KOULUVERKKOSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KOULUVERKKOSUUNNITELMA Sisällys TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE 3 JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta , LIITE no 10

2 2 Kouluverkko 5 Perusopetus 5 Koulumatka 7 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset 8 NYKYINEN KOULUVERKKO, OPPILASMÄÄRIEN KEHITYS JA RYHMÄKOOT 9 Perusopetuksen kouluverkko 9 Oppilasmäärien kehitys ja ryhmäkoot 10 Tuntijako ja opetustuntimäärät 12 Jakotunnit 12 Kerhot 13 Iltapäivätoiminta 13 KOULUJEN HENKILÖSTÖ 14 KOULUKULJETUKSET 15 KOULUVERKKOMUUTOKSEN VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN 15 ESITYS KOULUVERKKOMUUTOKSEKSI ALKAEN 17 LÄHTEET 17 LIITTEET 17 TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Oppilasmäärien muutokset ja kunnan yleinen taloustilanne vaikuttavat kunnan kouluverkkouudistuksen

3 3 tarpeeseen. Perushaasteet kouluverkkouudistukselle tuovat kunnan väestökehityksessä, oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset ja Joutsan kunnan taloudellinen tilanne. Tilastokeskuksen mukaan Joutsan väestön ikärakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia vuodesta 2012 vuoteen 2030 mennessä. Ennusteen mukaan Joutsassa 0 6 -vuotiaiden määrä laskee vuoteen 2030 mennessä 28 %. Ikäluokka vuotiaat vähenevät liki saman verran, vähennyksen olen 26 %. Nuorimpien eläkeläisten ikäryhmän, vuotiaat, määrä pysyy lähes ennallaan, kasvun ollessa vain prosentin luokkaa. Sen sijaan kasvua tapahtuu vanhimmissa ikäryhmissä, ikäluokassa vuotiaat, 54 % ja vanhimmassa ikäluokassa yli 84 -vuotiaat 68 %. Joutsan väkiluvun ennustetaan muuttuvan v väkiluvusta henkilöä vuoteen 2030 mennessä henkilöön. Väestön määrä laskee noin viisisataa henkilöä. Huomattakoon, että Joutsan väestömäärä oli tosiasiallisesti v yhteensä Liite 1. Nyt käynnistyneen kouluverkkomuutoksen tavoite on löytää Joutsan kunnalle kestävä ja optimaalinen kouluverkkoratkaisu. Joutsan kunnan talouden sopeuttamisohjelma vaatii tarkistuksia ja rakenteellisia muutoksia myös opetustoimen käyttötalouteen. Talouden alijäämän kattamissuunnitelman mukaan toimintakatteen tulee vuonna 2014 pienentyä euroa verrattuna kuluvan vuoden 2013 talousarvioon, eikä se saa enää nousta suunnitelmakautena. Liite 2. Nykyinen kouluverkko on laaja suhteessa kunnan asukaslukuun tai ennusteen mukaiseen oppilasmäärään verrattuna. Koulukeskukseen valmistuvat uudet koulurakennukset mahdollistavat opetuksen uudelleen järjestelyt. Lisäksi Leivonmäellä oleva Kurkiauran koulu on vajaakäytössä. Koskikaran koulun mittava peruskorjaustarve on myös eräs tekijä järkeistää kouluverkkoa. Kunta voi päättää koulujen yhdistämisestä ja / tai lakkauttamisesta. Kouluverkkoa koskevat päätökset, kuten koulun lakkauttaminen, ovat kunnan päätösvaltaan kuuluvia asioita. Lakkauttamispäätöstä valmisteltaessa tulee ottaa huomioon Perusopetuslain 6.1, jonka mukaan opetus tulee kunnassa

4 4 järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä asutuksen koulujen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen. Liitteessä 3 on kuvattu nykyisten koulujen rakennusteknisiä tietoja. Koskikaran koululla tehtyjen kuntotutkimusten ja havaintojen perusteella rakennusten korjaaminen siten että rakennuksista tulisi terveelliset ja turvalliset, on hyvin vaikeaa. Korjaustyön lopputulos on käytetyistä rakenteista johtuen epävarma. Korjausasteen arvioidaan olevan vähintään %. Perusopetuksen oppilaiden määrässä tulee tapahtumaan laskua seuraavan kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi Koskikaran koulun 1 6 luokkien oppilasmäärä vaihtelee vuosittain vuodesta 2013 vuoteen 2018 mennessä 14 ja 18 oppilaan välillä laskettuna joutsalaisten oppilaiden ennusteesta. Tämän lisäksi Koskikaran koulussa on samana aikana 7 4 ulkokuntalaista oppilasta. Jyväskylästä keskimäärin 4 5 ja Toivakasta 1 2 oppilasta. Näin ollen koko koulun oppilasmäärä on aikavälillä yhteensä lukuvuoden yhteensä 22 oppilaasta vuoden oppilaaseen. Näissä luvuissa ovat mukana myös esioppilaat ja muukuntalaiset oppilaat. Liite 4a. Mieskonmäen koulussa on vastaavasti ennusteen mukaan vuosina yhteensä kaikkiaan oppilasta, luvussa on mukana esioppilaat sekä Hirvensalmelta tulevia oppilaita luokkien oppilasmäärä laskee ratkaisevasti vuonna 2018 ollen 16 joutsalaista oppilasta. Liite 4b. Tutkimusten mukaan opettajien työn kannalta haastavimmat ja raskaimmat koulut ovat alle viiden opettajan tai yli 500 oppilaan koulut. Nykyisin kyläkouluissa on oppilasmääristä johtuen yhdysluokkia joissa opetetaan kahden tai kolmen luokan oppilaita samassa luokassa. Yhdysluokkien poistaminen tehostaa opettamista, koska opettajan ei tarvitse keskittyä useamman luokka-asteen opettamiseen samanaikaisesti. Myös koulunkäyntiavustajien tarve vähenee. Kiertävien opettajien työpanosta ei enää tarvita samassa määrin kuin nykyisin.

5 5 Päätösvalta kouluverkkoasioissa on kunnanvaltuustolla ja lopullinen päätös koulun lakkauttamisesta tehdään valtuustossa sivistyslautakunnan esityksestä. Koulun lakkauttaminen valmistellaan ja käsitellään omana asianaan ja valtuuston päätös tehdään yleensä keväällä. Kouluverkko Kouluverkkoa on käsitelty koulurakentamisen yhteydessä edellisen kerran vuonna 2009 ja kunnanhallituksessa sitä ennen Joutsan kunnanvaltuuston on hyväksymässä kouluverkkosuunnitelmassa määritellyt kaksiopettajaisen koulun oppilasmääräminimiksi asetettu 18 oppilasta luokilla 1 6. Tarkoituksena on ollut, että koulun kullekin vuosiluokalle tulee keskimäärin vähintään kolme oppilasta. Syksystä 2013 alkaen Koskikaran koulun 0 6 luokilla on opiskellut 22 oppilasta, joista 7 oppilasta on naapurikunnista. Näin ollen muu kuntalaisten oppilaiden osuus koulun oppilaista on 32 %. Koskikaran koulun oppilasennusteen mukaan 1-6 luokkien joutsalaisten oppilaiden oppilasmäärät jäävät myös seuraavina vuosina pääsääntöisesti alle valtuuston päättämän 18 oppilaan minimirajan. Liite 4a. Tässä kouluverkkotarkastelussa on perusteltua tarkastella Joutsan yhtenäiskoulua, Kurkiauran, Koskikaran ja Mieskonmäen kouluja yhtenä kokonaisuutena. Perusopetus Perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan yhdeksänvuotinen. Esiopetus ja lisäopetus kestävät yhden vuoden. Esiopetus voi Perusopetuslain (628/1998) 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa sekä asianomaisen ministeriön luvalla 10 :n 4 momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa kestää kaksi vuotta.

6 6 Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta, sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta POL 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27 :n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle Perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle 6 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 :n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Oppivelvollinen voi hakeutua oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Ns. toissijaisen koulun oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (POL 32 3 mom.). Perusopetuslain 6 :n 1 momentti jättää opetuksenjärjestäjälle harkintavaltaa, jonka rajoissa opetuksenjärjestäjä voi ottaa huomioon oppilaiden tarkoituksenmukaisen sijoittumisen kunnassa opetuksen järjestämispaikkoihin huomioiden käytettävissä olevat henkilöstö-, tila- ja muut voimavarat. Perusopetuslain 6 :n 1 momentti ei edellytä, että opetuksen järjestämispaikaksi olisi välttämättä osoitettava maantieteellisesti lähin opetuksen järjestämispaikka. Myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat edellytykset täyttävä opetuspaikka voidaan osoittaa opetuksen järjestämispaikaksi tai muuksi soveltuvaksi opetuspaikaksi, mikäli siihen on olemassa objektiivisesti perusteltu syy. Päätös voidaan tehdä määräajaksi tai oppilaan koko kouluajaksi. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. HE 86/1997: Kunnan päätös koulun vaihtamisesta edellyttää sellaista tosiasiallista syytä, joka estää mainitun koulun käymisen. Tällaisena syynä voi tulla kysymykseen se, että koulu tulee käyttökelvottomaksi tai jos koulun toiminta lakkautetaan.

7 7 Lisäksi on huomioitava, että oppilaan päivittäinen koulumatka ei saa kestää yli laissa säädettyjen aikarajojen (POL 32 2 mom.). Mikäli koulu sijaitsee kaukana tai turvattoman matkan päässä, se voidaan osoittaa lähikouluksi järjestämällä koulukuljetus. Koulumatka Oppilaalla on Perusopetuslain (628/1998) 32 :n mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus mikäli koulumatka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa Perusopetuslain 17 :n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia. Kunta tai muu koulutuksen järjestäjä voi päättää myös säädettyjä etuja laajemmista kuljetuksista. Koulumatkan vaarallisuutta arvioitaessa voidaan käyttää esim. Koululiitu-nimistä atk-ohjelmaa. Ohjelmalla on kunnittain laskettu kaikille maanteille ja osalle muita teitä tieosuuksittain vaarallisuusindeksit, joita voidaan mm. käyttää apuna arvioitaessa tarvetta koulukuljetuksen järjestämiselle.

8 8 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset Vuoden 2010 valtionosuusuudistuksessa muututtiin ns. yhden putkeen valtionosuuksiin ja niihin kuuluvat verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, yleinen valtionosuus, terveyspalvelujen rahoitus, esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen rahoitus. Perusopetuksen rahoitus on kuulunut vuodesta 2010 alkaen em. yhden putken valtionosuusjärjestelmään. Esi- ja perusopetuksen valtionosuus määräytyy kunnalle ikäluokkapohjaisesti 6 15-vuotiaiden perusteella. Lisäksi kunnalle säädetään perusopetusta muissa kunnissa suorittavien osalta kotikuntakorvausperusteet, joiden mukaan kotikuntakorvausmenot ja kotikuntakorvaustulot määräytyvät. Em. lisätään korotukset, eli perushinta x oppilasmäärä painotettuna ja lisäksi kerrottuna vielä enintään kuudella korotuskertoimella, jotka ovat seuraavat: asukastiheys, kaksikielisyys, saaristolaisuus, 3 15-vuotiaiden osuus, ruotsinkielisyys ja vieraskielisyys. Koulutoimen valtionosuuksiin koulujen lakkauttamisella ei ole vaikutusta, koska vuoden 2010 alusta lukien voimaan tulleen valtionosuusjärjestelmän mukaan valtionosuus määräytyy ikäluokkapohjaisesti kunnan 6-vuotiaiden määrän, vuotiaiden määrän ja vuotiaiden määrän mukaan. Tulevina vuosina valtionosuuksien pieneneminen johtuu ikäluokkien pienenemisestä. Joutsalaisten esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden valtionosuus kustannukset v ovat euroa eli 8 012,62 euroa (ikäluokkien 6 15-vuotiai-den määrä 424 oppilasta tilastopäivän mukaan). Esi- ja perusopetuksen kustannukset talousarviossa v ovat yhteensä euroa, joten erotus euroa jää koulutuksen järjestäjän eli kunnan maksettavaksi. Liite 5. Nettokustannukset per oppilas ovat vuoden 2013 talousarvion mukaan keskimäärin euroa/oppilas. Halvimmillaan yhtenäiskoulun alakoulussa

9 9 (Pohvinrinteen alakoulu) ja kallein Koskikaran koulussa euroa / oppilas. Yhtenäiskoulussa kustannusten arvioidaan olevan euroa / oppilas. Vuonna 2013 esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten perushinta on vahvistettu 7 174,70 euroksi. Esioppilaan hinta on 0.91 kertaa perushinta, yläkouluikäisen korotus on 1.35 x perushinta. Joutsa maksaa muualla kuin omassa kunnassa opiskelevasta esioppilaasta 6 528,98 euroa, muusta alakoululaisesta 7 174, 70 euroa ja yläkoululaisesta koulutuksen järjestäjälle (toinen kunta) 9 685,85 euroa. Käytännössä maksun suorittaa VM saamiensa kotikuntakyselyjen perusteella. Liite 6. Muu kuntalaisten Joutsan kouluissa opiskelevien perusopetuksen oppilaiden kotikunnat suorittavat Joutsalle VM:n kautta kotikuntakorvausta kunkin kunnan oman kotikuntakorvauksen perushinnan perusteella; esioppilaan osalta 0.91 x oppilaan kotikunnan perushinta, muu alakouluikäinen kotikuntansa perushinnan ja yläkoululainen kotikunnan perushinta x Esimerkiksi Jyväskylän kotikuntakorvauksen perushinnaksi on vuodelle 2013 vahvistettu 5 897,86euroa (Joutsa 7 174,70 euroa) ja Hirvensalmen 7 230,74 euroksi (Joutsa 7 174,70 euroa) ja Toivakka 7 067,27 (Joutsa 7 174,70 euroa). Liite 7. NYKYINEN KOULUVERKKO, OPPILASMÄÄRIEN KEHITYS JA RYHMÄKOOT Perusopetuksen kouluverkko Pohvinrinteen koulusta ja Joutsa-Luhangan yläasteesta muodostettiin vuonna luokat käsittävä Joutsan yhtenäiskoulu. Lisäksi Joutsassa on kolme kyläkoulua; Kälän kylällä sijaitseva Mieskonmäen koulu, Rutalahdessa Koskikaran koulu ja Leivonmäellä Kurkiauran koulu. Kyläkouluilla annetaan esiopetusta sekä opetusta luokilla 1 6. Koskikaran koulun oppilaat ja henkilökunta siirtyivät väliseksi ajaksi väistöön Kurkiauran koululle. Koulun toiminnan jatkamisesta päätetään kouluun tehtävän kuntotutkimuksen ja tämän kouluverkkoratkaisun yhteydessä.

10 10 Nykyiset oppilaaksi otot tehdään lähikouluperiaatteen mukaan ja koko kunta on oppilaaksi ottoaluetta. Oppilasmäärien kehitys ja ryhmäkoot Joutsan kunnassa perusopetuksen oppilasmäärät (sisältäen koulujen ja päivähoidon esiopetuksen) näyttäisivät olevan laskusuunnassa (lv oppilaita oli 468 ja lv arviolta 408 ), jolloin voisi ajatella, että automaattisesti myös opetusryhmien pitäisi vähentyä. Huomattakoon, että Leivonmäen ja Joutsan kunnat yhdistyivät , mikä muutti myös oppilasennusteita. Ensimmäinen suurempi oppilasmäärän pudotus tapahtuu lv jolloin perusopetuksen oppilasmäärä putoaa 387 oppilaaseen. Tämä oppilasmäärä mahtuisi Joutsan koulukeskukseen. Vielä voimakkaampi oppilasmäärien pudotus ennustetaan tapahtuvan lv mennessä jolloin ennustetaan olevan alakouluissa 170 oppilasta ja yläkoulussa 113. Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan putoavan noin kymmenessä vuodessa 125 oppilasta joka on kuuden opetusryhmän verran. Liite 8. Oppilasmäärän laskiessa myös opetustunnin hinta nousee, mikäli opetusryhmien määrää ei samalla vähennetä. Ongelmana on kuitenkin se, ettei oppilasmäärän väheneminen kohdistu yhteen kouluun tai tiettyihin luokkiin. Koulujen nettomenoihin vaikuttavat erityisesti koulujen oppilasmäärät, henkilöstön määrä ja henkilöstön ikärakenne, koulukuljetusten määrä ja pituudet sekä koulujen kiinteistökustannukset. Yhden oppitunnin hinta vaihtelee alaluokkien kouluissa 117,96 eurosta 145,12 euroon, ja yläluokilla n. 162,28 euroa. (Talousarvio 2013). Lukuvuonna eri opetusryhmien keskimääräiset ryhmäkoot (1 6 lk.) ovat seuraavat: Koulu 1-2 lk oppilaita yhtensä/ ja heistä tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia Koskikara, yhdistetyt luokat 4 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat lk oppilaita yhtensä/ ja heistä tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia 13 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat lk oppilaita yhtensä/ ja heistä tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia -

11 11 Kurkiaura, yhdistetyt luokat 3-4: 8 5-6: tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 2 ka 9,50 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 7 Mieskonmäki, yhdistetyt luokat Yhtenäiskoulu 1-2 lk: 20,19,20 3-6: 24,23,18,18,21 7-9: 17,19,17,19,22,19,23 9 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 3 ka 19,67 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 6 14 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 0 ka 20,80 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 9 ka 19,43 tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 15 - Yleisopetuksen alustavat ryhmäkoot Koulu 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk Kurkiaura, yhdistetyt luokat; 4 esiopetus lk = 11+8= = = 14 - Mieskonmäki, yhdistetyt opetusryhmät; 2 esiopetus lk= 2+6 =8 3-6= 15 - Yhtenäiskoulu; 8 opetusryhmää *) 1A, 2A, 1-2 / opp. yhdysluokassa vähän vähemmän 3A, 4A, 3-4, 5, 6 *) Tämä järjestely edellyttää sitä, että saadaan anottu valtionapua opetusryhmien pienentämiseen. Yhtenäiskoulun nykyaikaiset uudet koulurakennukset ja opetusvälineet antavat mahdollisuuden kehittää myös nykyaikaisia pedagogisia ratkaisuja mm. opetusmenetelmien suhteen. Lisäksi uudet pedagogiset ratkaisut antaa mahdollisuuden muodostaa nykyisestä poikkeavia ryhmäkokoja. Jakotunteja tulisi käyttää vain erittäin perustellusta syystä, eriyttäminen, yksittäisen oppilaan tukeminen tms. syystä. Koulun rehtori päättää jakotunneista tuntikehyksen puitteissa. Jakotuntien tarkoituksenmukaisella käyttämisellä voidaan vähentää erilaisten tukitoimien tarvetta jatkossa. Jakotuntien käyttö on hyvin perusteltua esim. alakoulun puolella joissa opitaan perustaitoja ja tietoja, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja matematiikan alkeet.

12 12 Valinnaisaineryhmien kohdalla kokotavoite voisi olla keskimäärin 12 oppilasta nykyisen 10 oppilaan sijaan. Suurryhmäopetus voidaan kehittää yläkoulun ja lukion opetuksessa. Tuntijako ja opetustuntimäärät Opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa on määritelty tuntimäärä, joka kunnan on tarjottava oppilaille. Opetussuunnitelman tuntijaossa on määritelty oppilaan minimituntimäärät. Ks. Opetushallituksen ja -ministeriön www-sivut. 1-2 lk. 19 viikkotuntia 3-4 lk. 23 viikkotuntia 5-6 lk. 24 viikkotuntia 7-9 lk. 30 viikkotuntia Yhtenäiskoulussa 1-4 luokilla on käytössä minimi viikkotuntimäärä ja 5-6 luokilla yksi tunti yli minimin viikossa. Yksi lisätunti on käytetty koulukohtaiseen painotukseen taito- ja taideaineissa. Kohde on liikunta. Yläluokilla ei ole vaihteluvaraa, vaan oppilaan minimituntimäärä on 30 viikkotuntia. Joissain muissa kunnissa esim. kielitarjonta kasvattaa oppilaan viikkotuntimäärää. Jakotunnit Jakotuntien avulla jaetaan alakoululla luokkia seuraavin perustein. Luokka on jaettu kahteen ryhmään neljällä tunnilla viikossa. Tuolloin puolet oppilaista opiskelee englannin kieltä ja puolet matematiikka tai äidinkieltä. Sama toistuu kaikilla ikäryhmillä. Ratkaisu nähdään tarpeellisena, koska näin saadaan tehokkaampia oppimis- ja opetustuokioita sekä yksilöllisempää ohjausta. Lisäksi opettajan virkojen opetusvelvollisuudet saadaan täytettyä. Näiden jakotuntien leikkaaminen johtaisi siihen, että opettajien opetusvelvollisuuksia ei saataisi täyteen, jolloin virkojen täyttö tulisi vaikeaksi jatkossa. Jakoperusteena on ollut myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden ryhmän maksimikoon ylityksen välttäminen.

13 13 Kielenopetuksessa on perusteltua käyttää jakotunteja, koska kieliluokka on alakoululla niin pieni, että siihen ei mahdu yli 20 oppilaan ryhmää. Kerhot Yhtenäiskoululla on tarjottu kerhotoimintaa syksystä 2011 alkaen. Kerhoja on ollut 5-8 / viikko. Kerhojen käynnistyminen vaatii seitsemän oppilaan osallistumisen. Tästä on kuitenkin poikettu yksittäisillä kerroilla. Kerhotoimintaa saadaan ylimääräistä valtionavustusta joka tulee hakea erikseen joka lukuvuosi. Samalla tavalla kuin muidenkin opetusryhmien kohdalla kerhojen järjestämiseen tulee edellyttää tiettyä osallistujamäärää esimerkiksi 10 oppilasta/ kerho. Iltapäivätoiminta Yhtenäiskoululla toimii Joutsan seurakunnalta ostopalveluna hankittava iltapäivätoiminta. Toimintaan on otettu mukaan maksimissaan 25 lasta, koska on käytännössä todettu, että 20 lapsen raja ei ylity. Kevätlukukauden aikana on todettu osallistujien määrän laskevan huomattavasti. Alle 10 kertaa kuussa osallistuvista lapsista laskutetaan 40 euroa/kk ja yli 10 kertaa osallistuvista 80 euroa/kk. Iltapäivätoimintaa järjestetään I II luokan oppilaille sekä eritystä tukea tarvitseville oppilaille Joutsan yhtenäiskoululla ja Kurkiauran koululla mikäli osallistujia on yhteensä seitsemän oppilasta. Oppilasmäärät yhdistymisen jälkeen Koskikaran ja Kurkiauran koulujen yhdistyessä alakoululuokkien oppilasmäärät luokittain on seuraava:

14 14 Kurkiaura sis. Koskikaran oppilaat Mieskonmäki Yhtenäiskoulu esiopetus 11 6 (Röllin eo 28) I LK II LK III LK IV LK V LK VI LK oppilaita yhteensä Mieskonmäen koulun oppilaiden siirtyessä Kurkiauran ja Yhtenäiskoulun oppilaiksi ovat alakoululuokkien oppilasmäärät luokittain seuraavat: Kurkiaura Yhtenäiskoulu esiopetus 9 (30 Rölli ) I LK II LK III LK VLK 10 5 V Lk VI LK 9 24 oppilaita yhteensä Liitteet

15 15 Lukuvuonna Mieskonmäen koulun oppilaista osa siirtyy Kurkiauran kouluun ja osa yhtenäiskoululle. Kurkiauran koulua pidetään yllä niin kauan kuin se toimii kaksiopettajaisena kouluna. KOULUJEN HENKILÖSTÖ Opetustoimessa työskentelee lv yhteensä 55 henkilöä. Joista rehtoreita on kaksi, opettajia on 41,5, koulunkäyntiavustajia 9,5 sekä toimistohenkilökuntaa yksi ja muuta henkilökuntaa 1. Liite 13. KOULUKULJETUKSET Kuljetuksia pitäisi nykyistä tehokkaammin yhdistää. Esimerkiksi kuljetuksessa olevia oppilaita tulisi sijoittaa mahdollisimman pitkälti samaan opetusryhmään, jolloin koulupäivät alkavat ja päättyvät samaan aikaan. Vuonna 2012 eri koulujen kuljetuskustannukset oppilasta kohden ovat liitteissä 14 ja 14 a. Mieskonmäen koulun oppilaiden siirtymistä toiseen kouluun on suunniteltu lähikouluperiaatteen ja koulukuljetusten näkökulmasta. Myös koulukyytisuunnitelma on tehty osoitteittain. Lasten osoitteiden perusteella näyttäisi siltä, että enemmistö lapsista siirtyisi Kurkiauran kouluun. Mikäli lapsen vanhemmat haluavat viedä lapsensa johonkin muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun tulee vanhempien huolehtia itse lapsen koulukuljetuksista (POL 32.) KOULUVERKKOMUUTOKSEN VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN Arvioidut kustannusvaikutukse t hallinto säästyvät kustannukset henkilöstökulut -säästyvät kustannukset tuntikehyksen vähennyksen vaikutus kiinteistökulujen säästö ruokahuollon kustannuksien säästö siivouskustannusten säästö oppilaiden kuljetuskustannukset nousevat

16 16 -kahden koulunjohtaja n palkkakustan nukset > muutos luokan-opetta jaksi - yleiskulut opettajan palkka-kustannukset - kiertävien opettajien kustannukset - avustajien kustannukset Kurkiaura lisäys 1 luokanopettaja Jos Koskikara lakkautettu ja oppilaiden lähikoulu on Kurkiauran koulu Jos Mieskonm äki lakkautettu ja oppilaiden lähikoulu on Kurkiauran tai yhtenäisko ulu -koulunjohtaj a - yleiskulut -koulunjohtaj a - yleiskulut - koulunkäynninavustaja siirtyy varhaiskasvatuksee n - kiertävän opettajan matkakorvaukset säästyvät, ja ov huojennus poistuu -yksi- kaksi luokanopettaja siirtyy Kurkiauran koululle tai yhtenäiskoululle - koulunkäynninavustaja siirtyy Kurkiauran kouluun - keittäjä-talonmies työpanosta ei enää tarvita - kiertävän opettajan ov-huojennus ja matkakorvaukset poistuvat oppilaat siirtyivät Kurkiauran ja yhtenäiskoulun oppilasryhmiin ryhmäkokojen kasvaminen nykyisestä Koskikaran ja Mieskonmäe n kiinteistö-kust annukset mm. sisäiset vuokrat säästyvät ei merkittävää nousua ei kiinteistökuluj a ei kiinteistökuluj a Koskikaran ja Mieskonmäen ruokahuollon kustannukset siirtyvät oppilaiden mukana toiselle koululle ruokahuollon kustannukset nousevat oppilasmäärän suhteessa Koskikaran ja Mieskonmäen siivouskustanukset jäävät pois siivouskulut eivät lisäänny merkittävästi ei siivouskuluja ei siivouskuluja kustannukset siirtyvät Kurkiauran ja yhtenäiskoulun kustannuksiin kuljetuskustannukset nousevat ei kuljetus-kusta nnuksia ei kuljetus-kusta nnuksia Yhtenäisko ulu -avoimeksi tulevat luokanopettajan virat täytetään Koskikaran ja / tai Mieskonmäestä tulevilla opettajilla (2) ei muutosta kiinteistökului ssa nousevat Mieskonmäestä tulevien oppilaiden määrällä nousee hiukan kuljetuskusta n-nukset nousevat Kouluverkkomuutoksen vaikutuksen näkyvät käyttötaloudessa kustannusten pienentymisenä henkilöstökulujen, kiinteistökulujen ja osittain aineet,

17 17 tarvikkeet ja tavarat menokohdilla. Kustannukset lisääntyvät koulukuljetuksien osalta, koska kuljetettavien oppilaiden määrä lisääntyy ja matka pitenevät. Arvioidut säästöt ovat vuositasolla ensimmäisenä vuotena euroa yhden koulun lakkauttamisen jälkeen ja toisena vuotena euroa toisen koulun lakkauttamisen jälkeen. Tämä säästö toistuu jokaisena seuraavana vuotena sivistystoimen käyttötaloudessa. Liite 9. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu tuntikehyksessä tapahtuvia muutoksia, mutta se tulee pienenemään opetusryhmien määrän vähetessä. ESITYS KOULUVERKKOMUUTOKSEKSI ALKAEN 1. Koskikaran koulun lakkauttaminen alkaen ja koulun toiminnan siirtäminen Kurkiauran koululle. 2. Mieskonmäen koulun lakkauttaminen alkaen ja koulun toiminnan siirtäminen Kurkiauran ja/ Joutsan yhtenäiskoululle. LÄHTEET Perusopetuslaki /628 HE 86/1997: Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi Hallintolaki /434 Hallintomenettelylaki /688 KHO T 5117: Päätöksenteko kouluverkkomuutoksessa Kuntalaki /365 KHO: 1998:68/ /2646 Päätöksenteko kouluverkkomuutoksessa, esteellisyys KHO 2004:16: Esteellisyys KHO 2005:45: Esteellisyys KHO T 73: Päätöksenteko kouluverkkomuutoksessa Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304

18 18 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta /1705 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta /44 LIITTEET 1. Joutsan väestön ikärakenne 2. Alijäämän kattaminen, Joutsa 3. Koulurakennusten tekniset tiedot kouluverkkosuunnitelmaan 4a. Koskikaran koulun oppilasmäärät 4b. Mieskonmäen koulun oppilasmäärät 5. Kunnan esi- ja perusopetuksen valtionosuudet 6. Kotikuntakorvaustulot ja -menot vuonna Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen peruste vuonna Oppilaslukumäärätietoja ja ennusteita lv vuoteen Vaihtoehto 1) Alakouluverkko säilytetään nykyisellään. Vaihtoehto 2) Koskikara yhdistetään Kurkiauraan 2013 Vaihtoehto 3) Mieskonmäki yhdistetään Kurkiauraan ja Yhtenäiskoulun alakouluun 10. Kurkiauran oppilasmäärät muutosten jälkeen 11. Yhtenäiskoulun alakoulun oppilasmäärät muutoksen jälkeen 12. Perusopetuksen oppilaat kouluittain, muutosten jälkeen, sis. esiopetuksen 13. Sivistystoimi; Koulujen henkilöstö lv Perusopetuksen Joutsan koulujen aamu-iltakuljetusten kustannukset vuonna a. Tunnistesaldot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta

Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta Tampere 10.2.2014 Jyväskylä 11.2.2014 Seinäjoki 12.2.2014 17.2.2014 1 Oikeus opetukseen POL 4.1 : Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 32 :n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö Esi- ja perusopetuksen koulumatkoista on säädetty perusopetuslaissa. Perusopetuslaki

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00.

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00. Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA 1 Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA Loviisan kaupungin, josta jäljempänä käytetään nimitystä sijaintikunta ja Lapinjärven ja Myrskylän kuntien, joista jäljempänä käytetään nimitystä muut sopimuskunnat,

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 Sivu 1/5 3.9.215 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 Sivu 1/5 9.1.214 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Sivu 1/ Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 201 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Vertailun tarkoitus Vertailun tavoitteena on kehittää helposti hyödynnettävä yhteenveto perusopetuksen keskeisistä

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Sivu /5 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 204 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Lausuntoja tuntijaosta

Lausuntoja tuntijaosta Turun Lasten Parlamentti 11.11.2014 Pitäisikö kaikissa koulussa opettaa eri oppiaineita yhtä paljon? Kyllä. Mille luokille lisätunti liikunnassa pitäisi lukujärjestyksessä sijoittaa? 5 6 luokille. Kenen

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuuspäätökset 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014 Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus Kasvatus- ja opetuslautakunta 52 06.05.2015 Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus 316/12.00.01/2013 KOPLK 06.05.2015 52 Lähtökohta Hyrsylän koulun vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen koskien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 28.7.2015 PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Opetus tulee kunnassa järjestää

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Tampere 7.4.2016 Thomas Sundell Lakimies Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Thomas Sundell 4.4.2016

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA

LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA Sivistyslautakunta 31.1.2012 1. Yhteisiä periaatteita oppilaskuljetusten järjestämiseksi Lapinlahden kunnassa toteutetaan tässä oppilaskuljetusstrategiassa

Lisätiedot

Iitin perusopetuksen kouluverkko

Iitin perusopetuksen kouluverkko Iitin perusopetuksen kouluverkko Va.sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen 26.11.2013 303 / 12.00.00 / 2013 Iitin asukkaat iän mukaan 0-14 15-64 65- Asukasennuste ikäryhmittäin Ikäluokat yht 2010 2015 2020

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.7.2015. Opetushallitus, 2.7.2015. Lausunto OKM/96/050/2015

Lisätiedot