Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma"

Transkriptio

1 Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma

2 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 1 (12)

3 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 2 (12) Sisältö 1. Johdanto 2 2. Päivähoidon nykytilanteen kuvaus 2 3. Päivähoidon rakenneuudistuksen taustat ja lähtökohdat 3 4. Rakenneuudistuksen päämäärät ja tavoitteet 4 5. Rakenneuudistuksen kohteet Päiväkoti Tuokkonen Päiväkoti Touhuvakka Ruuhiryhmä Perhepäivähoito Henkilöstön rakenne Yhteistyö PK Kompassin kanssa 8 6. Rakenneuudistuksen hyödyt 8 7. Rakenneuudistuksen toteutus 8 8. Suunnitelman arviointia ja pohdintaa 9 9. Jatkosuunnitelmia 10

4 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 3 (12) 1. Johdanto Tämä rakenneuudistussuunnitelma liittyy Johtamistaidon erityisammattitutkinto-opintoihini, jotka päättyvät syksyllä Oli luontevaa sisällyttää tässä murroksen vaiheessa opintoihini päivähoidon rakenneuudistussuunnitelman teko yhdessä henkilöstön kanssa. Ensimmäiseksi laadin projektiani varten suunnitelman, jonka hyväksyivät sekä esimieheni, että oppilaitos. Esittelin sen myös sivistystoimen lautakunnalle. Projektisuunnitelman mukaan perustimme ns. Jet-työryhmän, jossa oli kaikista päivähoitomuodoista ja yksiköistä edustaja. Työryhmään kuuluivat Anneli Kauppinen, Sari Nieminen, Regina Pölkki, Kirsi Häkkinen, Tarja Ilomäki ja Marika Karanta. Ryhmä kokoontui toimintakauden aikana varsinaisesti viisi kertaa ja jokaisella kerralla pohdimme uusia asioita rakenneuudistukseen liittyen ja ryhmät saivat tehtäviä vietäväksi muulle henkilöstölle. Näitä kävimme läpi yhdessä ja näin saimme koko henkilöstön äänen kuuluville rakenneuudistukseen liittyen. Työryhmän pohdintoja ja henkilöstöltä saamaani materiaalia olen hyödyntänyt kirjallista tuotosta tehdessäni. Rakenneuudistussuunnitelmassa olen avannut päivähoidon nykytilannetta, muutos tarpeita ja laatinut suunnitelman päivähoidon kehittämiseksi kunnan strategiset linjaukset huomioon ottaen. Lisäksi olen kirjannut suunnitelmaan muutamia avoimia asioita, joita tässä vaiheessa ei voitu niiden keskeneräisyyden vuoksi täysin käsitellä, vaan ovat jatkosuunnitelman aiheina. 2. Päivähoidon nykytilanteen kuvaus Toivakan päivähoito kuuluu sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen ja ylimpänä esimiehenä toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja. Hänen alaisenaan on päivähoidon johtaja - elto, joka toimii lähiesimiehenä kaikille päivähoidon työntekijöille. Lasten päivähoito sisältää kunnallisen päivähoidon, kunnan kustantaman Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen. Kunnallista päivähoitoa toteutetaan vielä keväällä -14 kolmessa päiväkodissa, kirkonkylällä PK Touhuvakassa ja PK Tuokkosessa sekä Ruuhimäellä Ruuhiryhmässä, joihin on sijoitettuna 96 lasta 1-6-vuotiasta lasta. Lisäksi hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa lapsia on 12 kolmella kunnallisella hoitajalla ja neljä hoitolasta ja neljä omaa kahdella yksityisellä hoitajalla. Lisäksi kahdeksan lasta on hoidossa palvelusetelillä yksityisissä hoitopaikoissa ja yksi lapsi Laukaassa ja yksi lapsi Jyväskylässä kunnallisessa perhepäivähoidossa. Hoitolapsia on yhteensä 122. Henkilöstöön kuuluu päivähoidon johtaja - elton lisäksi neljä lastentarhanopettajaa (1 määräaik.), 15 lastenhoitajaa, joista 4 määräaikaista, 2 tukityöllistettyä ja kolme

5 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 4 (12) perhepäivähoitajaa. Jokaisessa päiväkotiryhmässä työskentelee yksi lto ja 2-3 lastenhoitajaa tarpeen mukaan, vuorohoitoryhmässä 4 hoitajaa. PK Touhuvakan jakelukeittiössä ja siivouksessa työskentelee tekniseen toimeen kuuluva ravitsemistyöntekijä. PK Touhuvakassa toimii kolme ryhmää, vuorohoitoryhmä Tähystäjät, sisarusryhmä Tutkijat ja koulutoimen alainen esikoulu, josta vastaa yhtenäiskoulun apulaisjohtaja, hoitoajalla päivähoidon johtaja. PK Tuokkonen on yhden ryhmän yksikkö, jossa toimii myös perhepäivähoidon varahoito. Siellä on jakelukeittiö ja neljä työntekijää, jotka huolehtivat itse myös yksikön siivouksesta. Ruuhiryhmässä on myös yksi ryhmä ja neljä työntekijää. Kaikissa päiväkotiryhmissä on 1-5-vuotiaita lapsia. Ruuhiryhmä on toiminut määräaikaisena ryhmänä syksystä 2011 alkaen ja lupa jatkuu heinäkuun 2016 loppuun. 3. Päivähoidon rakenneuudistuksen taustat ja lähtökohdat Toivakan päivähoito elää murrosvaihetta. Hoitolasten lukumäärä on ollut kasvusuunnassa muutaman vuoden ajan. Tilapäisiä yksiköitä on jouduttu perustamaan ja taas lakkauttamaan, kun tilat ovat käyneet ahtaiksi ja riittämättömiksi. Päivähoidon johtaja laati vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi, joista toisessa olisi laajennettu Touhuvakkaa yhden ryhmän lisätiloilla ja keskitetty omaa toimintaa ja toisessa ehdotettiin yksityisen päiväkodin tuloa kuntaan. Kunnan valtuusto päätti joulukuussa 2012 viimeksi mainitun vaihtoehdon puolesta syksyllä kuntaan tuleva yksityinen päiväkoti osaltaan aiheuttaa päivähoitoon rakennemuutoksen. Jotta muutos olisi hallittu ja järkevä pitkällä tähtäimellä sekä linjassa kunnan strategian, Toivakka tarinan kanssa, päädyttiin laatimaan suunnitelma rakenneuudistusta varten. Tämä linkittyy päivähoidon johtajan JET-koulutukseen, jonka valinnaisena tutkinnon osana on henkilöstöjohtamista koskevan projektin suunnittelu ja johtaminen. Toivakan kunnan suuri askel päivähoidon kehittämisessä oli ensimmäisen päiväkodin, Touhuvakan perustaminen vuonna Sen jälkeen päivähoitotarpeen lisääntyessä on väliaikaista toimintaa ollut Varikolla ryhmäperhepäivähoitona ja edelleen kirkonkylällä entisessä Soneran kiinteistössä eli Tuokkosessa alkuun ryhmäperhepäivähoitona ja 2011 vuoden alusta päiväkotitoimintana. Ruuhimäen ja Kankaisten suunnalta puuttui perhepäivähoito ja tarvetta oli runsaasti ja 2011 syksyllä perustettiinkin ryhmäperhepäivähoitokoti Ruuhiryhmä entiselle Ruuhimäen kyläkoululle. Joka muutettiin päiväkotitoiminnaksi vuoden 2013 alussa. Toivakan taloustilanne on ollut heikko ja edelleenkin on pidettävä tiukka budjettikuri. Päivähoidossa taloudellisena haasteena ovat erityisesti pienet yksiköt. Henkilöstöä on

6 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 5 (12) varattava yksittäisiä lapsia varten aamuisin ja iltaisin, eikä tilojen ylläpitokaan ja muut toiminnot ole ilmaisia. Pieni yksikkö on haavoittuvampi myös sijaistarpeen tullen, kun isommassa saatetaan sisäisesti pärjätä äkillisissä tapauksissa. Toiminnalliset haasteet liittyvät erityisesti lapsiryhmien kokoonpanoon, sillä kaikki ryhmät ovat ns. sisarusryhmiä. Lapset voivat olla 1 6-vuotiaita, mikä luo omat haasteensa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsiryhmien koot alkavat myös lisääntyneen tarpeen vuoksi olla äärimmillään, tilanahtaus hankaloittaa edelleen toimintojen miettimistä ja aiheuttaa jo meluhaittaa sekä levottomuutta lapsiryhmissä. Nämä osaltaan vaikuttavat päivähoidon laatuun alentavasti. Johtamisen kannalta toiminnan pirstaleisuus lisää työn vaativuutta tuntuvasti. Aika ei riitä samalla tavalla kaikille ja esimerkiksi tiedottaminen sekä palautteen antaminen ovat haasteellisia. 4. Rakenneuudistuksen päämäärät ja tavoitteet Päivähoitoa ohjaavat monet lait ja asetukset, jotka on pidettävä koko ajan taustalla tätä rakenneuudistussuunnitelmaa laadittaessa. Tämän valtuustokauden strategia, Toivakka tarina on merkittävä suuntaviivojen näyttäjä rakenneuudistusta valmisteltaessa. 1) Asukkaiden ja palveluiden kannalta päämäärinä ovat mm. mitoittaa palvelut vastaamaan kysyntää kestävää kuntataloutta unohtamatta, tuottaa palvelut laadukkaasti uusia toimintatapoja hyväksikäyttäen yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja kehittää ennalta ehkäisevää toimintaa kiinteäksi osaksi muiden palvelujen kanssa. 2) Elinkeino ja yrittäjyys-luvun alta löytyy esimerkkeinä kylien kehittäminen niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen ja kunnan lävitse kulkevien valtaväylien kehittäminen ja niihin tukeutuen kunnan asukasluvun kasvattaminen. 3) Talouden ja johtamisen päämääriä ovat osaltaan palveluverkon uudistaminen vastaamaan talouden kantokykyä ja se, että kunnan johtaminen ja esimiestyö on ammattimaista, johdonmukaista, alaisia arvostavaa ja uutta luovaa ja kunnan työntekijät ovat tietoisia asetetuista työn tavoitteista ja ovat sitoutuneet asetettuihin tavoitteisiin. Edellä mainittujen päämäärien sekä päivähoidon omien tarpeiden pohjalta nousi tämän suunnitelman tavoitteiksi: 1. Oman toiminnan keskittäminen ja toimintamallien ja tapojen kehittäminen käytännöllisempään suuntaan talous huomioon ottaen 2. Työpaikkojen säilyminen päivähoidossa 3. Nykyisten päivähoitomuotojen säilyminen 4. Yhteistyön aloittaminen toiminnan tasolla yksityisen päiväkotiyrittäjän kanssa

7 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 6 (12) Kunnan päivähoito on ollut pirstaleinen kokonaisuus pitkään, mikä on lisännyt haasteita etenkin talouden ja johtamisen näkökulmista. Päivähoidossa on onnistuttu pudottamaan lapsikohtaista hintaa vuosien mittaan. Edelleenkin tehokkuutta voidaan parantaa talouden kannalta, mutta tänä aikana korostuvat myös työhyvinvoinnin ja henkilöstön jaksamisen näkökulmat. Näihin taas on suuri merkitys johtamisella. Kun saadaan päivähoidon rakenteisiin pysyvyyttä pitkällä tähtäimellä ja toimivat tilaratkaisut, saadaan kunnon jalusta itse toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi, mitkä taas osaltaan kohottavat mm. henkilöstön työmotivaatiota. Kunnan päivähoidon työntekijät ovat sitoutuneita, kehittämishaluisia ja ammattitaitoisia. Tänä päivänä ei ole itsestään selvää, että saadaan rekrytoitua osaavaa ja sitoutuvaa henkilöstöä. Siksi on tärkeää huolehtia niistä resursseista ja voimavaroista, joita on onnistuttu saamaan. Asiakkaat eli kuntalaiset ovat päivähoitotoiminnan peruspilareita. Ennen muuta päivähoitoa halutaan kehittää heitä varten. Sen vuoksi halutaan pitää kiinni nykyisistä vaihtoehdoista ja jopa lisätäkin niitä, mikäli tarvetta esiintyy. Yksityinen päiväkoti Kompassi on aukaisemassa ovensa elokuussa. Heidän kanssaan pyritään rakentavaan yhteistyöhön kilpailuasetelman sijaan. 5. Rakenneuudistuksen kohteet 5.1. Päiväkoti Tuokkonen Päivähoidon rakenneuudistus käynnistyy konkreettisesti, kun Päiväkoti Tuokkosen toiminta lakkautetaan kesäkuun lopussa Vanhemmilta on kyselty kahteen kertaan toiveita lapsien sijoittelusta ja toiveet huomioidaan sijoituksia tehdessä. Työntekijöiden kanssa on myös käyty keskustelua uusista työyksiköistä ja heistä kaksi siirtyvät Touhuvakkaan ja kaksi Ruuhiryhmään. Määräaikaisten työntekijöiden työt loppuvat kesän aikana. Tuokkosen tilat ovat mahdollisia käyttää väistötiloina esimerkiksi Touhuvakan muutostöiden aikana. Samoin sinne olisi mahdollista sijoittaa kunnan kotihoito tai muu tarvitseva taho. Tilat olisivat myös oivalliset avoimen päivähoitotoiminnan tiloiksi, josta mainitaan 9. luvussa. Samalla siihen voisi yhdistää ennalta ehkäisevää perhetyötä ja suunnitella Tuokkosen kiinteistöön vaikkapa eräänlaisen perhekeskuksen.

8 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 7 (12) 5.2. Päiväkoti Touhuvakka PK Touhuvakan osalta rakenneuudistus alkaa vuoden 2014 aikana tilojen ja piha-alueen muutostöiden suunnittelulla, johon on investointiohjelmassa varattu rahaa. Uudistetut tilat tulisivat käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 syksyllä, jolloin esikouluryhmä siirtyy omiin, uusiin tiloihin. Tarkoituksena olisi muuntaa esikoulun tilat päivähoitotiloiksi, joka edellyttää eteis- ja Wc-tilojen osalta suurimmat muutokset. Samalla tarkistetaan muitakin puutteita ja epäkohtia, jotka ovat nousseet esille vuosien myötä. Mitkä ovat erityisesti heikentäneet ja hankaloittaneet työolosuhteita tai alentaneet työtehokkuutta. Toivakan kunnassa on alettu panostaa työsuojeluun ja työhyvinvointiin, siksikin on syytä tarkastella epäkohtia. Henkilökunta on kokenut erityisesti ns. taukotilan ja omien työskentelytilojen puutteet haitallisiksi. Lasten ympäröimänä työntekijä ei saa pidettyä varsinaista taukoaan, jonka työehdot edellyttävät. Samoin kirjallisten töiden tekeminen lapsiryhmissä on tehotonta, kun ei saa keskeytyksetöntä työrauhaa. Päiväkodista puuttuu tilat palavereiden pidolle. Joidenkin lasten palavereissa saattaa olla lähemmäs kymmenen henkilöä ja saatetaan keskustella hyvinkin kipeistä asioista. Asiakasystävällisyys on kaukana, kun joudutaan ahtautumaan reilun 10 neliön tilaan. Toiminnallisesti tavoitteena on tilojen muutostöiden jälkeen jakaa lapset kolmeen ryhmään iän perusteella. Tällöin olisi alle 3-vuotiaiden, 3-4-vuotiaiden ja 5-6-vuotiaiden ryhmät. Vuorohoitolapset toimisivat oman ikäistensä kanssa päivisin ja aamulla tullessaan ennen seitsemää ja taas viiden jälkeen olisivat yhdessä ryhmässä isoimpien lasten tiloissa. Perhepäivähoidon varahoitolapset tullaan sijoittamaan siihen ryhmään, jossa toimii lastentarhanopettaja, jonka työtehtäviin kuuluu hoitajien pedagoginen ohjaus. Tarkoituksena on myös edelleen yhtenäistää ryhmien toimintatapoja ja -suunnitelmia Ruuhiryhmä/Kankainen huomioiden. Samalla kehitetään ja otetaan käyttöön nykytekniikkaa, jotka mahdollistavat mm. sähköisen hakemisen päivähoitoon ja tehostavat kasvatuskumppanuuteen kuuluvaa yhteyden pitoa kodin ja päivähoidon välillä. Se tehostaa myös sisäistä tiedottamista ja tiedon kulkua Ruuhiryhmä Rakenneuudistustyöryhmän yhtenä tehtävänä oli pohtia yhdessä kollegoiden kanssa sitä, kannattaako jatkaa päivähoitotoimintaa Ruuhimäen koululla vai miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yksimieleinen valinta oli ratkaisu, jossa lähdettäisiin kehittämään koulu-päiväkotiyhteisöä Kankaisille. Oheisessa listassa on henkilöstön pohdintoja ratkaisuun liittyen. MAHDOLLISUUDET: Lisää tiloja, uusia välineitä, yhteisiä tarvikkeita koulun kanssa.

9 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 8 (12) ESTEET: Koulun remontti, laajennus, pihan kunnostus. Koulun mahdollisuus saada paremmat sisäliikuntatilat. Lisää henkilökuntaa (esim. yht. avustaja tarvittaessa). Auttaisiko säilyttämään koululaisten IP-toimintaa alueella.toiminta on tarpeellinen, mutta käyttäjämäärä tällä hetkellä suhteellisen vähäinen. Lisää palvelua perheille saman katon alta. Esim. Hankasalmen Niemisjärvelle rakennetaan parhaillaan samanlaista kompleksia, jossa päivähoito, esiopetus ja koulu toimivat saman katon alla. Tiivistä yhteistyötä päivähoidon ja koulun kesken. Koulun kanssa tekevät vahvasti yhteistyötä tälläkin hetkellä myös kyläseura ja koulun vanhempainyhdistys. Yhteistyö seurakunnan kanssa helpompaa, kun vain yksi isompi yksikkö Mahdollisuus kehitellä uusia projekteja, hankkeita. Hyvää julkisuutta, uutta painoarvoa, säilyvyyttä, kauaskantoisuutta. Alueelle on rakennettu uusia taloja ja myynnissä olleet ovat pääsääntöisesti menneet nopeasti kaupaksi. Houkuttelisi muuttajia varmasti jatkossakin. Alueellisen tasa-arvon toteutuminen, mahdollista saada laadukasta varhaiskasvatusta ajanmukaisissa tiloissa. Kankainen pystyisi tarjoamaan palvelujaan lähialueille yli kuntarajojen Ruuhimäen koulun lakkauttaminen oli kova isku ruuhimäkeläisille. Madaltuisiko aita tulla Kankaisille kouluun entisestään, jos päivähoitopalvelutkin olisivat Kankaisilla. Kankainen on myös Ruuhimäen alueen lasten lähikoulu. Tilojen kunto ja riittävyys, muutostöiden kalleus. Ruuhimäen vanhempien suhtautuminen: ajomatka Kankaisille hiukan pidempi, eiväthän karkaa Lievestuoreelle? Lisääntyisikö alueella muista kunnista ostettavien päivähoitopalvelujen käyttö? Ruuhiryhmässä taitaa tällä hetkellä olla enemmän lapsia hoidossa Ruuhimäestä kuin Kankaisilta. Päiväkoti on ollut Ruuhimäellä vetovoima tekijä. Kuihduttaisiko tilanne Ruuhimäen kylää ja vähentäisi muuttohalukkuutta tulevaisuudessa sinne. Tarvitaan aikaa ja rahaa uuden systeemin rakentamiseksi. Olisi kallis, mutta hieno tulevaisuuden visio. osa lapsista saattaisi ohjautua hoitoon muualle Kankaisille perustettava päiväkoti-koulu on taloudellisesti haastavin ratkaisu, jota tässä rakenneuudistussuunnitelmassa esitetään. Tätä haluttiin lähteä esittämään nimenomaan pitkänajan tähtäimen ratkaisuna runsaat positiiviset puolet tukenaan Perhepäivähoito Kunnan perhepäivähoito on taistellut olemassa olostaan jo vuosia. Uusia hoitajia on ollut vaikea saada ja siirtyminen työaikalain alaisuuteen entisestään lisäsi haasteita perhepäivähoidon järjestämiseen. Tällöin perhepäivähoidon hinta kallistui. Pph palvelee tiettyä osaa asiakaskuntaa, joka arvostaa kodinomaisuutta ja erityisen pientä ryhmää. Hoitomuoto suosii erityisesti kaikkien pienimpiä hoitoon tulijoita. Toivakassa on enää kolme kunnallista hoitajaa, joiden työn jatkumista ylläpidetään sijoittamalla ensisijaisesti heille haluavat lapset. Heidän jaksamistaan tuetaan säännöllisillä tuntien tasoittumisvapailla ja

10 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 9 (12) ohjauksella. Vaikka perhepäivähoito ei pystykään kilpailemaan edullisuudella, parhaat pisteet asiakastyytyväisyyskyselyissä kertovat sen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta Henkilöstön rakenne Eräs pohdittava asia työntekijöillä oli henkilöstön koulutustaso. Päivähoidossa on ollut ryhmäperhepäiväkoteja ennen Päiväkoti Touhuvakkaa, jonka vuoksi työntekijät ovat enimmäkseen lähihoitajia koulutukseltaan. Vasta päiväkotitoiminta lain mukaan velvoitti lastentarhanopettajien palkkaamiseen. Touhuvakassa on vuosia taiteiltu lastentarhaopettajien minimimäärällä ja ajoittain alitettukin vaatimukset. Työn vaativuus joka alalla kasvaa jatkuvasti, myös päivähoidossa. Toivakan kunnan lastentarhanopettajat joutuvat kantamaan pedagogisen vastuun lisäksi runsaasti muita vastuita, joita ei perustyöhön yleensä kuulu. Niitä ovat mm. työvuorosuunnittelu, johtajan sijaistaminen ja omasta talosta vastaaminen. Samoin osa joutuu toisinaan työtehtäviensä velvoittamana olemaan poissa ryhmän työskentelystä, joka ei lain mukaan olisi suotavaa. Vertailuna Jyväskylän kaupungissa on pääsääntöisesti kaksi opettajaa ryhmässä ja yksityisellä PK Kompassilla vastaava suhde opettajia 50% ja hoitajia 50%. Rakenneuudistuksen myötä tavoitellaan koulutustason nostoa kunnan päivähoidossa ja tuetaan vakituisia työntekijöitä kouluttautumaan. Tavoitteena saada kaikille vakituisille työntekijöille alan ammattitutkinto Yhteistyö PK Kompassin kanssa Elokuussa avautuvan yksityisen päiväkodin kanssa on jo kevään aikana pidetty neuvotteluja ja vaihdettu sähköpostia erityisesti lasten sijoittelun osalta. Samalla on käyty läpi asioita, joista asiakkaiden ja yrittäjän on huolehdittava, että erilaiset lasten hoitoon liittyvät asiat hoituvat. Yhdessä on mietitty aikatauluja ja jaettu tietoa. Selkeää yhteistyösuunnitelmaa pääsemme laatimaan, kun uusi henkilöstö on valittu ja aloittaa työnsä. 6. Rakenneuudistuksen hyödyt Esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan pysyvät ja taloudellisesti pitkällä tähtäimellä kannattavat päivähoitopalvelut Toivakkaan. Toivakka tarinan mukaan esitetyt uudistukset on mitoitettu palvelutarpeen mukaisiksi. Samoin suunnitelma kattaa uusia toimintatapoja ja yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa. Ennalta ehkäisevään toimintaan on myös jatkossa suunnitelmia. Henkilöstö on sitoutunut suunnitelman toteuttamiseen, joka osaltaan on merkittävä tekijä toteutuksessa. Suunnitelman laatiminen on jo osaltaan Toivakka tarinankin perään kuuluttamaa johtajuutta ja työntekijöiden tietoisuuden lisäämistä tavoitteiden

11 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 10 (12) asettelusta. Uudistuksilla mahdollistetaan johtajuuden kehittymistä ja jaettua johtajuutta, mikä taas vähentää työn kuormitusta ja parantaa työhyvinvointia. Rakenneuudistussuunnitelma ottaa huomioon myös Toivakka tarinassa esitetyn tavoitteen kylien kehittämisestä. Ruuhimäen ja Kankaisten kylille on muuttanut ja rakentanut useampia lapsiperheitä, jotka pääsääntöisesti käyvät työssä Jyväskylän suunnalla. On kannattavampaa järjestää palvelut sinne, jotteivät asiakkaat ajautuisi pois omasta kunnasta. Rakenneuudistuksilla on myönteinen vaikutus hieman epäiltyyn lapsiperhemyönteisyyteen läpi mennessään, mikä taas edesauttaa uusien kuntalaisten muuton ja kasvattaa asukaslukua. 7. Rakenneuudistuksen toteutus Päivähoidon rakenneuudistus toteutetaan välisenä aikana ja sitä jatketaan tarpeen mukaan edelleen, mikäli lopussa mainitut varhaiskasvatuslakiuudistus ja kuntaselvitys sitä esimerkiksi edelleen vaativat. Yhteistyötä tehdään tarvittavien tahojen kanssa ja yksi merkittävimmistä on tekninen toimi. Talousarvioissa otetaan huomioon rakenneuudistuksesta aiheutuneet tekijät. Tuokkosen lakkautumisen suunnittelemiseksi on perustettu työryhmä, joka osaltaan toteuttaa muuttoa. Juhannukseen mennessä kalusteet ja tavarat pakataan ja merkataan siltä osin kuin se on mahdollista. Kesäkuun viimeisellä viikolla Tuokkonen tyhjennetään ja osa tavaroista viedään Ruuhiryhmään, osa Touhuvakkaan ja perhepäivähoitajille ja loput, tarpeettomat viedään roskalavalle ja hyväkuntoiset myydään. Touhuvakan osalta tekninen toimi kilpailuttaa muutostöiden suunnittelusta vastaavan tahon kesällä Palaveri suunnittelijan kanssa pidetään alku syksystä, jossa laaditaan aikataulu ja suunnitelmat muutostöiden toteutukselle. Katso myös kappale 5.2. Tämän jälkeen tekninen toimi kilpailuttaa muutostöiden toteuttajan, jonka jälkeen konkreettinen työ voidaan toteuttaa vuoden 2015 ja kevään 2016 aikana. Suunnittelussa on huomioitava päivähoitotoiminnan jatkumisen edellytykset ja mahdolliset väistötilat muutostöiden aikana. Ruuhiryhmän pitäisi päästä muuttamaan uusiin tiloihin kesällä Suunnittelu ja toteutus etenisivät suurin piirtein samassa aikataulussa Touhuvakan muutosten kanssa taloustilanne huomioiden. Suunnittelua varten ehdotetaan perustettavaksi työryhmä tänä vuonna, jossa olisi vähintään päivähoidon, koulun ja teknisen toimen edustajat. Päivähoidon henkilöstö työstää suunnittelupalavereissa toiminnallisiin muutoksiin liittyviä asioita vuoden 2015 aikana. Henkilöstörakenteen osalta nostetaan koulutustasoa rekrytoimalla uutta henkilöstöä eläköitymisten myötä aikaisintaan 2015 syksyllä huomioiden todellisen tarpeen ja kunnan taloustilanteen.

12 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 11 (12) 8. Suunnitelman arviointia ja pohdintaa Työryhmän eräs tehtävä oli tehdä tiimeittäin swot-analyysi kunnan päivähoidon nykytilanteesta ja rakenneuudistuksesta, joista on tehty koonti suunnitelmaan liitteeksi (1). Päivähoidossa on paljon vahvuuksia nykyiselläänkin. Henkilöstö on mm. sitoutunutta, joustavaa ja innostunutta. Työilmapiiri on hyvä ja päivähoidossa puhalletaan yhteen hiileen. Pienen kunnan vahvuudet ovat olosuhteiden tuntemus, samoin asiakkaidenkin. Pieneksi kunnaksi palvelutarjonta on jo nyt monipuolinen. Heikkouksista mainittakoon esimerkiksi liian isot ryhmäkoot tiloihin nähden, jatkuva muutoksen aiheuttama kuormitus, kirjallisiin töihin menee liikaa aikaa, elton osuus johtajan työssä jää liian vähäiseksi ja lastentarhanopettajien vähyys. Rakenneuudistuksen mahdollisuuksia taasen ovat henkilökunnan mielestä yhteisten voimavarojen hyödyntäminen, säästöt, avoimen päiväkotitoiminnan käynnistäminen, Ruuhimäki-Kankaisten alueen palveluiden kehittäminen, yhteistyö yksityisen kanssa ja palvelumuotojen lisääntyminen. Työntekijät kokevat uhkatekijöinä mm. kilpailuasetelman työpaikoista oman toiminnan sisällä ja yksityiseen päiväkotiin nähden, perhepäivähoidon loppumisen, suuremmat yksiköt lisäävät levottomuutta lapsissa ja aiheuttavat kuormaa myös työntekijöille ja sen, että työntekijät ikääntyvät. Nelikenttäanalyysin mukaan kaikkia osatekijöitä oli lähes saman verran. On tärkeää, että uhat ja heikkoudet tiedostetaan. Kuitenkin vahvuuksien ja mahdollisuuksien kautta, voidaan minimoida uhkia ja voittaa heikkoudet. Tämä suunnitelma selkeästi hyödyntää esiintyviä vahvuuksia ja tavoittelee useita mahdollisuuksia, joita nähdään. Suunnitelman toteutuessa uhat ja heikkoudet saadaan käännettyä positiivisempaan suuntaan ja ainakin vähenemään. Suunnitelman teolle asetetut tavoitteet toteutuvat päivähoidon johtajan opintojen näkökulmasta. Suunnitelman laadinnassa on käytetty henkilöstöjohtamiseen liittyviä tavoitteita. On lähdetty projektisuunnitelmasta liikkeelle ja viety projekti läpi aikataulun mukaisesti tuotteenaan valmistunut päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma. Tästä seuraa uusi, isompi projekti. Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelmaa on laadittu koko ajan kokonaistaloudellisuus huomioiden pitkällä tähtäimellä. Uudistuksiin kuluu rahaa melkoisesti lyhyellä aikavälillä, mutta tuo takaisin pitkässä juoksussa monin eri tavoin. Jos toimenpiteiden avulla saadaan mm. asukkaita lisää kuntaan, henkilöstön sairauspoissaoloja vähenemään ja ennalta ehkäisevällä toiminnalla estettyä perheiden pulmien kasaantuminen, on jo säästetty useampi euro. Rakenneuudistukset ovat suunniteltu realistisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi. Uudistuksissa on mietitty konkreettisia toimia päivähoidon kehittämiseksi, työolosuhteiden parantamiseksi ja haettu ennen kaikkea pysyvyyttä.

13 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 12 (12) Toteutuessaan uudistus takaa tulevaisuudessa laadukkaat kunnan päivähoitopalvelut niitä tarvitseville ja motivoivan työyhteisön, mistä voidaan olla ylpeitä. 9. Jatkosuunnitelmia Tähän suunnitelmaan ei ole voitu sisällyttää uuteen varhaiskasvatuslakiin työryhmän esittämiä muutoksia, koska osapuolet ovat olleet keskenään hyvinkin riitaisia joidenkin seikkojen osalta. Ei ole myöskään tietoa, milloin laki tulisi voimaan. Lakiuudistusta seurataan jatkossa ja huomioidaan rakenneuudistusta toteutettaessa kaikilta osin. Toinen keskeneräinen asia on tekeillä oleva Jyväskylän seudun kuntaselvitys, joka on huomioitava omalta osin päivähoidon rakenneuudistuksen toteutuksessa. Jatkossa aiotaan saada niin lapset kuin vanhemmatkin osalliseksi rakenneuudistuksen toteuttamiseen. Päivähoidossa valmistellaan nimenomaan tätä varten oma kyselynsä ja/tai järjestetään ideariihi-ilta, jossa vanhemmat pääsevät ideoimaan yhdessä henkilöstön kanssa uudistuksia ja kehittämisnäkökulmia. Lasten kanssa samainen voidaan toteuttaa hoitopäivien aikana. Toivakan lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa oli suunnitelmissa vuodelle 2013 aloitettavaksi avointa päivähoitotoimintaa. Tämä kaatui kunnan taloustilanteen vuoksi. Ajatus kytee edelleen. Tarkoitus olisi pohtia ja suunnitella sitä yhdeksi palvelumuodoksi perheille esimerkiksi yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, mikäli talous antaa myöten. Toiminta olisi ennalta ehkäisevää ja sitä voisi laajentaa sellaiseksi toiminnaksi, mitä Toivakan kunnassa ei ole vielä toteutettu eikä kokeiltu. Toiminta sisältäisi päivähoitoa avoimena toimintana kotona lapsiaan hoitaville ja sosiaalityötä mm. ennalta ehkäisevän perhetyön muodossa. Kolmas sektori voisi olla mukana toiminnassa. Tällöin voitaisiin puhua perhekeskuksesta. Rakenneuudistussuunnitelma vaatii toteutuakseen päättäjien täyden tuen. Päivähoidossa on panostettu suunnitelmaan ja tehty runsaasti töitä sen eteen, vaikka säästöpaineet, tilan ahtaus ja jopa epävarmuus työnjatkumisesta ovat kalvaneet taustalla, unohtamatta lisääntyneitä lasten haasteita. Tehdään nyt hyviä päätöksiä ja luotetaan tulevaisuuteen. Lapsissa on tulevaisuus.

14 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 13 (12) Uuden luominen - siinä se jokaisen elämän kutsumuksen päämäärä, siinä harmaitten arkipäiviemme riemu. Johannes Linnankoski

15 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 14 (12)

16 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 15 (12)

17 PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 16 (12)

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013 Kunnanhallitus 2 07.01.2014 Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.03/2013 Kunnanhallitus 22.04.2013 119 Merja

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015. Juha Kokkonen & Jaana Poikolainen

KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015. Juha Kokkonen & Jaana Poikolainen Monitoimitalojen toiminnan suunnittelu ja toteutus käyttäjien arvioimana [toteutus Asuinalue lapsiperheiden kokemana hanke] KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015 Juha Kokkonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot