OSAVUOSIKATSAUS 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kaupunginhallitus

2 Kansilehden kuva: Elina Paavola

3 TARKASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi Toimintatuotot ,7 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,4 % TOIMINTAKATE ,2 % ,0 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastelujaksolla yksitoista kertaa, joista viidessä kokouksessa on työstetty arviointikertomusta vuodelle Kokouksessaan tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2011 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, arviointikertomuksen sekä tilintarkastajan yhteenvetoraportin tilinpäätöksen 2011 tarkastuksesta ja toimittanut ne edelleen toimenpiteitä varten. Tarkastelujaksolla tarkastuslautakunta on tehnyt neljä tarkastus-/arviointikäyntiä eri työpisteisiin sekä kuullut johtavia viranhaltijoita, luottamushenkilöitä sekä asiantuntijoita työohjelman mukaisesti. JHTT- tarkastajan palveluita on ostettu 64 päivää, joka jää edelleen hieman alle asetetun vuositavoitteen. Talouden toteutuminen Toimintatuotot vuodelle 2012 ovat pääosin toteutuneet toteutumisprosentin ollessa 95,7 %. Toimintakulut pysyvät hyvin tavoitteessaan toteumaprosentin ollessa 49,4 % kahdeksan kuukauden osuuden tilikaudesta ollessa 66,7 %. Elokuun kokouspalkkiot ja tilintarkastuspalkkio puuttuvat toteutuneista kuluista. Samoin osa ansionmenetyskorvauksista ja joitakin jo toteutuneita opetuspalvelu- ja koulutusmatkakuluja tulee maksuun vasta syyskuussa. 1

4 KAUPUNGINHALLITUS tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 KAUPUNGINHALLITUS Kaupungin johtaminen Toimintatuotot ,7 % ,3 % Toimintakulut ,7 % ,6 % TOIMINTAKATE ,5 % ,6 % Kaupungin kanslia Toimintatuotot ,4 % ,3 % Toimintakulut ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % ,4 % Taloushallinto- ja it-palvelut Toimintatuotot ,7 % ,7 % Toimintakulut ,0 % ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % ,1 % Elinkeinot ja kaupunkikehitys Toimintatuotot ,8 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,2 % ,1 % Suunnittelu ja aluekehitys Toimintatuotot ,2 % ,7 % Toimintakulut ,0 % ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % ,5 % Käyttövaraus Toimintatuotot ,0 % 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,5 % ,1 % Pelastustoimi Toimintatuotot #JAKO/0! ,4 % Toimintakulut ,2 % ,7 % TOIMINTAKATE ,2 % ,9 % KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,3 % ,5 % TOIMINTAKATE ,8 % ,0 % Nettositovat: Palkkavaraus Toimintatuotot Toimintakulut ,9 % ,1 % TOIMINTAKATE ,9 % ,1 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,8 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,2 % ,1 % Työllistäminen Toimintatuotot ,0 % ,7 % Toimintakulut ,2 % ,7 % TOIMINTAKATE ,2 % ,9 % It-palvelut Toimintatuotot ,0 % ,8 % Toimintakulut ,3 % ,1 % TOIMINTAKATE ,1 % ,0 % Ruokahuolto Toimintatuotot ,3 % ,9 % Toimintakulut ,4 % ,8 % TOIMINTAKATE ,2 % #JAKO/0! Ilman nettositovia Toimintatuotot ,6 % ,8 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,6 % ,1 % 2

5 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin johtaminen Innovatiivinen alueellinen toimintaympäristö yrityksille KOKO päättyi kansallisena erityisohjelmana TEM:n ohjeiden mukaan alueellisten ohjelmien toimenpiteitä saa toteuttaa vuoden 2012 loppuun saakka. Kokkolanseudun resurssi riittää alkusyksyyn saakka. Vuoden loppuun mennessä selvitetään, millä resurssilla ja organisoinnilla jatketaan KOKO:ssa kehiteltyä alueellisen innovaatioympäristön kehittämistä uudessa tilanteessa. Kaupunki on osallistunut ja tuonut näkemyksiään esiin Kemian osaamiskeskusohjelman vuosien 2012 ja 2013 toiminnan priorisoinnissa. Uuden ohjelmakauden innovatiivisen välineen, ohjelman, linjauksia on valmisteltu ja edistetty valtakunnallisten linjausten muodostumista sellaisiksi, että Kokkola voi hakea uuteen ohjelmaan. Hallituksen kaupunkipolitiikan toimenpideohjelmaan saatiin Kokkolan, Kajaanin ja Mikkelin yhteistyönä teksti, joka ei sulje automaattisesti pois mahdollisuutta päästä kasvusopimusmenettelyyn ja todennäköisesti siihen kytkeytyvään INKA -ohjelmaan (osaamiskeskusohjelman jälkeinen uusi ohjelma). Kaupunkiseudun asukaspohjavaatimus alkuperäisten kaavailujen mukaan oli sulkemassa Kokkolan pois. Kokkola, Kajaani ja Mikkeli ovat yhdessä valmistelemassa verkostomallilla kasvusopimusta Vihreämmän teollisuuden sovellutukset -teemalla. Hakuaika päättynee vuoden 2013 tammikuun lopussa. Kaupunkiyhteisön kehittäminen KOKO:an liittyvä Kokkolan ja Pietarsaaren seudun kehitysvyöhykkeen esiselvitystyö valmistui loppusyksystä Ohjelman toimenpide-esityksistä käynnistyi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittämistyö tammikuussa 2012 järjestetyllä seutukuntien yhteisellä terveydenhuoltoseminaarilla. Myös alustavaa taustatyötä on tehty koko suunnittelualueen käsittävän strategisen maankäytön rakennemallin laatimiseksi. Tällä hetkellä esiselvitystyössä esitetyn suunnitelman toteuttaminen on jäissä. Tämä johtuu pitkälti Pietarsaaren seutukunnan vastuuorganisaatioissa tapahtuneista henkilöstömuutoksista. Koulutus- ja osaamisyksiköiden ja verkostojen vahvistaminen Kaupunki on tukemassa kuntarahoituksen muodossa alueen tutkimus- ja kehittämisyksiköiden tutkimus- ja kehittämistyötä. Kauppatieteiden professorin haku oli keväällä Henkilövalinta tapahtunee vielä tämän vuoden puolella. Osallistuva ja vastuullinen kansalainen KAPA 2012, valtakunnallinen kaupunki- ja kuntapalvelututkimuspalveluun liittyvä kysely on toteutettu kevään aikana. Kuntakohtaiset tulokset on saatavissa vielä ennen kuntavaaleja Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palvelujen määrä ja laatu KAPA 2012, valtakunnallinen kaupunki- ja kuntapalvelututkimuspalveluun liittyvä kysely toteutettiin keväällä. Tulokset antavat omalta osaltaan pohjaa meneillään olevan valtuustokauden onnistumisen arviointina ja uuden valtuustokauden toiminnan suuntaamiselle. Palvelujen tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelma 2012 on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja täytäntöönpano on ohjeistettu. Kaikkien vuoden 2012 aikana vapautuneiden virkojen ja toimien täyttämisluvat on käsitelty kaupunginhallituksessa virkaryhmän esityksestä. Uskottava ydinkunta palvelujen järjestäjänä ja strategisena päätöksentekijänä Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadinta on organisoitu sairaanhoitopiriin alueella ja valmistelu on käynnissä. Toimiva organisaatio ja johtamisrakenne Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -hankkeessa (USO) on pidetty luottamushenkilöseminaareja, osallistuttu vertaistapaamisiin ja kaupunginhallituksen nimeämässä ohjausryhmässä työstetty asiakaslähtöistä, prosessimaista toimintatapaa soveltavaa palveluorganisaatiota. 3

6 Kaupungin kanslia Kaupungin perusterveydenhuollon tuottavuuden arviointi ja kehittäminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmän uudistaminen -hanke on käynnistynyt toukokuussa Loppukesästä toteutettiin konsultin toimesta valtuutetuille suunnattu kuluvan valtuustokauden toimintaa ja tavoitteiden toteutumista koskeva arviointikysely. Syyskuussa asiasta järjestettiin valtuustoseminaari. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma on hyväksytty ja toteutus on käynnissä. Toimiva ja vaikuttava talousohjaus ja tuloksellisuuden seuranta Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus on päättänyt käyttötalousmenojen kuriin saamiseksi edellyttää, että laaditaan sopeuttamisohjelma siten, että jo vuoden 2012 menokehitys saadaan kuriin. Toimialoille on lähetetty esitys, että vuoden 2012 tilanteen vuoksi niiden on käytävä läpi toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa vielä tämän vuoden toteutuviin kustannuksiin siten, että talousarvion toteutuminen jää alle 100 prosentin. Tavoitteena on 2 %:n säästö osavuosikatsauksen toimintakuluennusteesta. Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt valtuustoryhmien puheenjohtajiston esittämät säästötoimenpiteet vuodelle 2012, jotka tulee ottaa huomioon vuoden 2012 sopeuttamisohjelman laadinnassa. Varsinainen pidemmän ajan sopeuttamisohjelma laaditaan myöhemmin. Kaupunginhallitus on myös käsitellyt useaan otteeseen sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa ja edellyttänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta laatii suunnitelman siitä, millä toimenpiteillä ja aikataululla sen vastuualueiden menot saadaan sopeutettua vastaamaan valtakunnallista vertailukelpoista keskiarvoa. Sosiaali- ja terveystoimen tulee kuukausittain raportoida kaupunginhallitukselle tehdyt konkreettiset sopeuttamistoimet ja niiden vaikutukset kustannuksiin sekä sijaiskulujen (vertailukelpoiset) lasku verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Johdon raportointiohjelma koko kaupungin osalta on otettu käyttöön. Toimialojen raportit valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Riskienhallintaprosessia on jatkettu siten, että sosiaali- ja terveystoimen riskikartoitus on tehty. Lisäksi on valmisteltu luonnokset riskienhallinnan käsikirjaksi sekä kaupungin että sosiaali- ja terveystoimen osalta. Omaisuusmassan tarkastelua tehostetaan tilastrategia laadinnalla, joka on käynnistetty Uusia investointimalleja on selvitelty erityisesti Torkinmäen koulun rakennushankkeen osalta. USO-projekti on menossa, hallintosääntö hyväksyttävänä. Sähköisen asioinnin työryhmä on aloittanut työnsä. Aluetoimistopalvelut ovat vakiintuneet. Arkistotoimen ams-projekti on edennyt. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin viestintäohjeen. Viestinnän organisointi on käynnistynyt. Kaupunginhallituksen hyväksymän hankintastrategian jalkauttaminen on menossa. Kaupunkikonsernin operatiivisen toiminnan kehittäminen on työn alla. Tukipalveluyhteistyöprojekti kuntayhtymien kanssa on edennyt suunnitellusti. Mobiilipuhelinvaihde on otettu käyttöön terveyskeskusta lukuun ottamatta. Taloushallinto- ja it-palvelut 4 Taloushallinto- ja it-palvelut ovat osallistuneet tukipalveluselvitykseen kolmessa työryhmässä eli hankintojen, it-palveluiden sekä taloushallinto- ja henkilöstöhallinnon selvityksiin. Sähköisten palveluiden kehitystyö jatkuu työryhmän toimesta.

7 Talous- ja henkilöstöhallinnon uuden järjestelmän hankinnan valmistelua varten on perustettu työryhmä, jossa ovat mukana Kokkolan lisäksi Kannuksen, Kiurun, Koulutusyhtymän ja Centrian edustajat. Elinkeinot Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti. KETEKissä ja Kokkolan Matkailussa on toimitusjohtajan vaihtoprosessit käynnissä. Kokkolan Matkailun puitteissa on aloitettu laajempi vuorovaikutus matkailualalla toimivien yritysten kanssa. Toiminta on painottunut konserniyhtiöiden hallintorakenteen kehittämiseen. Työpaikka-alueiden kehittämisessä toiminta on painottunut alueen vetovoimaisuuden laaja-alaisen ajatusmallin synnyttämiseen. Yritystilojen vuokraustilanne on hyvä. Alueen kansainvälistymisstrategian laatimisprosessi on käynnistetty maakuntaliiton toimesta ja sitä on tehty aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä Kokkolan Kaupungin että KOSEKin kanssa. Talouden osalta elinkeinot ovat talousarvion puitteissa kokonaisuudessaan. Suunnittelu ja aluekehitys Kokkolan keskustan ja Kokkolan Pietarsaaren lentoaseman henkilöliikenne kilpailutettiin alkuvuodesta ja sopimus solmittiin liikennöitsijän kanssa vuodeksi. Kaupunginhallitus päätti käyttää optiota Ullava Kälviä Kokkola -alueen maaseutumaisen kaupunkiliikenteen ostosopimuksissa. Sopimus on voimassa saakka. Kokkola on mukana hankkeessa, jossa kaupunki muiden joukkoliikenteen lupaviranomaiskaupunkien ja Elyjen kanssa selvittää uuden kaupunkien lippu- ja maksatusjärjestelmän käyttöönottoa. Hankkeen tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä käyttöön vuonna Talouden toteutuminen Kaupunginhallitusten alaisten toimintojen tulot ja menot kehittyvät pääosin suunnitellusti. Vuoden 2011 toteutumaan sisältyy 2,7 milj. euroa kuntaliitosavustusta. Asuntomessujen menoja oli euroa, tuloja euroa, nettona euroa. Toimintatuotot ovat nousseet 4,6 %, kun viime vuoden luvuista vähennetään kuntaliitosavustus ja asuntomessutulot. Kulut ovat nousseet noin 4%, kun viime vuoden menoista vähennetään asuntomessujen kulut. Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyvät erilaiset varausmäärärahat kuten kehittämismäärärahat sekä käyttövaraus, joiden käytöstä päätetään erikseen. Työllisyysvarausmäärärahan käyttösuunnitelman ja siihen liittyvän lisämäärärahaesityksen käsittely on kesken henkilöstölautakunnassa. Vuoden 2012 talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta työllisyysmäärärahavarausta, jonka on arvioitu ylittyvän noin euroa. Kaupunginhallituksen alaiset yksiköt ovat tehneet esityksiä 2 %:n säästön toteuttamisesta. 5

8 HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 HENKILÖSTÖLTK Toimintatuotot ,6 % ,1 % Toimintakulut ,0 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,4 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen OSAAVA HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen Henkilöstösuunnittelumalli on laadittu, mutta sitä kehitellään edelleen. Eläkepoistuma on kartoitettu toimipisteittäin. Työnantajakuvan vetovoimaisuus Rekrytointiohjeistuksen laatiminen on aloitettu. Rekrytointi- ja sijaishallintojärjestelmäohjelman käyttöä on asteittain laajennettu toimialoille. Henkilöstön palkitsemismuotoja on kehitetty, mm. työyhteisön palkitseminen, aloitesäännön luonnos. Henkilöstörahaston käyttömahdollisuutta selvitellään. Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö Johtamis-, esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen Esimiesten JET koulutuksia on meneillään neljä ryhmää (Sivistys 1 ja 2, keskushallinto ja Tekpa sekä ryhmä: SoTe, Aluepelastus ja Kokkolan Vesi) Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus Työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslaki muuttui Lakimuutos velvoittaa työntekijän työkyvyn arviointia ja työssä jatkamismahdollisuuksien selvittämistä riittävän varhain. Työterveyshuollon uudesta ohjelmistosta saadaan diagnosoidut sairauspoissaolotilastot tämän vuoden aikana. Työtapaturmien selvittämisen toimintamallia kehitetään ja testataan sosiaali- ja terveystoimessa. Talouden toteutuminen KESTÄVÄ TALOUS Talouden tasapaino Talouden tulot ja menot toteutuvat budjetin mukaisesti SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspoissaolot ovat kehittämistoimista huolimatta nousussa sairauspäiviä oli päivää ( ; päivää), nousua 816 päivää (+1,93 %) 6

9 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,4 % ,4 % Toimintakulut ,9 % ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % ,3 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta noin 41 % on toteutunut. Työ laatujärjestelmän päivittämisen kanssa on jatkunut. Uusia laatujärjestelmään kuuluvia asiakirjoja tuotetaan ja vanhoja päivitetään ajantasaisen lainsäädännön mukaisiksi. Elintarvikevalvonnan puolella asiakastyytyväisyyskysely osoitettiin kohteisiin, joita tarkastettiin viime vuonna. Kruunupyyn terveysvalvonnan toimipiste on siirretty Kokkolaan. Eviran KUTI 2 hanke on toteutunut. Määrätyt elintarvikevalvontatiedot siirretään tarkastajajärjestelmän kautta suoraan Eviraan. YHTI-projekti, joka vastaavasti koskee terveydensuojelutietojen automaattista siirtoa suoraan Valviraan, on aloitettu. Peruseläinlääkintäpalvelujen kirjanpidon, seurannan ja valvonnan tietokoneohjelma yhteistoiminta-alueen eläinlääkäreille on hankittu. Yhteistoiminta-alueen toinen valvontaeläinlääkärin virka on perustettu. Talouden toteutuminen Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on elokuun loppuun mennessä 66,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 63,9 % ja toimintakate 59,8 %. SAIRAUSPOISSAOLOT Työyksikkö Ympäristöterveydenhuolto Terveysolojen valvonta Eläinlääkintähuolto

10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus Toimintatuotot ,7 % ,3 % Toimintakulut ,6 % ,4 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut Toimintatuotot ,5 % ,6 % Toimintakulut ,9 % ,7 % TOIMINTAKATE ,7 % ,2 % Vanhustyö Toimintatuotot ,3 % ,6 % Toimintakulut ,5 % ,0 % TOIMINTAKATE ,7 % ,9 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,8 % ,1 % Toimintakulut ,7 % ,4 % TOIMINTAKATE ,3 % ,4 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,7 % ,9 % Toimintakulut ,3 % ,8 % TOIMINTAKATE ,4 % ,7 % SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHT Toimintatuotot ,1 % ,4 % Toimintakulut ,0 % ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % ,4 % Nettositovat: Toimeentulotuki Toimintatuotot ,0 % ,1 % Toimintakulut ,9 % ,6 % TOIMINTAKATE ,7 % ,3 % Työmarkkinatuki kuntaosuus Toimintatuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut ,2 % ,5 % TOIMINTAKATE ,2 % ,5 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,2 % ,2 % Toimintakulut ,0 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,4 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on alkuvuonna ollut palvelurakenteen optimaalinen kehittäminen yhteistyössä Kiurun ja keskushallinnon kanssa. Kiurun kanssa on selvitelty yhteistyömahdollisuuksien laajentamista erityisesti työssäkäyntialueella. Kevään aikana Kiurun ja Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen edustajat ovat osallistuneet rajapintajohtamisen koulutukseen, jotta palvelurakenne toimisi entistä asiakaslähtöisemmin. Keskushallinnon ja kaupunginhallituksen kanssa on laadittu vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 ja nyt ollaan aloittamassa terveydenhuollon ja johtamisjärjestelmän kehittämistä. Yhteisenä tavoitteena ovat rakenteelliset muutokset, tuottavuuden kasvattaminen ja yhteistyön laajentaminen. Samalla tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Sisästä kehittämistä on jatkettu prosesseja mallintamalla ja selkiinnyttämällä. Johdon katselmuksia on tehty ja näihin ovat osallistuneet ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden edustajat. 8 Yliopistokeskuksessa on sekä sosiaali- että terveystoimen professuurit, joiden kautta

11 maakunnalliset sosiaali- ja terveystoimen kehittämistoimet ovat mahdollisia. Yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen ERVA-pohjaisesti on aloitettu. Resursseja ohjataan avohoidon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen. Tavoitteena on laaja-alainen hyvinvointipolitiikka ja sen vaikuttavuuden seuraaminen hyvinvointikertomuksen avulla. Kokkola on mukana TerPS 2 -hankkeessa, jossa seurataan sovittujen indikaattorien avulla hyvinvoinnin kehittymistä. Ennaltaehkäisevään työhön panostamisesta on saatu hyviä tuloksia lastensuojelussa. Sosiaali- ja terveystoimessa sairauspoissaolopäivien lukumäärä on kasvanut 200:lla, mutta ottaen huomioon työntekijöiden lukumäärän kasvun ollaan samalla tasolla kuin vuonna Myönteisintä tilanne on sosiaali- ja vammaispalveluissa, jossa sairauspoissaolopäivien lukumäärä on selvästi laskenut. Sosiaali- ja vammaispalvelut Lastensuojelussa on noudatettu lastensuojelulain edellyttämää ja valtuuston hyväksymää lasten hyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelmassa on määritelty lastensuojelulliset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille Ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön on palkattu määräaikaisesti kolme perheohjaajaa. Myös poliisisosiaalityötä on kehitetty moniammatilliseksi tiimiksi. Näillä panostuksilla on pyrkimyksenä vähentää huostaanottojen tarvetta ja samalla pienentää koko ajan lisääntyviä lastensuojelun sijoituskustannuksia. Aikuissosiaalityötä on kehitetty yhteistyössä osaston muun sosiaalityön kesken sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Lastensuojelun huostaanottojen määrä on vähentynyt alkuvuoden 2012 tilanteeseen verrattuna. Tämä on myös pienentänyt sijoituskustannuksia. Lastensuojeluhenkilöstön kanssa on paneuduttu kehittämään toimenpiteitä huostaanoton sijoitustilanteessa. Tarkoituksena on entistä enemmän pyrkiä pitämään sijoitukset lyhyinä perheeseen kohdennettujen palvelujen avulla. Sijaisperhesijoituksia on pyritty lisäämään lastensuojelulain mukaisesti. Ongelmana on, että halukkaita sijaisperheitä ei ole saatu koulutuksista huolimatta tarpeeksi. Kruunupyyssä lastensuojelulain mukaiset sijoitusmenot ovat laskeneet selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Huostaanottojen määrä on vähentynyt sekä osa sijoitetuista nuorista on siirtynyt jälkihuoltoon. Nuppu-hanke sai osana Kaste-hanketta jatkorahoituksen lokakuuhun 2013 saakka. Nuppu2-hankkeen tarkoituksena on edelleen juurruttaa varhaisen avoimen työn sekä aikuissosiaalityön toimintamallia yhteistyössä lapsiperhetoimijoiden ja toimeentuloturvan kanssa. Hankkeessa toimii perhesosiaalityöntekijä yhteistyökumppaneinaan neuvolan perheohjaaja, lapsiperheiden kotipalvelu ja yhteisöklubi Silta. Uutena osiona hankkeessa on aikuissosiaalityön kehittäminen, jossa ensisijaisesti paneudutaan työttömien aktivointityöhön sekä työttömien terveydenhuollon ja kuntouttavan työtoiminnan prosessien kehittämiseen. Hanke toimii yhteistyössä yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Toimeentulotukimenot ovat kasvaneet johtuen perusosien määrän nostamisesta etenkin yksinhuoltajaperheillä. Uusien toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Vammaispalveluissa on käynnistynyt 6-paikkaisen rivitalon rakentaminen Runeberginkadulle. Asunnot on tarkoitettu kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat asumisohjausta päivittäin. Edelleen Kokkolassa on 15 paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevaa kehitysvammaista ilman palveluasuntoa. Palvelukodille on osoitettu tontti Mesilästä. Rakennuksen suunnittelutyö aloitetaan vuoden 2012 aikana. Vammaispalvelulain mukainen, lakisääteinen henkilökohtaisen avun palvelu ostetaan enenevässä määrin palveluntuottajilta. Ostosopimukset ovat voimassa toukokuuhun Avohuollon ohjaukseen on palkattu yksi tukipalvelutyöntekijä. Kehitysvammaisten Keva-palvelukeskus on muuttanut vuoden alussa uusiin toimintatiloihin. Samalla keskuksen nimi on muutettu toimintakeskus Kompassiksi. 9

12 Vanhusten palvelut Toiminta on perustunut hyväksyttyihin kriteereihin tukipalveluissa, kotihoidossa ja laitosja palveluasumisessa sekä ostopalveluissa. Talousarviossa varatut määrärahat eivät riitä tarvittavien palvelujen tuottamiseen, kun lähtökohtana on oltava lainsäädäntö ja hyväksytyt kriteerit sekä asiakkaiden perusteltu palveluntarve. Kokkolalaisten ja Kruunupyyläisten vanhusten määrä (Sotkan todellinen tilasto) 2009 Kla 2009 Kr 2010 Kla 2010 Kr 2011 Kla 2011 Kr v v yli 85-v yhteensä Kokkola: yli 75-vuotiaita ja Kruunupyy: yli 75-vuotiaita 734 Yli 75-vuotiaden palveluiden %-osuudet verrattuna tavoitteisiin Kokkola Kruunupyy Tukipalvelut Tavoite Tilanne 12/2011 Tilanne 4/2012 Tilanne 8/2012 Tilanne 12/2011 Tilanne 4/2012 Tilanne 8/2012 Palvelu/ asumismuoto Kotona asuvia 91 % 88,7 % 89,4 % 89,4 % 85,6 % 86,0 % 86,0 % Omaishoidontuen saajia 5-6 % 3,8 % 4,2 % 5,3 % 5,3 % Säännöllinen kotihoito 14,5 % 14,5 % 12,9 % 11,4 % 11,7 % 23,0 % 14,3 % Palveluasuminen - 0,7 % 0,6% 0,4 % Tehostettu palveluasuminen 6,5 % 8,7 % 8,15 % 8,4 % 3,7 % 3,7 % 3,4 % Laitosasuminen 1,9 % 1,9 % 1,85 % 1,8 % 10,7 % 10,3 % 10,6 % (Osavuosikatsaukseen 5-8/2012 on päivitetty vuoden 2011 väestöluvut) Asiakkaat on sijoitettu SAS-työryhmän toimesta kriteerien mukaisesti, akuutit sijoitukset tehdään samana päivänä. Asiakkaita on odottamassa asumispalvelupaikkaa alle 20. Kotihoidon palvelun piiriin pääsemiseksi jonotusaika on 1 3 vrk. Kokkola Kruunupyy Omaishoidontuki yli 65-v 210, joista yli 75-v , joista yli 75-v 39 Päivätoiminta 89 asiakasta 44 Kuljetuspalvelu 167 asiakasta 131 Kauppakassi 168 asiakasta - Ateriapalvelu 215 asiakasta 160 Turvapuhelinasiakkaita Ehkot ja palveluohj./kotikäynnit Kokkolassa on 21 omaishoidontuen hakemusta odottamassa käsittelyä. Määrärahan arvioidaan riittävän, kun päätökset tehdään sovittujen kriteerien mukaan. Kruunupyyssä määräraha on riittävä, jonottajia ei ole. 10

13 Henkilöstö Terveyspalvelut Kokkola Kruunupyy Täydennyskoulutus 14 eri koulutusta 14 eri koulutusta Sairaspoissaolot varhaisen tuen malli käytössä, sl määrä vaihtelee yksiköittäin Kehityskeskustelut yksilökesk 50 % yksilökesk 40 % Asiakaspalautteet Terveyskeskussairaala Kotisairaala Haiprot 316 tilastointi ei vielä kattavaa suullisen palautteen osalta Vuosina 2008 ja 2011 myönnettyjen laaduntunnustusten ylläpitoauditointi toteutettiin kesäkuun alussa röntgenissä ja lastenneuvolassa. Terveyskeskus sai erityismaininnan pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksista. AvoHilmon (THL:n tilastointijärjestelmä), potilastietojärjestelmän päivityksen ja osastolääkitysjärjestelmän käyttöönotto sekä sähköisen reseptin käyttöönottoon valmistautuminen ovat työllistäneet koko henkilökuntaa. Terveyspalvelujohtaja Hanna Rinne jäi virkavapaalle Asko Linna aloitti vs. terveyspalvelujohtajana Kesällä lääkäritilanne oli hyvä, mutta heikentyi syksyä kohden. Hoitohenkilöstön saatavuus on ollut huono koko vuoden varsinkin terveyskeskussairaalan puolella. Maaliskuun alussa suljettiin yksi osasto ja sairaansijojen määrä väheni 106:sta 90:een. Suurin osa potilaista on päässyt osastoille jatkohoitoon ilman viivettä, jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta kertyi touko-elokuussa 293, eli vähemmän kuin tammi-huhtikuussa (515 pv) tai vastaavana aikana v.2011 (700 päivää). Erikoissairaanhoidon kanssa on sovittu, ettei lisähintapäiviä laskuteta kesä-elokuulta Ruuhkatilanteita varten on sovittu potilassiirroista Jytan alueen terveyskeskusten osastoille tai Kotipolkuun Kokkolassa. Jyta:n yksiköistä on hoitopäiviä ostettu ajalla 1-8/ päivää (1-4 / pv.) Kotipolusta ostettujen hoitopäivien määrä on kesän aikana lisääntynyt (1-4/ pv, 5-8/ pv) Lisäksi 244 hoitopäivää (1-8/ 2012) on ostettu Hoivakartanosta. Kaikkiaan hoitopäiviä on ostettu 934 hoitopäivää. Kruunupyyn kunnan asukkaita on hoidettu osastoilla tammi-elokuussa 628 hoitopäivää, hoitojaksoja on kertynyt 57. Aivohalvauspotilaita hoidetaan edelleen osastolla 4 alueellisella keskitetyllä mallilla. Hoitopäiviä yksikössä on ollut lähtien 730, potilaita 21 ja hoitojaksoja 23. Näistä jytalaisia on ollut 7 potilasta ja hoitopäiviä 149. Palliatiivisen poliklinikan asiakasmäärä on ajalla 1-8/2012 ollut 52, lääkärillä käyntejä on ollut 43, sairaanhoitajalla 66. Kuukauden kestäneen kesäsulun vuoksi yksikön hoitama potilasmäärä on pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Hoitokontakteja on ollut Suurin osa potilaista on ollut infektiohoitopotilaita. Osastojen toiminnassa ja taloudessa on huomioitava yhden osaston alasajo ja sulku alkaen. Osastojen käyttöaste on ollut keskimäärin 108 %. Alkuvuoden toimintatuotot ovat ylittäneet edellisvuoden vastaavan ajan tuotot n Koko vuoden 11

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 Kaupunginhallitus 11.10.2010 469 Kaupunginvaltuusto 25.10.2010 74 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2010 tot % ta 1.1.-31.8.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI SALON KAUPUNKI STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-4/2015 1 Kaupunginhallitus 3 Konsernipalvelut 8 Hyvinvointipalvelut 9 Terveydenhuollon palvelut 13 Vanhuspalvelut 14 Sosiaalityön palvelut 15 Lasten ja

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Kaupunginhallitus... 2 Hyvinvointipalvelut... 11 Terveydenhuollon

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9. 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 1.1 Yleinen taloustilanne... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Asiakirjan lukuohje Tulosaluetason (valtuustotaso) tavoitteet, mittarit ja toteuma sinisessä laatikossa. Tulosyksikkötason (lautakuntataso

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot