Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006"

Transkriptio

1 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO

2 Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet Musiikin opetussuunnitelma perustuu taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (L633/1988) ja asetukseen (A 13/1988). Linnalan musiikin opetussuunnitelma perustuu yleisen oppimäärän mukaiseen opetussuunnitelmaan, jossa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Linnalan opistossa on mahdollista suorittaa taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä. Savonlinnan koulutuslautakunta on hyväksynyt tämän opetussuunnitelman

3 Linnalan opisto Musiikin taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Sisältö 1. Yleistä Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Arvot ja tavoitteet 3 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1 Oppimiskäsitys Opiskeluympäristö 4 3. Opintojen rakenne ja laajuus Opintojen rakenne Opintojen laajuus 4 4. Opetuksen tavoite 5 5. Oppilasarviointi 5 6. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen 5 7. Todistuksen sisältö 5 8. Oppilaaksi ottaminen 6 Lisäopinnot: 7 Varhaisiän musiikkiopinnot Esipedagogiset opinnot 7 Aikuisten musiikkiopinnot 7 Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 7 Linnalan opiston musiikin keskeiset sisällöt opintokokonaisuuksittain 8 1. Soitinopinnot 8 2. Yksinlaulu 8 3. Kuorolaulu/lauluyhtye 8 4. Musiikin teoria ja säveltapailu 8 5. Yhteismusisointi 9 6. Musiikkiteknologia 9 7. Vapaa säestys ja improvisointi 9 8. Musiikin tuntemus 9 9. Maailmanmusiikki (Kansojenmusiikki) Taiteidenvälisyys 10 Liite: Esimerkkitaulukko eri opintokokonaisuuksista 3

4 1. Yleistä 1.1 Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Musiikin perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppilaitos voi myös järjestää alle kouluikäisille varhaisiän eli esipedagogista opetusta sekä opetusta myös aikuisille. Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Tavoitteena on antaa oppilaalle valmiuksia hakeutua myöhempiin musiikin opintoihin. 1.2 Arvot ja tavoitteet Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Musiikin perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan minän kasvua ja kehittymistä sekä hänen kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tukea oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1 Oppimiskäsitys Opetussuunnitelma pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Taiteen oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Opiskelu on tavoitteellista, ja erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista. Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia. 4

5 2.2 Opiskeluympäristö Tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Hyvä opiskeluympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus asettaa omia tavoitteita, ja häntä tulee kannustaa työskentelemään itsenäisesti ja toisten kanssa. Oppilasta tuetaan löytämään sopivia työtapoja sekä kehittämään taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun. Tilojen, työvälineiden ja materiaalien tulee mahdollistaa opetussuunnitelman perusteiden mukainen opiskelu. Hyvä opiskeluympäristö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Opiskeluympäristössä on otettava huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opetuksessa painottuvat yhdessä opiskelu ja oppiminen. 3. Opintojen rakenne ja laajuus 3. 1 Opintojen rakenne Musiikin opintojen yleinen oppimäärä muodostuu opintokokonaisuuksista. Opetus on opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta tasolta toiselle eteneviä opintokokonaisuuksia. Musiikin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua kahdella tavalla: 1) Yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta muodostetut musiikillista osaamista syventävät tasolta toiselle etenevät opinnot. Esimerkiksi soiton tai laulun solistiset opinnot. 2) Useasta eri opintokokonaisuudesta kootut ns. monialaiset opinnot, jotka laajentavat musiikillista osaamista. Oppilas voi koota musiikin yleisen oppimäärän opintonsa oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisista opintokokonaisuuksista Oppilaan opintoja suunniteltaessa on otettava huomioon, että yleisen oppimäärän opintokokonaisuudet muodostavat oppilaan tavoitteita palvelevan kokonaisuuden Opintojen laajuus Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Oppilaat voivat lukea hyväksi muilla taiteenaloilla tehtyjä opintoja siten kuin oppilaitoksen opetussuunnitelmassa määritellään. Opetuksen järjestäjä turvaa opintonsa aloittaneille mahdollisuuden koko yleisen oppimäärän suorittamiseen pyrkien myös ottamaan joustavasti huomioon taiteenalan, oppilaan iän, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät. 5

6 4. Opetuksen tavoite 5. Oppilasarviointi Musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia musiikin itsenäiselle ja elinikäiselle harrastamiselle. Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tulee edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa. Musiikin yleisessä oppimäärässä on tärkeää yhdessä opiskelu ja oppiminen sekä yhteismusisointi, johon yksilöopetus antaa taidollisia valmiuksia. Oppilaita ohjataan itsenäiseen musiikin tuottamiseen. Tavoitteena on, että hän saa valmiuksia laulamiseen, soittamiseen, säestämiseen ja monipuoliseen musiikin tekemiseen. Oppilasta rohkaistaan omaan harjoitteluun, yhdessä toisten kanssa soittamiseen sekä musiikin kuunteluun ja osallistumaan esiintymistilaisuuksiin sekä paikkakunnan kulttuurielämään. Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Oppilasarviointi tapahtuu sanallisena ja kirjallisena jatkuvana arviointina, opiskelijan itsearviointina sekä päättötodistuksen sanallisena arviointina. Päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Tasosuoritusten arviointi tapahtuu suorituksen vastaanottavan oppilaitoksen arviointiperusteiden mukaisesti. 6. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen 7. Todistuksen sisältö Muualla suoritettujen opintojen, jotka tavoitteiltaan ja sisällöltään vastaavat opiston asettamia tavoitteita ja sisältöjä, voidaan hyväksilukea musiikin taiteen perusopetuksen opintosuorituksiksi. Päätöksen vastaavuuksista opisto tekee tapauskohtaisesti. Tällaisia opintoja voivat olla esimerkiksi muissa oppilaitoksissa harjoitetut tavoitteelliset musiikkiopinnot. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä musiikkikasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa mm. Savonlinnan musiikkiopisto, koululaitos, Savonlinnan Kristillinen opisto, Savonlinnan Kesäyliopisto. Oppilas saa musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 500 opetustunnin laajuiset opinnot. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän oppilaitoksen nimi 6

7 taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia) rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima lainsäädäntö, johon koulutus perustuu kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti. 8. Oppilaaksi ottaminen Pyydettäessä opiskelija saa osallistumistodistuksen opintosuorituksistaan samalla tavalla kuin muista opiston kursseista. Oppilaitos päättää oppilaaksi ottamisen tavoista opintokokonaisuuksittain. Vaihtoehtoina ovat ilmoittautumisjärjestys ja haastattelu. 7

8 Lisäopinnot Varhaisiän musiikkiopinnot Esipedagogiset opinnot Aikuisten musiikkiopinnot Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musiikin elementit rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Linnalan soitinvalmennusryhmissä (Karuselli ja Piano ja Kantele) voi suorittaa esipedagogisia opintoja. Aikuisten opetusta suunniteltaessa ja järjestettäessä otetaan huomioon, että aikuiset harrastajat ovat musiikkitaidoissaan ja -tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-aloitteisuus, ja opetuksessa otetaan huomioon aikuisten kyky itse ohjata omaa oppimistaan ja harjoitteluaan. Osallistuminen opiskelun suunnitteluun ja arviointiin ovat onnistuneen opiskelun edellytyksiä. Sitoutuminen ja halu oppia ja kehittyä ovat oppimisen vahva tuki, joka voi korvata esimerkiksi iän tuomia fyysisiä rajoituksia. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat myös aikuisten oppimisessa tärkeitä. Soitinopetus ja soitinryhmät, yksinlaulu ja kuorotoiminta, Musiikkitaito (I, II, III) sekä eri lyhytkurssit suovat aikuisille mahdollisuuden suorittaa taiteen yleisen oppimäärän mukaisia perusopintoja. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn takia kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää oppilaan edellytyksiä vastaaviksi. Oppimäärää ja opetusta yksilöllistettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää annettavaa opetusta hyväkseen. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. 8

9 Linnalan opiston musiikin keskeiset sisällöt opintokokonaisuuksittain Musiikin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksia ovat soitinopinnot, yksinlaulu, kuoro/lauluyhtye, musiikin teoria ja säveltapailu, yhteismusisointi, musiikkiteknologia, vapaa säestys ja improvisointi, musiikin tuntemus, maailmanmusiikki ja taiteidenvälisyys. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan oppimista ja edistävät musiikin eri alueiden ja aihepiirien integroitumista toisiinsa. 1. Soitinopinnot (15-32 t/ lukuvuosi) Liite Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta musiikilliseen ilmaisuun ja musiikkiinstrumentin hallintaan ja tekniikkaan. Opetuksen sisällöllisinä tavoitteina on oppilaan nuotinlukutaidon ja teknillisten ja tulkinnallisten soittovalmiuksien kehittäminen, yhteissoittotaidon ja solistisen valmiuden kehittäminen sekä esiintymistaidon oppiminen. Yksilöllinen opetusaika on 30 minuuttia/opintokerta. Tämän lisäksi opiskelijalle annetaan ohjausta yhteisesiintymisiin ja pyritään järjestämään mahdollisuus tasosuorituksiin musiikkioppilaitoksissa. Tasosuoritus1/3 vastaavat opinnot: 1 opintokokoisuus Tasosuoritus 2/3 vastaavat opinnot: 1opintokokonaisuus Tasosuoritus 3/3 vastaavat opinnot: 2 opintokokonaisuutta 2. Yksinlaulu (15-32 t/ lukuvuosi) Yksinlaulun opiskelun tavoitteena on kehittää monipuolisesti omaa lauluääntä ja tutustua laajasti laulumusiikkiin, sen eri lajeihin ja laulutapoihin. Keskeisenä sisältöinä on, että oppilas oppii tuntemaan ja kehittämään omaa lauluääntään, oppii solistisia valmiuksia ja laulujen tulkintaa sekä saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja. Yksilöllinen opetusaika on perusopetuksessa 30 minuuttia/opintokerta. Tämän lisäksi opiskelijalle annetaan ohjausta yhteisesiintymisiin. Tasosuoritukset mahdollista tehdä musiikkiopistoon ja konservatorioon. Tasosuoritus1/2 vastaavat opinnot: 1 opintokokonaisuutta Tasosuoritus 2/2 vastaavat opinnot: 2 opintokokonaisuutta Tasosuoritus 1/1 vastaavat opinnot: 3 opintokokonaisuutta 3. Kuorolaulu/lauluyhtye ( t/ lukuvuosi) Kuoroon/lauluyhtyeeseen osallistumisen tavoitteena on yhteismusisoinnin ja oman äänen kehittäminen. Keskeisinä tavoitteina ja sisältöinä on oppia laulaman osana kokonaisuutta, oppia kuorolaulussa tarvittavaa nuotinlukutaitoa, oppia tuntemaan ja esittämään monipuolista laulumusiikkia sekä oppia kokemaan yhteismusisoinnin iloa ja saamaan yhteisiä elämyksiä. Kuoroissa lauletaan musiikkia eri maista ja eri tyylikausilta. 4. Musiikin teoria ja säveltapailu (Musiikkitaito I, II, III t/lukukausi)) Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa lähestytään teorian kysymyksiä oman 9

10 soittamisen, laulamisen ja musisoinnin kautta. Yleistavoitteena on että oppilas pystyy hyödyntämään teoriaopintoja käytännön soitossa ja laulussa. Sisällöllisesti keskeisiä osa-alueita ovat rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. Oppilailla on mahdollisuus tasosuorituksiin musiikkioppilaitoksissa. 1. opintokokonaisuus: Musiikkitaito I oppimäärä, opetusaika 45 min (28 t / vuosi) 2. opintokokonaisuus: Musiikkitaiton II oppimäärä, opetusaika 60 min (32 t/ vuosi) 3. opintokokonaisuus: Musiikkitaito III oppimäärä, opetusaika 75 min (48 t / vuosi) 5. Yhteismusisointi (40-80 t/ lukukausi) Yhteismusisoinnissa oppilasta ohjataan soittamaan ja laulamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Yhteismusisointi auttaa tutustumaan musiikin eri tyylilajeihin. Yhteismusisointi antaa mahdollisuuden kartuttaa esiintymiskokemuksia ja lisätä esiintymistaitoja. Yhteismusisoinnin opetusta toteutetaan eri omina kursseina sekä eri kokoonpanoissa soitinopetuksen, yksinlaulun ja kuorolaulun opetuksen sekä musiikin teorian ja säveltapailun opetuksen yhteydessä. 6. Musiikkiteknologia (8-20 t/lukuvuosi) Musiikkiteknologiaopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii perusvalmiudet hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa musiikkiharrastuksessaan ja opinnoissaan. Keskeisinä sisällöllisinä tavoitteina on, että oppilas oppii käyttämään tietokonetta oman opiskelunsa tukena, oppii hyödyntämään tietoverkkojen ja verkkopedagogiikan antamia mahdollisuuksia, oppii hyödyntämään nuotinnus- ja äänitysohjelmia ja oppii hyödyntämään tietotekniikkaa musiikin tuottamisessa. Opisto järjestää musiikkiteknologian opintojakson tavoitteiden mukaista kurssitoimintaa. 7. Vapaa säestys ja improvisointi (12-24 t/lukuvuosi) Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään hankkimiaan soittotaitoja erilaisissa tilanteissa. Keskeisinä sisällöllisinä tavoitteina on, että oppilas saa valmiuksia ilmaista musiikillisia ajatuksiaan tuottamalla itse musiikkia. Tavoitteena on oppia soittamaan sekä sointumerkeistä että korvakuulolta sekä oppia improvisointia ja transponointia, tyylinmukaista rytminkäsittelyä ja fraseerausta. Tavoitteena on oppia kehittämään instrumentin soittotekniikkaa ja sen hallintaa erilaisissa säestystilanteissa esimerkiksi tuttujen laulujen ja yhteislaulujen tai toisen instrumentin säestämisessä. Opetusta toteutetaan läpäisyperiaatteella soitinopetuksen yhteydessä. Opisto järjestää myös erillisiä vapaan säestyksen ja improvisoinnin kursseja. Opetuksen laajuudesta päätetään kurssikohtaisesti. 8. Musiikin tuntemus (8-16 t/lukuvuosi) Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri aikojen musiikkiin ja musiikin lajeihin. Opetuksen sisällöllisenä tavoitteina on, että oppilas oppii keskittymään musiikin kuunteluun, oppii tuntemaan eri aika- ja tyylikausien sävellyksiä, oppii tuntemaan musiikin eri lajeja, oppii arvioimaan musiikkia sekä käyttämään erilaisia musiikkipalveluita. Opetusta toteutetaan läpäisyperiaatteella soitin- ja lauluopetuksen sekä musiikin teorian opetuksen yhteydessä. Musiikin tuntemuksen 10

11 kursseja järjestään myös erillisissä opetusryhmissä. 9. Maailmanmusiikki (Kansojenmusiikki) 10. Taiteidenvälisyys Maailmanmusiikin opiskelun tarkoituksena on tutustua maailman musiikkikulttuureihin ja oppia hahmottamaan musiikkia kulttuurin osana. Keskeisinä sisällöllisinä tavoitteina on, että oppilas tutustuu eri maiden ja kansojen musiikkityyleihin ja musiikin historiaan, oppii tuntemaan erilaisia soittimia ja soittotapoja sekä tutustuu eri musiikkikulttuureihin musiikkia kuuntelemalla j a musiikkia tekemällä. Opintokokonaisuuden opetusta toteutetaan läpäisyperiaatteella muun musiikinopetuksen yhteydessä sekä omina erilliskursseina. Taiteidenvälisten opintojen tavoitteena on monipuolistaa musiikinopetusta ja auttaa oppilasta ymmärtämään taidetta laajemmin. Tavoitteena on, että oppilas tutustuu johonkin muuhun taiteenalaan, perehtyy jonkin muun taidelajin tiedollisiin ja taidollisiin perusteisiin sekä omaksuu keinoja, joilla musiikki ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää kokonaisuudeksi. Keskeisinä sisältöinä on tutustuttaminen kyseisen taidelajin historiaan, taidelajiin kuuluvaan tapakulttuuriin sekä alan perusterminologiaan. Mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, teatterija tanssiesityksiin. 11

12 12

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEENPERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ 1 Toiminta ajatus... 3 2 Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet... 3 2.1 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

TORNION KANSALAISOPISTO

TORNION KANSALAISOPISTO TORNION KANSALAISOPISTO Visuaalisten taiteiden perusopetuksen opetussuunnitelma aikuisille 2 Saatteeksi Tornion kansalaisopistolla alkoi syksyllä 1990 kolme vuotta kestänyt taiteen perusopetuskokeilu.

Lisätiedot