TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet 1.3 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Oppilaitoksen arvot 4 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Oppimisympäristö Oppimiskäsitys Oppilaaksi ottaminen, muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen ja vapaaoppilaspaikat 6 3. OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 3.1 Perusopintojen tuntimäärät Syventävien opintojen tuntimäärät 8 4. OPETUKSEN SISÄLLÖT, TAVOITTEET JA ARVIOINTI VUOSITTAIN 4.1 Perusopintojen tavoitteet ja arviointi Syventävien opintojen tavoitteet ja arviointi ARVIOINTI 5.1 Oppilasarviointi Oppilaitosarviointi Todistukset YHTEISTYÖ 15 2

3 1.YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu on Tikkurilan Teatteri ry:n ylläpitämä teatteri- ja sirkustaiteen perusopetusta antava yksityinen oppilaitos. Teatteritaiteen perusopetus on aloitettu vuonna 1994 ja sirkustaiteen vuonna Sirkusopetus noudattaa taiteen perusopetuksesta annetun lain ja opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetussuunnitelman hyväksyy Vantaan kaupunki. Koko opettaja- ja henkilökunta osallistuu opetussuunnitelman kehittämistyöhön, joka nähdään jatkuvana prosessina. 1.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet 1 Taiteen perusopetuksen tarkoitus Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteen alojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteen alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestään myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Sirkusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti sirkustaidetta, tutustuttaa oppilas perinteisen sirkuksen ja nykysirkuksen eri muotoihin sekä opastaa oppilasta sijoittamaan sirkustaide taiteen kokonaiskenttään. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Opetuksessa tuetaan oppilaan minäkuvan ja itsetunnon voimistumista ja luodaan edellytykset elinikäiselle sirkustaiteen harrastukselle. 1.3 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Koulu tarjoaa oppilaalle paikan, missä voi turvallisesti harjoittaa ja kehittää omia taitojaan, iloita onnistumisestaan ja kuulumisesta omaan ryhmään ja koko yhteisöön. Siellä voi osallistua sirkusnumeroiden ja esitysten valmistamiseen liittyviin taiteellisiin prosesseihin sekä asettaa itselleen haasteita ja tavoitteita, joiden saavuttaminen vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä harjoittelua. Opetuksen lähtökohtana on sirkus esittävänä taiteena. Oppilas oppii oman toimintansa ja kokemuksiensa kautta. Opetus sekä tukee oppilaan 3

4 henkilökohtaisen näkemyksen syntymistä sirkustaiteesta että rohkaisee itsenäiseen ajatteluun ja toimimaan ryhmässä. Opetuksessa korostetaan oppilaiden omatoimisen harjoittelun merkitystä samalla kun heille annetaan kuva sirkustaiteen laajasta kentästä ja autetaan löytämään siitä itselleen omin alueensa. 1.4 Oppilaitoksen arvot Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toimintaa ohjaavat Tikkurilan Teatteri ry:n laatimat arvot: Kannustavuus Kannustavuudella ymmärrämme toimintatapaa, joka arvostaa jokaista omana itsenään ja tukee yksilön kasvua. Toimiessamme ryhmän jäsenenä puhallamme yhteiseen hiileen ja luomme ilmapiirin, jossa riittää innostusta ja tekemisen makua. Avoimuus Toiminta on läpinäkyvää; sitä ohjaavat arvot, tavoitteet, opetussuunnitelmat ja taloudellinen päätöksenteko ovat julkisia. Toiminnan suuntaviivat rakennamme eri-ikäisten yhdessä tekemistä ja moniäänistä yhteistyötä painottaen. Luovuus Vaalimme luovaa lahjakkuutta ja uusille ajatuksille avointa mielikuvitusta. Arvostamme perinteitä ja aitoa harrastajuutta sekä uskallusta kokeiluihin ja uusiin toimintatapoihin. Rakenteet pidämme joustavina ja ohjelmiston monipuolisena kattauksena erilaiset tekijä- ja katsojaryhmät huomioon ottaen. Luotettavuus Pidämme sen mitä lupaamme ja odotamme samaa muilta. Oppilaiden ja jäsenten odotamme sitoutuvan sovittuihin pelisääntöihin, aikatauluihin ja maksuihin. Työnantajana arvostamme paitsi ammattitaitoa myös tavoitteisiin sitoutumista ja reilua yhteispeliä molemmin puolin. Voittoa emme tavoittele, vaan käytämme tulot vakaana jatkuvan toiminnan kehittämiseen. 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Oppimisympäristö Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä fyysistä ja henkistä tilaa, jossa oppiminen tapahtuu. Fyysinen oppimisympäristö on ensisijaisesti Vantaan kaupungin omistamissa tiloissa; Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokissa ja vantaalaisten koulujen liikuntasaleissa. Fyysisen oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja viihtyisä. 4

5 Oppimisympäristön ajatellaan laajenevan myös oppilaitoksen ulkopuolelle. Vierailut sirkusesityksiin ja esiintymiset erilaisissa tapahtumissa oppilaitoksen ulkopuolella ovat myös osa oppimisympäristöä. Oppimista tapahtuu myös oppilaan kotona. Sen vuoksi oppilaitos pyrkii opastamaan ja tiedottamaan huoltajia siten, että oppilaalla olisi mahdollisimman hyvät ja kannustavat edellytykset sirkusharrastukselleen. Henkinen oppimisympäristö on sellainen koulussa vallitseva ilmapiiri, jossa on ilo opiskella ja työskennellä. Koulu pyrkii olemaan kannustava, innostava ja haastava. Henkilökunnan, opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa henkilökohtaiset kontaktit ovat toiminnassa itsestään selvyyksiä Oppimiskäsitys Opetus perustuu käsitykseen ihmisestä, joka on pohjimmiltaan aktiivinen ja itseohjautuva, ja joka toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja oppii tästä vuorovaikutuksesta. Oppiminen nähdään monisyisenä tapahtumana, jonka lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, kokemukset, ongelmanratkaisutavat ja tapa hahmottaa maailmaa. Oppiminen on näiden muokkaamista, täydentämistä ja uudelleen rakentamista, jossa uusien ajatusten ja oivallusten kokeileminen käytännössä on keskeistä. Oppimisen edellytyksenä on se, että oppijalla on itsellään käsitys siitä, mitä hän kulloinkin opittavasta asiasta ymmärtää tai ei vielä ymmärrä. Omien tietojen, taitojen ja kokemusten ajatteleminen ja arviointi on oppimisen kannalta tärkeätä. Sirkustaiteen opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Oppiminen sirkustaiteessa vaatii aikaa, ja opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset oppimistyylit ja kehitysvaiheet. Oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opintojen edetessä opetus muuttuu ryhmäopetuksesta yksilötyöskentelyn suuntaan. Opintojen edetessä oppilasta opastetaan yksilöllisesti yhä enemmän. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa halutaan tukea oppilaiden itseohjautuvuuden kasvua. Tavoitteena on, että oppilaat ottavat vastuun omasta opiskelustaan ja oppimisestaan ja että heille syntyy sisäinen motivaatio oppimiseen ja halu oppia ilman pakkoa. Koulun pyrkimyksenä on, että oppilaat kasvavat oma-aloitteisiksi, itseensä uskoviksi ja joustaviksi sekä sopeutuvat uusissa tilanteissa ja sietävät epävarmuutta. 2.3 Oppilaaksi ottaminen, muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen ja vapaaoppilaspaikat Uusia oppilaita otetaan syksyllä alkavaan opetukseen erikseen tiedotettavana ilmoittautumispäivänä toukokuussa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, suoritetaan arvonta. Kesken lukuvuotta voidaan myös ottaa 5

6 uusia oppilaita jonosta, mikäli ryhmissä on tilaa. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli oppilas jostain syystä haluaa keskeyttää opintonsa, on siitä ilmoitettava erikseen oppilaitoksen toimistoon. Uusi oppilas aloittaa aina perusopetustasolta 1. Mikäli oppilaalla kuitenkin on aikaisempaa kokemusta joko taiteenperusopetuksesta tai liikunnallista taustaa siten, että voidaan katsoa hänelle syntyneen valmiuksia sirkustaiteen perusopetukseen, voi hän aloittaa siltä tasolta joka katsotaan hänelle sopivaksi. Vapaaoppilaspaikkoja tai maksun alennuksia lukukausimaksuista haetaan kirjallisesti Tikkurilan Teatteri Ry:n hallitukselta. Teatterin hallitus päättää vuosittain vapaaoppilaspaikkoja varten varattavan summan. Sisaralennusta annetaan automaattisesti kaikille perheille, joiden lapsista useampi kuin yksi opiskelee Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa. Maksunalennuksilla pyritään minimoimaan taloudellisten seikkojen nouseminen esteeksi opiskelulle. 6

7 3. OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun sirkustaiteen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen laajuus on 1300 tuntia. Opetus muodostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perusopintojen laajuus on 500 oppituntia ja syventävien opintojen laajuus on 800 oppituntia. Yhden oppitunnin (ot) pituus on 45 minuuttia. Opinnot voi aloittaa vuotiaana. Opinnot kestävät yhteensä kymmenen vuotta. Opetusta tarjotaan säännöllisenä viikoittain lukuvuosien aikana. Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa 3.1 Perusopintojen tuntimäärät Perus 1 Perus 2 Perus 3 Perus 4 Perus 5 64 ot/vuosi 64 ot/vuosi 92 ot/vuosi 120 ot/vuosi 160 ot/vuosi Perusopintojen opinnot jakautuvat seuraavasti: 200 oppituntia sirkuslajeja; akrobatiaa, tasapainoilua, jongleerausta ja ilma-akrobatiaa 30 oppituntia kehonhuoltoa 30 oppituntia tutustutaan sirkustaiteen monimuotoisuuteen ja sirkuksen historiaan 12 oppituntia sirkusta tukevat opinnot (teatteri ja tanssi) 30 oppituntia esityskokeilu 15 oppituntia itsenäinen työ 25 oppituntia oma sirkusnumero 30 oppituntia esiintyminen Yhteensä 500 tuntia 7

8 3.2 Syventävien opintojen tuntimäärät Syventävät 1 Syventävät 2 Syventävät 3 Syventävät 4 Syventävät ot/vuosi Syventävät opinnot jakautuvat seuraavasti: 500 oppituntia sirkuslajeja: akrobatiaa, tasapainoilua, jongleerausta ja ilma-akrobatiaa 100 oppituntia esiintyminen 60 oppituntia kehonhuoltoa 40 oppituntia tutustutaan sirkustaiteen monimuotoisuuteen ja sirkuksen historiaan 40 oppituntia sirkusta tukevat opinnot (teatteri ja tanssi) 60 oppituntia päättötyön valmistamiseen Yhteensä 800 tuntia 4. OPETUKSEN, SISÄLLÖT, TAVOITTEET JA ARVIOINTI VUOSITTAIN Opetuksen tavoitteena on, että oppilas tutustuu sirkustaiteen eri lajeihin ja niiden ilmaisumuotoihin. Opiskelun aikana hän oppii eri sirkustaiteen alueilla tarvittavia taitoja ja tietoja sekä oppii hyödyntämään taiteidenvälisyyttä. Sirkustaiteen opiskelu on fyysisten taitojen harjoittelua ja kehittämistä, ja opetus sisältää jatkuvaa kehonhuollon harjoittelua. Opetuksessa oppilas saa kokemuksia sirkusnumeroiden ja esitysten suunnittelusta ja toteutuksesta. Esiintymistaitojen opiskelu on keskeistä oppisisältöä. Sirkustaiteen opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Oppiminen sirkustaiteessa vaatii aikaa, ja siinä on otettava huomioon oppilaan ikä ja hänen fyysinen ja psyykkinen kehitysvaiheensa. Opintojen edetessä opetus muuttuu ryhmäopetuksesta yksilötyöskentelyn suuntaan. Mikäli opetuksen tavoitteet eivät ole toteutuneet opetussuunnitelman mukaisessa tuntimäärässä tai ajassa, voi oppilas opiskella hänelle tehdyn henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 8

9 4.1 Perusopintojen sisällöt, tavoitteet ja arviointi Perus 1 SIRKUSLEIKKI 64 ot/vuosi Tutustutaan leikinomaisesti sirkustaiteeseen. Harjoitellaan sirkustekniikoiden alkeita, kehitetään koordinaatiokykyä ja opetellaan kehonhuoltoa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Perus 2 SIRKUSNUMERO RYHMÄSSÄ 64 ot/vuosi Valmistetaan pienimuotoinen sirkusnumero ryhmässä. Tutustutaan keskeisiin sirkuksen peruskäsitteisiin. Opetellaan ottamaan enemmän vastuuta omasta kehonhuollosta. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Perus 3 KATUSIRKUS 92 ot/vuosi Valmistetaan pienimuotoisia yksilö tai/ja ryhmänumeroita. Hajoittellaan esiintymistä myös muualla kuin omissa harjoitus/esiintymistiloissa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, 9

10 ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Perus 4 YHTEISTYÖ TOISEN TAIDELAJIN KANSSA 120 ot/vuosi Tehdään kokeiluja jonkun muun taidelajin kanssa. Tutkitaan mitä syntyy sirkuksen ja jonkin muun taiteenlajin yhteensovittamisesta. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Perus 5 PÄÄTTÖTYÖ 160 ot/vuosi Oppilas tekee perusopintojen päättötyön. Päättötyönä voi olla oma sirkusnumero tai oppilas voi osallistua omalla numerollaan sirkuskokonaisuuteen. Päättötyön ohjaa oppilaan opettaja. Oppilas kirjoittaa päättötyön tekemisestä oppimispäiväkirjaa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Päättötyön arvioi kaksi ulkopuolista arvioitsijaa, joista toinen on sirkusopettaja ja toinen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Oppilas saa arvioitsijoiden laatiman kirjallisen ja suullisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä. Arvioinnin kohteina ovat tekninen osaamiseen ja ilmaisuun. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita erityisesti oppilaan vahvuuksiin ja siihen mitä hän jo osaa. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja sen tulee tukea oppilaan oppimista. 10

11 4.2 Syventävien opintojen sisällöt, tavoitteet ja arviointi Syventävät 1 PERINTEINEN SIRKUS Tutustutaan perinteiseen sirkukseen ja sen historiaan. Käydään katsomassa perinteisen sirkuksen esitys. Valmistetaan sirkusnumero perinteisen sirkuksen sääntöjen mukaisesti. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Syventävät 2 NYKYSIRKUS Tutustutaan nykysirkukseen ja sen historiaan. Käydään katsomassa nykysirkusesitys. Valmistetaan nykysirkusnumero/-kokonaisuus. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Syventävät 3 SIRKUKSEN MONIMUOTOISUUS Perehdytään tarkemmin ja syvennetään osaamista sirkusnumeron/- kokonaisuuden rakentumiseen. Analysoidaan puvustuksen, musiikin ja valojen vaikutusta ja merkitystä sirkusnumeroon. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, 11

12 ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Syventävät 4 SIRKUS OSANA MUITA TAITEENALOJA Oppilas on mukana sirkusnumerollaan osana suurempaa esityskokonaisuutta. Tämä voi olla esim. teatteriesitys, kesäteatteriesitys tai musiikkiesitys. Oppilas harjoittelee sirkusnumeron ohjaamista oman tai toisen sirkusryhmän oppilaiden kanssa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Syventävät 5 PÄÄTTÖTYÖ 200 ot/vuosi Oppilas tekee syventävien opintojen päättötyön. Päättötyönä voi olla oma sirkusnumero tai oppilas voi osallistua omalla numerollaan sirkuskokonaisuuteen. Päättötyön oppilas tekee mahdollisimman itsenäisesti oman opettajan valvonnassa. Oppilas kirjoittaa päättötyön tekemisestä oppimispäiväkirjaa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Päättötyön arvioi kaksi ulkopuolista arvioitsijaa, joista toinen on sirkusopettaja ja toinen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Oppilas saa arvioitsijoiden laatiman kirjallisen ja suullisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä. Arvioinnin kohteina ovat tekninen osaamiseen ja ilmaisuun. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita erityisesti oppilaan vahvuuksiin ja siihen mitä hän jo osaa. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja sen tulee tukea oppilaan oppimista. 12

13 5. ARVIOINTI 5.1 Oppilasarviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Lukuvuoden aluksi oppilaat ja opettaja asettavat yhdessä tavoitteita tulevalle vuodelle. Oppilaan arviointi kohdistuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa onnistumiseen sekä itse prosessiin. Arvioinnin pääpaino on aina siinä mitä oppilas jo osaa. Oppilaan tulee kuitenkin saada arviointia myös siitä mitä kehitettävää hänen osaamisessaan vielä on. Arvosana-asteikko: Erinomainen 5 Kiitettävä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Hyväksytty 1 Sekä perus- että syventävien opintojen päättötodistukseen vaaditaan opetussuunnitelman mukaisen tuntimäärän suorittaminen sekä päättötyön tekeminen. 5.2 Oppilaitosarviointi Laissa taiteen perusopetuksesta (633/1998) todetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin tehtävänä on tukea koulun kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Arvioinnin avulla hankitaan ja analysoidaan tietoa päätöksenteon ja koulutuksen ja opettajien työn kehittämisen pohjaksi. Koulun toimintaa, opetusta ja johtamista arvioidaan lukuvuoden lopussa järjestettävillä arviointipäivillä. Vuoden mittaan arviointia tapahtuu myös opettajien kokouksissa, työnohjauksessa ja kehityskeskusteluissa. Koulun toimintaa arvioidaan myös oppilaskyselyin ja vanhemmilta saatujen kirjallisten ja suullisten palautteiden avulla. 13

14 5.3 Todistukset Perusopintojen päätteeksi oppilas saa laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistuksen. Päättötodistuksen lisäksi hän saa kahden arvioitsijan laatiman kirjallisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen. Päättötyön arvioi kaksi arvioitsijaa. Oppilas saa todistukseen kirjallisen ja numeroarvioinnin osaamisestaan. Lisäksi voidaan antaa osallistumistodistus pyydettäessä. Laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus sisältää seuraavat asiat: Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus Oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan päättösuoritus, sanallinen arvio, suorituksen ajankohta osallistuminen sirkusesityksiin ja kulttuuriprojekteihin rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti sirkustaiteen oppimäärä sisältää perusopinnot ja syventävät opinnot Laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistus sisältää seuraavat asiat: Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus Oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan päättösuoritus, numeroarvosana, sanallinen kuvaus oppilaan osaamisesta, suorituksen ajankohta osallistuminen sirkusesityksiin ja kulttuuriprojekteihin rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti 14

15 sirkustaiteen oppimäärä sisältää perusopinnot ja syventävät opinnot arviointiasteikko Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko sirkustaiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. 6. YHTEISTYÖ Koulun sisäistä yhteistyötä kehitetään siten, että teatteri- ja sirkusopettajien eri osaamisalueet tulevat molempien linjojen käyttöön. Keväisin järjestettävällä koulun omalla festivaalilla eri ryhmien on mahdollista tutustua toinen toistensa työskentelyyn. Koulu tekee yhteistyötä Tikkurilan Teatterin kanssa. Koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua teatterin esityksiin. Erityisesti Tikkurilan Teatterin kesäteatterin toiminnassa koulu on voimakkaasti mukana. Koulu pyrkii tutustuttamaan oppilaiden vanhemmat koulun toimintaan, järjestämällä joka syksy vanhempainillan. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu tekee yhteistyötä Vantaan kaupungin kulttuuritoimen ja nuorisotoimen kanssa erilaisten tapahtumien ja festivaalien kautta. 15

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 3 1.2 Laki taiteen perusopetuksesta 3 1.3 Oppilaitoksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015

CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 Circus Helsingin opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetusten perusteella sekä Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

4. YLEINEN OPPIMÄÄRÄ: ESITTÄVÄT TAITEET 19 4.1. Teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto 19 4.2. Sirkustaiteen suuntautumisvaihtoehto 22

4. YLEINEN OPPIMÄÄRÄ: ESITTÄVÄT TAITEET 19 4.1. Teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto 19 4.2. Sirkustaiteen suuntautumisvaihtoehto 22 OPETUSSUUNNITELMA 16.5.2012 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1. Espoon esittävän taiteen koulu 3 1.2. Laki taiteen perusopetuksesta 4 1.3. Arvot 4 1.4. Yleisiä tavoitteita 5 1.5. Tavoitteet ja sisällöt 5 1.6.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Kivi-juhlien teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Kivi-juhlien teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Kivi-juhlien teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Lea Hirvasniemi-Haverinen /2011 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 1.1 Laki taiteen perusopetuksesta...3 1.2 Kivi-juhlat ry...3 1.3 Kivi-juhlien

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h

Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h ESKO/TEATTERILINJA - 1298 tuntia 23.5.2016 Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h PO1 SATUJEN MAAILMA 2h/68h 7-8v PO2 YHDESSÄ TEATTERIA 2h/68h 8-9v PO3 TARINAT LENTOON 2h/68h 9-10v PO4 KEKSITÄÄN UUTTA

Lisätiedot

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia?

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? VIIKKI Klo 14:45.- 16.00 Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? PUHEENVUORON SISÄLTÖ Itsearvioinnin: - tavoitteet, - rooli ja tehtävä. Itsearviointitaidot. Itsearviointimalleista:

Lisätiedot

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kuvataiteen syventävien opintojen päättötyö Opetussuunnitelman perusteet ( Opetushallitus / Maarays 39/01L/2002 ) Saadakseen päättötodistuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Haku Käsityön taiteen perusopintoihin Sivu 1 / 8 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupunki 8/2014 Susanna Siren-Saranpää, tuntiopettaja, Rauman kansalaisopisto Helinä Seikola,

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot