KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013"

Transkriptio

1 Joroisten kunnanhallitus Joroisten kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta2l KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE JOROISTEN

2 NYKYTILA 3 JOHDANTO 4 JOROISTEN VAESTOENNUSTEET 5 SISALLYSLUETTELO:. 2 Sisâltö SISALLYSLUETTELO: 2 1. Koulujenkuntoarvio 21 LHTTEET VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUS KUVANSIN KOULU KIRKONKYLANKOULU KOLMAN KOULU KERISALONKOULU 15 PERUSOPETUKSEN TURVAAM1NEN KUNNAN ERI ALUEILLA 14 PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JARJESTAM1 SESSA 13 TYORYHMAN EHDOTUS JOROISTEN KOULUVERKOKSI 20 PERUSOPETUKSFN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS 8 1. KAITAISTENKOULU 14

3 Kartta 1: Joroisten kunnan koulnnkäyntialueel perusopetuslaissa tarkoittama Iähikoulu. S ivistyslautakunta päättää koulunkayntialueista. Kunta on jaettu ko ulunkayntialueisiin. Koulunkäynt ialueen ko ulu on alueella asuvan oppiiaan Jo roisten perusopetuksen ko uluverkko on lukuvuonna alueellisest i koko kunnan kattava. NYKYTILA 3!L

4 Kouluverkkotyoryhman puheenjohtajana toimi Juha Intke jajäseninä Paavo Tervonen, Eero Sinikka Hayrinen asti ja sivistysjohtaja Kari Tolonen alkaen. Päminen, Maija-Riitta Kansanoja, Flilkka Hytönen ja Jan Toroi. Sihteerinä toimi sivistysjohtaja kouluverkkosuunnitelrnaa vv Joroisten kunnanhallitus on asettanut tyoryhrnan valrnistelemaan Joroisten JOHDANTO 4 sivistysjohtaja, sihteeri Máija-Riitta Kansanoja Eero Parnanen Kani Tolonen 44 puheenjohtaja Juha Intke Paavo Tervonen Hilkka HOnen Jan Toroi f 7/ f / Ji pohjalta kokouksessaan Kouluverkkotyoryhma on paivittänyt suunnitelman kuulemistilaisuuksissa saadun palautteen ja lausuntojen Joroisten kunnanhallituksen j a kunnanvaltuuston kasite1täviksi. Kuulemistilaisuudet j ärj estettiin Kaitaisten koululla j a Kerisalon koululla. Kouluverkkotyoryhma jättäi ehdotuksensa Joroisten kouluverkkosuunnitelmaksi vv Kouluverkkotyoryhma on kuullut varhaiskasvatuksen esimiestä Eija Lappia esikoululaisten opetustiloja koskevassa asiassa. Kiinteistopaallikko Janmo Piik on laatinut paapiirteittaisen koulurakennusten kuntoarvion. Kolman, Kaitaisten ja Kerisalon kouluihin sekä keskustellut koulukäynneilllt koulun ennusteet, koulutilojen kuntokartoitukset, koulutilojen kayttö ja koulukuljetukset. rehtorien/j ohtajien j a opettaj ien kanssa. Kouluverkkotyoryhman huomioi tehtävässään kuiman väestön kehitys j a oppilastilastot- ja Kouluverkkotyoryhma on tutustunut kirkonkylan koulutiloihin (ala-aste, yläaste, lukio). Kuvansin,

5 I Ikàluokat Sukupuolet yhteensä alueittain Väestöennuste 2012 ian ja sukupuolen mukaan Taulukko 1. Joroisten väestöciinuste vuotecn 2040 tilastokeskuksen mukaan (2012). 14-l6vuotiaat vuotiaat vuotiaat Sukupuoetyhteensä Taulukko 2. Sukupuolet yhtcensii yhteensä JOROISTEN VAESTOENNUSTEET

6 vuotiaat vuotaat Kuvio vuotiaidcn määrit vuosina yht peruskoulut ej 1861 kaikkiyht Kuvansi kirkonkylä kyläkoulutyht Kolma j Kaitainen Kerisalo Koulu qiiaita oppihiita opjjt ppjaita oppilaita oppilaita Taulukko 3. Oppilasennusteet vuoteen esioppilaat mukaan laskettuna vuotiaat 6

7 oppilasmäärä Kuvio 2, Perusopctuksen oppilasmäärã (vuosihiokat 0-6) vuosina I oppilasmäärä Kuvio 3. Pcrusopetuksen oppilasmaarä (vuosiluokat 7-9) vuosina / 201 /

8 830 (ala-asteet ja esiopetus ikäluokat) laskettuna ja korotetulla perushinnalla 9066 (13-15 perusopetuksen perusopetukscn oppilastiedot tilaston rnukaan ja ennusteet vuotiaiden ikäluokat) Valtion rahoituksen muutos vuosina vuoden 2013 perusopetukscn perusliinnalla 6 Taulukko 4. PERUSOPETLJKSEN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS perusopetuksen valtionapu Kuvio 4. Perusopetuksen valtionapu vuosina valtionapu muutos perusopetuksen valt ionavun kesk iarvo opp keskiarvo opp. 7-9 luokkien perushinta + ya korotus 0-6 luokkien perushinta

9 oppivelvollisuuden oppilaista ja vaikeimmin vammaisista oppilaista. Tämä valtionosuus on vuodelle oppilasta x (keltoin 2,41) = ja 1 x (kerroin 3,86), yhteensä Erityisopetuksen korotus maksetaan opetus- ja kulttuurirninisteriön kautta 11 -vuotisen % perushinnalla ja vuotiaat korotetulla perushinnal Ia. U lkopaikkakuntalaisista oppilaista Perusopetuksen valtionosuus muuttui lukien. Oppilaskohtainen valtionosuuden laskennallinen hinta on korvautunut ikäluokkakohtaisella perusosalla (7-12 vuotiaat), 6-vuotiaat 90 valt io maksaa suoraan ko ulutuksen j ärjestäjslle kotikuntakorvauksen. Valtio vahvistaa ikäluokkakohtaisen perushinnan ja kotikuntakorvaukset kunnittain. 9 Kirkonkylän kuolu 110,52 Yläkoulu 115,99 Kuvansi 1 1 1,96 Kolma 122,36 Kerisalo 117,59 Kaitainen 129, opetustunnin hinta Taukikku 6. Joroisten koulujen opetustunnin hinta 2011, Kcrisio Kiikonkyla Kolnian Kuvansi YakouIu i Bruttomeno 2011 Kuvio 5. Joroisten koulujen bruttomenot TP Yläkoulu Ku.gnsi Kirkonkylän kuolu Kolma Kerisalo Kaitainen Bruttomeno 2011 Taulukko 5. Joroisten konlujen bruttomenot TP 2011.

10 1 1(? L I i 1 I : opetustunnin hinta %çc _% N 0 H 1. :.._.I _T_I Bruttomeno 2012 Kuvio 7. Joroisten koulujen bruttomenot TA Kunsi Kirkonkylan koi Kolma Yiäkoulu Kerisalo Kaitainen Bruttomeno 2012 hi ii Iii kkn 7..iojoisi en kmi lujcii hru I I oni im 1 \ 2111 L 4. Cs 1 ()() 1.dS ii) ii. i(ii%4vfl 1)lI%IIIflh1ifl liiii 2011.

11 Kirkonkylan koi 111,69 Yläkoulu 119,45 Kolma 132,09 Kuvansi 109,22 Ke1saIo 127,61 Kaitainen 128,91 hinta 2012 opetustunnin Taulukko 8. Joroisten koulujen opetustunnin hinta TA kouu koulu koulu kou{u koulu Kaitaisten Kerisalon Kirkonkykin Kolman Kuvansin YLaste TA2012 /opp Kuvio 9. Kustannukset TA 2012 mukaan curoa/oppilas apetustunnin hinta 2012 Kuvio 8. Joroisten koulujen bruttomenot TA 2012.

12 Kerisalo Kaitainen Koulu oppiiata 1 opp taulukko päivitetty / tilastointipäivä mukaan euroa/ oppilas. Taulukko 9. Kustannukset TA 2012 oppilaskohtainen kustannus on euroa. kustannukset ovat selvästi suurirnrnat. Talousarvion tietojen mukaan Kerisalossa yhden oppilaan opetus rnaksaa vuodessa euroa. Vastaavasti kirkonkylän koulussa sarna Taulukosta 9ja kuviosta 9 näkee selvästi, ettã Joroisten kouluista Kerisalon koulun oppilaskohtaiset peruskoulut yht. 546 yläaste kaikki yht. 360 Kuvansi kirkonkyla kyiäkouut yht. 100 Koma

13 K 1. 1K 2. 1K 3. 1K 4. 1K 5. 1K 6. LK YHTEENSA Taulukko 10. Oppilastilasto lv sekä oppilasennusteet sisäiten esioppilaat /alakoulut. PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JARJESTAMISESSA kustannusvertailun perusteelia. investointitarpeiden, alueellisen saavutettavuuclen ja / oppitunti ja / oppilas 5. Tehdään kouluverkon tarkastelu oppilasmaärien, koulutilojenja tulevien 13 vuotiaan oppilaan osalta 2.5 hlpvja yli 13 vuotiaan oppilaan osalta enintään 3 h/pv. kaytettävä aika saa ylittää perusopetuslain mukaisia aikarajoja, jotka ovat odotuksineen alle 4. Oppilaan koulumatkat eivät saa rnuodostua kohtuuttoman rasittaviksi eikä koulumatkaan kouluverkon kokonaistarkastelu, pedagogiset ja taloudelliset perusteet). 3. Koulun lakkauttarnisesta päàtetään tapauskohtaisen harkinnan perusteella (kunnan vo imassao leva koulunkäyntialuekartta.) Asuinpaikka määriteliään väestörekisterissä o levan osoitteen perusteelia. (Liitteenä on Joroisten kunnassa oppilaan lähikoulu on sen koulunkayntialueen koulu, jolla oppilas asuu. 2. Joroisten kunnan ko ulunkayntialueet tai rnuu soveltuva esiopetuksen järjestamispaikka. (Perusopetuslaki 6 2 morn) lapselle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävi Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai rnuun soveltuvan paikan. Esiopetusta saavallc huo mioon, että o petukseen o sail istuvilla lapsi I Ia on rnahdollisuus kãyttäã ottaen mahdollisirnrnan turvallisia ja lyhyitä. Esiopetustajärjestettaessä tulee lisäksi ottaa ovat asetuksen, koulujen ja muiden opetuspaikkojen sijainti ja Iiikenneyhtcydet huornioon Perusopetuslain mukaan opetus kunnassa tulee järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat päivähoitopalveluja. (Perusopetuslaki 6 I morn) 1. Oppilaan koulupaikan määraytyrninen. Periaatteet perusopetuksen järjestämisessä opetuksen saavutettavuuden ja laadun kannalta:

14 esioppiiaat (paitsi 2019). Taulukko 1 1, Kouhin oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen 2019 sisilltäen 1. I{AITAISTEN KOULU PERUSOPETUKSEN TURVAAMINEN KUNNAN ER! ALUE!LLA saattaa säilyã 2-opettajaisena kunnan eteläosan kouluna lv loppuun saakka. vuosina lasta, joiden kuljetusmatka Kaitaisiin olisi n. 23 kmja olisi erillinen mahdollista ja kunnan talous sallii sen. lukuvuoden alussa. Kaitaisten kylan keskustasta. kustannus, koska toistaiseksi Savuniemeltä kuljetetaan bussille Maavedelle yläasteenja lukion oppilaita. Lisäksi on huornioitava, että Kerisalon koulualueen kaikkien oppilaiden nouse nun paijon, että niiden sijoittaminen kirkonkylãn kouluun ci ole tuolloin vielä 6. Kaitaisten koulun oppilaiden mahdollisesti vähetessä nun paijon, että koulun ylläpitäminen 8. Kaitaisten koulun toiminta lakkautuu lv alusta alkaen, rnikäli oppilasmiiärä ci koulumatka on lyhyempi kirkonkylälle kuin Kaitaisiin. Kylillä ci ole luonnollista toiminnallista yhteytta keskenään. Maaveden koulun lakkauturnisen yhteydessä. Oppilaita Savuniemi-Kiekka suunnalla 3. Lähin naapurikunnan Juvan puolella oleva koulu on Vuorenmaa, jonne on matkaa n. 15 km 5. Koulu tarjoaa ruokapalvelua kylãlaisille. 7. Koulunkäyntialueiden rajojen tarkistaminen koulun oppilasmäarän 1isiämiseksi on selvitetty on kohtuuttoman kallista, Kaitaisten oppilaiden koulunkayntipaikka on kirkonkylän koulu. Juvan kunnalla ei ole enaä oppilaskohtaisia rajoja koulujen lakkauttamiselle. 2. Pisimmät etäisyydet Kaitaisten koulunkäyntialueelta kirkonkylaän ovat 26 km. 4. Koulutilojen kunto on hyvä. (sis. esioppilaat). I. Esiopetus toteutetaan 1-2 luokkien opetuksen yhteydessä Tarkoituksena on, että toinen Kaitaisten koulun koulunkäynninohjaajista siirtyy Kuvansiin Oppilasennusteen mukaan Vuorenmaan koulun oppilasmäara v on 28 oppilasta 1. Kaitaisten koulu toimii 2-opettajaisena lv , 2 koulunkayntiavustajaa. Kaitaisten koulu Johtopäätökset: Kaitainen 0.1k 1.1k 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. esikoul. ilman 14

15 esikoul. Kerisalo 01k 1.1k 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 61k yht. iiman esioppilaat (paitsi v 2019). Taulukko 12. Koulun oppilastilasto ja oppilasennllste vuoteen 2019 sisàlthen 2. KERISALON KOULU Kirkonkylän koulussa on silloin oppilaita Kerisalon oppilaiden kanssa yhteensä 146. Kerisalon ko ulun vakituiset opettajat ja vakituinen ko ulunkäynninohjaaja s ijo itetaan muih in pa iväho ito yksikö ihin, 2. iyhniiiperhepäivihoidossa on tydssä 2 vakituista hoitajaa, jotka siirtyvät työhön 20km. rnatkaa n. 25 krn, joka Rantasalmen kouluverkkosuunnitelman mukaan lakkaisi Joroisteii kirkonkylän kouluun. lapsille. koululle kirkonkyliilla 8/201 4, on kirkonkylän pãivähoitoyksikö issä t ilaa Kerisalon lopettaaja lapsille tarjotaan hoitopaikka kirkonkyläita. Jos esieppilaat siirtyvät esioppilasta osapäivãhoidossa. Jos kiintcistö myydiiän, ryhrnäperhepäivãhoito v lapsia hoidossa arviolta 2-6, joista yksi rantasalmelainen. Lisäksi 2 7 Vaikutukset ryhrnäperhepaivahoitoon Koulun ruokatoimitetaan kirkonkylan koulukeskuksesta Iv alusta lukien. 5. Kerisalon kylän keskustasta on matkaa kirkonkyläãn n. 15 kmja pisimmillään matkatovat 6. Kerisalon koulun oppilaat voidaan sijoittaa kirkonkylän kouluun lv alkaen. 2. Esiopetus toteutetaan 1-2 Iuokkien opetuksen yhteydessä. 4. Lähin naapurikunnan Rantasalmen puolella oleva koulu on Tuusmäen koulu, jonne on lv lv lv lv v v v Iv Iv seuraavast i: Kerisalon koulun oppilasrnäariin on laskettu Rantasalmen kunnan puolella asuvia 1. Kerisalon koulu sailyy vielä lv , jonkajälkeen se lakkautetaan. 5 oppilasta, joista 1 esioppilas 5 oppilasta, joista 2 esioppilasta 5 oppilasta, joista I esioppilas 3 oppilasta 4 oppilasta 4 oppilasta, joista 1 esioppilas 4 oppilasta 4oppilasta 4 oppilasta, joista 2 esioppilasta J ohtopaätoksct: [

16 7000 e/v. lopettarnisesta tulee n e/v (= vuokrat, rakennusten rakent. ja kunnossapito, atk-palvelut, atk-verkkornaksut, matkakulut, sisäiset muiden palvelujen ostot, kalusto). Vuokra (17138 ely) on sisäinen meno, Köykkaantien ja Joroisniernentien risteyksesta oppilaat rnenisivät Kerisalon kouluun, koulun 9. Koulunkäyntialueen rajan rnuuttaminen kirkonkylaan pain siten, että Nevakorventie ja 8. Kerisalon koulun tilat ovat tekniikaltaan ja rnuulta kunnoltaan hyvät. Tulot vähenevät rantasalmelaisen lapsen siii1yessi päivähoitoon Rantasalmelle n. 3. Varhaiskasvatuksen meno issa säästöä Kerisalo ri ryhrnäperhepäiväho iclo n opetus. Suuntauksena on erityisen tuen tarjoamincn oppilaille yleisopetuksen yhteydessä. 2. Kirkonkylän koulun 6. luokka siirretään yläkoulun tiloihin viirneistään lukuvuonna Koulutilat hyvãssa kunnossa peruskorjaukscn jälkecn 6. Kirkonkylän koulun yhteyclessii toimii jatkossakin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 4. Kirkonkylän koulu voijatkossa ottaa vastaan kyläkoulujen oppilaita, tekstiilityön luokaksi, jota ala-aste ja yläaste käyttävät. 3. Kirkonkylän ala-asteen rakennuksessa oleva kotitalousluokka rnuutetaan kesällä Pyrrin pãiväkodissa olevat esioppilaat siirretään kirkonkylan kouluun lukuvuonna Johtopäätökset: Kirkonkylä 0.1k Ilk 2.1k 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. Taulukko 12. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen KIRKONKYLAN KOULU kirkonkylän koulussa huoltajan hakemuksesta ja huoltaja vastaa lasten kuijettamisesta. 10. Viholanniemi kuuluu Kerisalon koulunkayntialueeseen, mutta sieltä olevat lapset käyvät oppilasmaaraa ci voitaisi Iisätä vuosma

17 Kolma 0.1k Uk 2Jk 3.1k 4.1k 5.1k 6.1k yht. esikoul. Nman esioppllaat (paitsi 2019). Taulukko 13, Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen 2019 sisãltäen 7. KOLMANKOULU lumitoppareiden epätiiviyden takia. Närnä vauriot korjataan kesän 2013 aikana. - Kesänja myötäja Kolman oppilasrnäärä näyttäisi nousevan 50 oppilaan paikkeille. syksyn 2012 aikana ullakkotiloihin oh päässyt kosteutta vesikatolla ohleiden 2. Esiopetukseen osoitetaan tarvittaessa erillistä resurssia (joko esiopettaja tai 3. Koulun kunto on hyvä ja vaatii tavanomaista kunnossapitokorjausta. KolmaHa mm. sen vuoksi, että Kolman kylää ollaan kehittärnässä Koirnan Koto-hankkeen Koululla toimii orna keittäjä, joka halutaan sailyttäajatkossakin. Koulun keittiö vaatii remonttia. Kouluverkkotyoryhma esittää, että nykyisen keittäjän sekä siivoojan jäädessä eläkkeelle tehtävät yhdistcttään keittäjã-siivoojan tehtäväksi. Keittäjä-siivooja halutaan pitää ko ulunkäynn inohj aaj a). 1. Kolman koulu toirnii 3-opettajaisena. Johtopäatoksia:

18 Kuvansi 01k Ilk 21k 31k 41k 51k 61k yht. 4. KIJVANSIN KO{JLU Taulukko 14. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen oppilasmäaran vahentyessa rnyös opettajarnäarä muutetaan 6 opettajaan mahdollisesti kiinteistöä tarkkaillaan. Lämpökeskuksen piipun uusiminen on lãhiaikoina. 3. Koulutilat tekniikaltaan kunnossa, aicrnmin tehty home- ym. rernonttia. jonka vuoksi koululle. lukuvuoden alusta lähtien. tilapaisiin vuokratiloihin kahdeksi vuodeksi, jonkajälkeen esiopetus siirretän Kuvansin 2. Esiopetus toimii Kuvansin paivakodissa. Lukuvuoden alusta esiopetus siirtyy 1. Kuvansin koulu sailyy taajarnakouluna. Koulussa on nyt 7 luokanopettajaa. Koulun Johtopäàtöksià:

19 Yläaste 7Jk 8.1k 9.1k yht. Taulukko 15. Koulun oppilastilasto ja oppilasennuste vuoteen S. VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUS 19 Koulutilat: Opetustilat ovat peruskorjauksen jälkeen hyvässä kunnossa. Luokkatilojen tehokasta käyttöã on arvioitava yhdessa lukion ja kirkonkylan ala-asteen kanssa. Oppilasmäärien vähenerninen vähentää opettajien tarvetta. Oppilasrnäärien väheneminen kaksoiskelpoiset luokanopettajat voivat antaa opetusta 7-9 luokilla. Vuosiluokkien 7-9 opettajatarpeeseen vaikuttaa keskeisesti myös lukion kehitys. Virat ovat pääsäãntöisesti peruskoulun ja lukion yhteisiä. Lukion oppilasrnaãrän ja tuntien vãheneminen erityisesti vuosiluokkien 5-6 opetuksessa tulee Jisätã en oppiaineissa. johon pyritään antarnalla aineenopettajille vuosiluokkicn 3-6 opetuksen tunteja ja vastaavasti vaikuttaa peruskouun lehtoreiden työrnäärään. Tämänkin vuoksi aineenopettajien käyttöä vaikuttaajoidenkin aineiden tuntien riittävyyteen ja tällöin korostuu yhtenainen perusopetus,

20 koulunkiiynnino hj aaja sijo itetaan kirkonkylan kouluun. Työryhrnä teki seuraavan esityksen Joroisten kouluverkoksi vuosille : sijoitetaan kirkonkyliin kouluun. Samoin rnyös Kerisalon koulun vakituiset opettajat ja vakituinen Kerisalon koulu esitetään lakkautettavaksi lukuvuoden alusta lähtien. Koulun oppilaat (21) TYORYHMAN EHDOTUS JOROISTEN KOULUVERKOKSI 20 nousua voidaan pitää pareminin kurissa, mutta esimerkiksi lukion osalta se voi Iaskea. Nãin ollen kouluverkkoa karsimalla kustannusten kustannukset säilyisivät nykyisessä suhteessa. Valtionapu ci tule lähitulevaisuudessa nousemaan, Jos Joroisten sivistystoimen kouluverkkoa ci karsita, kustannustenja valtionavun välinen kuilu mennessii. Kustannusten pitäisi laskea vuoteen 2018 mennessã noin 7 %, jotta valtionapuja kasvaa valtionavun laskiessa kuvion 4 mukaisesti (s. 8) yhteensä euroa vuoteen 2018 muutoksia on tehtävä mm. karsimalla kouluverkkoa. Kumulatiivistä ylijäarnäa oh vuoden 2011 tilinpaatoksessa vielä noin 2,1 M, mutta nykyisillä käyttötalousluvuilla Se Ofl syöty alkavalla vaalikaudella. Tämä edellyttäã muutoksia myös opetustoimen palvelutasoon. Yksittäiset kustannusten leikkaukset eivät riitä, vaan suurempia edellisiä lohdullisernpi, koska alijäämää arvioidaan syntyvän noin Ongelmana on perätysten, verotulot. Ansioverotulot eivät juuri kasva, vaikka veroastctta on nostettu useina vuosina Joroisten kunnan talouteen kertyi vuonna 2011 alijäämää noin Erityisesti on verotulokasvun hiipuminen. Vuoden 2012 verotulot olivat n. 2 % pienemmät kuin vuoden 2011 huomioitava, että tuona vuonna alijäämää ilman tuloksenjärjestelyeriä olisi syntynyt n. 1,0 M. Vuonna 2012 alijäãmää tulee kertymäan noin Vuoden talousarvio ei ole juuri eivät maksa tällä hetkellä heidän kuntansa lapsista Joroisiin syntyneitä ylirnääräisiä kustannuksia. ovat selvästi suurernmat kuin oppilaskohtainen valtionosuus. On huomioitava, että naapurikunnat ylimääräisiä kustannuksia Joroisten kunnalle, koska kyläkoulujen oppilaskohtaiset kustannukset Kouluverkkotyoryhrnan rnukaan vieraspaikkakuntalaisten ottaminen Joro isten ko uluih in aiheuttaa Kulj etuskustannukset nousisivat noin luku on Kuvansin koulussa ja kirkonkylan koulussa Kerisalon koulun Kerisalon koulussa vuosikustannukset oppilasta kohden on TA 2012 mukaan Vastaava lakkauttarninen lukuvuoden alussatuo henkilöstön osalta säästöä noin Kustannusten o salta erityisest i Kerisalon koulun oppllaskohtaiset kustannukset ovat suuria. Kouluverkkotyöryhrnän nakernyksen mukaan picnilla kouluilla on luokkia, joissa on vain 1-2 oppilasta. Tämäjohdosta saman ikäisiä Iuokkakavereita ei juuri ole. talous sallisi sen. paijon, että niiden sijoittarninen kirkonkylãn kouluun ei olisi tuolloin vielä mahdollistaja kunnan Kaitaisten koulun toiminta lakkautuu Iv alusta alkaen, mikäli oppilasmäärä ci nouse nun

21 21 LIITTEET: 1 Koulujen kuntoarvlo

22 KIRKONKYLAN KOIJLU KOULUKESKUS/YLAASTE KOULUKESKUS! LUKIO KAITAISTEN KOULU KERISALON KOULU KOLMAN KOULJ KIRJAST() KUVANS1N KOULU JOROISTEN KOULUJEN KUNTOARYIO

23 Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Jarmo Piik Ari-Pekka Isoniemi Piha: Paasisäankäynnin Iamrnityksen korjaus kesä 2013 (käyttop.) Määräaikaistarkastus Sähkö: Kunnossa, vaatii vain normaalia kiinteistön hoitoa Patteriverkoston huuhtelu 2012 Lvi: Kunnossa, vaatii vain norrnaalia kiinteistön hoitoa Seinät sisäp: Kunnossa Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa KIRKONKYLAN KOULU

24 Julkisivut: Kurmossa Perustukset: 1Kunnossa Jarmo Piik Raimo Salkinoja Piha: Kunnossa Määräaikaistarkastus 2020 SähkO: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisäp: Kunnossa Rakennus E:n kaytavien maalaus (2013 l0000 ) Lattiat: Kunnossa Opon huoneen kosteusongelman korjaus ( ) Vesikatto: Kunnossa KOUL [JKESKUS/V LAASTE

25 Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Jarmo Piik An Shemikca Pilia: Kunnossa,sadevedetjohdettu perustuksista pois 2010 Määräaikaistarkastus Sähkö: Kuimossa Lvi: Kunnossa, iv päivitetty 2011 Seinät sisäp: Vaatii pintakoijauksia Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kitnnossa KOLJLU KESKUSILUKI()

26 Ulkomaalauksetja korjaukset 2014; Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Rännien korjaukset 2013 ; Jarmo Piik iviinna isofliemi Ptha: Kunnossa Miäräaikaistarkastus 2014 Sähkd: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisap: Kunnossa, vaatii vain pientä pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Maalauskorj aukset KAITAISTEN KOULU

27 Perustukset: Kunnossa, sadevedetjohdettu perustuksista 2010 Janno P11k Jan Toroi Piha: Piha-alueen turvallisuuden parantaminen 2013; Mwlrtlaikaistarkastussuornettu, seunava tarkastus 2025 Sähkö: Kunnossa Lvi: Kunnossa, ihnanvaihto uusittu vanhalla puolella 2010 Seintit sisap: Vaatii vanhalin puolella pintamaalauksia 2013 ; 3000 uusittava2ol3;5000 Lattiat: Kunnossa, vanhalla puolella ylakerran portaat ja aulan matto Vesikatto: Kunnossa Julkisivut: PMosin kunnossa, keskimmaisen osan maalaus 2013; KUVANSIN KOULU

28 Perustukset: Kunnossa Jarno Pilk Bero I-{elisten Piha: Kunnossa Määräaikaistarkastus 2014 Sähkö: Kunnossa Lvi: Kunnossa Seinät sisap: Vaatii pienta pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa KERISALON KOULU

29 Perustukset: Kunnossa Allan Nyyssönen Ryhmiksen alueelia turvall isuuskoij auksia Piha: Kunnossa vkjärjajkajstarkastus Kunnossa Lvi: Hmanvaihto uusittu 2009 Seinät sisap: Vaatii pientä pintakorjausta Lattiat: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Ikkunat uusittu 2012 Julkisivut: Kunnossa KOLMAN KOULU

30 K1RJASTO Perustukset: Kunnossa Julkisivut: Kunnossa Vesikatto: Kunnossa Lattiat: Kunnossa Seinät sisäp: Kunnossa Lvi: Kunnossa Sihkö: Kunnossa Miiäräaikaistarkastus 2021 Piha: Kunnossa Jamio Piik Jaana Sopanen

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299)

LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299) KUOPION HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2 krs. PL 1744 70101 Kuopio LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299) Joroisten kunnanvaltuusto päätti 11.11.2013 (

Lisätiedot

Päivitetyt tiedot. Rantasalmen kouluverkkosuunnitelmaan 2010-2015

Päivitetyt tiedot. Rantasalmen kouluverkkosuunnitelmaan 2010-2015 10.11.2014 Päivitetyt tiedot Rantasalmen kouluverkkosuunnitelmaan 2010-2015 Sivistyslautakunta 21.10.2014 43 liite nro 6 Rantasalmen kunnanhallitus 5.11.2014 264 liite nro 5 Rantasalmen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Muistio Kaitaisten koulun kuulemistilaisuudesta Klo

Muistio Kaitaisten koulun kuulemistilaisuudesta Klo Muistio Kaitaisten koulun kuulemistilaisuudesta 27.10.2016 Klo 18.00-20.00 Viranhaltijoina paikalla:, Petri Miettinen, Eija Lappi Koulun henkilökuntaa: Eero Helisten, Eija Sistonen Puheenjohtaja: Paikalla

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa LIITE 1 Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kustavi 61 59 58 54 49 49 56 63 oppilasmäärä, kaikki 1 1 1 2 4 4 3 4 9-v. erityisoppilaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin ja Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n välisen sopimuksen muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin ja Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n välisen sopimuksen muuttaminen 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4424/12.01.01/2015 167 Espoon kaupungin ja Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n välisen sopimuksen muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö Esi- ja perusopetuksen koulumatkoista on säädetty perusopetuslaissa. Perusopetuslaki

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA Sisällys TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE 3 JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 20, LIITE no 10 2 Kouluverkko 5 Perusopetus 5 Koulumatka 7 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua 20.10.2014 Sakari Brusila, Osikonmäen kyläyhdistys Panu Hynninen, Tuusmäen kyläyhdistys Miia Malinen, Tuusmäen koulun vanhempainyhdistys Sampo Luukkainen,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Kehittämissuunnitelman täydennys 18.2.2014 Heinämaan koulun lakkauttamiseen liittyvä selvitys/opetuspalvelut 14.2.2014 Orimattilan kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015 Vuosaaren alueen palveluverkko Asukasilta 26.10.2015 Ohjelma klo 18.00-18.05 avaus Aluepäällikkö Taina Tervonen klo 18.05-18.45 alustukset Tietokeskus järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Vuosaaren alueen

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Lukuvuoden opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT

Lukuvuoden opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT Lukuvuoden 2017-2018 opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT TA 2017 VALMISTELU OPPILASMÄÄRÄ KOULUN ALKAESSA 2012-2016 luokka-aste 13.8.2012 13.8.2013 7.8.2014 11.8.2015 11.8.2016 0 371 383 397 403

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen Kuulemistilaisuudet Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun 1.8.2013 alkaen Perusopetuksen oppilasmäärän kokonaisennakointi 3500 3000 2963 2929 2860 2770 2709 2500 2634

Lisätiedot

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA 1 Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA Loviisan kaupungin, josta jäljempänä käytetään nimitystä sijaintikunta ja Lapinjärven ja Myrskylän kuntien, joista jäljempänä käytetään nimitystä muut sopimuskunnat,

Lisätiedot

Sivltk 65 ( Valmistelija sivistysjohtaja Jaakko Kuronen puh )

Sivltk 65 ( Valmistelija sivistysjohtaja Jaakko Kuronen puh ) Sivistyslautakunta 65 20.09.2016 Sivistyslautakunta 83 29.11.2016 Kunnanhallitus 9 16.01.2017 Valtuusto 9 27.02.2017 KAITAISTEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 182/12.00/2016 Sivltk 65 ( Valmistelija sivistysjohtaja

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck Aika: 24.6.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Äkkiväärä, kh:n kabinetti Läsnä: Anna-Liisa Sairanen, Marja-Liisa Brunou, Arja Petriläinen, Mervi Holopainen, Paula Kokkonen, Arja Karttunen, Mari Makkonen, Martti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen Sivistyslautakunta 90 22.11.2012 Sivistyslautakunta 64 08.10.2015 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen SIVIS 90 Sivistystoimen toimialan johtosäännön 4.6. kohdan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Risto Nikunlaakso 16.5.2016 1 Kuntalaiskysely palveluverkkotoimikunnan esityksestä Kuntalaisille varattiin mahdollisuus kommentoida palveluverkkotoimikunnan

Lisätiedot

Sivistysvirastossa valmistellaan kuulemiseen päivitetty asiakirjamateriaali. Päivitetty materiaali laitetaan nettisivulle

Sivistysvirastossa valmistellaan kuulemiseen päivitetty asiakirjamateriaali. Päivitetty materiaali laitetaan nettisivulle TÄMÄN ASIAKIRJAN LUKIJALLE TIEDOKSI, ETTÄ TÄSSÄ sivistyslautakunnan iltakoulussa 1.12.2016 esitellyssä materiaalissa on monia kohtia, jotka ovat muuttuneet asian valmistelun edetessä. Sivistysvirastossa

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 1 PIHTIPUTAAN KUNTA Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 2 1. JOHDANTO 3 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 3 KOULUTOIMEN SWOT -ANALYYSI

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-03-08 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 8.3.2017 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen,

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 28.7.2015 PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Opetus tulee kunnassa järjestää

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020

VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 1 VIITASAAREN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 26.1.2016 VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 2 1. JOHDANTO. 2 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 2 KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot