Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma"

Transkriptio

1 Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma

2 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 1 (12)

3 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 2 (12) Sisältö 1. Johdanto 2 2. Päivähoidon nykytilanteen kuvaus 2 3. Päivähoidon rakenneuudistuksen taustat ja lähtökohdat 3 4. Rakenneuudistuksen päämäärät ja tavoitteet 4 5. Rakenneuudistuksen kohteet Päiväkoti Tuokkonen Päiväkoti Touhuvakka Ruuhiryhmä Perhepäivähoito Henkilöstön rakenne Yhteistyö PK Kompassin kanssa 8 6. Rakenneuudistuksen hyödyt 8 7. Rakenneuudistuksen toteutus 8 8. Suunnitelman arviointia ja pohdintaa 9 9. Jatkosuunnitelmia 10

4 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 3 (12) 1. Johdanto Tämä rakenneuudistussuunnitelma liittyy Johtamistaidon erityisammattitutkinto-opintoihini, jotka päättyvät syksyllä Oli luontevaa sisällyttää tässä murroksen vaiheessa opintoihini päivähoidon rakenneuudistussuunnitelman teko yhdessä henkilöstön kanssa. Ensimmäiseksi laadin projektiani varten suunnitelman, jonka hyväksyivät sekä esimieheni, että oppilaitos. Esittelin sen myös sivistystoimen lautakunnalle. Projektisuunnitelman mukaan perustimme ns. Jet-työryhmän, jossa oli kaikista päivähoitomuodoista ja yksiköistä edustaja. Työryhmään kuuluivat Anneli Kauppinen, Sari Nieminen, Regina Pölkki, Kirsi Häkkinen, Tarja Ilomäki ja Marika Karanta. Ryhmä kokoontui toimintakauden aikana varsinaisesti viisi kertaa ja jokaisella kerralla pohdimme uusia asioita rakenneuudistukseen liittyen ja ryhmät saivat tehtäviä vietäväksi muulle henkilöstölle. Näitä kävimme läpi yhdessä ja näin saimme koko henkilöstön äänen kuuluville rakenneuudistukseen liittyen. Työryhmän pohdintoja ja henkilöstöltä saamaani materiaalia olen hyödyntänyt kirjallista tuotosta tehdessäni. Rakenneuudistussuunnitelmassa olen avannut päivähoidon nykytilannetta, muutos tarpeita ja laatinut suunnitelman päivähoidon kehittämiseksi kunnan strategiset linjaukset huomioon ottaen. Lisäksi olen kirjannut suunnitelmaan muutamia avoimia asioita, joita tässä vaiheessa ei voitu niiden keskeneräisyyden vuoksi täysin käsitellä, vaan ovat jatkosuunnitelman aiheina. 2. Päivähoidon nykytilanteen kuvaus Toivakan päivähoito kuuluu sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen ja ylimpänä esimiehenä toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja. Hänen alaisenaan on päivähoidon johtaja - elto, joka toimii lähiesimiehenä kaikille päivähoidon työntekijöille. Lasten päivähoito sisältää kunnallisen päivähoidon, kunnan kustantaman Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen. Kunnallista päivähoitoa toteutetaan vielä keväällä -14 kolmessa päiväkodissa, kirkonkylällä PK Touhuvakassa ja PK Tuokkosessa sekä Ruuhimäellä Ruuhiryhmässä, joihin on sijoitettuna 96 lasta 1-6-vuotiasta lasta. Lisäksi hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa lapsia on 12 kolmella kunnallisella hoitajalla ja neljä hoitolasta ja neljä omaa kahdella yksityisellä hoitajalla. Lisäksi kahdeksan lasta on hoidossa palvelusetelillä yksityisissä hoitopaikoissa ja yksi lapsi Laukaassa ja yksi lapsi Jyväskylässä kunnallisessa perhepäivähoidossa. Hoitolapsia on yhteensä 122. Henkilöstöön kuuluu päivähoidon johtaja - elton lisäksi neljä lastentarhanopettajaa (1 määräaik.), 15 lastenhoitajaa, joista 4 määräaikaista, 2 tukityöllistettyä ja kolme

5 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 4 (12) perhepäivähoitajaa. Jokaisessa päiväkotiryhmässä työskentelee yksi lto ja 2-3 lastenhoitajaa tarpeen mukaan, vuorohoitoryhmässä 4 hoitajaa. PK Touhuvakan jakelukeittiössä ja siivouksessa työskentelee tekniseen toimeen kuuluva ravitsemistyöntekijä. PK Touhuvakassa toimii kolme ryhmää, vuorohoitoryhmä Tähystäjät, sisarusryhmä Tutkijat ja koulutoimen alainen esikoulu, josta vastaa yhtenäiskoulun apulaisjohtaja, hoitoajalla päivähoidon johtaja. PK Tuokkonen on yhden ryhmän yksikkö, jossa toimii myös perhepäivähoidon varahoito. Siellä on jakelukeittiö ja neljä työntekijää, jotka huolehtivat itse myös yksikön siivouksesta. Ruuhiryhmässä on myös yksi ryhmä ja neljä työntekijää. Kaikissa päiväkotiryhmissä on 1-5-vuotiaita lapsia. Ruuhiryhmä on toiminut määräaikaisena ryhmänä syksystä 2011 alkaen ja lupa jatkuu heinäkuun 2016 loppuun. 3. Päivähoidon rakenneuudistuksen taustat ja lähtökohdat Toivakan päivähoito elää murrosvaihetta. Hoitolasten lukumäärä on ollut kasvusuunnassa muutaman vuoden ajan. Tilapäisiä yksiköitä on jouduttu perustamaan ja taas lakkauttamaan, kun tilat ovat käyneet ahtaiksi ja riittämättömiksi. Päivähoidon johtaja laati vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi, joista toisessa olisi laajennettu Touhuvakkaa yhden ryhmän lisätiloilla ja keskitetty omaa toimintaa ja toisessa ehdotettiin yksityisen päiväkodin tuloa kuntaan. Kunnan valtuusto päätti joulukuussa 2012 viimeksi mainitun vaihtoehdon puolesta syksyllä kuntaan tuleva yksityinen päiväkoti osaltaan aiheuttaa päivähoitoon rakennemuutoksen. Jotta muutos olisi hallittu ja järkevä pitkällä tähtäimellä sekä linjassa kunnan strategian, Toivakka tarinan kanssa, päädyttiin laatimaan suunnitelma rakenneuudistusta varten. Tämä linkittyy päivähoidon johtajan JET-koulutukseen, jonka valinnaisena tutkinnon osana on henkilöstöjohtamista koskevan projektin suunnittelu ja johtaminen. Toivakan kunnan suuri askel päivähoidon kehittämisessä oli ensimmäisen päiväkodin, Touhuvakan perustaminen vuonna Sen jälkeen päivähoitotarpeen lisääntyessä on väliaikaista toimintaa ollut Varikolla ryhmäperhepäivähoitona ja edelleen kirkonkylällä entisessä Soneran kiinteistössä eli Tuokkosessa alkuun ryhmäperhepäivähoitona ja 2011 vuoden alusta päiväkotitoimintana. Ruuhimäen ja Kankaisten suunnalta puuttui perhepäivähoito ja tarvetta oli runsaasti ja 2011 syksyllä perustettiinkin ryhmäperhepäivähoitokoti Ruuhiryhmä entiselle Ruuhimäen kyläkoululle. Joka muutettiin päiväkotitoiminnaksi vuoden 2013 alussa. Toivakan taloustilanne on ollut heikko ja edelleenkin on pidettävä tiukka budjettikuri. Päivähoidossa taloudellisena haasteena ovat erityisesti pienet yksiköt. Henkilöstöä on

6 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 5 (12) varattava yksittäisiä lapsia varten aamuisin ja iltaisin, eikä tilojen ylläpitokaan ja muut toiminnot ole ilmaisia. Pieni yksikkö on haavoittuvampi myös sijaistarpeen tullen, kun isommassa saatetaan sisäisesti pärjätä äkillisissä tapauksissa. Toiminnalliset haasteet liittyvät erityisesti lapsiryhmien kokoonpanoon, sillä kaikki ryhmät ovat ns. sisarusryhmiä. Lapset voivat olla 1 6-vuotiaita, mikä luo omat haasteensa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsiryhmien koot alkavat myös lisääntyneen tarpeen vuoksi olla äärimmillään, tilanahtaus hankaloittaa edelleen toimintojen miettimistä ja aiheuttaa jo meluhaittaa sekä levottomuutta lapsiryhmissä. Nämä osaltaan vaikuttavat päivähoidon laatuun alentavasti. Johtamisen kannalta toiminnan pirstaleisuus lisää työn vaativuutta tuntuvasti. Aika ei riitä samalla tavalla kaikille ja esimerkiksi tiedottaminen sekä palautteen antaminen ovat haasteellisia. 4. Rakenneuudistuksen päämäärät ja tavoitteet Päivähoitoa ohjaavat monet lait ja asetukset, jotka on pidettävä koko ajan taustalla tätä rakenneuudistussuunnitelmaa laadittaessa. Tämän valtuustokauden strategia, Toivakka tarina on merkittävä suuntaviivojen näyttäjä rakenneuudistusta valmisteltaessa. 1) Asukkaiden ja palveluiden kannalta päämäärinä ovat mm. mitoittaa palvelut vastaamaan kysyntää kestävää kuntataloutta unohtamatta, tuottaa palvelut laadukkaasti uusia toimintatapoja hyväksikäyttäen yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja kehittää ennalta ehkäisevää toimintaa kiinteäksi osaksi muiden palvelujen kanssa. 2) Elinkeino ja yrittäjyys-luvun alta löytyy esimerkkeinä kylien kehittäminen niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen ja kunnan lävitse kulkevien valtaväylien kehittäminen ja niihin tukeutuen kunnan asukasluvun kasvattaminen. 3) Talouden ja johtamisen päämääriä ovat osaltaan palveluverkon uudistaminen vastaamaan talouden kantokykyä ja se, että kunnan johtaminen ja esimiestyö on ammattimaista, johdonmukaista, alaisia arvostavaa ja uutta luovaa ja kunnan työntekijät ovat tietoisia asetetuista työn tavoitteista ja ovat sitoutuneet asetettuihin tavoitteisiin. Edellä mainittujen päämäärien sekä päivähoidon omien tarpeiden pohjalta nousi tämän suunnitelman tavoitteiksi: 1. Oman toiminnan keskittäminen ja toimintamallien ja tapojen kehittäminen käytännöllisempään suuntaan talous huomioon ottaen 2. Työpaikkojen säilyminen päivähoidossa 3. Nykyisten päivähoitomuotojen säilyminen 4. Yhteistyön aloittaminen toiminnan tasolla yksityisen päiväkotiyrittäjän kanssa

7 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 6 (12) Kunnan päivähoito on ollut pirstaleinen kokonaisuus pitkään, mikä on lisännyt haasteita etenkin talouden ja johtamisen näkökulmista. Päivähoidossa on onnistuttu pudottamaan lapsikohtaista hintaa vuosien mittaan. Edelleenkin tehokkuutta voidaan parantaa talouden kannalta, mutta tänä aikana korostuvat myös työhyvinvoinnin ja henkilöstön jaksamisen näkökulmat. Näihin taas on suuri merkitys johtamisella. Kun saadaan päivähoidon rakenteisiin pysyvyyttä pitkällä tähtäimellä ja toimivat tilaratkaisut, saadaan kunnon jalusta itse toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi, mitkä taas osaltaan kohottavat mm. henkilöstön työmotivaatiota. Kunnan päivähoidon työntekijät ovat sitoutuneita, kehittämishaluisia ja ammattitaitoisia. Tänä päivänä ei ole itsestään selvää, että saadaan rekrytoitua osaavaa ja sitoutuvaa henkilöstöä. Siksi on tärkeää huolehtia niistä resursseista ja voimavaroista, joita on onnistuttu saamaan. Asiakkaat eli kuntalaiset ovat päivähoitotoiminnan peruspilareita. Ennen muuta päivähoitoa halutaan kehittää heitä varten. Sen vuoksi halutaan pitää kiinni nykyisistä vaihtoehdoista ja jopa lisätäkin niitä, mikäli tarvetta esiintyy. Yksityinen päiväkoti Kompassi on aukaisemassa ovensa elokuussa. Heidän kanssaan pyritään rakentavaan yhteistyöhön kilpailuasetelman sijaan. 5. Rakenneuudistuksen kohteet 5.1. Päiväkoti Tuokkonen Päivähoidon rakenneuudistus käynnistyy konkreettisesti, kun Päiväkoti Tuokkosen toiminta lakkautetaan kesäkuun lopussa Vanhemmilta on kyselty kahteen kertaan toiveita lapsien sijoittelusta ja toiveet huomioidaan sijoituksia tehdessä. Työntekijöiden kanssa on myös käyty keskustelua uusista työyksiköistä ja heistä kaksi siirtyvät Touhuvakkaan ja kaksi Ruuhiryhmään. Määräaikaisten työntekijöiden työt loppuvat kesän aikana. Tuokkosen tilat ovat mahdollisia käyttää väistötiloina esimerkiksi Touhuvakan muutostöiden aikana. Samoin sinne olisi mahdollista sijoittaa kunnan kotihoito tai muu tarvitseva taho. Tilat olisivat myös oivalliset avoimen päivähoitotoiminnan tiloiksi, josta mainitaan 9. luvussa. Samalla siihen voisi yhdistää ennalta ehkäisevää perhetyötä ja suunnitella Tuokkosen kiinteistöön vaikkapa eräänlaisen perhekeskuksen.

8 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 7 (12) 5.2. Päiväkoti Touhuvakka PK Touhuvakan osalta rakenneuudistus alkaa vuoden 2014 aikana tilojen ja piha-alueen muutostöiden suunnittelulla, johon on investointiohjelmassa varattu rahaa. Uudistetut tilat tulisivat käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 syksyllä, jolloin esikouluryhmä siirtyy omiin, uusiin tiloihin. Tarkoituksena olisi muuntaa esikoulun tilat päivähoitotiloiksi, joka edellyttää eteis- ja Wc-tilojen osalta suurimmat muutokset. Samalla tarkistetaan muitakin puutteita ja epäkohtia, jotka ovat nousseet esille vuosien myötä. Mitkä ovat erityisesti heikentäneet ja hankaloittaneet työolosuhteita tai alentaneet työtehokkuutta. Toivakan kunnassa on alettu panostaa työsuojeluun ja työhyvinvointiin, siksikin on syytä tarkastella epäkohtia. Henkilökunta on kokenut erityisesti ns. taukotilan ja omien työskentelytilojen puutteet haitallisiksi. Lasten ympäröimänä työntekijä ei saa pidettyä varsinaista taukoaan, jonka työehdot edellyttävät. Samoin kirjallisten töiden tekeminen lapsiryhmissä on tehotonta, kun ei saa keskeytyksetöntä työrauhaa. Päiväkodista puuttuu tilat palavereiden pidolle. Joidenkin lasten palavereissa saattaa olla lähemmäs kymmenen henkilöä ja saatetaan keskustella hyvinkin kipeistä asioista. Asiakasystävällisyys on kaukana, kun joudutaan ahtautumaan reilun 10 neliön tilaan. Toiminnallisesti tavoitteena on tilojen muutostöiden jälkeen jakaa lapset kolmeen ryhmään iän perusteella. Tällöin olisi alle 3-vuotiaiden, 3-4-vuotiaiden ja 5-6-vuotiaiden ryhmät. Vuorohoitolapset toimisivat oman ikäistensä kanssa päivisin ja aamulla tullessaan ennen seitsemää ja taas viiden jälkeen olisivat yhdessä ryhmässä isoimpien lasten tiloissa. Perhepäivähoidon varahoitolapset tullaan sijoittamaan siihen ryhmään, jossa toimii lastentarhanopettaja, jonka työtehtäviin kuuluu hoitajien pedagoginen ohjaus. Tarkoituksena on myös edelleen yhtenäistää ryhmien toimintatapoja ja -suunnitelmia Ruuhiryhmä/Kankainen huomioiden. Samalla kehitetään ja otetaan käyttöön nykytekniikkaa, jotka mahdollistavat mm. sähköisen hakemisen päivähoitoon ja tehostavat kasvatuskumppanuuteen kuuluvaa yhteyden pitoa kodin ja päivähoidon välillä. Se tehostaa myös sisäistä tiedottamista ja tiedon kulkua Ruuhiryhmä Rakenneuudistustyöryhmän yhtenä tehtävänä oli pohtia yhdessä kollegoiden kanssa sitä, kannattaako jatkaa päivähoitotoimintaa Ruuhimäen koululla vai miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yksimieleinen valinta oli ratkaisu, jossa lähdettäisiin kehittämään koulu-päiväkotiyhteisöä Kankaisille. Oheisessa listassa on henkilöstön pohdintoja ratkaisuun liittyen. MAHDOLLISUUDET: Lisää tiloja, uusia välineitä, yhteisiä tarvikkeita koulun kanssa.

9 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 8 (12) ESTEET: Koulun remontti, laajennus, pihan kunnostus. Koulun mahdollisuus saada paremmat sisäliikuntatilat. Lisää henkilökuntaa (esim. yht. avustaja tarvittaessa). Auttaisiko säilyttämään koululaisten IP-toimintaa alueella.toiminta on tarpeellinen, mutta käyttäjämäärä tällä hetkellä suhteellisen vähäinen. Lisää palvelua perheille saman katon alta. Esim. Hankasalmen Niemisjärvelle rakennetaan parhaillaan samanlaista kompleksia, jossa päivähoito, esiopetus ja koulu toimivat saman katon alla. Tiivistä yhteistyötä päivähoidon ja koulun kesken. Koulun kanssa tekevät vahvasti yhteistyötä tälläkin hetkellä myös kyläseura ja koulun vanhempainyhdistys. Yhteistyö seurakunnan kanssa helpompaa, kun vain yksi isompi yksikkö Mahdollisuus kehitellä uusia projekteja, hankkeita. Hyvää julkisuutta, uutta painoarvoa, säilyvyyttä, kauaskantoisuutta. Alueelle on rakennettu uusia taloja ja myynnissä olleet ovat pääsääntöisesti menneet nopeasti kaupaksi. Houkuttelisi muuttajia varmasti jatkossakin. Alueellisen tasa-arvon toteutuminen, mahdollista saada laadukasta varhaiskasvatusta ajanmukaisissa tiloissa. Kankainen pystyisi tarjoamaan palvelujaan lähialueille yli kuntarajojen Ruuhimäen koulun lakkauttaminen oli kova isku ruuhimäkeläisille. Madaltuisiko aita tulla Kankaisille kouluun entisestään, jos päivähoitopalvelutkin olisivat Kankaisilla. Kankainen on myös Ruuhimäen alueen lasten lähikoulu. Tilojen kunto ja riittävyys, muutostöiden kalleus. Ruuhimäen vanhempien suhtautuminen: ajomatka Kankaisille hiukan pidempi, eiväthän karkaa Lievestuoreelle? Lisääntyisikö alueella muista kunnista ostettavien päivähoitopalvelujen käyttö? Ruuhiryhmässä taitaa tällä hetkellä olla enemmän lapsia hoidossa Ruuhimäestä kuin Kankaisilta. Päiväkoti on ollut Ruuhimäellä vetovoima tekijä. Kuihduttaisiko tilanne Ruuhimäen kylää ja vähentäisi muuttohalukkuutta tulevaisuudessa sinne. Tarvitaan aikaa ja rahaa uuden systeemin rakentamiseksi. Olisi kallis, mutta hieno tulevaisuuden visio. osa lapsista saattaisi ohjautua hoitoon muualle Kankaisille perustettava päiväkoti-koulu on taloudellisesti haastavin ratkaisu, jota tässä rakenneuudistussuunnitelmassa esitetään. Tätä haluttiin lähteä esittämään nimenomaan pitkänajan tähtäimen ratkaisuna runsaat positiiviset puolet tukenaan Perhepäivähoito Kunnan perhepäivähoito on taistellut olemassa olostaan jo vuosia. Uusia hoitajia on ollut vaikea saada ja siirtyminen työaikalain alaisuuteen entisestään lisäsi haasteita perhepäivähoidon järjestämiseen. Tällöin perhepäivähoidon hinta kallistui. Pph palvelee tiettyä osaa asiakaskuntaa, joka arvostaa kodinomaisuutta ja erityisen pientä ryhmää. Hoitomuoto suosii erityisesti kaikkien pienimpiä hoitoon tulijoita. Toivakassa on enää kolme kunnallista hoitajaa, joiden työn jatkumista ylläpidetään sijoittamalla ensisijaisesti heille haluavat lapset. Heidän jaksamistaan tuetaan säännöllisillä tuntien tasoittumisvapailla ja

10 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 9 (12) ohjauksella. Vaikka perhepäivähoito ei pystykään kilpailemaan edullisuudella, parhaat pisteet asiakastyytyväisyyskyselyissä kertovat sen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta Henkilöstön rakenne Eräs pohdittava asia työntekijöillä oli henkilöstön koulutustaso. Päivähoidossa on ollut ryhmäperhepäiväkoteja ennen Päiväkoti Touhuvakkaa, jonka vuoksi työntekijät ovat enimmäkseen lähihoitajia koulutukseltaan. Vasta päiväkotitoiminta lain mukaan velvoitti lastentarhanopettajien palkkaamiseen. Touhuvakassa on vuosia taiteiltu lastentarhaopettajien minimimäärällä ja ajoittain alitettukin vaatimukset. Työn vaativuus joka alalla kasvaa jatkuvasti, myös päivähoidossa. Toivakan kunnan lastentarhanopettajat joutuvat kantamaan pedagogisen vastuun lisäksi runsaasti muita vastuita, joita ei perustyöhön yleensä kuulu. Niitä ovat mm. työvuorosuunnittelu, johtajan sijaistaminen ja omasta talosta vastaaminen. Samoin osa joutuu toisinaan työtehtäviensä velvoittamana olemaan poissa ryhmän työskentelystä, joka ei lain mukaan olisi suotavaa. Vertailuna Jyväskylän kaupungissa on pääsääntöisesti kaksi opettajaa ryhmässä ja yksityisellä PK Kompassilla vastaava suhde opettajia 50% ja hoitajia 50%. Rakenneuudistuksen myötä tavoitellaan koulutustason nostoa kunnan päivähoidossa ja tuetaan vakituisia työntekijöitä kouluttautumaan. Tavoitteena saada kaikille vakituisille työntekijöille alan ammattitutkinto Yhteistyö PK Kompassin kanssa Elokuussa avautuvan yksityisen päiväkodin kanssa on jo kevään aikana pidetty neuvotteluja ja vaihdettu sähköpostia erityisesti lasten sijoittelun osalta. Samalla on käyty läpi asioita, joista asiakkaiden ja yrittäjän on huolehdittava, että erilaiset lasten hoitoon liittyvät asiat hoituvat. Yhdessä on mietitty aikatauluja ja jaettu tietoa. Selkeää yhteistyösuunnitelmaa pääsemme laatimaan, kun uusi henkilöstö on valittu ja aloittaa työnsä. 6. Rakenneuudistuksen hyödyt Esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan pysyvät ja taloudellisesti pitkällä tähtäimellä kannattavat päivähoitopalvelut Toivakkaan. Toivakka tarinan mukaan esitetyt uudistukset on mitoitettu palvelutarpeen mukaisiksi. Samoin suunnitelma kattaa uusia toimintatapoja ja yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa. Ennalta ehkäisevään toimintaan on myös jatkossa suunnitelmia. Henkilöstö on sitoutunut suunnitelman toteuttamiseen, joka osaltaan on merkittävä tekijä toteutuksessa. Suunnitelman laatiminen on jo osaltaan Toivakka tarinankin perään kuuluttamaa johtajuutta ja työntekijöiden tietoisuuden lisäämistä tavoitteiden

11 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 10 (12) asettelusta. Uudistuksilla mahdollistetaan johtajuuden kehittymistä ja jaettua johtajuutta, mikä taas vähentää työn kuormitusta ja parantaa työhyvinvointia. Rakenneuudistussuunnitelma ottaa huomioon myös Toivakka tarinassa esitetyn tavoitteen kylien kehittämisestä. Ruuhimäen ja Kankaisten kylille on muuttanut ja rakentanut useampia lapsiperheitä, jotka pääsääntöisesti käyvät työssä Jyväskylän suunnalla. On kannattavampaa järjestää palvelut sinne, jotteivät asiakkaat ajautuisi pois omasta kunnasta. Rakenneuudistuksilla on myönteinen vaikutus hieman epäiltyyn lapsiperhemyönteisyyteen läpi mennessään, mikä taas edesauttaa uusien kuntalaisten muuton ja kasvattaa asukaslukua. 7. Rakenneuudistuksen toteutus Päivähoidon rakenneuudistus toteutetaan välisenä aikana ja sitä jatketaan tarpeen mukaan edelleen, mikäli lopussa mainitut varhaiskasvatuslakiuudistus ja kuntaselvitys sitä esimerkiksi edelleen vaativat. Yhteistyötä tehdään tarvittavien tahojen kanssa ja yksi merkittävimmistä on tekninen toimi. Talousarvioissa otetaan huomioon rakenneuudistuksesta aiheutuneet tekijät. Tuokkosen lakkautumisen suunnittelemiseksi on perustettu työryhmä, joka osaltaan toteuttaa muuttoa. Juhannukseen mennessä kalusteet ja tavarat pakataan ja merkataan siltä osin kuin se on mahdollista. Kesäkuun viimeisellä viikolla Tuokkonen tyhjennetään ja osa tavaroista viedään Ruuhiryhmään, osa Touhuvakkaan ja perhepäivähoitajille ja loput, tarpeettomat viedään roskalavalle ja hyväkuntoiset myydään. Touhuvakan osalta tekninen toimi kilpailuttaa muutostöiden suunnittelusta vastaavan tahon kesällä Palaveri suunnittelijan kanssa pidetään alku syksystä, jossa laaditaan aikataulu ja suunnitelmat muutostöiden toteutukselle. Katso myös kappale 5.2. Tämän jälkeen tekninen toimi kilpailuttaa muutostöiden toteuttajan, jonka jälkeen konkreettinen työ voidaan toteuttaa vuoden 2015 ja kevään 2016 aikana. Suunnittelussa on huomioitava päivähoitotoiminnan jatkumisen edellytykset ja mahdolliset väistötilat muutostöiden aikana. Ruuhiryhmän pitäisi päästä muuttamaan uusiin tiloihin kesällä Suunnittelu ja toteutus etenisivät suurin piirtein samassa aikataulussa Touhuvakan muutosten kanssa taloustilanne huomioiden. Suunnittelua varten ehdotetaan perustettavaksi työryhmä tänä vuonna, jossa olisi vähintään päivähoidon, koulun ja teknisen toimen edustajat. Päivähoidon henkilöstö työstää suunnittelupalavereissa toiminnallisiin muutoksiin liittyviä asioita vuoden 2015 aikana. Henkilöstörakenteen osalta nostetaan koulutustasoa rekrytoimalla uutta henkilöstöä eläköitymisten myötä aikaisintaan 2015 syksyllä huomioiden todellisen tarpeen ja kunnan taloustilanteen.

12 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 11 (12) 8. Suunnitelman arviointia ja pohdintaa Työryhmän eräs tehtävä oli tehdä tiimeittäin swot-analyysi kunnan päivähoidon nykytilanteesta ja rakenneuudistuksesta, joista on tehty koonti suunnitelmaan liitteeksi (1). Päivähoidossa on paljon vahvuuksia nykyiselläänkin. Henkilöstö on mm. sitoutunutta, joustavaa ja innostunutta. Työilmapiiri on hyvä ja päivähoidossa puhalletaan yhteen hiileen. Pienen kunnan vahvuudet ovat olosuhteiden tuntemus, samoin asiakkaidenkin. Pieneksi kunnaksi palvelutarjonta on jo nyt monipuolinen. Heikkouksista mainittakoon esimerkiksi liian isot ryhmäkoot tiloihin nähden, jatkuva muutoksen aiheuttama kuormitus, kirjallisiin töihin menee liikaa aikaa, elton osuus johtajan työssä jää liian vähäiseksi ja lastentarhanopettajien vähyys. Rakenneuudistuksen mahdollisuuksia taasen ovat henkilökunnan mielestä yhteisten voimavarojen hyödyntäminen, säästöt, avoimen päiväkotitoiminnan käynnistäminen, Ruuhimäki-Kankaisten alueen palveluiden kehittäminen, yhteistyö yksityisen kanssa ja palvelumuotojen lisääntyminen. Työntekijät kokevat uhkatekijöinä mm. kilpailuasetelman työpaikoista oman toiminnan sisällä ja yksityiseen päiväkotiin nähden, perhepäivähoidon loppumisen, suuremmat yksiköt lisäävät levottomuutta lapsissa ja aiheuttavat kuormaa myös työntekijöille ja sen, että työntekijät ikääntyvät. Nelikenttäanalyysin mukaan kaikkia osatekijöitä oli lähes saman verran. On tärkeää, että uhat ja heikkoudet tiedostetaan. Kuitenkin vahvuuksien ja mahdollisuuksien kautta, voidaan minimoida uhkia ja voittaa heikkoudet. Tämä suunnitelma selkeästi hyödyntää esiintyviä vahvuuksia ja tavoittelee useita mahdollisuuksia, joita nähdään. Suunnitelman toteutuessa uhat ja heikkoudet saadaan käännettyä positiivisempaan suuntaan ja ainakin vähenemään. Suunnitelman teolle asetetut tavoitteet toteutuvat päivähoidon johtajan opintojen näkökulmasta. Suunnitelman laadinnassa on käytetty henkilöstöjohtamiseen liittyviä tavoitteita. On lähdetty projektisuunnitelmasta liikkeelle ja viety projekti läpi aikataulun mukaisesti tuotteenaan valmistunut päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma. Tästä seuraa uusi, isompi projekti. Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelmaa on laadittu koko ajan kokonaistaloudellisuus huomioiden pitkällä tähtäimellä. Uudistuksiin kuluu rahaa melkoisesti lyhyellä aikavälillä, mutta tuo takaisin pitkässä juoksussa monin eri tavoin. Jos toimenpiteiden avulla saadaan mm. asukkaita lisää kuntaan, henkilöstön sairauspoissaoloja vähenemään ja ennalta ehkäisevällä toiminnalla estettyä perheiden pulmien kasaantuminen, on jo säästetty useampi euro. Rakenneuudistukset ovat suunniteltu realistisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi. Uudistuksissa on mietitty konkreettisia toimia päivähoidon kehittämiseksi, työolosuhteiden parantamiseksi ja haettu ennen kaikkea pysyvyyttä.

13 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 12 (12) Toteutuessaan uudistus takaa tulevaisuudessa laadukkaat kunnan päivähoitopalvelut niitä tarvitseville ja motivoivan työyhteisön, mistä voidaan olla ylpeitä. 9. Jatkosuunnitelmia Tähän suunnitelmaan ei ole voitu sisällyttää uuteen varhaiskasvatuslakiin työryhmän esittämiä muutoksia, koska osapuolet ovat olleet keskenään hyvinkin riitaisia joidenkin seikkojen osalta. Ei ole myöskään tietoa, milloin laki tulisi voimaan. Lakiuudistusta seurataan jatkossa ja huomioidaan rakenneuudistusta toteutettaessa kaikilta osin. Toinen keskeneräinen asia on tekeillä oleva Jyväskylän seudun kuntaselvitys, joka on huomioitava omalta osin päivähoidon rakenneuudistuksen toteutuksessa. Jatkossa aiotaan saada niin lapset kuin vanhemmatkin osalliseksi rakenneuudistuksen toteuttamiseen. Päivähoidossa valmistellaan nimenomaan tätä varten oma kyselynsä ja/tai järjestetään ideariihi-ilta, jossa vanhemmat pääsevät ideoimaan yhdessä henkilöstön kanssa uudistuksia ja kehittämisnäkökulmia. Lasten kanssa samainen voidaan toteuttaa hoitopäivien aikana. Toivakan lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa oli suunnitelmissa vuodelle 2013 aloitettavaksi avointa päivähoitotoimintaa. Tämä kaatui kunnan taloustilanteen vuoksi. Ajatus kytee edelleen. Tarkoitus olisi pohtia ja suunnitella sitä yhdeksi palvelumuodoksi perheille esimerkiksi yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, mikäli talous antaa myöten. Toiminta olisi ennalta ehkäisevää ja sitä voisi laajentaa sellaiseksi toiminnaksi, mitä Toivakan kunnassa ei ole vielä toteutettu eikä kokeiltu. Toiminta sisältäisi päivähoitoa avoimena toimintana kotona lapsiaan hoitaville ja sosiaalityötä mm. ennalta ehkäisevän perhetyön muodossa. Kolmas sektori voisi olla mukana toiminnassa. Tällöin voitaisiin puhua perhekeskuksesta. Rakenneuudistussuunnitelma vaatii toteutuakseen päättäjien täyden tuen. Päivähoidossa on panostettu suunnitelmaan ja tehty runsaasti töitä sen eteen, vaikka säästöpaineet, tilan ahtaus ja jopa epävarmuus työnjatkumisesta ovat kalvaneet taustalla, unohtamatta lisääntyneitä lasten haasteita. Tehdään nyt hyviä päätöksiä ja luotetaan tulevaisuuteen. Lapsissa on tulevaisuus.

14 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 13 (12) Uuden luominen - siinä se jokaisen elämän kutsumuksen päämäärä, siinä harmaitten arkipäiviemme riemu. Johannes Linnankoski

15 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 14 (12)

16 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 15 (12)

17 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 16 (12)

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 Sosiaalilautakunta 16.11.2006 Sivistyslautakunta 21.11.2006 Kaupunginhallitus 22.1.2007 Kaupunginvaltuusto 19.3.2007

Lisätiedot

kehittämistarpeet Seinäjoella

kehittämistarpeet Seinäjoella VARHAISKASVATUS 2012 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1. Visio... 3 1.2. Arvot ja periaatteet... 3 1.3. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Haapalan koulu 11 11 9 Kuhaniemen koulu 21 21 15 Kuusan koulu 20 20 14 Savion koulu 22 22 15 Tarvaalan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011 1 Hämeenlinna - Varhaiskasvatus 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluita?. 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

Palveluseteli päivähoidossa

Palveluseteli päivähoidossa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 17 Palveluseteli päivähoidossa Kim Siren, Suomen Tenava päiväkodit Oy Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Sitran selvityksiä 17 2 Sisällysluettelo Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

Jonna Pesonen PEREHDYTYSKANSIO PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITOYKSIKKÖÖN

Jonna Pesonen PEREHDYTYSKANSIO PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITOYKSIKKÖÖN 1 Jonna Pesonen PEREHDYTYSKANSIO PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITOYKSIKKÖÖN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2498. Eveliina Saari, Heli Riikonen, Sirkku Kivisaari & Annika Heikkilä. Jyväskylän uudet päivähoitoratkaisut

VTT TIEDOTTEITA 2498. Eveliina Saari, Heli Riikonen, Sirkku Kivisaari & Annika Heikkilä. Jyväskylän uudet päivähoitoratkaisut VTT TIEDOTTEITA 2498 Eveliina Saari, Heli Riikonen, Sirkku Kivisaari & Annika Heikkilä Jyväskylän uudet päivähoitoratkaisut VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2498 Jyväskylän uudet päivähoitoratkaisut Eveliina

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Embargo 13.3.2013 klo 12.30 Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä

Lisätiedot