KOULUVERKKOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KOULUVERKKOSUUNNITELMA Sisällys TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE 3 JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta , LIITE no 10

2 2 Kouluverkko 5 Perusopetus 5 Koulumatka 7 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset 8 NYKYINEN KOULUVERKKO, OPPILASMÄÄRIEN KEHITYS JA RYHMÄKOOT 9 Perusopetuksen kouluverkko 9 Oppilasmäärien kehitys ja ryhmäkoot 10 Tuntijako ja opetustuntimäärät 12 Jakotunnit 12 Kerhot 13 Iltapäivätoiminta 13 KOULUJEN HENKILÖSTÖ 14 KOULUKULJETUKSET 15 KOULUVERKKOMUUTOKSEN VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN 15 ESITYS KOULUVERKKOMUUTOKSEKSI ALKAEN 17 LÄHTEET 17 LIITTEET 17 TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Oppilasmäärien muutokset ja kunnan yleinen taloustilanne vaikuttavat kunnan kouluverkkouudistuksen

3 3 tarpeeseen. Perushaasteet kouluverkkouudistukselle tuovat kunnan väestökehityksessä, oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset ja Joutsan kunnan taloudellinen tilanne. Tilastokeskuksen mukaan Joutsan väestön ikärakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia vuodesta 2012 vuoteen 2030 mennessä. Ennusteen mukaan Joutsassa 0 6 -vuotiaiden määrä laskee vuoteen 2030 mennessä 28 %. Ikäluokka vuotiaat vähenevät liki saman verran, vähennyksen olen 26 %. Nuorimpien eläkeläisten ikäryhmän, vuotiaat, määrä pysyy lähes ennallaan, kasvun ollessa vain prosentin luokkaa. Sen sijaan kasvua tapahtuu vanhimmissa ikäryhmissä, ikäluokassa vuotiaat, 54 % ja vanhimmassa ikäluokassa yli 84 -vuotiaat 68 %. Joutsan väkiluvun ennustetaan muuttuvan v väkiluvusta henkilöä vuoteen 2030 mennessä henkilöön. Väestön määrä laskee noin viisisataa henkilöä. Huomattakoon, että Joutsan väestömäärä oli tosiasiallisesti v yhteensä Liite 1. Nyt käynnistyneen kouluverkkomuutoksen tavoite on löytää Joutsan kunnalle kestävä ja optimaalinen kouluverkkoratkaisu. Joutsan kunnan talouden sopeuttamisohjelma vaatii tarkistuksia ja rakenteellisia muutoksia myös opetustoimen käyttötalouteen. Talouden alijäämän kattamissuunnitelman mukaan toimintakatteen tulee vuonna 2014 pienentyä euroa verrattuna kuluvan vuoden 2013 talousarvioon, eikä se saa enää nousta suunnitelmakautena. Liite 2. Nykyinen kouluverkko on laaja suhteessa kunnan asukaslukuun tai ennusteen mukaiseen oppilasmäärään verrattuna. Koulukeskukseen valmistuvat uudet koulurakennukset mahdollistavat opetuksen uudelleen järjestelyt. Lisäksi Leivonmäellä oleva Kurkiauran koulu on vajaakäytössä. Koskikaran koulun mittava peruskorjaustarve on myös eräs tekijä järkeistää kouluverkkoa. Kunta voi päättää koulujen yhdistämisestä ja / tai lakkauttamisesta. Kouluverkkoa koskevat päätökset, kuten koulun lakkauttaminen, ovat kunnan päätösvaltaan kuuluvia asioita. Lakkauttamispäätöstä valmisteltaessa tulee ottaa huomioon Perusopetuslain 6.1, jonka mukaan opetus tulee kunnassa

4 4 järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä asutuksen koulujen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen. Liitteessä 3 on kuvattu nykyisten koulujen rakennusteknisiä tietoja. Koskikaran koululla tehtyjen kuntotutkimusten ja havaintojen perusteella rakennusten korjaaminen siten että rakennuksista tulisi terveelliset ja turvalliset, on hyvin vaikeaa. Korjaustyön lopputulos on käytetyistä rakenteista johtuen epävarma. Korjausasteen arvioidaan olevan vähintään %. Perusopetuksen oppilaiden määrässä tulee tapahtumaan laskua seuraavan kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi Koskikaran koulun 1 6 luokkien oppilasmäärä vaihtelee vuosittain vuodesta 2013 vuoteen 2018 mennessä 14 ja 18 oppilaan välillä laskettuna joutsalaisten oppilaiden ennusteesta. Tämän lisäksi Koskikaran koulussa on samana aikana 7 4 ulkokuntalaista oppilasta. Jyväskylästä keskimäärin 4 5 ja Toivakasta 1 2 oppilasta. Näin ollen koko koulun oppilasmäärä on aikavälillä yhteensä lukuvuoden yhteensä 22 oppilaasta vuoden oppilaaseen. Näissä luvuissa ovat mukana myös esioppilaat ja muukuntalaiset oppilaat. Liite 4a. Mieskonmäen koulussa on vastaavasti ennusteen mukaan vuosina yhteensä kaikkiaan oppilasta, luvussa on mukana esioppilaat sekä Hirvensalmelta tulevia oppilaita luokkien oppilasmäärä laskee ratkaisevasti vuonna 2018 ollen 16 joutsalaista oppilasta. Liite 4b. Tutkimusten mukaan opettajien työn kannalta haastavimmat ja raskaimmat koulut ovat alle viiden opettajan tai yli 500 oppilaan koulut. Nykyisin kyläkouluissa on oppilasmääristä johtuen yhdysluokkia joissa opetetaan kahden tai kolmen luokan oppilaita samassa luokassa. Yhdysluokkien poistaminen tehostaa opettamista, koska opettajan ei tarvitse keskittyä useamman luokka-asteen opettamiseen samanaikaisesti. Myös koulunkäyntiavustajien tarve vähenee. Kiertävien opettajien työpanosta ei enää tarvita samassa määrin kuin nykyisin.

5 5 Päätösvalta kouluverkkoasioissa on kunnanvaltuustolla ja lopullinen päätös koulun lakkauttamisesta tehdään valtuustossa sivistyslautakunnan esityksestä. Koulun lakkauttaminen valmistellaan ja käsitellään omana asianaan ja valtuuston päätös tehdään yleensä keväällä. Kouluverkko Kouluverkkoa on käsitelty koulurakentamisen yhteydessä edellisen kerran vuonna 2009 ja kunnanhallituksessa sitä ennen Joutsan kunnanvaltuuston on hyväksymässä kouluverkkosuunnitelmassa määritellyt kaksiopettajaisen koulun oppilasmääräminimiksi asetettu 18 oppilasta luokilla 1 6. Tarkoituksena on ollut, että koulun kullekin vuosiluokalle tulee keskimäärin vähintään kolme oppilasta. Syksystä 2013 alkaen Koskikaran koulun 0 6 luokilla on opiskellut 22 oppilasta, joista 7 oppilasta on naapurikunnista. Näin ollen muu kuntalaisten oppilaiden osuus koulun oppilaista on 32 %. Koskikaran koulun oppilasennusteen mukaan 1-6 luokkien joutsalaisten oppilaiden oppilasmäärät jäävät myös seuraavina vuosina pääsääntöisesti alle valtuuston päättämän 18 oppilaan minimirajan. Liite 4a. Tässä kouluverkkotarkastelussa on perusteltua tarkastella Joutsan yhtenäiskoulua, Kurkiauran, Koskikaran ja Mieskonmäen kouluja yhtenä kokonaisuutena. Perusopetus Perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan yhdeksänvuotinen. Esiopetus ja lisäopetus kestävät yhden vuoden. Esiopetus voi Perusopetuslain (628/1998) 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa sekä asianomaisen ministeriön luvalla 10 :n 4 momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa kestää kaksi vuotta.

6 6 Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta, sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta POL 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27 :n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle Perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle 6 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 :n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Oppivelvollinen voi hakeutua oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Ns. toissijaisen koulun oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (POL 32 3 mom.). Perusopetuslain 6 :n 1 momentti jättää opetuksenjärjestäjälle harkintavaltaa, jonka rajoissa opetuksenjärjestäjä voi ottaa huomioon oppilaiden tarkoituksenmukaisen sijoittumisen kunnassa opetuksen järjestämispaikkoihin huomioiden käytettävissä olevat henkilöstö-, tila- ja muut voimavarat. Perusopetuslain 6 :n 1 momentti ei edellytä, että opetuksen järjestämispaikaksi olisi välttämättä osoitettava maantieteellisesti lähin opetuksen järjestämispaikka. Myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat edellytykset täyttävä opetuspaikka voidaan osoittaa opetuksen järjestämispaikaksi tai muuksi soveltuvaksi opetuspaikaksi, mikäli siihen on olemassa objektiivisesti perusteltu syy. Päätös voidaan tehdä määräajaksi tai oppilaan koko kouluajaksi. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. HE 86/1997: Kunnan päätös koulun vaihtamisesta edellyttää sellaista tosiasiallista syytä, joka estää mainitun koulun käymisen. Tällaisena syynä voi tulla kysymykseen se, että koulu tulee käyttökelvottomaksi tai jos koulun toiminta lakkautetaan.

7 7 Lisäksi on huomioitava, että oppilaan päivittäinen koulumatka ei saa kestää yli laissa säädettyjen aikarajojen (POL 32 2 mom.). Mikäli koulu sijaitsee kaukana tai turvattoman matkan päässä, se voidaan osoittaa lähikouluksi järjestämällä koulukuljetus. Koulumatka Oppilaalla on Perusopetuslain (628/1998) 32 :n mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus mikäli koulumatka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa Perusopetuslain 17 :n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia. Kunta tai muu koulutuksen järjestäjä voi päättää myös säädettyjä etuja laajemmista kuljetuksista. Koulumatkan vaarallisuutta arvioitaessa voidaan käyttää esim. Koululiitu-nimistä atk-ohjelmaa. Ohjelmalla on kunnittain laskettu kaikille maanteille ja osalle muita teitä tieosuuksittain vaarallisuusindeksit, joita voidaan mm. käyttää apuna arvioitaessa tarvetta koulukuljetuksen järjestämiselle.

8 8 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset Vuoden 2010 valtionosuusuudistuksessa muututtiin ns. yhden putkeen valtionosuuksiin ja niihin kuuluvat verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, yleinen valtionosuus, terveyspalvelujen rahoitus, esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen rahoitus. Perusopetuksen rahoitus on kuulunut vuodesta 2010 alkaen em. yhden putken valtionosuusjärjestelmään. Esi- ja perusopetuksen valtionosuus määräytyy kunnalle ikäluokkapohjaisesti 6 15-vuotiaiden perusteella. Lisäksi kunnalle säädetään perusopetusta muissa kunnissa suorittavien osalta kotikuntakorvausperusteet, joiden mukaan kotikuntakorvausmenot ja kotikuntakorvaustulot määräytyvät. Em. lisätään korotukset, eli perushinta x oppilasmäärä painotettuna ja lisäksi kerrottuna vielä enintään kuudella korotuskertoimella, jotka ovat seuraavat: asukastiheys, kaksikielisyys, saaristolaisuus, 3 15-vuotiaiden osuus, ruotsinkielisyys ja vieraskielisyys. Koulutoimen valtionosuuksiin koulujen lakkauttamisella ei ole vaikutusta, koska vuoden 2010 alusta lukien voimaan tulleen valtionosuusjärjestelmän mukaan valtionosuus määräytyy ikäluokkapohjaisesti kunnan 6-vuotiaiden määrän, vuotiaiden määrän ja vuotiaiden määrän mukaan. Tulevina vuosina valtionosuuksien pieneneminen johtuu ikäluokkien pienenemisestä. Joutsalaisten esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden valtionosuus kustannukset v ovat euroa eli 8 012,62 euroa (ikäluokkien 6 15-vuotiai-den määrä 424 oppilasta tilastopäivän mukaan). Esi- ja perusopetuksen kustannukset talousarviossa v ovat yhteensä euroa, joten erotus euroa jää koulutuksen järjestäjän eli kunnan maksettavaksi. Liite 5. Nettokustannukset per oppilas ovat vuoden 2013 talousarvion mukaan keskimäärin euroa/oppilas. Halvimmillaan yhtenäiskoulun alakoulussa

9 9 (Pohvinrinteen alakoulu) ja kallein Koskikaran koulussa euroa / oppilas. Yhtenäiskoulussa kustannusten arvioidaan olevan euroa / oppilas. Vuonna 2013 esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten perushinta on vahvistettu 7 174,70 euroksi. Esioppilaan hinta on 0.91 kertaa perushinta, yläkouluikäisen korotus on 1.35 x perushinta. Joutsa maksaa muualla kuin omassa kunnassa opiskelevasta esioppilaasta 6 528,98 euroa, muusta alakoululaisesta 7 174, 70 euroa ja yläkoululaisesta koulutuksen järjestäjälle (toinen kunta) 9 685,85 euroa. Käytännössä maksun suorittaa VM saamiensa kotikuntakyselyjen perusteella. Liite 6. Muu kuntalaisten Joutsan kouluissa opiskelevien perusopetuksen oppilaiden kotikunnat suorittavat Joutsalle VM:n kautta kotikuntakorvausta kunkin kunnan oman kotikuntakorvauksen perushinnan perusteella; esioppilaan osalta 0.91 x oppilaan kotikunnan perushinta, muu alakouluikäinen kotikuntansa perushinnan ja yläkoululainen kotikunnan perushinta x Esimerkiksi Jyväskylän kotikuntakorvauksen perushinnaksi on vuodelle 2013 vahvistettu 5 897,86euroa (Joutsa 7 174,70 euroa) ja Hirvensalmen 7 230,74 euroksi (Joutsa 7 174,70 euroa) ja Toivakka 7 067,27 (Joutsa 7 174,70 euroa). Liite 7. NYKYINEN KOULUVERKKO, OPPILASMÄÄRIEN KEHITYS JA RYHMÄKOOT Perusopetuksen kouluverkko Pohvinrinteen koulusta ja Joutsa-Luhangan yläasteesta muodostettiin vuonna luokat käsittävä Joutsan yhtenäiskoulu. Lisäksi Joutsassa on kolme kyläkoulua; Kälän kylällä sijaitseva Mieskonmäen koulu, Rutalahdessa Koskikaran koulu ja Leivonmäellä Kurkiauran koulu. Kyläkouluilla annetaan esiopetusta sekä opetusta luokilla 1 6. Koskikaran koulun oppilaat ja henkilökunta siirtyivät väliseksi ajaksi väistöön Kurkiauran koululle. Koulun toiminnan jatkamisesta päätetään kouluun tehtävän kuntotutkimuksen ja tämän kouluverkkoratkaisun yhteydessä.

10 10 Nykyiset oppilaaksi otot tehdään lähikouluperiaatteen mukaan ja koko kunta on oppilaaksi ottoaluetta. Oppilasmäärien kehitys ja ryhmäkoot Joutsan kunnassa perusopetuksen oppilasmäärät (sisältäen koulujen ja päivähoidon esiopetuksen) näyttäisivät olevan laskusuunnassa (lv oppilaita oli 468 ja lv arviolta 408 ), jolloin voisi ajatella, että automaattisesti myös opetusryhmien pitäisi vähentyä. Huomattakoon, että Leivonmäen ja Joutsan kunnat yhdistyivät , mikä muutti myös oppilasennusteita. Ensimmäinen suurempi oppilasmäärän pudotus tapahtuu lv jolloin perusopetuksen oppilasmäärä putoaa 387 oppilaaseen. Tämä oppilasmäärä mahtuisi Joutsan koulukeskukseen. Vielä voimakkaampi oppilasmäärien pudotus ennustetaan tapahtuvan lv mennessä jolloin ennustetaan olevan alakouluissa 170 oppilasta ja yläkoulussa 113. Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan putoavan noin kymmenessä vuodessa 125 oppilasta joka on kuuden opetusryhmän verran. Liite 8. Oppilasmäärän laskiessa myös opetustunnin hinta nousee, mikäli opetusryhmien määrää ei samalla vähennetä. Ongelmana on kuitenkin se, ettei oppilasmäärän väheneminen kohdistu yhteen kouluun tai tiettyihin luokkiin. Koulujen nettomenoihin vaikuttavat erityisesti koulujen oppilasmäärät, henkilöstön määrä ja henkilöstön ikärakenne, koulukuljetusten määrä ja pituudet sekä koulujen kiinteistökustannukset. Yhden oppitunnin hinta vaihtelee alaluokkien kouluissa 117,96 eurosta 145,12 euroon, ja yläluokilla n. 162,28 euroa. (Talousarvio 2013). Lukuvuonna eri opetusryhmien keskimääräiset ryhmäkoot (1 6 lk.) ovat seuraavat: Koulu 1-2 lk oppilaita yhtensä/ ja heistä tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia Koskikara, yhdistetyt luokat 4 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat lk oppilaita yhtensä/ ja heistä tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia 13 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat lk oppilaita yhtensä/ ja heistä tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia -

11 11 Kurkiaura, yhdistetyt luokat 3-4: 8 5-6: tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 2 ka 9,50 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 7 Mieskonmäki, yhdistetyt luokat Yhtenäiskoulu 1-2 lk: 20,19,20 3-6: 24,23,18,18,21 7-9: 17,19,17,19,22,19,23 9 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 3 ka 19,67 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 6 14 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 0 ka 20,80 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 9 ka 19,43 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 15 - Yleisopetuksen alustavat ryhmäkoot Koulu 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk Kurkiaura, yhdistetyt luokat; 4 esiopetus lk = 11+8= = = 14 - Mieskonmäki, yhdistetyt opetusryhmät; 2 esiopetus lk= 2+6 =8 3-6= 15 - Yhtenäiskoulu; 8 opetusryhmää *) 1A, 2A, 1-2 / opp. yhdysluokassa vähän vähemmän 3A, 4A, 3-4, 5, 6 *) Tämä järjestely edellyttää sitä, että saadaan anottu valtionapua opetusryhmien pienentämiseen. Yhtenäiskoulun nykyaikaiset uudet koulurakennukset ja opetusvälineet antavat mahdollisuuden kehittää myös nykyaikaisia pedagogisia ratkaisuja mm. opetusmenetelmien suhteen. Lisäksi uudet pedagogiset ratkaisut antaa mahdollisuuden muodostaa nykyisestä poikkeavia ryhmäkokoja. Jakotunteja tulisi käyttää vain erittäin perustellusta syystä, eriyttäminen, yksittäisen oppilaan tukeminen tms. syystä. Koulun rehtori päättää jakotunneista tuntikehyksen puitteissa. Jakotuntien tarkoituksenmukaisella käyttämisellä voidaan vähentää erilaisten tukitoimien tarvetta jatkossa. Jakotuntien käyttö on hyvin perusteltua esim. alakoulun puolella joissa opitaan perustaitoja ja tietoja, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja matematiikan alkeet.

12 12 Valinnaisaineryhmien kohdalla kokotavoite voisi olla keskimäärin 12 oppilasta nykyisen 10 oppilaan sijaan. Suurryhmäopetus voidaan kehittää yläkoulun ja lukion opetuksessa. Tuntijako ja opetustuntimäärät Opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa on määritelty tuntimäärä, joka kunnan on tarjottava oppilaille. Opetussuunnitelman tuntijaossa on määritelty oppilaan minimituntimäärät. Ks. Opetushallituksen ja -ministeriön www-sivut. 1-2 lk. 19 viikkotuntia 3-4 lk. 23 viikkotuntia 5-6 lk. 24 viikkotuntia 7-9 lk. 30 viikkotuntia Yhtenäiskoulussa 1-4 luokilla on käytössä minimi viikkotuntimäärä ja 5-6 luokilla yksi tunti yli minimin viikossa. Yksi lisätunti on käytetty koulukohtaiseen painotukseen taito- ja taideaineissa. Kohde on liikunta. Yläluokilla ei ole vaihteluvaraa, vaan oppilaan minimituntimäärä on 30 viikkotuntia. Joissain muissa kunnissa esim. kielitarjonta kasvattaa oppilaan viikkotuntimäärää. Jakotunnit Jakotuntien avulla jaetaan alakoululla luokkia seuraavin perustein. Luokka on jaettu kahteen ryhmään neljällä tunnilla viikossa. Tuolloin puolet oppilaista opiskelee englannin kieltä ja puolet matematiikka tai äidinkieltä. Sama toistuu kaikilla ikäryhmillä. Ratkaisu nähdään tarpeellisena, koska näin saadaan tehokkaampia oppimis- ja opetustuokioita sekä yksilöllisempää ohjausta. Lisäksi opettajan virkojen opetusvelvollisuudet saadaan täytettyä. Näiden jakotuntien leikkaaminen johtaisi siihen, että opettajien opetusvelvollisuuksia ei saataisi täyteen, jolloin virkojen täyttö tulisi vaikeaksi jatkossa. Jakoperusteena on ollut myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden ryhmän maksimikoon ylityksen välttäminen.

13 13 Kielenopetuksessa on perusteltua käyttää jakotunteja, koska kieliluokka on alakoululla niin pieni, että siihen ei mahdu yli 20 oppilaan ryhmää. Kerhot Yhtenäiskoululla on tarjottu kerhotoimintaa syksystä 2011 alkaen. Kerhoja on ollut 5-8 / viikko. Kerhojen käynnistyminen vaatii seitsemän oppilaan osallistumisen. Tästä on kuitenkin poikettu yksittäisillä kerroilla. Kerhotoimintaa saadaan ylimääräistä valtionavustusta joka tulee hakea erikseen joka lukuvuosi. Samalla tavalla kuin muidenkin opetusryhmien kohdalla kerhojen järjestämiseen tulee edellyttää tiettyä osallistujamäärää esimerkiksi 10 oppilasta/ kerho. Iltapäivätoiminta Yhtenäiskoululla toimii Joutsan seurakunnalta ostopalveluna hankittava iltapäivätoiminta. Toimintaan on otettu mukaan maksimissaan 25 lasta, koska on käytännössä todettu, että 20 lapsen raja ei ylity. Kevätlukukauden aikana on todettu osallistujien määrän laskevan huomattavasti. Alle 10 kertaa kuussa osallistuvista lapsista laskutetaan 40 euroa/kk ja yli 10 kertaa osallistuvista 80 euroa/kk. Iltapäivätoimintaa järjestetään I II luokan oppilaille sekä eritystä tukea tarvitseville oppilaille Joutsan yhtenäiskoululla ja Kurkiauran koululla mikäli osallistujia on yhteensä seitsemän oppilasta. Oppilasmäärät yhdistymisen jälkeen Koskikaran ja Kurkiauran koulujen yhdistyessä alakoululuokkien oppilasmäärät luokittain on seuraava:

14 14 Kurkiaura sis. Koskikaran oppilaat Mieskonmäki Yhtenäiskoulu esiopetus 11 6 (Röllin eo 28) I LK II LK III LK IV LK V LK VI LK oppilaita yhteensä Mieskonmäen koulun oppilaiden siirtyessä Kurkiauran ja Yhtenäiskoulun oppilaiksi ovat alakoululuokkien oppilasmäärät luokittain seuraavat: Kurkiaura Yhtenäiskoulu esiopetus 9 (30 Rölli ) I LK II LK III LK VLK 10 5 V Lk VI LK 9 24 oppilaita yhteensä Liitteet

15 15 Lukuvuonna Mieskonmäen koulun oppilaista osa siirtyy Kurkiauran kouluun ja osa yhtenäiskoululle. Kurkiauran koulua pidetään yllä niin kauan kuin se toimii kaksiopettajaisena kouluna. KOULUJEN HENKILÖSTÖ Opetustoimessa työskentelee lv yhteensä 55 henkilöä. Joista rehtoreita on kaksi, opettajia on 41,5, koulunkäyntiavustajia 9,5 sekä toimistohenkilökuntaa yksi ja muuta henkilökuntaa 1. Liite 13. KOULUKULJETUKSET Kuljetuksia pitäisi nykyistä tehokkaammin yhdistää. Esimerkiksi kuljetuksessa olevia oppilaita tulisi sijoittaa mahdollisimman pitkälti samaan opetusryhmään, jolloin koulupäivät alkavat ja päättyvät samaan aikaan. Vuonna 2012 eri koulujen kuljetuskustannukset oppilasta kohden ovat liitteissä 14 ja 14 a. Mieskonmäen koulun oppilaiden siirtymistä toiseen kouluun on suunniteltu lähikouluperiaatteen ja koulukuljetusten näkökulmasta. Myös koulukyytisuunnitelma on tehty osoitteittain. Lasten osoitteiden perusteella näyttäisi siltä, että enemmistö lapsista siirtyisi Kurkiauran kouluun. Mikäli lapsen vanhemmat haluavat viedä lapsensa johonkin muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun tulee vanhempien huolehtia itse lapsen koulukuljetuksista (POL 32.) KOULUVERKKOMUUTOKSEN VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN Arvioidut kustannusvaikutukse t hallinto säästyvät kustannukset henkilöstökulut -säästyvät kustannukset tuntikehyksen vähennyksen vaikutus kiinteistökulujen säästö ruokahuollon kustannuksien säästö siivouskustannusten säästö oppilaiden kuljetuskustannukset nousevat

16 16 -kahden koulunjohtaja n palkkakustan nukset > muutos luokan-opetta jaksi - yleiskulut opettajan palkka-kustannukset - kiertävien opettajien kustannukset - avustajien kustannukset Kurkiaura lisäys 1 luokanopettaja Jos Koskikara lakkautettu ja oppilaiden lähikoulu on Kurkiauran koulu Jos Mieskonm äki lakkautettu ja oppilaiden lähikoulu on Kurkiauran tai yhtenäisko ulu -koulunjohtaj a - yleiskulut -koulunjohtaj a - yleiskulut - koulunkäynninavustaja siirtyy varhaiskasvatuksee n - kiertävän opettajan matkakorvaukset säästyvät, ja ov huojennus poistuu -yksi- kaksi luokanopettaja siirtyy Kurkiauran koululle tai yhtenäiskoululle - koulunkäynninavustaja siirtyy Kurkiauran kouluun - keittäjä-talonmies työpanosta ei enää tarvita - kiertävän opettajan ov-huojennus ja matkakorvaukset poistuvat oppilaat siirtyivät Kurkiauran ja yhtenäiskoulun oppilasryhmiin ryhmäkokojen kasvaminen nykyisestä Koskikaran ja Mieskonmäe n kiinteistö-kust annukset mm. sisäiset vuokrat säästyvät ei merkittävää nousua ei kiinteistökuluj a ei kiinteistökuluj a Koskikaran ja Mieskonmäen ruokahuollon kustannukset siirtyvät oppilaiden mukana toiselle koululle ruokahuollon kustannukset nousevat oppilasmäärän suhteessa Koskikaran ja Mieskonmäen siivouskustanukset jäävät pois siivouskulut eivät lisäänny merkittävästi ei siivouskuluja ei siivouskuluja kustannukset siirtyvät Kurkiauran ja yhtenäiskoulun kustannuksiin kuljetuskustannukset nousevat ei kuljetus-kusta nnuksia ei kuljetus-kusta nnuksia Yhtenäisko ulu -avoimeksi tulevat luokanopettajan virat täytetään Koskikaran ja / tai Mieskonmäestä tulevilla opettajilla (2) ei muutosta kiinteistökului ssa nousevat Mieskonmäestä tulevien oppilaiden määrällä nousee hiukan kuljetuskusta n-nukset nousevat Kouluverkkomuutoksen vaikutuksen näkyvät käyttötaloudessa kustannusten pienentymisenä henkilöstökulujen, kiinteistökulujen ja osittain aineet,

17 17 tarvikkeet ja tavarat menokohdilla. Kustannukset lisääntyvät koulukuljetuksien osalta, koska kuljetettavien oppilaiden määrä lisääntyy ja matka pitenevät. Arvioidut säästöt ovat vuositasolla ensimmäisenä vuotena euroa yhden koulun lakkauttamisen jälkeen ja toisena vuotena euroa toisen koulun lakkauttamisen jälkeen. Tämä säästö toistuu jokaisena seuraavana vuotena sivistystoimen käyttötaloudessa. Liite 9. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu tuntikehyksessä tapahtuvia muutoksia, mutta se tulee pienenemään opetusryhmien määrän vähetessä. ESITYS KOULUVERKKOMUUTOKSEKSI ALKAEN 1. Koskikaran koulun lakkauttaminen alkaen ja koulun toiminnan siirtäminen Kurkiauran koululle. 2. Mieskonmäen koulun lakkauttaminen alkaen ja koulun toiminnan siirtäminen Kurkiauran ja/ Joutsan yhtenäiskoululle. LÄHTEET Perusopetuslaki /628 HE 86/1997: Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi Hallintolaki /434 Hallintomenettelylaki /688 KHO T 5117: Päätöksenteko kouluverkkomuutoksessa Kuntalaki /365 KHO: 1998:68/ /2646 Päätöksenteko kouluverkkomuutoksessa, esteellisyys KHO 2004:16: Esteellisyys KHO 2005:45: Esteellisyys KHO T 73: Päätöksenteko kouluverkkomuutoksessa Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304

18 18 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta /1705 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta /44 LIITTEET 1. Joutsan väestön ikärakenne 2. Alijäämän kattaminen, Joutsa 3. Koulurakennusten tekniset tiedot kouluverkkosuunnitelmaan 4a. Koskikaran koulun oppilasmäärät 4b. Mieskonmäen koulun oppilasmäärät 5. Kunnan esi- ja perusopetuksen valtionosuudet 6. Kotikuntakorvaustulot ja -menot vuonna Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen peruste vuonna Oppilaslukumäärätietoja ja ennusteita lv vuoteen Vaihtoehto 1) Alakouluverkko säilytetään nykyisellään. Vaihtoehto 2) Koskikara yhdistetään Kurkiauraan 2013 Vaihtoehto 3) Mieskonmäki yhdistetään Kurkiauraan ja Yhtenäiskoulun alakouluun 10. Kurkiauran oppilasmäärät muutosten jälkeen 11. Yhtenäiskoulun alakoulun oppilasmäärät muutoksen jälkeen 12. Perusopetuksen oppilaat kouluittain, muutosten jälkeen, sis. esiopetuksen 13. Sivistystoimi; Koulujen henkilöstö lv Perusopetuksen Joutsan koulujen aamu-iltakuljetusten kustannukset vuonna a. Tunnistesaldot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 32 :n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö Esi- ja perusopetuksen koulumatkoista on säädetty perusopetuslaissa. Perusopetuslaki

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA 1 Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA Loviisan kaupungin, josta jäljempänä käytetään nimitystä sijaintikunta ja Lapinjärven ja Myrskylän kuntien, joista jäljempänä käytetään nimitystä muut sopimuskunnat,

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 28.7.2015 PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Opetus tulee kunnassa järjestää

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuuspäätökset 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014 Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Koulukuljetusperiaatteet pähkinänkuoressa Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus Kasvatus- ja opetuslautakunta 52 06.05.2015 Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus 316/12.00.01/2013 KOPLK 06.05.2015 52 Lähtökohta Hyrsylän koulun vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen koskien

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Iitin perusopetuksen kouluverkko

Iitin perusopetuksen kouluverkko Iitin perusopetuksen kouluverkko Va.sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen 26.11.2013 303 / 12.00.00 / 2013 Iitin asukkaat iän mukaan 0-14 15-64 65- Asukasennuste ikäryhmittäin Ikäluokat yht 2010 2015 2020

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Tampere 7.4.2016 Thomas Sundell Lakimies Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Thomas Sundell 4.4.2016

Lisätiedot

Sltk JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA

Sltk JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA Sltk 28.11.2012 75 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA Sisältö 1. Koulukuljetussäännöt 2. Esiopetus 3. Perusopetus 3.1. Koko kunnassa noudatettavia yleisiä ohjeita 3.2. Ohjeet

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 17.6.2013 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 15.6.2015 klo 12.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA

LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA Sivistyslautakunta 31.1.2012 1. Yhteisiä periaatteita oppilaskuljetusten järjestämiseksi Lapinlahden kunnassa toteutetaan tässä oppilaskuljetusstrategiassa

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.7.2015. Opetushallitus, 2.7.2015. Lausunto OKM/96/050/2015

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala KAARINAN KAUPUNKI 1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015 1. Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015

Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015 Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015 ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015 A. PERUSTEET Kuljetus järjestetään jokaisena koulupäivänä tämän suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta. Jyväskylän kaupunki/perusopetus Sivistyslautakunta 25.11.2015/81 Perusteet voimassa 1.1.2016 lukien Oppilaaksioton perusteet perusopetuksessa Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 16.12.2015 137 päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkaperiaatteet

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2013 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot