Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain."

Transkriptio

1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai edellisenä vuonna suorittaneille nuorille, jotka eivät ole päässeet toisen asteen koulutukseen tai tarvitsevat lisäaikaa urasuunnitteluunsa. Lisäopetus järjestetään Vöyrinkaupungin koulussa, erillisessä lisäopetusryhmässä. Opiskelijalle annetaan opetusta ja ohjausta vähintään 1100 tuntia (eli noin 30 h/vko). Ryhmän opetuksen järjestelyistä vastaavat kymppiluokan vastuuopettajat yhdessä rehtorin kanssa. Kymppiluokalle haetaan kuluvan tai edellisen vuoden perusopetuksen päättötodistuksella. Tarvittaessa hakijat valitaan kirjallisen tehtävän tai haastattelun perusteella. Valintaperusteena on myös hakijan motivaatio opintoihin. Opiskelijoita valitaan Päätöksen oppilaaksi ottamisesta tekee rehtori. Lisäopetukseen hakijan ja hänen huoltajansa tulee sitoutua opetussuunnitelmassa esitettyihin toimintamuotoihin ja ehtoihin. Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain Opetuksen arvoperusta Kouluyhteisön jäsenissä arvostetaan vastuullisuutta, hyviä tapoja, toisen huomioon ottamista, yhteistyökykyisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Yhteisössä arvostetaan oppimisen iloa, oppilaskeskeisyyttä, mielipiteen vapautta, tasaarvoa, suomalaista kulttuuria, monikulttuurisuutta ja sen hyväksymistä sekä elinympäristön vaalimista Oppimiskäsitys Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset oppimistavat ja -tyylit. Oppimisprosessin tulee olla omalle tulevaisuudelle tavoitteellista ja tarpeisiin pohjautuvaa toimintaa. Lisäopetuksessa opitaan myös tekemällä, havainnoimalla ja tutkimalla. Omien projektien kautta jokainen opiskelija voi käyttää itselle parhaiten soveltuvia opiskelutapoja. 2. Lisäopetuksen tavoitteet ja keskeinen sisältö 2.1. Lisäopetuksen tavoitteet Lisäopetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle henkilökohtaisesti suunniteltu opintokokonaisuus, joka auttaa uravalinnassa, parantaa jatko-opintomahdollisuuksia ja edistää elämänhallintataitoja. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, lisätä opiskelijan

2 itsetuntemusta, motivoida opiskelijaa korottamaan joidenkin perusopetuksen yhteisten oppiaineiden ja valinnaisaineiden arvosanoja sekä hankkimaan kokemuksia työelämästä ja työelämän taidoista Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on olennainen osa opetusta. Opiskelijat saavat perusvalmiudet tulevaisuuden vaatimuksiin. Opetuksessa kiinnitetään huomiota tiedon etsimiseen ja sen luotettavuuteen sekä eri ohjelmien käyttötaitoihin Lisäopetuksen keskeinen sisältö Kaikki opiskelijat opiskelevat äidinkieltä ja kirjallisuutta (tarvittaessa S2), matematiikkaa ja kieliä sekä osallistuvat työelämään tutustumiseen. Keskeisten sisältöjen opetuksessa kiinnitetään huomiota tieto- ja viestintäteknisten taitojen oppimiseen aineopiskelun yhteydessä. Lisäksi opiskellaan henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin kirjattuja perusopetuksen yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, joiden arvosanoja pyritään korottamaan tai jotka muuten ovat hyödyksi tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamisessa. Kaikissa korotusaineissa noudatetaan peruskoulun päättöluokan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. 3. Lisäopetuksen toimintakulttuuri Lisäopetuksen toimintakulttuurin perustana on lisäopetusvuoden tavoitteisiin tutustuminen sekä säännöistä ja toimintaperiaatteista sopiminen yhdessä koko ryhmän kanssa. Hyvän ryhmähengen avulla vahvistetaan opiskelijan motivaatiota ja saadaan aikaan innostava opiskeluympäristö. 4. Lisäopetuksen käytännön toteuttaminen 4.1. Opiskelijan opintojen suunnittelu Lisäopetuksessa opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma yhteistyössä opiskelijan, vastuuopettajan, oppilaanohjaajan ja huoltajan kanssa. Rehtori vahvistaa suunnitelman päätöksellään. Opiskelusuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan tarpeet, tavoitteet ja lähtötaso. Vastuuopettajat kartoittavat opiskelijan lähtötason opintojen alkuvaiheessa. Opiskelusuunnitelmaan kirjataan opinnot omassa koulussa, muissa oppilaitoksissa, työelämässä ja muualla oppiaineiden ja muiden opintojen tuntimäärät työelämään tutustumisen määrä, jaksottaminen ja järjestämistapa

3 tiedolliset ja taidolliset tavoitteet osaamisen vahvuudet ja kehittämistarpeet tarvittavat yleisen tuen tukitoimet jatko-opintosuunnitelmat Opiskelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa ja sitä voidaan muuttaa lukuvuoden aikana. Seurannassa tehdään tarpeen mukaan moniammatillista yhteistyötä. Tehostettua tukea tarvitseville opiskelijoille tehdään pedagoginen arvio ja tarvittaessa laaditaan opiskelusuunnitelman sijaan oppimissuunnitelma, josta käy ilmi tuen tarve ja järjestäminen. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tehdään pedagoginen selvitys ja laaditaan HOJKS Oppimisympäristö ja työtavat Lisäopetusryhmällä on oma erillinen luokkahuonetila, jonka lisäksi käytetään koulun muita opetustiloja. Opiskelua toteutetaan myös koulun ulkopuolella, esimerkiksi vierailut, työelämään tutustuminen, retket ja teemapäivät. Työjärjestystä muokataan oppimistilanteiden mukaan. Työtapoina käytetään myös projekti- ja teemaluonteista työskentelyä, joka ei ole sidoksissa oppiainerajoihin. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden tavoitteet ja pyritään luomaan edellytyksiä myönteisiin oppimiskokemuksiin ja vahvistamaan opiskelumotivaatiota. Opiskelusuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös opintokokonaisuus, jonka suorittaminen voi tapahtua peruskoulun oppitunneilla, lukion kurssilla, ammattiopistossa, kansanopistossa tai muussa oppimisympäristössä. Kaikki opiskelijat tutustuvat työelämään lisäopetusvuoden aikana. Opiskelijan työelämään tutustuminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan Opiskelijoiden osallisuus Opiskelijoilla on aktiivinen rooli oman opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä lisäopetusryhmän toimintatapojen suunnittelemisessa. Opiskelijat kuuluvat Vöyrinkaupungin koulun oppilaskuntaan ja heillä on mahdollisuus valita edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan kautta on mahdollisuus vaikuttaa koulun ajankohtaisiin valmisteltaviin asioihin Yhteistyö

4 Opiskelusuunnitelman laatimisessa tehdään yhteistyötä huoltajan kanssa sekä tarvittaessa niiden peruskoulujen kanssa, joista opiskelijat tulevat. Vastuuopettajat pitävät säännöllisesti yhteyttä huoltajiin ja muihin opettajiin, jotka opettavat opiskelijoita. Toisen asteen oppilaitosten, työelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä tutustumisten ja muiden yhteistyömuotojen sopimiseksi tarpeen mukaan. 5. Opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin tukeminen 5.1. Opinto-ohjaus Vastuuopettajat, opinto-ohjaaja Tarvittaessa valintahaastattelu Opiskelijan tulohaastattelu Opiskelusuunnitelman laatiminen Opinnoissa edistymisen seuranta Kasvatuksellinen ohjaus pulmatilanteissa, joita ovat esim. poissaolot ja niiden selvittäminen, suorittamatta jääneet kurssit ja niiden paikkaaminen Yhteydenpito huoltajiin Työelämään tutustumisen käytännön järjestelyt ja yhteydenpito Opintokäyntien järjestäminen toisen asteen oppilaitoksiin tai muihin tutustumiskohteisiin Yhteishaku ja jälkiohjaus Lisäopetuksen ja sen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen Aineenopettaja Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kokeita, sekä osallistua oppitunneille. Järjestelyistä sovitaan oppilaan opiskelusuunnitelmassa. Aineenopettaja antaa opintokokonaisuuden lisäluokan opettajan ollessa vastuussa toteutuksesta. Rehtori Opiskelusuunnitelman vahvistaminen päätöksellä Vastaa opiskelun hallinnollisista järjestelyistä 5.2. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuki järjestetään kolmiportaisen tuen mukaan. Yleisen tuen tukitoimet kirjataan opiskelusuunnitelmaan.

5 Tehostettua tukea tarvitseville opiskelijoille tehdään pedagoginen arvio ja tarvittaessa laaditaan opiskelusuunnitelman sijaan oppimissuunnitelma, josta käy ilmi tuen tarve ja järjestäminen. Jos opiskelijalle on hänen perusopetuksessa ollessaan tehty erityisen tuen päätös, voidaan päätöksen mukaisia opetusjärjestelyjä ja tukimuotoja jatkaa lisäopetuksen aikana. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelleilla nuorilla on myös mahdollisuus opiskella yleisopetuksen oppimäärän mukaan yhdessä tai useassa oppiaineessa. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tehdään pedagoginen selvitys ja laaditaan HOJKS Opiskeluhuolto Opiskeluhuollossa noudatetaan Vaasan kaupungin ja Vöyrinkaupungin koulun suunnitelmaa Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus huomioidaan opiskelusuunnitelmaa laadittaessa. 6. Oppimisen arviointi ja palaute sekä todistukset lisäopetuksessa 6.1. Oppimista tukeva arviointikulttuuri Arviointi on luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan itsearviointia kehittävää. Arvioinnin tulee olla monipuolista perustuen erilaisiin näyttö- ja koetilanteisiin Osaamisen ja opintosuoritusten arviointi Perusopetuksen oppimäärään kuuluvissa yhteisissä oppiaineissa sekä perusopetuksen valinnaisissa oppiaineissa arviointi perustuu valtakunnallisiin tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Näiden arvioinnista päättää vastuuopettaja yhdessä aineenopettajan kanssa. Arvioinnista annetaan säännöllisesti tietoa sekä opiskelijalle että huoltajalle. Muissa opinnoissa arviointi perustuu opiskelijan opiskelusuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi annetaan sanallisena arviona hyväksytty (S) tai hylätty (H). Oppilaat arvioivat omaa työtään oppiaineittain, työelämään tutustumisessa, opiskelutavoissa ja valmiuksissa Lisäopetuksessa käytettävät todistukset

6 Välitodistus syyslukukauden päättyessä. Todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista oppilaalle, joka suorittanut vain osan opinnoista hyväksytysti tai on keskeyttänyt. Todistus lisäopetuksen suorittamisesta oppilaalle, joka on suorittanut kaikki opinnot hyväksytysti. LIITE 1: Malli lisäopetuksen oppimäärän todistuksesta (Liite tulossa syksyllä)

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot