Maavoimien johtamisen kehittäminen järjestelmillä ja palveluilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maavoimien johtamisen kehittäminen järjestelmillä ja palveluilla"

Transkriptio

1 8 Everstiluutnantti Heikki Lagus toimii apulaisosastopäällikkönämaavoimien Esikunnan johtamisjärjestelmäosastolla. Everstiluutnantti Mika Seppä toimii sektorijohtajana Maavoimien Esikunnan johtamisjärjestelmäosastolla. TEKSTI: HEIKKI LAGUS JA MIKA SEPPÄ KUVAT: MAAVOIMIEN ESIKUNTA JA KARJALAN PRIKAATI Maavoimien johtamisen kehittäminen järjestelmillä ja palveluilla Eversti Juha Mattila paalutti Viestimies-lehden numerossa 1/2010 maavoimien johtamisjärjestelmän kehittämislinjoja. Maavoimien johtamisjärjestelmän muutos toteutetaan kahdella operaatiolinjalla. Ensimmäinen näistä aikautuu vuosille ja toinen vuosille Tavoitteena on mahdollistaa uusi tapa johtaa sekä suorituskyvyn käyttöä, kehittämistä että hallintoa erityisesti tietopääomaa rikastamalla ja tiedon käyttöä tehostamalla. Kehitystyötä osaamisen ja johtamiskulttuurin muutoksen ehdoilla MATI-järjestelmän tilannekuva muodostuu alajohtoportaiden lähettämistä omaa toimintaa koskevista johtamissanomista ja vihollisen toimintaa koskevista pikailmoituksista (JOHLA-sovellus). Johtamisjärjestelmän suorituskyvyn kriittisiä tekijöitä ovat toimintatapa, tieto ja väline. Johtamisjärjestelmä on johtajan apuväline, joka tukee hänen ponnistelujaan käytössään olevien resurssien ohjaamisessa tavoitteen edellyttämän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Johtamisjärjestelmän kehittämisessä havaintona on ollut, että useissa tapauksissa sinänsä käyttökelpoisen johtamisvälineen suorituskyky on jäänyt vajaaksi johtuen joko toimintatapamallin muuttumattomuudesta, tietoaineiston hallinnan puutteista tai välineen jalkauttamisen epäonnistumisesta. Näihin kokemuksiin perustuen maavoimien johtamista kehitetään tasapainottamalla sekä toimintatavan, tiedon käytön että johtamisvälineen muutosta suhteessa johdettavien osaamisen ja johtamiskulttuurin muutokseen. Jo useita vuosia on tunnistettu, että se joka hallitsee informaatioavaruutta, menestyy myös mahdollisessa kriisitilanteessa. Johtamisen kannalta informaatioylivoiman saavuttaminen mahdollistetaan siten, että parannetaan oman joukon kontrollikykyä, vähennetään ympäristön muutoksista ja muiden toiminnasta johtuvaa kitkaa sekä kavennetaan vastustajan mahdollisuuksia toimia ennakoimattomasti parantamalla omaa vaihtoehtosuunnittelua. Edellä kuvatun kehityksen perusta on maavoimien ja sitä tukevien organisaatioiden johtamispaikkojen läpi ulottuvat prosessit, johtamisen ohjeistus, fyysiset johtamispaikkarakenteet, tiedonvaihto- ja käsittelykyky (tiedonhallinta) sekä osaaminen.

2 9 Lähtökohtina yhtenäiset prosessit ja tiedonhallinnan normit Maavoimien suorituskyvyn käytön tärkeimpiä prosesseja ovat tilannekuvan muodostaminen, tulenkäytön johtaminen, toimeenpanon johtaminen, operatiivinen suunnittelu ja tukijärjestelmien johtaminen. Toimintatapaan kuuluva johtamisen organisointi esikunta- ja johtamispaikkarakenteiksi toteutetaan kansainvälisistäkin ympäristöistä tutuksi tulleella keskusrakenteella. Näistä keskuksista muodostetaan tehtävän tai roolin mukaisia komentopaikkoja. Johtamisen taistelunkestävyys edellyttää kykyä hajauttaa esikunta useaan johtamispaikkaan, jolloin keskusten keskinäisen toiminnan tulee olla saumatonta ja selvää pitkienkin fyysisten etäisyyksien yli. Informaation hallinta toteutetaan parantamalla oman joukon kontrollikykyä, vähentämällä ympäristön muutoksista ja muiden toiminnasta johtuvaa kitkaa sekä parantamalla omaa vaihtoehtosuunnittelua, jolla kavennetaan vastustajan mahdollisuuksia toimia meidän kannalta ennakoimattomasti. Edellä kuvatun kehityksen perusta on maavoimien ja sitä tukevien organisaatioiden johtamispaikkojen läpi ulottuvat prosessit ja tiedonhallinnan normit. Prosessikuvaukset, tiedonhallinnan normisto ja välineiden käyttöohjeen yhdistyvät maavoimat kattavassa ohjeessa, jonka avulla johtamisen suorituskykyä kehitetään noin puolentoista vuoden sykleissä. Suorituskyvyn tasoa mitataan vuosittain sekä operatiivisissa että joukkoharjoituksissa. Maavoimien esikunnan käskemänä MATI-järjestelmän käyttö laajennettiin kuluvan vuoden toukokuussa normaaliaikaiseen perusyksikkökäyttöön. Tavoitteena on parantaa maavoimien johtamisjärjestelmien käytön osaamista kaikilla organisaatiotasoilla. Ensimmäisellä operaatiolinjalla saavutetaan Maavoimien esikunnasta komppanian komentopaikalle tehtävätaktiikan ja taistelun johtamisen perustaso, joka mahdollistaa tyydyttävästi uuden taktiikan ja joukkojen johtamisen sekä tietopääoman kartuttamisen. Kehittämisen painopiste on suunnittelun laadun parantaminen läpi maapuolustuksen verkoston toimimalla yhteisen suunnitteluprosessin mukaisesti. Toisella operaatiolinjalla toimintatavan kehittämistä jatketaan toimeenpanon johtamisen prosessin terävöittämisellä ja prosessien välisten yhtymäkohtien selkeyttämisellä, uusia mahdollisuuksia avaavilla johtamisen välineillä, rikkaammalla tietopääomalla sekä ulottamalla sovelluksin tuettu johtaminen joukkueen sisälle. MATI2 - perusta tietojärjestelmien kehittämiselle Maavoimilla on hyvin toimivat perustietojärjestelmät, kuten Maavoimien tietojärjestelmä (MATI). Perustietojärjestelmiä täydennetään sekä aselajien johtamislaitteilla että integroidun johtamisen yhteisillä puolustusvoimat tasoisilla palveluilla (integroidut palvelut). Perustietojärjestelmien elinjakson jatkaminen vuoteen 2015 edellyttää vielä yhden päivityksen toteuttamisen vuosien aikana. Ajantasaistamisen lisäksi vanhoja sovelluksia voidaan täydentää toisen operaatiolinjan tuottamilla ensimmäisillä palveluilla (esim. tilannekuvapalvelu), jotka mahdollistavat toimintamallin muutoksen vauhdittamisen. Päivittämisen lisäksi maavoimien tietojärjestelmät on levitettävä kaikkiin joukkoihin, jotta käyttäjäkuntaa voidaan nykyisestä merkittävästi laajentaa kohti tavoitetilaa. Tavoitteena on, että kaikki reserviläiset, varusmiehet ja henkilökunta osaavat käyttää järjestelmiä johtamisensa tukena päivittäisessä toiminnassa (suunnittelu, toimeenpano, tilannekuva). Kehittämisen erityinen painopiste on jääkärikomppanian taistelun johtamisen tukemisessa MATI- taistelujohtojärjestelmällä. Oman ja muiden taistelukentällä vaikuttavien paikan näkeminen, vihollistilanteen hallinta ja tehtävien toteuttaminen vähentävät komppanian sisäistä kitkaa ja antavat mahdollisuuden kokeilla uusia taistelutekniikoita. Selustan perusyksiköiden johtamista tuetaan viranomaisverkon (VIRVE) radioilla ja paikkatietoa sekä tehtävähallintaa tukevalla kenttäjohtamisjärjestelmällä (mm. VIKE = Viranomaiskenttäjohtamisjärjestelmä). Toisella operaatiolinjalla korvataan merkittävä osa maapuolustuksen taktisen johtamisen nykyisistä tietojärjestelmistä tarjoamalla kiinteissä johtamispaikoissa integroidussa ympäristössä MATI2- ja integroituja palveluita sekä tukemalla liikkuvien joukkojen taistelua MATI2-järjestelmällä. MATI2 muodostaa perustan kaikkien maapuolustuksen aselajien ja toimialojen tietojen käsittelylle ylimmistä esikunnista ryhmänjohtajalle saakka. Komppanian taistelujohtojärjestelmä korvataan myös 2014 jälkeen MATI2-taistelunjohtojärjestelmällä. Ulkomaan operaatioissa jatketaan tarvittaessa kansainvälisesti yhteensopivammalla taistelujohtojärjestelmällä, kuin kotimaan operaatioissa. Turvallisuusviranomaisia tukevien

3 10 sekä selustassa toimivien yksiköiden kenttäjohtamisjärjestelmä sovitetaan yhteen tuettavan viranomaisen (poliisi tai pelastus) kenttäjohtamisen kanssa tai se voi olla esimerkiksi kunnossapitotyönjohtojärjestelmä. Taktisen johtamisen tarpeet tyydytetään MATI2- ja integroiduilla palveluilla integroidussa ympäristössä. Tietoliikenteen kehittäminen laajentaa IP-teknologian käyttöä Ensimmäisen operaatiolinjan tavoitteena on tehostaa maapuolustuksen sanomaliikenteen käyttöä tiedustelun, tulenkäytön ja tukitoimintojen johtamisessa. Osa piirikytkentäisestä tietoliikennekapasiteetista muutetaan pakettikytkentäiseksi (tactical IP), joka mahdollistaa IP-protokollaan perustuvan tietoliikenteen pataljoonan komentopaikalta ylempiin johtoportaisiin. Tavoitteena on myös yhdistää maavoimien joukot toisiinsa ja puolustusvoimien verkkoon Maavoimien IP -pakettiverkolla. Sanomaverkon keskukset ja päätelaitteet päivitetään uudella koordinaatistolla, jotta laitteiston elinkaari jatkuisi yli vuoden Yhteistoiminnassa Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) kanssa yhdenmukaistetaan maajoukkojen liittyminen palvelu- ja järjestelmäliityntäpisteisiin sekä maastojakamoihin. Näillä tietoliikennepäivityksillä luodaan mahdollisuus käynnistää tietopääoman kasvattaminen sanomavälitteisten ja pakettivälitteisten tietoliikennepalveluiden tarjoamiselle ja käytölle. Samalla mahdollistetaan tietojärjestelmien käytön levittäminen komppanian ja joukkueen tasolle. Osaamisen kartuttamisen lisäksi varmistetaan kyky muuttaa joustavasti taistelujaotuksia ja parannetaan tiedustelun, tulenkäytön ja huollon tietoliikennepalveluita. Selustan joukkojen ja johtoportaiden kykyä käyttää integroituja palveluita parannetaan palveluliityntäpisteiden monikanavaisuuden (laajakaista lanka, laajakaista langaton, kapeakaista langaton) avulla. Toisella operaatiolinjalla otetaan käyttöön uusi sanomavälitysjärjestelmä, joka yhdistää palveluna maapuolustuksen joukot tulenjohtajista kumppaneihin Tilannekuvan ylläpidon lisäksi MATI-järjestelmässä asiakirjat julkaistaan SUSI- NET-suunnittelutyökalulla vakioitua kansiorakennetta noudattaen. Julkaisun yhteydessä asiakirja myös arkistoidaan. ja jääkäriryhmästä ylimpään esikuntaan. Sanomavälityksen rinnalle toteutetaan kaksi muuta tietoliikennevälinettä: datavälitys IP-protokollalla ja puhepalvelu. Datavälitys aloitetaan joukkuetasolta yhtenäisenä verkkona ulottuen ylimpien esikuntien tasolle ja puhepalvelu toteutetaan sekä radio-, puhelin- että MATIpäätelaiteperusteisesti siellä, missä puhejohtamisella saavutetaan eniten suorituskykyä. Suuremmilla joukoilla on kenttäviestiverkon runko, johon kyetään liittämään vaihtelevia määriä alistettavia tai tukevia joukkoja. Usean suuremman joukon muodostaman kokonaisuuden tietoliikenne toteutetaan alueellisen johtoportaan liityntäverkolla, joka korvaa nykyiset YVI1- ja YVI2-järjestelmät. Kaikki muut joukot liittyvät päätelaitteillaan puolustusvoimien viestintäverkon (PVVV) palveluliittymistä integroituihin palveluihin. Tuoretuote-malli ajantasaisen ylläpidon takuumiehenä Järjestelmäsolmujen ja päätelaitteiden monimutkaisuus, aiempaa suurempi riippuvuus kaupallisista sovelluksista ja yhteentoimivuuden vaatimukset edellyttävät teknisen ylläpito- ja hallintatoiminnan uudelleen järjestämistä. Laitteiden ja ohjelmistojen ylläpito järjestetään ns. tuoretuote-mallilla, jossa kaikkien laitteiden sovellusten päivityskierto on vähintään kerran kuukaudessa ja eräiden tietoturvallisuuspalveluiden evästäminen toteutetaan päivittäin. Tuoretuoteylläpito edellyttää järjestelmien ja päätelaitteiden säilyttämistä verkkoyhteydessä eli verkkovarastossa, jotta automaattiset versiojakelut kyetään toteuttamaan tuhansien konfiguraatiokohteiden muodostamassa verkostossa ajantasaisesti. Verkkovarastoinnin lisäksi edellytetään sovellusvastuussa olevilta rauhan ajan joukkoosastoilta kykyä hallita versioita, testata niiden yhteensopivuus ja paketoida sovelluspäivitykset jakelupaketeiksi. Ylläpitovastuu jaetaan Maavoimien Materiaalilaitoksen (MAAVMATL), joukkoosastojen ja maavoimien keskitetyn ylläpito-organisaation kesken. Ylläpitoa johtavat tuotantopäälliköt ja järjestelmäpäälliköt Maavoimien Esikunnassa. Järjestelmien tapahtumahallinta toteutetaan ITIL-prosessien mukaisesti yhdessä PVJJK:n kanssa. Maavoimien järjestelmähallintahenkilöstö keskittyy ongelma-, muutos- ja konfiguraatiohallintaan. Henkilöstö hajautetaan maavoimien joukkoihin ja johtamispaikoille, mutta se muodostaa samalla virtuaalisesti Maavoimien verkko-operoinnin keskuksen, säilyttäen kyvyn toimia sekä yhdessä maavoimina että itsenäisinä joukkoina. Uusien solmujen ja päätelaitteiden käyttöönotto toteutetaan yhdessä PVJJK:n esiasennuspisteiden tai

4 11 MAAVMATL:n toimittajaverkoston kanssa. MATI-päätelaitteiden elinjakso vakautetaan 2-7 vuoden pituisiin jaksoihin, jolloin keskimäärin 20 prosenttia maavoimien päätelaitteista uusitaan vuosittain. Ohjausta yli organisaatiorajojen Ensimmäisellä operaatiolinjalla tasapainotetaan nykyisin käytössä olevilla välineillä ja palveluilla johtamisen toimintatapamallia ja tiedonkäyttökulttuuria siten, että kokonaisuudella kyetään turvaamaan johtamistoiminta maavoimien muutoskauden yli. Muutos toteutetaan suorituskyvyn käytön johtamisen (tehtävätaktiikka ja taistelun johtaminen) alueella ohjaamalla johtamisen prosessien kehittämistä maapuolustuksen organisaatiorajat ylittävällä johtamisen ohjeella (MAAVJOH- TO). Tiedon käyttöä tehostetaan yhdenmukaistamalla käsitteitä, luonnoksia, välituloksia ja dokumentteja sekä näiden säilyttämistä ja käsittelyä. Toimintatapojen kehittämisen ja prosessinomaisen kuvaamisen tavoitteena on ennen kaikkea johtamisen taistelunkestävyyden parantaminen. Taistelunkestävään ja tehokkaaseen johtamiseen liittyvät seuraavat kyvykkyydet: 1. Kyky johtamispaikkojen hajauttamiseen, siirtämiseen ja liikkeestä johtamiseen. 2. Kyky eri johtamistasojen rinnakkaiseen toimintaan (prosessointikyky) ja tietojen käsittelyyn, jolla nopeutetaan johtamistoimintaa sekä parannetaan johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyyttä (hajautunut tieto - osaaminen). 3. Kyky tehostaa esikuntahenkilöstön kokemuksen ja järjestelmissä olevien tietojen käyttöä vähentämällä rutiinitietojen käsittelyn osuutta (automatisointi) ja lisäämällä lisäarvoa tuottavien analyysija vuorovaikutustilanteiden määrää. 4. Kyky johtaa alati muuttuvan organisaation toimintaa ja mahdollistaa usean eri operaation tai operaatiosuunnan toiminnan johtaminen. Prosessien kuvaamisessa on lähtökohtaisesti hyödynnetty muualla käytössä olevia, erityisesti kansainvälisissä tehtävissä käytettyjä prosesseja. Tällä tavalla toimimalla varmistetaan myös Kehittämisen erityinen painopiste on jääkärikomppanian taistelun johtamisen tukemisessa MATI-taistelujohtojärjestelmällä, jossa tavoitteena on mahdollistaa parantuneella paikkatiedolla ja tilanteenhallinnalla uusien taistelutekniikoiden käyttöönotto. kansainvälinen yhteensopivuus tarvittavilta osin. Keskeisimpänä puutteena muualta saaduissa prosessikuvauksissa on eri toimintaketjun vaiheisiin liittyvän tai tarvittavan tiedon ja sen käsittelyn kuvaaminen. Johtamista tukevien järjestelmien kehittämisen kannalta juuri toiminnan eri vaiheissa tarvittava ja tuotettava tieto (input, output) on kuitenkin keskeisessä asemassa. Näin ollen pelkkä tekemisen kuvaaminen työjärjestyksen kaltaisesti ei riitä, mutta se on hyvä lähtökohta. Toiminnan vaiheiden ja eri vaiheissa tuotetun ja tarvitun tiedon kuvaaminen antaa perusteet työtä tukevien työkalujen kehittämiselle. Kun vaiheet ja niissä tarvittavat tiedot on kuvattu, voidaan pohtia edelleen, mitä vaiheeseen liittyvistä toiminnoista voitaisiin kokonaan tai ainakin osittain automatisoida. Toisaalta voidaan pohtia sitä, millä välineellä tai millaisella tietojärjestelmäsovelluksella työvaiheeseen liittyvää tehtävää (tekemistä) voitaisiin tukea. Lopputuloksena syntyy päätös tarvittavasta sovelluksesta tai perusteita kehityksessä olevalle sovellukselle. Toiminnan johtamista kumppanien ja toimittajien verkostossa Maavoimien toimintojen erikoistuminen, kumppanoituminen ja ostopalveluiden lisääntyminen edellyttävät johtamisen prosessien, tietojen ja välineiden ulottamista pitkälle toimittajaverkoston käyttöön. Tämä tarkoittaa erityisesti logistiikkatietojärjestelmien (PVSAP), asianhallinnan ja tiedotuksen välineiden liittämistä organisaatioiden välisen sähköisen viestinnän verkkoihin. Näissä muun muassa tilaus, vahvistus, toimitustieto ja lasku kulkevat digitaalisesti. Samoin asiakirjat, järjestelmien yksilötiedot, ohjeet ja ratkaisukannat ovat kaikkien käytössä ja eri organisaatioiden osaajat voivat vaivattomasti keskustella keskenään ongelman ääressä, rikastaa osaamistaan ja kehittää uusia tapoja tehdä työtä. Tiedotusportaalien välityksellä toimialojen, prosessien ja varuskuntien tapahtumat ovat eri organisaatioiden tiedossa. Haasteellisinta on sovittaa yhteen toimittajaverkoston eri tulosyksiköiden sekä yritysten tavoitteet ja tarpeet siten, että yhteinen toiminta koetaan kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. Linjaorganisaation tehtävä-, kehys- tai tulosjohtaminen ei yksin riitä verkosto-organisaation johtamisessa, vaan tulostavoitteista ja resurssien käytöstä on kyettävä sopimaan nykyistä joustavammin horisontaalisesti verkoston eri toimijoiden kesken. Toisella operaatiolinjalla toiminnanohjauksen järjestelmien on tuettava toimin-

5 12 tasuunnitelman laatimista ja neuvotteluja yhteistoimintasuhteessa olevien organisaatioiden ja yritysten kesken. Samalla tavoitteen tai tehtävän toteuttamisen johtamista tuetaan organisaatiot ylittävällä työnjohtoprosessilla, jolloin seurannan edellyttämät tiedot muodostetaan automaattisesti toiminnan- ja työnohjauksen välineissä. Johtamisen vastuunkantajat avainasemassa Maavoimat osallistuu puolustusvoimat tasoiseen tietojärjestelmä-, tiedonsiirto-, tiedonhallinta- ja toimintatapakehittämistyöhön, kuten muutkin puolustushaarat ja kehittää samalla vastuullaan olevia kokonaisuuden osia. Työ on jatkuvaa ja vaatii aikaa. Jotta johtamisjärjestelmäalan henkilöstöllä olisi tarvittavat perusteet toteuttaa kehitystyötä, edellyttää se johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden panosta kaikilla johtamisen tasoilla. Erityisesti toimintatavan tai prosessien kuvaamiseen panos- Prosessien kuvaamisella on keskeinen rooli johtamista tukevien järjestelmien ja palveluiden kehittämisessä. Lähtökohtana on toimintalähtöinen ajattelu ja sen kuvaaminen prosesseiksi, joista johdetaan myös teknologiatukitarpeet sekä prosessien tarvitsema informaatioympäristö. taminen antaa meille mahdollisuuden toteuttaa ja hankkia juuri sellaisia tietojärjestelmiä, sovelluksia ja palveluita, kuin käyttäjä itse todella haluaa.

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Puolustusvoimien teknologiatoiminta

Puolustusvoimien teknologiatoiminta Pääesikunta Puolustusvoimien teknologiatoiminta AFCEA Helsinki Chapter Tulevaisuuden Taistelija 0 4.11. MPKK STRATL Esityksen sisältö Puolustusvoimien teknologiatoiminta Tavoitteet ja menetelmät Nykyvolyymi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

ASPA - Mitä seuraavaksi?

ASPA - Mitä seuraavaksi? ASPA - Mitä seuraavaksi? Pilotoinnin päätösseminaari 24.8.2015 Valtiovarainministeriö, Hallitusneuvos Ilkka Turunen Huomioita hallituksen kärkihankkeista Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Toteutussuunnitelma 11.9.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Ohjelman tavoitteet Laadukkaamman

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Yammer ketterästi käyttöön. Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin

Yammer ketterästi käyttöön. Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin Yammer ketterästi käyttöön Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin 10.5.2016 Mikä ATOMI-hanke on? Hankkeiden hanke, joka kokoaa kaikki AVIen asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistoimenpiteet, hankkeet ja projektit

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Oy yhteenvetona Asiantuntijapalveluita toiminnan

Lisätiedot

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin 29.09.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2 Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Luodaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen 26.4.2016 Työryhmän kautta menneitä hankkeita Tulorekisteri (VM/Vero) Tulotietojen reaaliaikainen kerääminen Luvat ja valvonta (TEM) Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä 6.9.2016 Miksi? Hallituksen kärkihankkeeet osaamisen ja koulutuksen alalla painottavat mm. digitaalisia ratkaisuja, monipuolista yhteistyötä

Lisätiedot

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa 8.-9.2.2017 Tero Hemming Palvelupäällikkö, Turvallisuus ja riskienhallinta CEH,CNDA,CLPU,CPLA,CKM,C5,SO,ST

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

JUHTA kokous JHS 179 v 2.0 esittely VM

JUHTA kokous JHS 179 v 2.0 esittely VM JUHTA kokous JHS 179 v 2.0 esittely VM 27.01.2017 Hannu Ojala Kokonaisarkkitehtuuri JHS 179 uudistuu JHS 179 v2.0 on huomattavasti kattavampi kokonaisuus kuin edeltävä JHS 179 v1.0. Se tarjoaa päästä-päähän

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010

Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010 Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010 Pilotin esittely tietovarasto ja raportointi Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto rooli Aalto-tietovarasto on osa kokonaisarkkitehtuuria,

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio

Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio 1 Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio Teppo Jalkanen Asiantuntijapäällikkö: Arkkitehtuuriohjaus OP Arkkitehtuuri 23.9.2016 Järjestelmäsalkunhallinnan käyttöönotto

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot