Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma"

Transkriptio

1 Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma

2 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 1 (12)

3 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 2 (12) Sisältö 1. Johdanto 2 2. Päivähoidon nykytilanteen kuvaus 2 3. Päivähoidon rakenneuudistuksen taustat ja lähtökohdat 3 4. Rakenneuudistuksen päämäärät ja tavoitteet 4 5. Rakenneuudistuksen kohteet Päiväkoti Tuokkonen Päiväkoti Touhuvakka Ruuhiryhmä Perhepäivähoito Henkilöstön rakenne Yhteistyö PK Kompassin kanssa 8 6. Rakenneuudistuksen hyödyt 8 7. Rakenneuudistuksen toteutus 8 8. Suunnitelman arviointia ja pohdintaa 9 9. Jatkosuunnitelmia 10

4 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 3 (12) 1. Johdanto Tämä rakenneuudistussuunnitelma liittyy Johtamistaidon erityisammattitutkinto-opintoihini, jotka päättyvät syksyllä Oli luontevaa sisällyttää tässä murroksen vaiheessa opintoihini päivähoidon rakenneuudistussuunnitelman teko yhdessä henkilöstön kanssa. Ensimmäiseksi laadin projektiani varten suunnitelman, jonka hyväksyivät sekä esimieheni, että oppilaitos. Esittelin sen myös sivistystoimen lautakunnalle. Projektisuunnitelman mukaan perustimme ns. Jet-työryhmän, jossa oli kaikista päivähoitomuodoista ja yksiköistä edustaja. Työryhmään kuuluivat Anneli Kauppinen, Sari Nieminen, Regina Pölkki, Kirsi Häkkinen, Tarja Ilomäki ja Marika Karanta. Ryhmä kokoontui toimintakauden aikana varsinaisesti viisi kertaa ja jokaisella kerralla pohdimme uusia asioita rakenneuudistukseen liittyen ja ryhmät saivat tehtäviä vietäväksi muulle henkilöstölle. Näitä kävimme läpi yhdessä ja näin saimme koko henkilöstön äänen kuuluville rakenneuudistukseen liittyen. Työryhmän pohdintoja ja henkilöstöltä saamaani materiaalia olen hyödyntänyt kirjallista tuotosta tehdessäni. Rakenneuudistussuunnitelmassa olen avannut päivähoidon nykytilannetta, muutos tarpeita ja laatinut suunnitelman päivähoidon kehittämiseksi kunnan strategiset linjaukset huomioon ottaen. Lisäksi olen kirjannut suunnitelmaan muutamia avoimia asioita, joita tässä vaiheessa ei voitu niiden keskeneräisyyden vuoksi täysin käsitellä, vaan ovat jatkosuunnitelman aiheina. 2. Päivähoidon nykytilanteen kuvaus Toivakan päivähoito kuuluu sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen ja ylimpänä esimiehenä toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja. Hänen alaisenaan on päivähoidon johtaja - elto, joka toimii lähiesimiehenä kaikille päivähoidon työntekijöille. Lasten päivähoito sisältää kunnallisen päivähoidon, kunnan kustantaman Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen. Kunnallista päivähoitoa toteutetaan vielä keväällä -14 kolmessa päiväkodissa, kirkonkylällä PK Touhuvakassa ja PK Tuokkosessa sekä Ruuhimäellä Ruuhiryhmässä, joihin on sijoitettuna 96 lasta 1-6-vuotiasta lasta. Lisäksi hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa lapsia on 12 kolmella kunnallisella hoitajalla ja neljä hoitolasta ja neljä omaa kahdella yksityisellä hoitajalla. Lisäksi kahdeksan lasta on hoidossa palvelusetelillä yksityisissä hoitopaikoissa ja yksi lapsi Laukaassa ja yksi lapsi Jyväskylässä kunnallisessa perhepäivähoidossa. Hoitolapsia on yhteensä 122. Henkilöstöön kuuluu päivähoidon johtaja - elton lisäksi neljä lastentarhanopettajaa (1 määräaik.), 15 lastenhoitajaa, joista 4 määräaikaista, 2 tukityöllistettyä ja kolme

5 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 4 (12) perhepäivähoitajaa. Jokaisessa päiväkotiryhmässä työskentelee yksi lto ja 2-3 lastenhoitajaa tarpeen mukaan, vuorohoitoryhmässä 4 hoitajaa. PK Touhuvakan jakelukeittiössä ja siivouksessa työskentelee tekniseen toimeen kuuluva ravitsemistyöntekijä. PK Touhuvakassa toimii kolme ryhmää, vuorohoitoryhmä Tähystäjät, sisarusryhmä Tutkijat ja koulutoimen alainen esikoulu, josta vastaa yhtenäiskoulun apulaisjohtaja, hoitoajalla päivähoidon johtaja. PK Tuokkonen on yhden ryhmän yksikkö, jossa toimii myös perhepäivähoidon varahoito. Siellä on jakelukeittiö ja neljä työntekijää, jotka huolehtivat itse myös yksikön siivouksesta. Ruuhiryhmässä on myös yksi ryhmä ja neljä työntekijää. Kaikissa päiväkotiryhmissä on 1-5-vuotiaita lapsia. Ruuhiryhmä on toiminut määräaikaisena ryhmänä syksystä 2011 alkaen ja lupa jatkuu heinäkuun 2016 loppuun. 3. Päivähoidon rakenneuudistuksen taustat ja lähtökohdat Toivakan päivähoito elää murrosvaihetta. Hoitolasten lukumäärä on ollut kasvusuunnassa muutaman vuoden ajan. Tilapäisiä yksiköitä on jouduttu perustamaan ja taas lakkauttamaan, kun tilat ovat käyneet ahtaiksi ja riittämättömiksi. Päivähoidon johtaja laati vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi, joista toisessa olisi laajennettu Touhuvakkaa yhden ryhmän lisätiloilla ja keskitetty omaa toimintaa ja toisessa ehdotettiin yksityisen päiväkodin tuloa kuntaan. Kunnan valtuusto päätti joulukuussa 2012 viimeksi mainitun vaihtoehdon puolesta syksyllä kuntaan tuleva yksityinen päiväkoti osaltaan aiheuttaa päivähoitoon rakennemuutoksen. Jotta muutos olisi hallittu ja järkevä pitkällä tähtäimellä sekä linjassa kunnan strategian, Toivakka tarinan kanssa, päädyttiin laatimaan suunnitelma rakenneuudistusta varten. Tämä linkittyy päivähoidon johtajan JET-koulutukseen, jonka valinnaisena tutkinnon osana on henkilöstöjohtamista koskevan projektin suunnittelu ja johtaminen. Toivakan kunnan suuri askel päivähoidon kehittämisessä oli ensimmäisen päiväkodin, Touhuvakan perustaminen vuonna Sen jälkeen päivähoitotarpeen lisääntyessä on väliaikaista toimintaa ollut Varikolla ryhmäperhepäivähoitona ja edelleen kirkonkylällä entisessä Soneran kiinteistössä eli Tuokkosessa alkuun ryhmäperhepäivähoitona ja 2011 vuoden alusta päiväkotitoimintana. Ruuhimäen ja Kankaisten suunnalta puuttui perhepäivähoito ja tarvetta oli runsaasti ja 2011 syksyllä perustettiinkin ryhmäperhepäivähoitokoti Ruuhiryhmä entiselle Ruuhimäen kyläkoululle. Joka muutettiin päiväkotitoiminnaksi vuoden 2013 alussa. Toivakan taloustilanne on ollut heikko ja edelleenkin on pidettävä tiukka budjettikuri. Päivähoidossa taloudellisena haasteena ovat erityisesti pienet yksiköt. Henkilöstöä on

6 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 5 (12) varattava yksittäisiä lapsia varten aamuisin ja iltaisin, eikä tilojen ylläpitokaan ja muut toiminnot ole ilmaisia. Pieni yksikkö on haavoittuvampi myös sijaistarpeen tullen, kun isommassa saatetaan sisäisesti pärjätä äkillisissä tapauksissa. Toiminnalliset haasteet liittyvät erityisesti lapsiryhmien kokoonpanoon, sillä kaikki ryhmät ovat ns. sisarusryhmiä. Lapset voivat olla 1 6-vuotiaita, mikä luo omat haasteensa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsiryhmien koot alkavat myös lisääntyneen tarpeen vuoksi olla äärimmillään, tilanahtaus hankaloittaa edelleen toimintojen miettimistä ja aiheuttaa jo meluhaittaa sekä levottomuutta lapsiryhmissä. Nämä osaltaan vaikuttavat päivähoidon laatuun alentavasti. Johtamisen kannalta toiminnan pirstaleisuus lisää työn vaativuutta tuntuvasti. Aika ei riitä samalla tavalla kaikille ja esimerkiksi tiedottaminen sekä palautteen antaminen ovat haasteellisia. 4. Rakenneuudistuksen päämäärät ja tavoitteet Päivähoitoa ohjaavat monet lait ja asetukset, jotka on pidettävä koko ajan taustalla tätä rakenneuudistussuunnitelmaa laadittaessa. Tämän valtuustokauden strategia, Toivakka tarina on merkittävä suuntaviivojen näyttäjä rakenneuudistusta valmisteltaessa. 1) Asukkaiden ja palveluiden kannalta päämäärinä ovat mm. mitoittaa palvelut vastaamaan kysyntää kestävää kuntataloutta unohtamatta, tuottaa palvelut laadukkaasti uusia toimintatapoja hyväksikäyttäen yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja kehittää ennalta ehkäisevää toimintaa kiinteäksi osaksi muiden palvelujen kanssa. 2) Elinkeino ja yrittäjyys-luvun alta löytyy esimerkkeinä kylien kehittäminen niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen ja kunnan lävitse kulkevien valtaväylien kehittäminen ja niihin tukeutuen kunnan asukasluvun kasvattaminen. 3) Talouden ja johtamisen päämääriä ovat osaltaan palveluverkon uudistaminen vastaamaan talouden kantokykyä ja se, että kunnan johtaminen ja esimiestyö on ammattimaista, johdonmukaista, alaisia arvostavaa ja uutta luovaa ja kunnan työntekijät ovat tietoisia asetetuista työn tavoitteista ja ovat sitoutuneet asetettuihin tavoitteisiin. Edellä mainittujen päämäärien sekä päivähoidon omien tarpeiden pohjalta nousi tämän suunnitelman tavoitteiksi: 1. Oman toiminnan keskittäminen ja toimintamallien ja tapojen kehittäminen käytännöllisempään suuntaan talous huomioon ottaen 2. Työpaikkojen säilyminen päivähoidossa 3. Nykyisten päivähoitomuotojen säilyminen 4. Yhteistyön aloittaminen toiminnan tasolla yksityisen päiväkotiyrittäjän kanssa

7 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 6 (12) Kunnan päivähoito on ollut pirstaleinen kokonaisuus pitkään, mikä on lisännyt haasteita etenkin talouden ja johtamisen näkökulmista. Päivähoidossa on onnistuttu pudottamaan lapsikohtaista hintaa vuosien mittaan. Edelleenkin tehokkuutta voidaan parantaa talouden kannalta, mutta tänä aikana korostuvat myös työhyvinvoinnin ja henkilöstön jaksamisen näkökulmat. Näihin taas on suuri merkitys johtamisella. Kun saadaan päivähoidon rakenteisiin pysyvyyttä pitkällä tähtäimellä ja toimivat tilaratkaisut, saadaan kunnon jalusta itse toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi, mitkä taas osaltaan kohottavat mm. henkilöstön työmotivaatiota. Kunnan päivähoidon työntekijät ovat sitoutuneita, kehittämishaluisia ja ammattitaitoisia. Tänä päivänä ei ole itsestään selvää, että saadaan rekrytoitua osaavaa ja sitoutuvaa henkilöstöä. Siksi on tärkeää huolehtia niistä resursseista ja voimavaroista, joita on onnistuttu saamaan. Asiakkaat eli kuntalaiset ovat päivähoitotoiminnan peruspilareita. Ennen muuta päivähoitoa halutaan kehittää heitä varten. Sen vuoksi halutaan pitää kiinni nykyisistä vaihtoehdoista ja jopa lisätäkin niitä, mikäli tarvetta esiintyy. Yksityinen päiväkoti Kompassi on aukaisemassa ovensa elokuussa. Heidän kanssaan pyritään rakentavaan yhteistyöhön kilpailuasetelman sijaan. 5. Rakenneuudistuksen kohteet 5.1. Päiväkoti Tuokkonen Päivähoidon rakenneuudistus käynnistyy konkreettisesti, kun Päiväkoti Tuokkosen toiminta lakkautetaan kesäkuun lopussa Vanhemmilta on kyselty kahteen kertaan toiveita lapsien sijoittelusta ja toiveet huomioidaan sijoituksia tehdessä. Työntekijöiden kanssa on myös käyty keskustelua uusista työyksiköistä ja heistä kaksi siirtyvät Touhuvakkaan ja kaksi Ruuhiryhmään. Määräaikaisten työntekijöiden työt loppuvat kesän aikana. Tuokkosen tilat ovat mahdollisia käyttää väistötiloina esimerkiksi Touhuvakan muutostöiden aikana. Samoin sinne olisi mahdollista sijoittaa kunnan kotihoito tai muu tarvitseva taho. Tilat olisivat myös oivalliset avoimen päivähoitotoiminnan tiloiksi, josta mainitaan 9. luvussa. Samalla siihen voisi yhdistää ennalta ehkäisevää perhetyötä ja suunnitella Tuokkosen kiinteistöön vaikkapa eräänlaisen perhekeskuksen.

