OSAVUOSIKATSAUS 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kaupunginhallitus

2 Kansilehden kuva: Elina Paavola

3 TARKASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi Toimintatuotot ,7 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,4 % TOIMINTAKATE ,2 % ,0 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastelujaksolla yksitoista kertaa, joista viidessä kokouksessa on työstetty arviointikertomusta vuodelle Kokouksessaan tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2011 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, arviointikertomuksen sekä tilintarkastajan yhteenvetoraportin tilinpäätöksen 2011 tarkastuksesta ja toimittanut ne edelleen toimenpiteitä varten. Tarkastelujaksolla tarkastuslautakunta on tehnyt neljä tarkastus-/arviointikäyntiä eri työpisteisiin sekä kuullut johtavia viranhaltijoita, luottamushenkilöitä sekä asiantuntijoita työohjelman mukaisesti. JHTT- tarkastajan palveluita on ostettu 64 päivää, joka jää edelleen hieman alle asetetun vuositavoitteen. Talouden toteutuminen Toimintatuotot vuodelle 2012 ovat pääosin toteutuneet toteutumisprosentin ollessa 95,7 %. Toimintakulut pysyvät hyvin tavoitteessaan toteumaprosentin ollessa 49,4 % kahdeksan kuukauden osuuden tilikaudesta ollessa 66,7 %. Elokuun kokouspalkkiot ja tilintarkastuspalkkio puuttuvat toteutuneista kuluista. Samoin osa ansionmenetyskorvauksista ja joitakin jo toteutuneita opetuspalvelu- ja koulutusmatkakuluja tulee maksuun vasta syyskuussa. 1

4 KAUPUNGINHALLITUS tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 KAUPUNGINHALLITUS Kaupungin johtaminen Toimintatuotot ,7 % ,3 % Toimintakulut ,7 % ,6 % TOIMINTAKATE ,5 % ,6 % Kaupungin kanslia Toimintatuotot ,4 % ,3 % Toimintakulut ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % ,4 % Taloushallinto- ja it-palvelut Toimintatuotot ,7 % ,7 % Toimintakulut ,0 % ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % ,1 % Elinkeinot ja kaupunkikehitys Toimintatuotot ,8 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,2 % ,1 % Suunnittelu ja aluekehitys Toimintatuotot ,2 % ,7 % Toimintakulut ,0 % ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % ,5 % Käyttövaraus Toimintatuotot ,0 % 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,5 % ,1 % Pelastustoimi Toimintatuotot #JAKO/0! ,4 % Toimintakulut ,2 % ,7 % TOIMINTAKATE ,2 % ,9 % KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,3 % ,5 % TOIMINTAKATE ,8 % ,0 % Nettositovat: Palkkavaraus Toimintatuotot Toimintakulut ,9 % ,1 % TOIMINTAKATE ,9 % ,1 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,8 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,2 % ,1 % Työllistäminen Toimintatuotot ,0 % ,7 % Toimintakulut ,2 % ,7 % TOIMINTAKATE ,2 % ,9 % It-palvelut Toimintatuotot ,0 % ,8 % Toimintakulut ,3 % ,1 % TOIMINTAKATE ,1 % ,0 % Ruokahuolto Toimintatuotot ,3 % ,9 % Toimintakulut ,4 % ,8 % TOIMINTAKATE ,2 % #JAKO/0! Ilman nettositovia Toimintatuotot ,6 % ,8 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,6 % ,1 % 2

5 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin johtaminen Innovatiivinen alueellinen toimintaympäristö yrityksille KOKO päättyi kansallisena erityisohjelmana TEM:n ohjeiden mukaan alueellisten ohjelmien toimenpiteitä saa toteuttaa vuoden 2012 loppuun saakka. Kokkolanseudun resurssi riittää alkusyksyyn saakka. Vuoden loppuun mennessä selvitetään, millä resurssilla ja organisoinnilla jatketaan KOKO:ssa kehiteltyä alueellisen innovaatioympäristön kehittämistä uudessa tilanteessa. Kaupunki on osallistunut ja tuonut näkemyksiään esiin Kemian osaamiskeskusohjelman vuosien 2012 ja 2013 toiminnan priorisoinnissa. Uuden ohjelmakauden innovatiivisen välineen, ohjelman, linjauksia on valmisteltu ja edistetty valtakunnallisten linjausten muodostumista sellaisiksi, että Kokkola voi hakea uuteen ohjelmaan. Hallituksen kaupunkipolitiikan toimenpideohjelmaan saatiin Kokkolan, Kajaanin ja Mikkelin yhteistyönä teksti, joka ei sulje automaattisesti pois mahdollisuutta päästä kasvusopimusmenettelyyn ja todennäköisesti siihen kytkeytyvään INKA -ohjelmaan (osaamiskeskusohjelman jälkeinen uusi ohjelma). Kaupunkiseudun asukaspohjavaatimus alkuperäisten kaavailujen mukaan oli sulkemassa Kokkolan pois. Kokkola, Kajaani ja Mikkeli ovat yhdessä valmistelemassa verkostomallilla kasvusopimusta Vihreämmän teollisuuden sovellutukset -teemalla. Hakuaika päättynee vuoden 2013 tammikuun lopussa. Kaupunkiyhteisön kehittäminen KOKO:an liittyvä Kokkolan ja Pietarsaaren seudun kehitysvyöhykkeen esiselvitystyö valmistui loppusyksystä Ohjelman toimenpide-esityksistä käynnistyi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittämistyö tammikuussa 2012 järjestetyllä seutukuntien yhteisellä terveydenhuoltoseminaarilla. Myös alustavaa taustatyötä on tehty koko suunnittelualueen käsittävän strategisen maankäytön rakennemallin laatimiseksi. Tällä hetkellä esiselvitystyössä esitetyn suunnitelman toteuttaminen on jäissä. Tämä johtuu pitkälti Pietarsaaren seutukunnan vastuuorganisaatioissa tapahtuneista henkilöstömuutoksista. Koulutus- ja osaamisyksiköiden ja verkostojen vahvistaminen Kaupunki on tukemassa kuntarahoituksen muodossa alueen tutkimus- ja kehittämisyksiköiden tutkimus- ja kehittämistyötä. Kauppatieteiden professorin haku oli keväällä Henkilövalinta tapahtunee vielä tämän vuoden puolella. Osallistuva ja vastuullinen kansalainen KAPA 2012, valtakunnallinen kaupunki- ja kuntapalvelututkimuspalveluun liittyvä kysely on toteutettu kevään aikana. Kuntakohtaiset tulokset on saatavissa vielä ennen kuntavaaleja Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palvelujen määrä ja laatu KAPA 2012, valtakunnallinen kaupunki- ja kuntapalvelututkimuspalveluun liittyvä kysely toteutettiin keväällä. Tulokset antavat omalta osaltaan pohjaa meneillään olevan valtuustokauden onnistumisen arviointina ja uuden valtuustokauden toiminnan suuntaamiselle. Palvelujen tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelma 2012 on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja täytäntöönpano on ohjeistettu. Kaikkien vuoden 2012 aikana vapautuneiden virkojen ja toimien täyttämisluvat on käsitelty kaupunginhallituksessa virkaryhmän esityksestä. Uskottava ydinkunta palvelujen järjestäjänä ja strategisena päätöksentekijänä Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadinta on organisoitu sairaanhoitopiriin alueella ja valmistelu on käynnissä. Toimiva organisaatio ja johtamisrakenne Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -hankkeessa (USO) on pidetty luottamushenkilöseminaareja, osallistuttu vertaistapaamisiin ja kaupunginhallituksen nimeämässä ohjausryhmässä työstetty asiakaslähtöistä, prosessimaista toimintatapaa soveltavaa palveluorganisaatiota. 3

6 Kaupungin kanslia Kaupungin perusterveydenhuollon tuottavuuden arviointi ja kehittäminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmän uudistaminen -hanke on käynnistynyt toukokuussa Loppukesästä toteutettiin konsultin toimesta valtuutetuille suunnattu kuluvan valtuustokauden toimintaa ja tavoitteiden toteutumista koskeva arviointikysely. Syyskuussa asiasta järjestettiin valtuustoseminaari. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma on hyväksytty ja toteutus on käynnissä. Toimiva ja vaikuttava talousohjaus ja tuloksellisuuden seuranta Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus on päättänyt käyttötalousmenojen kuriin saamiseksi edellyttää, että laaditaan sopeuttamisohjelma siten, että jo vuoden 2012 menokehitys saadaan kuriin. Toimialoille on lähetetty esitys, että vuoden 2012 tilanteen vuoksi niiden on käytävä läpi toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa vielä tämän vuoden toteutuviin kustannuksiin siten, että talousarvion toteutuminen jää alle 100 prosentin. Tavoitteena on 2 %:n säästö osavuosikatsauksen toimintakuluennusteesta. Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt valtuustoryhmien puheenjohtajiston esittämät säästötoimenpiteet vuodelle 2012, jotka tulee ottaa huomioon vuoden 2012 sopeuttamisohjelman laadinnassa. Varsinainen pidemmän ajan sopeuttamisohjelma laaditaan myöhemmin. Kaupunginhallitus on myös käsitellyt useaan otteeseen sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa ja edellyttänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta laatii suunnitelman siitä, millä toimenpiteillä ja aikataululla sen vastuualueiden menot saadaan sopeutettua vastaamaan valtakunnallista vertailukelpoista keskiarvoa. Sosiaali- ja terveystoimen tulee kuukausittain raportoida kaupunginhallitukselle tehdyt konkreettiset sopeuttamistoimet ja niiden vaikutukset kustannuksiin sekä sijaiskulujen (vertailukelpoiset) lasku verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Johdon raportointiohjelma koko kaupungin osalta on otettu käyttöön. Toimialojen raportit valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Riskienhallintaprosessia on jatkettu siten, että sosiaali- ja terveystoimen riskikartoitus on tehty. Lisäksi on valmisteltu luonnokset riskienhallinnan käsikirjaksi sekä kaupungin että sosiaali- ja terveystoimen osalta. Omaisuusmassan tarkastelua tehostetaan tilastrategia laadinnalla, joka on käynnistetty Uusia investointimalleja on selvitelty erityisesti Torkinmäen koulun rakennushankkeen osalta. USO-projekti on menossa, hallintosääntö hyväksyttävänä. Sähköisen asioinnin työryhmä on aloittanut työnsä. Aluetoimistopalvelut ovat vakiintuneet. Arkistotoimen ams-projekti on edennyt. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin viestintäohjeen. Viestinnän organisointi on käynnistynyt. Kaupunginhallituksen hyväksymän hankintastrategian jalkauttaminen on menossa. Kaupunkikonsernin operatiivisen toiminnan kehittäminen on työn alla. Tukipalveluyhteistyöprojekti kuntayhtymien kanssa on edennyt suunnitellusti. Mobiilipuhelinvaihde on otettu käyttöön terveyskeskusta lukuun ottamatta. Taloushallinto- ja it-palvelut 4 Taloushallinto- ja it-palvelut ovat osallistuneet tukipalveluselvitykseen kolmessa työryhmässä eli hankintojen, it-palveluiden sekä taloushallinto- ja henkilöstöhallinnon selvityksiin. Sähköisten palveluiden kehitystyö jatkuu työryhmän toimesta.

7 Talous- ja henkilöstöhallinnon uuden järjestelmän hankinnan valmistelua varten on perustettu työryhmä, jossa ovat mukana Kokkolan lisäksi Kannuksen, Kiurun, Koulutusyhtymän ja Centrian edustajat. Elinkeinot Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti. KETEKissä ja Kokkolan Matkailussa on toimitusjohtajan vaihtoprosessit käynnissä. Kokkolan Matkailun puitteissa on aloitettu laajempi vuorovaikutus matkailualalla toimivien yritysten kanssa. Toiminta on painottunut konserniyhtiöiden hallintorakenteen kehittämiseen. Työpaikka-alueiden kehittämisessä toiminta on painottunut alueen vetovoimaisuuden laaja-alaisen ajatusmallin synnyttämiseen. Yritystilojen vuokraustilanne on hyvä. Alueen kansainvälistymisstrategian laatimisprosessi on käynnistetty maakuntaliiton toimesta ja sitä on tehty aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä Kokkolan Kaupungin että KOSEKin kanssa. Talouden osalta elinkeinot ovat talousarvion puitteissa kokonaisuudessaan. Suunnittelu ja aluekehitys Kokkolan keskustan ja Kokkolan Pietarsaaren lentoaseman henkilöliikenne kilpailutettiin alkuvuodesta ja sopimus solmittiin liikennöitsijän kanssa vuodeksi. Kaupunginhallitus päätti käyttää optiota Ullava Kälviä Kokkola -alueen maaseutumaisen kaupunkiliikenteen ostosopimuksissa. Sopimus on voimassa saakka. Kokkola on mukana hankkeessa, jossa kaupunki muiden joukkoliikenteen lupaviranomaiskaupunkien ja Elyjen kanssa selvittää uuden kaupunkien lippu- ja maksatusjärjestelmän käyttöönottoa. Hankkeen tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä käyttöön vuonna Talouden toteutuminen Kaupunginhallitusten alaisten toimintojen tulot ja menot kehittyvät pääosin suunnitellusti. Vuoden 2011 toteutumaan sisältyy 2,7 milj. euroa kuntaliitosavustusta. Asuntomessujen menoja oli euroa, tuloja euroa, nettona euroa. Toimintatuotot ovat nousseet 4,6 %, kun viime vuoden luvuista vähennetään kuntaliitosavustus ja asuntomessutulot. Kulut ovat nousseet noin 4%, kun viime vuoden menoista vähennetään asuntomessujen kulut. Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyvät erilaiset varausmäärärahat kuten kehittämismäärärahat sekä käyttövaraus, joiden käytöstä päätetään erikseen. Työllisyysvarausmäärärahan käyttösuunnitelman ja siihen liittyvän lisämäärärahaesityksen käsittely on kesken henkilöstölautakunnassa. Vuoden 2012 talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta työllisyysmäärärahavarausta, jonka on arvioitu ylittyvän noin euroa. Kaupunginhallituksen alaiset yksiköt ovat tehneet esityksiä 2 %:n säästön toteuttamisesta. 5

8 HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 HENKILÖSTÖLTK Toimintatuotot ,6 % ,1 % Toimintakulut ,0 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,4 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen OSAAVA HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen Henkilöstösuunnittelumalli on laadittu, mutta sitä kehitellään edelleen. Eläkepoistuma on kartoitettu toimipisteittäin. Työnantajakuvan vetovoimaisuus Rekrytointiohjeistuksen laatiminen on aloitettu. Rekrytointi- ja sijaishallintojärjestelmäohjelman käyttöä on asteittain laajennettu toimialoille. Henkilöstön palkitsemismuotoja on kehitetty, mm. työyhteisön palkitseminen, aloitesäännön luonnos. Henkilöstörahaston käyttömahdollisuutta selvitellään. Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö Johtamis-, esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen Esimiesten JET koulutuksia on meneillään neljä ryhmää (Sivistys 1 ja 2, keskushallinto ja Tekpa sekä ryhmä: SoTe, Aluepelastus ja Kokkolan Vesi) Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus Työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslaki muuttui Lakimuutos velvoittaa työntekijän työkyvyn arviointia ja työssä jatkamismahdollisuuksien selvittämistä riittävän varhain. Työterveyshuollon uudesta ohjelmistosta saadaan diagnosoidut sairauspoissaolotilastot tämän vuoden aikana. Työtapaturmien selvittämisen toimintamallia kehitetään ja testataan sosiaali- ja terveystoimessa. Talouden toteutuminen KESTÄVÄ TALOUS Talouden tasapaino Talouden tulot ja menot toteutuvat budjetin mukaisesti SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspoissaolot ovat kehittämistoimista huolimatta nousussa sairauspäiviä oli päivää ( ; päivää), nousua 816 päivää (+1,93 %) 6

9 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,4 % ,4 % Toimintakulut ,9 % ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % ,3 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta noin 41 % on toteutunut. Työ laatujärjestelmän päivittämisen kanssa on jatkunut. Uusia laatujärjestelmään kuuluvia asiakirjoja tuotetaan ja vanhoja päivitetään ajantasaisen lainsäädännön mukaisiksi. Elintarvikevalvonnan puolella asiakastyytyväisyyskysely osoitettiin kohteisiin, joita tarkastettiin viime vuonna. Kruunupyyn terveysvalvonnan toimipiste on siirretty Kokkolaan. Eviran KUTI 2 hanke on toteutunut. Määrätyt elintarvikevalvontatiedot siirretään tarkastajajärjestelmän kautta suoraan Eviraan. YHTI-projekti, joka vastaavasti koskee terveydensuojelutietojen automaattista siirtoa suoraan Valviraan, on aloitettu. Peruseläinlääkintäpalvelujen kirjanpidon, seurannan ja valvonnan tietokoneohjelma yhteistoiminta-alueen eläinlääkäreille on hankittu. Yhteistoiminta-alueen toinen valvontaeläinlääkärin virka on perustettu. Talouden toteutuminen Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on elokuun loppuun mennessä 66,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 63,9 % ja toimintakate 59,8 %. SAIRAUSPOISSAOLOT Työyksikkö Ympäristöterveydenhuolto Terveysolojen valvonta Eläinlääkintähuolto

10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus Toimintatuotot ,7 % ,3 % Toimintakulut ,6 % ,4 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut Toimintatuotot ,5 % ,6 % Toimintakulut ,9 % ,7 % TOIMINTAKATE ,7 % ,2 % Vanhustyö Toimintatuotot ,3 % ,6 % Toimintakulut ,5 % ,0 % TOIMINTAKATE ,7 % ,9 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,8 % ,1 % Toimintakulut ,7 % ,4 % TOIMINTAKATE ,3 % ,4 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,7 % ,9 % Toimintakulut ,3 % ,8 % TOIMINTAKATE ,4 % ,7 % SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHT Toimintatuotot ,1 % ,4 % Toimintakulut ,0 % ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % ,4 % Nettositovat: Toimeentulotuki Toimintatuotot ,0 % ,1 % Toimintakulut ,9 % ,6 % TOIMINTAKATE ,7 % ,3 % Työmarkkinatuki kuntaosuus Toimintatuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut ,2 % ,5 % TOIMINTAKATE ,2 % ,5 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,2 % ,2 % Toimintakulut ,0 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,4 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on alkuvuonna ollut palvelurakenteen optimaalinen kehittäminen yhteistyössä Kiurun ja keskushallinnon kanssa. Kiurun kanssa on selvitelty yhteistyömahdollisuuksien laajentamista erityisesti työssäkäyntialueella. Kevään aikana Kiurun ja Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen edustajat ovat osallistuneet rajapintajohtamisen koulutukseen, jotta palvelurakenne toimisi entistä asiakaslähtöisemmin. Keskushallinnon ja kaupunginhallituksen kanssa on laadittu vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 ja nyt ollaan aloittamassa terveydenhuollon ja johtamisjärjestelmän kehittämistä. Yhteisenä tavoitteena ovat rakenteelliset muutokset, tuottavuuden kasvattaminen ja yhteistyön laajentaminen. Samalla tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Sisästä kehittämistä on jatkettu prosesseja mallintamalla ja selkiinnyttämällä. Johdon katselmuksia on tehty ja näihin ovat osallistuneet ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden edustajat. 8 Yliopistokeskuksessa on sekä sosiaali- että terveystoimen professuurit, joiden kautta

11 maakunnalliset sosiaali- ja terveystoimen kehittämistoimet ovat mahdollisia. Yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen ERVA-pohjaisesti on aloitettu. Resursseja ohjataan avohoidon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen. Tavoitteena on laaja-alainen hyvinvointipolitiikka ja sen vaikuttavuuden seuraaminen hyvinvointikertomuksen avulla. Kokkola on mukana TerPS 2 -hankkeessa, jossa seurataan sovittujen indikaattorien avulla hyvinvoinnin kehittymistä. Ennaltaehkäisevään työhön panostamisesta on saatu hyviä tuloksia lastensuojelussa. Sosiaali- ja terveystoimessa sairauspoissaolopäivien lukumäärä on kasvanut 200:lla, mutta ottaen huomioon työntekijöiden lukumäärän kasvun ollaan samalla tasolla kuin vuonna Myönteisintä tilanne on sosiaali- ja vammaispalveluissa, jossa sairauspoissaolopäivien lukumäärä on selvästi laskenut. Sosiaali- ja vammaispalvelut Lastensuojelussa on noudatettu lastensuojelulain edellyttämää ja valtuuston hyväksymää lasten hyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelmassa on määritelty lastensuojelulliset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille Ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön on palkattu määräaikaisesti kolme perheohjaajaa. Myös poliisisosiaalityötä on kehitetty moniammatilliseksi tiimiksi. Näillä panostuksilla on pyrkimyksenä vähentää huostaanottojen tarvetta ja samalla pienentää koko ajan lisääntyviä lastensuojelun sijoituskustannuksia. Aikuissosiaalityötä on kehitetty yhteistyössä osaston muun sosiaalityön kesken sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Lastensuojelun huostaanottojen määrä on vähentynyt alkuvuoden 2012 tilanteeseen verrattuna. Tämä on myös pienentänyt sijoituskustannuksia. Lastensuojeluhenkilöstön kanssa on paneuduttu kehittämään toimenpiteitä huostaanoton sijoitustilanteessa. Tarkoituksena on entistä enemmän pyrkiä pitämään sijoitukset lyhyinä perheeseen kohdennettujen palvelujen avulla. Sijaisperhesijoituksia on pyritty lisäämään lastensuojelulain mukaisesti. Ongelmana on, että halukkaita sijaisperheitä ei ole saatu koulutuksista huolimatta tarpeeksi. Kruunupyyssä lastensuojelulain mukaiset sijoitusmenot ovat laskeneet selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Huostaanottojen määrä on vähentynyt sekä osa sijoitetuista nuorista on siirtynyt jälkihuoltoon. Nuppu-hanke sai osana Kaste-hanketta jatkorahoituksen lokakuuhun 2013 saakka. Nuppu2-hankkeen tarkoituksena on edelleen juurruttaa varhaisen avoimen työn sekä aikuissosiaalityön toimintamallia yhteistyössä lapsiperhetoimijoiden ja toimeentuloturvan kanssa. Hankkeessa toimii perhesosiaalityöntekijä yhteistyökumppaneinaan neuvolan perheohjaaja, lapsiperheiden kotipalvelu ja yhteisöklubi Silta. Uutena osiona hankkeessa on aikuissosiaalityön kehittäminen, jossa ensisijaisesti paneudutaan työttömien aktivointityöhön sekä työttömien terveydenhuollon ja kuntouttavan työtoiminnan prosessien kehittämiseen. Hanke toimii yhteistyössä yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Toimeentulotukimenot ovat kasvaneet johtuen perusosien määrän nostamisesta etenkin yksinhuoltajaperheillä. Uusien toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Vammaispalveluissa on käynnistynyt 6-paikkaisen rivitalon rakentaminen Runeberginkadulle. Asunnot on tarkoitettu kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat asumisohjausta päivittäin. Edelleen Kokkolassa on 15 paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevaa kehitysvammaista ilman palveluasuntoa. Palvelukodille on osoitettu tontti Mesilästä. Rakennuksen suunnittelutyö aloitetaan vuoden 2012 aikana. Vammaispalvelulain mukainen, lakisääteinen henkilökohtaisen avun palvelu ostetaan enenevässä määrin palveluntuottajilta. Ostosopimukset ovat voimassa toukokuuhun Avohuollon ohjaukseen on palkattu yksi tukipalvelutyöntekijä. Kehitysvammaisten Keva-palvelukeskus on muuttanut vuoden alussa uusiin toimintatiloihin. Samalla keskuksen nimi on muutettu toimintakeskus Kompassiksi. 9

12 Vanhusten palvelut Toiminta on perustunut hyväksyttyihin kriteereihin tukipalveluissa, kotihoidossa ja laitosja palveluasumisessa sekä ostopalveluissa. Talousarviossa varatut määrärahat eivät riitä tarvittavien palvelujen tuottamiseen, kun lähtökohtana on oltava lainsäädäntö ja hyväksytyt kriteerit sekä asiakkaiden perusteltu palveluntarve. Kokkolalaisten ja Kruunupyyläisten vanhusten määrä (Sotkan todellinen tilasto) 2009 Kla 2009 Kr 2010 Kla 2010 Kr 2011 Kla 2011 Kr v v yli 85-v yhteensä Kokkola: yli 75-vuotiaita ja Kruunupyy: yli 75-vuotiaita 734 Yli 75-vuotiaden palveluiden %-osuudet verrattuna tavoitteisiin Kokkola Kruunupyy Tukipalvelut Tavoite Tilanne 12/2011 Tilanne 4/2012 Tilanne 8/2012 Tilanne 12/2011 Tilanne 4/2012 Tilanne 8/2012 Palvelu/ asumismuoto Kotona asuvia 91 % 88,7 % 89,4 % 89,4 % 85,6 % 86,0 % 86,0 % Omaishoidontuen saajia 5-6 % 3,8 % 4,2 % 5,3 % 5,3 % Säännöllinen kotihoito 14,5 % 14,5 % 12,9 % 11,4 % 11,7 % 23,0 % 14,3 % Palveluasuminen - 0,7 % 0,6% 0,4 % Tehostettu palveluasuminen 6,5 % 8,7 % 8,15 % 8,4 % 3,7 % 3,7 % 3,4 % Laitosasuminen 1,9 % 1,9 % 1,85 % 1,8 % 10,7 % 10,3 % 10,6 % (Osavuosikatsaukseen 5-8/2012 on päivitetty vuoden 2011 väestöluvut) Asiakkaat on sijoitettu SAS-työryhmän toimesta kriteerien mukaisesti, akuutit sijoitukset tehdään samana päivänä. Asiakkaita on odottamassa asumispalvelupaikkaa alle 20. Kotihoidon palvelun piiriin pääsemiseksi jonotusaika on 1 3 vrk. Kokkola Kruunupyy Omaishoidontuki yli 65-v 210, joista yli 75-v , joista yli 75-v 39 Päivätoiminta 89 asiakasta 44 Kuljetuspalvelu 167 asiakasta 131 Kauppakassi 168 asiakasta - Ateriapalvelu 215 asiakasta 160 Turvapuhelinasiakkaita Ehkot ja palveluohj./kotikäynnit Kokkolassa on 21 omaishoidontuen hakemusta odottamassa käsittelyä. Määrärahan arvioidaan riittävän, kun päätökset tehdään sovittujen kriteerien mukaan. Kruunupyyssä määräraha on riittävä, jonottajia ei ole. 10

13 Henkilöstö Terveyspalvelut Kokkola Kruunupyy Täydennyskoulutus 14 eri koulutusta 14 eri koulutusta Sairaspoissaolot varhaisen tuen malli käytössä, sl määrä vaihtelee yksiköittäin Kehityskeskustelut yksilökesk 50 % yksilökesk 40 % Asiakaspalautteet Terveyskeskussairaala Kotisairaala Haiprot 316 tilastointi ei vielä kattavaa suullisen palautteen osalta Vuosina 2008 ja 2011 myönnettyjen laaduntunnustusten ylläpitoauditointi toteutettiin kesäkuun alussa röntgenissä ja lastenneuvolassa. Terveyskeskus sai erityismaininnan pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksista. AvoHilmon (THL:n tilastointijärjestelmä), potilastietojärjestelmän päivityksen ja osastolääkitysjärjestelmän käyttöönotto sekä sähköisen reseptin käyttöönottoon valmistautuminen ovat työllistäneet koko henkilökuntaa. Terveyspalvelujohtaja Hanna Rinne jäi virkavapaalle Asko Linna aloitti vs. terveyspalvelujohtajana Kesällä lääkäritilanne oli hyvä, mutta heikentyi syksyä kohden. Hoitohenkilöstön saatavuus on ollut huono koko vuoden varsinkin terveyskeskussairaalan puolella. Maaliskuun alussa suljettiin yksi osasto ja sairaansijojen määrä väheni 106:sta 90:een. Suurin osa potilaista on päässyt osastoille jatkohoitoon ilman viivettä, jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta kertyi touko-elokuussa 293, eli vähemmän kuin tammi-huhtikuussa (515 pv) tai vastaavana aikana v.2011 (700 päivää). Erikoissairaanhoidon kanssa on sovittu, ettei lisähintapäiviä laskuteta kesä-elokuulta Ruuhkatilanteita varten on sovittu potilassiirroista Jytan alueen terveyskeskusten osastoille tai Kotipolkuun Kokkolassa. Jyta:n yksiköistä on hoitopäiviä ostettu ajalla 1-8/ päivää (1-4 / pv.) Kotipolusta ostettujen hoitopäivien määrä on kesän aikana lisääntynyt (1-4/ pv, 5-8/ pv) Lisäksi 244 hoitopäivää (1-8/ 2012) on ostettu Hoivakartanosta. Kaikkiaan hoitopäiviä on ostettu 934 hoitopäivää. Kruunupyyn kunnan asukkaita on hoidettu osastoilla tammi-elokuussa 628 hoitopäivää, hoitojaksoja on kertynyt 57. Aivohalvauspotilaita hoidetaan edelleen osastolla 4 alueellisella keskitetyllä mallilla. Hoitopäiviä yksikössä on ollut lähtien 730, potilaita 21 ja hoitojaksoja 23. Näistä jytalaisia on ollut 7 potilasta ja hoitopäiviä 149. Palliatiivisen poliklinikan asiakasmäärä on ajalla 1-8/2012 ollut 52, lääkärillä käyntejä on ollut 43, sairaanhoitajalla 66. Kuukauden kestäneen kesäsulun vuoksi yksikön hoitama potilasmäärä on pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Hoitokontakteja on ollut Suurin osa potilaista on ollut infektiohoitopotilaita. Osastojen toiminnassa ja taloudessa on huomioitava yhden osaston alasajo ja sulku alkaen. Osastojen käyttöaste on ollut keskimäärin 108 %. Alkuvuoden toimintatuotot ovat ylittäneet edellisvuoden vastaavan ajan tuotot n Koko vuoden 11

14 ostopalvelumäärärahat on ylitetty n eurolla elokuun loppuun mennessä. Vuosilomansijaisten määrärahan (koko vuosi ) ylitys, noin euroa, selittyy pääasiassa lääkärien ja varahenkilöstön vuosilomansijaisuuksilla, joihin ei ollut varausta budjetissa. Nettomenot ovat 4 % vuoden 2011 vastaavaa jaksoa suurempi. Vastaanotot Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kesällä toiminta jatkui ilman kesäsulkuja, ainoastaan Ullavan vastaanotto oli suljettuna lääkärin vuosiloman ajan viisi viikkoa. Kesäajan lääkäritilanne oli hyvä, koska sijaisia oli saatavilla. Uusi neuvola-asetus on vaatinut enemmän lääkäriresursseja vuoden alusta. Tästä huolimatta alkuvuoden vastaanottokäynnit lääkäreillä ovat lisääntyneet noin 600 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päiväpäivystyskäynnit lääkäreillä ovat lisääntyneet 20 % ja hoitajilla 30 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tästä voidaan päätellä, että potilaiden ohjaaminen päivystykseen vaatii täsmennystä. Vastaanotolle saatiin palkattua toukokuun alusta kaksi sairaanhoitajaa varahenkilöstöön ja se on turvannut osaamisen tason myös kesällä lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Tiimityö on vakiintunut ja se on koettu toimivaksi malliksi, mikä on lisännyt myös työtyytyväisyyttä ja parantanut oman työn hallintaa. Kehittämistyön painopisteenä on kansansairauksien hoitomalli. Asiakkaiden yhteyden saanti vastaanotoille on parantunut. Puheluihin vastaamisprosentti on n. 80 % ja takaisinsoitot on pystytty toteuttamaan 100 % saman päivän aikana. Kiireettömään hoitoon pääsy on vaihdellut 1 13 päivään (pääterveysasema). Pisin hoitoon pääsy, 28 päivää, oli Lohtajalla. Elokuussa pääterveysasemalla odotusajat olivat 6 13 päivää. Kälviän vastaanoton toiminnasta on vastannut edelleen Attendo. Vastaanoton toimintatuotot ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna eurolla, budjetoituun verrattuna ei olla tavoitteessa. Talousarviossa vuosilomansijaisuuksiin varattu määräraha ( ) on ylittynyt johtuen lääkärien sijaisuuksista, joihin ei ollut varattu määrärahaa. Viranhaltijoiden palkat ylittyvät, koska lääkärien palkkoja ei ole budjetoitu täysimääräisenä, myös lääkäripalvelujen ostot ylittyvät samasta syystä. Hyvästä lääkäritilanteesta johtuen laboratoriokustannukset ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhteispäivystyksen nettomenot ovat nousseet 4,2 %. Koko avohoidon nettomenot ovat 75 % koko vuodelle budjetoidusta. Toimintakulut ovat lisääntyneet vain 0,3 % edellisvuoteen verrattuna. Neuvolat/koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asetuksen mukaiset tarkastukset on tehty neuvolapuolella, mutta resurssien puutteen (psykologi ja perhetyö) takia riittäviä palveluita ei ole voitu antaa erityistä tukea tarvitseville. Myös ryhmätoiminta olisi tarvinnut enemmän resursseja. Lastenneuvolassa vajaus verrattuna valtakunnallisiin suosituksiin on 1,6 henkilöä, äitiysneuvolassa vajaus on 1,4 henkilöä. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa luokkakohtaisia tarkastuksia on jäänyt tekemättä n. 500 oppilaalle. Terveydenhoitajavajaus on kouluterveydenhuollossa yksi henkilö ja opiskelijaterveydenhuollossa kaksi henkilöä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja on kehitetty yhdessä sosiaalipuolen ja sivistystoimen kanssa. Neuvolatoimintaan ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon on nimetty vastuulääkärit ja lisätty lääkärien työpanosta, mikä on selvästi parantanut yksiköiden toimintaa. 12

15 Toimintakulut ovat noin 10 % alle budjetoidun. Lisäystä edellisvuoden kuluihin on noin 2,3 %. Toimenpideyksiköstä on puuttunut vastuulääkäri. Tähystystutkimusten jonotilanne on suhteellisen hyvä. Rasitusergometriatutkimuksissa saattaa odotusaika joissakin tapauksissa venyä liian pitkäksi (enimmillään 5 kk). Ikäneuvola A-klinikka ja Nuotta Suun terveydenhuolto Kuntoutus Ikäneuvolan toiminta on vakiintunut. Kohdeväestö on ottanut toiminnan positiivisesti vastaan. A-klinikkaa ja Nuottaa on työllistänyt uuden päihdekeskuksen suunnitteluun osallistuminen. Suun terveydenhuollossa virat ja toimet ovat olleet täytettyinä. Tästä huolimatta osa asiakkaista on jonottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta (hoitotakuuvaatimus). Aluehallintovirastolle on annettu selvitys suun terveydenhuollon jonotilanteesta. Esim. maaliskuussa 2012 yli puoli vuotta jonottaneita oli vajaa sata ja jonossa oli kaikkiaan yli 1200 potilasta. Tilojen puute vaikeuttaa suun terveydenhuollon järkevää ja taloudellista kehittämistä. Tilanne paranee keväällä 2013, kun Koivuhaan hammashoitola valmistuu. Käynnit vähenivät Kokkolan alueella edellisvuoteen verrattuna noin 900 käynnillä ja Kruunupyyssä lähes 1400 käynnillä. Käyntimäärien väheneminen johtui henkilökunnan eri syistä aiheutuneista poissaoloista. Kokkolassa käyntimäärien lasku kohdistui pääsääntöisesti 6 18 vuotiaisiin. Toimintatuotot ovat lisääntyneet 3,5 % edellisvuoteen verrattuna, mutta ovat jäljessä budjetoidusta n. 7 %. Toimintakulujen lisäys on 0,4 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenot ovat vähentyneet edellisvuodesta 0,7 %. Aivohalvauspotilaiden alueellinen kuntoutusyksikkö on lisännyt toimintana terapiapalveluiden tarvetta, mikä on hoidettu ostopalveluna. Uutena toimintana on aloitettu yhteinen lasten motoriikkaryhmä. Apuvälinetilojen puutteellisuus vaikeuttaa toimintaa ja aiheuttaa vaaratilanteita. Puheterapiassa hoitotakuu toteutuu uuden puheterapeutin viran täyttämisen jälkeen myös ruotsinkielisten osalta. Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti, ostopalveluissa on alitettu edellisvuoden kustannukset. Toteutuma ostopalveluissa on vuonna 2012 noin euroa alle viime vuoden vastaavan ajankohdan. Talouden toteutuminen Tammi-elokuun kulukehitys on positiivinen sekä Kokkolassa että Kruunupyyssä, vaikka talousarvion tavoitteita ei saavutetakaan. Toimintakulujen kasvu on merkittävästi pienempää kuin nykymuotoisen toimintamallin alkuvuosina Noin 6 8 %:n kulukasvusta kuntaliitosvuosina on päästy nyt noin 4 %:n kasvulukuihin. Kokkolan toiminta / keskeiset havainnot Hallinto - Henkilöstöjärjestelyt ovat pienentäneet hallinnon kuluja (-1,9 %). Budjetoimattomien hankkeiden kulut näkyvät budjetin toteutumisseurannassa ylityksinä. Näiden hankkeiden tuotot kertyvät myöhemmin. 13

16 Sosiaalityö - Lastensuojelun kulukasvu on edelleen korkea (10 %), mutta nousu on tasaantunut huomattavasti viime vuoden lopun 25 %:n tasosta. Lastensuojeluun ja perhetyöhön on saatu lisää resursseja. Turvakotitoiminnan ostopalvelut ovat kasvaneet selvästi budjetin tavoitteista poiketen. Turvakodin palveluiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Perustoimeentulotuen menot ovat kasvaneet noin 9 % johtuen lähinnä lakimuutosten myötä korotetuista tukisummista. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen käytetyt määrärahat ovat 17 %:n kasvussa. Budjetti on viime vuoden tasolla. Vammaispalvelut - Vammaisten asumispalveluiden ostopalveluissa alkuvuoden määrärahojen käyttö on ollut talousarviota pienempi. Määrärahoja on säästynyt, koska paikkoja on ollut vapaana. Vammaisten taloudellisen tuen tarve ja määrärahojen käyttö on edelleen kasvussa. Nousua viime vuoteen on 33 % johtuen kuljetuspalveluiden ja henkilökohtaisen avun tarpeen kasvusta. Vanhustyö - Vanhustyön määrärahojen käytössä näkyy pitkään tehty määrätietoinen tehostamistyö ja palvelurakenteiden muutos. Koko vanhustyön kulukasvu oli 3,0 %, vaikka alkuvuonna maksettiin ylimääräinen kertakorvaus kaikille työntekijöille ja Honkaharjun uusi osasto aloitti toimintansa maaliskuun alussa. Kotihoidon menot ovat kasvaneet 2,7 %. Kotihoidossa on tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia, joilla kulukehitystä on saatu hillittyä huolimatta hoitoketjun paineista. Vanhusten omaishoidon tuen menot kasvoivat 12 % viime vuodesta, joten valtuuston ja lautakunnan edellyttämät tavoitteet ovat toteutuneet. Kaikille kriteerit täyttäville hakijoille on tällä hetkellä voitu myöntää omaishoidon tukea. Vanhustyön tuotot ovat kasvaneet tammi-elokuussa 3,3 %, joka ennakoi talousarviossa pysymistä. Perusterveydenhuolto - Avohoidon kulukasvu yhteensä on laskenut selvästi alkuvuoden luvuista. Kulukasvu tammi-elokuussa oli keskimäärin 1,1 %. Budjetin tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta. Yhteispäivystyksen menot ovat kasvaneet selvästi keskimääräistä enemmän eli 6,1 %. Vuodeosastotoiminnan kulukasvu on ollut perusterveydenhuollossa suurinta (+5,9 %). Kasvun vaikutuksia tasaa toimintatuottojen kasvu. Osastomuutosten vaikutukset toimintaan ja kustannuksiin ovat nähtävissä pidemmällä aikavälillä. Osastojen korkea kuormitus ja asiakasrakenne vaikuttavat kustannuksiin. Suun terveydenhuollon kasvu on ollut +0,4 %, mutta sekin on talousarvioon nähden liian korkea. Erikoissairaanhoito - Erikoissairaanhoidon menokasvu oli tammi-elokuussa selvästi alkuvuotta pienempi (+3,2 %). Menot olivat kuitenkin euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tilastoitavien käyntien määrä tammi-heinäkuussa erikoissairaanhoidossa on vähentynyt medisiinisellä tulosalueella yli -4 % ja operatiivisella tulosalueella pysynyt ennallaan. Kasvua on lähinnä psykiatrian tulosalueella, jossa käyntien määrä on kasvanut 14 % viime vuodesta. Hoitopäivien kokonaismäärä on laskenut -3,7 % ja hoitojaksojen määrä on pysynyt ennallaan. Keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt noin -4 %, mutta Kokkolan keskimääräinen hoitoaika (4,4 vrk) ylittää edelleen selvästi sairaanhoitopiirin muiden kuntien luvut. Kruunupyyn toiminta / Keskeiset havainnot Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen tuotot ovat kehittyneet odotusten mukaisesti. Kulukasvu on ollut maltillista erikoissairaanhoitoa (+5,5) sekä sosiaali- ja vammaispalveluja (+6,6 %) lukuun ottamatta. Perusterveydenhuollon kulut ovat jopa laskeneet viime vuodesta ja vanhustyön kulut ovat 2,3 %:n kasvussa. Kulujen kokonaiskasvu oli tammielokuussa +3,4 %. Hallinto - Kehitys vastaa budjetin tavoitteita. 14 Sosiaalityö - Lastensuojelun menokehitys on tasaantunut huomattavasti. Menot ovat pienentyneet noin 7 prosentilla. Sijaishuollossa näyttää tapahtuneen käänne parempaan johtuen lähinnä huostaanottojen päättymisestä. Päihdehuoltoon Kruunupyy käytti alkuvuonna noin euroa, kun viime vuonna menot olivat vastaavana aikana 6 euroa. Yksittäistapaukset nostavat ainakin väliaikaisesti päihdehuollon menoja. Pakolaistoiminnan kulut olivat viime vuoden tasolla. Toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen käytettiin 26 % enemmän rahaa kuin viime vuonna. Näissä avustuksissa on nähtävissä selvä tukitason nousu.

17 Vammaispalvelut - Kulukasvu on ollut +6,4 %, joka on merkittävästi budjetin tavoitteita suurempi. Kruunupyyssäkin suurimmat poikkeamat tavoitteista ovat vammaisten henkilökohtaisessa avussa, muissa tukipalveluissa ja kuljetuspalveluissa. Lisäksi vammaisten asumispalveluiden menot ovat kasvaneet esim. Kårkullan hinnankorotusten takia. Vanhustyö - Vanhustyön taloustilanne on hyvä. Menokasvu on kokonaisuutena erittäin pieni (+ 2,3 %) ja se painottuu kotihoitoon ja omaishoidon tukeen. Palveluasumisessa kulut ovat viime vuotta alemmalla tasolla. Osasyy kulukehitykseen ovat jatkuvat vaikeudet henkilöstön ja sijaisten saatavuudessa. Kruunupyyssä avataan uusia asumispalvelupaikkoja alkaen, mikä nostaa loppuvuoden kulukasvua. Uudet yksiköt korvaavat osittain nykyisiä paikkoja muissa palvelutaloissa. Kotihoitoon käytettiin noin 12 % ja omaishoidon tukeen noin 4,5 % viime vuotta enemmän rahaa. Kotihoidossa kasvu selittyy osittain toiminnan uudelleen järjestelyillä. Perusterveydenhuolto - Avohoidon tuotot ovat kasvaneet noin 4 %. Kulut ovat pienentyneet viime vuodesta, mikä johtuu lähinnä kertaluonteisesta it-hankinnasta vuonna 2011 (vaikutus n ) sekä hoitotarvike- ja lääkekustannusten alenemisesta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin on käytetty viime vuotta vähemmän rahaa. Taloustilanne on kokonaisuutena hyvä. Suun terveydenhuollon menot ovat myös laskeneet verrattuna viime vuoden tammi-elokuuhun. Vähennystä on sekä henkilöstömenoissa (hammaslääkäreitä vajaalla työajalla) että palveluiden ostoissa. Erikoissairaanhoito - Kokonaiskasvu viime vuoteen on 5,5 %. Kasvu on kiihtynyt alkuvuodesta ja painottunut Malmin sairaalan käyttöön (+22 %). Kiurun laskutus on kasvanut 4,9 %. Vertailussa on huomioitava, että vuoden alusta yhteispäivystyksen kustannukset on siirretty perusterveydenhuollon avohoitoon. Talousennuste koko vuodelle Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen koko vuoden talousennusteen mukaan alkuperäisen talousarvion toimintakulut tulevat ylittymään eurolla (+5,9 %) ja toimintatuotot tulevat alittumaan eurolla (-1,6 %). Nettoylitys on arvion mukaan euroa (+6,8 %). Kulujen ylityksestä erikoissairaanhoidon osuus on euroa, sosiaalitoimen osuus on euroa ja perusterveydenhuollon osuus on euroa. Kruunupyyn toimintakulujen talousarvio ylittyy arvion mukaan eurolla. Erikoissairaanhoidon osuus ylityksestä on euroa. 15

18 OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 OPETUS- JA KASVASTUSLTK Sivistyskeskus Toimintatuotot ,5 % ,0 % Toimintakulut ,6 % ,5 % TOIMINTAKATE ,6 % ,6 % Varhaiskasvastus Toimintatuotot ,9 % ,6 % Toimintakulut ,9 % ,8 % TOIMINTAKATE ,2 % ,3 % Perusopetus Toimintatuotot ,5 % ,3 % Toimintakulut ,0 % ,7 % TOIMINTAKATE ,0 % ,9 % Erityisopetus Toimintatuotot ,0 % ,3 % Toimintakulut ,5 % ,9 % TOIMINTAKATE ,9 % ,0 % Lukio ja muu toinen aste Toimintatuotot ,3 % ,6 % Toimintakulut ,1 % ,4 % TOIMINTAKATE ,2 % ,2 % Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,6 % ,4 % Toimintakulut ,0 % ,2 % TOIMINTAKATE ,4 % ,0 % OPETUS- JA KASVASTUSLTK YHT Toimintatuotot ,6 % ,4 % Toimintakulut ,2 % ,7 % TOIMINTAKATE ,9 % ,9 % Nettositovat: Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,6 % ,4 % Toimintakulut ,0 % ,2 % TOIMINTAKATE ,4 % ,0 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,1 % ,0 % Toimintakulut ,3 % ,8 % TOIMINTAKATE ,9 % ,9 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistyskeskus Sivistystoimen strategia ja tulosalueiden strategiat ovat ohjanneet toimialan kehittämistä. Sivistyskeskus on koordinoinut eri tulosalueiden hankehakemuksien valmistelua ja saatujen rahoituspäätösten mukaisesti niitä on käynnistetty. Tuottavuusohjelman tavoite on tämän osalta ylitetty ja hankerahoitusta on saatu enemmän kuin edellisvuonna. Opetustoimen hankerahoituksen taso oli elokuussa ,4 miljoonaa euroa. Henkilöstön täydennyskoulutus on edennyt suunnitelmallisesti. Sivistystoimen toinen johtamisen erityisammattitutkinto -koulutus on käynnissä ja ohittanut koulutuksen puolivälin. Opetustoimessa vuonna 2003 aloitettua uusien työntekijöiden mentorointikäytäntöä on levitetty kaikille sivistystoimen tulosalueille. Kolme moniammatillista ryhmää aloitti keväällä ja varhaiskasvatuksen ryhmien aloitusta on valmisteltu alkusyksyyn. Sivistystoimen henkilöstön ja erityisesti opetushenkilöstön rekrytoinnissa on käytetty KuntaRekry-ohjelmaa. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on aloitettu. 16 Sivistyskeskuksen sähköistä asiakaspalvelua on kehitelty edelleen. Esiopetukseen ja

19 Varhaiskasvatus Perusopetus perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautumiset onnistuivat hyvin Wilma-ohjelman kautta. Wilma-ohjelman käyttö on aloitettu esiopetuksessa. Sivistyskeskuksen tiloissa Rantakatu 16:ssa käynnistyi heinäkuussa korjaustoimenpiteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. 6. kerros suljettiin ja työntekijät siirrettiin väliaikaisiin vuokratiloihin. Väliaikaiset tilaratkaisut vaikuttavat sivistyskeskuksen palvelukykyyn ja työviihtyvyyteen. Aikataulun mukaan 6. kerroksen korjaus valmistuu marraskuun lopussa. Sen jälkeen 5. kerroksen korjaustyöt alkavat ja valmistuvat helmikuun 2013 lopussa. Varhaiskasvatuksen tulosalueella toinen vuosikolmannes oli kiireinen. Lasten hyvä syntyvyys ja Kokkolan maan keskiarvoa pienempi työttömyysprosentti näkyvät varhaiskasvatuksen kulujen ja hoitosopimusten kasvuna. Toukokuussa päivähoitosopimuksia oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin (1951 sopimusta). Kesän (kesä-, heinä-, elokuu) ajaksi toimintoja oli supistettu, mutta tarpeenmukaiset varhaiskasvatuspalvelut oli järjestetty. Kesäaikana oli myös kokeilu päivähoidon kesäajan maksuttomuudesta. Maksuttomuus edellytti asiakkaalta, että päivähoitopaikkaa ei käytetä. 417 lasta käytti tätä mahdollisuutta ja varhaiskasvatus ei tarvinnut kesäaikana sijaisia lainkaan. Myöhemmin saadaan tarkempaa tietoa mahdollisista muista kustannusvaikutuksista. Päivähoitopalveluja on järjestetty koko kuluvan vuoden tarpeen mukaan molemmille kieliryhmille ja subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen on pystytty vastaamaan, vaikka se on ollut erittäin haasteellista. Palveluja on järjestetty mahdollisimman kustannustehokkaasti ja taloutta on seurattu järjestelmällisesti varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen johtoryhmissä sekä opetus- ja kasvatuslautakunnassa. Päivähoidon järjestäminen on kuitenkin vaatinut henkilökunnan palkkaamista, jotta on pystytty täyttämään päivähoitoasetuksessa vaadittavat normit. Varhaiskasvatuksen strategiaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Viimeisimpänä toimenpiteenä on valmisteltu mentorointia. Uusien työntekijöiden mentorointi on alkanut varhaiskasvatuksessa elokuussa neljän ryhmän voimin. Varhaiskasvatuksessa on tehty arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti. Jatkuvana arvioinninkohteena on päivähoidon aloittamisen arviointi, joka on koottu kesällä. Täydennyskoulutusta on järjestetty koulutusohjelman mukaisesti, jotta täydennyskoulutusvelvoite saadaan täytettyä. Jet-koulutus on jatkunut. Varhaiskasvatus on jatkanut ja tehostanut KuntaRekry-ohjelman käyttöä. Nahkurin päiväkodin omien tilojen remontointi on valmistunut, ja henkilökunta ja lapset ovat päässeet muuttamaan päiväkodin omiin tiloihin elokuun alkupuolella. Päiväkodista vähentyi päivähoitopaikkoja 14. Kokkola-tuen ja kotihoidon tuen tilanne on säilynyt viime vuoden tasolla, joka on pienempi kuin esimerkiksi vuonna Varhaiskasvatuksen tilastrategia valmistui elokuussa. Strategia on tehty huomioiden opetustoimen vastaava strategia. Strategian tekemisessä on tehty yhteistyötä opetustoimen ja muiden kaupungin sisäisten tahojen kanssa. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä oli syyslukukauden 2012 alussa oppilasta, mutta luvusta puuttuvat lisäopetuksen eli 10. luokan oppilasmäärä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella voitiin suuria opetusryhmiä edelleen pienentää ja kuluvan vuoden hankerahoitus oli edellisvuotta selvästi suurempi, euroa. Sillä voitiin järjestää n. 250 tuntia opetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen on tehty perusopetuslain muutoksen (2011) ja opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden muutosten mukaisesti. 17

20 Erityisopetus Oppimisen kolmiportainen tuki on otettu käyttöön ja muutoksen tueksi on julkaistu Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja. Lainmukainen toiminta edellyttää lisäresursseja, joita ei kuluvan vuoden talousarvioon saatu riittävästi. Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuksen tulevasta tuntijaosta ja opetussuunnitelmauudistusta valmistellaan. Opetustoimen investointiohjelmaan sisältyneet hankkeet eivät ole edenneet toivotun aikataulun mukaisesti. Koulujen sisäilmaongelmia on tutkittu edelleen ja ne laajenivat. Vakavimmat ongelmat ovat Torkinmäen koulussa, jonka terveysviranomaiset sulkivat huhtikuun alussa ja koululle järjestettiin väliaikaiset tilat kevään ajaksi. Syyslukukauden alussa koululla ei ollut käytössä luvattuja parakkitiloja, ja tilanne on jatkunut vaikeana. Isokylän koulu tyhjennettiin myös korjaustöiden takia ja se sai syyslukukauden alussa parakkitilat käyttöönsä. Yhteenvetona voi todeta, että Kokkolan koulutilojen ongelmat olivat vielä syyslukukauden 2012 alussa pahemmat kuin koskaan ennen. Väliaikaiset koulutilaratkaisut aiheuttavat määrärahojen ylityksen ja lisämäärärahatarpeen, jonka suuruus selviää syksyn 2012 aikana. Koulujen rakennushankkeiden suunnittelua varten perustetut suunnitteluryhmät ovat jatkaneet työtään. Isokylän koulun suunnittelu on edennyt monitoimitalon suunnitteluksi, joka on edennyt arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen puhton pohjalta. Lucina Hagmanin koulun suunnittelu on edennyt sivusuunnittelijoiden kilpailutusvaiheeseen. Torkinmäen koulun suunnittelu on edennyt hitaammin, koska vanhan koulurakennuksen kunto osoittautui niin heikoksi, että taloudellisinta on purkaa se kokonaan ja korvata uudisrakennuksella. Haasteena on toisaalta kaupungin vaikea taloustilanne ja toisaalta se, että suunnittelussa tulee pyrkiä tulevaisuuden kannalta kestäviin ratkaisuihin ja muunneltaviin oppimisympäristöihin. Perusopetuksen tulosalueella on käynnissä 25 kehittämishanketta, joita koordinoi kehittämispäällikkö. Uusia hankehakemuksia on valmisteltu joko aikaisempien jatkohankkeiksi tai uusiin hankkeisiin. Myönteiset päätökset tulivat taiteen perusopetuksen arviointihankkeeseen, joka liittyy taiteen perusopetuksen kehittämistyöhön. Suurin osa hankkeista on suomenkielisen perusopetuksen alueella. Ruotsinkielisessä opetustoimessa jatkuu valtakunnallisena koordinointihankkeena oppimisympäristö- ja kansainvälisyyshankkeiden koordinointi vuoteen 2013 saakka. Lisäksi projektikoordinaattori järjestää hankkeille tapahtumia, auttaa eri hanketoimijoita verkostoitumaan ja antaa käytännön tukea hanketoimintaan. Eri kulttuuri- ja kieliryhmien opetusta on järjestetty 27 oman äidinkielen ryhmässä kaikkiaan 10 kielellä. Iltapäiväkerhotoiminta kattaa lähes kaikki 1 6 luokkien koulut ja on jatkunut aikaisempaan tapaan joko kaupungin tai yhteistyökumppanien järjestämänä. Kerhotoiminnan kehittämishankkeeseen on saatu tuntuva valtionavustus ja sen puitteissa voidaan edelleen tarjota monipuolista kerhotoimintaa. Perusopetuksessa erityisen tuen tarve on ollut edelleen kasvussa lähinnä 1. luokalle tulevien erityistä tukea vaativien oppilaiden määrän kasvun takia. Lisää taloudellisia paineita luo lainsäädännön mukainen velvollisuus järjestää oppilaalle oppimisessa tarvittavaa tukea välittömästi tuen tarpeen ilmetessä. Erityinen tuki tulee järjestää ensisijassa oppilaan lähikoulussa, inklusiivisen, kaikille yhteisen koulun, periaatteen mukaan. Oppilaiden oppimis- ja keskittymisvaikeuksien sekä oppimisvalmiuksien arviointia on voitu tehdä tyydyttävästi, osittain ostopalvelun avulla. Toinen koulupsykologin toimi on edelleen täyttämättä hakijoiden puutteen takia, mutta tilannetta helpottaa psykologiharjoittelijan saaminen. Erityisopetuksen kehittämisessä on edetty suunnitelmallisesti ja oppimisen tuen kolmiportaista mallia on pantu käytäntöön käsikirjan avulla. Konsultoiva erityisopettaja on toiminut helmikuun alusta alkaen koulujen tukena. Konsultointityö on painottunut 7 9 vuosiluokkien kouluihin. Koulunkäyntiavustajien määrää ja tuntimääriä on koordinoitu työryhmässä. Avustajien 18

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on alkuvuonna ollut palvelurakenteen optimaalinen kehittäminen yhteistyössä Kiurun

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1. 31.8.2014 OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1. 31.8.2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Kansilehden kuva: Elina Paavola Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2014 tot % ta 1.1.-31.8.2013 TP

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot