PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä"

Transkriptio

1 Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia Sähköverkot Oy (jäljempänä VES) noudattaa sähköverkkoon liittymisessä kulloinkin voimassa olevia liittymisehtoja. Katso liite liittymisehdot. Suurin pienjänniteverkkoon sallittu pj-liittymä on sulakekooltaan 1000 A, tätä suuremmissa liittymissä on teknisesti tarkoituksenmukaisempaa käyttää keskijänniteliittymää. VES:n ja liittyjän kesken tehdään kirjallinen liittymissopimus uudesta liittymästä tai vanhan liittymän muuttamisesta. Liittymissopimus astuu voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen. Liittymissopimuksessa määritellään käytettävä liittymisjohto, sovittu pääsulakekoko ja liittämiskohta. Suorittamalla liittymismaksun liittyjä saa liittymissopimuksen mukaiset oikeudet sekä liittymisjohdon VES:n verkosta liittämiskohtaan asti. Pienjänniteliittymässä (0,4 kv) liittymismaksu määräytyy pääsulakkeiden nimellisvirran perusteella. Pienin liittymismaksu on 25 A:n pääsulakekokoa vastaava liittymismaksu. Liittymän hinta perustuu asiakkaiden keskimääräisiin liittämisen aiheuttaman rakentamisen kustannuksiin. Liittymän koon suurentamisesta peritään lisäliittymismaksu, joka on suuruudeltaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan laskettujen uuden ja olemassa olevan liittymän liittymismaksujen erotus. Liittymän koon pienentämisestä ei hyvitetä. Liittymän koon muuttaminen edellyttää uuden liittymissopimuksen tekemistä. 6 Liittymissopimuksen irtisanominen ja liittymismaksun palautus Liittymissopimus voidaan sanoa irti sopimusehtojen mukaisesti. Maksettu liittymismaksukertymä palautetaan, kun liittymä puretaan.

2 Ohje 2 (6) 7 Pysyvä liittymisjohto Palautettavasta määrästä vähennetään liittymisjohdon ja muiden sähkön käytössä tarpeellisten laitteiden purkamisesta aiheutuvat kustannukset sekä VES:n käsittelykulut. Palautettavasta liittymismaksusta vähennetään myös muut mahdolliset liittyjältä VES:lle erääntyneet saatavat. Liittymismaksu palautetaan sopimuksen irtisanomisajan päättymisen jälkeen 30 päivän kuluessa. Tontille sallitaan yleensä vain yksi liittymä, poikkeuksista tulee sopia VES:n kanssa. Liittymisjohdon liittymiskohdan ja tulosuunnan ilmoittaa VES. Liittymiskaapelin tonttiosuudesta asiakas saa pyydettäessä tarjouksen. VES antaa käyttöpaikan laskennallisen oikosulkuvirran sähkösuunnittelijalle sähkösuunnitelmien tekoa varten. Liittymisjohdon määrittämiseksi liittyjä/suunnittelija ilmoittaa sulakekoon, jonka perusteella VES määrittää käytettävän liittymiskaapelin poikkipinnan ja kaapelityypin. Liittymisehtojen mukaan liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen välinen kohta (omistusraja), jollei toisin ole sovittu. Liittämiskohta on tontin tai muun liittyjän hallinnassa olevan alueen ja yleisen alueen (yleensä katualueen) raja. Liittymisjohdon tonttiosuuden omistaa, ylläpitää ja kustantaa liittyjä. Malliesimerkki liittymisjohdon asentamistavoista on esitetty ohjeen kohdassa malliesimerkit liittymisjohdon asentamistavoista. Pääkeskus sijoitetaan katutason tai kellarin pääkeskushuoneeseen siten, että liittymiskaapelien reitti kiinteistön sisällä on mahdollisimman lyhyt. Reittilukitus tehdään liitteen Energiatilojen avainjärjestelmä ohjeen mukaan. Pientalon mittaus-/ pääkeskuksena suositellaan käytettäväksi tonttikeskusta, joka voidaan kiinnittää rakennuksen seinälle tai sijoittaa vapaasti tontille. Pientalon mittaus-/pääkeskus voidaan sijoittaa myös tekniseen tilaan, johon on käynti suoraan ulkoa ja lukitus kaksoispesällä liitteen Energiatilojen avainjärjestelmä ohjeen mukaan. Liittyjä vastaa liittymisjohtoreitin suunnittelusta ja rakentamisesta. Pysyvän liittymisjohdon asennustapoja on esitetty ohjeen kohdassa liittymisjohtojen suojausohje.

3 Ohje 3 (6) 8 Saneerattavat kohteet/pientalot 9 Saneerattavat muut kohteet Liittymisjohdon suojaputkena ei saa käyttää salaojaputkea. Sähköurakoitsija tilaa mittaroinnin liitteenä olevalla Mittarointitilauksen yleistietolomakkeella. Sähkön laskutus perustuu VES:n omistamiin tai hyväksymiin mittauslaitteisiin. Mittaroinnin tekniset ohjeet löytyvät ohjeen osasta Energiamittaus. Pääkeskusta vaihdattaessa tai pääsulaketta suurennettaessa on pääkeskus sijoitettava ulos tai tekniseen tilaan, johon on käynti suoraan ulkoa ja lukitus kaksoispesällä liitteen Energiatilojen avainjärjestelmä ohjeen mukaan. Pääkeskusta vaihdattaessa tai pääsulaketta suurennettaessa on asiasta sovittava hyvissä ajoin sähköliittymämyynnin kanssa. 10 VESin alueella käytettävät pj-liittymisjohdot Pääsulake (A) 3 x 25-50A 3 x 63A Liittymisjohtolaji ja koko mm² Asennustila kotelossa mm Varokekotelon ulkopuolella mm AXMK 4 x 35 S Alusta 00/tulppa 00 3 x A AXMK 4 x 70 S x A AXMK 4 x 185 S (700*) 2(1) 2 x 3 x 200A 3 x 3 x 200A 4 x 3 x 200A 2 x AXMK 4 x 185 S 3 x AXMK 4 x 185 S 4 x AXMK 4 x 185 S (700*) 2(1) (700*) 2(1) (700*) 2(1) *) = 700 mm riittää, jos kaapeli ja laippa voidaan asentaa paikalleen etukautta ilman pujottamista. VES:n alueella ei käytetä AXMK 25, 50, 95 tai 150 mm² poikkipintoja. Verkonrakenteen tai mitoituksen takia voidaan käyttää edellä mainittuja suurempia poikkipintoja, esimerkiksi AXMK 4 x 240 S.

4 Ohje 4 (6) 11 Tilapäinen liittymisjohto Uuden liittymisjohdon asentamisesta vanhan jo olemassa olevan liittymisjohdon rinnalle tulee saada VES:n hyväksyntä. Näissä tilanteessa on ehdottomasti käytettävä samaa reittiä ja kaapelipoikkipintaa kun vanhassa johdossa. Tilapäisen liittymisjohdon suunnittelusta ja rakentamisesta voimassa olevien standardien ja määräyksen mukaisesti vastaa aina liittymän tilaaja eli käytännössä liittyjän sähköurakoitsija. Liittymisjohdon suunnittelun ja rakentamisen osa-alueita ovat: Sähkötekninen suunnittelu Johdon mekaaninen mitoittaminen ja rakenteiden valinta Johdon toteuttaminen maastoon Vaadittavat käyttöönottotarkastukset Urakoitsijan on selvitettävä VES:n kanssa liittymismahdollisuus (tehonsaanti, rakennustapa, liittymispaikka ym.) ja liittymisjohdon suunnittelun lähtötiedot (oikosulkuvirta jakeluverkon liittämispisteessä). Työmaakeskus tulee sijoittaa ensisijaisesti olemassa olevan jakeluverkon liittämispisteen välittömään läheisyyteen, kuten: Jakokaapin viereen Muuntamon pj-keskuksen viereen siten, ettei se haittaa muuntamon ovien avaamista Pylvään juurelle siten, ettei se haittaa pylvääseen nousemista Pylvääseen (ainoastaan VES:n vuokraamat ja Vantaan kaupungin omistamat pylväskiinnitykseen soveltuvat työmaakeskukset) Lopullisen liittymisjohdon päähän Liittymisjohtona voidaan käyttää taipuisaa kumiliitäntäkaapelia, maakaapelia, muovivaippajohtoa (MMJ) tai riippukierrekaapelia (AMKA). Liittymisjohdon valinnassa tulee huomioida edellä esitetyt reunaehdot. Työmaaliittymän kytkentäpisteen oikosulkusuojan määrittää aina VES. Liittyjä vastaa tarvittavien välivarokkeiden määrittämisestä ja työmaakeskuksen pääsulakkeiden takaisten ryhmäjohtojen oikosulkusuojauksesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaatimus 1-vaiheisen oikosulkuvirran suuruudesta työmaakeskuksella riippuen työmaaliittymän pääsulakekoosta. Liittymisjohdon suunnittelijan tulee valita poikkipinta siten, että vaatimus oikosulkuvirran suuruudesta toteutuu työmaakeskuksella.

5 Ohje 5 (6) 12 Sähkösuunnitelmat 1-V. OIKOSULKUVIRRAN TYÖMAAKESKUKSEN VAATIMUS PÄÄSULAKE (A) TYÖMAAKESKUKSELLA (A) 3 x x x x x x x x x x x x 3 x x 3 x x 3 x x 3 x x 3 x Vaatimus 1-vaiheisen oikosulkuvirran suuruudesta työmaakeskuksen VES kytkee liittymisjohdon jännitteiseksi. Kytkentäpäivästä ja/tai sen muutoksesta on sovittava hyvissä ajoin sähköliittymämyynnin kanssa. Sähköurakoitsija tilaa mittaroinnin ja kytkennän liitteenä olevalla mittarointitilauksen yleistietolomakkeella. Oikosulkuvirta mitataan liittymän kytkentähetkellä. Ellei mittaustulokset vastaa taulukon 1 mukaisia oikosulkuarvoja, ei liittymää kytketä verkkoon. Tilapäinen liittymä on voimassa enintään kaksi vuotta. Tilapäiset liittymät liitetään verkkoon liitteen Erikoispalveluhinnasto mukaisesti vain, mikäli verkon siirtokapasiteetti sen mahdollistaa. Muissa tapauksissa veloitetaan myös tarvittavat verkonrakentamistyöt erikseen ja toimitusaika riippuu töiden laajuudesta. Liittyjän on sähkönkäytön loputtua tilattava liittymän irrotus VES:ltä sekä tämän jälkeen puratettava sähköurakoitsijalla rakennuttamansa liittymisjohto omalla kustannuksellaan. Verkkoon liitettävistä kohteista, joissa on erillinen sähköpääkeskustila, tarvitaan suunnitelmapiirustukset liitynnän teknisistä tiedoista ja mittaroinnin toteuttamisesta. Suunnitelmat pyydetään lähettämään sähköisesti, ensisijaisesti pdf - muodossa osoitteeseen

6 Ohje 6 (6) Mikäli suunnitelmat lähetetään dwg -formaatissa, on huomioitava, että erilliset arkkitehti- ja sähkötasot ovat valmiiksi toisiinsa sidottuja, ja tarvittavat tulostusnäkymät tehtynä. Kohteista tarvitaan seuraavat liittymän ja mittauksen suunnitelmat: sähkötyöselostus asemapiirustus pää- ja nousujohtokaavio tasopiirustus pääkeskuksen ja mittauskeskusten sekä liittymisjohdon sijainnista pääkeskuksen ja mittauskeskusten pääkaaviot Vanhoista saneerattavista rakennuksista tarvitaan vastaavat piirustukset työnkohteena olevalta osalta. Työnaikaiset suunnitelmat käyvät hyvin loppukuviksi, mikäli niihin ei tule oleellisia liittymää ja mittauksia koskevia muutoksia. Näin ollen ei perinteisiä loppukuvia enää tarvitse toimittaa. Jos kohteeseen tulee loistehon kompensointi, tulee huomioida vaatimukset kompensointilaitteista liitteen Loistehon kompensointi ohjeen mukaan.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu ja -urakointi...

Lisätiedot

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Uusi sähköliittymä... 3 1.1. Liittymissopimus ja -maksu... 3 1.2. Liittämiskohta... 3 1.3. Liittymän suurentaminen ja lisäliittymismaksu...

Lisätiedot

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle 30.4.2014 Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE 2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Sähköliittymän tilaaminen... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Liittymissopimukset... 3 2.3. Liittymän toimitusaika ja liittymismaksu...

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Yleistä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon liityttäessä noudatetaan kulloinkin voimassa

Lisätiedot

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Vattenfall Verkko Oy Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:...2 1. Sähköasennusten tarkastukset...3 1.1 Käyttöönottotarkastus...3 1.2 Varmennustarkastus...3

Lisätiedot

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, Le 05)

EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, Le 05) EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (Liittymisehdot, Le 05) 1 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen EHDOT (Liittymisehdot, LE 05)

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006

ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006 Energiateollisuus ry:n suosittelemat ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006 A. Yleistä ja sopimuksen tekeminen B. Liittäminen ja liittymän käyttö ja kunnossapito (tekninen osa) C. Viivästys, sopimusmuutokset,

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan Energia -yhtiöiden jakelualueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden

Lisätiedot

Rakentajan opas. Tuhti tietopaketti. pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille

Rakentajan opas. Tuhti tietopaketti. pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille Rakentajan opas Tuhti tietopaketti pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille Sähköistyksen aikataulu Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse

Lisätiedot

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta; 1 (1) MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkö Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkönsiirto on sähköenergian siirtämistä markkinapaikalta, Suomen kantaverkosta sähkönkäyttöpaikalle, asiakkaalle. Kuopion Sähköverkko Oy vastaa hyvästä sähkön toimitusvarmuudesta

Lisätiedot

Ohjeita rakentajalle

Ohjeita rakentajalle Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 01.02.2015 alkaen

PALVELUHINNASTO 01.02.2015 alkaen PALVELUHINNASTO 01.02.2015 alkaen Haukiputaan Sähköosuuskunta PL 31, 90831 HAUKIPUDAS puh: (08) 5612 600 fax: (08) 5612 601 www.hso.fi Sisällysluettelo MAKSUTTOMAT PALVELUT 1. Sähkönkäytön yleisneuvonta...

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat

Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Lahti Energia Oy ottaa 1.1.2015 alkaen käyttöön uudet, Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014, Sähköntoimitusehdot

Lisätiedot