Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210"

Transkriptio

1 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

2 Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus - viestin kääntämistä kieleltä toiselle -viestin välittämistä tai selventämistä kielimuodosta tai kanavasta toiselle -välittäminen sisältää myös puhevammaisten henkilöiden tarvitseman viestin tulkinnan -tulkkaus on tarvittaessa kaksisuuntaista, puhevammainen voi tarvita kommunikaatiokumppanin puheen yksinkertaistamista

3 Tulkkauspalvelun edellytykset -puhevammaisella henkilöllä on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla ja/tai ymmärtää puhetta -puhevammainen henkilö tarvitsee hänen tarpeistaan lähtevän, yksilöllisen ja toimivan keinon päivittäiseen kommunikointiin -kommunikointikeino rakentuu puhevammaisen henkilön, hänen lähiyhteisönsä ja puheterapeutin yhteistyönä

4 Tulkkauspalvelun edellytykset - Henkilö pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino. - Jollei toimivaa keinoa ole, tulisi puhevammainen henkilö ohjata lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen piiriin käyttökelpoisen kommunikointitavan ja apuvälineen selvittämiseksi. - Puhevammaisen tulkkauspalveluprosessiin tulisi sisältyä palvelua ensimmäistä kertaa toteutettaessa tulkin käytön ohjaus ja aina uuden tulkin aloittaessa pv henkilön kommunikointikeinoon ja apuvälineisiin perehtyminen.

5 Tulkkauspalvelun edellytykset - Tulkkauspalveluprosessiin voi sisältyä tulkkaustilanteen läpikäyminen etukäteen ja välittömästi tulkkaus-tilanteeseen liittyvä vähäinen kommunikaatiomateriaalin valmistaminen. Muu kuin tulkkaustilanteeseen välittömästiliittyvä, vähäinen, kommunikointimateriaalin tuottaminen, päivittäminen, laajentaminen ja uusiminen sen sijaan ovat edelleen terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen vastuulla. -Toimiva kommunikointi edellyttää myös halua tulla itse ymmärretyksi eli kuulluksi ja toisaalta halua kuunnella mitä toisella on sanottavaa.

6 Tulkkauspalvelun edellytykset - Palvelun edellytyksistä on poistettu vammaispalvelulain vaatimus vamman pysyvyydestä ja vaikeudesta, koska se on korvattu edellytyksellä toimivasta kommunikointi-keinosta. -Tulkkauspalvelu ei ole korvattavissa muulla palvelulla. Tarve esiintyy kaikissa niissä tilanteissa, joissa tarvitaan vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa. - Asiakkaalla on oikeus saada tulkkipalvelua, niissä tilanteissa joissa hänsitä tarvitsee. -Asiakkaalla on oikeus määritellä mihin ja missä hän käyttää tulkkia.

7 Tulkkipalvelun edellytykset - Työn ja opiskelun lisäksi palvelua järjestetään asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen (tavanomaiseen elämään liittyviin toimiin). -Tulkkauspalvelu ja vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu eivät ole toisiaan pois sulkevia palveluita. -Esim. lomakkeiden ja muiden kirjallisessa muodossa olevien viestien sekä viestintävälineiden välittämän tiedon saavutettavuus voi edellyttää tulkkausta.

8 Tulkkipalvelun määrä - Kuulonäkövammaiselle henkilölle 360 tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana. Kuulo-tai puhevammaiselle henkilölle vähintään 180 tuntia kalenterivuoden aikana. -Tarvittaessa tulkkauspalvelua voi perustellusti hakea em. tuntimääriä enemmän. -Tarvittavan tulkkauspalvelun hakemisen tulisi olla sujuvaa ja joustavaa tulkkipalvelun käyttäjälle. -Oikeudesta opiskelutulkkaukseen on lain yksityiskohtaisissa perusteluissa melko tarkka ohjeistus.

9 Tulkkaus ulkomaan matkoilla - Oikeus tulkkauspalveluun on vain kotikuntalain mukaan Suomessa asuvalla henkilöllä. Tavanomaiseen elämään, opiskeluun tai työssä käymiseen liittyvissä toiminnoissa. Maita joihin matka suuntautuu ei voida määritellä. -Korvattavaksi tulevat myös tulkin työtehtävien hoitamisesta aiheutuvat matka-, majoitus-ja päivärahakulut samoin myös mahdolliset osallistumis-tai pääsymaksut. -Tulkkauspalvelua ulkomaanmatkoille tulee hakea etukäteen. Pääsääntöisesti vain kahdeksi viikoksi.

10 Etätulkkaus - Etätulkkauksen käyttäminen edellyttää myös palvelun käyttäjältä kykyä ja sitoutumista käyttää etätulkkauspalvelua. -Kansaneläkelaitos järjestää tarvittavat välineet ja laitteet, myös välineiden asentaminen ja ajanmukaistaminen kuuluu Kelalle. -Mahdollisuudesta ja hyödystä etätulkkauspalvelun käyttöön tulee olla asiantuntijalausunto. - Apuvälinearviointi on osa kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvaa lääkinnällistä kuntoutusta.

11 Tulkkauspalvelun edellytysten selvittäminen -Hakija itse toimittaa asian ratkaisemiseksi tarvittavat asiakirjat Kelaan. - Tulkkauspalvelun myöntäminen ei edellytä lääkärin- lausuntoa, vaan pääsääntöisesti muunkin sosiaali-tai terveydenhuollon asiantuntijan tai asiakkaan tulkkauspalvelun tarpeeseen tai käytettävään tulkkausmenetelmään perehtyneen muun asiantuntijan lausunto palvelun hyödystä asiakkaalle riittää. -Lausunnosta tulee käydä ilmi millainen sairaus tai vamma henkilöllä on ja mitä kommunikointikeinoa hän käyttää.

12 Tulkkauspalvelun edellytysten selvittäminen - Myöntäminen edellyttää myös, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla. -Erityisesti vaikeimmin vammaisten henkilöiden kohdalla lausunnosta tulisi käydä ilmi myös lausunnonantajan käsitys siitä, hyötyykö henkilö tulkkipalvelusta. -Hakemukseen tulee liittää muut tarvittavat selvitykset. Esimerkiksi opiskelutulkkausta haettaessa. -Kansaneläkelaitos voi pyytää tarvittavia selvityksiä tai lähettää tarvittaessa tutkimuksiin erikoissairaanhoitoon.

13 Tulkkauspalvelua koskeva päätös ja muutoksen haku - Kelan tulee antaa kirjallinen päätös. -Päätös voi olla joko toistaiseksi tai määräajaksi tai väliaikainen päätös tai kielteinen päätös. -Palvelutarpeen muutoksesta tulee ilmoittaa Kelalle välittömästi. - Muutosta haetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta jonka päätökseen voi hakea muutosta edelleen vakuutusoikeudesta. -Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

14 Siirtymävaihe Kunta on velvollinen järjestämään tulkkauksen, jos tilaus on tehty ennen lain voimaantuloa. - Myös opiskelutulkkaus, joka on tilattu ennen olisi kunnan vastuulla saakka - Siirtymävaiheen tulkkaukset, jotka kunta on välittänyt tai muutoin huolehtinut: Kela maksaa korvauksen palveluntuottajalle/tulkille heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti

15 Uusia tulkkeja palkataan kysynnän mukaan Julkiset palvelut on kilpailutettava julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Uudet tulkkauspalvelujen tuottajat voivat osallistua kilpailutukseen vasta, kun nyt alkamassa oleva sopimuskausi päättyy ja järjestetään uusi kilpailutus. Kelan kanssa sopimuksen tehneet palveluntuottajat voivat rekrytoida uusia tulkkeja kilpailutusalueen kysyntä huomioon ottaen. Kun tulkki valmistuu, hän voi työllistyä tulkiksi sellaiselle palveluntuottajalle, joka on valittu Kelan tulkkauspalvelujen tuottajaksi. Tulkki voi olla palveluntuottajaan työsuhteessa tai toimia alihankkijana. Lisätietoja >yhteistyökumppanit>tulkkauspalvelut

16 Muuttuvat tulkkipalvelut hanke Puhevammaisten tulkkipalvelun muutosprosessiin vaikuttaminen ja asiantuntijuuden tuottaminen Koordinaattori Pirkko Jääskeläinen puh , Malmin kauppatie 26, Helsinki

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti)

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusturvalautakunta 94 25.06.2014 Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusterveydenhuollon järjestämät

Lisätiedot

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit in ilmoitettujen tietojen perusteella asiakkaan tulkkitilaukseen etsitään asiakkaalle sopiva tulkki 1 perustiedot Sukunimi ja etunimet Työnantaja/toiminimi Tulkki toimii seuraavilla välitysalueilla Etelä-Suomi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Turku 26.5.2014 Hanna-Mari Hanhiala sosiaaliturvasuunnittelija Lihastautiliitto ry PALVELUSUUNNITELMA JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot