TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet 1.3 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Oppilaitoksen arvot 4 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Oppimisympäristö Oppimiskäsitys Oppilaaksi ottaminen, muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen ja vapaaoppilaspaikat 6 3. OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 3.1 Perusopintojen tuntimäärät Syventävien opintojen tuntimäärät 8 4. OPETUKSEN SISÄLLÖT, TAVOITTEET JA ARVIOINTI VUOSITTAIN 4.1 Perusopintojen tavoitteet ja arviointi Syventävien opintojen tavoitteet ja arviointi ARVIOINTI 5.1 Oppilasarviointi Oppilaitosarviointi Todistukset YHTEISTYÖ 15 2

3 1.YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu on Tikkurilan Teatteri ry:n ylläpitämä teatteri- ja sirkustaiteen perusopetusta antava yksityinen oppilaitos. Teatteritaiteen perusopetus on aloitettu vuonna 1994 ja sirkustaiteen vuonna Sirkusopetus noudattaa taiteen perusopetuksesta annetun lain ja opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetussuunnitelman hyväksyy Vantaan kaupunki. Koko opettaja- ja henkilökunta osallistuu opetussuunnitelman kehittämistyöhön, joka nähdään jatkuvana prosessina. 1.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet 1 Taiteen perusopetuksen tarkoitus Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteen alojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteen alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestään myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Sirkusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti sirkustaidetta, tutustuttaa oppilas perinteisen sirkuksen ja nykysirkuksen eri muotoihin sekä opastaa oppilasta sijoittamaan sirkustaide taiteen kokonaiskenttään. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Opetuksessa tuetaan oppilaan minäkuvan ja itsetunnon voimistumista ja luodaan edellytykset elinikäiselle sirkustaiteen harrastukselle. 1.3 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Koulu tarjoaa oppilaalle paikan, missä voi turvallisesti harjoittaa ja kehittää omia taitojaan, iloita onnistumisestaan ja kuulumisesta omaan ryhmään ja koko yhteisöön. Siellä voi osallistua sirkusnumeroiden ja esitysten valmistamiseen liittyviin taiteellisiin prosesseihin sekä asettaa itselleen haasteita ja tavoitteita, joiden saavuttaminen vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä harjoittelua. Opetuksen lähtökohtana on sirkus esittävänä taiteena. Oppilas oppii oman toimintansa ja kokemuksiensa kautta. Opetus sekä tukee oppilaan 3

4 henkilökohtaisen näkemyksen syntymistä sirkustaiteesta että rohkaisee itsenäiseen ajatteluun ja toimimaan ryhmässä. Opetuksessa korostetaan oppilaiden omatoimisen harjoittelun merkitystä samalla kun heille annetaan kuva sirkustaiteen laajasta kentästä ja autetaan löytämään siitä itselleen omin alueensa. 1.4 Oppilaitoksen arvot Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toimintaa ohjaavat Tikkurilan Teatteri ry:n laatimat arvot: Kannustavuus Kannustavuudella ymmärrämme toimintatapaa, joka arvostaa jokaista omana itsenään ja tukee yksilön kasvua. Toimiessamme ryhmän jäsenenä puhallamme yhteiseen hiileen ja luomme ilmapiirin, jossa riittää innostusta ja tekemisen makua. Avoimuus Toiminta on läpinäkyvää; sitä ohjaavat arvot, tavoitteet, opetussuunnitelmat ja taloudellinen päätöksenteko ovat julkisia. Toiminnan suuntaviivat rakennamme eri-ikäisten yhdessä tekemistä ja moniäänistä yhteistyötä painottaen. Luovuus Vaalimme luovaa lahjakkuutta ja uusille ajatuksille avointa mielikuvitusta. Arvostamme perinteitä ja aitoa harrastajuutta sekä uskallusta kokeiluihin ja uusiin toimintatapoihin. Rakenteet pidämme joustavina ja ohjelmiston monipuolisena kattauksena erilaiset tekijä- ja katsojaryhmät huomioon ottaen. Luotettavuus Pidämme sen mitä lupaamme ja odotamme samaa muilta. Oppilaiden ja jäsenten odotamme sitoutuvan sovittuihin pelisääntöihin, aikatauluihin ja maksuihin. Työnantajana arvostamme paitsi ammattitaitoa myös tavoitteisiin sitoutumista ja reilua yhteispeliä molemmin puolin. Voittoa emme tavoittele, vaan käytämme tulot vakaana jatkuvan toiminnan kehittämiseen. 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Oppimisympäristö Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä fyysistä ja henkistä tilaa, jossa oppiminen tapahtuu. Fyysinen oppimisympäristö on ensisijaisesti Vantaan kaupungin omistamissa tiloissa; Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokissa ja vantaalaisten koulujen liikuntasaleissa. Fyysisen oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja viihtyisä. 4

5 Oppimisympäristön ajatellaan laajenevan myös oppilaitoksen ulkopuolelle. Vierailut sirkusesityksiin ja esiintymiset erilaisissa tapahtumissa oppilaitoksen ulkopuolella ovat myös osa oppimisympäristöä. Oppimista tapahtuu myös oppilaan kotona. Sen vuoksi oppilaitos pyrkii opastamaan ja tiedottamaan huoltajia siten, että oppilaalla olisi mahdollisimman hyvät ja kannustavat edellytykset sirkusharrastukselleen. Henkinen oppimisympäristö on sellainen koulussa vallitseva ilmapiiri, jossa on ilo opiskella ja työskennellä. Koulu pyrkii olemaan kannustava, innostava ja haastava. Henkilökunnan, opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa henkilökohtaiset kontaktit ovat toiminnassa itsestään selvyyksiä Oppimiskäsitys Opetus perustuu käsitykseen ihmisestä, joka on pohjimmiltaan aktiivinen ja itseohjautuva, ja joka toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja oppii tästä vuorovaikutuksesta. Oppiminen nähdään monisyisenä tapahtumana, jonka lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, kokemukset, ongelmanratkaisutavat ja tapa hahmottaa maailmaa. Oppiminen on näiden muokkaamista, täydentämistä ja uudelleen rakentamista, jossa uusien ajatusten ja oivallusten kokeileminen käytännössä on keskeistä. Oppimisen edellytyksenä on se, että oppijalla on itsellään käsitys siitä, mitä hän kulloinkin opittavasta asiasta ymmärtää tai ei vielä ymmärrä. Omien tietojen, taitojen ja kokemusten ajatteleminen ja arviointi on oppimisen kannalta tärkeätä. Sirkustaiteen opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Oppiminen sirkustaiteessa vaatii aikaa, ja opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset oppimistyylit ja kehitysvaiheet. Oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opintojen edetessä opetus muuttuu ryhmäopetuksesta yksilötyöskentelyn suuntaan. Opintojen edetessä oppilasta opastetaan yksilöllisesti yhä enemmän. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa halutaan tukea oppilaiden itseohjautuvuuden kasvua. Tavoitteena on, että oppilaat ottavat vastuun omasta opiskelustaan ja oppimisestaan ja että heille syntyy sisäinen motivaatio oppimiseen ja halu oppia ilman pakkoa. Koulun pyrkimyksenä on, että oppilaat kasvavat oma-aloitteisiksi, itseensä uskoviksi ja joustaviksi sekä sopeutuvat uusissa tilanteissa ja sietävät epävarmuutta. 2.3 Oppilaaksi ottaminen, muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen ja vapaaoppilaspaikat Uusia oppilaita otetaan syksyllä alkavaan opetukseen erikseen tiedotettavana ilmoittautumispäivänä toukokuussa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, suoritetaan arvonta. Kesken lukuvuotta voidaan myös ottaa 5

6 uusia oppilaita jonosta, mikäli ryhmissä on tilaa. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli oppilas jostain syystä haluaa keskeyttää opintonsa, on siitä ilmoitettava erikseen oppilaitoksen toimistoon. Uusi oppilas aloittaa aina perusopetustasolta 1. Mikäli oppilaalla kuitenkin on aikaisempaa kokemusta joko taiteenperusopetuksesta tai liikunnallista taustaa siten, että voidaan katsoa hänelle syntyneen valmiuksia sirkustaiteen perusopetukseen, voi hän aloittaa siltä tasolta joka katsotaan hänelle sopivaksi. Vapaaoppilaspaikkoja tai maksun alennuksia lukukausimaksuista haetaan kirjallisesti Tikkurilan Teatteri Ry:n hallitukselta. Teatterin hallitus päättää vuosittain vapaaoppilaspaikkoja varten varattavan summan. Sisaralennusta annetaan automaattisesti kaikille perheille, joiden lapsista useampi kuin yksi opiskelee Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa. Maksunalennuksilla pyritään minimoimaan taloudellisten seikkojen nouseminen esteeksi opiskelulle. 6

7 3. OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun sirkustaiteen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen laajuus on 1300 tuntia. Opetus muodostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perusopintojen laajuus on 500 oppituntia ja syventävien opintojen laajuus on 800 oppituntia. Yhden oppitunnin (ot) pituus on 45 minuuttia. Opinnot voi aloittaa vuotiaana. Opinnot kestävät yhteensä kymmenen vuotta. Opetusta tarjotaan säännöllisenä viikoittain lukuvuosien aikana. Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa 3.1 Perusopintojen tuntimäärät Perus 1 Perus 2 Perus 3 Perus 4 Perus 5 64 ot/vuosi 64 ot/vuosi 92 ot/vuosi 120 ot/vuosi 160 ot/vuosi Perusopintojen opinnot jakautuvat seuraavasti: 200 oppituntia sirkuslajeja; akrobatiaa, tasapainoilua, jongleerausta ja ilma-akrobatiaa 30 oppituntia kehonhuoltoa 30 oppituntia tutustutaan sirkustaiteen monimuotoisuuteen ja sirkuksen historiaan 12 oppituntia sirkusta tukevat opinnot (teatteri ja tanssi) 30 oppituntia esityskokeilu 15 oppituntia itsenäinen työ 25 oppituntia oma sirkusnumero 30 oppituntia esiintyminen Yhteensä 500 tuntia 7

8 3.2 Syventävien opintojen tuntimäärät Syventävät 1 Syventävät 2 Syventävät 3 Syventävät 4 Syventävät ot/vuosi Syventävät opinnot jakautuvat seuraavasti: 500 oppituntia sirkuslajeja: akrobatiaa, tasapainoilua, jongleerausta ja ilma-akrobatiaa 100 oppituntia esiintyminen 60 oppituntia kehonhuoltoa 40 oppituntia tutustutaan sirkustaiteen monimuotoisuuteen ja sirkuksen historiaan 40 oppituntia sirkusta tukevat opinnot (teatteri ja tanssi) 60 oppituntia päättötyön valmistamiseen Yhteensä 800 tuntia 4. OPETUKSEN, SISÄLLÖT, TAVOITTEET JA ARVIOINTI VUOSITTAIN Opetuksen tavoitteena on, että oppilas tutustuu sirkustaiteen eri lajeihin ja niiden ilmaisumuotoihin. Opiskelun aikana hän oppii eri sirkustaiteen alueilla tarvittavia taitoja ja tietoja sekä oppii hyödyntämään taiteidenvälisyyttä. Sirkustaiteen opiskelu on fyysisten taitojen harjoittelua ja kehittämistä, ja opetus sisältää jatkuvaa kehonhuollon harjoittelua. Opetuksessa oppilas saa kokemuksia sirkusnumeroiden ja esitysten suunnittelusta ja toteutuksesta. Esiintymistaitojen opiskelu on keskeistä oppisisältöä. Sirkustaiteen opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Oppiminen sirkustaiteessa vaatii aikaa, ja siinä on otettava huomioon oppilaan ikä ja hänen fyysinen ja psyykkinen kehitysvaiheensa. Opintojen edetessä opetus muuttuu ryhmäopetuksesta yksilötyöskentelyn suuntaan. Mikäli opetuksen tavoitteet eivät ole toteutuneet opetussuunnitelman mukaisessa tuntimäärässä tai ajassa, voi oppilas opiskella hänelle tehdyn henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 8

9 4.1 Perusopintojen sisällöt, tavoitteet ja arviointi Perus 1 SIRKUSLEIKKI 64 ot/vuosi Tutustutaan leikinomaisesti sirkustaiteeseen. Harjoitellaan sirkustekniikoiden alkeita, kehitetään koordinaatiokykyä ja opetellaan kehonhuoltoa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Perus 2 SIRKUSNUMERO RYHMÄSSÄ 64 ot/vuosi Valmistetaan pienimuotoinen sirkusnumero ryhmässä. Tutustutaan keskeisiin sirkuksen peruskäsitteisiin. Opetellaan ottamaan enemmän vastuuta omasta kehonhuollosta. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Perus 3 KATUSIRKUS 92 ot/vuosi Valmistetaan pienimuotoisia yksilö tai/ja ryhmänumeroita. Hajoittellaan esiintymistä myös muualla kuin omissa harjoitus/esiintymistiloissa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, 9

10 ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Perus 4 YHTEISTYÖ TOISEN TAIDELAJIN KANSSA 120 ot/vuosi Tehdään kokeiluja jonkun muun taidelajin kanssa. Tutkitaan mitä syntyy sirkuksen ja jonkin muun taiteenlajin yhteensovittamisesta. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Perus 5 PÄÄTTÖTYÖ 160 ot/vuosi Oppilas tekee perusopintojen päättötyön. Päättötyönä voi olla oma sirkusnumero tai oppilas voi osallistua omalla numerollaan sirkuskokonaisuuteen. Päättötyön ohjaa oppilaan opettaja. Oppilas kirjoittaa päättötyön tekemisestä oppimispäiväkirjaa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Päättötyön arvioi kaksi ulkopuolista arvioitsijaa, joista toinen on sirkusopettaja ja toinen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Oppilas saa arvioitsijoiden laatiman kirjallisen ja suullisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä. Arvioinnin kohteina ovat tekninen osaamiseen ja ilmaisuun. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita erityisesti oppilaan vahvuuksiin ja siihen mitä hän jo osaa. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja sen tulee tukea oppilaan oppimista. 10

11 4.2 Syventävien opintojen sisällöt, tavoitteet ja arviointi Syventävät 1 PERINTEINEN SIRKUS Tutustutaan perinteiseen sirkukseen ja sen historiaan. Käydään katsomassa perinteisen sirkuksen esitys. Valmistetaan sirkusnumero perinteisen sirkuksen sääntöjen mukaisesti. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Syventävät 2 NYKYSIRKUS Tutustutaan nykysirkukseen ja sen historiaan. Käydään katsomassa nykysirkusesitys. Valmistetaan nykysirkusnumero/-kokonaisuus. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Syventävät 3 SIRKUKSEN MONIMUOTOISUUS Perehdytään tarkemmin ja syvennetään osaamista sirkusnumeron/- kokonaisuuden rakentumiseen. Analysoidaan puvustuksen, musiikin ja valojen vaikutusta ja merkitystä sirkusnumeroon. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, 11

12 ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Syventävät 4 SIRKUS OSANA MUITA TAITEENALOJA Oppilas on mukana sirkusnumerollaan osana suurempaa esityskokonaisuutta. Tämä voi olla esim. teatteriesitys, kesäteatteriesitys tai musiikkiesitys. Oppilas harjoittelee sirkusnumeron ohjaamista oman tai toisen sirkusryhmän oppilaiden kanssa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Lukukauden päätteeksi oppilas saa opettajalta Syventävät 5 PÄÄTTÖTYÖ 200 ot/vuosi Oppilas tekee syventävien opintojen päättötyön. Päättötyönä voi olla oma sirkusnumero tai oppilas voi osallistua omalla numerollaan sirkuskokonaisuuteen. Päättötyön oppilas tekee mahdollisimman itsenäisesti oman opettajan valvonnassa. Oppilas kirjoittaa päättötyön tekemisestä oppimispäiväkirjaa. oppituntien aikana. on vuorovaikutuksellista ja se tapahtuu opettajan, ja muiden työskentelyä. Päättötyön arvioi kaksi ulkopuolista arvioitsijaa, joista toinen on sirkusopettaja ja toinen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Oppilas saa arvioitsijoiden laatiman kirjallisen ja suullisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä. Arvioinnin kohteina ovat tekninen osaamiseen ja ilmaisuun. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita erityisesti oppilaan vahvuuksiin ja siihen mitä hän jo osaa. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja sen tulee tukea oppilaan oppimista. 12

13 5. ARVIOINTI 5.1 Oppilasarviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Lukuvuoden aluksi oppilaat ja opettaja asettavat yhdessä tavoitteita tulevalle vuodelle. Oppilaan arviointi kohdistuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa onnistumiseen sekä itse prosessiin. Arvioinnin pääpaino on aina siinä mitä oppilas jo osaa. Oppilaan tulee kuitenkin saada arviointia myös siitä mitä kehitettävää hänen osaamisessaan vielä on. Arvosana-asteikko: Erinomainen 5 Kiitettävä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Hyväksytty 1 Sekä perus- että syventävien opintojen päättötodistukseen vaaditaan opetussuunnitelman mukaisen tuntimäärän suorittaminen sekä päättötyön tekeminen. 5.2 Oppilaitosarviointi Laissa taiteen perusopetuksesta (633/1998) todetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin tehtävänä on tukea koulun kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Arvioinnin avulla hankitaan ja analysoidaan tietoa päätöksenteon ja koulutuksen ja opettajien työn kehittämisen pohjaksi. Koulun toimintaa, opetusta ja johtamista arvioidaan lukuvuoden lopussa järjestettävillä arviointipäivillä. Vuoden mittaan arviointia tapahtuu myös opettajien kokouksissa, työnohjauksessa ja kehityskeskusteluissa. Koulun toimintaa arvioidaan myös oppilaskyselyin ja vanhemmilta saatujen kirjallisten ja suullisten palautteiden avulla. 13

14 5.3 Todistukset Perusopintojen päätteeksi oppilas saa laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistuksen. Päättötodistuksen lisäksi hän saa kahden arvioitsijan laatiman kirjallisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen. Päättötyön arvioi kaksi arvioitsijaa. Oppilas saa todistukseen kirjallisen ja numeroarvioinnin osaamisestaan. Lisäksi voidaan antaa osallistumistodistus pyydettäessä. Laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus sisältää seuraavat asiat: Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus Oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan päättösuoritus, sanallinen arvio, suorituksen ajankohta osallistuminen sirkusesityksiin ja kulttuuriprojekteihin rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti sirkustaiteen oppimäärä sisältää perusopinnot ja syventävät opinnot Laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistus sisältää seuraavat asiat: Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus Oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan päättösuoritus, numeroarvosana, sanallinen kuvaus oppilaan osaamisesta, suorituksen ajankohta osallistuminen sirkusesityksiin ja kulttuuriprojekteihin rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti 14

15 sirkustaiteen oppimäärä sisältää perusopinnot ja syventävät opinnot arviointiasteikko Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko sirkustaiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. 6. YHTEISTYÖ Koulun sisäistä yhteistyötä kehitetään siten, että teatteri- ja sirkusopettajien eri osaamisalueet tulevat molempien linjojen käyttöön. Keväisin järjestettävällä koulun omalla festivaalilla eri ryhmien on mahdollista tutustua toinen toistensa työskentelyyn. Koulu tekee yhteistyötä Tikkurilan Teatterin kanssa. Koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua teatterin esityksiin. Erityisesti Tikkurilan Teatterin kesäteatterin toiminnassa koulu on voimakkaasti mukana. Koulu pyrkii tutustuttamaan oppilaiden vanhemmat koulun toimintaan, järjestämällä joka syksy vanhempainillan. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu tekee yhteistyötä Vantaan kaupungin kulttuuritoimen ja nuorisotoimen kanssa erilaisten tapahtumien ja festivaalien kautta. 15

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 3 1.2 Laki taiteen perusopetuksesta 3 1.3 Oppilaitoksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

4. YLEINEN OPPIMÄÄRÄ: ESITTÄVÄT TAITEET 19 4.1. Teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto 19 4.2. Sirkustaiteen suuntautumisvaihtoehto 22

4. YLEINEN OPPIMÄÄRÄ: ESITTÄVÄT TAITEET 19 4.1. Teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto 19 4.2. Sirkustaiteen suuntautumisvaihtoehto 22 OPETUSSUUNNITELMA 16.5.2012 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1. Espoon esittävän taiteen koulu 3 1.2. Laki taiteen perusopetuksesta 4 1.3. Arvot 4 1.4. Yleisiä tavoitteita 5 1.5. Tavoitteet ja sisällöt 5 1.6.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Kivi-juhlien teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Kivi-juhlien teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Kivi-juhlien teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Lea Hirvasniemi-Haverinen /2011 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 1.1 Laki taiteen perusopetuksesta...3 1.2 Kivi-juhlat ry...3 1.3 Kivi-juhlien

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Puumalan kansalaisopisto

Puumalan kansalaisopisto Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Sisällys YLEISTÄ 1 Musiikin perusopetuksen toiminta-ajatus 2 Arvot ja tavoitteet OPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty syksy

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupunki 8/2014 Susanna Siren-Saranpää, tuntiopettaja, Rauman kansalaisopisto Helinä Seikola,

Lisätiedot

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Musiikkikoulu Tauko Oy (Rytmimusiikkiopisto Tauko) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys ry. 14.4.2015 1 1. YHDISTYKSEN TARKOITUS Espoon esittävän taiteen koulua ylläpitää Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON?

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? OPPILAAN OPAS MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? Kuvataidekoulumme on perustettu vuonna 1982 antamaan kuvataiteen opetusta lapsille ja nuorille. Koulutuslautakunta hyväksyi 15.6.2006

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Yleistä Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Määräykset ja ohjeet 2014:6 Opetushallitus

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT VANHEMPIEN OPAS Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4-20 - vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

MATKUSTAJASTA. Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI

MATKUSTAJASTA. Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI MATKUSTAJASTA Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ALKU KAUHAJOELLA Joustava perusopetus JOPO -hanke käynnistyi tammikuussa 2006, kun opetusministeriö myönsi määrärahaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot