Maavoimien johtamisen kehittäminen järjestelmillä ja palveluilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maavoimien johtamisen kehittäminen järjestelmillä ja palveluilla"

Transkriptio

1 8 Everstiluutnantti Heikki Lagus toimii apulaisosastopäällikkönämaavoimien Esikunnan johtamisjärjestelmäosastolla. Everstiluutnantti Mika Seppä toimii sektorijohtajana Maavoimien Esikunnan johtamisjärjestelmäosastolla. TEKSTI: HEIKKI LAGUS JA MIKA SEPPÄ KUVAT: MAAVOIMIEN ESIKUNTA JA KARJALAN PRIKAATI Maavoimien johtamisen kehittäminen järjestelmillä ja palveluilla Eversti Juha Mattila paalutti Viestimies-lehden numerossa 1/2010 maavoimien johtamisjärjestelmän kehittämislinjoja. Maavoimien johtamisjärjestelmän muutos toteutetaan kahdella operaatiolinjalla. Ensimmäinen näistä aikautuu vuosille ja toinen vuosille Tavoitteena on mahdollistaa uusi tapa johtaa sekä suorituskyvyn käyttöä, kehittämistä että hallintoa erityisesti tietopääomaa rikastamalla ja tiedon käyttöä tehostamalla. Kehitystyötä osaamisen ja johtamiskulttuurin muutoksen ehdoilla MATI-järjestelmän tilannekuva muodostuu alajohtoportaiden lähettämistä omaa toimintaa koskevista johtamissanomista ja vihollisen toimintaa koskevista pikailmoituksista (JOHLA-sovellus). Johtamisjärjestelmän suorituskyvyn kriittisiä tekijöitä ovat toimintatapa, tieto ja väline. Johtamisjärjestelmä on johtajan apuväline, joka tukee hänen ponnistelujaan käytössään olevien resurssien ohjaamisessa tavoitteen edellyttämän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Johtamisjärjestelmän kehittämisessä havaintona on ollut, että useissa tapauksissa sinänsä käyttökelpoisen johtamisvälineen suorituskyky on jäänyt vajaaksi johtuen joko toimintatapamallin muuttumattomuudesta, tietoaineiston hallinnan puutteista tai välineen jalkauttamisen epäonnistumisesta. Näihin kokemuksiin perustuen maavoimien johtamista kehitetään tasapainottamalla sekä toimintatavan, tiedon käytön että johtamisvälineen muutosta suhteessa johdettavien osaamisen ja johtamiskulttuurin muutokseen. Jo useita vuosia on tunnistettu, että se joka hallitsee informaatioavaruutta, menestyy myös mahdollisessa kriisitilanteessa. Johtamisen kannalta informaatioylivoiman saavuttaminen mahdollistetaan siten, että parannetaan oman joukon kontrollikykyä, vähennetään ympäristön muutoksista ja muiden toiminnasta johtuvaa kitkaa sekä kavennetaan vastustajan mahdollisuuksia toimia ennakoimattomasti parantamalla omaa vaihtoehtosuunnittelua. Edellä kuvatun kehityksen perusta on maavoimien ja sitä tukevien organisaatioiden johtamispaikkojen läpi ulottuvat prosessit, johtamisen ohjeistus, fyysiset johtamispaikkarakenteet, tiedonvaihto- ja käsittelykyky (tiedonhallinta) sekä osaaminen.

2 9 Lähtökohtina yhtenäiset prosessit ja tiedonhallinnan normit Maavoimien suorituskyvyn käytön tärkeimpiä prosesseja ovat tilannekuvan muodostaminen, tulenkäytön johtaminen, toimeenpanon johtaminen, operatiivinen suunnittelu ja tukijärjestelmien johtaminen. Toimintatapaan kuuluva johtamisen organisointi esikunta- ja johtamispaikkarakenteiksi toteutetaan kansainvälisistäkin ympäristöistä tutuksi tulleella keskusrakenteella. Näistä keskuksista muodostetaan tehtävän tai roolin mukaisia komentopaikkoja. Johtamisen taistelunkestävyys edellyttää kykyä hajauttaa esikunta useaan johtamispaikkaan, jolloin keskusten keskinäisen toiminnan tulee olla saumatonta ja selvää pitkienkin fyysisten etäisyyksien yli. Informaation hallinta toteutetaan parantamalla oman joukon kontrollikykyä, vähentämällä ympäristön muutoksista ja muiden toiminnasta johtuvaa kitkaa sekä parantamalla omaa vaihtoehtosuunnittelua, jolla kavennetaan vastustajan mahdollisuuksia toimia meidän kannalta ennakoimattomasti. Edellä kuvatun kehityksen perusta on maavoimien ja sitä tukevien organisaatioiden johtamispaikkojen läpi ulottuvat prosessit ja tiedonhallinnan normit. Prosessikuvaukset, tiedonhallinnan normisto ja välineiden käyttöohjeen yhdistyvät maavoimat kattavassa ohjeessa, jonka avulla johtamisen suorituskykyä kehitetään noin puolentoista vuoden sykleissä. Suorituskyvyn tasoa mitataan vuosittain sekä operatiivisissa että joukkoharjoituksissa. Maavoimien esikunnan käskemänä MATI-järjestelmän käyttö laajennettiin kuluvan vuoden toukokuussa normaaliaikaiseen perusyksikkökäyttöön. Tavoitteena on parantaa maavoimien johtamisjärjestelmien käytön osaamista kaikilla organisaatiotasoilla. Ensimmäisellä operaatiolinjalla saavutetaan Maavoimien esikunnasta komppanian komentopaikalle tehtävätaktiikan ja taistelun johtamisen perustaso, joka mahdollistaa tyydyttävästi uuden taktiikan ja joukkojen johtamisen sekä tietopääoman kartuttamisen. Kehittämisen painopiste on suunnittelun laadun parantaminen läpi maapuolustuksen verkoston toimimalla yhteisen suunnitteluprosessin mukaisesti. Toisella operaatiolinjalla toimintatavan kehittämistä jatketaan toimeenpanon johtamisen prosessin terävöittämisellä ja prosessien välisten yhtymäkohtien selkeyttämisellä, uusia mahdollisuuksia avaavilla johtamisen välineillä, rikkaammalla tietopääomalla sekä ulottamalla sovelluksin tuettu johtaminen joukkueen sisälle. MATI2 - perusta tietojärjestelmien kehittämiselle Maavoimilla on hyvin toimivat perustietojärjestelmät, kuten Maavoimien tietojärjestelmä (MATI). Perustietojärjestelmiä täydennetään sekä aselajien johtamislaitteilla että integroidun johtamisen yhteisillä puolustusvoimat tasoisilla palveluilla (integroidut palvelut). Perustietojärjestelmien elinjakson jatkaminen vuoteen 2015 edellyttää vielä yhden päivityksen toteuttamisen vuosien aikana. Ajantasaistamisen lisäksi vanhoja sovelluksia voidaan täydentää toisen operaatiolinjan tuottamilla ensimmäisillä palveluilla (esim. tilannekuvapalvelu), jotka mahdollistavat toimintamallin muutoksen vauhdittamisen. Päivittämisen lisäksi maavoimien tietojärjestelmät on levitettävä kaikkiin joukkoihin, jotta käyttäjäkuntaa voidaan nykyisestä merkittävästi laajentaa kohti tavoitetilaa. Tavoitteena on, että kaikki reserviläiset, varusmiehet ja henkilökunta osaavat käyttää järjestelmiä johtamisensa tukena päivittäisessä toiminnassa (suunnittelu, toimeenpano, tilannekuva). Kehittämisen erityinen painopiste on jääkärikomppanian taistelun johtamisen tukemisessa MATI- taistelujohtojärjestelmällä. Oman ja muiden taistelukentällä vaikuttavien paikan näkeminen, vihollistilanteen hallinta ja tehtävien toteuttaminen vähentävät komppanian sisäistä kitkaa ja antavat mahdollisuuden kokeilla uusia taistelutekniikoita. Selustan perusyksiköiden johtamista tuetaan viranomaisverkon (VIRVE) radioilla ja paikkatietoa sekä tehtävähallintaa tukevalla kenttäjohtamisjärjestelmällä (mm. VIKE = Viranomaiskenttäjohtamisjärjestelmä). Toisella operaatiolinjalla korvataan merkittävä osa maapuolustuksen taktisen johtamisen nykyisistä tietojärjestelmistä tarjoamalla kiinteissä johtamispaikoissa integroidussa ympäristössä MATI2- ja integroituja palveluita sekä tukemalla liikkuvien joukkojen taistelua MATI2-järjestelmällä. MATI2 muodostaa perustan kaikkien maapuolustuksen aselajien ja toimialojen tietojen käsittelylle ylimmistä esikunnista ryhmänjohtajalle saakka. Komppanian taistelujohtojärjestelmä korvataan myös 2014 jälkeen MATI2-taistelunjohtojärjestelmällä. Ulkomaan operaatioissa jatketaan tarvittaessa kansainvälisesti yhteensopivammalla taistelujohtojärjestelmällä, kuin kotimaan operaatioissa. Turvallisuusviranomaisia tukevien

3 10 sekä selustassa toimivien yksiköiden kenttäjohtamisjärjestelmä sovitetaan yhteen tuettavan viranomaisen (poliisi tai pelastus) kenttäjohtamisen kanssa tai se voi olla esimerkiksi kunnossapitotyönjohtojärjestelmä. Taktisen johtamisen tarpeet tyydytetään MATI2- ja integroiduilla palveluilla integroidussa ympäristössä. Tietoliikenteen kehittäminen laajentaa IP-teknologian käyttöä Ensimmäisen operaatiolinjan tavoitteena on tehostaa maapuolustuksen sanomaliikenteen käyttöä tiedustelun, tulenkäytön ja tukitoimintojen johtamisessa. Osa piirikytkentäisestä tietoliikennekapasiteetista muutetaan pakettikytkentäiseksi (tactical IP), joka mahdollistaa IP-protokollaan perustuvan tietoliikenteen pataljoonan komentopaikalta ylempiin johtoportaisiin. Tavoitteena on myös yhdistää maavoimien joukot toisiinsa ja puolustusvoimien verkkoon Maavoimien IP -pakettiverkolla. Sanomaverkon keskukset ja päätelaitteet päivitetään uudella koordinaatistolla, jotta laitteiston elinkaari jatkuisi yli vuoden Yhteistoiminnassa Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) kanssa yhdenmukaistetaan maajoukkojen liittyminen palvelu- ja järjestelmäliityntäpisteisiin sekä maastojakamoihin. Näillä tietoliikennepäivityksillä luodaan mahdollisuus käynnistää tietopääoman kasvattaminen sanomavälitteisten ja pakettivälitteisten tietoliikennepalveluiden tarjoamiselle ja käytölle. Samalla mahdollistetaan tietojärjestelmien käytön levittäminen komppanian ja joukkueen tasolle. Osaamisen kartuttamisen lisäksi varmistetaan kyky muuttaa joustavasti taistelujaotuksia ja parannetaan tiedustelun, tulenkäytön ja huollon tietoliikennepalveluita. Selustan joukkojen ja johtoportaiden kykyä käyttää integroituja palveluita parannetaan palveluliityntäpisteiden monikanavaisuuden (laajakaista lanka, laajakaista langaton, kapeakaista langaton) avulla. Toisella operaatiolinjalla otetaan käyttöön uusi sanomavälitysjärjestelmä, joka yhdistää palveluna maapuolustuksen joukot tulenjohtajista kumppaneihin Tilannekuvan ylläpidon lisäksi MATI-järjestelmässä asiakirjat julkaistaan SUSI- NET-suunnittelutyökalulla vakioitua kansiorakennetta noudattaen. Julkaisun yhteydessä asiakirja myös arkistoidaan. ja jääkäriryhmästä ylimpään esikuntaan. Sanomavälityksen rinnalle toteutetaan kaksi muuta tietoliikennevälinettä: datavälitys IP-protokollalla ja puhepalvelu. Datavälitys aloitetaan joukkuetasolta yhtenäisenä verkkona ulottuen ylimpien esikuntien tasolle ja puhepalvelu toteutetaan sekä radio-, puhelin- että MATIpäätelaiteperusteisesti siellä, missä puhejohtamisella saavutetaan eniten suorituskykyä. Suuremmilla joukoilla on kenttäviestiverkon runko, johon kyetään liittämään vaihtelevia määriä alistettavia tai tukevia joukkoja. Usean suuremman joukon muodostaman kokonaisuuden tietoliikenne toteutetaan alueellisen johtoportaan liityntäverkolla, joka korvaa nykyiset YVI1- ja YVI2-järjestelmät. Kaikki muut joukot liittyvät päätelaitteillaan puolustusvoimien viestintäverkon (PVVV) palveluliittymistä integroituihin palveluihin. Tuoretuote-malli ajantasaisen ylläpidon takuumiehenä Järjestelmäsolmujen ja päätelaitteiden monimutkaisuus, aiempaa suurempi riippuvuus kaupallisista sovelluksista ja yhteentoimivuuden vaatimukset edellyttävät teknisen ylläpito- ja hallintatoiminnan uudelleen järjestämistä. Laitteiden ja ohjelmistojen ylläpito järjestetään ns. tuoretuote-mallilla, jossa kaikkien laitteiden sovellusten päivityskierto on vähintään kerran kuukaudessa ja eräiden tietoturvallisuuspalveluiden evästäminen toteutetaan päivittäin. Tuoretuoteylläpito edellyttää järjestelmien ja päätelaitteiden säilyttämistä verkkoyhteydessä eli verkkovarastossa, jotta automaattiset versiojakelut kyetään toteuttamaan tuhansien konfiguraatiokohteiden muodostamassa verkostossa ajantasaisesti. Verkkovarastoinnin lisäksi edellytetään sovellusvastuussa olevilta rauhan ajan joukkoosastoilta kykyä hallita versioita, testata niiden yhteensopivuus ja paketoida sovelluspäivitykset jakelupaketeiksi. Ylläpitovastuu jaetaan Maavoimien Materiaalilaitoksen (MAAVMATL), joukkoosastojen ja maavoimien keskitetyn ylläpito-organisaation kesken. Ylläpitoa johtavat tuotantopäälliköt ja järjestelmäpäälliköt Maavoimien Esikunnassa. Järjestelmien tapahtumahallinta toteutetaan ITIL-prosessien mukaisesti yhdessä PVJJK:n kanssa. Maavoimien järjestelmähallintahenkilöstö keskittyy ongelma-, muutos- ja konfiguraatiohallintaan. Henkilöstö hajautetaan maavoimien joukkoihin ja johtamispaikoille, mutta se muodostaa samalla virtuaalisesti Maavoimien verkko-operoinnin keskuksen, säilyttäen kyvyn toimia sekä yhdessä maavoimina että itsenäisinä joukkoina. Uusien solmujen ja päätelaitteiden käyttöönotto toteutetaan yhdessä PVJJK:n esiasennuspisteiden tai

4 11 MAAVMATL:n toimittajaverkoston kanssa. MATI-päätelaitteiden elinjakso vakautetaan 2-7 vuoden pituisiin jaksoihin, jolloin keskimäärin 20 prosenttia maavoimien päätelaitteista uusitaan vuosittain. Ohjausta yli organisaatiorajojen Ensimmäisellä operaatiolinjalla tasapainotetaan nykyisin käytössä olevilla välineillä ja palveluilla johtamisen toimintatapamallia ja tiedonkäyttökulttuuria siten, että kokonaisuudella kyetään turvaamaan johtamistoiminta maavoimien muutoskauden yli. Muutos toteutetaan suorituskyvyn käytön johtamisen (tehtävätaktiikka ja taistelun johtaminen) alueella ohjaamalla johtamisen prosessien kehittämistä maapuolustuksen organisaatiorajat ylittävällä johtamisen ohjeella (MAAVJOH- TO). Tiedon käyttöä tehostetaan yhdenmukaistamalla käsitteitä, luonnoksia, välituloksia ja dokumentteja sekä näiden säilyttämistä ja käsittelyä. Toimintatapojen kehittämisen ja prosessinomaisen kuvaamisen tavoitteena on ennen kaikkea johtamisen taistelunkestävyyden parantaminen. Taistelunkestävään ja tehokkaaseen johtamiseen liittyvät seuraavat kyvykkyydet: 1. Kyky johtamispaikkojen hajauttamiseen, siirtämiseen ja liikkeestä johtamiseen. 2. Kyky eri johtamistasojen rinnakkaiseen toimintaan (prosessointikyky) ja tietojen käsittelyyn, jolla nopeutetaan johtamistoimintaa sekä parannetaan johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyyttä (hajautunut tieto - osaaminen). 3. Kyky tehostaa esikuntahenkilöstön kokemuksen ja järjestelmissä olevien tietojen käyttöä vähentämällä rutiinitietojen käsittelyn osuutta (automatisointi) ja lisäämällä lisäarvoa tuottavien analyysija vuorovaikutustilanteiden määrää. 4. Kyky johtaa alati muuttuvan organisaation toimintaa ja mahdollistaa usean eri operaation tai operaatiosuunnan toiminnan johtaminen. Prosessien kuvaamisessa on lähtökohtaisesti hyödynnetty muualla käytössä olevia, erityisesti kansainvälisissä tehtävissä käytettyjä prosesseja. Tällä tavalla toimimalla varmistetaan myös Kehittämisen erityinen painopiste on jääkärikomppanian taistelun johtamisen tukemisessa MATI-taistelujohtojärjestelmällä, jossa tavoitteena on mahdollistaa parantuneella paikkatiedolla ja tilanteenhallinnalla uusien taistelutekniikoiden käyttöönotto. kansainvälinen yhteensopivuus tarvittavilta osin. Keskeisimpänä puutteena muualta saaduissa prosessikuvauksissa on eri toimintaketjun vaiheisiin liittyvän tai tarvittavan tiedon ja sen käsittelyn kuvaaminen. Johtamista tukevien järjestelmien kehittämisen kannalta juuri toiminnan eri vaiheissa tarvittava ja tuotettava tieto (input, output) on kuitenkin keskeisessä asemassa. Näin ollen pelkkä tekemisen kuvaaminen työjärjestyksen kaltaisesti ei riitä, mutta se on hyvä lähtökohta. Toiminnan vaiheiden ja eri vaiheissa tuotetun ja tarvitun tiedon kuvaaminen antaa perusteet työtä tukevien työkalujen kehittämiselle. Kun vaiheet ja niissä tarvittavat tiedot on kuvattu, voidaan pohtia edelleen, mitä vaiheeseen liittyvistä toiminnoista voitaisiin kokonaan tai ainakin osittain automatisoida. Toisaalta voidaan pohtia sitä, millä välineellä tai millaisella tietojärjestelmäsovelluksella työvaiheeseen liittyvää tehtävää (tekemistä) voitaisiin tukea. Lopputuloksena syntyy päätös tarvittavasta sovelluksesta tai perusteita kehityksessä olevalle sovellukselle. Toiminnan johtamista kumppanien ja toimittajien verkostossa Maavoimien toimintojen erikoistuminen, kumppanoituminen ja ostopalveluiden lisääntyminen edellyttävät johtamisen prosessien, tietojen ja välineiden ulottamista pitkälle toimittajaverkoston käyttöön. Tämä tarkoittaa erityisesti logistiikkatietojärjestelmien (PVSAP), asianhallinnan ja tiedotuksen välineiden liittämistä organisaatioiden välisen sähköisen viestinnän verkkoihin. Näissä muun muassa tilaus, vahvistus, toimitustieto ja lasku kulkevat digitaalisesti. Samoin asiakirjat, järjestelmien yksilötiedot, ohjeet ja ratkaisukannat ovat kaikkien käytössä ja eri organisaatioiden osaajat voivat vaivattomasti keskustella keskenään ongelman ääressä, rikastaa osaamistaan ja kehittää uusia tapoja tehdä työtä. Tiedotusportaalien välityksellä toimialojen, prosessien ja varuskuntien tapahtumat ovat eri organisaatioiden tiedossa. Haasteellisinta on sovittaa yhteen toimittajaverkoston eri tulosyksiköiden sekä yritysten tavoitteet ja tarpeet siten, että yhteinen toiminta koetaan kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. Linjaorganisaation tehtävä-, kehys- tai tulosjohtaminen ei yksin riitä verkosto-organisaation johtamisessa, vaan tulostavoitteista ja resurssien käytöstä on kyettävä sopimaan nykyistä joustavammin horisontaalisesti verkoston eri toimijoiden kesken. Toisella operaatiolinjalla toiminnanohjauksen järjestelmien on tuettava toimin-

5 12 tasuunnitelman laatimista ja neuvotteluja yhteistoimintasuhteessa olevien organisaatioiden ja yritysten kesken. Samalla tavoitteen tai tehtävän toteuttamisen johtamista tuetaan organisaatiot ylittävällä työnjohtoprosessilla, jolloin seurannan edellyttämät tiedot muodostetaan automaattisesti toiminnan- ja työnohjauksen välineissä. Johtamisen vastuunkantajat avainasemassa Maavoimat osallistuu puolustusvoimat tasoiseen tietojärjestelmä-, tiedonsiirto-, tiedonhallinta- ja toimintatapakehittämistyöhön, kuten muutkin puolustushaarat ja kehittää samalla vastuullaan olevia kokonaisuuden osia. Työ on jatkuvaa ja vaatii aikaa. Jotta johtamisjärjestelmäalan henkilöstöllä olisi tarvittavat perusteet toteuttaa kehitystyötä, edellyttää se johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden panosta kaikilla johtamisen tasoilla. Erityisesti toimintatavan tai prosessien kuvaamiseen panos- Prosessien kuvaamisella on keskeinen rooli johtamista tukevien järjestelmien ja palveluiden kehittämisessä. Lähtökohtana on toimintalähtöinen ajattelu ja sen kuvaaminen prosesseiksi, joista johdetaan myös teknologiatukitarpeet sekä prosessien tarvitsema informaatioympäristö. taminen antaa meille mahdollisuuden toteuttaa ja hankkia juuri sellaisia tietojärjestelmiä, sovelluksia ja palveluita, kuin käyttäjä itse todella haluaa.

Moderni puheviestintäratkaisu. operatiivista johtamista. Puolustusvoimille Lotus Sametime Unified Telephony. Case-esittely

Moderni puheviestintäratkaisu. operatiivista johtamista. Puolustusvoimille Lotus Sametime Unified Telephony. Case-esittely Moderni puheviestintäratkaisu tehostaa operatiivista johtamista Puolustusvoimille Lotus Sametime Unified Telephony Case-esittely Lähtökohta Puolustusvoimat tarvitsi operatiivista johtamista varten tehokkaan,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

palvelukulttuurista Käskykulttuurissa vallankäyttö ja informaatio

palvelukulttuurista Käskykulttuurissa vallankäyttö ja informaatio 9 Everstiluutnantti, ST Jari Rantapelkonen on Viestikoulun johtaja. TEKSTI: JARI RANTAPELKONEN KUVAT: JARI RANTAPELKONEN, JUHA LEPPÄNEN, VIESTIKOULU, PUOLUSTUSVOIMIEN KUVA-ARKISTO Viestimiehet marssilla

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus www.defmin.fi PUOLUSTUSMINISTERIÖN TULEVAISUUSKATSAUS JOHDANTO... 2 1. TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÖIDEN VAIKUTUKSIA PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN KEHITYKSEEN...

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014 Komentajan kynästä: Merivoimat puolustusvoimauudistuksessa s. 6 Merivoimien tutkimus- ja koetoiminta puolustusvoimauudistuksessa s. 46 Teemana Merivoimat

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kuvaus siitä, miten rahasto myötävaikuttaa vaatimusten täyttämiseen, mitkä painopisteet on valittu ja miksi

Kuvaus siitä, miten rahasto myötävaikuttaa vaatimusten täyttämiseen, mitkä painopisteet on valittu ja miksi TIIVISTELMÄ ULKORAJARAHASTON MONIVUOTISESTA OHJELMASTA VUOSILLE 2007 2013; OHJELMAAN VALITUT PAINOPISTEET JA TAVOITTEET NIIDEN ALAISTEN TOIMIEN TOTEUTTAMISEKSI 3. STRATEGIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA

LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA Pro gradu -tutkielma Kadettialikersantti Staffan Kullström Kadettikurssi 89 Ilmavoimien ohjaajalinja Helmikuu 2006 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot