PALVELUOPAS. Mitä ovat neuropsykologinen kuntoutus, puheterapia, toimintaterapia, psykoterapia ja musiikkiterapia?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUOPAS. Mitä ovat neuropsykologinen kuntoutus, puheterapia, toimintaterapia, psykoterapia ja musiikkiterapia?"

Transkriptio

1 PALVELU Mitä ovat neuropsykologinen kuntoutus, puheterapia, toimintaterapia, psykoterapia ja musiikkiterapia? Mitä eri alojen asiantuntijat tekevät Hipossa? Lisätietoja voit kysyä meiltä!

2 NEUROPSYKOLOGINEN KUNTOUTUS Mitä on neuropsykologinen kuntoutus? Neuropsykologia on tieteenala, joka kuuluu psykologiaan ja neurotieteisiin. Siinä tutkitaan aivojen ja psyykkisen toiminnan sekä käyttäytymisen välisiä suhteita. Neuropsykologinen kuntoutus on kuntoutusmuoto, jossa tätä tietoa sovelletaan asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi. Toimintakyvyn vaikeudet liittyvät yleensä keskushermoston sairauksiin, vammoihin tai kehityshäiriöihin. Neuropsykologiseen kuntoutukseen tullaan esimerkiksi oppimisvaikeuksien, neuropsykiatristen häiriöiden tai aivovamman jälkitilaan liittyvien vaikeuksien vuoksi. Miten neuropsykologinen kuntoutus auttaa? Neuropsykologisessa kuntoutuksessa voidaan käyttää monia erilaisia menetelmiä, esimerkiksi kognitiivisia harjoitteita (mm. muisti-, hahmottamis- ja päättelytehtävät), neuropsykoterapeuttisia keskusteluja, kotiharjoitteita ja arjen toimintatilanteiden simulointeja vastaanotolla. Käytössä on myös tietokoneavusteisia menetelmiä. Kuntoutuksella pyritään toimintakyvyssä ilmenevien vaikeuksien korjaamiseen tai kompensoivien toimintamallien oppimiseen. Silloin, kun toimintakyvyn heikentynyttä osa-aluetta ei voida korjata tai kompensoida, asiakasta tuetaan sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen. Kuka voi antaa neuropsykologista kuntoutusta? Neuropsykologista kuntoutusta voi antaa neuropsykologi. Hän on henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (PsM, psykologian koulutusohjelma) ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykologi-ammattinimikkettä ja joka on suorittanut lisäksi Neuropsykologian erikoispsykologi tutkinnon (PsL) tai kliinisen neuropsykologian täydennyskoulutuksen. Psykologi on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä; Julkiterhikki).

3 TERAPIA- PUHETERAPIA Mitä on puheterapia? Puheterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta tai aikuista. Asiakkaan haasteet voivat ilmetä kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai aiheutua myöhemmästä vammasta tai sairaudesta. Puheterapia on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kehittämistä ja käsitteiden selkiyttämistä. Miten puheterapia auttaa? Mikäli asiakas ei kykene kunnolla kommunikoimaan puheen avulla, tutustuttaa terapeutti hänet puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin ja apuvälineisiin, kuten (tuki) viittomiin, esine- tai kuvakommunikaatioon. Nykyisin turvaudutaan myös paljon teknisiin apuvälineisiin kuten tietokoneisiin ja Ipadiin. Terapian harjoitteet ja käytännöt vaihtelevat asiakkaan iän sekä puheen- ja kielenkehityksen tilan, viivästymien ja poikkeavuuksien mukaan. Kuka voi antaa puheterapiaa? Puheterapiaa voi antaa henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (FM, logopedian koulutusohjelma) ja oikeus käyttää Valviran myöntämää puheterapeuttiammattinimikettä. Puheterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä; Julkiterhikki).

4 TOIMINTATERAPIA Mitä on toimintaterapia? Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Lähde: Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry Miten toimintaterapia auttaa? Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu. Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla asiakas löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään. Lähde: Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry Kuka voi antaa toimintaterapiaa? Toimintaterapiaa voi antaa henkilö, jolla on toimintaterapeutin ammattitutkinto ja oikeus käyttää Valviran myöntämää toimintaterapeutti (AMK) ammattinimikettä. Toimintaterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä; Julkiterhikki)

5 PSYKOTERAPIA Mitä on psykoterapia? Psykoterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen hoitavaan vuorovaikutukseen. Sillä voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä vaikeuksia, kuten masennusta, ahdistuneisuutta, psyykkisiä traumoja, juuttunutta surua, sopeutumisvaikeuksia (esim. vaikean sairauden toteamisen jälkeen) ja persoonallisuuden kehityksen häiriöitä. Psykoterapiasuuntauksia on useita, esimerkiksi kognitiivinen, psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia. Suuntausten taustateorioissa, toimintamalleissa ja tekniikoissa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Psykoterapiassa on keskeistä terapeutin ja asiakkaan välinen kommunikaatio. Lasten psykoterapiassa keskeinen elementti on myös leikki. Kaiken ikäisten kanssa voidaan käyttää keskustelun lisäksi monenlaisia toiminnallisia tekniikoita. Psykoterapian asiakkaana voi olla yksilö, perhe tai ryhmä. Miten psykoterapia auttaa? Keskeisimpiä hoitavia elementtejä kaikissa psykoterapiamuodoissa ovat luottamuksellinen yhteistyösuhde, toiveikkuuden ylläpitäminen, psykoedukaation antaminen sekä asiakkaan rohkaistuminen käsittelemään vaikeita asioitaan ja harjoittelemaan itsesäätelyn taitoja arjessa. Tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen ja oiretiedostuksen lisääntyminen sekä muutokset ajatusmalleissa, tunteiden prosessoinnissa ja käyttäytymisen säätelyssä. Psykoterapiassa asiakas voi myös oppia ymmärtämään paremmin muita ihmisiä sekä toimimaan ihmissuhteissaan uudella tavalla. Kuka voi antaa psykoterapiaa? Psykoterapiaa voi antaa henkilö, jolla on psykoterapeuttikoulutus ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykoterapeutti-ammattinimikettä. Psykoterapeutilla on aina myös soveltuva sosiaalija terveysalan pohjakoulutus (esim. psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä). Psykoterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä; Julkiterhikki).

6 RYHMÄ- JA MONIMUOTO- KUNTOUTUS MUSIIKKITERAPIA Mitä on musiikkiterapia? Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä kuten rytmiä, harmoniaa ja melodiaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapian tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä musiikin keinoin. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat kehitysvammaisten kuntoutus sekä psykiatria. Uudempia käyttöalueita ovat kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat sekä päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat. Asiakkaat edustavat kaikkia ikäryhmiä, mutta lasten ja nuorten osuus painottuu. Miten musiikkiterapia auttaa? Musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa musiikin kuunteleminen, yhdessä soittaminen, laulaminen, erilaiset improvisaatiomenetelmät ja laulujen tekeminen. Musiikkiterapiassa voidaan myös liikkua, leikkiä, kirjoittaa ja käyttää kuvallista ilmaisua. Käytettävät menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Musiikkiterapia on aina luova prosessi eikä edellytä asiakkaalta musiikillista osaamista. Musiikki on siis musiikkiterapiassa monipuolinen väline, ei itsetarkoitus ja prosessin päämäärät ovat terapeuttisia eivätkä taiteellisia. Kuka voi antaa musiikkiterapiaa? Musiikkiterapiaa voi antaa henkilö, joka on suorittanut suomalaisen musiikkiterapian kehittämistyöryhmän (SuMuKe ry:n) hyväksymän musiikkiterapeutin ammattipätevyyden.

7 LASTENNEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI Lastenneurologi on asiantuntija alle 16 vuotiaiden lasten ja nuorten neurologissa sairauksissa tai näitä sairauksia epäiltäessä. Lastenneurologisia sairauksia tai oireita ovat mm.: Päänsäryt (migreeni ja muut päänsäryt) Kehityspoikkeavuus tai kehitysviive (mm. liikunnallisen kehityksen viive, puheen kehityksen viive, kokonaiskehityksen viive) Autismiepäily Kehitysvammaepäily Kohtaukselliset oireet (mm. epilepsiaepäily) Unihäiriöt, liikehäiriöt, nykinähäiriöt (ns. tic-oireet) Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet Lastenneurologia voidaan tarvita näissä asioissa erityisesti, jos suunnitellaan lääkinnällistä kuntoutusta tai halutaan selvittää ja hoitaa keskittymisen ja tarkkaavuuden pulmia (ADD/ ADHD). Lääkäri Manta Tolvanen Lääketieteen lisensiaatti, lastenneurologian erikoislääkäri, yleislääkäri, työskentelee Tampereen Hipossa yleensä perjantaisin. Ajan voi varata soittamalla numeroon Muut ajat erikseen sovittavissa. Lähetettä ei tarvita, kun varaat ajan.

8 LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI Lastenpsykiatri on asiantuntija lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä psyykkisissä häiriöissä. Tulosyitä voivat olla mm.: psyykkinen masennus ahdistuneisuus itsetuhoisuus pelot syömishäiriöt tai nukkumishäiriöt esim. vauvoilla Lastenpsykiatri Maija Hartikainen Työskentelee Tampereen Hipossa yleensä tiistai-iltapäivisin. Ajan voi varata soittamalla numeroon Muut ajat erikseen sovittavissa. Lähetettä ei tarvita, kun varaat ajan.

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2015-2016

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2015-2016 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2015-2016 Lukisieppari Ryhmä on tarkoitettu lapsille (8-10 -vuotiaat), joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen

Lisätiedot

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVILLE - EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus MIKSI PSYKOTERAPIAAN?

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVILLE - EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus MIKSI PSYKOTERAPIAAN? OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVILLE - EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus MIKSI PSYKOTERAPIAAN? Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Ryhmäesite 1 (5) Psykiatrian tulosalue 22.9.2014 RYHMÄT

Ryhmäesite 1 (5) Psykiatrian tulosalue 22.9.2014 RYHMÄT Ryhmäesite 1 (5) RYHMÄT Ryhmiin tarvitaan lääkärin lähete, joka toimii maksusitoumuksena. Ryhmiin 1-8 lähete ohjataan OYS psykiatrian poliklinikalle. Poliklinikan vastuulääkäri määrittelee kiireellisyyden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry SELKOESITE Autismi Autismi- ja Aspergerliitto ry 1 Mitä autismi on? Autismi on aivojen kehityksen häiriö. Autismi vaikuttaa aivojen eri alueilla. Autismiin voi olla useita syitä. Autistinen ihminen ei

Lisätiedot