8 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 7 (12) 5.2. Päiväkoti Touhuvakka PK Touhuvakan osalta rakenneuudistus alkaa vuoden 2014 aikana tilojen ja piha-alueen muutostöiden suunnittelulla, johon on investointiohjelmassa varattu rahaa. Uudistetut tilat tulisivat käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 syksyllä, jolloin esikouluryhmä siirtyy omiin, uusiin tiloihin. Tarkoituksena olisi muuntaa esikoulun tilat päivähoitotiloiksi, joka edellyttää eteis- ja Wc-tilojen osalta suurimmat muutokset. Samalla tarkistetaan muitakin puutteita ja epäkohtia, jotka ovat nousseet esille vuosien myötä. Mitkä ovat erityisesti heikentäneet ja hankaloittaneet työolosuhteita tai alentaneet työtehokkuutta. Toivakan kunnassa on alettu panostaa työsuojeluun ja työhyvinvointiin, siksikin on syytä tarkastella epäkohtia. Henkilökunta on kokenut erityisesti ns. taukotilan ja omien työskentelytilojen puutteet haitallisiksi. Lasten ympäröimänä työntekijä ei saa pidettyä varsinaista taukoaan, jonka työehdot edellyttävät. Samoin kirjallisten töiden tekeminen lapsiryhmissä on tehotonta, kun ei saa keskeytyksetöntä työrauhaa. Päiväkodista puuttuu tilat palavereiden pidolle. Joidenkin lasten palavereissa saattaa olla lähemmäs kymmenen henkilöä ja saatetaan keskustella hyvinkin kipeistä asioista. Asiakasystävällisyys on kaukana, kun joudutaan ahtautumaan reilun 10 neliön tilaan. Toiminnallisesti tavoitteena on tilojen muutostöiden jälkeen jakaa lapset kolmeen ryhmään iän perusteella. Tällöin olisi alle 3-vuotiaiden, 3-4-vuotiaiden ja 5-6-vuotiaiden ryhmät. Vuorohoitolapset toimisivat oman ikäistensä kanssa päivisin ja aamulla tullessaan ennen seitsemää ja taas viiden jälkeen olisivat yhdessä ryhmässä isoimpien lasten tiloissa. Perhepäivähoidon varahoitolapset tullaan sijoittamaan siihen ryhmään, jossa toimii lastentarhanopettaja, jonka työtehtäviin kuuluu hoitajien pedagoginen ohjaus. Tarkoituksena on myös edelleen yhtenäistää ryhmien toimintatapoja ja -suunnitelmia Ruuhiryhmä/Kankainen huomioiden. Samalla kehitetään ja otetaan käyttöön nykytekniikkaa, jotka mahdollistavat mm. sähköisen hakemisen päivähoitoon ja tehostavat kasvatuskumppanuuteen kuuluvaa yhteyden pitoa kodin ja päivähoidon välillä. Se tehostaa myös sisäistä tiedottamista ja tiedon kulkua Ruuhiryhmä Rakenneuudistustyöryhmän yhtenä tehtävänä oli pohtia yhdessä kollegoiden kanssa sitä, kannattaako jatkaa päivähoitotoimintaa Ruuhimäen koululla vai miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yksimieleinen valinta oli ratkaisu, jossa lähdettäisiin kehittämään koulu-päiväkotiyhteisöä Kankaisille. Oheisessa listassa on henkilöstön pohdintoja ratkaisuun liittyen. MAHDOLLISUUDET: Lisää tiloja, uusia välineitä, yhteisiä tarvikkeita koulun kanssa.

9 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 8 (12) ESTEET: Koulun remontti, laajennus, pihan kunnostus. Koulun mahdollisuus saada paremmat sisäliikuntatilat. Lisää henkilökuntaa (esim. yht. avustaja tarvittaessa). Auttaisiko säilyttämään koululaisten IP-toimintaa alueella.toiminta on tarpeellinen, mutta käyttäjämäärä tällä hetkellä suhteellisen vähäinen. Lisää palvelua perheille saman katon alta. Esim. Hankasalmen Niemisjärvelle rakennetaan parhaillaan samanlaista kompleksia, jossa päivähoito, esiopetus ja koulu toimivat saman katon alla. Tiivistä yhteistyötä päivähoidon ja koulun kesken. Koulun kanssa tekevät vahvasti yhteistyötä tälläkin hetkellä myös kyläseura ja koulun vanhempainyhdistys. Yhteistyö seurakunnan kanssa helpompaa, kun vain yksi isompi yksikkö Mahdollisuus kehitellä uusia projekteja, hankkeita. Hyvää julkisuutta, uutta painoarvoa, säilyvyyttä, kauaskantoisuutta. Alueelle on rakennettu uusia taloja ja myynnissä olleet ovat pääsääntöisesti menneet nopeasti kaupaksi. Houkuttelisi muuttajia varmasti jatkossakin. Alueellisen tasa-arvon toteutuminen, mahdollista saada laadukasta varhaiskasvatusta ajanmukaisissa tiloissa. Kankainen pystyisi tarjoamaan palvelujaan lähialueille yli kuntarajojen Ruuhimäen koulun lakkauttaminen oli kova isku ruuhimäkeläisille. Madaltuisiko aita tulla Kankaisille kouluun entisestään, jos päivähoitopalvelutkin olisivat Kankaisilla. Kankainen on myös Ruuhimäen alueen lasten lähikoulu. Tilojen kunto ja riittävyys, muutostöiden kalleus. Ruuhimäen vanhempien suhtautuminen: ajomatka Kankaisille hiukan pidempi, eiväthän karkaa Lievestuoreelle? Lisääntyisikö alueella muista kunnista ostettavien päivähoitopalvelujen käyttö? Ruuhiryhmässä taitaa tällä hetkellä olla enemmän lapsia hoidossa Ruuhimäestä kuin Kankaisilta. Päiväkoti on ollut Ruuhimäellä vetovoima tekijä. Kuihduttaisiko tilanne Ruuhimäen kylää ja vähentäisi muuttohalukkuutta tulevaisuudessa sinne. Tarvitaan aikaa ja rahaa uuden systeemin rakentamiseksi. Olisi kallis, mutta hieno tulevaisuuden visio. osa lapsista saattaisi ohjautua hoitoon muualle Kankaisille perustettava päiväkoti-koulu on taloudellisesti haastavin ratkaisu, jota tässä rakenneuudistussuunnitelmassa esitetään. Tätä haluttiin lähteä esittämään nimenomaan pitkänajan tähtäimen ratkaisuna runsaat positiiviset puolet tukenaan Perhepäivähoito Kunnan perhepäivähoito on taistellut olemassa olostaan jo vuosia. Uusia hoitajia on ollut vaikea saada ja siirtyminen työaikalain alaisuuteen entisestään lisäsi haasteita perhepäivähoidon järjestämiseen. Tällöin perhepäivähoidon hinta kallistui. Pph palvelee tiettyä osaa asiakaskuntaa, joka arvostaa kodinomaisuutta ja erityisen pientä ryhmää. Hoitomuoto suosii erityisesti kaikkien pienimpiä hoitoon tulijoita. Toivakassa on enää kolme kunnallista hoitajaa, joiden työn jatkumista ylläpidetään sijoittamalla ensisijaisesti heille haluavat lapset. Heidän jaksamistaan tuetaan säännöllisillä tuntien tasoittumisvapailla ja

10 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 9 (12) ohjauksella. Vaikka perhepäivähoito ei pystykään kilpailemaan edullisuudella, parhaat pisteet asiakastyytyväisyyskyselyissä kertovat sen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta Henkilöstön rakenne Eräs pohdittava asia työntekijöillä oli henkilöstön koulutustaso. Päivähoidossa on ollut ryhmäperhepäiväkoteja ennen Päiväkoti Touhuvakkaa, jonka vuoksi työntekijät ovat enimmäkseen lähihoitajia koulutukseltaan. Vasta päiväkotitoiminta lain mukaan velvoitti lastentarhanopettajien palkkaamiseen. Touhuvakassa on vuosia taiteiltu lastentarhaopettajien minimimäärällä ja ajoittain alitettukin vaatimukset. Työn vaativuus joka alalla kasvaa jatkuvasti, myös päivähoidossa. Toivakan kunnan lastentarhanopettajat joutuvat kantamaan pedagogisen vastuun lisäksi runsaasti muita vastuita, joita ei perustyöhön yleensä kuulu. Niitä ovat mm. työvuorosuunnittelu, johtajan sijaistaminen ja omasta talosta vastaaminen. Samoin osa joutuu toisinaan työtehtäviensä velvoittamana olemaan poissa ryhmän työskentelystä, joka ei lain mukaan olisi suotavaa. Vertailuna Jyväskylän kaupungissa on pääsääntöisesti kaksi opettajaa ryhmässä ja yksityisellä PK Kompassilla vastaava suhde opettajia 50% ja hoitajia 50%. Rakenneuudistuksen myötä tavoitellaan koulutustason nostoa kunnan päivähoidossa ja tuetaan vakituisia työntekijöitä kouluttautumaan. Tavoitteena saada kaikille vakituisille työntekijöille alan ammattitutkinto Yhteistyö PK Kompassin kanssa Elokuussa avautuvan yksityisen päiväkodin kanssa on jo kevään aikana pidetty neuvotteluja ja vaihdettu sähköpostia erityisesti lasten sijoittelun osalta. Samalla on käyty läpi asioita, joista asiakkaiden ja yrittäjän on huolehdittava, että erilaiset lasten hoitoon liittyvät asiat hoituvat. Yhdessä on mietitty aikatauluja ja jaettu tietoa. Selkeää yhteistyösuunnitelmaa pääsemme laatimaan, kun uusi henkilöstö on valittu ja aloittaa työnsä. 6. Rakenneuudistuksen hyödyt Esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan pysyvät ja taloudellisesti pitkällä tähtäimellä kannattavat päivähoitopalvelut Toivakkaan. Toivakka tarinan mukaan esitetyt uudistukset on mitoitettu palvelutarpeen mukaisiksi. Samoin suunnitelma kattaa uusia toimintatapoja ja yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa. Ennalta ehkäisevään toimintaan on myös jatkossa suunnitelmia. Henkilöstö on sitoutunut suunnitelman toteuttamiseen, joka osaltaan on merkittävä tekijä toteutuksessa. Suunnitelman laatiminen on jo osaltaan Toivakka tarinankin perään kuuluttamaa johtajuutta ja työntekijöiden tietoisuuden lisäämistä tavoitteiden

11 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 10 (12) asettelusta. Uudistuksilla mahdollistetaan johtajuuden kehittymistä ja jaettua johtajuutta, mikä taas vähentää työn kuormitusta ja parantaa työhyvinvointia. Rakenneuudistussuunnitelma ottaa huomioon myös Toivakka tarinassa esitetyn tavoitteen kylien kehittämisestä. Ruuhimäen ja Kankaisten kylille on muuttanut ja rakentanut useampia lapsiperheitä, jotka pääsääntöisesti käyvät työssä Jyväskylän suunnalla. On kannattavampaa järjestää palvelut sinne, jotteivät asiakkaat ajautuisi pois omasta kunnasta. Rakenneuudistuksilla on myönteinen vaikutus hieman epäiltyyn lapsiperhemyönteisyyteen läpi mennessään, mikä taas edesauttaa uusien kuntalaisten muuton ja kasvattaa asukaslukua. 7. Rakenneuudistuksen toteutus Päivähoidon rakenneuudistus toteutetaan välisenä aikana ja sitä jatketaan tarpeen mukaan edelleen, mikäli lopussa mainitut varhaiskasvatuslakiuudistus ja kuntaselvitys sitä esimerkiksi edelleen vaativat. Yhteistyötä tehdään tarvittavien tahojen kanssa ja yksi merkittävimmistä on tekninen toimi. Talousarvioissa otetaan huomioon rakenneuudistuksesta aiheutuneet tekijät. Tuokkosen lakkautumisen suunnittelemiseksi on perustettu työryhmä, joka osaltaan toteuttaa muuttoa. Juhannukseen mennessä kalusteet ja tavarat pakataan ja merkataan siltä osin kuin se on mahdollista. Kesäkuun viimeisellä viikolla Tuokkonen tyhjennetään ja osa tavaroista viedään Ruuhiryhmään, osa Touhuvakkaan ja perhepäivähoitajille ja loput, tarpeettomat viedään roskalavalle ja hyväkuntoiset myydään. Touhuvakan osalta tekninen toimi kilpailuttaa muutostöiden suunnittelusta vastaavan tahon kesällä Palaveri suunnittelijan kanssa pidetään alku syksystä, jossa laaditaan aikataulu ja suunnitelmat muutostöiden toteutukselle. Katso myös kappale 5.2. Tämän jälkeen tekninen toimi kilpailuttaa muutostöiden toteuttajan, jonka jälkeen konkreettinen työ voidaan toteuttaa vuoden 2015 ja kevään 2016 aikana. Suunnittelussa on huomioitava päivähoitotoiminnan jatkumisen edellytykset ja mahdolliset väistötilat muutostöiden aikana. Ruuhiryhmän pitäisi päästä muuttamaan uusiin tiloihin kesällä Suunnittelu ja toteutus etenisivät suurin piirtein samassa aikataulussa Touhuvakan muutosten kanssa taloustilanne huomioiden. Suunnittelua varten ehdotetaan perustettavaksi työryhmä tänä vuonna, jossa olisi vähintään päivähoidon, koulun ja teknisen toimen edustajat. Päivähoidon henkilöstö työstää suunnittelupalavereissa toiminnallisiin muutoksiin liittyviä asioita vuoden 2015 aikana. Henkilöstörakenteen osalta nostetaan koulutustasoa rekrytoimalla uutta henkilöstöä eläköitymisten myötä aikaisintaan 2015 syksyllä huomioiden todellisen tarpeen ja kunnan taloustilanteen.

12 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 11 (12) 8. Suunnitelman arviointia ja pohdintaa Työryhmän eräs tehtävä oli tehdä tiimeittäin swot-analyysi kunnan päivähoidon nykytilanteesta ja rakenneuudistuksesta, joista on tehty koonti suunnitelmaan liitteeksi (1). Päivähoidossa on paljon vahvuuksia nykyiselläänkin. Henkilöstö on mm. sitoutunutta, joustavaa ja innostunutta. Työilmapiiri on hyvä ja päivähoidossa puhalletaan yhteen hiileen. Pienen kunnan vahvuudet ovat olosuhteiden tuntemus, samoin asiakkaidenkin. Pieneksi kunnaksi palvelutarjonta on jo nyt monipuolinen. Heikkouksista mainittakoon esimerkiksi liian isot ryhmäkoot tiloihin nähden, jatkuva muutoksen aiheuttama kuormitus, kirjallisiin töihin menee liikaa aikaa, elton osuus johtajan työssä jää liian vähäiseksi ja lastentarhanopettajien vähyys. Rakenneuudistuksen mahdollisuuksia taasen ovat henkilökunnan mielestä yhteisten voimavarojen hyödyntäminen, säästöt, avoimen päiväkotitoiminnan käynnistäminen, Ruuhimäki-Kankaisten alueen palveluiden kehittäminen, yhteistyö yksityisen kanssa ja palvelumuotojen lisääntyminen. Työntekijät kokevat uhkatekijöinä mm. kilpailuasetelman työpaikoista oman toiminnan sisällä ja yksityiseen päiväkotiin nähden, perhepäivähoidon loppumisen, suuremmat yksiköt lisäävät levottomuutta lapsissa ja aiheuttavat kuormaa myös työntekijöille ja sen, että työntekijät ikääntyvät. Nelikenttäanalyysin mukaan kaikkia osatekijöitä oli lähes saman verran. On tärkeää, että uhat ja heikkoudet tiedostetaan. Kuitenkin vahvuuksien ja mahdollisuuksien kautta, voidaan minimoida uhkia ja voittaa heikkoudet. Tämä suunnitelma selkeästi hyödyntää esiintyviä vahvuuksia ja tavoittelee useita mahdollisuuksia, joita nähdään. Suunnitelman toteutuessa uhat ja heikkoudet saadaan käännettyä positiivisempaan suuntaan ja ainakin vähenemään. Suunnitelman teolle asetetut tavoitteet toteutuvat päivähoidon johtajan opintojen näkökulmasta. Suunnitelman laadinnassa on käytetty henkilöstöjohtamiseen liittyviä tavoitteita. On lähdetty projektisuunnitelmasta liikkeelle ja viety projekti läpi aikataulun mukaisesti tuotteenaan valmistunut päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma. Tästä seuraa uusi, isompi projekti. Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelmaa on laadittu koko ajan kokonaistaloudellisuus huomioiden pitkällä tähtäimellä. Uudistuksiin kuluu rahaa melkoisesti lyhyellä aikavälillä, mutta tuo takaisin pitkässä juoksussa monin eri tavoin. Jos toimenpiteiden avulla saadaan mm. asukkaita lisää kuntaan, henkilöstön sairauspoissaoloja vähenemään ja ennalta ehkäisevällä toiminnalla estettyä perheiden pulmien kasaantuminen, on jo säästetty useampi euro. Rakenneuudistukset ovat suunniteltu realistisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi. Uudistuksissa on mietitty konkreettisia toimia päivähoidon kehittämiseksi, työolosuhteiden parantamiseksi ja haettu ennen kaikkea pysyvyyttä.

13 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 12 (12) Toteutuessaan uudistus takaa tulevaisuudessa laadukkaat kunnan päivähoitopalvelut niitä tarvitseville ja motivoivan työyhteisön, mistä voidaan olla ylpeitä. 9. Jatkosuunnitelmia Tähän suunnitelmaan ei ole voitu sisällyttää uuteen varhaiskasvatuslakiin työryhmän esittämiä muutoksia, koska osapuolet ovat olleet keskenään hyvinkin riitaisia joidenkin seikkojen osalta. Ei ole myöskään tietoa, milloin laki tulisi voimaan. Lakiuudistusta seurataan jatkossa ja huomioidaan rakenneuudistusta toteutettaessa kaikilta osin. Toinen keskeneräinen asia on tekeillä oleva Jyväskylän seudun kuntaselvitys, joka on huomioitava omalta osin päivähoidon rakenneuudistuksen toteutuksessa. Jatkossa aiotaan saada niin lapset kuin vanhemmatkin osalliseksi rakenneuudistuksen toteuttamiseen. Päivähoidossa valmistellaan nimenomaan tätä varten oma kyselynsä ja/tai järjestetään ideariihi-ilta, jossa vanhemmat pääsevät ideoimaan yhdessä henkilöstön kanssa uudistuksia ja kehittämisnäkökulmia. Lasten kanssa samainen voidaan toteuttaa hoitopäivien aikana. Toivakan lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa oli suunnitelmissa vuodelle 2013 aloitettavaksi avointa päivähoitotoimintaa. Tämä kaatui kunnan taloustilanteen vuoksi. Ajatus kytee edelleen. Tarkoitus olisi pohtia ja suunnitella sitä yhdeksi palvelumuodoksi perheille esimerkiksi yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, mikäli talous antaa myöten. Toiminta olisi ennalta ehkäisevää ja sitä voisi laajentaa sellaiseksi toiminnaksi, mitä Toivakan kunnassa ei ole vielä toteutettu eikä kokeiltu. Toiminta sisältäisi päivähoitoa avoimena toimintana kotona lapsiaan hoitaville ja sosiaalityötä mm. ennalta ehkäisevän perhetyön muodossa. Kolmas sektori voisi olla mukana toiminnassa. Tällöin voitaisiin puhua perhekeskuksesta. Rakenneuudistussuunnitelma vaatii toteutuakseen päättäjien täyden tuen. Päivähoidossa on panostettu suunnitelmaan ja tehty runsaasti töitä sen eteen, vaikka säästöpaineet, tilan ahtaus ja jopa epävarmuus työnjatkumisesta ovat kalvaneet taustalla, unohtamatta lisääntyneitä lasten haasteita. Tehdään nyt hyviä päätöksiä ja luotetaan tulevaisuuteen. Lapsissa on tulevaisuus.

14 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 13 (12) Uuden luominen - siinä se jokaisen elämän kutsumuksen päämäärä, siinä harmaitten arkipäiviemme riemu. Johannes Linnankoski

15 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 14 (12)

16 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 15 (12)

17 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 16 (12)

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Päivähoidon tehtäväalueen strategia KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2005 Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Uudistuminen 3. Palvelujärjestelmien uudistaminen

Lisätiedot

Miten me teemme arjesta antoisampaa?

Miten me teemme arjesta antoisampaa? Miten me teemme arjesta antoisampaa? Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Jyväskylä 25.-26.3.2015 Rinnakkaissessio 26.3.2015 Hanna Rousku / varhaiskasvatuksen esimies, Masku kasv.. kandidaatti (KM-opiskelija),

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Pienryhmä- ja työparitoiminta Huhtasuon päiväkodissa. Katri Manninen 2015

Pienryhmä- ja työparitoiminta Huhtasuon päiväkodissa. Katri Manninen 2015 Pienryhmä- ja työparitoiminta Huhtasuon päiväkodissa Katri Manninen 2015 Pienryhmätoiminnan alku Pienryhmätoiminnan juuret vuodelta 1998 Vuonna 2010 aloitettiin pienryhmätoimintaan perustuva työparitoiminta

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

LAKI MUUTTUI - MIKÄ MUUTTUI JOENSUUSSA? - Lain käytäntöön viemisen haasteet

LAKI MUUTTUI - MIKÄ MUUTTUI JOENSUUSSA? - Lain käytäntöön viemisen haasteet LAKI MUUTTUI - MIKÄ MUUTTUI JOENSUUSSA? - Lain käytäntöön viemisen haasteet JOENSUUN PERUSTIEDOT 33 kunnallista päiväkotia, joissa 2851 lasta 16 yksityistä päiväkotia, joissa 440 lasta 6 kunnallista ryhmäperhepäivähoitokotia,

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin!

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 1 Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 2 1.1 Yhteystiedot Postiosoite: Kievarin päiväkoti Kievarintie 13 04300 Tuusula Puhelin: Päiväkodin johtaja: 040-314 4858- Guldbaggarna 040-314 4859- Auringonkukat 040-314

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Laadukasta perhepäivähoitoa lapsiperheille nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia ja ammatti, jota arvostetaan Hankkeen taustaa Tarve perhepäivähoidon kehittämiseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013. Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.

Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013. Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01. Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013 Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.03/2013 Kunnanhallitus 22.04.2013 119 Merja Lonka ja Esa Lehtinen esittävät

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka Alle kouluikäisellä lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta Rantakaisla on Tikkurilan kupeessa Hiekkaharjussa toimiva yksityinen päiväkoti.

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Meidän päiväkodistako rohkea uudistaja? Ideasta uudeksi palveluksi esimerkkinä Metsäeskari

Meidän päiväkodistako rohkea uudistaja? Ideasta uudeksi palveluksi esimerkkinä Metsäeskari Meidän päiväkodistako rohkea uudistaja? Ideasta uudeksi palveluksi esimerkkinä Metsäeskari Eveliina Saari, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Marja-Liisa Akselin, palvelujohtaja, Hämeenlinnan kaupunki 12.11.2012

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinna Päivi Sinko, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia Hanna Heinonen,

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot