Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia"

Transkriptio

1 1 (9) Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia Tässä muistiossa käsitellään Viestinnän Keskusliitolle, Sanomalehtien Liitolle ja Aikakauslehtien Liitolle lähetettyjä kysymyksiä tilattujen lehtien arvonlisäverokannan muutoksesta. Muistio täy- dentää laadittuaa muistiota. Asiakokonaisuudet on ryhmitelty seuraavasti: 1. Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset 2. Tilattavan lehden ilmaisjakelu 3. Arvonlisäveron oman käytön veron peruste 4. Nimelliseen hintaann tapahtuneet luovutukset 5. Digitaalisten lehtien arvonlisäverokäsittely 6. Siirtymävaihe 1 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin vähintään kuukauden ajaksi tilattuna sovelletaan 9 %:n verokantaa, jos luovutus tapahtuu tai sen jälkeen. Myyntinä pidetään myös tavaran ottamista omaan käyttöön. Tavaran ottamisella omaan käyttöön tarkoitetaan sitä, että tavara otetaan yksityiseen kulutukseen tavara luovutetaan vastikkeetta tai tavara siirretään tai muulla tavalla otetaan muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan tarkoi- kuukauden ajaksi on tukseen. Yleisesti tilattuina myytävien lehtien luovuttaminen ilmaiseksi vähintäänn siten verollinen edellä mainituissa tilanteissa. Tavaranäytteenä tai tavanomaisena mainoslahjana tapahtuvaa luovutusta ei pidetä tavaran otta- 35 euroa, luovutus on misena omaan käyttöön. Jos tavaran verollinen hankintahinta on enintään vähäarvoinen, josta ei suoriteta oman käytön veroa. PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), HELSINKI Puh , Faksi , Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus

2 2 (9) 1.1 Henkilökunnalle, avustajille ja eläkeläisille ilmaiseksi luovutettavat lehdet Onko luovutus arvonlisäverollinen ilmaisluovutus riippumatta siitä, luovut e- taanko lehti työntekijälle vastikkeetta työpaikalle vai kotiin? Voiko lehden ilmaisluovutus olla toimittajille veroton työkappale? Lähtökohtaisesti lehden ilmaisluovutus vähintään kuukauden ajaksi työntekijälle on verollinen 9 %:n verokannan mukaan. Ilmaisluovutus ei kuitenkaan ole verollinen, jos se liittyy yrityksen omaan vähennyskelpoiseen liike- luovutettavista toimintaan. Oman käytön veroa ei ole siten suoritettava henkilökunnalle vastikkeetta lehdistä, jos ne ovat välttämättömiä työvälineitä työn tekemisessä. Se, liittyykö luovutus yksityiseen kulutukseen vai yrityksen liiketoimintaan, on näyttökysymys. Yrityk- ilmaisluovutukselle sen on voitava osoittaa työkappaleiden välitön yhteys liiketoimintaansa. Perusteet tulee dokumentoida hyvin. Merkitystä ei sinänsä ole sillä, luovutetaanko työkappale työntekijälle kotiin vai työpaikalle. Luovutuksen liityntä liiketoimintaan voi kuitenkinn olla vaikeampi näyttää toteen, jos se tapahtuu kotiin. Rajanvetotilanteista ei ole verotuskäytäntöä, joten on mahdollista, että työntekijän kotiin luovu- yksityistä kulutusta, tettavien ilmaiskappaleiden voidaan ainakin osaksi katsoa olevan sellaista josta on suoritettava arvonlisäveroa. Voitaisiinko kaikki henkilökunnalle luovutetut lehdet katsoaa työkapp aleiksi, koska työn kannalta on välttämätöntä nähdä tehty tuote heti kun se on ma h- dollista? Jos lehti luovutetaan työntekijälle työkappaleena ja luovutuksen välitön yhteys yrityksen verolliseen liiketoimintaan pystytään osoittamaan, ilmaisluovutuksesta ei ole suoritetta ava arvonlisäveroa. Kaikkia henkilökunnalle luovutettuja lehtiä ei voitane pitää sellaisena, että niistä ei olisi suoritet- liittyvästä ilmaisluovu- tava arvonlisäveroa. Siitä, missä tapauksessa on kysymys liiketoimintaann tuksesta, ei ole oikeus- tai verotuskäytäntöä. Ovatko lehtien säännölliset avustajat eri asemassa kuin palkattu he nkilökun- lehdestä. Jos avustajil- ta? Myös vakituisen avustajan voi olla välttämätöntä saada nähdä tarkistuskappale le ilmaiseksi luovutetut lehdet liittyvät välittömästi yrityksen verollisen liiketoiminnan tarkoituksiin, ei oman käytön veroa ole maksettava. Verotuskäytäntöä ei ole vielä syntynyt siitä, minkälaisissa tilanteisei olisi suoritettava arvon- sa vähintään kuukauden ajaksi tapahtuvista ilmaisluovutuksista avustajille lisäveroa. Näin ollen mahdollista, että ilmaisluovutus tulkitaan verolliseksi kokonaan tai osittain. Onko eläkkeelle jäänyt henkilökunta eri asemassa kuin töissä oleva henkil ö- kunta? Jos lehti luovutetaan ilmaiseksi vähintään kuukauden ajaksi tilattuna eläkkeellä olevalle henkilölle, luovutuksesta on suoritettava arvonlisäveroa.

3 3 (9) 1.2 Ilmoittajan tarkistuskappaleet Ovatko ilmoittajille luovutettavat tarkistuskappaleet arvonlisäveroll isia? Onko merkitystä sillä, annetaanko yksittäinen tarkistuskappale satunnaisesti ilmoittavalle vai jatkuva tarkistuskappale säännöllisesti ilmoittavalle? Onko merkitystä sillä, onko ilmoittaja yritys- vai kuluttaja- asiakas? Ilmoittajille satunnaisestii tai säännöllisesti luovutettavat tarkistuskappaleet eivät ole verollisia. Tässäkin ilmaisluovutuksessa on tärkeää osoittaa, että luovutus liittyy yrityksen verolliseen ilmoi- yritys tai kuluttaja ei tuspalvelujen myyntiin eli verolliseen liiketoimintaan. Sillä, onko ilmoittaja ole merkitystä. 1.3 Tapahtumien yhteydessä jaettavat lehdet Onko tapahtumien yhteydessä jaettavat lehdet arvonlisäverotonta markki- ja ne palvelevat noinnillista jakelua? Tapahtumien yhteydessä jaettavat lehtien irtonumerot ovat tavaranäytteitä myynninedistämistä, joten luovutuksesta ei ole suoritettava oman käytön veroa. 1.4 Kouluille jaettavat lehdet Ovatko kouluille opetusta varten annettavat tilaukset arvonlisävero llista illukemisharrastuksen maisluovutusta? Kouluille opetusta varten jaettavien näytenumeroiden tarkoituksena on tukeminen. Luovutusta pidettäneen näytteenä, josta ei ole suoritettava arvonlisäveroa. 1.5 Vapaakappaleet yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille Onko vapaakappaleiden luovutus lehtiyhtiöiden kumppaneille, sosiaaliselle verkostolle tai tietyn alan tärkeille sidosryhmille arvonlisäverollista ilmais- luovutusta? Jos yhteistyökumppaneille tai sidosryhmille ilmaiseksi luovutetut lehdet ovat vähäarvoisia (verol- Jos yhteistyö- linen hankintahinta enintään 35 euroa), luovutuksesta ei makseta arvonlisäveroa. kumppanille luovutetaan lehti vähintään kuukauden ajaksi, vähäarvoisuutta arvioidaan tilausjak- vähäarvoisuus arvioi- solta. Jos yhteistyökumppanille luovutetaan yksittäinen lehti, luovutuksen daan tästä luovutuksesta.

4 4 (9) 1.6 Kestotilaajalle tarjottavat lahjalehdet Kestotilaajat saavat lahjoittaa ystävälleen tilausjakson, jonka arvo voi ylittää 35 euron lahjarajan. Lahjalehdet ovat kestotilaajan etu eli ne kuuluvat lehden tilauspakettiin joko ilman lisähintaa tai esimerkiksi 10 euron nimelliseen hi n- taan. Miten kestotilaajien lahjalehtiä käsitellään arvonlisäverotuksessa? Kestotilaajalle annettavann lahjalehden voitaneen katsoa olevan kestotilauksen kylkiäinen, joka katsottaneen annetuksi alennukseksi. Koska arvonlisäveroa maksetaan vain siitä arvosta, minkä ostaja eli kestotilaaja on maksanut, ei luovutuksesta ole suoritettava oman käytön veroa. Lisähin- nasta maksetaan arvonlisäveroa 9 %:n verokannan mukaan. 1.7 Näytelehdet markkinoinnissa Miten arvonlisäverotuksessa käsitellään näytelehdet esim. lehden i lmesty- tilausta ja misalueelle muuttaneille tai henkilöille, joilla ei ole ollut aiemmin jolle sitä halutaan markkinoida? Tavaranäytteenä tai tavanomaisena mainoslahjana tapahtuvaa luovuttamista ei pidetä tavaran ottamisena omaan käyttöön. Tavaranäyte annetaan asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle ilmaisnäytteenä yhtiön myyntituotteista. Kun lehden ilmaisluovutus tehdään myynninedistämis- tarkoituksessa, luovutuksesta ei suoriteta oman käytön veroa. 2 Ilmaisjakelulehdet 1.8 Lahjat ja palkinnot Onko lehden lahjoittaminen stipendinä ylioppilastutkinnossaa mene styneelle tai kilpailuarvonnassa voittaneelle arvonlisäverollista? Tavaroiden luovuttaminen vastikkeetta on yleensä verollista. Arvonlisäveroa ei ole kuitenkaan maksettava, jos tilaus luovutetaan tavanomaisena mainoslahjana, jonka arvo on vähäinen. Vero- enintään 35 euron ar- hallinnon mukaan vähäarvoinen lahja on verolliselta hankintahinnaltaann voinen tavara. Verohallinto ei ole antanut erikseen itse valmistetusta tavarasta arvoa. Kysymyk- veroineen ovat sessä lienee vähäarvoinenn lahja, jos lahjan välittömät ja välilliset kustannukset enintään 35 euroa. Jos luovutus koskee vähintään kuukauden mittaista tilausjaksoa, vähäarvoiluovutuksen vähäarvoi- suutta arvioidaan tilausjaksolta. Jos luovutus koskee yksittäistä lehteä, suus arvioidaan tästä luovutuksesta. Mikä on arvonlisäverokohtelu, kun kerran viikossa ilmestyvä lehti ja etaan osittain ilmaisjakeluna ja osittain tilattuna lehtenä? Ilmaisjakelulehdellä tarkoitetaan sellaista lehteä, jota jaetaan vastikkeettomasti tietyllä alueella tai tietylle kohderyhmälle. Lehtien jakaminen ilmaiseksi on edellytyksenä ilmaisjakelulehden ilmoitus- ja mainostulojen syntymiselle. Ilmaisjakelulehtien toiminta-ajatuksesta johtuen ilmaisjakelussa ei ole kysymys tavaran tai palvelun ottamisesta liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin, joten mainos- tulojen hankintaan liittyvän ilmaisjakelulehden jakamisesta ilmaiseksi ei ole suoritettava oman käytön veroa. Asiaan ei vaikuttane se, että lehdellä on myös joitain varsinaisia myyntitilauksia esimerkiksi varsinaisen kohdealueen tai ryhmän ulkopuolelta. Tilausmaksuista suoritetaan arvonlisäveroa 9 %:n verokannan mukaan.

5 5 (9) Ilmaisjakeluna luovutettava lehti on sisällöltään hieman erilainen t ilattavaan lehteen verrattuna. Muuttuuko kohtelu, jos ilmestymispäivätt ja ulkoasu eroa- vat toisistaan, mutta sisällössä on samoja artikkeleja? Tilatun lehden tilausmaksun verokanta on alkaen 9 %. Jos ilmaisjakelulehti ja tilattava lehti ovat sisällöltään erilaisia, käsitellään toinen ilmaisjakelulehtenä ja toinen tilattavana lehte- nä. Merkitystä ei ole sillä, että lehdissä on samansisältöisiä tai samoja artikkeleita. 3 Arvonlisäveron laskeminen - valmistuksen välillisten ja välittömien kulujen laskeminen Mistä summasta itse ketaan? valmistetun lehden ilmaisluovutuksen arvonlisävero las- Mitkä kulut ovat arvonlisäveron laskemisen perusteena ilmaisluov utuksissa kun lasketaan oman käytön veron määrää? Itse valmistetun lehden oman käytön veron perusteena ovat tavaran valmistamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset. Välittömät kustannukset ovat niitä kustannuksia, jotka voidaan suoraan kohdistaa lehden valmis- muiden tamiseen. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi toimituksellinen työ, valmistusmateriaalit, työntekijöiden palkat sivukuluineen, alihankkijoille maksettavat korvaukset sekä kone- ja kalus- tovuokrat. Välillisiä kustannuksia ovat lehden valmistamisesta aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kustannuk- tutkimus- ja set kuten hallinto- ja varastohenkilökunnan palkat, toimisto- ja laitekustannukset, tuotekehityskulut, poistott sekä koneista että laitteista, huoltokustannukset, kulut sähköstä ja ve- destä sekä vakuutusmaksut. Onko mahdollista käyttää markkinahintaa arvonlisäveron laskent aperustee- na? Itse valmistetun lehden oman käytön veron perusteena ei voida käyttää markkinahintaa, ellei tämä hinta vastaa valmistuksen välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Voiko lehden valmistamiskustannus olla veron perusteena, jos se on kork e- ampi kuin tuotteen markkinahinta? Lehteähän myydään tilaaji lle tiettyyn hintaan, josta jää vielä katetta lehdelle. Samaa lehteä my ydään toisaalta il- moittajille. Eli jos lehdenteon kaikki kustannukset lasketaan tilaajaa kohti, jää ilmoittajapuoli huomioimatta. Itse valmistetun tavaran veron peruste on välittömät ja välilliset kustannukset. Siitä, tuleeko il- laskennassa, ei ole moitusosaston kustannukset ottaa huomioon tilatun lehden veron perusteen olemassa verotuskäytäntöä. Tilanteessa, jossa lehtien tilaushinnat eivät kata valmistamisesta ai- vero laske- heutuvia välittömiä ja välillisiä kustannuksia, on mahdollista, että ilmaisluovutuksen taan suuremmasta arvosta kuin tilausmaksusta.

6 6 (9) 4 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Myynnistä suoritettava vero lasketaan myyntihinnasta, joka ei sisällä veron osuutta. Vero makse- hintaa alempi ns. taan tästä hinnasta myös silloin, kun myyntihinta on huomattavasti käypää nimellinen hinta. Jos myyjän ja ostajan välillä on etuyhteys, esimerkiksi ostaja esimerkiksi kuuluu myyjän lähipii- on suoritettava riin tai henkilökuntaan - eikä ostajalla ole täyttä vähennysoikeutta, arvonlisävero käyvästä markkina-arvosta. Käyvällä markkina-arvolla tarkoitetaan sitä täyttä määrää, jonka osmyyjälle. Jos vertailukel- taja joutuisi maksamaan vapaan kilpailun vallitessa riippumattomalle poista hintaa ei voida määritellä, käypä markkinahinta on se hinta, jolla elinkeinonharjoittaja tavanomaisesti myy vastaavia hyödykkeitä ulkopuolisille. Markkina-arvon tulee tässä tapauksessa olla vähintään oman käytön veron perusteen suuruinen. 4.1 Myynti omille työntekijöille Jos lehteä myydään työntekijöille vain nimelliseen hintaan, mistä a rvosta ar- vähennysoikeutta, vonlisävero lasketaan? Työntekijät ovat etuyhteydessä myyjään eikä työntekijöillä ole arvonlisäveron joten nimelliseen hintaann tapahtuvasta luovutuksesta on suoritettava arvonlisäveroa käyvän markkinahinnan mukaisesti. Käypänä markkinahintana voitaneen pitäää sitä alennettua hintaa, minkä työntekijä joutuisi maksamaan riippumattomalle myyjälle. Jos lehteä myydään työntekijöille sillä alennet ulla hinnalla, jolla lehteä myytästä arvosta? dään ns. parhaille asiakkaille, tuleeko arvonlisävero laskea Jos työntekijöiltä peritään sama alennettu hinta kuin muilta ns. parhailta asiakkailta, vero laske- taan tästä hinnasta. 4.2 Henkilökuntaetuu konsernin tytäryhtiölle Henkilökunnan lehtietu on konserneissa koskenut myös tytäryhtiöitä, jolloin tytäryhtiöt ovat maksaneet emoyhtiölle esimerkiksi 50 % lehden normaal i- hinnasta. Miten arvonlisävero lasketaan näiden tilausten osalta? Konsernisuhteessa etuyhteys on olemassa, jos toisella osapuolella on määräysvalta tai omistus- suhde. suhde tai osapuolilla on esimerkiksi rahoitussuhteeseen perustuva läheinen Jos tytäryhtiöt hankkivat lehdet verollista vähennyskelpoista liiketoimintaa varten, veron peruste lasketaan alennetusta hinnasta. Jos taas tytäryhtiö tilaa lehdet henkilökunnalleen ja luovutus ei liity vähennyskelpoiseen liiketoimintaan, vero lasketaan käyvästä markkina-arvosta. 4.3 Eläkkeelle jäänyt henkilökunta Voidaanko lehti luovuttaa eläkeläiselle nimellisellä hinnalla niin, että veron perusteena käytetään nimellistä hintaa vai onko käytettävä markkinahintaa?

7 7 (9) Eläkkeellä olevat entiset työntekijät eivät ole enää etuyhteydessä yhtiöön. Eläkkeelle jäänyt henki- lökunta on siten eri asemassa kuin töissä oleva henkilökunta. Jos lehdet myydään eläkeläisille nimelliseen hintaan, vero suoritetaan tästä hinnasta. 4.4 Kauppiaan asiakkailleen tarjoamat lehdet Kauppiaille tai muille yhteistyökumppaneille tarjotaan markkinoi nnissa joshintaan, joka on kus mahdollisuus tilata lehti omille asiakkail leen nimellisen esimerkiksi noin 15 % normaalista tilaushinnasta. Maksetaanko arvonlisävero tällöin tästä nimellisestä hinnasta? Jos kauppias ei ole etuyhteydessä myyjään, arvonlisävero maksetaan kauppiaan maksamasta alennetusta hinnasta. 5 Digitaalisten lehtien arvonlisäverokäsittely Käsitelläänkö digitaalisia lehtiä arvonlisäverotuksessa samaan t apaan kuin painettujakin lehtiä, mutta 23 %:n verokannalla? Digitaalisten lehtien arvonlisäverokäsittely poikkeaa jonkin verran paperilehtien arvonlisäverokäsittelystä. Digitaalisten lehtien myyntiin sovelletaan 23 %:n verokantaa. Myös digitaalisesti luovu- siinä, että veroa ei tettu lehtien ilmaisluovutus poikkeaa painetun lehden ilmaisluovutuksesta makseta sellaisesta ilmaisluovutuksesta, joka liittyy yrityksen liiketoiminnan tarkoituksiin. Täl- lainen ilmaisluovutus olisi esimerkiksi markkinointitarkoituksessa tapahtuva luovutus. Miten vero lasketaan lehti? paketeista, joihin sisältyy sekä paperi - että digitaalinen Oikeuskäytännössä paperilehden tilaajille myydyn tilatun lehden liitännäisenä luovutettu digitaa- epäitsenäiseksi sivu- linen lehti, jota ei myydä yleisesti erikseen, on katsottu tilatun paperilehden suoritteeksi. Myyntiin on liittymisperiaatteen nojalla sovellettava pääsuoritteen eli tilatun lehden verokantaa. Jos sekä digitaalista lehteä että paperilehteä voidaan ostaa erikseen, jaetaan tilaus- hinta 9 %:n ja 23 %:n verokantoihin. Miten eri ilmestymistiheydet vaikuttavat asiaan, esimerkiksii mole mmat joka- päiväisiä tai lehti viikoittainen, digitaalinen lehti jokapäiväinen? Jos sekä digitaalista lehteä että paperilehteä myydään erikseen, sovelletaan myyntiin yleistä vero- tilaushinta 9 %:n ja 23 kantaa. Jos tilaaja tilaa sekä paperilehden että digitaalisen lehden, jaetaan %:n verokantoihin. 6 Siirtymävaihe Pitääkö paikkansa että, jos laskuttaa alkavat tilaukset jo 2011 vuoden puolella (myös eräpäivä vuoden 2011 puolella), tällöin tilau smaksut ovat ve- voimaantuloa, sovelle- rottomia? Pitää paikkansa. Tilausmaksuun tai sen osaan, joka on kertynyt ennen lain taan lain voimassa ollutta verokantaa. Olennaista on siis se, että myyjä saa maksun vuoden 2011

8 8 (9) puolella. Neljän lehden kestotilaus alkaa Laskutus tapahtuuu joul ukuussa ja laskun eräpäivä on Miten tilaus käsitellään arvonlisäverotuksessa? Jos tilaaja maksaa koko tilauksen etukäteen ja myyjä saa maksun ennen , ei tilauksesta makse- ta veroa miltään osin. Jos tilaaja maksaa tilauksen eräpäivänä, tai sen jälkeen, tulee siitä osasta, joka koskee vuonna 2012 tai sen jälkeen toimitettavia lehtiä tilittää 9 %:n arvonlisävero. Sen sijaan siitä tilauksen osasta, joka on toimitettu vuoden 2011 puolella, ei suoriteta veroa. Veroton osuus voidaan laskea esim. lehtien lukumäärän perusteella. Miten toimia, kun asiakkaat maksavat 2012 erääntyviä laskuja, joissa sekä 2011 ja 2012 tilauspäiviä? Jos myyjä saa maksun vuonna 2011, saadaan se käsitellä verottomana kokonaan, riippumatta siitä, mitkä ovat lehden toimituspäivät. Jos maksu maksetaan tai sen jälkeen, soveltuu 9 %:n verokanta siihen osaan tilausta, joka koskee vuonna 2012 toimitettavia lehtiä. Vuonna 2011 toimitettavista lehdistä ei makseta arvonlisäveroa. Onko mahdollista saada arvonlisäverosääntöjen soveltamiseen lievennystä vuoden vaihteessa, kun asiakkaat maksavat vuonna 2011 erää ntyneitä laskuja vuoden 2012 puolella? (ettei alv-erittelyihin tarvitsisi tehdä manuaalisesti korjausvientejä). Jos vuotta 2012 koskevan lehden tilauslasku on erääntynyt vuonna 2011, mutta se on maksettu vasta vuonna 2012, tulee myyjän tilittää valtiolle veroa 9 %. Vero voidaan jälkikäteen periä tilaa- Arvonlisäverolaissa jalta, jos siitä on tilaussopimuksessa tai muulla tavoin tilaajan kanssa sovittu. ei ole lievennystä tällaistaa tilannetta varten. Miten lehtien myynnin arvonlisävero tilitetään ja miten tilinpäätö ksessä me- on tili- netellään? Esimerkiksi, missä vaiheessa arvonlisävero levikkituotoista tettävä, jos tilausjakso on ja tilausmaksuu maksetaan hel- ja he l- mikuussa Tilitetäänkö tammikuussa ero tammikuun osuudesta mikuussa koko loppusummasta? Myynnin arvonlisävero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamis- Tilikauden aikana on velvollisuus on syntynyt eli kun tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu. kuitenkin sallittua käyttäää laskutusperustetta, tai jos laskutusta ei käytetä, maksuperustetta. Tili- käsitellään tilikauden kauden päättyessä toimitetuista tavaroista vielä laskuttamatta olevat erät viimeisen kalenterikuukauden myyntinä. Ennakkomaksusta vero suoritetaan kertymiskuukau- delta. Levikkituotteesta, josta osa on toimitettu tammikuussa ja suoritus saadaan kaikilta osin helmi- kuussa, vero suoritetaan helmikuulta annettavalla kausiveroilmoituksella.

9 9 (9) Onko koko tilausmaksu ennakkomaksua eli katsotaanko koko tilausmaksu ennakkomaksuksi, vaikka osa lehdistä on saatu jo ennen maksun suorittamis- lehteä on ta vai pitäisikö koko maksu saada ennen kuin ensimmäinenkään toimitettu? Ennakkomaksu on maksu, joka maksetaan ennen tavaran toimitusta tai palvelun suoritusta. Ennak- Kuitenkin myös lehden komaksua ei ole suoritus, joka maksetaan sen jälkeen, kun lehti on jos saatu. toimituksen jälkeen maksettu osa voidaan kohdentaa tilikauden aikana sille kuukaudelle, kun maksu saadaan. Jos tilaaja on saanut osan lehden tilauksesta vuoden 2011 aikana ja tilaus maksetaan vuonna 2012, tästä osuudesta ei suoriteta veroa sen vuoksi, että se on toimitettu tilaajalle ennen kuin lainmuutos on tullut voimaan. Miten tulee menetellä useamman erän kestotilausten kanssa? Asiakkaalle on ilmoitetniin aikaisin, että ar- tu vain verottomat tilaushinnat. Osa tilauksesta on alkanut jo vonlisäverosta ei ollut vielä tietoakaan. Pitääkö koko tilauskausi laskuttaa verotto- Vai voiko tuleviin jaksoihin lisätä arvonlisäveron? mana, jos sopimushetkellä ei ole puhuttu arvonlisäverosta mitään? Pitääkö yhtiön kuitenkin maksaa arvonlisävero verottomanaa laskuttamas- voi periä tilaa- taan ja saamastaan tilausmaksusta? Jos tilaussopimus on tehty ennen lain voimaantuloa kiintein hinnoin, ei arvonlisäveroa jalta, ellei siitä sovita erikseen. Jos tilausvaiheessa on varauduttu mahdollisen arvonlisäveron lisäämimaksaa arvonlisävero Ve- seen hintaan, voidaan arvonlisäveron osuus periä asiakkaalta. Yhtiön tulee rohallinnolle vuonna tai sen jälkeen toimitetuista lehdistä, myös siinä tapauksessa että sitä ei voida asiakkaalta periä. Veron osuus saadaan seuraavalla kaavalla: tilaushinta x 9/109. Riittääkö yksityisasiakkaille eri verokantojen erittelyksi lasku n liite, jossa kerrotaan yleisesti verokantamuutoksesta? Yksityisasiakkaalle ei tarvitse eritellä arvonlisäveroa laskussa. Näin ollen liite, jossa kerrotaan verosta riittää. Erikseen tulee varmistaa, että oikeudesta tilausmaksun hinnankorotukseen on sovittu tilausehdoissa verokannan muutostilanteessa. Vastaukset on laadittu yhteistyössä PwC:n arvonlisäveroasiantuntijoiden Juha Laitisen ja Ritva Nyrhi- Niihin on mahdol- sen kanssa. Kaikkiin tulkintakysymyksiin ei ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua. lista hakea Verohallinnoltaa kirjallinen ohjaus tai ennakkoratkaisu. Valtteri Niiranen, puh tai Sähköposti: PwC:n asiantuntijoiden yhteystiedot: Juha Laitinen, puh tai Ritva Nyrhinen, puh tai Sähköposti: PricewaterhouseCoopers Oy, PL 1015 (Itämerentori 2), Helsinki

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset 21.9.2011 Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten ja liittojen sisäiseen käyttöön Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Tässä muistiossa käsitellään seuraavia

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta www.pwc.com Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta 1.1.2012 Ritva Nyrhinen 12.12.2011 Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos 1.1.2013 Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Identoi Oy I d e n t o i O y K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K u o p i o 010-4

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta Vuosikirjanumero KHO:2013:89 Antopäivä 10.5.2013 Taltionumero 1643 Diaarinumero 406/2/12 Tietoliikennealalla toimiva A Oy oli vuonna 2007 järjestämänsä kampanjan yhteydessä luovuttanut 12 kuukauden määräaikaisen

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 Diaarinumero 1729/2/07 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Valitus arvonlisäverotusta koskevasta ennakkoratkaisusta A

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö HE 110/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 1 (9) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnoittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7. 1.1 Tulovero 8

1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7. 1.1 Tulovero 8 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Tulovero 8 1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 1.3 Indeksit 22 - Indeksin käsite 22

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KUSTANNUSSOPIMUS. 1.2 Kaikki muut oikeudet teokseen jäävät Tekijälle.

KUSTANNUSSOPIMUS. 1.2 Kaikki muut oikeudet teokseen jäävät Tekijälle. KUSTANNUSSOPIMUS Kustantaja X OY (edempänä Kustantaja) ja tekijä T (Tekijä) ovat solmineet kustannussopimuksen seuraavin ehdoin teoksesta (teos), johon Tekijällä on täydellinen tekijänoikeus. 1. Luovutettavat

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNNÖT. Päivitetty 9.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa

TARKASTUSSÄÄNNÖT. Päivitetty 9.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa Päivitetty 9.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa TARKASTUSSÄÄNNÖT 1. Tarkastusperiaatteet... 2 2. Tarkastustapa... 2 3. Tarkastettavat tuotteet... 3 4. Kokonaislevikkiin kuuluvat tilaukset...

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 3.5.2010

Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 3.5.2010 Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 3.5.2010 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 Viime hetken tiedot

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1986 vp. -- fie n:o 249 flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 1 Ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikevaihtoverolain säännöksiä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1197/2014 Laki. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1197/2014 Laki. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1197/2014 Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 399/2012 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Tietokari Oy T i e t o k a r i O y I d e n t o i G r o u p K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Nimi ja opiskelijanro :

Nimi ja opiskelijanro : 1 (6) Lappeenrannan teknillinen yliopisto KATI / Pasi Syrjä A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi Tentti 4.2.2016 Nimi ja opiskelijanro : Tentissä ei saa olla mukana kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle 5.12.2017 Tervetuloa! Mikä on arvonlisävero? Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisävero on kulutusvero

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta 1 Liite 2 Esimerkit ostojen kirjaamisesta 2 Laskun loppusumma jossa arvonlisä veroa Laskun veroton arvo Ostolasku 1 Vaihto-omaisuus 5 856,00 1 056,00 4 800,00 Ostolasku

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUS Ajankohtaista 17.11.2010 Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUKSEN NYKYTILA Maakaasun valmistevero kannetaan kaikesta maakaasusta maahantuonnin yhteydessä. Kaikille käyttäjille maakaasu siirretään

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Molemmat esitykset saivat kannatusta.

Molemmat esitykset saivat kannatusta. YTY-ryhmä 21 07.09.2016 YTY-ryhmä 28 17.11.2016 YTY-ryhmä 3 17.01.2017 YTY-ryhmä 7 13.03.2017 Kunnanhallitus 104 20.03.2017 HENKILÖSTÖETUUDET, MUUTOS 47/1/16/164/2013 YTYryhmä 07.09.2016 21 Työsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 1 1 Millainen on lasku? Laskun sisältövaatimukset - Päiväys (ei tarkemmin määritelty; tulostus, lähetys ym.) - Juokseva tunniste - Myyjän

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 ARVONLISÄVERON MAKSAMINEN KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMASTA KÄYTÖSTÄ Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja kiinteistöhallintapalveluita ovat rakentamispalvelut,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot