AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus"

Transkriptio

1 AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

2 AVOKUNTOUTUSTA ERI-IKÄISILLE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Avokuntoutuksemme sisältää palveluja, jotka on suunnattu lähiympäristössämme asuville eri-ikäisille ihmisille. Tarjoamme erilaisia avoterapioita, kuten fysioterapian eri muotoja, toimintaterapiaa, Kelan järjestämää ja rahoittamaa yksilöllistä päiväkuntoutusta sekä ryhmämuotoista päiväkuntoutusta. MONIPUOLISET TILAT JA LAITTEET liikunta-, kuulo- ja näkövammaisille suunnitellut esteettömät tilat toimiva liikuntasali kuntosali jossa vammaisille henkilöille soveltuvat laitteet fysio-, toiminta- ja muut terapiatilat ryhmätyötilat terapia-allas ja saunat kuntoutumista tukevat muut tilat ja laitteet, kuten - aistihuone: fysioakustinen hoitotuoli, kirkasvalohoito - kävelyvaljaat - aurinkokeinu - ratsastussimulaattori

3 AVOKUNTOUTUKSEEN HAKEUTUMINEN Avokuntoutus järjestetään yhteistyössä Kelan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Kustannuksista vastaavat edellä mainitut tahot. Kelan järjestämä avokuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon hoitavan lääkärin suositukseen kuntoutussuunnitelmassa (KU 207), josta selviää asianmukaisesti määritelty sairaus tai vamma ja toimintakyky sekä lääkärin suosittama kuntoutus perusteluineen. Kuntoutussuunnitelman sijaan voi hakemukseen liittää lääkärin B-lausunnon, jos kuntoutussuunnitelma on kirjattu siihen. Tämän jälkeen kuntoutuja täyttää Kelan kuntoutushakemuksen KU 104 ja Kelan toimisto päättää kuntoutuksen myöntämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksama avokuntoutus perustuu hoidosta vastaavan tahon suositukseen ja kotikunnassa tehtyyn maksusitoumukseen. Tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaista kuntoutusta haetaan suoraan omasta vakuutusyhtiöstä. PALAUTE JA KÄYTTÖKELPOISET SUOSITUKSET Kaikista terapioista laaditaan kirjallinen palaute, kuntoutusseloste tai lausunto, joka sisältää: kuntoutujan tilanteen alkuvaiheessa toteutuneen terapian sisällön ja määrän käytetyt arviointimenetelmät arvion kuntoutujan toimintakyvystä terapian päättyessä apuvälinearvion tarvittaessa kuntoutujan omat kokemukset jatkosuositukset Lausunto toimitetaan kuntoutujalle itselleen, maksajalle ja sovitusti muille tahoille. Kuntoutujalla voi olla esimerkiksi, liikuntavamma, aivovamma tai harvinainen sairaus. Sairaus tai vamma voi olla synnynnäinen, myöhemmin ilmennyt tai tullut tapaturman seurauksena. Se voi olla paraneva, etenevä tai pysyvä. Terapioiden ja päiväkuntoutuksen tavoitteet määritellään iän, voimavarojen, toimintarajoitteiden ja sen hetkisten tarpeiden mukaan yhdessä kuntoutujan ja tarvittaessa läheisten kanssa. Lasten terapioihin liittyy aina työskentelyä myös perheen ja lähiympäristön (esimerkiksi koulu, päiväkoti) kanssa.

4 FYSIOTERAPIA PSYKOTERAPIA, LAJINA PERHETERAPIA Fysioterapialla edistetään mahdollisimman omatoimista selviytymistä arjessa. Keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden kanssa. Fysioterapiassa tehdään alkututkimus, jonka perusteella suunnitellaan terapian sisältö ja asetetaan tavoitteet ja tarvittaessa apuvälinearvio yhteistyössä hoitotahojen kanssa. Sisältönä on mm. neuvontaa ja ohjausta, monipuolista terapeuttista harjoittelua, kivunhoitoa, fysikaalisia terapioita ja allasterapiaa. Terapiajakson päättyessä laaditaan lausunto tarvittavine suosituksineen. Fysioterapiapalvelujemme : Perheterapia toteutetaan perhe- tai pariterapiana perheelle, jossa jollakin tai joillakin perheenjäsenillä on psyykkisistä häiriöistä johtuvia huomattavia vaikeuksia selviytyä eri elämäntilanteissa. Terapiaan osallistuvat ne perheenjäsenet ja läheiset, joiden läsnäolo katsotaan tarpeelliseksi. Tavoitteena on perheterapian keinoin avata perheenjäsenten välistä lukkiutunutta vuorovaikutusta, lisätä koko perheen ja yksittäisen perheenjäsenen psyykkistä hyvinvointia, toimintakykyä ja selviytymistä. Tarkoitus on auttaa perhettä toimimaan paremmin yksikkönä ja selviytymään arjen tilanteissa ja toimissa elämän haasteissa ja tehtävissä. Terapiakäyntien lukumäärästä ja tiheydestä päätetään erikseen. Maksusitoumus: Kela, sosiaali- ja terveydenhuolto, neurologinen fysioterapia (esimerkiksi CP, aivoinfarkti tai aivovamma) psykofyysinen fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia työfysioterapia allasterapia lymfaterapia akupunktio Järjestämme sopimuksen mukaisen avustamisen allasterapioiden yhteydessä. Maksusitoumus Kela, sosiaali- ja terveydenhuolto,

5 PÄIVÄKUNTOUTUS Yksilöllinen päiväkuntoutus Päiväkuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, vahvistaa omatoimisuutta ja osallistumista, itsenäistä selviytymistä ja arkitaitoja omassa ympäristössään. Yksilöllinen päiväkuntoutus on tarkoitettu eri ikäisille aikuisille, joilla on huomattavia toimintakyvyn ja hyvinvoinnin rajoitteita tai selviytymisvaikeuksia usealla eri elämäalueella. Päiväkuntoutusta toteutetaan kerran tai kahdesti viikossa päätöksestä riippuen kertaa vuodessa. Kuntoutuspäivän pituus on 5 tuntia. Päivän aikana on yksilöllistä terapiaa ja ryhmämuotoista kuntoutusohjelmaa kuntoutujan kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Päivään kuuluu ruokailu ja sen yhteydessä lepohetki. Kuntoutuja saa tarvitsemansa henkilökohtaisen avustamisen päivittäisissä toimissa. Kuntoutuksellisessa yksilö- tai ryhmäohjelmissa aiheina ovat esim. elämähallinta, terveet elämäntavat, psyykkinen hyvinvointi, itsestä huolehtiminen. Ohjelmassa harjoitellaan liikkumista, kuntoilua, harrastamista, kehon hallintaa ja erilaisia arjessa tarvittavia taitoja. Vertaisryhmässä jaetaan kokemuksia ja saadaan vinkkejä ratkaista arjen pulmia. Ryhmämuotoinen päiväkuntoutus Ryhmämuotoista päiväkuntoutusta voidaan järjestää eri-ikäisille aikuisille, joilla on toimintakyvyn ja hyvinvoinnin rajoitteita tai selviytymisvaikeuksia eri elämänalueella. He hyötyvät erityisesti ryhmämuotoisista terapioista ja muusta toiminnasta. Päiväkuntoutusryhmän tavoitteet muodostuvat siihen osallistuvien yksilöllisistä tavoitteista ja ryhmän yhteisistä tavoitteista. Kuntoutusryhmään voi osallistua henkilöitä, joilla on jokin vamma tai sairaus (esimerkiksi aivovaurio). Ryhmä voi muodostua teemasta, kuten elämäntilanteesta (esimerkiksi nuorten aikuisten oman paikan etsiminen) tai erityisvaikeudesta (esimerkiksi kipu). Ryhmä voi aloittaa toimintansa, kun siihen on ilmoittautunut vähintään kuusi maksusitoumuksen saanutta henkilöä. Kuntoutuskeskukseen voi tehdä jatkuvasti aloitteita ryhmistä ja tiedustella millaisia ryhmiä on toiminnassa tai suunnitteilla. Maksusitoumus: sosiaali- ja terveydenhuolto,, RAY-rahoitus. Terapioina voidaan toteuttaa fysio-, toiminta- tai puheterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta tai psykoterapian lajina perheterapiaa. Maksusitoumus Kela, sosiaali- ja terveydenhuolto,

6 TOIMINTATERAPIA Arkielämän toiminta saattaa sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi muuttua haasteellisemmaksi. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa. Toimintakyvyn kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla kuntoutujaa löytämään ja hallitsemaan erilaisia keinoja huolehtia itsestä, olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, tekemään työtä, opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa tai leikkimään lasten ollessa kyseessä. Yhdessä kuntoutujan kanssa löydetään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Toimintaterapian tavoitteet voivat tähdätä esimerkiksi: yläraajojen motoristen valmiuksien lisääntymiseen aisti- ja muistitoimintojen ja hahmottamistoimintojen kehittymiseen sosiaalisten - ja psyykkisten taitojen kehittymiseen Keinoja ovat esimerkiksi: psykososiaalisten taitojen harjoittelu arjen toimintojen harjoittelu apuvälinetarpeen arviointi asunnon muutostöiden arviointi lähiympäristön (perhe, avustaja, hoitaja) ohjaus Toimintaterapia voi toteutua joko yksilö- tai ryhmämuotoisena palveluna. Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen ikätason mukaista toimintaa, kasvua ja kehitystä sekä lisätä mahdollisuuksia ilon ja onnistumisen kokemusten tuntemiseen. Hoitava lääkäri määrittelee yksilöllisen toimintaterapian keston. Kuntoutussuunnitelman ja maksusitoumuksen mukaisesti tehdään apuvälinearviointeja ja ohjataan apuvälineiden käytössä. Maksusitoumus Kela, sosiaali- ja terveydenhuolto,

7 PUHETERAPIA PUHEVAMMAISTEN TULKKAUS Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä kommunikointi. Terapian avulla poistetaan, lievennetään ja ehkäistään kommunikaatiohäiriöitä. Itsensä ilmaisuun ja puheen tuottamiseen ymmärretyksi tulemiseen ja toisten ilmaisun ymmärtämiseen korvaavien kommunikaatiokeinojen (kuvat, viittomat, kommunikaatiolaitteet) käyttöön syömis- ja nielemishäiriöiden hoitoon ja kompensointiin luku- ja kirjoitustaidon kuntoutumiseen. Lähtökohtana puheterapiassa on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Terapiasuunnitelma perustuu aina kattavaan puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon. Puheterapeutti työskentelee mm. seuraavilla osa-alueilla: puheen tuottaminen ja ymmärtäminen vuorovaikutustaidot ääni lukeminen ja kirjoittaminen syöminen ja nieleminen suun motorinen toiminta kuulo Maksusitoumus Kela, sosiaali- ja terveydenhuolto, Puhevammaisella henkilöllä on oikeus kommunikointiin ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa ja osallistumiseen sekä osallisuuden kokemukseen yhteiskunnassa. Tulkkauspalveluja ohjaa lainsäädäntö. Oikeus puhevammaisen tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla ja/tai ymmärtää puhetta. Hänen tulee pystyä ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla, ja hänellä tulee olla käytössään jokin toimiva kommunikointikeino. Tulkkauksen tarve voi liittyä esimerkiksi: asiointiin yhteiskunnalliseen osallistumiseen harrastamiseen tai virkistykseen. Tulkkauspalveluja voivat olla esimerkiksi epäselvän puheen selventäminen kirjoitetun viestin tulkkaaminen puheeksi puheentulkkaaminen kirjoitetuksi blisskielisten viestien tulkkaaminen erilaisten graafisten merkkien tulkkaaminen kuten Pikto- tai PCS-kuvat viittomien käyttö puheen tukena ilmeet, eleet ja kehonkieli Tulkkauspalveluoikeutta haetaan Kelalta kirjallisesti. Hakulomakkeita ja ohjeita hakemiseen saa Kelan toimipisteistä ja Kelan verkkosivuilta. Hakemukseen on liitettävä sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan lausunto hakijan tulkkauspalvelun tarpeesta ja vamman laadusta sekä muut mahdolliset selvitykset, jotka ovat tarpeen asian ratkaisemiseksi. Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Puhevammaiselle tulkkauspalvelu on ilmaista. Kuntoutuskeskuksessamme työskentelee Kelan hyväksymiä puhevammaisten tulkkeja. Kelan välityskeskus välittää heitä puhevammaisten tulkeiksi. Tulkkauspalveluumme kuuluu välittömästi tulkkaustilanteeseen liittyvä vähäinen kommunikointimateriaalin valmistaminen. Tarvittaessa puhevammainen henkilö voi hakea maksusitoumusta terveydenhuollosta kommunikointimateriaalin tuottamiseen, päivittämiseen tai laajentamiseen. Tulkkauspalvelusta lisää: Vammaisten tulkkauspalvelukeskus, puhelin

8 Launeenkatu Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus sijaitsee Launeen kaupunginosassa lähellä keskustaa. Hollola Vesijärvi JKL Vääksy 24 HEINOLA TAMPERE HÄMEENLINNA Hämeenlinnantie Lahdenkatu Hirsimetsäntie 12 Vesijärvenkatu Savontie 140 JKL MIKKELI 4 Mannerheimintie KOUVOLA Hennalankatu Tapparakatu Saksalankatu Ala-Okeroistentie 140 Helsingintie Launeenkatu Uudenmaankatu 4 E75 LAHTI HELSINKI HELSINKI INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS Launeenkatu 10, Lahti p , faksi

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013 KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013 - SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT - KUNTOUTUSKURSSIT - TUETUT LOMAT Yhteistyössä: Aivovammaliitto ry Invalidiliitto ry MLL:n Huvitus Tatu ry Tietoa sosiaali-,

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

Kuntoutuskalenteri 2010

Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri Etusivulle Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri ilmestyy verkossa ja tulostettavassa PDF-muodossa. Pienet muutokset ovat mahdollisia. Verkkoversiossa on aina viimeisin tieto. Kuntoutuskalenterin

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Puhevammaisten tulkkauspalvelu YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimus Jokaisen YK:n sopimuksen hyväksyneen maan on omilla kansallisilla laillaan ja tukitoimilla edistettävä ihmisoikeuksien toteutumista.

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas Suomen CP-liitto ry CP-Opas Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh.: 09 5407 540 Faksi: 09 5407 5460 E-mail: toimisto@cp-liitto.fi www.cp-liitto.fi Kuva: Mari Soininen Sisällys Lukijalle...5

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Levottoman ja/tai keskittymättömän lapsen ja nuoren Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Sisällysluettelo: 1. Johdanto ja määritelmä 2 - Tukitoimet alle kouluikäisille lapsille huoneentaulu 3 - Tukitoimet

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot