CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE"

Transkriptio

1 URAKOITSIJAOHJE 1 (18) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

2 URAKOITSIJAOHJE 2 (18) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel 1 SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Käyttööntttarkastus Varmennus- ja määräaikaistarkastukset 3 2 SÄHKÖN TOIMITTAMISEEN PERUSTUVA TIEDONKULKU Sähköurakitsijan ja haltijan ilmitukset Carunalle ja TUKESille Mistä tehdään rekisterinpitilmitus Kenelle ilmitukset tehdään ja miten Millin ilmitukset tehdään 4 3 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN Yleistä Sähkön saanti ja tarvittavat asiakirjat Liittymisspimus Verkkpalvelu- ja sähkönmyyntispimus Carunalle timitettavat lppupiirustukset 6 4 SÄHKÖLIITTYMÄT Liittymän timitusraja Sähkön mittauspaikka Liittymisjhdn ja mittauskeskuksen timitus Asiakasmuuntam Jakeluverkkn liitettävät tutantlaitteistt Taka- ja alamittaukset 8 5 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS Yleistä Mittauksen etusulakkeen pienentäminen yli 63A:sta max 63A:ksi tai pienemmäksi Sähköenergian mittauspulssien ant mittarilta asiakkaalle Mittauskytkennät 9 6 MITTAMUUNTAJAT Pienjännitemittaus Yleistä Tisin nimelliskurma Muuntsuhde Suurjännitemittaus Yleistä Nimelliskurma Muuntsuhde 12 7 MITTAUKSEN RIVILIITTIMET JA MITTAUSJOHDOT 12 8 MITTALAITTEITA SISÄLTÄVÄT KESKUKSET Mittarialustat Ktelinti 13 9 SÄHKÖKESKUKSEN JA MITTALAITTEIDEN SINETÖINTI Yleistä Menettely sinetöinnin purkamiseen SÄHKÖLÄMMITYS Lämmityksen hjaus LOISTEHON KOMPENSOINTI JA TAAJUUSMUUTTAJIEN HÄIRIÖSUOJAUS Yleistä Ohjeita kmpensinnin tteuttamiseksi LUKITUKSET TUOTTEEN VAIHTO YHTEYSTIEDOT 16

3 URAKOITSIJAOHJE 3 (18) 1 SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET 1.1 Käyttööntttarkastus Asennustyön surittaneen urakitsijan n aina itse tarkastettava asennukset ennen niiden käyttööntta tai tiselle luvuttamista. Käyttööntttarkastuksesta tulee laatia sähkölaitteistn haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja lukuun ttamatta aivan vähäisiä töitä. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi khteen yksilöintitiedt, selvitys sähkölaitteistn säännösten ja määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä, sekä tarkastusten testausten tulkset. Tarkastusten tekijän n allekirjitettava tarkastuspöytäkirja. 1.2 Varmennus- ja määräaikaistarkastukset Kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksen (517/96) mukaan n käyttööntttarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus uusille laitteistlukkien 1, 2 ja 3 sähkölaitteistille sekä muutstöille, jtka vat työalueeltaan yli 35 A (käytönjhtajaa kskevissa khteissa yli 250 A). Mikäli kyseessä n lukkaan 3 kuuluva rähähdysvaarallinen tila, leikkaussali tai muu vastaava, n varmennustarkastus kuitenkin tehtävä aina kun muutstyö edellyttää käyttööntttarkastuspöytäkirjaa. Varmennustarkastuksia saavat surittaa valtuutetut tarkastajat ja valtuutetut laitkset lukuun ttamatta laitteistlukkaa 3a, jnka saa surittaa vain valtuutetut laitkset. Lukkien 1 ja 2 salta tarkastus vidaan tehdä klmen kuukauden sisällä sähkölaitteistn varsinaisesta käyttööntsta. Varmennustarkastuksista n annettava tdistus urakitsijalle ja sähkölaitteistn haltijalle. Sähköurakitsijan n hulehdittava varmennustarkastuksen tilaamisesta. Mikäli sähköurakitsijalle n myönnetty man työn varmennusikeus, ulkpulisen surittamaa varmennustarkastusta ei tarvita muissa kuin kemikaalilupaa edellyttävissä räjähdysvaarallisissa tilissa (lukka 3a). Oman työn varmennusikeuden maavalla urakitsijalla tulee lla käytössään muun muassa pulueettmasti arviitu laatujärjestelmä. Määräaikaistarkastuksen tilaaminen n sähkölaitteistn haltijan vastuulla. Määräaikaistarkastukset n tehtävä lukan 1 salta 15, lukan 2 salta 10, ja lukan 3 salta 5 vuden välein. 2 SÄHKÖN TOIMITTAMISEEN PERUSTUVA TIEDONKULKU 2.1 Sähköurakitsijan ja haltijan ilmitukset Carunalle ja TUKESille Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiststa n tehtävä ministeriön määräämissä tapauksissa rekisterinpitilmitus sähköturvallisuusviranmaiselle ja/tai jakeluverkkyhtiölle, jnka vastuualueella sähkölaitteist sijaitsee. Verkkyhtiölle n timitettava ilmitus (yleistietlmake) verkkn kytkennästä, mittarinnista, pääsulakkeen muutksesta, ja kun verksta ertettu kiinteistö kytketään takaisin verkkn. 2.2 Mistä tehdään rekisterinpitilmitus? Sähkölaitteistn rakentajan n tehtävä rekisterinpitilmitus kaikista uusista liittymistä. Ilmituksessa n mainittava sähköturvallisuuden valvnnassa sekä mahdllisten vahinkjen selvittämistä varten tarvittavat tiedt laitteistn tyypistä, haltijasta, rakentajasta ja tarkastajasta. Tarkastajan n tehtävä vastaavanlainen ilmitus myös surittamistaan varmennus- ja määräaikaistarkastuksista.

4 URAKOITSIJAOHJE 4 (18) 2.3 Kenelle ilmitukset tehdään ja miten? Rekisterinpitilmitukset tehdään lukan 1a-2b laitteistista Carunalle ja lukan 2c-3 salta TUKESille. Kätevimmin ilmituksen vi hitaa sähköisesti sitteessa: rutsinkielinen lmake: Myös mahdlliset lmakkeen liitteet vi lähettää samassa yhteydessä (enimmäiskk 7 * 0,5 MB). TUKESille tehtävät rekisterinpitilmitukset n timitettava TUKESille heidän malla lmakkeellaan: SL 2 Ilmitus sähkölaitteistrekisteriin. 2.4 Millin ilmitukset tehdään? Rekisterinpitilmitus uudesta liittymästä n tehtävä kuukauden kuluessa sähkölaitteistn käyttööntsta lpulliseen käyttöönsä. Uusia liittymiä sekä liittymämuutksia kskevat mittarinti- ja kytkentäpyynnöt n tehtävä vähintään 2 viikka ennen tivttua verkkn kytkentää Carunalle lähetettävällä yleistietlmakkeella. Lmake sveltuu asianmukaisesti täytettynä sellaisenaan myös uuden liittymän salta rekisterinpitilmitukseksi. Pääsulakekn muutksesta n laadittava ja timitettava yleistietlmake välittömästi sulakekn vaihdn jälkeen. Muutkset järjestelmiin edellyttävät mittarinluentatietja, jten ne vidaan tehdä vasta kun kirjallinen ilmitus n vastaantettu. Varmennus- ja määräaikaistarkastusten salta rekisterinpitilmitukset vidaan tehdä klmen kuukauden sisällä käyttööntsta. 3 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN 3.1 Yleistä Sähkönjakelualan timintaa hjaavat sähkömarkkinalakiin perustuvat ja Energiavirastn vahvistamat spimusehdt. Uutta sähköliittymää rakennettaessa ja kytkettäessä sähköverkkn svelletaan yleisiä sähkönkäyttöpaikkjen liittymisehtja (LE 05), Energiavirastn päätöksen mukaisia liittymismaksujen hinnittelumenetelmiä sekä Carunan liittymismaksuja ja niitä kskevia ehtja. Liittymisspimuksen lisäksi sähkön saaminen käyttöön edellyttää käyttöpaikkaa kskevaa vimassa levaa sähkön myynti- ja verkkpalveluspimusta. Asiakas vi staa sähkönsä haluamaltaan sähkön myyjältä. Sähkön myyntiä kskevat yleiset vaatimukset ja ikeudet n määritelty yleisissä myyntiehdissa SME 2010 ja vastaavasti sähkön siirtpalveluja kskevat edellytykset verkkpalveluehdissa VPE 2010.

5 URAKOITSIJAOHJE 5 (18) Ehtnimike Sähkönkäyttöpaikkjen liittymisen ehdt LE 05 Keskeinen sisältö Liittymisspimus, liittymismaksu, liittymän ylläpit, liittäminen, liittymän kytkemisen viivästys, liittymän timintavarmuus, spimuksen siirt, spimusehtjen muuttaminen, riitjen ratkaiseminen Verkkpalveluehdt VPE 2010 Verkkpalveluspimus, mittaus, laskutus ja keskeyttäminen, verkkpalvelun viivästys, virhe, vahinkjen krvaaminen ja vakikrvaus, spimusehtjen muuttaminen, spimuksen siirt ja päättyminen Sähkönmyyntiehdt SME 2010 Myyntispimus, laskutus ja sähkönmyynnin keskeyttäminen, myyntispimuksen muuttaminen, siirt ja päättyminen Sähköntimitusehdt STE 2010 Sähkön kknaistimitus. Sisältää sekä sähkön myyntiä että verkkpalvelua kskevat ehdt. 3.2 Sähkön saanti ja tarvittavat asiakirjat Caruna alittaa sähkön timittamisen valmistelun saatuaan tiedt khteen rakentamisesta, sijainnista ja teknisistä seikista. Tiedt tulee timittaa verkkyhtiölle arviintia varten riittävän ajissa ennen tivttua liittymisajankhtaa. Keskeisiä vat liittymiskaapelia, pää/mittauskeskuksia sekä mittausta kskevat tiedt, kun pääkeskuksen nimellisvirta n yli 63 A. Carunalle n timitettava seuraavat asiakirjat: Yleistietlmake mahdllisine liitteineen, kun jakeluverkk n valmiina ja khde kytkettävissä Asemapiirustus Huneistluettel, pää- ja mittauskaavit, kun liittymäkk yli 63 A Suunnitelmat asiakasmuuntamsta, käsittäen asemapiirustuksen, pääkaavin, mistä selviää mittausta kskevat tiedt ja muuntamn rakennekuvat. Myös muuntamtilja kskeva vaatimukset n selvitettävä verkkyhtiön kanssa ennen tiljen rakentamista. 3.3 Liittymisspimus Liittymisspimuksella liittyjä ja Caruna spivat laitteistn liittämisestä jakeluverkkn. Spimuksessa nudatetaan sähkönkäyttöpaikkjen yleisiä liittymisehtja (LE 05) ja vimassa levia liittymismaksuhinnastssa mainittuja ehtja. Liittymisspimuksessa svitaan mm. liittymismaksusta, liittymiskhdasta ja liittymän timitusajasta. Liittymisehtja vidaan täydentää myös tapauskhtaisilla erityisehdilla. Tekniset liittymishjeet n annettu khdassa 4. Liittymisspimuksen ten ja svitun liittymän timituspäivämäärän välinen aika tulee lla riittävä verkkyhtiön käytännön timenpiteiden tteuttamiseen. Yleistietlmake tulee timittaa verkkyhtiölle vähintään 2 viikka ennen tivttua kytkentäajankhtaa.

6 URAKOITSIJAOHJE 6 (18) 3.4 Verkkpalvelu- ja sähkönmyyntispimus Sähköurakitsijan lähettämän yleistietlmakkeen ilmituksen mukaisesti Caruna kytkee käyttöpaikan sähköverkkn. Sähkön kytkentä edellyttää myös, että liittyjä n spinut sähkön ststa ja verkkpalvelusta. Tiettyjen sähkölaitteiden käytöstä n svittava verkkyhtiön kanssa etukäteen sähköntimitusehtjen VPE 2010 khdan mukaisesti. Näitä vat mm. mttrit tai kmpressrit, jiden käynnistysvirta n suuri verrattuna pääsulakkeiden kkn, sekä generaattrit. Haja-asutusalueilla n syytä varmistaa etukäteen lämpöpumppujen häiriötön timinta. Varavima-aggregaattien sähkönsyöttö jakeluverkstn tulee lla teknisin keinin tehkkaasti estetty. 3.5 Carunalle timitettavat lppupiirustukset Caruna ei vastaanta eikä arkisti lppupiirustuksia. 4 SÄHKÖLIITTYMÄT 4.1 Liittymän timitusraja Liittämiskhta n pienjänniteliittymissä tntin tai rakennuspaikan rajalla sijaitseva jakkaappi, ilmajhdn pylväs (verkn puleiset liittimet sisältyvät Carunan timitukseen), maakaapeli tai muuntam. 20 kv:n liittymissä liittämiskhta n asiakkaan mistaman muuntamn (kurman)erttimen verknpuleiset liittimet. 4.2 Sähkön mittauspaikka Susiteltavin mittauskeskus ja sen paikka n tntin rajalle sijitettava ns. pihakeskus. Tällöin se sveltuu sellaisenaan rakennusaikaiseen ja lpulliseen käyttöön. Muita mittauksen sijitusvaihtehtja vat auringlta ja sateelta hyvin sujattu ulkseinä tai tekninen tila, mistä n käynti suraan uls (lukitukset lähemmin khdassa 13). Mittauskeskusta ei saa sijittaa verkkyhtiön pylvääseen. Mittauskeskusta ei myöskään saa asentaa lukittuun tilaan, kuten eteiseen, auttalliin, varastn tai autkatkseen. Peruskrjattaessa, kun mittauskeskus uusitaan, mittauskeskus sijitetaan kuten uusissa khteissa. 4.3 Liittymisjhdn ja mittauskeskuksen timitus Liittymisjht n liittymisspimuksessa svitun liittämiskhdan ja pääkeskuksen välinen jht-suus. Rakentaja spii sen timittamisesta ja rakentamisesta haluamansa sähköurakitsijan kanssa. Liittymiskaapeli ei sisälly liittymismaksuun. Mikäli jhdnsujakatkaisijaa käytetään pääsulakkeena, n selvitettävä iksulku- ja selektiivisyysvaatimusten täyttyminen. Liittymiskaapelin mititus Liittymiskaapeli n mititettava ja rakennettava verkkyhtiön edellyttämällä tavalla. Sähkösuunnittelijan ja -urakitsijan n tettava sähkölaitteistjen mitituksessa humin SFS mititusvaatimukset. Liittymisjhdn rakenteen, pikkipinnan ja asennustavan tulee vastata verkkyhtiön vaatimuksia.

7 URAKOITSIJAOHJE 7 (18) Kknaan uudessa verkssa yksivaiheinen iksulkuvirta n vähintään 250 A ja vanhassa verkssa 180 A. Vapaa-ajan asuntjen ja erityisliittymien salta svelletaan tapauskhtaisesti standardisarjan SFS 6000 vaatimuksia. Teknisestä asiakaspalvelustamme saa tiedt liittymäkhtaisista yksivaiheisista iksulkuvirrista. Liittymiskaapelin pikkipinnan minimit vat AXMK 25 (alumiinijhtiminen kaapeli) tai MCMK16 (kuparijhtiminen kaapeli). Vaihevärit vat ruskea, musta, harmaa tai musta ja vaihenumer. Sisään viennin sujaputkena käytetään vähintään JM 50. Liittymiskaapelin sujaus Liittyjä rakennuttaa liittymiskaapelin malla kustannuksellaan liittymiskhdasta eteenpäin kaivutöineen. Ojan pitää lla vähintään 0,8 m syvä. Kaapeli peitetään kivettömällä hiekalla siten, että se jää hiekan sisään. Kaapelin varitusnauha asennetaan nin 30 cm syvyyteen. Mikäli maaperä n karkeaa, n kaapeli sujattava vähintään sujauslukan C kurulla, tai asennettava halkaisijaltaan vähintään 110 mm putkeen, jka n varustettu vetlangalla. Mikäli kaapeli n 0,5-0,7 metrin syvyydellä lpullisesta maanpinnasta, kaapeli n sujattava vähintään sujauslukan C kuruilla tai asennettava putkeen. Js kaapeli jää vain 0,3-0,5 metrin syvyyteen, n käytettävä sujauslukan A (raskas sujaus) kurua tai muviputkea. Kallin pinnalla kaapeli n sujattava kallin kiinnitetyllä metallikurulla ja sen päälle valettavalla betnikerrksella. Susittelemme kaikissa tilanteissa (vaikka maaperän laatu tai kaapelin asennussyvyys ei tätä edellyttäisi) liittymiskaapelin asentamista kk tntin suudelta muviputkeen. Pienjännitteellä käytettävän kaapelin kn llessa alle 150 mm2 käytetään halkaisijaltaan vähintään 110 mm putkea. Tätä suurempien pikkipintjen salta putkikk tulee lla vähintään 140 mm, ja 20 kv:n kaapelien khdalla 160 mm. Js liittymiskaapeli n AXMK 4 x 50 tai suurempi, kaapelin sisäänvientiputkitus tehdään vähintään halkaisijaltaan 110 mm putkella. Tällöin pääkeskuksen alapulelle lattiaan tehdään lattiakanava kaapelin asentamisen helpttamiseksi. Putken asennuksen tarkkuuteen tulee kiinnittää erityistä humita. Putkessa saa lla vain yksi kaari, eikä sen taivutussäde saa lla 0,5 m pienempi. Ulkna putken pään n ultuttava rutaeristyksen, asvaltinnin, laatituksen, prtaiden yms. ulkpulelle. Pitkiin putkituksiin laitetaan vetlanka. Salajaputkien käyttö sähköputkituksissa n kielletty. Kun liittymisjht tudaan pylväällä alas, tulee käyttää khkiinnikkeitä (AMKA:n naulakiinnikkeitä) ja useimpien kaapeleiden salta niputtaa. Kytkentä verkkn Caruna ei kytke liittymiskaapelia jännitteiseksi, ellei liittymiskaapeli le asennettu edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Liittymäpisteessä sijaitseva kaapelijatks sisältyy verkkyhtiön liittymätimitukseen. Ilmajhtliittymissä (verkkyhtiön pylväs tntin rajalla) liittymiskaapelin kiinnitys pylvääseen hidetaan verkkyhtiön tai verkkyhtiön valtuuttamien urakitsijiden timesta, siltä sin kuin asennustyö vaatii pylvääseen kiipeämistä. Tällöin asiakkaan urakitsijan vastuulla n liittymiskaapelitimituksen salta vain kiinnittää liittymiskaapeli pylvääseen maasta käsin tehtävältä salta tarvikkeineen (sis. kaapelinsujaraudan) ja varata liittymiskaapelia (nin 10 m) verkkn kytkemistä varten. Urakitsija kiinnittää liittymiskaapelin pylvääseen sujaraudan suudelta 1,5 metrin krkeudelle ja liikenneväylien varressa 2 metrin krkeudelle. Menettely n sama myös muissa tilanteissa, jtka edellyttävät kiipeämistä verkkyhtiön pylvääseen.

8 URAKOITSIJAOHJE 8 (18) 4.4 Asiakasmuuntam Muuntamn tulee täyttää SFS-standardien vaatimukset ja timialan susitukset. Kiinteistön haltija vastaa muuntamn käytöstä ja ylläpidsta. Caruna hallinni suurjänniteverkk-suuden (20 kv) rakennuttamisen sekä verkstn käytön ja ylläpidn liittymiskhtaan saakka ellei tapauskhtaisesti tisin svita. Liittämiskhta n asiakkaan mistaman muuntamn (varkekurman)erttimen verknpuleiset liittimet. Taajama-alueilla 20 kv:n verkst n yleensä rengasverkka. Tällöin asiakasmuuntamn n varattava kaksi (erikseen svittavissa tilanteissa klme) kenna verkkyhtiön käyttöön. Verkkyhtiö spii klmannesta kennsta aiheutuvista kustannuksista erikseen liittyjän kanssa. Alle 2 megawatin tehinen asiakasmuuntam vidaan liittää verkstn varkekurmanertinta käyttäen. Vähintään kahden megawatin muuntamn tai useamman muuntamn liittymissä n käytettävä relehjattua katkaisijaa. Asiakkaan suurjännitekaapelit tulee sujata ylivirta- ja maasulkusujauksella, jtta asiakkaan verkn viat eivät aiheuta keskeytystä jakeluverkssa. Sujausten asetteluarvista tulee spia verkkyhtiön kanssa. Kaikki muuntama kskevat kjeistmerkinnät, laitetunnukset ja lukitukset tulee lla sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnssa ja kestuspöytäkirjat timitettu verkkyhtiölle ennen jännitteen kytkentää. Muuntamn pääkaavi n asennettava sekä pien- että suurjännitepulelle. Lisäksi muuntam/muuntamkennt n varustettava näkyvin Asiakasmuuntam-kyltein. Laskutusmittauksen tulee sijaita suurjännitepulella. Mittauskennn laitteistt tulee saada jännitteettömäksi muuntajaerttimella tai katkaisijalla. Muuntamssa tulee lla käytettävissä työmaadituslaite ja jännitteenketin. 4.5 Jakeluverkkn liitettävät tutantlaitteistt Jakeluverkstn kanssa rinnan käyviä tutantlaitteistja kskevat spimusehdt ja tekniset vaatimukset n selvitettävä verkkyhtiön kanssa ennen laitteistjen rakentamista. Pienvimalakaan ei saa jäädä yksin syöttämään jakeluverkka. Sen n autmaattisesti erttava verksta kun sähkönsyöttö katkeaa jakeluverkn pulelta. Tarkempia hjeita sekä vaatimuksista tutannn verkkn liittämisestä löytyy sitteesta 4.6 Taka- ja alamittaukset Js liittymän takana n useampi mittaus, tulee mittaukset tteuttaa pääsääntöisesti alamittauksina (mittaus, jnka kulutus n ertettu liittymän pääkäyttöpaikan mittauksesta). Tällöin mahdllisesta päämittauksesta ei näy alamittausten kulutus. Takamittaus (mittaus, jnka kulutus n mukana pääkäyttöpaikan päämittauksessa) n sallittu, js kyseessä n kj-liittymä; asiakas mistaa muuntamn ja mittaus n kj-pulella. Kj-pulella levia takamittauksia ei kuitenkaan sallita. Takamittauksissa asiakas vastaa tarvittavista keskusmuutksista sekä jhdtuksista. Takamittaukset vat aina tuntimittauksia. Takamittauksien asiakkaille tehdään sulakekn mukainen verkkspimus. Päämittauksista vähennetään takamittauksen kulutus. Listeht vähennetään päämittauksesta, js listehmaksu n laskutettava kmpnentti takamittauksen asiakkaalla.

9 URAKOITSIJAOHJE 9 (18) 5 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS 5.1 Yleistä Yleisinä hjeina tähän mittaushjeeseen n käytetty seuraavia standardeja ja susituksia: SFS 2529 Energiamittarin alusta SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerinti SFS 3381 Mittauslaitteistt SFS 3382 Ohjaus- ja kaukmittauslaitteistt Energiatellisuus, Tuntimittauksen periaatteita 2010 Caruna timittaa, hultaa ja mistaa kaikki sähköenergian laskutusmittaukseen tarvittavat mittalaitteet ja tiednsiirtyhteydet sekä hulehtii mittaustietjen raprtinnista sähkökaupan sapulille. Suraa mittausta käytetään, kun liittymän pääsulake n enintään 63A, ja susiteltava mittarin asennuspaikka maktitalissa ja lma-asunnissa n pääsulakkeiden ja pääkytkimen välissä. Pääsulakkeiden llessa suuremmat kuin 63A käytetään epäsuraa mittausta. Liittyjä hankkii ja asentaa kustannuksellaan mittaukseen tarvittavat mittamuuntajat, mittarialustat, riviliittimet, varkkeet ja jhtimet. Mittarin tiednsiirtyhteyden tteuttaa verkkyhtiö jk PLC- tai GSM/GPRS- tiednsiirtyhteydellä. Kaikki mittarit siirretään tuntiluentaan heti asennuksen jälkeen. Sähköjen katkaisu susitellaan tehtäväksi mittarissa levalta pääkytkimeltä, jllin Carunalla n mahdllisuus ylläpitää säännöllinen etäyhteys energiamittarille. Jännite kauklämmön lämpömäärämittareille n tettava mittauksen jälkeen malta sinetöitävältä sulakkeelta. 5.2 Mittauksen etusulakkeen pienentäminen yli 63A:sta max 63A:ksi tai pienemmäksi Mittauksen etusulakkeen pienentämisen yhteydessä vidaan sallia 63 A käyttöpaikka epäsuralla mittauksella, sillä ehdlla että virtamuuntajien tarkkuuslukka ja taakka tarkistetaan ja mittauksen mittaustarkkuus säilyy. Tarvittaessa virtamuuntajat täytyy uusia js mittaus halutaan säilyttää epäsurana. 5.3 Sähköenergian mittauspulssien ant mittarilta asiakkaalle Sähkömittareilta n mahdllisuus kytkeä reaaliaikaisia energiamittauspulsseja (pätö- ja lisenergia) asiakkaan maan järjestelmään. Pulssien kytkemiseksi asiakkaan tulee asentaa erillinen hjauskaapeli mittauskeskukseen, ja hjauskaapelissa n ltava kaksi jhdinta jkaista kytkettävää pulssi-infrmaatita varten. Mittareissa levat pulssiantkskettimet vat ptentiaalivapaita, jten niistä saatavat pulssit vat ns. S0-pulsseja. Pulssiannn kytkentä n mittarivaihdn yhteydessä maksutn ja erikseen kytkettäessä maksullinen palvelu. 5.4 Mittauskytkennät Kytkennät vimassalevien standardien mukaisesti: SFS 2529 Energiamittarin alusta SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerinti SFS 3381 Mittauslaitteistt SFS 3382 Ohjaus- ja kaukmittauslaitteistt

10 URAKOITSIJAOHJE 10 (18) 6 MITTAMUUNTAJAT 6.1 Pienjännitemittaus Yleistä Virtamuuntajat asennetaan kaikkiin vaiheisiin ja mittausjhtimet asennetaan selvästi erilleen muista jhtimista. Virtamuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2S ja tisisvitus 5A. Virtamuuntajia valittaessa tulee myös humiida spiva nimellisteh (VA) mittauspiirien takkaan nähden. Virtamuuntajat tulee asettaa siten, että arvkilvet vidaan lukea muuntajien llessa jännitteisiä. Mittarin käyttöjännite tetaan päävarkkeen jälkeen ennen pääkytkintä 10 A iksulkusujan kautta. Pääkytkimen välittömässä läheisyydessä tulee lla kilpi, jka ilmittaa, että pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta Tisin nimelliskurma Virtamuuntajien timiminen tarkkuuslukassaan edellyttää virtamuuntajien tisipulen riittävää kurmitusta (taakka), jka n % virtamuuntajien nimellistehsta. Virtamuuntajan nimellisteh n yleensä 1-5 VA virtamuuntajan nimellisvirrasta riippuen. Tisipulen taakan mudstaa mittari, riviliitin ja mittausjhtimet. Virtamuuntajien tisijhdtus tulee svittaa virtamuuntajan nimellistehn ja taakkaan nähden (kats taulukk). Virtamuuntajan nimellisteh (VA) Tisisvitus (A) 1.0 5A 1,5 5,0 m 1,5 5A 2,5 8,0 m 2.0 5A 3,0 11,0 m 2,5 5A 4,0 13,0 m 3.0 5A 5,0 16,0 m 4.0 5A 6,0 22,0 m 5.0 5A 7,0 28,0 m Sallittu tisijhdtuksen kknaispituus (S1+S2) 2,5mm 2 jhtimella (metriä) HUOM. Nykyaikaisten staattisten energiamittareiden virtapiiriin aiheuttama taakka n niin pieni, ettei sitä käytännössä tarvitse humiida taakkalaskelmissa. Mikäli taakka ei pysy taulukn mukaisissa rajissa, tulee tisipulen jhdtuksen pikkipinta-alaa suurentaa tai tarvittaessa käyttää lisävastuksia riittävän taakan saavuttamiseksi. HUOM. Ilman mittausta levan jännitteisen virtamuuntajan tisipuli n iksuljettava Muuntsuhde Virtamuuntajien muuntsuhde määritellään mittaavan khteen näennäistehn perusteella. Pienjännitemittauksessa vidaan käyttää nimellisarvltaan 250/5A virtamuuntajaa, mikäli pääsulakekk n A. Mikäli pääsulakekk n suurempi kuin 250A, virtamuuntajaksi valitaan laskettua arva lähinnä leva nimellisarv. Kurmitukseltaan suurempaa virtamuuntajaa vidaan käyttää, mikäli sen vidaan sittaa pysyvän tarkkuuslukassaan mitattavalla virta-alueella. Mitattavan virran tulisi lla 0,2 1,0 kertaa virtamuuntajien nimellinen tisivirta.

11 URAKOITSIJAOHJE 11 (18) Muuntsuhdekerrin saadaan jakamalla muuntajan arvkilpeen leimattu ensiövirta tisivirralla, ja jhdinauksta läpimenevien jhtimien lukumäärällä. Sähkönkäyttäjän näennäistehn muuttuessa tulee ryhtyä tarvittaviin timenpiteisiin muuntajien vaihtamiseksi kurmitusta vastaaviksi. Muuntajien vaihtamisen hankinnista ja kustannuksista vastaa kknaisuudessaan sähkönkäyttäjä. 6.2 Suurjännitemittaus Yleistä Mittauksessa käytetään klmea virta- ja klmea jännitemuuntajaa, yksi jkaiseen vaiheeseen. Virtamuuntajien mittasydämistä n tutava erilliset men- ja paluujhtimet riviliittimille. Virtamuuntajien mittasydämiä ei saa käyttää laitteistjen sujaukseen vaan sujauksia varten täytyy lla mat virtasydämet tai virtamuuntajat. Jännitemuuntajien ensiöpiireissä ei saa käyttää ertinta tai suurjännitevarkkeita. Jännitemuuntajien ja liitäntöjen tulee sijaita energian kulkusuunnassa ennen virtamuuntajia. Mittamuuntajia valittaessa tulee varmistaa verkkyhtiöltä terminen ja dynaaminen iksulkukestisuus. Mittausjhdt asennetaan selvästi erilleen muista jhdista. Virtamuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2S ja tisisvitus 5A. Jännitemuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2. (Liite 3) Suurjänniteverkn mittalaitteilta n ltava yhteys matkapuhelinverkkn. Kuuluvuuden varmistamiseksi yksittäiseltä mittalaitteelta tulee tarvittaessa tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkseinän välille. Js rakennuksessa n useampia mittalaitetilja tulee niiden välille varata reitti tiednsiirtkaapelille tai spia reittivarauksista erikseen verkkyhtiön kanssa Tisin nimelliskurma Taakan tulee lla % mittamuuntajan nimellistehsta (VA). Virta- ja jännitemuuntajia valittaessa n humiitava spiva teh mittauspiirien takkaan nähden. Yleensä käytetään 2.5 7,5 VA virtamuuntajia ja VA jännitemuuntajia. Mikäli edellä mainittua käyttökurmaa ei saavuteta, tulee ngelma ratkaista verkkyhtiön kanssa. Jännitemuuntajissa tulee lla avklmiapukäämit ja tähän piiriin n kytkettävä vaimennusvastus Muuntsuhde Virtamuuntajien muuntsuhde määritetään mitattavan khteen näennäistehn perusteella. Virtamuuntajaksi valitaan laskettua arva lähinnä leva suurempi nimellisarv. Virtamuuntajassa susitellaan levan kaksi ensiövirta-aluetta. Mittamuuntajat tulisi asettaa siten, että arvkilvet vidaan lukea. Lisäksi kytketty muuntsuhde n merkittävä mittauskennn selkeästi nähtäville. Sähkönkäyttäjän näennäistehn muuttuessa tulee ryhtyä tarvittaviin timenpisteisiin muuntajien muuttamiseksi kurmitusta vastaaviksi. Muuntajien vaihdsta aiheutuvat kustannukset maksaa sähkönkäyttäjä.

12 URAKOITSIJAOHJE 12 (18) 7 MITTAUKSEN RIVILIITTIMET JA MITTAUSJOHDOT SFS 3381 Epäsurassa mittauksessa n käytettävä ruuvi- tai jusikiristeisiä riviliittimiä. Liittimet n vitava katkaista ja katkaisukhdan mlemmin pulin n ltava 4 mm:n banaanipistukat. Mittamuuntajien pulelta liittimien n ltava lisäksi rinnan kytkettävissä. Epäsurassa mittauksessa käytetään jännite- ja virtajhtimina pikkipinnaltaan 2,5 mm² jhtimia, ellei jhtimen aiheuttama kurma (taakka), iksulkukestisuus tai jännitehäviö edellytä suurempaa pikkipintaa. Mittamuuntajien laji valitaan asennustilaa kskevien vaatimusten mukaisesti ja mikäli ne vat alttiina iksulkuvirtjen ja magneettikenttien vaikutukselle, n jännite- ja virtapiirien jhtimet asennettava miin erillisiin metallisiin sujaputkiin tai kuruihin (ei alumiini- tms.). Riviliittimet asennetaan laskutusmittauksen yhteyteen sinetöitävään tilaan. Riviliittimien tul- ja lähtöpulelle n varattava työtilaa vähintään 50 mm. Riviliittimet asennetaan vaakasuraan ja numeridaan kytkentäkaaviiden mukaisesti vasemmalta ikealle juksevilla numerilla 1 n. Jännite- ja virtapiirit ertetaan tisistaan riviliittimiin sijitettavilla ertuslevyillä. Ketjutukset kytketään riviliittimen tulevalle pulelle siten, että aukaisemalla liitin yhteys mittarin hjauslaitteeseen katkeaa. Sähkönkäyttäjien laitteita ei sallita samaan mittapiiriin laskutusmittareiden kanssa. 8 MITTALAITTEITA SISÄLTÄVÄT KESKUKSET 8.1 Mittarialustat Mittarialustat n urakitsijan timesta varustettava sekä mnimittarikeskuksessa että huneistn ryhmätaululla huneistn numerlla ennen mittarin asennusta. Jukseva numerinti alitetaan vasemmasta yläkulmasta riveittäin. Mittarialustina käytetään standardin SFS 2529 mukaisia M2-mittarialustja: epäsurissa mittauksissa 1 x M2 2-aikamittauksissa 1 x M2 Mittarialustat asennetaan siten, että mittariristikn keskikhta n välillä cm hittassta. Tehmittauksissa vastaava krkeus n cm. 8.2 Ktelinti Mittaritilan ktelinnissa käytetään standardin mukaisia ktelita. Mittaus vi lla myös pääkeskuksessa. Tehmittauksen mittariktel n ltava avattavissa ilman työkaluja ja kannet tulee lla saranilla varustettu. Lisäksi siinä n ltava lukuikkuna ja kannen sinetöintimahdllisuus. Mittarikteln tudaan 16 mm² kevi-sujajhdin, jka kytketään kiinteistön maadituskiskn.

13 URAKOITSIJAOHJE 13 (18) 9 SÄHKÖKESKUKSEN JA MITTALAITTEIDEN SINETÖINTI 9.1 Yleistä Sellaisissa keskuksissa, ktelissa, jakrasiissa ja talvarkkeissa jne., jissa n kuluttajalle mittaamatnta sähköä, n ltava mahdllisuus tiljen lutettavaan sinetöintiin. Esimerkkeinä näistä laitteista ja keskussista vat: energiamittarien kannet hjauslaitteet mittauspääte mittamuuntajien ktelt mittausriviliittimien ktelt jännitevarkkeiden ktelt tai yhtenäinen kansi hjausvarke liittymisjhdn liitinktel, päävarkektel ja pääkytkinktel Sinetöitävässä tilassa ei saa lla kuluttaja-asennuksia, kuten PE- ja N-kiskjen yhdistyksiä, ja susitellaan, ettei kyseisten tiljen läpi kuljeteta jhtimia keskuksen muihin siin. 9.2 Menettely sinetöinnin purkamiseen Js sinetöinti judutaan murtamaan, asiasta n tettava etukäteen yhteyttä Carunan tekniseen asiakaspalveluun. Yhteystiedt löytyvät khdasta SÄHKÖLÄMMITYS Sähkölämmityksessä susitellaan käytettäväksi SLY:n 72/92 laatimia kytkentäsusituksia Lämmityksen hjaus Mittalaitteiden hjauskärjet vat AMM mittareissa yleisesti 2 A. Js asiakas tarvitsee virtakestisemman hjausreleen, n mittauskeskukseen asennettava erillinen hjauksen välirele, jka asennetaan keskuksen sinetöityyn saan (asiakas hankkii ja mistaa). Mnimittauskeskuksissa tulee lämmityksen hjaukset jhdttaa asuntkhtaisesti mittarille. Lämmityksenhjauksen n tultava asiakkaan ryhmäkeskukselta. Hum: Ohjauksen jhdtuksen n tultava mittauskeskukseen riviliittimelle. 11 LOISTEHON KOMPENSOINTI JA TAAJUUSMUUTTAJIEN HÄIRIÖSUOJAUS 11.1 Yleistä Useimmat sähköverkn kulutuslaitteet tarvitsevat timiakseen pätötehn (P) lisäksi listeha (Q). Tällaisia laitteita vat mm. mttrit, purkauslamput ja muuntajat. Laitteiden tarvitsema listeh vidaan ttaa jk sähköverksta tai tuttaa laitteiden läheisyydessä kmpensintilaitteistlla. Listehn siirt sähköverkssa lisää jhtjen ja muuntajien jännite-, teh- ja energiahäviöitä sekä vähentää pätötehn siirtkykyä. Hinnastssa sa listeha n ilmaista. Ylimenevältä salta Caruna perii hinnastn mukaisen maksun.

14 URAKOITSIJAOHJE 14 (18) Listehmaksu peritään mlempiin suuntiin (hum. ainastaan Caruna Esp Oy:n verkssa). Listehn kmpensinnille, mittareille, virtamuuntajille ja hjausyksiköille susitellaan pääkeskuksella tilavaraus, päävarkkeen nimellisvirran llessa yli 63 A. Kmpensinti n asennettava käyttöpaikkakhtaisesti mittauksen jälkeen. Listehn kmpensinti jaetaan spivimmalla tavalla sähkön tutannn, siirrn ja kurmituspisteiden kesken. Jatkuvasti verkkn kytkettyjä tai kytkinkelllla hjattavia kmpensintilaitteita ei yleensä sallita. Hinnastssa sa listeha n ilmaista. Ylimenevältä salta Caruna perii hinnastn mukaisen maksun Ohjeita kmpensinnin tteuttamiseksi Purkauslampuilla tteutettava katu- ja tievalaistus tulee sulakkeiden ksta riippumatta tehdä aina kmpensiduilla valaisimilla tai muulla hyväksytyllä tavalla. Purkauslamppukurman ryhmäsulakkeen llessa >10 A tulee listeh purkauslamppujen salta kmpensida vähintään arvn cs 0,9. Yksittäis- ja ryhmäkmpensinneissa ei kmpensinti saa ylittää laitteen tai laiteryhmän listehn tarvetta. Autmaattisessa kmpensintilaitksessa tulee suunnitteluvaiheessa ttaa yhteyttä verkkyhtiöön mahdllisen mittarinnin ja hjauslaitteiden sveltuvuuden varmistamiseksi säätöprtaan n ltava kvar listehnsäädön virtamuuntajat eivät saa lla laskutusmittaukseen liittyviä ja niiden tulee täyttää SFS 2874 susitukset mittausmuuntajille. 12 LUKITUKSET Lukituksiin käytetään Frtum EXEC -sarjan C- tasn lukkpesää ja avaimena Frtum EXEC -sarjan C-tasn avainta. (Mittarilukusarja) Esimerkiksi: kerrstalt liiketalt tellisuus maktitalt, jissa mittarikeskus n teknisessä tilassa Susiteltavin vaihteht n käyttää kaksipesäistä lukka, jnka tinen avainpesä n lukittu Frtumin EXEC:in ja tinen pesä kiinteistön maan sarjaan. Tuplapesäisiä lukkja löytyy nykyisin lähes kaikkiin vityyppeihin. Tisena vaihtehtna n asentaa rakennuksen ulkseinään avainsäilö, jssa n sisällä kiinteistön reittiavain. Yksittäiset lukt Omaktitaljen, kesäasuntjen ja vastaavien ulsasennettavien mittauskeskusten ksketussujaukseen riittää työkalulla tteutettu lukitus. Tarvittaessa vidaan k. keskukset lukita Frtum Sähkönsiirrn Classic-mallisella riippuluklla.

15 URAKOITSIJAOHJE 15 (18) Mittauskeskukset jissa n Ably kalustelukn praus, lukkmalliksi Ably CL100C lukk ja riippulukn kiinnikkeillä varustettuihin khteisiin Ably 3020C lukk. Mlempien lukktyyppien mukana timitetaan 2 kpl asiakasavaimia. Lukituksesta saa lisätieta teknisestä asiakaspalvelustamme. 13 TUOTTEEN VAIHTO Vanhassa kiinteistössä, jssa keskus n sisällä, tulee humiida esim. lämmitystavan muuttuessa sähkölle, että keskus ja liittymisjhdn pikkipinta sekä asennustapa vat määräysten mukaisessa kunnssa. Samin tulee nudattaa khdan 11 kytkentöjä. Näissä saneerauskhteissa, makti- ja paritalkhteissa, käytetään tarvittaessa kellmittareita. Caruna laskuttaa tutteen vaihdsta sille aiheutuneet kustannukset palveluhinnastnsa mukaisesti. 14 YHTEYSTIEDOT Yksityisasiakkaat Yleinen palvelunumer (pvm/mpm) arkisin kl 9-17 Verkksivut Sähkönjakelun vikailmitusnumer kaikilla alueilla 24 h Urakitsijat ja yhteistyökumppanit Caruna verkkpalvelut (pvm/mpm) arkisin kl 8-16 Sähköpsti Yleistietlmake urakitsijan täytettäväksi Liitteet: Epäsura mittaus, virtamuuntajaliitäntä Epäsura mittaus, jännite- ja virtamuuntajaliitäntä Mittarinnin edellytykset

16 URAKOITSIJAOHJE 16 (18) Liite 1: Epäsura mittaus, virtamuuntajaliitäntä

17 URAKOITSIJAOHJE 17 (18) Liite 2: Epäsura mittaus, jännite- ja virtamuuntajaliitäntä

18 URAKOITSIJAOHJE 18 (18) Liite 3: Mittarinnin edellytykset MITTAROINNIN EDELLYTYKSET Seuraavat asiat tulee tarkistaa ja niiden tulee lla kunnssa ennen mittauksen kytkentää. Yleiset vaatimukset Liittymiskaapeli n kytketty ja jännitteinen. Pääsulakkeet/mittauksen etusulakkeet vat irti ja liittymisspimuksen mukaiset sekä fyysisesti varkealustihin spivat. Mitattavat nusujhdt n kytkettynä ryhmäkeskuksella ja käyttööntettavissa testausta varten. Mittausristikiden merkinnät n tehty ristikiden ikeaan yläkulmaan maalaten tai pysyvällä tehdasvalmisteisella merkintätarralla. Ryhmäkeskus/ristikkmerkintöjen tulee edetä riveittäin vasemmalta ikealle, alkaen vasemmasta yläkulmasta. Jukseva numerinti tulee lla käytössä kk khteessa. Esimerkiksi A1-D54, eli ei käytetä kskaan samaa ristikknumera samassa liittymässä. Pääkeskustilan vaatimukset Lattia n valmis. Keskushuneen seinät n pintakäsitelty. Lukittava vi n FSS/FED lukksarjassa tai reittiavain avainsäilössä, mikäli keskustilaan ei le pääsyä suraan ulka. Kiinteä valaistus n valmis. Epäsurat mittaukset > 63A Mittauskmpnenttien (VKO käyttöjännite, jännitevarkkeet, virtamuuntajat) järjestys syöttösuunnassa n ikea. Mittamuuntajat n asennettu (mitattava virta sisään P1 ja uls P2) ja virta-arvt, taakkaa sekä lukka (0,2S) vat ikeat. Mittausjhdtus n asennettu riviliittimineen, päät n kurittu ja jhtimet n merkitty hjeen mukaisesti. Surat mittaukset 63A Mittausjhdtus n valmiina ja merkitty. Jakalueet eli nusujhtjen syöttöalueet n tarkistettu. Mittausristikiden merkinnät vat vastaavat, kuin ryhmäkeskuksessa, eli n käytetty juksevaa numerintia. Nusukaapeleita ei le tutu suraan mittarille. Mittausjhtimien vat tyyppiä MK (ei hiensäikeinen MKEM). Suurin käytetty kuparijhtimen kk n 16mm2.

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle 30.4.2014 Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu ja -urakointi...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Vattenfall Verkko Oy Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:...2 1. Sähköasennusten tarkastukset...3 1.1 Käyttöönottotarkastus...3 1.2 Varmennustarkastus...3

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE 2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Sähköliittymän tilaaminen... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Liittymissopimukset... 3 2.3. Liittymän toimitusaika ja liittymismaksu...

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Uusi sähköliittymä... 3 1.1. Liittymissopimus ja -maksu... 3 1.2. Liittämiskohta... 3 1.3. Liittymän suurentaminen ja lisäliittymismaksu...

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset 09 87 007 426 varasat@hak.fi Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hak.fi 1 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot