CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE"

Transkriptio

1 URAKOITSIJAOHJE 1 (18) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

2 URAKOITSIJAOHJE 2 (18) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel 1 SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Käyttööntttarkastus Varmennus- ja määräaikaistarkastukset 3 2 SÄHKÖN TOIMITTAMISEEN PERUSTUVA TIEDONKULKU Sähköurakitsijan ja haltijan ilmitukset Carunalle ja TUKESille Mistä tehdään rekisterinpitilmitus Kenelle ilmitukset tehdään ja miten Millin ilmitukset tehdään 4 3 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN Yleistä Sähkön saanti ja tarvittavat asiakirjat Liittymisspimus Verkkpalvelu- ja sähkönmyyntispimus Carunalle timitettavat lppupiirustukset 6 4 SÄHKÖLIITTYMÄT Liittymän timitusraja Sähkön mittauspaikka Liittymisjhdn ja mittauskeskuksen timitus Asiakasmuuntam Jakeluverkkn liitettävät tutantlaitteistt Taka- ja alamittaukset 8 5 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS Yleistä Mittauksen etusulakkeen pienentäminen yli 63A:sta max 63A:ksi tai pienemmäksi Sähköenergian mittauspulssien ant mittarilta asiakkaalle Mittauskytkennät 9 6 MITTAMUUNTAJAT Pienjännitemittaus Yleistä Tisin nimelliskurma Muuntsuhde Suurjännitemittaus Yleistä Nimelliskurma Muuntsuhde 12 7 MITTAUKSEN RIVILIITTIMET JA MITTAUSJOHDOT 12 8 MITTALAITTEITA SISÄLTÄVÄT KESKUKSET Mittarialustat Ktelinti 13 9 SÄHKÖKESKUKSEN JA MITTALAITTEIDEN SINETÖINTI Yleistä Menettely sinetöinnin purkamiseen SÄHKÖLÄMMITYS Lämmityksen hjaus LOISTEHON KOMPENSOINTI JA TAAJUUSMUUTTAJIEN HÄIRIÖSUOJAUS Yleistä Ohjeita kmpensinnin tteuttamiseksi LUKITUKSET TUOTTEEN VAIHTO YHTEYSTIEDOT 16

3 URAKOITSIJAOHJE 3 (18) 1 SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET 1.1 Käyttööntttarkastus Asennustyön surittaneen urakitsijan n aina itse tarkastettava asennukset ennen niiden käyttööntta tai tiselle luvuttamista. Käyttööntttarkastuksesta tulee laatia sähkölaitteistn haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja lukuun ttamatta aivan vähäisiä töitä. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi khteen yksilöintitiedt, selvitys sähkölaitteistn säännösten ja määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä, sekä tarkastusten testausten tulkset. Tarkastusten tekijän n allekirjitettava tarkastuspöytäkirja. 1.2 Varmennus- ja määräaikaistarkastukset Kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksen (517/96) mukaan n käyttööntttarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus uusille laitteistlukkien 1, 2 ja 3 sähkölaitteistille sekä muutstöille, jtka vat työalueeltaan yli 35 A (käytönjhtajaa kskevissa khteissa yli 250 A). Mikäli kyseessä n lukkaan 3 kuuluva rähähdysvaarallinen tila, leikkaussali tai muu vastaava, n varmennustarkastus kuitenkin tehtävä aina kun muutstyö edellyttää käyttööntttarkastuspöytäkirjaa. Varmennustarkastuksia saavat surittaa valtuutetut tarkastajat ja valtuutetut laitkset lukuun ttamatta laitteistlukkaa 3a, jnka saa surittaa vain valtuutetut laitkset. Lukkien 1 ja 2 salta tarkastus vidaan tehdä klmen kuukauden sisällä sähkölaitteistn varsinaisesta käyttööntsta. Varmennustarkastuksista n annettava tdistus urakitsijalle ja sähkölaitteistn haltijalle. Sähköurakitsijan n hulehdittava varmennustarkastuksen tilaamisesta. Mikäli sähköurakitsijalle n myönnetty man työn varmennusikeus, ulkpulisen surittamaa varmennustarkastusta ei tarvita muissa kuin kemikaalilupaa edellyttävissä räjähdysvaarallisissa tilissa (lukka 3a). Oman työn varmennusikeuden maavalla urakitsijalla tulee lla käytössään muun muassa pulueettmasti arviitu laatujärjestelmä. Määräaikaistarkastuksen tilaaminen n sähkölaitteistn haltijan vastuulla. Määräaikaistarkastukset n tehtävä lukan 1 salta 15, lukan 2 salta 10, ja lukan 3 salta 5 vuden välein. 2 SÄHKÖN TOIMITTAMISEEN PERUSTUVA TIEDONKULKU 2.1 Sähköurakitsijan ja haltijan ilmitukset Carunalle ja TUKESille Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiststa n tehtävä ministeriön määräämissä tapauksissa rekisterinpitilmitus sähköturvallisuusviranmaiselle ja/tai jakeluverkkyhtiölle, jnka vastuualueella sähkölaitteist sijaitsee. Verkkyhtiölle n timitettava ilmitus (yleistietlmake) verkkn kytkennästä, mittarinnista, pääsulakkeen muutksesta, ja kun verksta ertettu kiinteistö kytketään takaisin verkkn. 2.2 Mistä tehdään rekisterinpitilmitus? Sähkölaitteistn rakentajan n tehtävä rekisterinpitilmitus kaikista uusista liittymistä. Ilmituksessa n mainittava sähköturvallisuuden valvnnassa sekä mahdllisten vahinkjen selvittämistä varten tarvittavat tiedt laitteistn tyypistä, haltijasta, rakentajasta ja tarkastajasta. Tarkastajan n tehtävä vastaavanlainen ilmitus myös surittamistaan varmennus- ja määräaikaistarkastuksista.

4 URAKOITSIJAOHJE 4 (18) 2.3 Kenelle ilmitukset tehdään ja miten? Rekisterinpitilmitukset tehdään lukan 1a-2b laitteistista Carunalle ja lukan 2c-3 salta TUKESille. Kätevimmin ilmituksen vi hitaa sähköisesti sitteessa: rutsinkielinen lmake: Myös mahdlliset lmakkeen liitteet vi lähettää samassa yhteydessä (enimmäiskk 7 * 0,5 MB). TUKESille tehtävät rekisterinpitilmitukset n timitettava TUKESille heidän malla lmakkeellaan: SL 2 Ilmitus sähkölaitteistrekisteriin. 2.4 Millin ilmitukset tehdään? Rekisterinpitilmitus uudesta liittymästä n tehtävä kuukauden kuluessa sähkölaitteistn käyttööntsta lpulliseen käyttöönsä. Uusia liittymiä sekä liittymämuutksia kskevat mittarinti- ja kytkentäpyynnöt n tehtävä vähintään 2 viikka ennen tivttua verkkn kytkentää Carunalle lähetettävällä yleistietlmakkeella. Lmake sveltuu asianmukaisesti täytettynä sellaisenaan myös uuden liittymän salta rekisterinpitilmitukseksi. Pääsulakekn muutksesta n laadittava ja timitettava yleistietlmake välittömästi sulakekn vaihdn jälkeen. Muutkset järjestelmiin edellyttävät mittarinluentatietja, jten ne vidaan tehdä vasta kun kirjallinen ilmitus n vastaantettu. Varmennus- ja määräaikaistarkastusten salta rekisterinpitilmitukset vidaan tehdä klmen kuukauden sisällä käyttööntsta. 3 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN 3.1 Yleistä Sähkönjakelualan timintaa hjaavat sähkömarkkinalakiin perustuvat ja Energiavirastn vahvistamat spimusehdt. Uutta sähköliittymää rakennettaessa ja kytkettäessä sähköverkkn svelletaan yleisiä sähkönkäyttöpaikkjen liittymisehtja (LE 05), Energiavirastn päätöksen mukaisia liittymismaksujen hinnittelumenetelmiä sekä Carunan liittymismaksuja ja niitä kskevia ehtja. Liittymisspimuksen lisäksi sähkön saaminen käyttöön edellyttää käyttöpaikkaa kskevaa vimassa levaa sähkön myynti- ja verkkpalveluspimusta. Asiakas vi staa sähkönsä haluamaltaan sähkön myyjältä. Sähkön myyntiä kskevat yleiset vaatimukset ja ikeudet n määritelty yleisissä myyntiehdissa SME 2010 ja vastaavasti sähkön siirtpalveluja kskevat edellytykset verkkpalveluehdissa VPE 2010.

5 URAKOITSIJAOHJE 5 (18) Ehtnimike Sähkönkäyttöpaikkjen liittymisen ehdt LE 05 Keskeinen sisältö Liittymisspimus, liittymismaksu, liittymän ylläpit, liittäminen, liittymän kytkemisen viivästys, liittymän timintavarmuus, spimuksen siirt, spimusehtjen muuttaminen, riitjen ratkaiseminen Verkkpalveluehdt VPE 2010 Verkkpalveluspimus, mittaus, laskutus ja keskeyttäminen, verkkpalvelun viivästys, virhe, vahinkjen krvaaminen ja vakikrvaus, spimusehtjen muuttaminen, spimuksen siirt ja päättyminen Sähkönmyyntiehdt SME 2010 Myyntispimus, laskutus ja sähkönmyynnin keskeyttäminen, myyntispimuksen muuttaminen, siirt ja päättyminen Sähköntimitusehdt STE 2010 Sähkön kknaistimitus. Sisältää sekä sähkön myyntiä että verkkpalvelua kskevat ehdt. 3.2 Sähkön saanti ja tarvittavat asiakirjat Caruna alittaa sähkön timittamisen valmistelun saatuaan tiedt khteen rakentamisesta, sijainnista ja teknisistä seikista. Tiedt tulee timittaa verkkyhtiölle arviintia varten riittävän ajissa ennen tivttua liittymisajankhtaa. Keskeisiä vat liittymiskaapelia, pää/mittauskeskuksia sekä mittausta kskevat tiedt, kun pääkeskuksen nimellisvirta n yli 63 A. Carunalle n timitettava seuraavat asiakirjat: Yleistietlmake mahdllisine liitteineen, kun jakeluverkk n valmiina ja khde kytkettävissä Asemapiirustus Huneistluettel, pää- ja mittauskaavit, kun liittymäkk yli 63 A Suunnitelmat asiakasmuuntamsta, käsittäen asemapiirustuksen, pääkaavin, mistä selviää mittausta kskevat tiedt ja muuntamn rakennekuvat. Myös muuntamtilja kskeva vaatimukset n selvitettävä verkkyhtiön kanssa ennen tiljen rakentamista. 3.3 Liittymisspimus Liittymisspimuksella liittyjä ja Caruna spivat laitteistn liittämisestä jakeluverkkn. Spimuksessa nudatetaan sähkönkäyttöpaikkjen yleisiä liittymisehtja (LE 05) ja vimassa levia liittymismaksuhinnastssa mainittuja ehtja. Liittymisspimuksessa svitaan mm. liittymismaksusta, liittymiskhdasta ja liittymän timitusajasta. Liittymisehtja vidaan täydentää myös tapauskhtaisilla erityisehdilla. Tekniset liittymishjeet n annettu khdassa 4. Liittymisspimuksen ten ja svitun liittymän timituspäivämäärän välinen aika tulee lla riittävä verkkyhtiön käytännön timenpiteiden tteuttamiseen. Yleistietlmake tulee timittaa verkkyhtiölle vähintään 2 viikka ennen tivttua kytkentäajankhtaa.

6 URAKOITSIJAOHJE 6 (18) 3.4 Verkkpalvelu- ja sähkönmyyntispimus Sähköurakitsijan lähettämän yleistietlmakkeen ilmituksen mukaisesti Caruna kytkee käyttöpaikan sähköverkkn. Sähkön kytkentä edellyttää myös, että liittyjä n spinut sähkön ststa ja verkkpalvelusta. Tiettyjen sähkölaitteiden käytöstä n svittava verkkyhtiön kanssa etukäteen sähköntimitusehtjen VPE 2010 khdan mukaisesti. Näitä vat mm. mttrit tai kmpressrit, jiden käynnistysvirta n suuri verrattuna pääsulakkeiden kkn, sekä generaattrit. Haja-asutusalueilla n syytä varmistaa etukäteen lämpöpumppujen häiriötön timinta. Varavima-aggregaattien sähkönsyöttö jakeluverkstn tulee lla teknisin keinin tehkkaasti estetty. 3.5 Carunalle timitettavat lppupiirustukset Caruna ei vastaanta eikä arkisti lppupiirustuksia. 4 SÄHKÖLIITTYMÄT 4.1 Liittymän timitusraja Liittämiskhta n pienjänniteliittymissä tntin tai rakennuspaikan rajalla sijaitseva jakkaappi, ilmajhdn pylväs (verkn puleiset liittimet sisältyvät Carunan timitukseen), maakaapeli tai muuntam. 20 kv:n liittymissä liittämiskhta n asiakkaan mistaman muuntamn (kurman)erttimen verknpuleiset liittimet. 4.2 Sähkön mittauspaikka Susiteltavin mittauskeskus ja sen paikka n tntin rajalle sijitettava ns. pihakeskus. Tällöin se sveltuu sellaisenaan rakennusaikaiseen ja lpulliseen käyttöön. Muita mittauksen sijitusvaihtehtja vat auringlta ja sateelta hyvin sujattu ulkseinä tai tekninen tila, mistä n käynti suraan uls (lukitukset lähemmin khdassa 13). Mittauskeskusta ei saa sijittaa verkkyhtiön pylvääseen. Mittauskeskusta ei myöskään saa asentaa lukittuun tilaan, kuten eteiseen, auttalliin, varastn tai autkatkseen. Peruskrjattaessa, kun mittauskeskus uusitaan, mittauskeskus sijitetaan kuten uusissa khteissa. 4.3 Liittymisjhdn ja mittauskeskuksen timitus Liittymisjht n liittymisspimuksessa svitun liittämiskhdan ja pääkeskuksen välinen jht-suus. Rakentaja spii sen timittamisesta ja rakentamisesta haluamansa sähköurakitsijan kanssa. Liittymiskaapeli ei sisälly liittymismaksuun. Mikäli jhdnsujakatkaisijaa käytetään pääsulakkeena, n selvitettävä iksulku- ja selektiivisyysvaatimusten täyttyminen. Liittymiskaapelin mititus Liittymiskaapeli n mititettava ja rakennettava verkkyhtiön edellyttämällä tavalla. Sähkösuunnittelijan ja -urakitsijan n tettava sähkölaitteistjen mitituksessa humin SFS mititusvaatimukset. Liittymisjhdn rakenteen, pikkipinnan ja asennustavan tulee vastata verkkyhtiön vaatimuksia.

7 URAKOITSIJAOHJE 7 (18) Kknaan uudessa verkssa yksivaiheinen iksulkuvirta n vähintään 250 A ja vanhassa verkssa 180 A. Vapaa-ajan asuntjen ja erityisliittymien salta svelletaan tapauskhtaisesti standardisarjan SFS 6000 vaatimuksia. Teknisestä asiakaspalvelustamme saa tiedt liittymäkhtaisista yksivaiheisista iksulkuvirrista. Liittymiskaapelin pikkipinnan minimit vat AXMK 25 (alumiinijhtiminen kaapeli) tai MCMK16 (kuparijhtiminen kaapeli). Vaihevärit vat ruskea, musta, harmaa tai musta ja vaihenumer. Sisään viennin sujaputkena käytetään vähintään JM 50. Liittymiskaapelin sujaus Liittyjä rakennuttaa liittymiskaapelin malla kustannuksellaan liittymiskhdasta eteenpäin kaivutöineen. Ojan pitää lla vähintään 0,8 m syvä. Kaapeli peitetään kivettömällä hiekalla siten, että se jää hiekan sisään. Kaapelin varitusnauha asennetaan nin 30 cm syvyyteen. Mikäli maaperä n karkeaa, n kaapeli sujattava vähintään sujauslukan C kurulla, tai asennettava halkaisijaltaan vähintään 110 mm putkeen, jka n varustettu vetlangalla. Mikäli kaapeli n 0,5-0,7 metrin syvyydellä lpullisesta maanpinnasta, kaapeli n sujattava vähintään sujauslukan C kuruilla tai asennettava putkeen. Js kaapeli jää vain 0,3-0,5 metrin syvyyteen, n käytettävä sujauslukan A (raskas sujaus) kurua tai muviputkea. Kallin pinnalla kaapeli n sujattava kallin kiinnitetyllä metallikurulla ja sen päälle valettavalla betnikerrksella. Susittelemme kaikissa tilanteissa (vaikka maaperän laatu tai kaapelin asennussyvyys ei tätä edellyttäisi) liittymiskaapelin asentamista kk tntin suudelta muviputkeen. Pienjännitteellä käytettävän kaapelin kn llessa alle 150 mm2 käytetään halkaisijaltaan vähintään 110 mm putkea. Tätä suurempien pikkipintjen salta putkikk tulee lla vähintään 140 mm, ja 20 kv:n kaapelien khdalla 160 mm. Js liittymiskaapeli n AXMK 4 x 50 tai suurempi, kaapelin sisäänvientiputkitus tehdään vähintään halkaisijaltaan 110 mm putkella. Tällöin pääkeskuksen alapulelle lattiaan tehdään lattiakanava kaapelin asentamisen helpttamiseksi. Putken asennuksen tarkkuuteen tulee kiinnittää erityistä humita. Putkessa saa lla vain yksi kaari, eikä sen taivutussäde saa lla 0,5 m pienempi. Ulkna putken pään n ultuttava rutaeristyksen, asvaltinnin, laatituksen, prtaiden yms. ulkpulelle. Pitkiin putkituksiin laitetaan vetlanka. Salajaputkien käyttö sähköputkituksissa n kielletty. Kun liittymisjht tudaan pylväällä alas, tulee käyttää khkiinnikkeitä (AMKA:n naulakiinnikkeitä) ja useimpien kaapeleiden salta niputtaa. Kytkentä verkkn Caruna ei kytke liittymiskaapelia jännitteiseksi, ellei liittymiskaapeli le asennettu edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Liittymäpisteessä sijaitseva kaapelijatks sisältyy verkkyhtiön liittymätimitukseen. Ilmajhtliittymissä (verkkyhtiön pylväs tntin rajalla) liittymiskaapelin kiinnitys pylvääseen hidetaan verkkyhtiön tai verkkyhtiön valtuuttamien urakitsijiden timesta, siltä sin kuin asennustyö vaatii pylvääseen kiipeämistä. Tällöin asiakkaan urakitsijan vastuulla n liittymiskaapelitimituksen salta vain kiinnittää liittymiskaapeli pylvääseen maasta käsin tehtävältä salta tarvikkeineen (sis. kaapelinsujaraudan) ja varata liittymiskaapelia (nin 10 m) verkkn kytkemistä varten. Urakitsija kiinnittää liittymiskaapelin pylvääseen sujaraudan suudelta 1,5 metrin krkeudelle ja liikenneväylien varressa 2 metrin krkeudelle. Menettely n sama myös muissa tilanteissa, jtka edellyttävät kiipeämistä verkkyhtiön pylvääseen.

8 URAKOITSIJAOHJE 8 (18) 4.4 Asiakasmuuntam Muuntamn tulee täyttää SFS-standardien vaatimukset ja timialan susitukset. Kiinteistön haltija vastaa muuntamn käytöstä ja ylläpidsta. Caruna hallinni suurjänniteverkk-suuden (20 kv) rakennuttamisen sekä verkstn käytön ja ylläpidn liittymiskhtaan saakka ellei tapauskhtaisesti tisin svita. Liittämiskhta n asiakkaan mistaman muuntamn (varkekurman)erttimen verknpuleiset liittimet. Taajama-alueilla 20 kv:n verkst n yleensä rengasverkka. Tällöin asiakasmuuntamn n varattava kaksi (erikseen svittavissa tilanteissa klme) kenna verkkyhtiön käyttöön. Verkkyhtiö spii klmannesta kennsta aiheutuvista kustannuksista erikseen liittyjän kanssa. Alle 2 megawatin tehinen asiakasmuuntam vidaan liittää verkstn varkekurmanertinta käyttäen. Vähintään kahden megawatin muuntamn tai useamman muuntamn liittymissä n käytettävä relehjattua katkaisijaa. Asiakkaan suurjännitekaapelit tulee sujata ylivirta- ja maasulkusujauksella, jtta asiakkaan verkn viat eivät aiheuta keskeytystä jakeluverkssa. Sujausten asetteluarvista tulee spia verkkyhtiön kanssa. Kaikki muuntama kskevat kjeistmerkinnät, laitetunnukset ja lukitukset tulee lla sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnssa ja kestuspöytäkirjat timitettu verkkyhtiölle ennen jännitteen kytkentää. Muuntamn pääkaavi n asennettava sekä pien- että suurjännitepulelle. Lisäksi muuntam/muuntamkennt n varustettava näkyvin Asiakasmuuntam-kyltein. Laskutusmittauksen tulee sijaita suurjännitepulella. Mittauskennn laitteistt tulee saada jännitteettömäksi muuntajaerttimella tai katkaisijalla. Muuntamssa tulee lla käytettävissä työmaadituslaite ja jännitteenketin. 4.5 Jakeluverkkn liitettävät tutantlaitteistt Jakeluverkstn kanssa rinnan käyviä tutantlaitteistja kskevat spimusehdt ja tekniset vaatimukset n selvitettävä verkkyhtiön kanssa ennen laitteistjen rakentamista. Pienvimalakaan ei saa jäädä yksin syöttämään jakeluverkka. Sen n autmaattisesti erttava verksta kun sähkönsyöttö katkeaa jakeluverkn pulelta. Tarkempia hjeita sekä vaatimuksista tutannn verkkn liittämisestä löytyy sitteesta 4.6 Taka- ja alamittaukset Js liittymän takana n useampi mittaus, tulee mittaukset tteuttaa pääsääntöisesti alamittauksina (mittaus, jnka kulutus n ertettu liittymän pääkäyttöpaikan mittauksesta). Tällöin mahdllisesta päämittauksesta ei näy alamittausten kulutus. Takamittaus (mittaus, jnka kulutus n mukana pääkäyttöpaikan päämittauksessa) n sallittu, js kyseessä n kj-liittymä; asiakas mistaa muuntamn ja mittaus n kj-pulella. Kj-pulella levia takamittauksia ei kuitenkaan sallita. Takamittauksissa asiakas vastaa tarvittavista keskusmuutksista sekä jhdtuksista. Takamittaukset vat aina tuntimittauksia. Takamittauksien asiakkaille tehdään sulakekn mukainen verkkspimus. Päämittauksista vähennetään takamittauksen kulutus. Listeht vähennetään päämittauksesta, js listehmaksu n laskutettava kmpnentti takamittauksen asiakkaalla.

9 URAKOITSIJAOHJE 9 (18) 5 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS 5.1 Yleistä Yleisinä hjeina tähän mittaushjeeseen n käytetty seuraavia standardeja ja susituksia: SFS 2529 Energiamittarin alusta SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerinti SFS 3381 Mittauslaitteistt SFS 3382 Ohjaus- ja kaukmittauslaitteistt Energiatellisuus, Tuntimittauksen periaatteita 2010 Caruna timittaa, hultaa ja mistaa kaikki sähköenergian laskutusmittaukseen tarvittavat mittalaitteet ja tiednsiirtyhteydet sekä hulehtii mittaustietjen raprtinnista sähkökaupan sapulille. Suraa mittausta käytetään, kun liittymän pääsulake n enintään 63A, ja susiteltava mittarin asennuspaikka maktitalissa ja lma-asunnissa n pääsulakkeiden ja pääkytkimen välissä. Pääsulakkeiden llessa suuremmat kuin 63A käytetään epäsuraa mittausta. Liittyjä hankkii ja asentaa kustannuksellaan mittaukseen tarvittavat mittamuuntajat, mittarialustat, riviliittimet, varkkeet ja jhtimet. Mittarin tiednsiirtyhteyden tteuttaa verkkyhtiö jk PLC- tai GSM/GPRS- tiednsiirtyhteydellä. Kaikki mittarit siirretään tuntiluentaan heti asennuksen jälkeen. Sähköjen katkaisu susitellaan tehtäväksi mittarissa levalta pääkytkimeltä, jllin Carunalla n mahdllisuus ylläpitää säännöllinen etäyhteys energiamittarille. Jännite kauklämmön lämpömäärämittareille n tettava mittauksen jälkeen malta sinetöitävältä sulakkeelta. 5.2 Mittauksen etusulakkeen pienentäminen yli 63A:sta max 63A:ksi tai pienemmäksi Mittauksen etusulakkeen pienentämisen yhteydessä vidaan sallia 63 A käyttöpaikka epäsuralla mittauksella, sillä ehdlla että virtamuuntajien tarkkuuslukka ja taakka tarkistetaan ja mittauksen mittaustarkkuus säilyy. Tarvittaessa virtamuuntajat täytyy uusia js mittaus halutaan säilyttää epäsurana. 5.3 Sähköenergian mittauspulssien ant mittarilta asiakkaalle Sähkömittareilta n mahdllisuus kytkeä reaaliaikaisia energiamittauspulsseja (pätö- ja lisenergia) asiakkaan maan järjestelmään. Pulssien kytkemiseksi asiakkaan tulee asentaa erillinen hjauskaapeli mittauskeskukseen, ja hjauskaapelissa n ltava kaksi jhdinta jkaista kytkettävää pulssi-infrmaatita varten. Mittareissa levat pulssiantkskettimet vat ptentiaalivapaita, jten niistä saatavat pulssit vat ns. S0-pulsseja. Pulssiannn kytkentä n mittarivaihdn yhteydessä maksutn ja erikseen kytkettäessä maksullinen palvelu. 5.4 Mittauskytkennät Kytkennät vimassalevien standardien mukaisesti: SFS 2529 Energiamittarin alusta SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerinti SFS 3381 Mittauslaitteistt SFS 3382 Ohjaus- ja kaukmittauslaitteistt

10 URAKOITSIJAOHJE 10 (18) 6 MITTAMUUNTAJAT 6.1 Pienjännitemittaus Yleistä Virtamuuntajat asennetaan kaikkiin vaiheisiin ja mittausjhtimet asennetaan selvästi erilleen muista jhtimista. Virtamuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2S ja tisisvitus 5A. Virtamuuntajia valittaessa tulee myös humiida spiva nimellisteh (VA) mittauspiirien takkaan nähden. Virtamuuntajat tulee asettaa siten, että arvkilvet vidaan lukea muuntajien llessa jännitteisiä. Mittarin käyttöjännite tetaan päävarkkeen jälkeen ennen pääkytkintä 10 A iksulkusujan kautta. Pääkytkimen välittömässä läheisyydessä tulee lla kilpi, jka ilmittaa, että pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta Tisin nimelliskurma Virtamuuntajien timiminen tarkkuuslukassaan edellyttää virtamuuntajien tisipulen riittävää kurmitusta (taakka), jka n % virtamuuntajien nimellistehsta. Virtamuuntajan nimellisteh n yleensä 1-5 VA virtamuuntajan nimellisvirrasta riippuen. Tisipulen taakan mudstaa mittari, riviliitin ja mittausjhtimet. Virtamuuntajien tisijhdtus tulee svittaa virtamuuntajan nimellistehn ja taakkaan nähden (kats taulukk). Virtamuuntajan nimellisteh (VA) Tisisvitus (A) 1.0 5A 1,5 5,0 m 1,5 5A 2,5 8,0 m 2.0 5A 3,0 11,0 m 2,5 5A 4,0 13,0 m 3.0 5A 5,0 16,0 m 4.0 5A 6,0 22,0 m 5.0 5A 7,0 28,0 m Sallittu tisijhdtuksen kknaispituus (S1+S2) 2,5mm 2 jhtimella (metriä) HUOM. Nykyaikaisten staattisten energiamittareiden virtapiiriin aiheuttama taakka n niin pieni, ettei sitä käytännössä tarvitse humiida taakkalaskelmissa. Mikäli taakka ei pysy taulukn mukaisissa rajissa, tulee tisipulen jhdtuksen pikkipinta-alaa suurentaa tai tarvittaessa käyttää lisävastuksia riittävän taakan saavuttamiseksi. HUOM. Ilman mittausta levan jännitteisen virtamuuntajan tisipuli n iksuljettava Muuntsuhde Virtamuuntajien muuntsuhde määritellään mittaavan khteen näennäistehn perusteella. Pienjännitemittauksessa vidaan käyttää nimellisarvltaan 250/5A virtamuuntajaa, mikäli pääsulakekk n A. Mikäli pääsulakekk n suurempi kuin 250A, virtamuuntajaksi valitaan laskettua arva lähinnä leva nimellisarv. Kurmitukseltaan suurempaa virtamuuntajaa vidaan käyttää, mikäli sen vidaan sittaa pysyvän tarkkuuslukassaan mitattavalla virta-alueella. Mitattavan virran tulisi lla 0,2 1,0 kertaa virtamuuntajien nimellinen tisivirta.

11 URAKOITSIJAOHJE 11 (18) Muuntsuhdekerrin saadaan jakamalla muuntajan arvkilpeen leimattu ensiövirta tisivirralla, ja jhdinauksta läpimenevien jhtimien lukumäärällä. Sähkönkäyttäjän näennäistehn muuttuessa tulee ryhtyä tarvittaviin timenpiteisiin muuntajien vaihtamiseksi kurmitusta vastaaviksi. Muuntajien vaihtamisen hankinnista ja kustannuksista vastaa kknaisuudessaan sähkönkäyttäjä. 6.2 Suurjännitemittaus Yleistä Mittauksessa käytetään klmea virta- ja klmea jännitemuuntajaa, yksi jkaiseen vaiheeseen. Virtamuuntajien mittasydämistä n tutava erilliset men- ja paluujhtimet riviliittimille. Virtamuuntajien mittasydämiä ei saa käyttää laitteistjen sujaukseen vaan sujauksia varten täytyy lla mat virtasydämet tai virtamuuntajat. Jännitemuuntajien ensiöpiireissä ei saa käyttää ertinta tai suurjännitevarkkeita. Jännitemuuntajien ja liitäntöjen tulee sijaita energian kulkusuunnassa ennen virtamuuntajia. Mittamuuntajia valittaessa tulee varmistaa verkkyhtiöltä terminen ja dynaaminen iksulkukestisuus. Mittausjhdt asennetaan selvästi erilleen muista jhdista. Virtamuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2S ja tisisvitus 5A. Jännitemuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2. (Liite 3) Suurjänniteverkn mittalaitteilta n ltava yhteys matkapuhelinverkkn. Kuuluvuuden varmistamiseksi yksittäiseltä mittalaitteelta tulee tarvittaessa tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkseinän välille. Js rakennuksessa n useampia mittalaitetilja tulee niiden välille varata reitti tiednsiirtkaapelille tai spia reittivarauksista erikseen verkkyhtiön kanssa Tisin nimelliskurma Taakan tulee lla % mittamuuntajan nimellistehsta (VA). Virta- ja jännitemuuntajia valittaessa n humiitava spiva teh mittauspiirien takkaan nähden. Yleensä käytetään 2.5 7,5 VA virtamuuntajia ja VA jännitemuuntajia. Mikäli edellä mainittua käyttökurmaa ei saavuteta, tulee ngelma ratkaista verkkyhtiön kanssa. Jännitemuuntajissa tulee lla avklmiapukäämit ja tähän piiriin n kytkettävä vaimennusvastus Muuntsuhde Virtamuuntajien muuntsuhde määritetään mitattavan khteen näennäistehn perusteella. Virtamuuntajaksi valitaan laskettua arva lähinnä leva suurempi nimellisarv. Virtamuuntajassa susitellaan levan kaksi ensiövirta-aluetta. Mittamuuntajat tulisi asettaa siten, että arvkilvet vidaan lukea. Lisäksi kytketty muuntsuhde n merkittävä mittauskennn selkeästi nähtäville. Sähkönkäyttäjän näennäistehn muuttuessa tulee ryhtyä tarvittaviin timenpisteisiin muuntajien muuttamiseksi kurmitusta vastaaviksi. Muuntajien vaihdsta aiheutuvat kustannukset maksaa sähkönkäyttäjä.

12 URAKOITSIJAOHJE 12 (18) 7 MITTAUKSEN RIVILIITTIMET JA MITTAUSJOHDOT SFS 3381 Epäsurassa mittauksessa n käytettävä ruuvi- tai jusikiristeisiä riviliittimiä. Liittimet n vitava katkaista ja katkaisukhdan mlemmin pulin n ltava 4 mm:n banaanipistukat. Mittamuuntajien pulelta liittimien n ltava lisäksi rinnan kytkettävissä. Epäsurassa mittauksessa käytetään jännite- ja virtajhtimina pikkipinnaltaan 2,5 mm² jhtimia, ellei jhtimen aiheuttama kurma (taakka), iksulkukestisuus tai jännitehäviö edellytä suurempaa pikkipintaa. Mittamuuntajien laji valitaan asennustilaa kskevien vaatimusten mukaisesti ja mikäli ne vat alttiina iksulkuvirtjen ja magneettikenttien vaikutukselle, n jännite- ja virtapiirien jhtimet asennettava miin erillisiin metallisiin sujaputkiin tai kuruihin (ei alumiini- tms.). Riviliittimet asennetaan laskutusmittauksen yhteyteen sinetöitävään tilaan. Riviliittimien tul- ja lähtöpulelle n varattava työtilaa vähintään 50 mm. Riviliittimet asennetaan vaakasuraan ja numeridaan kytkentäkaaviiden mukaisesti vasemmalta ikealle juksevilla numerilla 1 n. Jännite- ja virtapiirit ertetaan tisistaan riviliittimiin sijitettavilla ertuslevyillä. Ketjutukset kytketään riviliittimen tulevalle pulelle siten, että aukaisemalla liitin yhteys mittarin hjauslaitteeseen katkeaa. Sähkönkäyttäjien laitteita ei sallita samaan mittapiiriin laskutusmittareiden kanssa. 8 MITTALAITTEITA SISÄLTÄVÄT KESKUKSET 8.1 Mittarialustat Mittarialustat n urakitsijan timesta varustettava sekä mnimittarikeskuksessa että huneistn ryhmätaululla huneistn numerlla ennen mittarin asennusta. Jukseva numerinti alitetaan vasemmasta yläkulmasta riveittäin. Mittarialustina käytetään standardin SFS 2529 mukaisia M2-mittarialustja: epäsurissa mittauksissa 1 x M2 2-aikamittauksissa 1 x M2 Mittarialustat asennetaan siten, että mittariristikn keskikhta n välillä cm hittassta. Tehmittauksissa vastaava krkeus n cm. 8.2 Ktelinti Mittaritilan ktelinnissa käytetään standardin mukaisia ktelita. Mittaus vi lla myös pääkeskuksessa. Tehmittauksen mittariktel n ltava avattavissa ilman työkaluja ja kannet tulee lla saranilla varustettu. Lisäksi siinä n ltava lukuikkuna ja kannen sinetöintimahdllisuus. Mittarikteln tudaan 16 mm² kevi-sujajhdin, jka kytketään kiinteistön maadituskiskn.

13 URAKOITSIJAOHJE 13 (18) 9 SÄHKÖKESKUKSEN JA MITTALAITTEIDEN SINETÖINTI 9.1 Yleistä Sellaisissa keskuksissa, ktelissa, jakrasiissa ja talvarkkeissa jne., jissa n kuluttajalle mittaamatnta sähköä, n ltava mahdllisuus tiljen lutettavaan sinetöintiin. Esimerkkeinä näistä laitteista ja keskussista vat: energiamittarien kannet hjauslaitteet mittauspääte mittamuuntajien ktelt mittausriviliittimien ktelt jännitevarkkeiden ktelt tai yhtenäinen kansi hjausvarke liittymisjhdn liitinktel, päävarkektel ja pääkytkinktel Sinetöitävässä tilassa ei saa lla kuluttaja-asennuksia, kuten PE- ja N-kiskjen yhdistyksiä, ja susitellaan, ettei kyseisten tiljen läpi kuljeteta jhtimia keskuksen muihin siin. 9.2 Menettely sinetöinnin purkamiseen Js sinetöinti judutaan murtamaan, asiasta n tettava etukäteen yhteyttä Carunan tekniseen asiakaspalveluun. Yhteystiedt löytyvät khdasta SÄHKÖLÄMMITYS Sähkölämmityksessä susitellaan käytettäväksi SLY:n 72/92 laatimia kytkentäsusituksia Lämmityksen hjaus Mittalaitteiden hjauskärjet vat AMM mittareissa yleisesti 2 A. Js asiakas tarvitsee virtakestisemman hjausreleen, n mittauskeskukseen asennettava erillinen hjauksen välirele, jka asennetaan keskuksen sinetöityyn saan (asiakas hankkii ja mistaa). Mnimittauskeskuksissa tulee lämmityksen hjaukset jhdttaa asuntkhtaisesti mittarille. Lämmityksenhjauksen n tultava asiakkaan ryhmäkeskukselta. Hum: Ohjauksen jhdtuksen n tultava mittauskeskukseen riviliittimelle. 11 LOISTEHON KOMPENSOINTI JA TAAJUUSMUUTTAJIEN HÄIRIÖSUOJAUS 11.1 Yleistä Useimmat sähköverkn kulutuslaitteet tarvitsevat timiakseen pätötehn (P) lisäksi listeha (Q). Tällaisia laitteita vat mm. mttrit, purkauslamput ja muuntajat. Laitteiden tarvitsema listeh vidaan ttaa jk sähköverksta tai tuttaa laitteiden läheisyydessä kmpensintilaitteistlla. Listehn siirt sähköverkssa lisää jhtjen ja muuntajien jännite-, teh- ja energiahäviöitä sekä vähentää pätötehn siirtkykyä. Hinnastssa sa listeha n ilmaista. Ylimenevältä salta Caruna perii hinnastn mukaisen maksun.

14 URAKOITSIJAOHJE 14 (18) Listehmaksu peritään mlempiin suuntiin (hum. ainastaan Caruna Esp Oy:n verkssa). Listehn kmpensinnille, mittareille, virtamuuntajille ja hjausyksiköille susitellaan pääkeskuksella tilavaraus, päävarkkeen nimellisvirran llessa yli 63 A. Kmpensinti n asennettava käyttöpaikkakhtaisesti mittauksen jälkeen. Listehn kmpensinti jaetaan spivimmalla tavalla sähkön tutannn, siirrn ja kurmituspisteiden kesken. Jatkuvasti verkkn kytkettyjä tai kytkinkelllla hjattavia kmpensintilaitteita ei yleensä sallita. Hinnastssa sa listeha n ilmaista. Ylimenevältä salta Caruna perii hinnastn mukaisen maksun Ohjeita kmpensinnin tteuttamiseksi Purkauslampuilla tteutettava katu- ja tievalaistus tulee sulakkeiden ksta riippumatta tehdä aina kmpensiduilla valaisimilla tai muulla hyväksytyllä tavalla. Purkauslamppukurman ryhmäsulakkeen llessa >10 A tulee listeh purkauslamppujen salta kmpensida vähintään arvn cs 0,9. Yksittäis- ja ryhmäkmpensinneissa ei kmpensinti saa ylittää laitteen tai laiteryhmän listehn tarvetta. Autmaattisessa kmpensintilaitksessa tulee suunnitteluvaiheessa ttaa yhteyttä verkkyhtiöön mahdllisen mittarinnin ja hjauslaitteiden sveltuvuuden varmistamiseksi säätöprtaan n ltava kvar listehnsäädön virtamuuntajat eivät saa lla laskutusmittaukseen liittyviä ja niiden tulee täyttää SFS 2874 susitukset mittausmuuntajille. 12 LUKITUKSET Lukituksiin käytetään Frtum EXEC -sarjan C- tasn lukkpesää ja avaimena Frtum EXEC -sarjan C-tasn avainta. (Mittarilukusarja) Esimerkiksi: kerrstalt liiketalt tellisuus maktitalt, jissa mittarikeskus n teknisessä tilassa Susiteltavin vaihteht n käyttää kaksipesäistä lukka, jnka tinen avainpesä n lukittu Frtumin EXEC:in ja tinen pesä kiinteistön maan sarjaan. Tuplapesäisiä lukkja löytyy nykyisin lähes kaikkiin vityyppeihin. Tisena vaihtehtna n asentaa rakennuksen ulkseinään avainsäilö, jssa n sisällä kiinteistön reittiavain. Yksittäiset lukt Omaktitaljen, kesäasuntjen ja vastaavien ulsasennettavien mittauskeskusten ksketussujaukseen riittää työkalulla tteutettu lukitus. Tarvittaessa vidaan k. keskukset lukita Frtum Sähkönsiirrn Classic-mallisella riippuluklla.

15 URAKOITSIJAOHJE 15 (18) Mittauskeskukset jissa n Ably kalustelukn praus, lukkmalliksi Ably CL100C lukk ja riippulukn kiinnikkeillä varustettuihin khteisiin Ably 3020C lukk. Mlempien lukktyyppien mukana timitetaan 2 kpl asiakasavaimia. Lukituksesta saa lisätieta teknisestä asiakaspalvelustamme. 13 TUOTTEEN VAIHTO Vanhassa kiinteistössä, jssa keskus n sisällä, tulee humiida esim. lämmitystavan muuttuessa sähkölle, että keskus ja liittymisjhdn pikkipinta sekä asennustapa vat määräysten mukaisessa kunnssa. Samin tulee nudattaa khdan 11 kytkentöjä. Näissä saneerauskhteissa, makti- ja paritalkhteissa, käytetään tarvittaessa kellmittareita. Caruna laskuttaa tutteen vaihdsta sille aiheutuneet kustannukset palveluhinnastnsa mukaisesti. 14 YHTEYSTIEDOT Yksityisasiakkaat Yleinen palvelunumer (pvm/mpm) arkisin kl 9-17 Verkksivut Sähkönjakelun vikailmitusnumer kaikilla alueilla 24 h Urakitsijat ja yhteistyökumppanit Caruna verkkpalvelut (pvm/mpm) arkisin kl 8-16 Sähköpsti Yleistietlmake urakitsijan täytettäväksi Liitteet: Epäsura mittaus, virtamuuntajaliitäntä Epäsura mittaus, jännite- ja virtamuuntajaliitäntä Mittarinnin edellytykset

16 URAKOITSIJAOHJE 16 (18) Liite 1: Epäsura mittaus, virtamuuntajaliitäntä

17 URAKOITSIJAOHJE 17 (18) Liite 2: Epäsura mittaus, jännite- ja virtamuuntajaliitäntä

18 URAKOITSIJAOHJE 18 (18) Liite 3: Mittarinnin edellytykset MITTAROINNIN EDELLYTYKSET Seuraavat asiat tulee tarkistaa ja niiden tulee lla kunnssa ennen mittauksen kytkentää. Yleiset vaatimukset Liittymiskaapeli n kytketty ja jännitteinen. Pääsulakkeet/mittauksen etusulakkeet vat irti ja liittymisspimuksen mukaiset sekä fyysisesti varkealustihin spivat. Mitattavat nusujhdt n kytkettynä ryhmäkeskuksella ja käyttööntettavissa testausta varten. Mittausristikiden merkinnät n tehty ristikiden ikeaan yläkulmaan maalaten tai pysyvällä tehdasvalmisteisella merkintätarralla. Ryhmäkeskus/ristikkmerkintöjen tulee edetä riveittäin vasemmalta ikealle, alkaen vasemmasta yläkulmasta. Jukseva numerinti tulee lla käytössä kk khteessa. Esimerkiksi A1-D54, eli ei käytetä kskaan samaa ristikknumera samassa liittymässä. Pääkeskustilan vaatimukset Lattia n valmis. Keskushuneen seinät n pintakäsitelty. Lukittava vi n FSS/FED lukksarjassa tai reittiavain avainsäilössä, mikäli keskustilaan ei le pääsyä suraan ulka. Kiinteä valaistus n valmis. Epäsurat mittaukset > 63A Mittauskmpnenttien (VKO käyttöjännite, jännitevarkkeet, virtamuuntajat) järjestys syöttösuunnassa n ikea. Mittamuuntajat n asennettu (mitattava virta sisään P1 ja uls P2) ja virta-arvt, taakkaa sekä lukka (0,2S) vat ikeat. Mittausjhdtus n asennettu riviliittimineen, päät n kurittu ja jhtimet n merkitty hjeen mukaisesti. Surat mittaukset 63A Mittausjhdtus n valmiina ja merkitty. Jakalueet eli nusujhtjen syöttöalueet n tarkistettu. Mittausristikiden merkinnät vat vastaavat, kuin ryhmäkeskuksessa, eli n käytetty juksevaa numerintia. Nusukaapeleita ei le tutu suraan mittarille. Mittausjhtimien vat tyyppiä MK (ei hiensäikeinen MKEM). Suurin käytetty kuparijhtimen kk n 16mm2.

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 1 (19) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (19) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel

Lisätiedot

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Vattenfall Verkko Oy Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:...2 1. Sähköasennusten tarkastukset...3 1.1 Käyttöönottotarkastus...3 1.2 Varmennustarkastus...3

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE 1 Asiakkaan vastuut liittymisessä jakeluverkkoon

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

FORTUMIN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA - SUUNNITTELIJOILLE

FORTUMIN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA - SUUNNITTELIJOILLE FORTUMIN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA - SUUNNITTELIJOILLE Yleisohjeet 2 (22) FORTUM SÄHKÖNSIIRTO OY:N (FSS) JA FORTUM ESPOO DISTRIBUTION OY:N (FED) YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN MITTAUSOHJE

SÄHKÖENERGIAN MITTAUSOHJE SÄHKÖENERGIAN MITTAUSOHJE 1 Sähköenergian mittaus Tämä ohje sisältää Tampereen Sähköverkko Oy:n (myöhemmin jakeluverkonhaltija) jakelualueella noudatettavat ohjeet ja käytännöt sähköenergian mittauksen

Lisätiedot

FORSSAN VERKKOPALVELUT OY:N (FVP) OHJEISTUS SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA - URAKOITSIJOILLE

FORSSAN VERKKOPALVELUT OY:N (FVP) OHJEISTUS SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA - URAKOITSIJOILLE 1(9) FORSSAN VERKKOPALVELUT OY:N (FVP) OHJEISTUS SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA - URAKOITSIJOILLE 1. SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Käyttöönottotarkastus Kohteen asennustyön suorittaneen urakoitsijan on aina

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE 2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Sähköliittymän tilaaminen... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Liittymissopimukset... 3 2.3. Liittymän toimitusaika ja liittymismaksu...

Lisätiedot

OHJE 1 (5) PESV:lle on toimitettava liittymisprosessin eri vaiheissa mm. seuraavat asiakirjat:

OHJE 1 (5) PESV:lle on toimitettava liittymisprosessin eri vaiheissa mm. seuraavat asiakirjat: OHJE 1 (5) SÄHKÖLIITTYMÄT TEKNISET OHJEET 1 2017 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN JA LIITTYMÄT 1 Yleistä Sähkönjakelualan toimintaa ohjaavat sähkömarkkinalakiin perustuvat ja Energiamarkkinaviraston vahvistamat sopimusehdot.

Lisätiedot

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta. Energianmittaus 1/6 1. ENERGIANMITTAUS 1.1 Standardit ja yleisohjeet Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi on olemassa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tarkemittausohje

Tarkemittausohje 2.12.2015 1 Yleistä Tämä tarkemittaus ja dkumentintihje n tarkitettu käytettäväksi kaikissa Janakkalan Veden uudisrakennus- ja saneerauskhteissa. Ohjeesta ei saa piketa ilman erillistä Janakkalan Veden

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖN YLEISOHJEET RAKENTAJALLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖN YLEISOHJEET RAKENTAJALLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE MÄNTSÄLÄN SÄHKÖN YLEISOHJEET RAKENTAJALLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄHKÖLIITTYMÄ... 3 1.2. LIITTYMISSOPIMUS- JA MAKSU... 3

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI

PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖVERKKO EL 12.11.2008 Muisti Periaatteita vika ja häiriötilanteiden selvittämiseksi PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEET...4

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT3 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT3 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 VES vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017 Sähköliittymä Tapio Kallasjoki 2016 Sähköliittymän käsitteitä Liittymä Liittymällä tarkoitetaan sekä liittyjän oikeutta liittymissopimuksessa yksilöidyssä paikassa liittyä jakeluverkkoon että sopijapuolten

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Mittalaitetilat, niiden lukitus ja merkinnät

Mittalaitetilat, niiden lukitus ja merkinnät 1 (5) Mittalaitetilat, niiden lukitus ja merkinnät Ympäristöolot Mittareiden sijoituspaikan on oltava kuiva, pölytön ja tärinätön. Mittalaitteet sijoitetaan sellaiseen tilaan, etteivät magneettikentät

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT 11.12.2017 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN... 3 3.1

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

TOIMENPIDELUPA HAETTAVA ILMOITUS TEHTÄVÄ

TOIMENPIDELUPA HAETTAVA ILMOITUS TEHTÄVÄ 1 ALAVUDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Alavuden kaupunginvaltuustn 17.9.2001 hyväksymä 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa levien sekä muiden

Lisätiedot