan ala n 35 henkildyciua ueen 2011 menneii. Vuien aikana n?ihenney 15 h. Vunna 201,0 iihenneaiin 15 h jaunna2}ll iihenneiiiin 5 h. Henkilddihennyke painua uauuhjelman lppupiahan. Henkilddn iiheniiminen n arkiu euaa henkilcidn eliikkeelle iirymien yheydeii. Kuluajariialauakunnan henkilcin keki-ik[ n 46,6 ua. Henkilii 2 nyli 62 -uiaa T imi n amen iiiiri Timinamenaa peueaan kehykauden miiiriirahaan mukaieki. Siiid eueaan iain henkikidiihennykill[ ja liiiki henkikille uiellaan lmarahan aihamia lmarahaap aaki. Lainiiidiinciuudiuken eurana Kuluajariialauakuna li ikeuminiericin iiiien arkauken ykikn ariini- ja eliykhde unna Ariinikermu almilui Ariinnilla pyriiin kariamaan maalikuua 2007 euuneiden lainiiiidiinuudiuen ja muiden kehiimiimenpieiden aikuukia kuluajariialauakurulan iminaan. Kuluajariialauakuna ja ikeuapuykikkd ia kiyflii ariinnilla aaaaa iea

3 3(7) hyiikeen uauuden ja ulkelliuuden kehiimihankkeia ekii rganiaai- ja muiden muu en kiyinncin eufuken ukemi ea. Tilainnin kehiiiminen Kuluajariialauakunnan kfiyciii leaa diaanhjelmaa kehieaan. Muuke diaarirjelmaan n ilau ja paiiyke ehdaan uden 2009 lppuun menneii. (Liiiki kuluajariialauakunnalle n aau kafdikeude BO xi alu- ja henkilcicihallinnn raprinikanaan.) Kehiimipiiii Oikeuminierid jiirjeiiii julukuua 2009 kuluajariialauakunnan jhryhmrin jiienille "Kuluajariialauakuna ja arua anaiea jhajuu" kehiiimipiiia. Paiien aieena n mm. laadukkaan jhryhmiyn kehiiiminen, yheinen ulkina meneyiin ja hyinian ydyheicin iirkeimmiii lainalaiuukia eki preien ja miareiden hydyniiminen j hamiea. Kehiimihankkee Taieena n yheiyn ahiaminen kuluajaneunnan kana. Alieaan kuluajaikeuneujien alueellinen eemakuluu yheiyd Kuluajairan kana. Kuluajariialauakunnan iihkciinen aiini - hanke alieaan urula Lauakuna imiaa ikeuapuykikdlle ma niikemykeni iihkdie[ aiinijiirjeelmiii menneii. Selieiiin kuluajariialauakunnan ja kuluajaikeuneujien yheien iearan peruaminen j a kayfon. ARVO KULUVA VUODE TULOKSELLSUUDESTA Teuuma puliuiraprinnin perueella Vuden 2009 lkakuun lppuun menne[ kuluajariialauakunaan n aapunu aliukia kappalea, miki n77 % aeeua aieea (4 500 kpl). Rakaiujen aliuen ala lkakuun lppuun menneii aliukia n rakaiu kappalea, mikii n 81 Z aeeua aieea (4 300 kpl). Tarkenneu rakaiujen aliuen ennue n nin 4 % ahemmin kuin unna Keiikuun lppuun menneii rakaiuia aliukia 887 n pi2iey jakiiielyii (40 %). Tflyiurula n piiiiey 48 aliua (2 %) aliukia. Ykinkeraiea meneelyii n piiey 362 alifua (16 %). Eielijein rakaiuja n llu 35 kappalea (2 %).Sinn n paadyfy 470 apaukea (21 %)ja ilmiaja n lupunu aliukeaan 274 apaukea (12 %). Yheenii n[iden uu li 33 %. Kuluajariialauakunnalla ei llu imialaa ai aia iirryi ikeueen 82 apaukea (4 %). Muulla ain piiiiyneiii n 73 kappalea (3 %). Vuden 2009 puleen iiliin menneii injen miiiirii (ml. lupumie) n piiiidyy 744 apaukea, mikl n 47 0/ aeamaa aieea (aie 1600 kappalea). Sin-

4 4(7) jen maara n iime uden aa. lmiaja lupunu aliukeaan mfliirii n lakenu iime udea 69 apaukella. Vuden 2009 puleen iliin mennei ykinkeraieuia meneelyiii n kiiiely 362 aiaa, jka n nin 45 % kuluajariialauakunnan aeamaa aieea (800 aiaa). LukumilirL n iime uden aa. Kuluajariialauakuna pyrkii inmeneelyn ja n. ykinkeraieujen meneelyjen (mm. eielij?irakaiu ja puheenjhaja ai arapuheenjhaja rakaiee eielyi) eniii ehkkaampaan kiiycin ikeuuraniikkhda humin aen. Kuluajariialauakunnan kiiielyajan ari a kekimiiirin kaikkien kiiielyjen aliuen ala 8,9 kk, mikfi n edellien uden aa (8,7 kk). Vuden 2009 Kiiielyaikaaie n kekimii drin 7,2 <k. Ykinkeraiea meneelyii kflielyjen aliuen kekim[iiriiinen kiiielyaika n 10,8 kk, mikii n 1,4 kk edelli[ ua enenlmiin (9,4 kk). Jakiiielyi paaeryjen aliuen kekimiiiiriinen kiiuelyaika n 13,5 kk, mikii n edellien uden aa (13,76 kk). Kuluajariialauakuna euraa rakaiuuiuen nudaamiaea. Pulen uden euranaie nudaamiaeea n 79,9 % niifl aliukia, jihin anneaan uiuken iiiliifl pii?id ja jia nudaamiea n aau ie. Kuluan uden puleen iiliin menneii uiukia n anneu nin 296 kappalea HyiyZl n uieu 52 % aliukia, 43 % aiia hyiyii ei le uieffu, 2 Y apaukia n uieu elinkeinharjiajan (aapulen) arjamaa hyiyd 2 Y apakia ei uiua le anneu (n. nahkapiiiid) Kuluajariialauakuna n laainu henkikiduunnielman ai en ana eliikciiymiuunnielman kaikkien 60 ua iiyiineiden henkikiiden kana. Kuluajariialauakunnaa n k?iyy uden aikana ul- ja kehiykekuelu irkamieen kana. Kehiykekueluia arkaellaan kunkin aamia ja en kehiamia ekii yapjen kehiflmiii. Samalla kekuellaan henkilkhaiia uriuia. Kuluajariialauakunnan ari miiiirflllien aieiden euumiea ja iminnan ulkelli uueen aikuaia ekij iii: Vuden 2009 miiiiriillinen aie aaueaneen. Jka apaukea aieea jaadaan krkeinaan 50 rakaiun erran, miki n n. / aieen kk mfliiriifl. Rakaiujen juujen m[[rii[n n aikuanu aapuneiden aliuen miiiiriin laku. Saapuneia aliukia merkiiiii a rakeaa npeai. Valiumiiiiriin kaaea npeai piiiiyien aiiden miiirii kaaa, mikd aikuaa kerauuai eikii aaiei rakaiujen aiiden kknaimiiriiiln. Vaaaa kehiy euraa iinpiin, kun aliuen kknaimiiiirii lakee. Sykyn 2009 aliumiiiriii apahunu kehiy humin aen, n deaia, eel unna2}l0 aliukia ulee eliii enemm?in kuin unna Lauakuna piiii epiikhana ia, e[ lauakunaa ja en y<imaaraiin ekii reuriarpeeeen aikuaaa lainiiidiinciii n almielu lauakunaa kuulemaa. Tiillaiia lakeja

5 (7) a laki kuluajaneunnaa ( /800), jka n ullu imaan ja laki iaalihulln palelueeliii ( A91569),jka n ullu imaan Lauakunapiaa iminana ehkkaan ylliipiiimien kannala ehdman arpeelliena ia, ea ille uiain mycinneiiii miiflriiraha idaan kayffaa juaai ien, eii erilaie iiiiylmia, anhempainapaia, ureluapaia ja irkaapaukia aiheuua akinaien henkildiden pial idaan paikaa ehkkaai. J pialja ei ida paikaa, e aikuaa ehdmai aaueaia leaan ulkeen. Vakinaien henkiliden pialjen paikkaaminen aianunijarganiaaia edellyiifl jakuaa ijaien kuluamia. Mi[ uunnielmalliemmin ijaiamie idaan ehdfi, iii iihemmiin akinai en henkildiden pial aikuaa iminaan. Kuluajariialauakunnan arin mukaan iiryminen Oikeuhallinnn palelukekuken aiakkaaki ei le lennaiea iiheniiny alu- ja henkildrihallinnn ydmiiiir[i. Taluhallinna lakujen ilidini n yriaiheena jariny pi mua iliinni n jka apaukea arkieaa Rnda. Jhuen Rndr/kayeuiiiii leien laieiden minaiuukia arkauyci n hidaa. Myd Rndn arkiinijiirjeelmii n deu lauakunnaa erilin aikeakdydieki, minkii uki laku uleaan ja arkiidaan edelleen paperierina. Kka lauakuna n pieni ira, jlla n ihiin lakuja, ylipfliiiinii aaueaia lea hydy palelukekuken aiakkaaki iirymieii ji6 lauakunnan niikemyken mukaan iihiiieki eikii miiiiin apaukea anna aihea henkilihennykiin. Henkildhallinna palelukekuken aiakkaaki iiryminen n j pa j ain miiiirin liinny ydm[iriiii eriyi ei nimiyaiia. 4 TULOSTAVOTTEET VUODELLE 2O1O 4.1 Tuke ja laadunhallina Vunna 2010 ariidaan aapu an aliua, jia 200 n huneenukra- ai aumiikeuaiia. Kaielyjen aliuen ari n kappalea. Timinnan uauuden ariidaan lean 134. Timinnan aludelliuuluun ari n 464. Kuluajariialauakuna pyrkii inmeneelyn ja n. ykinkeraieujen meneelyjen eniii ehkkaampaan kiiycicin. Sinjen (ml. lupumie) m[iiriin ariidaan lean 600 kappalea. Ykinkeraieuia meneelyiii ariidaan kiiieliiiin 800 aiaa. Eielijiin rakaiemien aliuen mii2irii n 150 aiaa. Kiiielyaikaaiee a kaikkien aliuen ala 7,5 kk. Ykinkeraiea meneelyii k?iielyjen aliuen ekii eielijirakaiujen yheinen kekimiiiriinen k[ielyaikaaie n 8 kk. Jak[ielyii piiieyjen aliuen kekimiiiriinen kiiielyaikaaie n 13 kk. Kuluajariialauakuna euraa rakaiuuiuen nudaamiaea, mikii n 78 % niiii aliukia, j ihin anneaan u iuken i ilflii p[ii.

6 6(7) Kuluajariialauakuna laaii aliuken k[ielyn preikuauken ja analyi kiiielyn kea prein eri aiheia. TyajaneuranajfieelmA TARMOn kehiiiminen alieaan. Tydryhmi perueaan alkuudea Kuluaj ariialauakunnan kmmeni: Selieain mahdlliuukia muuaa lainiiadina ien, eii kulu ajalla n mahdlliuu ehdii aliu kuluajariialauakunaan aa en jiilkeen, kun aiaa n eliey kuluajaneunnaa. 4.2 Henkiliiii Kuluajariialauakunnan akiuien irkjen miiilrii n 31 (30 h). Lauakunnaa n puheenjbaja, arapuheenjhaja, piiiiiheeri, 5 yliarkaajaa, 9 eielijaa, 8 arkaaiaa, aiheeri ja 5 imiiheeriii. Kuluajariialauakunnaa n kaki aaikael?ikeliiii. Virkja ei lakkauea. Kuluajariialauakunnaa iirreiin imiiheerin irka alin aunrahan ja ehiiflii hideiin miiiiriiaikaiena. Mii[riiaikaiuua ei jakea unna Siuimiia eielijdia ja harjielijia n h Ykikdiden jhaja kiiyii uden aikana henkikin kana ul- ja kehiykekuelu. Puheenjhaja kiiy kekuelu ykikiden jhajien, arapuheenjhajan ja piiiiiheerin kana. Kuluajariialauakuna laaii henkildciuunnielman. Oikeuapuykikkd imiaa henkildduunnielmalmakkeen ykyn 2010 aikana. Henkilduunnielmalmake kiielliiiin ulneueluia. Kuluajariialauakunnan puheenjhaja laaii kaikkien 60 ua iyiineiden henkild iden kan a el 2ikiymi uunnielman. Tydyyyiii yyky ely eueaan keflfll ii Kuluajariialauakunnan ulee elaa ikeuminierin hallinnnalan henkildciraegian periaaeia iminnaaan. Aiakirja ldyyii nrane lnaa. Kuluajariialauakunnan palelukea pi lihe[ ycinekij A ffiyfiiid- Webrpl elaimella ehiiiin l?ihcikyelyn. Lihkyely liheeiiiin iihkciiei ikeuminieridn. Vapaiden irkjen iiyiimieii edellyeiiiin ikeuminiericin iycilupaa. Kuluaj ariialauakunnan kmmeni : Lauakuna ulee euraamaan mien imiiheerin miiiiriiaikaiuuden lpeaminen aikuaa iminaan.

7 7(7) 4.3 Timinnallinen ehkkuu Tuauu Taludelliuu 34 kiiielly aia/h 464 iminamen/kaiell aia Kuluaj ariialauakunnan kmmeni: Ei kmmenia. 5 TALOUDELLSET RESURSST T iminamenm adr ar ahaa mycinneiiin Ari uden 20A9 iirfyiid maararahaa eura eura Kuluaj ariialauakunnan kmmeni : Ei kmmenia. 6 TULOSRAPORTOT Allekirjiuke Kuluajariialauakuna euraa iminana kehiymiii ja miiiiriirahjen riiayya. Miiiiriirahj en riiiyyde ii j a aieiden euumiearapridaan ikeuminieri- 6n pu iui rap rinnin yheyde ii ai arp een mukaan. fu Halliuneu LTTEET ulneueluainei : iminnan kehiy iminam darcr ahan k[y uunnie lma

8 \.9 \.r 6l D > 5 (\i al 5 a 'i w.p \ r 6 l P d > O c.l \ 'r q) rler g q) ER SS SSSSSSS SSSSS SSSSSS SSSSSaSaSS clc.!dcny?9ca L al$q H\+r.)c!.Hf-nAxrr g? ' ' Y ', = ', ' - ; = V = V - -,?,? + * \? \ q! - c a g \ Q g r a - c.. c a r? a g Q c i (! lfr \-ccl*9!-r'.)rna.+a-g ---- H C O, a \ O! + \ c n O O \ $ , d i 5 - O \ O \ 14!O O\On9O c -$ $crrc- (}\\rr rn\ooe! OC q\q, f-\o +\O Qc\O!.rH *--'A +cn=j rhh \\ \Of.H i f.) C.l ff) Hi O\\, l - l - H \ 9 \ 9! Q E Q g c. ) Q.! =!. r * - e? Q a c l \ \ g q \ q? c. ) a \ q _ { - e \ e ', n f, O - 6 S G \ O \ O \! r * c. l O A O O! O. d = O - \ O \ O --- r-\i\9\! -'(ca+$ \c6r: \ r-.- 9\qr l{) f-c- lc (H *c-rx i.cn=; r\r, eo -!+O H i fn c!?a ;i -- (rl 6l -'l l *.....l SS SSSSSSS SSSSSaSSSSSS SSSSS S S. \.!+ ca n \ \ cl \ + \f,.+ A.+ cl \ r* \ ci c\i \ (** \ c cn r-ch ' l-y, S,: c.), V \ O r r. r *16 + i JJ :r E l - O l * n q! O ) L - r - \ H g c r $ r - l. ) \ 6 \ + $ 9\9 [nc.l*clll\ -r!+qo Or---r6ii--c.rnO* S ca 6 r\$c\!no inc\ca 66\.1 ;\O$ -c.i+.f, d r5 ii Qq ':{C..+Sg:! g \O.OcO<fx. al 6lr-O'i. O\OO\Ha\ \O!+S 6lc \\a r-- i -ir-i *eg +-- eo rr+h H fn a{ cab fa -- C { - ' { l H q\o\ \O..!n\?qa S"+nO\ ()r-r\hoh r++r--r.r\o!+$ c lc Si.!l! \e =)!a+h q\\--v ncbrrrd* a rnc.)\ \n\c.)cni rn;.ci6 dc.i*.+ rnia 99OO e\..r99{\8 cr.r+l a{-*xq \c.\hc\.1!.!o!o lf,:r\o \O\OO 6ln-- rj *Oi:i ccn- r eo f-rf,i i f'l 6l (A -i -- 6l C.l!-l!-r i l 6 l r rn ra in \ \ r+$ (. \+ \ 6.1!+ 61 inh!+ '+ (\ ar \f, in r,1 \ c{ \ - \ A \ -.r C.l - S ^ a 4 r- :q$ $Qci\QQ!O:f,H9 egaoov.,c)oooo ++ 99!-r\ca99!Oe {,c: OO--R----- nnin r-6hr-a b r\. ca ----.i -r.)--- rnri l69$q r-\f\f, q899 cac{r. a.\.a + \Ode q{c.l (?)i.}c- r{i *roi rrrcii e <.l * ra?q Hl -- 6 l r - { { i, \O\O r*r*--r-!9c? q_{ -f, 6l Q.QEi H + cao\o ca \ + \OOr+ O O\ r.} # # H r + c. r ' _ * c. r B T i q q _ $ S : l y p = S = \ q\ \ \ \ $!+ \ \ l l l r- 14 cq O O -!:l O -'= O O + ca - en O r.r rr in. r+ O\ \O \O!Aqp.+c**r,arO!e'Q\9=f O in/-),rrb{i-c.i6i i J;,,n 6 l'-orr!o\rn \Orf rxor rincjd-,x c-rri,ro +.r{ q\q\!o\oc!$o\ 9Hc.l$-- q-*qrrr #r-o\c.r ci O\O\ : q + q ' H [ r r. r O O r \ O H O \ - c. i l r r - ; J + + \O.)(> f?) c.l #:j r O6cil l! - H - - f- O\ ro n Qq! [nrf \n9g(! e c\. O O\ O\ in C- H i. S O!-{ \+ <! ej!\ q n Q) ql \ \9 c-.1.n; l i - rr ri r c.i c rr la - Q -r- O\cH r.r\o O\cca!f, r6.+;gj c.i- r/) lq r. i-:o c.i *i a,.l a-l l * l \9 q lil r., :q \f, -j rf, qn # n in O \O + H cn i fq 6 $ - \ H 6 r.} C\ -' \ ci' 'r' f'i ; * "; a..x r, c - c.i ro e( rn \ 6 OO $,lo\.+ -'- l { - -l -'l!+ ra \ -' O \ O.n) \ $ r-- (f) \ \ -- l + L g\ \f, r-- eni-cl+ca[n qqcq* l>clc.,6 r+ac. f )\ \9 i \OrO\?Oc\cnc{ 9:-gc.- A\g\,.i r-,r.,:d +lr,.a \O\ efi\o6\-- -*-+c.i O\r.i dr.i ---,+.- \:\g R.Q99 i?gq'\\=f q> '-i 6crlq,.* [a!+6oca '-i 6.].-r6.-H ln?aoa\ +ln!f,* - i e.i rrrcj i lar) rio \ U?i r { H l r - { j '2 '2 E S$. E Ei g{ec $u-u B ' E :{ E -$,EEE n;r ie,,[-eeg :SE A lr*:,e E3* u*igegg$=$$ fi =ea'gfieggei$giee# =; Xi*H*+ ==*$ ires-$$$$$bliul;3 i \ ca (f) - O - ch - r- \

9 '9ra '= :Gl u) by.i.- V'EEE.?.l ll u) ra 6l 6l q, an u an V

10 = :l c.l c.n ra= ;< O a-.rr f ii r 'E i.r ( 5 ^ e = 'E.r!'= a l r c + a{ ca aa l'l! x c- cn r e.l x \ ra c\ c la!+ ;\ x f ;< '+ fi c O J : :!rl 9, H J E : (d -l E, l - l ^ 8. * l S. i ; E E * : g q E i n E l i# E!l EEE g.9 cr+h ul 3EE : ; =E,E gl$ E*'H :l ' El 3 g lg ;l <l $ r.l \ + 6l ra. 6l x d m \ c!+ - Al E 6 \ al l ra (rl \ ca \,1 llr :+ r.l la c cn a \ { ṿ <l e.l ra!. -- G cr).+ c? e - (\ fa j l a) al i d r.l c.l cr) cn (..1 f-. la O 5'> c c?) 6 (\ p >J f l' J 3 p j - () a G.4 * J O ru q a 'a 'a ẕ,a U) (A 1-< ) u ) > 4. & Z - i f- ^ < J O p : < \ i G 4 u (a u (u 0 q) U) rl l D l + q, l lrl lyl = X r l U) l ryl lrl U),{?r{. u q q :Cd x J( *q q 4 P J (n r ) 5 r-l - a?l ] U) ) Yl arl (h H d li ru.4 J1 d 1 \ rrl - :r

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI 2011 Ferrometal Oy Ferrometal Group pe ru As H ste Yrit ia el tt y kk si a s aa nk a n t: ii n su Su u Tu rt om eo a ot tu e lli lai M v ot a su n e u t e l ik ut D us n

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN

LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN Toim. kg/kpl Tuote Maa kg/ltk erä hinta 197 LUOMUTUOTTEET HEDELMÄT I 197001 REILUN KAUPAN LUOMU BANAANI PE 18,5 LTK 1,929 197077 LUOMUAPPELSIINI

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

35dBA parv AK III +25.5

35dBA parv AK III +25.5 28 Y 2 04 9 27 TIATIEDOT ÄYTTY RAENNUOIEU UOEINÄT >250 MM PRH >20 m2 / TAO APUTIAT 0 OONAIERROAA EARI BRUTTOAA 2 HUONEITOJAAUMA 207 H+ 2,0 m2 2 P H+ 4,5 m2 02 P H+ 8,5 m2 0 5 6 P 2H+ 7 45,0 m2 08 P 2H+

Lisätiedot

SÄÄHAVAINTOJA ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMALLA YLISTAROSSA

SÄÄHAVAINTOJA ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMALLA YLISTAROSSA MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMAN TIW= N:o 1 YRJÖ SALO JA JUSSI HAUTALA SÄÄHAVAINTOJA ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMALLA YLISTAROSSA 1928-1979 YLISTARO 1980 ISSN 0358-0385 SISÄLLYS J ohdanto

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN Q 7/24/73/ Tarmo Jokinen 973-0-03 GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN 24 Q 7/=/73/ T Jokinen GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A -0h~emaseloste

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS kevät 2007 kevätlukukausi 2.1. 31.5.2007

LUKUJÄRJESTYS kevät 2007 kevätlukukausi 2.1. 31.5.2007 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI/ VKO 1 2 kello ma 1.1. ti 2.1 ke 3.1 to 4.1 pe 5.1 ma 8.1 ti 9.1 ke 10.1 to 11.1 pe 12.1 8.00 8.45 9.00 9.45 9.45 10.30 10.40 11.25 12.00 12.45 12.45 13.30 13.45 14.30 14.30

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 2 ratkaisuiksi

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 2 ratkaisuiksi DEE-4000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen ratkaisuiksi Yleistä asiaa lämmönjohtumisen yleiseen osittaisdifferentiaaliyhtälöön liittyen Lämmönjohtumisen yleinen osittaisdifferentiaaliyhtälön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

OJALA-TUOMELA II KUNNALLISTEKNIIKAN ØKENTAMINEN. Tekninen toimi / kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1 53100 Lappeenranta

OJALA-TUOMELA II KUNNALLISTEKNIIKAN ØKENTAMINEN. Tekninen toimi / kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1 53100 Lappeenranta RT / TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA RT 80285 elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) H a n k e Nr o Projektinumero: 9356039 R a k e n n u s k o h d e OJALA-TUOMELA II KUNNALLISTEKNIIKAN ØKENTAMINEN

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TOIMIALA PALVEL U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P A

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

PISTIN MUOTO D (DIN 9861)

PISTIN MUOTO D (DIN 9861) PISTIN MUOTO D (DIN 9861) TUOTERYHMÄ 010 0130 =1% Cr-seostettu työkaluteräs =Pikateräs Varsi 60 ± Varsi 64 ± Kanta 45 ± 5 Pistin muoto D, 5 x 71 Nr. 010 0500 071 D D1 H L 0,5 0,9 0, 71 100 0,6 1,1 0, 71

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

"#$%&'&()*+,')""#)%#%!-#%$)'.$&-"*)%#%!+#/$&0"&!!

#$%&'&()*+,')#)%#%!-#%$)'.$&-*)%#%!+#/$&0&!! "#$%&'&()*+,')""#)%#%-#%$)'.$&-"*)%#%+#/$&0"& 01213456789:67;6>57:;;=?@6>57:;;:6@57:=@ "##$#%&#'()*++*,-%..-'(##/-012#/--2# 3451$#1/+#..6.72892-:4'+4+;#1&?@@ "#1/+#.+6+#1+1#:1.&-#+8/ A*$6/;*&6.*W#/+8

Lisätiedot

Matinkallio 7. Matinkylä, Espoo

Matinkallio 7. Matinkylä, Espoo Matinkallio 7 Matinkylä, Espoo Matinkallio 7 Matinkylä, 02230 Espoo Espoon Matinkylän keskustassa on tarjolla kaupunkielämän edut, sillä päivittäisessä elämässä tarvittavat palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m 6 Ti tiloill :19, 8:62, 8:68, 8:130 8: ja o J oo 3 a ri ä n ti 6820000 - K 3 ti r ati 6820000 i tilall 8:13 0-9 - Tio Autopaia tilall 8:68 poluti tilall 8:68 2 l v to h 8-3 1-2 6 joh o a v-09 1-3 2-6 T/

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot