LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus

2 Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien johtaminen (BPM) on tärkeä osa kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä, joka lähtee organisaation visiosta ja strategiasta. BPM:n avulla pyritään kuvamaan ylätasolla rajapinnat ja riippuvuudet prosessin kaikkien toimijoiden, ihmisten, informaation ja tietojärjestelmien suhteen. Usein BPM-hankkeet sisältyvät tai johtavat prosesseja tukevien tietojärjestelmien kehittämis- ja integrointihankkeisiin, joilla pyritään esimerkiksi automatisoimaan prosesseja. Digian liiketoimintaprosessien kehittämisen palvelut ovat toimiala- ja teknologiariippumattomia. Palveluista voidaan valita kuhunkin asiakas tarpeeseen parhaiten soveltuvat palvelut ja hyödyntää asiakkaiden olemassa olevia tietojärjestelmiä. Tarvittaessa Digia voi tehdä esiselvityksiä tai suosituksia asiakkaalle parhaiten soveltuvista BPM-järjestelmistä sekä hyödyntää Digian vahvaa kumppaniverkostoa järjestelmien toimittamisessa. Liiketoimintaprosessien kehittäminen Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Tekniset BPM-palvelut Digian liiketoimintaprosessien johtamispalvelut on jaettu kolmeen osaan: Liiketoimintaprosessien kehittämispalvelu, jossa tavoitteena on valittujen liiketoimintaprosessien kehittäminen, prosessissa tunnistettujen haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen sekä tavoiteprosessien kuvaaminen. Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen, joka sopii tilanteeseen, jossa on tunnistettu tarve tietyn prosessia tukevan tietojärjestelmän kehittämiselle ja halutaan kuvata tietojärjestelmän toimintaperiaatteet. Tekniset BPM-palvelut ja prosessien ajoympäristöt (BPP =business process platform) sekä niihin liittyvien työnkulkujen kuvaaminen. Tässä palvelukuvauksessa kuvataan liiketoimintaprosessien kehittämispalvelun sisältö. Tietojärjestelmän prosessien kehittämispalvelu on esitetty omassa palvelukuvauksessa. Tavoite Liiketoimintaprosessit ovat aina asiakaslähtöisiä. Liiketoimintaprosessien kehittäminen tuo asiakasnäkökulman konkreettisesti mukaan organisaation liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistyöhön. Liiketoimintaprosessien johtamisen tavoitteena on lisätä organisaation kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin ja muuttuviin markkinoihin (ketteryys) sekä parantaa organisaation tehokkuutta ja prosessien läpinäkyvyyttä. Lisäksi BPM:n tavoitteena on parantaa liiketoi-

3 Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 3 minnan ja IT:n välistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa, mikä on haaste monessa organisaatiossa. Nykyään prosessit eivät toimi pelkästään oman organisaation sisällä, vaan eri sidosryhmät ovat prosessin kannalta merkittäviä toimijoita. Kumppanit ja alihankkijat voivat vastata jostain prosessin toiminnoista ja prosessien ulkoistaminen on jatkuvassa kasvussa. Sidosryhmien välisen yhteistyön ja tietojen välityksen tulee olla saumatonta, mikä nostaa prosessien ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämistyön vaatimustasoa ja tärkeyttä. Prosessien kehittämisen yleinen tavoite on organisaation ketteryyden lisääminen. Avain siihen on yhtenäisten BPM-kehittämismenetelmien, standardien ja työkalujen hallittu käyttö sekä hyvin johdettu kehitysorganisaatio. Tänä päivänä olennainen osa liiketoimintaprosessien johtamista ja kehittämistä ovat erilaiset BPM-järjestelmät (BPM Suite). BPM-järjestelmät mahdollistavat liiketoimintaprosessien mallintamisen ja johtamisen liiketoiminnan näkökulmasta sekä prosessien automatisoinnin ja tehokkaan mittaamisen IT:n näkökulmasta. Hyödyt Digian tarjoamat liiketoimintaprosessien kehittämispalvelut mahdollistavat liiketoiminnan mukauttamisen vastaamaan nopeasti nykymaailman muuttuviin tarpeisiin. Liiketoimintaprosessien kehittäminen auttaa hahmottamaan koko arvoketjun kokonaisuutena. Prosessien analysointi sekä pullonkaulojen, riskien ja keskeisten osaamistarpeiden tunnistaminen edesauttavat prosessien ja palveluiden tuottavuuden kehittymistä. Tavoitteena on löytää tehokkaimmat toimintatavat ja tietojärjestelmäpalvelut, joilla vastata liiketoiminnan haasteisiin. Prosessien kehittäminen myös tehostaa liiketoiminnan organisointia. Se auttaa eri sidosryhmien roolien ja vastuiden määrittämisessä, prosessien välisistä rajapinnoista sopimisessa ja IT-järjestelmien kehittämisessä kokonaisvaltaisesti. Samalla organisaation sisäinen yhteistyö lisääntyy siirryttäessä toiminto- ja yksikkökeskeisestä ajattelusta kohti prosessiohjattua toimintatapaa. Digia tarjoaa myös toimintamallit ja menetelmät prosessien ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen, mikä varmistaa tehokkaan muutosjohtamisen ja parhaan mahdollisen hyödyn saavuttamisen tehdystä prosessien kehitystyöstä. Lopputulokset Palvelun lopputulokset sovitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tyypillisesti liiketoimintaprosessien kehittämisen lopputuloksena syntyy: Analyysi nykyisistä liiketoimintaprosesseista sekä niiden laadusta, tehokkuudesta, käytetyistä mittareista ja muutostarpeista Tavoitetilan prosessikaaviot, joista ilmenevät prosessiin osallistuvat toimijat ja heidän vastuunsa sekä keskinäiset tietovirrat, prosessissa käytettävät tietojärjestelmät ja rajapinnat muihin prosesseihin BPM-kehityssuunnitelma, jossa määritetään tavoitteet, resurssit, toimenpiteet, menetelmät ja työkalut (BPMjärjestelmät), joilla prosessien kehittämistyötä tehdään Karkean tason tiekartta (Road Map), jossa kuvataan prosessien kehittämisen ja liittyvien palveluiden ja järjestelmien kehitystyön eteneminen Suunnitelma prosessien jatkuvan kehityksen organisoimisesta. Suunnitelmassa määritetään roolit ja vastuut prosessien kehittämisestä ja jatkuvasta mittaamisesta sekä muutoksenhallinnasta saadut suurimmat hyödyt Edellytykset ja vastuut Liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessien kehittäminen tulee olla sidoksissa organisaation strategiaan ja asetettuihin tavoitteisiin. On erittäin tärkeää, että organisaation ydinprosessien omistajat, ylin johto, ovat sitoutuneita liiketoimintaprosessien kehityshankkeisiin. He antavat suunnan ja uskottavuuden kehitystyölle. Asiakkaan vastuulla on tarjota liiketoimintaprosessien kehittämisen projektin käyttöön liiketoiminnan asiantuntemus, jota tarvitaan projektin toteutukseen. Toimeksiannon luonteesta johtuen projekti edellyttää asiakkaalta merkittävää työpanosta. Usein oman työn ohessa tehty BPM-kehitystyö etenee hitaasti ja heikoin lopputuloksin. Ulkopuolelta ostettu palvelu säästää aikaa ja rahaa. Digian tarjoamat BPM-palvelut mahdollistavat asiakkaan asiantuntijoiden keskittymisen oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Digian asiantuntijoilla on ymmärrys tuottaa oikeantasoiset kuvaukset, jotka palvelevat liiketoiminnan konkreettisia tarpeita. BPM-asiantuntijat vastaavat kokonaisvaltaisesti BPM-hankkeen läpiviennistä sopimuksen mukaan (workshopit, dokumentointi, työkalut jne.). Työssä hyödynnetään vahvaa toimialaosaamista ja alan parhaita käytäntöjä, jolloin laadukkaat lopputulokset saadaan aikaan nopeasti ja tehokkaasti. Digian asiantuntijat vastaavat työpajojen vetämisestä, lopputulosten dokumentoinnista sekä projektin läpiviemisestä sovitussa aikataulussa. Asiantuntijat tutustuvat tarjolla olevaan kirjalliseen materiaaliin ja hyödyntävät kokemustaan aikaisemmista projekteista. Asiakkaan asiantuntemusta kerätään työpajoissa ja työkokouksissa. Palvelun toimitusprosessi ja menetelmät Kokonaiskuva Liiketoimintaprosessien kehittäminen lähtee liikkeelle strategiasta johdettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden asettamisella proses-

4 Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 4 sien kehittämiselle ja kehittämishankkeelle. Prosessien kehittäminen jakautuu kuvan mukaisesti viiteen vaiheeseen. lähdetään työstämään eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa. Näin päästään parhaiten liikkeelle ja pureudutaan suoraan asiaan. Aluksi rajataan, kuinka kauas tulevaisuuteen tavoitetila määritetään. Jatkuva kehitys Tavoitteiden asettaminen Prosessien nykytilan ja tarpeiden läpikäynti Lisäksi otetaan huomioon, onko toimialalla tulossa merkittäviä muutoksia, esimerkiksi lainsäädännössä. Olennaista on myös tunnistaa, miten tietojärjestelmät voivat parantaa prosessien tehokkuutta tulevaisuudessa. Tavoitetilan kuvaamisen yhteydessä määritellään myös prosessien mittarit, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa seurata ja ohjata prosessien laatua ja tehokkuutta paremmin. Road map tavoitetilaan pääsemiseksi Tavoitetilan prosessien määrittely Road Mapin suunnittelu ja tulosten esittely Kun tavoitetilan prosessit on määritelty, suunnitellaan useamman vuoden päähän ulottuva tiekartta (Road Map), jossa kuvataan karkealla tasolla, kuinka palveluja ja järjestelmiä kehitetään. Keskeinen tehtävä on linkittää liiketoiminta ja järjestelmäkehitys toisiinsa. Projektin tavoitteiden tarkentaminen ja projektin käynnistäminen Projektin alussa tarkennetaan projektin tavoitteet ja viimeistellään projektisuunnitelma asiakkaan ja toimittajan yhteistyönä. Projektin aluksi järjestetään kick-off -tilaisuus, johon osallistuvat avainhenkilöt sekä asiakkaan että toimittajan puolelta. Projektin aluksi projektiin osallistuville voidaan myös järjestää koulutustilaisuus liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja prosessien kuvaamisesta. Nykytilanteen ja tarpeiden läpikäyminen Varsinainen liiketoimintaprosessien kehittäminen käynnistyy nykyisten liiketoimintaprosessien ja niihin liittyvien tarpeiden kartoittamisella ja läpikäynnillä. Tavoitteena on selvittää, missä ollaan ja mihin halutaan päästä. Jo olemassa olevat kuvaukset käydään läpi ja päivitetään tarpeen vaatiessa. Mikäli nykytilan prosesseja ei ole kuvattu aikaisemmin, kuvataan ne karkealla tasolla. Jos ei ole tietoa nykyisten prosessien kulusta, niihin sitoutuvista resursseista ja lopputuloksista, on lähes mahdotonta määritellä prosessin tavoitetilaa ja tulevaisuuden tavoitteita. Vaiheen tavoitteena on saada kokonaiskäsitys prosessien nykytilasta sekä niihin liittyvistä haasteista ja kehittämiskohteista. Keskeinen tehtävä on prosessien sidosryhmien tunnistaminen ja heidän välillään kulkevien tietovirtojen kartoittaminen. Vaiheen aikana kerätään tietoa ennakoitavissa olevista muutostarpeista sekä tunnistetaan olemassa olevien prosessien vahvuudet myöhempää analysointia varten. Lisäksi selvitetään, kuinka nykyprosessien laatua, asiakastyytyväisyyttä ja kustannustehokkuutta mitataan. Tavoitetilaprosessien määrittely Digian asiantuntijat tekevät edeltävän vaiheen lopputulosten perusteella ensimmäisen hahmotelman tavoitetilan prosesseista, joita Tavoitetilan prosessista tunnistetaan uudet tai muutosta vaativat osat, ja kunkin osan toteuttamisen edellyttämät jatkotoimenpiteet kuvataan lyhyesti. Lisäksi arvioidaan eri toimenpiteiden tärkeys, kuvataan jatkotoimenpiteiden muodostama kokonaisuus ja aikataulu yleisesti, sekä määritellään toimenpiteiden toteuttamisen vastuut karkeasti. Tässä vaiheessa on tärkeää, että keskeiset tulokset esitellään asiakkaan avainhenkilöille, jotta varmistetaan prosessien kehityksen jatkuminen ja organisointi myös jatkossa. Prosessien jatkuva kehitys ja hallinta Monissa prosessitutkimuksissa on todettu, että prosessien kehittämisen suurin haaste on prosessien jalkauttaminen ja prosessien jatkuvan kehittämisen tason saavuttaminen. Perinteisesti prosessien kehittämishankkeet on tehty projektiluontoisesti oman työn ohella. Projektit on koettu raskaiksi ja lopputulokset ovat hautautuneet mappeihin. Varsinaiset muutokset organisaation toimintaan ovat jääneet toteutumatta. Pelkkä prosessien kuvaaminen projektiluontoisesti ja uuden järjestelmän käyttöönotto ei kanna pitkälle. Prosessien johtaminen ja kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja se vaatii kurinalaisuutta organisaatiolta. Liiketoimintaprosessien kehittäminen vaatii paljon aikaa ja paneutumista, mutta samalla on hoidettava myös arkirutiinit. Keskeinen osa prosessien kehittämisprojektia on tehdä suunnitelma prosessien jatkuvan kehityksen organisoinnista. Lisäksi Digia tarjoaa jatkuvana palveluna tukea prosessien kehityksen organisointiin ja toteuttamiseen. Ulkopuoliset asiantuntijat tuovat liiketoimintaprosessien jatkuvaan kehittämiseen lisää tehokkuutta, varmuutta ja kokemusta eri menetelmien käytöstä, mikä takaa laadukkaat lopputulokset. Asiakas voi keskittyä olennaiseen päivittäisen liiketoiminnan häiriintymättä.

5 Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 5 Menetelmät ja välineet Digialla on käytössään liiketoimintaprosessien kehittämiseen valmiit menetelmät ja toimintamallit, jotka kattavat prosessien kehittämisen erityispiirteet eri osa-alueilla ja mahdollistavat hallitun ja suunnitelmallisen etenemisen. Työpajat ovat keskeinen osa prosessien kehittämistä. Työpajat viedään läpi Digian asiantuntijan vetäminä, hyödyntäen Digiassa hyväksi havaittuja työpajakäytäntöjä. Tilanteen mukaan työpajoissa voidaan käyttää erilaisia tiedonkeruutapoja ja -menetelmiä. Työpajojen lisäksi tietoja voidaan kerätä esimerkiksi kyselyiden avulla ja haastattelemalla avainhenkilöitä. Prosessien kuvaamiseen voidaan käyttää asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan eri työvälineitä, esimerkiksi Microsoft Visio, QPR ProcessGuide tai ARIS Business Architect. Lisäksi työn tuloksena syntyy tyypillisesti muuta kirjallista dokumentaatiota. Miten liikkeelle Digia myös tarjoaa asiakkaan liiketoimintaprosesseja tukevia ICTratkaisuja esimerkiksi seuraavilla alueilla: BPM-teknologiat, prosessien ajoympäristöt (BPP=business process platform) ja palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Järjestelmien integrointi Business Intelligence ja tietovarastointi Sisällönhallinta (ECM) ICT-palvelujen hallinta ERP-järjestelmät Hinnoittelumalli Liiketoimintaprosessien kehittämisprojektin läpivienti on aina asiakaskohtainen. Käytettävä hinnoittelumalli sovitaan tarjousvaiheessa. Samalla määritetään myös toimeksiannon laajuus ja aikataulu. Tarvittaessa lopputulosten tarkkuustasoa ja työmääriä tarkennetaan projektin aikana. Rajaukset Liiketoiminnan prosessien kehittäminen on aina tapauskohtaista ja lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeista. Digialla on valmiit menetelmät ja toimintamallit, jotka mahdollistavat helpon ja nopean liikkeellelähdön. Ennen projektin käynnistämistä asiantuntijamme tutustuu asiakkaan tarpeisiin ja lähtökohtiin. Tämän perusteella valitsemme asiakkaan kanssa yhteistyössä tilanteeseen parhaiten soveltuvat palvelut ja lähestymistavat Digian BPM-palvelutarjonnasta ja laadimme ehdotuksen asiakkaalle sopivasta liiketoimintaprosessien kehittämisprojektista (työsuunnitelma ja tarjoutuminen). Ehdotuksen avulla sovitaan työn organisoinnista ja käynnistämisestä. Muut palvelut Ennen prosessien kehittämisen käynnistämistä voidaan tehdä muutaman henkilötyöpäivän mittainen tarvekartoitus, jossa Digian asiantuntijat arvioivat prosessien kehittämisen nykytilan ja tekevät etenemisehdotuksen. Liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi Digia tarjoaa myös muita liiketoimintakonsultoinnin palveluita. Projektin alussa määritetään, mihin kokonaisuuteen ja liiketoimintaprosesseihin toimeksianto rajataan. Liiketoimintaprosessien kehittäminen ei tyypillisesti sisällä tarkan tason määrittelyä toteutettavista tietojärjestelmistä, vaan ainoastaan tietojärjestelmien karkean tason liiketoimintavaatimusten määrittelyn. Liiketoimintaprosessien kehittämisen palvelu ei myöskään sisällä yksittäisen tietojärjestelmän käytön kuvaamista, vaan tähän tarkoitukseen Digialla on tarjolla oma palvelu, tietojärjestelmän prosessien kuvaaminen. Prosessien kehittämistä voidaan tehdä hyvin erilaisista lähtökohdista. Siten liiketoimintaprosessien kehittämishankkeen sisältö, tarkkuustaso ja työhön käytettävä aika sovitetaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen. Lisätietoja Digia Oyj, Teemu O. Virtanen, johtaja p Näistä keskeisimpiä ovat: Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Tietojärjestelmien esiselvitykset Kannattavuustarkastelut Yritysarkkitehtuurien kehittämispalvelut Tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyt Hankesuunnittelu ja -johtaminen

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot