KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013"

Transkriptio

1 Joroisten kunnanhallitus Joroisten kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta2l KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE JOROISTEN

2 NYKYTILA 3 JOHDANTO 4 JOROISTEN VAESTOENNUSTEET 5 SISALLYSLUETTELO:. 2 Sisâltö SISALLYSLUETTELO: 2 1. Koulujenkuntoarvio 21 LHTTEET VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUS KUVANSIN KOULU KIRKONKYLANKOULU KOLMAN KOULU KERISALONKOULU 15 PERUSOPETUKSEN TURVAAM1NEN KUNNAN ERI ALUEILLA 14 PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JARJESTAM1 SESSA 13 TYORYHMAN EHDOTUS JOROISTEN KOULUVERKOKSI 20 PERUSOPETUKSFN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS 8 1. KAITAISTENKOULU 14

3 Kartta 1: Joroisten kunnan koulnnkäyntialueel perusopetuslaissa tarkoittama Iähikoulu. S ivistyslautakunta päättää koulunkayntialueista. Kunta on jaettu ko ulunkayntialueisiin. Koulunkäynt ialueen ko ulu on alueella asuvan oppiiaan Jo roisten perusopetuksen ko uluverkko on lukuvuonna alueellisest i koko kunnan kattava. NYKYTILA 3!L

4 Kouluverkkotyoryhman puheenjohtajana toimi Juha Intke jajäseninä Paavo Tervonen, Eero Sinikka Hayrinen asti ja sivistysjohtaja Kari Tolonen alkaen. Päminen, Maija-Riitta Kansanoja, Flilkka Hytönen ja Jan Toroi. Sihteerinä toimi sivistysjohtaja kouluverkkosuunnitelrnaa vv Joroisten kunnanhallitus on asettanut tyoryhrnan valrnistelemaan Joroisten JOHDANTO 4 sivistysjohtaja, sihteeri Máija-Riitta Kansanoja Eero Parnanen Kani Tolonen 44 puheenjohtaja Juha Intke Paavo Tervonen Hilkka HOnen Jan Toroi f 7/ f / Ji pohjalta kokouksessaan Kouluverkkotyoryhma on paivittänyt suunnitelman kuulemistilaisuuksissa saadun palautteen ja lausuntojen Joroisten kunnanhallituksen j a kunnanvaltuuston kasite1täviksi. Kuulemistilaisuudet j ärj estettiin Kaitaisten koululla j a Kerisalon koululla. Kouluverkkotyoryhma jättäi ehdotuksensa Joroisten kouluverkkosuunnitelmaksi vv Kouluverkkotyoryhma on kuullut varhaiskasvatuksen esimiestä Eija Lappia esikoululaisten opetustiloja koskevassa asiassa. Kiinteistopaallikko Janmo Piik on laatinut paapiirteittaisen koulurakennusten kuntoarvion. Kolman, Kaitaisten ja Kerisalon kouluihin sekä keskustellut koulukäynneilllt koulun ennusteet, koulutilojen kuntokartoitukset, koulutilojen kayttö ja koulukuljetukset. rehtorien/j ohtajien j a opettaj ien kanssa. Kouluverkkotyoryhman huomioi tehtävässään kuiman väestön kehitys j a oppilastilastot- ja Kouluverkkotyoryhma on tutustunut kirkonkylan koulutiloihin (ala-aste, yläaste, lukio). Kuvansin,

5 I Ikàluokat Sukupuolet yhteensä alueittain Väestöennuste 2012 ian ja sukupuolen mukaan Taulukko 1. Joroisten väestöciinuste vuotecn 2040 tilastokeskuksen mukaan (2012). 14-l6vuotiaat vuotiaat vuotiaat Sukupuoetyhteensä Taulukko 2. Sukupuolet yhtcensii yhteensä JOROISTEN VAESTOENNUSTEET

6 vuotiaat vuotaat Kuvio vuotiaidcn määrit vuosina yht peruskoulut ej 1861 kaikkiyht Kuvansi kirkonkylä kyläkoulutyht Kolma j Kaitainen Kerisalo Koulu qiiaita oppihiita opjjt ppjaita oppilaita oppilaita Taulukko 3. Oppilasennusteet vuoteen esioppilaat mukaan laskettuna vuotiaat 6

7 oppilasmäärä Kuvio 2, Perusopctuksen oppilasmäärã (vuosihiokat 0-6) vuosina I oppilasmäärä Kuvio 3. Pcrusopetuksen oppilasmaarä (vuosiluokat 7-9) vuosina / 201 /

8 830 (ala-asteet ja esiopetus ikäluokat) laskettuna ja korotetulla perushinnalla 9066 (13-15 perusopetuksen perusopetukscn oppilastiedot tilaston rnukaan ja ennusteet vuotiaiden ikäluokat) Valtion rahoituksen muutos vuosina vuoden 2013 perusopetukscn perusliinnalla 6 Taulukko 4. PERUSOPETLJKSEN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS perusopetuksen valtionapu Kuvio 4. Perusopetuksen valtionapu vuosina valtionapu muutos perusopetuksen valt ionavun kesk iarvo opp keskiarvo opp. 7-9 luokkien perushinta + ya korotus 0-6 luokkien perushinta

9 oppivelvollisuuden oppilaista ja vaikeimmin vammaisista oppilaista. Tämä valtionosuus on vuodelle oppilasta x (keltoin 2,41) = ja 1 x (kerroin 3,86), yhteensä Erityisopetuksen korotus maksetaan opetus- ja kulttuurirninisteriön kautta 11 -vuotisen % perushinnalla ja vuotiaat korotetulla perushinnal Ia. U lkopaikkakuntalaisista oppilaista Perusopetuksen valtionosuus muuttui lukien. Oppilaskohtainen valtionosuuden laskennallinen hinta on korvautunut ikäluokkakohtaisella perusosalla (7-12 vuotiaat), 6-vuotiaat 90 valt io maksaa suoraan ko ulutuksen j ärjestäjslle kotikuntakorvauksen. Valtio vahvistaa ikäluokkakohtaisen perushinnan ja kotikuntakorvaukset kunnittain. 9 Kirkonkylän kuolu 110,52 Yläkoulu 115,99 Kuvansi 1 1 1,96 Kolma 122,36 Kerisalo 117,59 Kaitainen 129, opetustunnin hinta Taukikku 6. Joroisten koulujen opetustunnin hinta 2011, Kcrisio Kiikonkyla Kolnian Kuvansi YakouIu i Bruttomeno 2011 Kuvio 5. Joroisten koulujen bruttomenot TP Yläkoulu Ku.gnsi Kirkonkylän kuolu Kolma Kerisalo Kaitainen Bruttomeno 2011 Taulukko 5. Joroisten konlujen bruttomenot TP 2011.

10 1 1(? L I i 1 I : opetustunnin hinta %çc _% N 0 H 1. :.._.I _T_I Bruttomeno 2012 Kuvio 7. Joroisten koulujen bruttomenot TA Kunsi Kirkonkylan koi Kolma Yiäkoulu Kerisalo Kaitainen Bruttomeno 2012 hi ii Iii kkn 7..iojoisi en kmi lujcii hru I I oni im 1 \ 2111 L 4. Cs 1 ()() 1.dS ii) ii. i(ii%4vfl 1)lI%IIIflh1ifl liiii 2011.

11 Kirkonkylan koi 111,69 Yläkoulu 119,45 Kolma 132,09 Kuvansi 109,22 Ke1saIo 127,61 Kaitainen 128,91 hinta 2012 opetustunnin Taulukko 8. Joroisten koulujen opetustunnin hinta TA kouu koulu koulu kou{u koulu Kaitaisten Kerisalon Kirkonkykin Kolman Kuvansin YLaste TA2012 /opp Kuvio 9. Kustannukset TA 2012 mukaan curoa/oppilas apetustunnin hinta 2012 Kuvio 8. Joroisten koulujen bruttomenot TA 2012.

12 Kerisalo Kaitainen Koulu oppiiata 1 opp taulukko päivitetty / tilastointipäivä mukaan euroa/ oppilas. Taulukko 9. Kustannukset TA 2012 oppilaskohtainen kustannus on euroa. kustannukset ovat selvästi suurirnrnat. Talousarvion tietojen mukaan Kerisalossa yhden oppilaan opetus rnaksaa vuodessa euroa. Vastaavasti kirkonkylän koulussa sarna Taulukosta 9ja kuviosta 9 näkee selvästi, ettã Joroisten kouluista Kerisalon koulun oppilaskohtaiset peruskoulut yht. 546 yläaste kaikki yht. 360 Kuvansi kirkonkyla kyiäkouut yht. 100 Koma

13 K 1. 1K 2. 1K 3. 1K 4. 1K 5. 1K 6. LK YHTEENSA Taulukko 10. Oppilastilasto lv sekä oppilasennusteet sisäiten esioppilaat /alakoulut. PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JARJESTAMISESSA kustannusvertailun perusteelia. investointitarpeiden, alueellisen saavutettavuuclen ja / oppitunti ja / oppilas 5. Tehdään kouluverkon tarkastelu oppilasmaärien, koulutilojenja tulevien 13 vuotiaan oppilaan osalta 2.5 hlpvja yli 13 vuotiaan oppilaan osalta enintään 3 h/pv. kaytettävä aika saa ylittää perusopetuslain mukaisia aikarajoja, jotka ovat odotuksineen alle 4. Oppilaan koulumatkat eivät saa rnuodostua kohtuuttoman rasittaviksi eikä koulumatkaan kouluverkon kokonaistarkastelu, pedagogiset ja taloudelliset perusteet). 3. Koulun lakkauttarnisesta päàtetään tapauskohtaisen harkinnan perusteella (kunnan vo imassao leva koulunkäyntialuekartta.) Asuinpaikka määriteliään väestörekisterissä o levan osoitteen perusteelia. (Liitteenä on Joroisten kunnassa oppilaan lähikoulu on sen koulunkayntialueen koulu, jolla oppilas asuu. 2. Joroisten kunnan ko ulunkayntialueet tai rnuu soveltuva esiopetuksen järjestamispaikka. (Perusopetuslaki 6 2 morn) lapselle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävi Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai rnuun soveltuvan paikan. Esiopetusta saavallc huo mioon, että o petukseen o sail istuvilla lapsi I Ia on rnahdollisuus kãyttäã ottaen mahdollisirnrnan turvallisia ja lyhyitä. Esiopetustajärjestettaessä tulee lisäksi ottaa ovat asetuksen, koulujen ja muiden opetuspaikkojen sijainti ja Iiikenneyhtcydet huornioon Perusopetuslain mukaan opetus kunnassa tulee järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat päivähoitopalveluja. (Perusopetuslaki 6 I morn) 1. Oppilaan koulupaikan määraytyrninen. Periaatteet perusopetuksen järjestämisessä opetuksen saavutettavuuden ja laadun kannalta:

14 esioppiiaat (paitsi 2019). Taulukko 1 1, Kouhin oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen 2019 sisilltäen 1. I{AITAISTEN KOULU PERUSOPETUKSEN TURVAAMINEN KUNNAN ER! ALUE!LLA saattaa säilyã 2-opettajaisena kunnan eteläosan kouluna lv loppuun saakka. vuosina lasta, joiden kuljetusmatka Kaitaisiin olisi n. 23 kmja olisi erillinen mahdollista ja kunnan talous sallii sen. lukuvuoden alussa. Kaitaisten kylan keskustasta. kustannus, koska toistaiseksi Savuniemeltä kuljetetaan bussille Maavedelle yläasteenja lukion oppilaita. Lisäksi on huornioitava, että Kerisalon koulualueen kaikkien oppilaiden nouse nun paijon, että niiden sijoittaminen kirkonkylãn kouluun ci ole tuolloin vielä 6. Kaitaisten koulun oppilaiden mahdollisesti vähetessä nun paijon, että koulun ylläpitäminen 8. Kaitaisten koulun toiminta lakkautuu lv alusta alkaen, rnikäli oppilasmiiärä ci koulumatka on lyhyempi kirkonkylälle kuin Kaitaisiin. Kylillä ci ole luonnollista toiminnallista yhteytta keskenään. Maaveden koulun lakkauturnisen yhteydessä. Oppilaita Savuniemi-Kiekka suunnalla 3. Lähin naapurikunnan Juvan puolella oleva koulu on Vuorenmaa, jonne on matkaa n. 15 km 5. Koulu tarjoaa ruokapalvelua kylãlaisille. 7. Koulunkäyntialueiden rajojen tarkistaminen koulun oppilasmäarän 1isiämiseksi on selvitetty on kohtuuttoman kallista, Kaitaisten oppilaiden koulunkayntipaikka on kirkonkylän koulu. Juvan kunnalla ei ole enaä oppilaskohtaisia rajoja koulujen lakkauttamiselle. 2. Pisimmät etäisyydet Kaitaisten koulunkäyntialueelta kirkonkylaän ovat 26 km. 4. Koulutilojen kunto on hyvä. (sis. esioppilaat). I. Esiopetus toteutetaan 1-2 luokkien opetuksen yhteydessä Tarkoituksena on, että toinen Kaitaisten koulun koulunkäynninohjaajista siirtyy Kuvansiin Oppilasennusteen mukaan Vuorenmaan koulun oppilasmäara v on 28 oppilasta 1. Kaitaisten koulu toimii 2-opettajaisena lv , 2 koulunkayntiavustajaa. Kaitaisten koulu Johtopäätökset: Kaitainen 0.1k 1.1k 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. esikoul. ilman 14

15 esikoul. Kerisalo 01k 1.1k 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 61k yht. iiman esioppilaat (paitsi v 2019). Taulukko 12. Koulun oppilastilasto ja oppilasennllste vuoteen 2019 sisàlthen 2. KERISALON KOULU Kirkonkylän koulussa on silloin oppilaita Kerisalon oppilaiden kanssa yhteensä 146. Kerisalon ko ulun vakituiset opettajat ja vakituinen ko ulunkäynninohjaaja s ijo itetaan muih in pa iväho ito yksikö ihin, 2. iyhniiiperhepäivihoidossa on tydssä 2 vakituista hoitajaa, jotka siirtyvät työhön 20km. rnatkaa n. 25 krn, joka Rantasalmen kouluverkkosuunnitelman mukaan lakkaisi Joroisteii kirkonkylän kouluun. lapsille. koululle kirkonkyliilla 8/201 4, on kirkonkylän pãivähoitoyksikö issä t ilaa Kerisalon lopettaaja lapsille tarjotaan hoitopaikka kirkonkyläita. Jos esieppilaat siirtyvät esioppilasta osapäivãhoidossa. Jos kiintcistö myydiiän, ryhrnäperhepäivãhoito v lapsia hoidossa arviolta 2-6, joista yksi rantasalmelainen. Lisäksi 2 7 Vaikutukset ryhrnäperhepaivahoitoon Koulun ruokatoimitetaan kirkonkylan koulukeskuksesta Iv alusta lukien. 5. Kerisalon kylän keskustasta on matkaa kirkonkyläãn n. 15 kmja pisimmillään matkatovat 6. Kerisalon koulun oppilaat voidaan sijoittaa kirkonkylän kouluun lv alkaen. 2. Esiopetus toteutetaan 1-2 Iuokkien opetuksen yhteydessä. 4. Lähin naapurikunnan Rantasalmen puolella oleva koulu on Tuusmäen koulu, jonne on lv lv lv lv v v v Iv Iv seuraavast i: Kerisalon koulun oppilasrnäariin on laskettu Rantasalmen kunnan puolella asuvia 1. Kerisalon koulu sailyy vielä lv , jonkajälkeen se lakkautetaan. 5 oppilasta, joista 1 esioppilas 5 oppilasta, joista 2 esioppilasta 5 oppilasta, joista I esioppilas 3 oppilasta 4 oppilasta 4 oppilasta, joista 1 esioppilas 4 oppilasta 4oppilasta 4 oppilasta, joista 2 esioppilasta J ohtopaätoksct: [

16 7000 e/v. lopettarnisesta tulee n e/v (= vuokrat, rakennusten rakent. ja kunnossapito, atk-palvelut, atk-verkkornaksut, matkakulut, sisäiset muiden palvelujen ostot, kalusto). Vuokra (17138 ely) on sisäinen meno, Köykkaantien ja Joroisniernentien risteyksesta oppilaat rnenisivät Kerisalon kouluun, koulun 9. Koulunkäyntialueen rajan rnuuttaminen kirkonkylaan pain siten, että Nevakorventie ja 8. Kerisalon koulun tilat ovat tekniikaltaan ja rnuulta kunnoltaan hyvät. Tulot vähenevät rantasalmelaisen lapsen siii1yessi päivähoitoon Rantasalmelle n. 3. Varhaiskasvatuksen meno issa säästöä Kerisalo ri ryhrnäperhepäiväho iclo n opetus. Suuntauksena on erityisen tuen tarjoamincn oppilaille yleisopetuksen yhteydessä. 2. Kirkonkylän koulun 6. luokka siirretään yläkoulun tiloihin viirneistään lukuvuonna Koulutilat hyvãssa kunnossa peruskorjaukscn jälkecn 6. Kirkonkylän koulun yhteyclessii toimii jatkossakin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 4. Kirkonkylän koulu voijatkossa ottaa vastaan kyläkoulujen oppilaita, tekstiilityön luokaksi, jota ala-aste ja yläaste käyttävät. 3. Kirkonkylän ala-asteen rakennuksessa oleva kotitalousluokka rnuutetaan kesällä Pyrrin pãiväkodissa olevat esioppilaat siirretään kirkonkylan kouluun lukuvuonna Johtopäätökset: Kirkonkylä 0.1k Ilk 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. Taulukko 12. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen KIRKONKYLAN KOULU kirkonkylän koulussa huoltajan hakemuksesta ja huoltaja vastaa lasten kuijettamisesta. 10. Viholanniemi kuuluu Kerisalon koulunkayntialueeseen, mutta sieltä olevat lapset käyvät oppilasmaaraa ci voitaisi Iisätä vuosma

17 Kolma 0.1k Uk 2Jk 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. esikoul. Nman esioppllaat (paitsi 2019). Taulukko 13, Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen 2019 sisãltäen 7. KOLMANKOULU lumitoppareiden epätiiviyden takia. Närnä vauriot korjataan kesän 2013 aikana. - Kesänja myötäja Kolman oppilasrnäärä näyttäisi nousevan 50 oppilaan paikkeille. syksyn 2012 aikana ullakkotiloihin oh päässyt kosteutta vesikatolla ohleiden 2. Esiopetukseen osoitetaan tarvittaessa erillistä resurssia (joko esiopettaja tai 3. Koulun kunto on hyvä ja vaatii tavanomaista kunnossapitokorjausta. KolmaHa mm. sen vuoksi, että Kolman kylää ollaan kehittärnässä Koirnan Koto-hankkeen Koululla toimii orna keittäjä, joka halutaan sailyttäajatkossakin. Koulun keittiö vaatii remonttia. Kouluverkkotyoryhma esittää, että nykyisen keittäjän sekä siivoojan jäädessä eläkkeelle tehtävät yhdistcttään keittäjã-siivoojan tehtäväksi. Keittäjä-siivooja halutaan pitää ko ulunkäynn inohj aaj a). 1. Kolman koulu toirnii 3-opettajaisena. Johtopäatoksia:

18 Kuvansi 01k Ilk 21k 31k 41k 51k 61k yht. 4. KIJVANSIN KO{JLU Taulukko 14. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen oppilasmäaran vahentyessa rnyös opettajarnäarä muutetaan 6 opettajaan mahdollisesti kiinteistöä tarkkaillaan. Lämpökeskuksen piipun uusiminen on lãhiaikoina. 3. Koulutilat tekniikaltaan kunnossa, aicrnmin tehty home- ym. rernonttia. jonka vuoksi koululle. lukuvuoden alusta lähtien. tilapaisiin vuokratiloihin kahdeksi vuodeksi, jonkajälkeen esiopetus siirretän Kuvansin 2. Esiopetus toimii Kuvansin paivakodissa. Lukuvuoden alusta esiopetus siirtyy 1. Kuvansin koulu sailyy taajarnakouluna. Koulussa on nyt 7 luokanopettajaa. Koulun Johtopäàtöksià:

19 Yläaste 7Jk 8.1k 9.1k yht. Taulukko 15. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen S. VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUS 19 Koulutilat: Opetustilat ovat peruskorjauksen jälkeen hyvässä kunnossa. Luokkatilojen tehokasta käyttöã on arvioitava yhdessa lukion ja kirkonkylan ala-asteen kanssa. Oppilasmäärien vähenerninen vähentää opettajien tarvetta. Oppilasrnäärien väheneminen kaksoiskelpoiset luokanopettajat voivat antaa opetusta 7-9 luokilla. Vuosiluokkien 7-9 opettajatarpeeseen vaikuttaa keskeisesti myös lukion kehitys. Virat ovat pääsäãntöisesti peruskoulun ja lukion yhteisiä. Lukion oppilasrnaãrän ja tuntien vãheneminen erityisesti vuosiluokkien 5-6 opetuksessa tulee Jisätã en oppiaineissa. johon pyritään antarnalla aineenopettajille vuosiluokkicn 3-6 opetuksen tunteja ja vastaavasti vaikuttaa peruskouun lehtoreiden työrnäärään. Tämänkin vuoksi aineenopettajien käyttöä vaikuttaajoidenkin aineiden tuntien riittävyyteen ja tällöin korostuu yhtenainen perusopetus,

20 koulunkiiynnino hj aaja sijo itetaan kirkonkylan kouluun. Työryhrnä teki seuraavan esityksen Joroisten kouluverkoksi vuosille : sijoitetaan kirkonkyliin kouluun. Samoin rnyös Kerisalon koulun vakituiset opettajat ja vakituinen Kerisalon koulu esitetään lakkautettavaksi lukuvuoden alusta lähtien. Koulun oppilaat (21) TYORYHMAN EHDOTUS JOROISTEN KOULUVERKOKSI 20 nousua voidaan pitää pareminin kurissa, mutta esimerkiksi lukion osalta se voi Iaskea. Nãin ollen kouluverkkoa karsimalla kustannusten kustannukset säilyisivät nykyisessä suhteessa. Valtionapu ci tule lähitulevaisuudessa nousemaan, Jos Joroisten sivistystoimen kouluverkkoa ci karsita, kustannustenja valtionavun välinen kuilu mennessii. Kustannusten pitäisi laskea vuoteen 2018 mennessã noin 7 %, jotta valtionapuja kasvaa valtionavun laskiessa kuvion 4 mukaisesti (s. 8) yhteensä euroa vuoteen 2018 muutoksia on tehtävä mm. karsimalla kouluverkkoa. Kumulatiivistä ylijäarnäa oh vuoden 2011 tilinpaatoksessa vielä noin 2,1 M, mutta nykyisillä käyttötalousluvuilla Se Ofl syöty alkavalla vaalikaudella. Tämä edellyttäã muutoksia myös opetustoimen palvelutasoon. Yksittäiset kustannusten leikkaukset eivät riitä, vaan suurempia edellisiä lohdullisernpi, koska alijäämää arvioidaan syntyvän noin Ongelmana on perätysten, verotulot. Ansioverotulot eivät juuri kasva, vaikka veroastctta on nostettu useina vuosina Joroisten kunnan talouteen kertyi vuonna 2011 alijäämää noin Erityisesti on verotulokasvun hiipuminen. Vuoden 2012 verotulot olivat n. 2 % pienemmät kuin vuoden 2011 huomioitava, että tuona vuonna alijäämää ilman tuloksenjärjestelyeriä olisi syntynyt n. 1,0 M. Vuonna 2012 alijäãmää tulee kertymäan noin Vuoden talousarvio ei ole juuri eivät maksa tällä hetkellä heidän kuntansa lapsista Joroisiin syntyneitä ylirnääräisiä kustannuksia. ovat selvästi suurernmat kuin oppilaskohtainen valtionosuus. On huomioitava, että naapurikunnat ylimääräisiä kustannuksia Joroisten kunnalle, koska kyläkoulujen oppilaskohtaiset kustannukset Kouluverkkotyoryhrnan rnukaan vieraspaikkakuntalaisten ottaminen Joro isten ko uluih in aiheuttaa Kulj etuskustannukset nousisivat noin luku on Kuvansin koulussa ja kirkonkylan koulussa Kerisalon koulun Kerisalon koulussa vuosikustannukset oppilasta kohden on TA 2012 mukaan Vastaava lakkauttarninen lukuvuoden alussatuo henkilöstön osalta säästöä noin Kustannusten o salta erityisest i Kerisalon koulun oppllaskohtaiset kustannukset ovat suuria. Kouluverkkotyöryhrnän nakernyksen mukaan picnilla kouluilla on luokkia, joissa on vain 1-2 oppilasta. Tämäjohdosta saman ikäisiä Iuokkakavereita ei juuri ole. talous sallisi sen. paijon, että niiden sijoittarninen kirkonkylãn kouluun ei olisi tuolloin vielä mahdollistaja kunnan Kaitaisten koulun toiminta lakkautuu Iv alusta alkaen, mikäli oppilasmäärä ci nouse nun

21 21 LIITTEET: 1 Koulujen kuntoarvlo

22 KIRKONKYLAN KOIJLU KOULUKESKUS/YLAASTE KOULUKESKUS! LUKIO KAITAISTEN KOULU KERISALON KOULU KOLMAN KOULJ KIRJAST() KUVANS1N KOULU JOROISTEN KOULUJEN KUNTOARYIO

23 Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Jarmo Piik Ari-Pekka Isoniemi Piha: Paasisäankäynnin Iamrnityksen korjaus kesä 2013 (käyttop.) Määräaikaistarkastus Sähkö: Kunnossa, vaatii vain normaalia kiinteistön hoitoa Patteriverkoston huuhtelu 2012 Lvi: Kunnossa, vaatii vain norrnaalia kiinteistön hoitoa Seinät sisäp: Kunnossa Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa KIRKONKYLAN KOULU

24 Julkisivut: Kurmossa Perustukset: 1Kunnossa Jarmo Piik Raimo Salkinoja Piha: Kunnossa Määräaikaistarkastus 2020 SähkO: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisäp: Kunnossa Rakennus E:n kaytavien maalaus (2013 l0000 ) Lattiat: Kunnossa Opon huoneen kosteusongelman korjaus ( ) Vesikatto: Kunnossa KOUL [JKESKUS/V LAASTE

25 Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Jarmo Piik An Shemikca Pilia: Kunnossa,sadevedetjohdettu perustuksista pois 2010 Määräaikaistarkastus Sähkö: Kuimossa Lvi: Kunnossa, iv päivitetty 2011 Seinät sisäp: Vaatii pintakoijauksia Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kitnnossa KOLJLU KESKUSILUKI()

26 Ulkomaalauksetja korjaukset 2014; Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Rännien korjaukset 2013 ; Jarmo Piik iviinna isofliemi Ptha: Kunnossa Miäräaikaistarkastus 2014 Sähkd: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisap: Kunnossa, vaatii vain pientä pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Maalauskorj aukset KAITAISTEN KOULU

27 Perustukset: Kunnossa, sadevedetjohdettu perustuksista 2010 Janno P11k Jan Toroi Piha: Piha-alueen turvallisuuden parantaminen 2013; Mwlrtlaikaistarkastussuornettu, seunava tarkastus 2025 Sähkö: Kunnossa Lvi: Kunnossa, ihnanvaihto uusittu vanhalla puolella 2010 Seintit sisap: Vaatii vanhalin puolella pintamaalauksia 2013 ; 3000 uusittava2ol3;5000 Lattiat: Kunnossa, vanhalla puolella ylakerran portaat ja aulan matto Vesikatto: Kunnossa Julkisivut: PMosin kunnossa, keskimmaisen osan maalaus 2013; KUVANSIN KOULU

28 Perustukset: Kunnossa Jarno Pilk Bero I-{elisten Piha: Kunnossa Määräaikaistarkastus 2014 Sähkö: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisap: Vaatii pienta pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa KERISALON KOULU

29 Perustukset: Kunnossa Allan Nyyssönen Ryhmiksen alueelia turvall isuuskoij auksia Piha: Kunnossa vkjärjajkajstarkastus Kunnossa Lvi: Hmanvaihto uusittu 2009 Seinät sisap: Vaatii pientä pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Ikkunat uusittu 2012 Julkisivut: Kunnossa KOLMAN KOULU

30 K1RJASTO Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Lattiat: Kunnossa Seinät sisäp: Kunnossa Lvi: Kunnossa Sihkö: Kunnossa Miiäräaikaistarkastus 2021 Piha: Kunnossa Jamio Piik Jaana Sopanen

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299)

LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299) KUOPION HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2 krs. PL 1744 70101 Kuopio LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299) Joroisten kunnanvaltuusto päätti 11.11.2013 (

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy

Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009 Lyyra plus Oy Sisältö 1. Johdanto...3 2. Sotkamon alakoulujen nykytila...3 3. Sotkamon alakoulujen oppilasennusteet...4 4. Toimenpide ehdotukset...5 4.1 Tuhkakylä Kontinjoki

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 materiaalin valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen opetuspäällikkö Tuija Kauppinen koulusuunnittelija Marja-Liisa

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys 2014

Kouluverkkoselvitys 2014 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä www.ylojarvi.fi 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan15.11.2012

Lisätiedot

Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue

Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue Salon kaupunki Kouluverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 25.02.2014 Sisällysluettelo Työryhmän ehdotus 1. Toimeksianto 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle 3. Lähtökohdat

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Iitin perusopetuksen kouluverkko

Iitin perusopetuksen kouluverkko Iitin perusopetuksen kouluverkko Va.sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen 26.11.2013 303 / 12.00.00 / 2013 Iitin asukkaat iän mukaan 0-14 15-64 65- Asukasennuste ikäryhmittäin Ikäluokat yht 2010 2015 2020

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys

Kuntarakenneselvitys 1 Kuntarakenneselvitys Varkaus Heinävesi Joroinen - Leppävirta Sivistystoimen selvitystyöryhmän loppuraportti Sivistystoimen työryhmä Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen, työryhmän puheenjohtaja, Leppävirta

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 25 06.03.2012 Kunnanhallitus 75 19.03.2012 Koulutuslautakunta 42 12.04.2012 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

KOULUVERKKO 2020-LUVULLA

KOULUVERKKO 2020-LUVULLA 2014 KOULUVERKKO 2020-LUVULLA Kouluverkkotyöryhmä Ylivieskan kaupunki 3.11.2014 KOULUVERKKOTYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällys 1. Johdanto.. 2 2. Oppilasennusteet ja syntyneiden ikäluokat. 3 3. Nykyinen kouluverkko...

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot