HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016"

Transkriptio

1 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla on 26 jäsenjärjestöä, joista kolme on ruotsinkielisiä. Ammattikorkeakoulujen virallinen kieli määrittää opiskelijakuntien virallisen kielen. Jäsenjärjestöihin kuuluu suomen- ja ruotsinkielisten jäsenten lisäksi kansainvälisiä opiskelijoita, joiden opetus- tai tutkintokieli on englanti. Jäsenjärjestöjen virallisten kielten lisäksi niillä voi olla tarvetta suomen-, ruotsin- tai englanninkieliseen viestintään. Sääntöjen mukaan SAMOKin kielet ovat suomi ja ruotsi. Kokous-, pöytäkirja- ja sääntökielenä on suomi, mutta pöytäkirjaan voidaan liittää ruotsinkielisiä lausuntoja. SAMOKin strategiassa määritellään yhtenä tavoitteena, että SAMOK viestii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kielistrategian mukaisesti. Ruotsin kielen ollessa SAMOKin toinen virallinen kieli, sen asemaa kehitetään SAMOKin toiminnassa. Kielistrategian avulla pyritään lisäämään opiskelijademokratiaa organisaation sisällä. Tällä hetkellä SAMOKin toiminnassa käytetään enimmäkseen suomen kieltä. Kielistrategian tavoitteena on lisätä SAMOKin monikielisyyttä, minkä kautta mahdollistetaan yhä useamman opiskelijan osallistuminen SAMOKin toimintaan, tuetaan toimijoiden osaamisen laajentamista SAMOKia koskevissa asioissa sekä vahvistetaan sidosryhmäyhteistyötä. Kielistrategian tarkoituksena on luoda yhteiset pelisäännöt SAMOKin monikieliselle toiminnalle. Näin varmistetaan, että SAMOKilla on selkeä linja siitä, millä kielillä ja miten viestitään, sekä mitä monikielisyydellä tavoitellaan tulevaisuudessa. 2. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja positiivinen asenne Yhdenvertaisuus on keskeinen periaate SAMOKissa. Eri kielitaustaisilla jäsenjärjestöillä sekä jäsenillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua SAMOKin toimintaan. Yhdenvertaisuus kielten käytössä vahvistaa sekä yksittäisten jäsenten asemaa ja kehittymistä että koko organisaation kehittymistä kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä kielen perusteella. SAMOK sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään jäsenjärjestöjensä yhdenvertaisuutta lisäämällä toimintansa monikielisyyttä. Kielten käytössä huomioidaan siihen vaikuttavat taustatekijät kuten kulttuuri. Positiivinen asenne eri kielten käyttöön antaa uskallusta monikielisyyteen ja madaltaa kynnystä puhua itselle vierasta kieltä. Kielten käyttöön kannustetaan, vaikka kielitaito ei olisikaan täydellinen. Jokainen kokee olevansa tervetullut SAMOKin toimintaan omana itsenään äidinkielestään riippumatta. SAMOKin tapahtumissa ja viestinnässä monikielisyys huomioidaan nykyistä paremmin. Kolmikielisyys on vahva osa SAMOKin identiteettiä. SAMOK luo aktiivisesti esimerkillään yhdenvertaisuutta sekä kulttuurien välistä tasa-arvoa tukevaa ja sitä edistävää ilmapiiriä.

2 Vahvistetaan ruotsin ja englannin kielten asemaa SAMOKin toiminnassa. Sääntöjä muutetaan tarpeen vaatiessa. 3. Monikielisyys SAMOKissa Koska SAMOK edustaa kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita, on ensisijaisen tärkeää, että SAMOK on helposti lähestyttävä kaikilla kolmella kielellä. SAMOKin luottamustoimijoilla ja henkilöstöllä on oltava mahdollisuus kielikoulutukseen. Kielikoulutuksen avulla liitto voi palvella jäsenistöään paremmin ja tiivistää yhteistyötään myös sidosryhmiensä kanssa. Erityisesti toisen kotimaisen kielen hallintaan tulee panostaa. Useat ammattikorkeakoulut panostavat voimakkaasti kansainvälistymiseen. SAMOK ottaa osaa ammattikorkeakouluyhteisön kansainvälistymiseen lisäämällä toimijoidensa kielitaitoa ja mahdollistamalla opiskelijakunnissa toimivien kansainvälisten opiskelijoiden osallistumisen toimintaansa. Jotta osallistuminen toimintaan olisi mahdollista, tärkeimmät asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. SAMOKin tavoitteena on tarjota kaikki palvelut mahdollisimman samantasoisina kolmella kielellä. SAMOK pyrkii omalla toiminnallaan auttamaan jäsenjärjestöjensä työtä tuottamalla materiaalia kolmella kielellä. Monikielisyys koetaan SAMOKin toimintaa kehittävänä. Sekä luottamustoimijoiden että henkilöstön osaaminen suomen, ruotsin ja englannin kielen osalta kehittyy. SAMOK kannustaa jäsenjärjestöjään monikielisyyteen esimerkillään ja on helposti lähestyttävä kaikilla kolmella kielellä. SAMOK ajaa kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua, riippumatta heidän äidinkielestään. Määritellään pysyväisasiakirjat, jotka tulee kääntää ruotsiksi ja englanniksi. Aloitetaan kääntäminen resurssien mukaan. Monikielisyys huomioidaan kasvattamalla kieli- ja viestintäasioihin varattujen resurssien määrää. 4. SAMOKin viestintä käytännössä SAMOK pohtii kaikessa tiedotus- ja viestintätoiminnassaan, mille kielille materiaalia on tarpeellista kääntää. Käytössä olevia viestintäkieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. SAMOK kannustaa käyttämään myös muita kieliä mahdollisuuksien mukaan. SAMOKin viestinnän kohderyhmiä voi tarkastella kahdella eri tavalla: Ensimmäinen tapa on jaotella käytössä olevat viestintäkanavat sisäisiin tai ulkoisiin kohderyhmiin. Toinen tapa on tarkastella kohderyhmiä SAMOKin käyttämien viestintäkielien (suomi, ruotsi, englanti) mukaisesti. Jaottelutavoista on hyötyä silloin kun pohditaan, mille kielelle/kielille viestintämateriaali tulisi kääntää.

3 SAMOKin suomen- ja ruotsinkieliset kohderyhmät ovat keskenään pääasiallisesti samoja, mutta englanninkielinen kohderyhmä poikkeaa niistä. Tämä on otettava huomioon viestinnän suunnittelussa eli esimerkiksi siinä, mikä kanava on tehokkain tapa tietyn yleisön tavoittamiseen. Suomen- ja ruotsinkielisen viestinnänkohderyhmiä ovat muun muassa ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat, ammattikorkeakoulujen henkilökunta, alumnit, media, päättäjät sekä SAMOKin sidosryhmäjärjestöt. Englanninkielisellä viestinnällä tavoitellaan taas muun muassa kansainvälisiä järjestöjä, EU-toimielimiä, European Student s Union ia (ESU) ja sen jäsenjärjestöjä, opiskelijakunnissa toimivia kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisten palvelujen kanssa työskentelevää henkilökuntaa. SAMOKilla on käytössään useita eri viestintäkanavia. SAMOKin sisäisessä viestinnässä käytettäviä kanavia ovat muun muassa sähköpostiviestintä, intra, edunvalvontakirje sekä erilaiset tapaamiset ja koulutukset. Ulkoisen viestinnän kanavia ovat muun muassa verkkosivut, uutiskirje Säväys sekä tiedotteet ja kannanotot. Osaa SAMOKin viestintäkanavista - kuten verkkosivuja tai sosiaalista mediaa - seuraavat luonnollisesti sekä sisäiset että ulkoiset ryhmät. Onnistuneen kielistrategian lähtökohta on, että eri kohderyhmät kohdataan sillä kielellä, jolla kyseinen ryhmä tavoitetaan parhaiten. Tällä hetkellä SAMOKin tuottamista dokumenteista ensimmäiset versiot julkaistaan pääasiassa suomen kielellä. Tämän jälkeen tehdään harkinta siitä, mille kielelle materiaali käännetään. Ruotsin tai englannin kielelle käännettävät materiaalit jaotellaan tärkeyden mukaan: Prioriteetti 1: Ensisijaisesti käännettävät materiaalit. Prioriteetti 2: Materiaalit, joiden kääntäminen harkitaan tapauskohtaisesti. Strategiakauden tavoitteena on, että kiireelliset käännösmateriaalit toimitetaan kahden vuorokauden sisällä. Poikkeavista aikatauluista tulee ilmoittaa alkuperäisen materiaalin julkaisuhetkellä. Lähtökohtana on, että tärkeimmät viestit saavuttavat kohderyhmät. Vaikka materiaalia ei käännettäisi kokonaan, asiasta on saatavilla ainakin tiivistelmä jokaisella kolmella kielellä. Koulutuksissa tämän asian huomioiminen on erityisen tärkeää. Päivitetään sanakirjat (ruotsi-suomiruotsi, englanti-suomi-englanti) olennaisimmista sanastoista, joita SAMOK toiminnassaan käyttää. Oheinen taulukko sisältää ohjeen käännöstöiden priorisoimisesta siten, että sekä ulkoiset että sisäiset kohderyhmät tavoitetaan mahdollisimman tehokkaasti. Koska ruotsi on toinen SAMOKin virallisista kielistä, sille on annettu enemmän painoarvoa tässä priorisoinnissa.

4 SAMOKin käännöstöiden priorisointi viestinnässä: VIESTINTÄKANAVAT RUOTSIN KIELI ENGLANNIN KIELI Tiedotteet, kannanotot 1 1 SAMOKin verkkosivut 1 1 Edunvalvontakirje 1 1 Uutiskirje Säväys 1 1 Sisäiset koulutukset (materiaalit) 2 2 Facebook, Twitter 2 2 Hallituksen blogi 2 2 Printtimateriaalit (oppaat jne.) 2 2 Sähköpostiviestintä 2 2 Intranet 1 2 SAMOKin toiminnan seuraaminen ja siihen osallistuminen on mahdollista kaikilla kolmella kielellä. Lisätään SAMOKin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä ruotsin- ja englanninkielisen viestinnän määrää. Vahvistetaan ruotsin ja englannin kielen asemaa SAMOKin verkkosivujen ja intran uudistamisen yhteydessä. Tehdään vähintään tiivistelmät tärkeimmistä ajankohtaisista aiheista, kuten tiedotteista ja kannanotoista, kaikilla kolmella kielellä. Koulutuksiin on mahdollista osallistua kaikilla kolmella kielellä. Koulutusten aihepiireistä on oltava saatavilla ainakin tiivistelmät eri kielillä tapauskohtaisesti. 5. Toteutus ja seuranta Kielistrategia on laadittu vuosille Kielistrategiasta laaditaan toteuttamissuunnitelma, joka sisältää ainakin toteuttamisaikataulun, vuosittaiset toimenpiteet sekä resurssit. Strategian seuranta toteutetaan vuosittain kielikyselyn avulla. Kyselyn tulokset arvioidaan ja raportoidaan

5 jäsenjärjestöille vuosittain. Arvioinnin ja sitä seuranneen palautteen perusteella liiton hallitus määrittää tarvittavat toimet kielistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja monikielisyyden parantamiseksi. Tämä strategia päivitetään seuraavan kerran vuonna Tavoite: Laaditaan kielikysely, joka toteutetaan vuosittain. Kielistrategian mukaista toimintaa kehitetään kyselyn perusteella.

Turun yliopiston kieliohjelma

Turun yliopiston kieliohjelma Turun yliopiston kieliohjelma Hyväksytty yliopiston hallituksessa 16.11.2011 Turun yliopiston kieliohjelman lähtökohdat Turun yliopisto on kansainvälinen ja monikielinen tutkimusyliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kaksikielinen Helsinki

Kaksikielinen Helsinki Kaksikielinen Helsinki Kaksikielisyysselvitys ja toimenpide-ehdotukset Kaksikielinen Helsinki -työryhmä 8.1.2015 Sisällys Johdanto 1 1. Kielelliset oikeudet 4 2. Helsingin ruotsinkielinen väestö 6 3. Kaksikielisyys

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015 TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015 Sisällys TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015... 1 Sisällys... 1 TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 Määritelmät... 2 Edunvalvonnalliset

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA

PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA Viestinnän ja osallistumisen kehittämisryhmä, Pietarsaaren seudun aluekeskusohjelma 2008 1. Johdanto Tehokas, suunnattu viestintä on tärkeä työväline, jotta seudun

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015

Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015 Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015 Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on valtion asiantuntijalaitos, joka toimii kotimaisten kielten aseman turvaamiseksi ja käytön edistämiseksi. Kotus tarkastelee

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8.12.2006 JYYn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 SUUNNITELMAN PERUSTA...3 ARVOT...3

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot