KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013"

Transkriptio

1 Joroisten kunnanhallitus Joroisten kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta2l KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE JOROISTEN

2 NYKYTILA 3 JOHDANTO 4 JOROISTEN VAESTOENNUSTEET 5 SISALLYSLUETTELO:. 2 Sisâltö SISALLYSLUETTELO: 2 1. Koulujenkuntoarvio 21 LHTTEET VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUS KUVANSIN KOULU KIRKONKYLANKOULU KOLMAN KOULU KERISALONKOULU 15 PERUSOPETUKSEN TURVAAM1NEN KUNNAN ERI ALUEILLA 14 PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JARJESTAM1 SESSA 13 TYORYHMAN EHDOTUS JOROISTEN KOULUVERKOKSI 20 PERUSOPETUKSFN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS 8 1. KAITAISTENKOULU 14

3 Kartta 1: Joroisten kunnan koulnnkäyntialueel perusopetuslaissa tarkoittama Iähikoulu. S ivistyslautakunta päättää koulunkayntialueista. Kunta on jaettu ko ulunkayntialueisiin. Koulunkäynt ialueen ko ulu on alueella asuvan oppiiaan Jo roisten perusopetuksen ko uluverkko on lukuvuonna alueellisest i koko kunnan kattava. NYKYTILA 3!L

4 Kouluverkkotyoryhman puheenjohtajana toimi Juha Intke jajäseninä Paavo Tervonen, Eero Sinikka Hayrinen asti ja sivistysjohtaja Kari Tolonen alkaen. Päminen, Maija-Riitta Kansanoja, Flilkka Hytönen ja Jan Toroi. Sihteerinä toimi sivistysjohtaja kouluverkkosuunnitelrnaa vv Joroisten kunnanhallitus on asettanut tyoryhrnan valrnistelemaan Joroisten JOHDANTO 4 sivistysjohtaja, sihteeri Máija-Riitta Kansanoja Eero Parnanen Kani Tolonen 44 puheenjohtaja Juha Intke Paavo Tervonen Hilkka HOnen Jan Toroi f 7/ f / Ji pohjalta kokouksessaan Kouluverkkotyoryhma on paivittänyt suunnitelman kuulemistilaisuuksissa saadun palautteen ja lausuntojen Joroisten kunnanhallituksen j a kunnanvaltuuston kasite1täviksi. Kuulemistilaisuudet j ärj estettiin Kaitaisten koululla j a Kerisalon koululla. Kouluverkkotyoryhma jättäi ehdotuksensa Joroisten kouluverkkosuunnitelmaksi vv Kouluverkkotyoryhma on kuullut varhaiskasvatuksen esimiestä Eija Lappia esikoululaisten opetustiloja koskevassa asiassa. Kiinteistopaallikko Janmo Piik on laatinut paapiirteittaisen koulurakennusten kuntoarvion. Kolman, Kaitaisten ja Kerisalon kouluihin sekä keskustellut koulukäynneilllt koulun ennusteet, koulutilojen kuntokartoitukset, koulutilojen kayttö ja koulukuljetukset. rehtorien/j ohtajien j a opettaj ien kanssa. Kouluverkkotyoryhman huomioi tehtävässään kuiman väestön kehitys j a oppilastilastot- ja Kouluverkkotyoryhma on tutustunut kirkonkylan koulutiloihin (ala-aste, yläaste, lukio). Kuvansin,

5 I Ikàluokat Sukupuolet yhteensä alueittain Väestöennuste 2012 ian ja sukupuolen mukaan Taulukko 1. Joroisten väestöciinuste vuotecn 2040 tilastokeskuksen mukaan (2012). 14-l6vuotiaat vuotiaat vuotiaat Sukupuoetyhteensä Taulukko 2. Sukupuolet yhtcensii yhteensä JOROISTEN VAESTOENNUSTEET

6 vuotiaat vuotaat Kuvio vuotiaidcn määrit vuosina yht peruskoulut ej 1861 kaikkiyht Kuvansi kirkonkylä kyläkoulutyht Kolma j Kaitainen Kerisalo Koulu qiiaita oppihiita opjjt ppjaita oppilaita oppilaita Taulukko 3. Oppilasennusteet vuoteen esioppilaat mukaan laskettuna vuotiaat 6

7 oppilasmäärä Kuvio 2, Perusopctuksen oppilasmäärã (vuosihiokat 0-6) vuosina I oppilasmäärä Kuvio 3. Pcrusopetuksen oppilasmaarä (vuosiluokat 7-9) vuosina / 201 /

8 830 (ala-asteet ja esiopetus ikäluokat) laskettuna ja korotetulla perushinnalla 9066 (13-15 perusopetuksen perusopetukscn oppilastiedot tilaston rnukaan ja ennusteet vuotiaiden ikäluokat) Valtion rahoituksen muutos vuosina vuoden 2013 perusopetukscn perusliinnalla 6 Taulukko 4. PERUSOPETLJKSEN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS perusopetuksen valtionapu Kuvio 4. Perusopetuksen valtionapu vuosina valtionapu muutos perusopetuksen valt ionavun kesk iarvo opp keskiarvo opp. 7-9 luokkien perushinta + ya korotus 0-6 luokkien perushinta

9 oppivelvollisuuden oppilaista ja vaikeimmin vammaisista oppilaista. Tämä valtionosuus on vuodelle oppilasta x (keltoin 2,41) = ja 1 x (kerroin 3,86), yhteensä Erityisopetuksen korotus maksetaan opetus- ja kulttuurirninisteriön kautta 11 -vuotisen % perushinnalla ja vuotiaat korotetulla perushinnal Ia. U lkopaikkakuntalaisista oppilaista Perusopetuksen valtionosuus muuttui lukien. Oppilaskohtainen valtionosuuden laskennallinen hinta on korvautunut ikäluokkakohtaisella perusosalla (7-12 vuotiaat), 6-vuotiaat 90 valt io maksaa suoraan ko ulutuksen j ärjestäjslle kotikuntakorvauksen. Valtio vahvistaa ikäluokkakohtaisen perushinnan ja kotikuntakorvaukset kunnittain. 9 Kirkonkylän kuolu 110,52 Yläkoulu 115,99 Kuvansi 1 1 1,96 Kolma 122,36 Kerisalo 117,59 Kaitainen 129, opetustunnin hinta Taukikku 6. Joroisten koulujen opetustunnin hinta 2011, Kcrisio Kiikonkyla Kolnian Kuvansi YakouIu i Bruttomeno 2011 Kuvio 5. Joroisten koulujen bruttomenot TP Yläkoulu Ku.gnsi Kirkonkylän kuolu Kolma Kerisalo Kaitainen Bruttomeno 2011 Taulukko 5. Joroisten konlujen bruttomenot TP 2011.

10 1 1(? L I i 1 I : opetustunnin hinta %çc _% N 0 H 1. :.._.I _T_I Bruttomeno 2012 Kuvio 7. Joroisten koulujen bruttomenot TA Kunsi Kirkonkylan koi Kolma Yiäkoulu Kerisalo Kaitainen Bruttomeno 2012 hi ii Iii kkn 7..iojoisi en kmi lujcii hru I I oni im 1 \ 2111 L 4. Cs 1 ()() 1.dS ii) ii. i(ii%4vfl 1)lI%IIIflh1ifl liiii 2011.

11 Kirkonkylan koi 111,69 Yläkoulu 119,45 Kolma 132,09 Kuvansi 109,22 Ke1saIo 127,61 Kaitainen 128,91 hinta 2012 opetustunnin Taulukko 8. Joroisten koulujen opetustunnin hinta TA kouu koulu koulu kou{u koulu Kaitaisten Kerisalon Kirkonkykin Kolman Kuvansin YLaste TA2012 /opp Kuvio 9. Kustannukset TA 2012 mukaan curoa/oppilas apetustunnin hinta 2012 Kuvio 8. Joroisten koulujen bruttomenot TA 2012.

12 Kerisalo Kaitainen Koulu oppiiata 1 opp taulukko päivitetty / tilastointipäivä mukaan euroa/ oppilas. Taulukko 9. Kustannukset TA 2012 oppilaskohtainen kustannus on euroa. kustannukset ovat selvästi suurirnrnat. Talousarvion tietojen mukaan Kerisalossa yhden oppilaan opetus rnaksaa vuodessa euroa. Vastaavasti kirkonkylän koulussa sarna Taulukosta 9ja kuviosta 9 näkee selvästi, ettã Joroisten kouluista Kerisalon koulun oppilaskohtaiset peruskoulut yht. 546 yläaste kaikki yht. 360 Kuvansi kirkonkyla kyiäkouut yht. 100 Koma

13 K 1. 1K 2. 1K 3. 1K 4. 1K 5. 1K 6. LK YHTEENSA Taulukko 10. Oppilastilasto lv sekä oppilasennusteet sisäiten esioppilaat /alakoulut. PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JARJESTAMISESSA kustannusvertailun perusteelia. investointitarpeiden, alueellisen saavutettavuuclen ja / oppitunti ja / oppilas 5. Tehdään kouluverkon tarkastelu oppilasmaärien, koulutilojenja tulevien 13 vuotiaan oppilaan osalta 2.5 hlpvja yli 13 vuotiaan oppilaan osalta enintään 3 h/pv. kaytettävä aika saa ylittää perusopetuslain mukaisia aikarajoja, jotka ovat odotuksineen alle 4. Oppilaan koulumatkat eivät saa rnuodostua kohtuuttoman rasittaviksi eikä koulumatkaan kouluverkon kokonaistarkastelu, pedagogiset ja taloudelliset perusteet). 3. Koulun lakkauttarnisesta päàtetään tapauskohtaisen harkinnan perusteella (kunnan vo imassao leva koulunkäyntialuekartta.) Asuinpaikka määriteliään väestörekisterissä o levan osoitteen perusteelia. (Liitteenä on Joroisten kunnassa oppilaan lähikoulu on sen koulunkayntialueen koulu, jolla oppilas asuu. 2. Joroisten kunnan ko ulunkayntialueet tai rnuu soveltuva esiopetuksen järjestamispaikka. (Perusopetuslaki 6 2 morn) lapselle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävi Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai rnuun soveltuvan paikan. Esiopetusta saavallc huo mioon, että o petukseen o sail istuvilla lapsi I Ia on rnahdollisuus kãyttäã ottaen mahdollisirnrnan turvallisia ja lyhyitä. Esiopetustajärjestettaessä tulee lisäksi ottaa ovat asetuksen, koulujen ja muiden opetuspaikkojen sijainti ja Iiikenneyhtcydet huornioon Perusopetuslain mukaan opetus kunnassa tulee järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat päivähoitopalveluja. (Perusopetuslaki 6 I morn) 1. Oppilaan koulupaikan määraytyrninen. Periaatteet perusopetuksen järjestämisessä opetuksen saavutettavuuden ja laadun kannalta:

14 esioppiiaat (paitsi 2019). Taulukko 1 1, Kouhin oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen 2019 sisilltäen 1. I{AITAISTEN KOULU PERUSOPETUKSEN TURVAAMINEN KUNNAN ER! ALUE!LLA saattaa säilyã 2-opettajaisena kunnan eteläosan kouluna lv loppuun saakka. vuosina lasta, joiden kuljetusmatka Kaitaisiin olisi n. 23 kmja olisi erillinen mahdollista ja kunnan talous sallii sen. lukuvuoden alussa. Kaitaisten kylan keskustasta. kustannus, koska toistaiseksi Savuniemeltä kuljetetaan bussille Maavedelle yläasteenja lukion oppilaita. Lisäksi on huornioitava, että Kerisalon koulualueen kaikkien oppilaiden nouse nun paijon, että niiden sijoittaminen kirkonkylãn kouluun ci ole tuolloin vielä 6. Kaitaisten koulun oppilaiden mahdollisesti vähetessä nun paijon, että koulun ylläpitäminen 8. Kaitaisten koulun toiminta lakkautuu lv alusta alkaen, rnikäli oppilasmiiärä ci koulumatka on lyhyempi kirkonkylälle kuin Kaitaisiin. Kylillä ci ole luonnollista toiminnallista yhteytta keskenään. Maaveden koulun lakkauturnisen yhteydessä. Oppilaita Savuniemi-Kiekka suunnalla 3. Lähin naapurikunnan Juvan puolella oleva koulu on Vuorenmaa, jonne on matkaa n. 15 km 5. Koulu tarjoaa ruokapalvelua kylãlaisille. 7. Koulunkäyntialueiden rajojen tarkistaminen koulun oppilasmäarän 1isiämiseksi on selvitetty on kohtuuttoman kallista, Kaitaisten oppilaiden koulunkayntipaikka on kirkonkylän koulu. Juvan kunnalla ei ole enaä oppilaskohtaisia rajoja koulujen lakkauttamiselle. 2. Pisimmät etäisyydet Kaitaisten koulunkäyntialueelta kirkonkylaän ovat 26 km. 4. Koulutilojen kunto on hyvä. (sis. esioppilaat). I. Esiopetus toteutetaan 1-2 luokkien opetuksen yhteydessä Tarkoituksena on, että toinen Kaitaisten koulun koulunkäynninohjaajista siirtyy Kuvansiin Oppilasennusteen mukaan Vuorenmaan koulun oppilasmäara v on 28 oppilasta 1. Kaitaisten koulu toimii 2-opettajaisena lv , 2 koulunkayntiavustajaa. Kaitaisten koulu Johtopäätökset: Kaitainen 0.1k 1.1k 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. esikoul. ilman 14

15 esikoul. Kerisalo 01k 1.1k 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 61k yht. iiman esioppilaat (paitsi v 2019). Taulukko 12. Koulun oppilastilasto ja oppilasennllste vuoteen 2019 sisàlthen 2. KERISALON KOULU Kirkonkylän koulussa on silloin oppilaita Kerisalon oppilaiden kanssa yhteensä 146. Kerisalon ko ulun vakituiset opettajat ja vakituinen ko ulunkäynninohjaaja s ijo itetaan muih in pa iväho ito yksikö ihin, 2. iyhniiiperhepäivihoidossa on tydssä 2 vakituista hoitajaa, jotka siirtyvät työhön 20km. rnatkaa n. 25 krn, joka Rantasalmen kouluverkkosuunnitelman mukaan lakkaisi Joroisteii kirkonkylän kouluun. lapsille. koululle kirkonkyliilla 8/201 4, on kirkonkylän pãivähoitoyksikö issä t ilaa Kerisalon lopettaaja lapsille tarjotaan hoitopaikka kirkonkyläita. Jos esieppilaat siirtyvät esioppilasta osapäivãhoidossa. Jos kiintcistö myydiiän, ryhrnäperhepäivãhoito v lapsia hoidossa arviolta 2-6, joista yksi rantasalmelainen. Lisäksi 2 7 Vaikutukset ryhrnäperhepaivahoitoon Koulun ruokatoimitetaan kirkonkylan koulukeskuksesta Iv alusta lukien. 5. Kerisalon kylän keskustasta on matkaa kirkonkyläãn n. 15 kmja pisimmillään matkatovat 6. Kerisalon koulun oppilaat voidaan sijoittaa kirkonkylän kouluun lv alkaen. 2. Esiopetus toteutetaan 1-2 Iuokkien opetuksen yhteydessä. 4. Lähin naapurikunnan Rantasalmen puolella oleva koulu on Tuusmäen koulu, jonne on lv lv lv lv v v v Iv Iv seuraavast i: Kerisalon koulun oppilasrnäariin on laskettu Rantasalmen kunnan puolella asuvia 1. Kerisalon koulu sailyy vielä lv , jonkajälkeen se lakkautetaan. 5 oppilasta, joista 1 esioppilas 5 oppilasta, joista 2 esioppilasta 5 oppilasta, joista I esioppilas 3 oppilasta 4 oppilasta 4 oppilasta, joista 1 esioppilas 4 oppilasta 4oppilasta 4 oppilasta, joista 2 esioppilasta J ohtopaätoksct: [

16 7000 e/v. lopettarnisesta tulee n e/v (= vuokrat, rakennusten rakent. ja kunnossapito, atk-palvelut, atk-verkkornaksut, matkakulut, sisäiset muiden palvelujen ostot, kalusto). Vuokra (17138 ely) on sisäinen meno, Köykkaantien ja Joroisniernentien risteyksesta oppilaat rnenisivät Kerisalon kouluun, koulun 9. Koulunkäyntialueen rajan rnuuttaminen kirkonkylaan pain siten, että Nevakorventie ja 8. Kerisalon koulun tilat ovat tekniikaltaan ja rnuulta kunnoltaan hyvät. Tulot vähenevät rantasalmelaisen lapsen siii1yessi päivähoitoon Rantasalmelle n. 3. Varhaiskasvatuksen meno issa säästöä Kerisalo ri ryhrnäperhepäiväho iclo n opetus. Suuntauksena on erityisen tuen tarjoamincn oppilaille yleisopetuksen yhteydessä. 2. Kirkonkylän koulun 6. luokka siirretään yläkoulun tiloihin viirneistään lukuvuonna Koulutilat hyvãssa kunnossa peruskorjaukscn jälkecn 6. Kirkonkylän koulun yhteyclessii toimii jatkossakin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 4. Kirkonkylän koulu voijatkossa ottaa vastaan kyläkoulujen oppilaita, tekstiilityön luokaksi, jota ala-aste ja yläaste käyttävät. 3. Kirkonkylän ala-asteen rakennuksessa oleva kotitalousluokka rnuutetaan kesällä Pyrrin pãiväkodissa olevat esioppilaat siirretään kirkonkylan kouluun lukuvuonna Johtopäätökset: Kirkonkylä 0.1k Ilk 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. Taulukko 12. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen KIRKONKYLAN KOULU kirkonkylän koulussa huoltajan hakemuksesta ja huoltaja vastaa lasten kuijettamisesta. 10. Viholanniemi kuuluu Kerisalon koulunkayntialueeseen, mutta sieltä olevat lapset käyvät oppilasmaaraa ci voitaisi Iisätä vuosma

17 Kolma 0.1k Uk 2Jk 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. esikoul. Nman esioppllaat (paitsi 2019). Taulukko 13, Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen 2019 sisãltäen 7. KOLMANKOULU lumitoppareiden epätiiviyden takia. Närnä vauriot korjataan kesän 2013 aikana. - Kesänja myötäja Kolman oppilasrnäärä näyttäisi nousevan 50 oppilaan paikkeille. syksyn 2012 aikana ullakkotiloihin oh päässyt kosteutta vesikatolla ohleiden 2. Esiopetukseen osoitetaan tarvittaessa erillistä resurssia (joko esiopettaja tai 3. Koulun kunto on hyvä ja vaatii tavanomaista kunnossapitokorjausta. KolmaHa mm. sen vuoksi, että Kolman kylää ollaan kehittärnässä Koirnan Koto-hankkeen Koululla toimii orna keittäjä, joka halutaan sailyttäajatkossakin. Koulun keittiö vaatii remonttia. Kouluverkkotyoryhma esittää, että nykyisen keittäjän sekä siivoojan jäädessä eläkkeelle tehtävät yhdistcttään keittäjã-siivoojan tehtäväksi. Keittäjä-siivooja halutaan pitää ko ulunkäynn inohj aaj a). 1. Kolman koulu toirnii 3-opettajaisena. Johtopäatoksia:

18 Kuvansi 01k Ilk 21k 31k 41k 51k 61k yht. 4. KIJVANSIN KO{JLU Taulukko 14. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen oppilasmäaran vahentyessa rnyös opettajarnäarä muutetaan 6 opettajaan mahdollisesti kiinteistöä tarkkaillaan. Lämpökeskuksen piipun uusiminen on lãhiaikoina. 3. Koulutilat tekniikaltaan kunnossa, aicrnmin tehty home- ym. rernonttia. jonka vuoksi koululle. lukuvuoden alusta lähtien. tilapaisiin vuokratiloihin kahdeksi vuodeksi, jonkajälkeen esiopetus siirretän Kuvansin 2. Esiopetus toimii Kuvansin paivakodissa. Lukuvuoden alusta esiopetus siirtyy 1. Kuvansin koulu sailyy taajarnakouluna. Koulussa on nyt 7 luokanopettajaa. Koulun Johtopäàtöksià:

19 Yläaste 7Jk 8.1k 9.1k yht. Taulukko 15. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen S. VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUS 19 Koulutilat: Opetustilat ovat peruskorjauksen jälkeen hyvässä kunnossa. Luokkatilojen tehokasta käyttöã on arvioitava yhdessa lukion ja kirkonkylan ala-asteen kanssa. Oppilasmäärien vähenerninen vähentää opettajien tarvetta. Oppilasrnäärien väheneminen kaksoiskelpoiset luokanopettajat voivat antaa opetusta 7-9 luokilla. Vuosiluokkien 7-9 opettajatarpeeseen vaikuttaa keskeisesti myös lukion kehitys. Virat ovat pääsäãntöisesti peruskoulun ja lukion yhteisiä. Lukion oppilasrnaãrän ja tuntien vãheneminen erityisesti vuosiluokkien 5-6 opetuksessa tulee Jisätã en oppiaineissa. johon pyritään antarnalla aineenopettajille vuosiluokkicn 3-6 opetuksen tunteja ja vastaavasti vaikuttaa peruskouun lehtoreiden työrnäärään. Tämänkin vuoksi aineenopettajien käyttöä vaikuttaajoidenkin aineiden tuntien riittävyyteen ja tällöin korostuu yhtenainen perusopetus,

20 koulunkiiynnino hj aaja sijo itetaan kirkonkylan kouluun. Työryhrnä teki seuraavan esityksen Joroisten kouluverkoksi vuosille : sijoitetaan kirkonkyliin kouluun. Samoin rnyös Kerisalon koulun vakituiset opettajat ja vakituinen Kerisalon koulu esitetään lakkautettavaksi lukuvuoden alusta lähtien. Koulun oppilaat (21) TYORYHMAN EHDOTUS JOROISTEN KOULUVERKOKSI 20 nousua voidaan pitää pareminin kurissa, mutta esimerkiksi lukion osalta se voi Iaskea. Nãin ollen kouluverkkoa karsimalla kustannusten kustannukset säilyisivät nykyisessä suhteessa. Valtionapu ci tule lähitulevaisuudessa nousemaan, Jos Joroisten sivistystoimen kouluverkkoa ci karsita, kustannustenja valtionavun välinen kuilu mennessii. Kustannusten pitäisi laskea vuoteen 2018 mennessã noin 7 %, jotta valtionapuja kasvaa valtionavun laskiessa kuvion 4 mukaisesti (s. 8) yhteensä euroa vuoteen 2018 muutoksia on tehtävä mm. karsimalla kouluverkkoa. Kumulatiivistä ylijäarnäa oh vuoden 2011 tilinpaatoksessa vielä noin 2,1 M, mutta nykyisillä käyttötalousluvuilla Se Ofl syöty alkavalla vaalikaudella. Tämä edellyttäã muutoksia myös opetustoimen palvelutasoon. Yksittäiset kustannusten leikkaukset eivät riitä, vaan suurempia edellisiä lohdullisernpi, koska alijäämää arvioidaan syntyvän noin Ongelmana on perätysten, verotulot. Ansioverotulot eivät juuri kasva, vaikka veroastctta on nostettu useina vuosina Joroisten kunnan talouteen kertyi vuonna 2011 alijäämää noin Erityisesti on verotulokasvun hiipuminen. Vuoden 2012 verotulot olivat n. 2 % pienemmät kuin vuoden 2011 huomioitava, että tuona vuonna alijäämää ilman tuloksenjärjestelyeriä olisi syntynyt n. 1,0 M. Vuonna 2012 alijäãmää tulee kertymäan noin Vuoden talousarvio ei ole juuri eivät maksa tällä hetkellä heidän kuntansa lapsista Joroisiin syntyneitä ylirnääräisiä kustannuksia. ovat selvästi suurernmat kuin oppilaskohtainen valtionosuus. On huomioitava, että naapurikunnat ylimääräisiä kustannuksia Joroisten kunnalle, koska kyläkoulujen oppilaskohtaiset kustannukset Kouluverkkotyoryhrnan rnukaan vieraspaikkakuntalaisten ottaminen Joro isten ko uluih in aiheuttaa Kulj etuskustannukset nousisivat noin luku on Kuvansin koulussa ja kirkonkylan koulussa Kerisalon koulun Kerisalon koulussa vuosikustannukset oppilasta kohden on TA 2012 mukaan Vastaava lakkauttarninen lukuvuoden alussatuo henkilöstön osalta säästöä noin Kustannusten o salta erityisest i Kerisalon koulun oppllaskohtaiset kustannukset ovat suuria. Kouluverkkotyöryhrnän nakernyksen mukaan picnilla kouluilla on luokkia, joissa on vain 1-2 oppilasta. Tämäjohdosta saman ikäisiä Iuokkakavereita ei juuri ole. talous sallisi sen. paijon, että niiden sijoittarninen kirkonkylãn kouluun ei olisi tuolloin vielä mahdollistaja kunnan Kaitaisten koulun toiminta lakkautuu Iv alusta alkaen, mikäli oppilasmäärä ci nouse nun

21 21 LIITTEET: 1 Koulujen kuntoarvlo

22 KIRKONKYLAN KOIJLU KOULUKESKUS/YLAASTE KOULUKESKUS! LUKIO KAITAISTEN KOULU KERISALON KOULU KOLMAN KOULJ KIRJAST() KUVANS1N KOULU JOROISTEN KOULUJEN KUNTOARYIO

23 Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Jarmo Piik Ari-Pekka Isoniemi Piha: Paasisäankäynnin Iamrnityksen korjaus kesä 2013 (käyttop.) Määräaikaistarkastus Sähkö: Kunnossa, vaatii vain normaalia kiinteistön hoitoa Patteriverkoston huuhtelu 2012 Lvi: Kunnossa, vaatii vain norrnaalia kiinteistön hoitoa Seinät sisäp: Kunnossa Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa KIRKONKYLAN KOULU

24 Julkisivut: Kurmossa Perustukset: 1Kunnossa Jarmo Piik Raimo Salkinoja Piha: Kunnossa Määräaikaistarkastus 2020 SähkO: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisäp: Kunnossa Rakennus E:n kaytavien maalaus (2013 l0000 ) Lattiat: Kunnossa Opon huoneen kosteusongelman korjaus ( ) Vesikatto: Kunnossa KOUL [JKESKUS/V LAASTE

25 Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Jarmo Piik An Shemikca Pilia: Kunnossa,sadevedetjohdettu perustuksista pois 2010 Määräaikaistarkastus Sähkö: Kuimossa Lvi: Kunnossa, iv päivitetty 2011 Seinät sisäp: Vaatii pintakoijauksia Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kitnnossa KOLJLU KESKUSILUKI()

26 Ulkomaalauksetja korjaukset 2014; Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Rännien korjaukset 2013 ; Jarmo Piik iviinna isofliemi Ptha: Kunnossa Miäräaikaistarkastus 2014 Sähkd: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisap: Kunnossa, vaatii vain pientä pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Maalauskorj aukset KAITAISTEN KOULU

27 Perustukset: Kunnossa, sadevedetjohdettu perustuksista 2010 Janno P11k Jan Toroi Piha: Piha-alueen turvallisuuden parantaminen 2013; Mwlrtlaikaistarkastussuornettu, seunava tarkastus 2025 Sähkö: Kunnossa Lvi: Kunnossa, ihnanvaihto uusittu vanhalla puolella 2010 Seintit sisap: Vaatii vanhalin puolella pintamaalauksia 2013 ; 3000 uusittava2ol3;5000 Lattiat: Kunnossa, vanhalla puolella ylakerran portaat ja aulan matto Vesikatto: Kunnossa Julkisivut: PMosin kunnossa, keskimmaisen osan maalaus 2013; KUVANSIN KOULU

28 Perustukset: Kunnossa Jarno Pilk Bero I-{elisten Piha: Kunnossa Määräaikaistarkastus 2014 Sähkö: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisap: Vaatii pienta pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa KERISALON KOULU

29 Perustukset: Kunnossa Allan Nyyssönen Ryhmiksen alueelia turvall isuuskoij auksia Piha: Kunnossa vkjärjajkajstarkastus Kunnossa Lvi: Hmanvaihto uusittu 2009 Seinät sisap: Vaatii pientä pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Ikkunat uusittu 2012 Julkisivut: Kunnossa KOLMAN KOULU

30 K1RJASTO Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Lattiat: Kunnossa Seinät sisäp: Kunnossa Lvi: Kunnossa Sihkö: Kunnossa Miiäräaikaistarkastus 2021 Piha: Kunnossa Jamio Piik Jaana Sopanen

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299)

LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299) KUOPION HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2 krs. PL 1744 70101 Kuopio LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299) Joroisten kunnanvaltuusto päätti 11.11.2013 (

Lisätiedot

Päivitetyt tiedot. Rantasalmen kouluverkkosuunnitelmaan 2010-2015

Päivitetyt tiedot. Rantasalmen kouluverkkosuunnitelmaan 2010-2015 10.11.2014 Päivitetyt tiedot Rantasalmen kouluverkkosuunnitelmaan 2010-2015 Sivistyslautakunta 21.10.2014 43 liite nro 6 Rantasalmen kunnanhallitus 5.11.2014 264 liite nro 5 Rantasalmen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA Sisällys TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE 3 JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 20, LIITE no 10 2 Kouluverkko 5 Perusopetus 5 Koulumatka 7 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA 1 Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA Loviisan kaupungin, josta jäljempänä käytetään nimitystä sijaintikunta ja Lapinjärven ja Myrskylän kuntien, joista jäljempänä käytetään nimitystä muut sopimuskunnat,

Lisätiedot

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua 20.10.2014 Sakari Brusila, Osikonmäen kyläyhdistys Panu Hynninen, Tuusmäen kyläyhdistys Miia Malinen, Tuusmäen koulun vanhempainyhdistys Sampo Luukkainen,

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Kehittämissuunnitelman täydennys 18.2.2014 Heinämaan koulun lakkauttamiseen liittyvä selvitys/opetuspalvelut 14.2.2014 Orimattilan kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015 Vuosaaren alueen palveluverkko Asukasilta 26.10.2015 Ohjelma klo 18.00-18.05 avaus Aluepäällikkö Taina Tervonen klo 18.05-18.45 alustukset Tietokeskus järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Vuosaaren alueen

Lisätiedot

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö Esi- ja perusopetuksen koulumatkoista on säädetty perusopetuslaissa. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck Aika: 24.6.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Äkkiväärä, kh:n kabinetti Läsnä: Anna-Liisa Sairanen, Marja-Liisa Brunou, Arja Petriläinen, Mervi Holopainen, Paula Kokkonen, Arja Karttunen, Mari Makkonen, Martti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 28.7.2015 PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Opetus tulee kunnassa järjestää

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 1 PIHTIPUTAAN KUNTA Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 2 1. JOHDANTO 3 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 3 KOULUTOIMEN SWOT -ANALYYSI

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020

VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 1 VIITASAAREN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 26.1.2016 VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 2 1. JOHDANTO. 2 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 2 KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys LUHANGAN KUNTA Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Selvitys ja lausunto FCG KONSULTOINTI OY P25492P001 Selvitys ja lausunto 1 (25) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Taustaa Laukaan perusopetuksen palveluverkosta tehtiin laaja selvitys ke vääl lä 2014, jossa tarkastelun kohteeksi linjattiin alle 120 oppilaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi

Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi 1 Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi Kautialan kyläkoulun toiminnan siirtäminen Huutijärven kouluun 1.8.2016 alkaen - Vaikutukset koulunkäyntiin - Vaikutukset henkilöstöön - Taloudelliset

Lisätiedot

No 2/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 9. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

No 2/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 9. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 2/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 9 KOKOUSAIKA 10.4.2014 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

Työryhmän jäsen Marisa Ahonen kiitti ryhmän hyvää henkeä. Hän painotti, että perussyy koulukeskustelulle on lasten vähäinen määrä.

Työryhmän jäsen Marisa Ahonen kiitti ryhmän hyvää henkeä. Hän painotti, että perussyy koulukeskustelulle on lasten vähäinen määrä. 1 Muistio kouluverkkotyöryhmän ja kunnanhallituksen koolle kutsumasta kuulemistilaisuudesta, joka pidettiin Parkumäen koululla 16.11.2010 klo 18.30 alkaen Paikalla olivat: Kunnanhallituksen pj. Esa Lappalainen

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Koulukuljetusperiaatteet pähkinänkuoressa Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN ESI- JA PERUS- OPETUKSEN KOULUVERKON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN ESI- JA PERUS- OPETUKSEN KOULUVERKON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2009 KEMIÖNSAAREN ESI- JA PERUS- OPETUKSEN KOULUVERKON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Esa Kohtamäki Audiator kehittämispalvelut 2.5.2009 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2/40 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KEMIÖNSAAREN

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot