Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia"

Transkriptio

1 Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä on auttaa Naisjärjestöjen Keskusliittoa saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Viestinnän tavoitteet on johdettu keskusliiton toiminnan tavoitteista. Viestintästrategia määrittelee suuntaviivat, joita Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintä noudattaa. Viestintästrategia kertoo mitä, miten, ja vuotuinen viestintäsuunnitelma kenelle, milloin ja missä keskusliitto viestii Viestintästrategian käyttäjät Yhtenäinen ja johdonmukainen viestintä saavutetaan, kun kaikki organisaation keskeiset viestijät noudattavat viestintästrategian periaatteita. Viestintästrategian keskeisiä käyttäjiä ovat kaikki Keskusliiton avainhenkilöt, joihin kuuluvat toimiston henkilökunta ja luottamushenkilöt (hallitus). Viestintästrategia laaditaan yleensä 2-3 vuodeksi. Hallitus tarkistaa vuosittain sen linjaukset ja vahvistaa kullekin vuodelle oman viestintäsuunnitelman, ottaen huomioon järjestön toimintasuunnitelman sekä mahdolliset muut ajankohtaiset asiat. 2. Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta ja tavoitteet 2.1. Naisjärjestöjen Keskusliiton esittelyteksti Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasaarvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 62 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli jäsentä Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnan tarkoitus on edistää ihmisoikeuksia naisten asemaa tasa-arvoa 1

2 Tasa-arvon edistäminen toteuttaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksien laajaa kunnioittamista. Päämääränä on sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen yhteiskunnan erilaisissa organisaatioissa ja saavuttaa tasa-arvo niin työ- kuin perhe-elämässä Naisjärjestöjen Keskusliiton arvot Toimii oikeudenmukaisena tasa-arvon tiennäyttäjänä Kokoaa monipuolisen jäsenkenttänsä äänet tavoitteidensa toteuttamiseksi Toteuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita Olla sitoutumaton, kaksikielinen naisten oikeuksien asiantuntija Olla kansainvälinen, perinteitään kunnioittava ja tulevaisuuteen suuntaava 2.4. Naisjärjestöjen Keskusliiton visio 2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto on osaava, tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani tasa-arvon asiantuntijana. NJKL:ssa erilaiset ja monisukupolviset naisjärjestöt toimivat yhdessä konkreettisesti ja innovatiivisesti suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi Naisjärjestöjen Keskusliiton toimintastrategia Tehdä naisten ja naisjärjestöjen tasa-arvotyö näkyväksi - kehittää yhteistyötä jäsenistönsä kanssa - rohkaista jäsentensä välistä yhteistyötä - hyödyntää kansainvälisiä verkostojaan Lisätä naisten osuutta kaikessa päätöksenteossa Ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Saavuttaa yhteiskunnassa tasa-arvon ja naisten oikeuksien lukutaito - lisätä naisjärjestöjen viestintä- ja mediataitoja - antaa julkilausumia naisnäkökulmasta - levittää tietoa tasa-arvon edistämiskeinoista - vahvistaa näkyvyyttään mediassa Vaikuttaa lainsäädännön valmisteluun antamalla lausuntoja 3. Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän periaatteet ja tavoitteet 3.1. Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän periaatteet avoimuus selkeys luotettavuus 3.2. Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet Aloitteellisena edunvalvojana koordinoida jäsenjärjestöjen asiantuntijatietoa viestinnällä Kertoa NJKL:n ja jäsenjärjestöjen tasa-arvotyöstä Voimistaa naisjärjestöjen kuvaa ja roolia tasa-arvon vaikuttamiskanavana Huomioida kansainvälisyys kaikessa viestinnässä 2

3 3.3. Viestintävastuut ja roolit Kokonaisviestinnästä päättää hallitus Viestintäsuunnitelman toimeenpanosta ja raportoinnista vastaa ja sitä johtaa pääsihteeri Asiantuntijaviestinnästä vastaa pääsihteeri Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja pääsihteeri edustavat Naisjärjestöjen Keskusliittoa mediassa ja heillä on merkittävä rooli järjestön profiloitumisessa ja viestinnän vaikuttavuudessa Kaikki NJKL:n hallituksen jäsenet ja työntekijät edustavat järjestöä 4. Naisjärjestöjen Keskusliiton avainviestit Avainviestien tarkoitus on vaikuttaa vastaanottajaan siten, että mielikuva Naisjärjestöjen Keskusliitosta kehittyy toivotulla tavalla. Viestien perillemenon edellytys on avainviestien säännönmukainen toistaminen kaikessa viestinnässä. Pääviesti Pääviesti valitaan strategiakaudeksi tai noin 3-5 vuodeksi. Sen on oltava lyhyt ja naseva sekä kuvattava järjestön tärkeintä roolia /tavoitetta. Avainviestit vuositasolla Kullekin vuodelle laadittavassa käytännön viestintäsuunnitelmassa määritellään vuoden tärkeimmät teemat ja kiteytetään ne viesteiksi. Avainviestien on oltava selkeitä ja helposti ymmärrettäviä, ja niitä voi olla korkeintaan 2-3 vuositasolla. Yleisten pääviestien lisäksi määritellään tärkein viesti per kohderyhmä. Avainviestien merkitys korostuu nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa, esim. toimittajan tai yhteistyökumppanin esittäessä kysymyksiä järjestöstä. Mitkä ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton avainviestit? Mitä keskusliitto haluaa itsestään sanoa? Miten ja missä keskusliitto haluaa näkyä? Mitä keskusliitto haluaa itsestään sanottavan? Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden on tunnettava järjestön avainviestit. Etenkin luottamushenkilöille tarjoutuu paljon tilanteita, joissa heillä on mahdollisuus kertoa Naisjärjestöjen Keskusliitosta ja sen toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tämä edellyttää jokaiselle koostettavaa ajankohtaista materiaalia ja uusien jäsenien perehdytystä. 5. Viestinnän kohderyhmät Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän kohderyhmät Naisjärjestöjen Keskusliiton henkilökunta ja luottamushenkilöt 3

4 Jäsenjärjestöt Yhteistyöjärjestöt (NYTKIS, ICW jne.), muut järjestöt ja verkostot Poliittiset päättäjät Julkisoikeudellisten organisaatioiden asiantuntijat: mm. valtio, kunnat, srk, kela Toimittajat Yritykset ja naisten työnantajat Koko väestö (esim. ikäryhmittäin kohdennettuna) 6. Sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä viestinnän keinot 6.1. Sisäinen viestintä NJKL:n hallitus, työvaliokunta, toimikunnat ja työntekijät sekä jäsenjärjestöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Viestintää kehitettäessä kohennetaan myös sisäistä viestintää, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin NJKL:n toimintaa. Jäsenpalvelut ja yhteistyöhankkeet Henkilökohtaiset tapaamiset ja vierailut Tiedotteet Tapahtumat Kuulemiset NJKL:n nettisivut rakennettava palvelemaan eri kohderyhmiä monipuolisesti (tapahtumakalenteri, uutiset, tiedotteet) Jäsentiedote säännöllisesti 6.2. Ulkoinen viestintä Asiantuntijavaikuttaminen Asiantuntijajulkisuuden avulla edistetään tasa-arvon toteutumista ja pidetään yllä suhteita yhteistyö- ja kohderyhmiin, valtionhallintoon ja viranomaisiin. Henkilökohtaiset suhteet ja yhteydenpito Sidosryhmien mobilisointi ottamaan yhteyttä päättäjiin Yleisen mielipiteen muokkaus osallistumalla julkiseen keskusteluun joukkoviestimissä Verkkoviestintä NJKL:llä on verkkosivut, joiden tarkoituksena on palvella entistä paremmin jäsenjärjestöjä sekä muita kävijöitä ja asiantuntijoita. Ajankohtaisen tiedon välittäminen, tiedottaminen ja vaikutuskanavien tarjoaminen Kampanjoihin osallistuminen sekä kansalaistiedottaminen Verkkopalvelut Uutisjutut tasa-arvon kentältä Verkkosivut 4

5 Osallistuminen keskusteluun verkossa Sosiaalinen media Mediaviestintä Mediaviestinnällä tiedotetaan toiminnasta, osallistutaan ajankohtaiseen julkiseen tasa-arvokeskusteluun ja pyritään muokkaamaan yleistä mielipidettä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Lehdistösuhteiden rakentaminen ja kehittäminen Lehdistötiedotteet Artikkelit eri alojen lehtiin Tapahtumat toimittajat tapahtumiin, tiedottaminen tapahtumista Kannanotot 7. Viestinnän seuranta, mittaaminen ja arviointi Viestinnän tuloksellisuutta seurataan ja mitataan. Julkaisujen, esitelmien ja koulutustilaisuuksien määrä, sisältö ja laatu Mediatiedotteiden määrä mediaseuranta (esim. NJKL:a koskevan uutisoinnin määrä ja laatu) www-sivujen kävijämäärä Uutiskirjeiden, vieraskynäkirjoitusten ym. lukumäärä sekä laatu: missä asioissa, mikä viesti Toteutetut sidosryhmätilaisuudet ja niiden kävijämäärät: laatu ja yhteys tavoitteisiimme Toteutuneen viestinnän raportointi vuosittain 8. NJKL:n avainviestit Pääviesti: 100 vuotta tiedolla ja taidolla Avainviestit (2-3 per vuosi): 2010 Yhteistuumin kohti juhlavuotta Peking +15 NJKL maailmalla 2011 Eduskuntavaalit Hallitusohjelmatavoitteet 2012 NJKL Nytkis ry:n puheenjohtajana 5

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

NJKL on rekisteröity 11.11.1920 ja noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja kansallista lainsäädäntöä.

NJKL on rekisteröity 11.11.1920 ja noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja kansallista lainsäädäntöä. HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTO Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan yhdistyslakia, kirjanpitolakia ja -asetusta

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi Avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen Petri - Juholin Elisa - Wennberg Mikko - Ruuth Mari RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi 2005 RAY:n avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA

TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2002 1 TUKESIN VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2002 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KESKEISET KÄSITTEET 2 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot