YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 117 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1238 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tilaaja: Olavi Mäkelä Turku Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Sivu 1(17) + liitteet 11 kpl. Valtakatu PORI YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KARJARANTA, PORI Porin Kaupunki Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja Fyysikko, FM H E L S I N K I Venemestarintie HELSINKI puh (09) fax (09) T U R K U Hämeenkatu 32 E TURKU puh (02) fax (02)

2 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 4 2. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ 4 3. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT Valtioneuvoston päätös 993/ MELUTASOJEN LASKENTA Laskentamenetelmä Lähtötiedot Suoritetut laskennat 8 5. LASKENTATULOKSET 9 6. MELUMITTAUKSET PIHA-ALUEIDEN MELUTASON LASKENTATULOSTEN TARKASTELUA SISÄMELUTASOJEN OHJEARVOT Valtioneuvoston päätös 993/ Asumisterveysohje JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET LISÄTIETOA 17 KIRJALLISUUS 17 sivu Liite 1. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 1A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 1B). Nykyinen tilanne (nykyinen maankäyttö ja liikenne). Laskentakorkeus 2,0 m. Liite 2. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 2A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 2B). 0+ nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2030 ennustetulla liikenteellä. Laskentakorkeus 2,0 m.

3 3/17 Liite 3. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 3A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 3B). Ennustetilanne tulevalla maankäytöllä ja vuoden 2030 ennustetulla liikenteellä. Laskentakorkeus 2,0 m. Liite 4. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 4A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 4B). Ennustetilanne tulevalla maankäytöllä ja vuoden 2030 ennustetulla liikenteellä. Teollisuusrakennukset poistettu. Laskentakorkeus 2,0 m. Liite 5. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 5A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 5B). Ennustetilanne tulevalla maankäytöllä ja vuoden 2030 ennustetulla liikenteellä. Laskentakorkeus 8,0 m. Liite 6. Junaradan aiheuttama maksimiäänitaso päiväaikaan L Amaks. Ennustetilanne vuoden 2030 maankäytöllä. Laskentakorkeus 8,0 m.

4 4/17 1. YLEISTÄ Tässä selvityksessä määritetään tie- ja junaliikenteen aiheuttama melutaso Karjarannan alueella sekä tarpeelliset meluntorjuntatoimenpiteet ohjearvojen mukaisten melutasojen saavuttamiseksi oleskelupiha-alueilla. Lisäksi talojen julkisivuihin kohdistuvat melutasot selvitetään julkisivun ääneneristävyysvaatimusta varten. Mallinnettavat tilanteet ovat nykyinen tilanne, 0+ ja vuoden 2030 ennustetilanne ennusteliikenteellä ja kaavamuutoksen mukaisella maankäytöllä siltä osin kuin se on tiedossa. Saatuja tuloksia verrataan Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [1] esitettyihin ympäristö- ja sisämelun ohjearvoihin. Melun leviämislaskenta tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 3.7. ja siinä yhteispohjoismaisella ympäristömelun tie- ja raideliikennemelumalleilla [2 ja 3]. Selvityksen ovat tehneet Tero Virjonen, Toni Mattila ja Jani Kankare Promethor Oy:stä sekä Harri Sjöblom Logiport Ky:stä (lähtömateriaalin hankinta). 2. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Kuva 1. Karjarannan suunnittelualueen ja melumittauspisteiden sijainnit.

5 5/17 3. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT 3.1. Valtioneuvoston päätös 993/1992 Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä VNp 993/1992. Tämä päätös on astunut voimaan Taulukossa I on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona mitattavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti- eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Päätöksessä on maininta, että päätös ei koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko I. Ohjearvot melun keskiäänitasolle L Aeq ulkona Keskiäänitaso L Aeq (db) Alueen käyttötarkoitus Klo 7 22 Klo 22 7 Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 55 db 50 db / uusilla 45 db 55 db - 45 db 40 db Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä 5 db:n lisäys johtuu siitä, että iskumainen ja kapeakaistainen melu on tasaista melua häiritsevämpää. Tieliikenteen tai raideliikenteen aiheuttama melu ei ole impulssimaista tai kapeakaistaista.

6 6/17 4. MELUTASOJEN LASKENTA 4.1. Laskentamenetelmä Mallinnus tehtiin käyttäen laskentaohjelmaa Datakustik Cadna 3.7. ja siinä yhteispohjoismaisia tie- ja raideliikennemelun leviämislaskentamalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan CAD-tiedostona, jolloin maasto muodostuu kolmeulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskentaalueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa laskentapisteruudukon koko oli 5 m x 5 m ja äänitasot laskettiin 2 tai 8 m korkeudelle maanpinnasta. Melumallinnuksessa lähtötietona käytetään nykyisiä ja ennustettuja liikennemääriä. Liikennemäärien perusteella määritetään tien aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat tekijät huomioiden. Vaimennustekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Kaikki laskennat suoritettiin melun leviämistä suosivissa sääolosuhteissa. Puuston melua vähentävää vaikutusta ei ole huomioitu Lähtötiedot Tarkasteltavan alueen maastomalli saatiin Porin kaupungilta. Osa tarkasteltavan alueen ympäristöstä ja uusien rakennusten sijainnit piirrettiin paperikartoilta mallinnusohjelmaan. Tieliikenne Tarkasteltavan alueen lähikatujen liikennemäärät saatiin Porin kaupungin liikennelaskennasta. Valtateiden 2 ja 8 liikennetiedot saatiin Tiehallinnolta (Pekka Vuorila). Taulukossa II on esitetty käytetyt kokonaisliikennemäärät ja nopeudet eri tieosuuksille. Katujen liikenteen kasvuksi on arvioitu 1 % vuodessa (jolloin kasvukerroin vuoteen 2030 on noin 1,25). Valtateiden kasvuksi on myös oletettu 1,25 vuoteen 2030 mennessä (Tieliikenne-ennuste , vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen, Tiehallinto).

7 7/17 Taulukko II. Mallinnuksessa käytetyt liikennemäärät, raskaan ja yöliikenteen osuudet sekä ajonopeudet Katu/tie v v Vuorokausiliikennemäärä [kpl] Vuorokausiliikennemäärä [kpl] Raskaan liikenteen osuus [%] Yöliikenteen osuus [%] Nopeusrajoitus [km/h] Vapaudenkatu Karjarannantie Karjarannantie Maantienkatu Maantienkatu Rauhanpuisto vt vt Rauhanpuiston risteyksestä länteen 2 Rauhanpuiston risteyksestä itään. Raideliikenne Mallinnuksen lähtötietona käytetty junamäärä on saatu VR Gargo Oy:ltä (Vesa Rauhala) ja se on esitetty taulukossa III. Taulukossa on esitetty myös junien arvioitu ajonopeus ja pituus. Junamäärä on nykyinen ja oletuksena on, että junamäärä pysyy samansuuruisena myös tulevaisuudessa. Taulukon III junatiedoista laskettiin metrin pituista radan pituutta vastaavaa äänitehotaso L W0 [db] oktaaveittain yhteispohjoismaisen raideliikennemallin mukaisesti. Laskettu äänitehotaso on esitetty taulukossa IV. Taulukossa IV on esitetty lisäksi suurimman äänitehotason aiheuttaneen junan (F-TaJu) metrin pituista osaa vastaava äänitehotaso L Wt [db]. Taulukko III. Mallinnuksessa käytetty junamäärä, ajonopeus ja pituus Päivä Yö Tyyppi Selitys Pituus [m] [kpl] [kpl] F-TaJu suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Ajonopeus [km/h]

8 8/17 Taulukko IV. Lasketut junaradan äänitehotasot L W0 ja L Wt Taajuus [Hz] Klo L W0 [db] ,5 83,7 81,7 72,0 65,0 66,6 63,8 L W0 [db] ,6 80,8 78,8 69,1 62,1 63,7 60,9 L Wt [db] hetkellinen 97,4 105,6 103,6 93,9 86,9 88,5 85, Suoritetut laskennat Raportissa on mallinnettu viisi eri tilannetta, joista saadaan yhdeksän laskentatulosta: Liite 1. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 1A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 1B). Nykyinen tilanne (nykyinen maankäyttö ja liikenne). Laskentakorkeus 2,0 m. Liite 2. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 2A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 2B). 0+ nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2030 ennustetulla liikenteellä. Laskentakorkeus 2,0 m. Liite 3. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 3A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 3B). Ennustetilanne tulevalla maankäytöllä ja vuoden 2030 ennustetulla liikenteellä. Laskentakorkeus 2,0 m. Liite 4. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 4A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 4B). Ennustetilanne tulevalla maankäytöllä ja vuoden 2030 ennustetulla liikenteellä. Teollisuusrakennukset poistettu. Laskentakorkeus 2,0 m. Liite 5. Liikenteen aiheuttama keskiäänitaso päiväaikaan L Aeq,7-22 (liite 5A) ja yöaikaan L Aeq,22-7 (liite 5B). Ennustetilanne tulevalla maankäytöllä ja vuoden 2030 ennustetulla liikenteellä. Laskentakorkeus 8,0 m. Liite 6. Junaradan aiheuttama maksimiäänitaso päiväaikaan L Amaks. Ennustetilanne vuoden 2030 maankäytöllä. Laskentakorkeus 8,0 m. Eri laskentatilanteiden sisältö Liitteissä 1A ja 1B on esitetty tarkastelualueen keskiäänitaso nykyisellä maankäytöllä ja liikennemäärällä. Liitteissä 2A ja 2B on esitetty tarkastelualueen keskiäänitaso nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2030 arvioidulla liikennemäärällä. Liitteissä 3A ja 3B on esitetty tarkastelualueen keskiäänitaso tulevalla maankäytöllä ja vuoden 2030 arvioidulla liikennemäärällä.

9 9/17 Liitteissä 4A ja 4B on esitetty tarkastelualueen keskiäänitaso tulevalla maankäytöllä ja vuoden 2030 arvioidulla liikennemäärällä. Lisäksi Karjarannantien pohjoispuolella olevalta teollisuusalueelta on poistettu rakennukset. Liitteissä 5A ja 5B on esitetty julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso laskentakorkeudella 8 m liitteen 3 mukaisilla lähtötiedoilla. Liitteessä 6 on laskettu liitteen 3 mukaisessa tilanteessa junaliikenteestä julkisivuihin kohdistuva maksimiäänitaso laskentakorkeudella 8 m. Mihinkään laskentatilanteeseen ei ole sijoitettu meluesteitä, koska tiedossa olleiden ja osittain oletettujen piha-alueiden melutasot ovat ohjearvojen mukaisia ilman lisämelusuojauksia. Piha-alueet on arvioitu sijoitettavan sisäpiha-alueille rakennusmassojen taakse suojaan, jolloin lisämeluesteitä ei tarvita. 5. LASKENTATULOKSET Laskentatulokset esitetään tässä tiivistetysti. Melukartoista on nähtävissä yksityiskohtaisemmin eri alueille leviävän melun suuruus. Tehtäessä täydentävää kaavoitusta kaupunkialueella, on käsityksemme ja kokemuksemme mukaan sovellettavat ohjearvot tapauskohtaisia yöajan osalta. Sekä uusille että vanhoille alueille ohjearvo päiväajalle on aina 55 db, mutta yöajalle joko 50 tai 45 db. Täydennysrakentamisen yhteydessä on usein käytetty yöajan ohjearvona 50 db:ä, vaikka tarkasteltavana onkin ns. uusi alue. Tehtäessä laajamittaista kaavoitusta tulee yöajan ohjearvona käyttää 45 db. Nyt tarkasteltava kohde on laaja, mutta samanaikaisesti myös kaupungin sisälle tehtävää täydennysrakentamista. Näin ollen yöajan ohjearvo on mielestämme tulkinnallinen. Saatujen tulosten perusteella yöajan ohjearvona voidaan käyttää 50 tai 45 db:ä, koska tulokset täyttävät molemmat vaatimukset. Liite 1. Nykytilanteessa keskiäänitaso on - päiväaikaan pääosin kokonaisuudessaan alle 55 db kaupunginsairaalan alueella - päiväaikaan yli 55 db alle 60 m etäisyydellä teistä ja junaradasta - yöaikaan yli 45 db alle m etäisyydellä. Liite tilanteessa keskiäänitaso on - noin 1 db nykytilannetta suurempi.

10 10/17 Liite 3. Ennustemaankäytöllä keskiäänitaso on - suurimmillaan db kaupunginsairaalan laajennusalueella - päiväaikaan alle 55 db ja yöaikaan alle 45 db korttelin 37 palveluasuintalojen sisäpiha-alueella - päiväaikaan kokonaisuudessaan alle 55 db suunnittelualueen itäosaan sijoitettujen rakennusten sisäpihoilla - yöaikaan kokonaisuudessaan alle 50 db ja lähes kokonaisuudessaan alle 45 db suunnittelualueen itäosaan sijoitettujen rakennusten sisäpihoilla. Liite 4. Karjarannantien pohjoispuolen teollisuus poistettu - päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db m etäisyydellä Karjarannantiestä - yöajan keskiäänitaso on yli 45 db m etäisyydellä Karjarannantiestä. Liite 5. Uudisrakennusten julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso on - korttelin nro 37 palveluasuintaloilla päiväaikaan suurimmillaan 65 db yöaikaan suurimmillaan 58 db - kaupunginsairaalan laajennusosalla päiväaikaan suurimmillaan 60 db yöaikaan suurimmillaan 54 db - tarkastelualueen itäosassa olevilla asuintaloilla päiväaikaan suurimmillaan 65 db yöaikaan suurimmillaan 56 db Liite 6. Uudisrakennusten julkisivuihin kohdistuva junaradan maksimiäänitaso on (sama päivä- ja yöaikaan) - korttelin nro 37 palveluasuintaloilla suurimmillaan 73 db - kaupunginsairaalan laajennusosalla suurimmillaan 75 db - tarkastelualueen itäosassa olevilla asuintaloilla suurimmillaan 81 db

11 11/17 6. MELUMITTAUKSET Suunnittelualueella suoritettiin melumittausta kuudessa pisteessä laskentatulosten luotettavuuden arvioimiseksi. Mittaukset suoritettiin klo mittausjakson pituuden ollessa kymmenen minuuttia. Mittauksissa käytettiin äänitasomittaria Rion NL-21. Mittari täyttää IEC tarkkuusluokan 2 vaatimukset sekä mittausohjeessa (ympäristömelun mittaaminen ohje 1/1995, Ympäristöministeriö) esitetyt vaatimukset. Mittarin kalibrointi tarkistettiin ennen ja jälkeen mittausta kalibraattorilla Rion NC-74. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1. Tulokset on esitetty taulukossa V ja säätiedot taulukossa VI. Mittausajankohtana autoissa oli nastarenkaat, joka vaikuttaa mittaustulosta 1-3 db suurentavasti. Mittausten aikana junia ei kulkenut, joten mittaustulokset kuvaavat tie- ja muun kaupunkimelun tasoa. Taulukko V. Mittaus- ja laskentatulokset Mittauspiste Mittaustulos L Aeq (db) Laskentatulos (tiemelu) L Aeq (db) Laskentatulos (tie- ja junamelu) L Aeq (db) Mp Mp Mp Mp Mp Mp Huom. Mittaustulokseen vaikutti Karjarannantien eteläpuolella olevan tehtaan (maalaamon) melu. Vertailemalla mittaus- ja laskentatuloksia havaitaan, että tulokset vastaavat toisiaan erittäin hyvin pisteissä 3 ja 4. Kohtuullisen hyvin pisteissä 5 ja 6 ja tyydyttävästi pisteissä 1 ja 2. Mittaustulosten arvioinnissa pitää muistaa, että luotettavan mittaustuloksen saamiseksi mittauksia tulisi suorittaa useamman kerran. Taulukko VI. Säätiedot Ilmatieteenlaitos (Pori). Pvm Klo Lämpötila ( C) Suht. Tuulen Tuulen suunta kosteus (%) nopeus (m/s) , , ,

12 12/17 7. PIHA-ALUEIDEN MELUTASOJEN LASKENTATULOSTEN TARKASTELUA Piha-alueiden melutaso Karjarannatien varrella olevan korttelin nro 37 palvelutalojen sisäpihan melutaso on VNp:n 993/1992 ohjearvojen mukainen. Kaupungin sairaalan laajennusosa sijoittuu alueelle, jossa päiväajan keskiäänitaso on ohjearvon mukainen tai vähäisesti yli. Rakennusmassan suojaavan vaikutuksen seurauksena mm. laajennusosan sisäpihan taso on selvästi alle 55 db. Suunnittelualueen itäosaan sijoitettujen asuinrakennusten piha-alueiden melutaso on myös VNp:n 993/1992 ohjearvojen mukainen. Tulosten perusteella rakennusten sijoittelulla voidaan oleellisesti vaikuttaa piha-alueiden melutasoon ja toisaalta piha-alueet tulee pyrkiä sijoittamaan suojaavien rakennusmassojen taakse. Sovelletut ohjearvot Tulosten tarkastelussa on käytetty L Aeq,7-22 = 55 db ja L Aeq,22-7 = 45 db eli uusien alueiden ohjearvoja. Tarkastelussa voisi mielestämme käyttää myös tyypillisesti kaupunkialueilla sovellettavia vanhojen alueiden ohjearvoja. 8. SISÄMELUTASOJEN OHJEARVOT 8.1. Valtioneuvoston päätös 993/1992 Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta (taulukko VII). Ohjearvot on annettu ekvivalentti- eli keskiäänitasoina ja tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan eli päiväaikaan klo ja yöaikaan klo Taulukko VII. Ohjearvot melun ekvivalenttitasolle L Aeq sisällä huoneessa Ekvivalenttinen äänitaso L Aeq (db) Huoneen käyttötarkoitus Klo 7 22 Klo 22 7 Asuinhuone 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuone 45 db -

13 13/ Asumisterveysohje Asumisterveysohjeessa [4] on esitetty lisäohjeita yöaikaiselle melulle. Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäirinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun unen tai levon aikainen L Aeq -taso ylittää db(a) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enimmäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, db(a). Alaraja pätee usein toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta. (sivu 35 36). Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaisesti junaliikenteen aiheuttamalle melulle. 9. JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET Julkisivun ääneneristävyysvaatimus tasoerotuksena lasketaan julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja asuinhuoneen sallitun keskiäänitason erotuksena (taulukko VII) ja/tai julkisivuun kohdistuvan maksimiäänitason (juna) ja Asumisterveysohjeen suurimman sallitun äänitason (junille 45 db) erotuksena. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset on esitetty kuvissa 2 4. Lisäksi korttelin 37 palvelutalon julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksen tulee olla 35 db. Osalle rakennuksista on esitetty eri arvo rakennuksen eri julkisivuille. Mikäli arvo halutaan esittää vain yhtenä lukuna, käytetään esitetyistä suurempaa. Vaatimukset ovat osittain vaativia ja edellyttävät hyvää suunnittelua ja mitoitusarvoiltaan oikeiden rakenteiden käyttöä.

14 Kuva 2. Julkisivujen eristävyysvaatimukset (itäosan asuinrakennukset). 14/17

15 Kuva 3. Julkisivujen eristävyysvaatimukset (keskiosa). 15/17

16 16/17 Kuva 4. Julkisivujen eristävyysvaatimukset (sairaalan alue). 10. JOHTOPÄÄTÖKSET Suoritettujen melulaskentojen perusteella tarkastelualue on osoitettavissa suunniteltuun käyttöön: - korttelille 37 palvelutaloja - itäosaan asuinrakennuksia - sairaalan laajennus. Itäosan asuinrakennusten osalta kannattanee kuitenkin tutkia myös vaihtoehtoa, jossa junarataa lähimpänä olevia taloja siirrettäisiin kauemmas radasta. Tällöin puistoalue siirtyisi rakennusten toiselle puolelle lähemmäs rataa. Karjarannantien pohjoispuolelle on myös osoitettavissa asuinrakentamista. Asuinrakennukset voidaan sijoittaa hyvin lähelle Karjarannantietä seuraavilla ehdoilla: - piha-alueet sijoitetaan rakennusmassan taakse piiloon Karjarannatien melulta - julkisivuille esitetään riittävät ääneneristävyysvaatimukset äänellisesti toimivien sisätilojen saamiseksi. Käyttämällä Karjarannantien varrella rakennusmassa melusuojana saavutetaan suojan puoleisilla sisäpihoilla VNp:n 993/1992 mukaiset ohjearvot lähelläkin tiealuetta.

17 17/17 Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat osittain vaativia, mutta pääosin kohtuullisia. Asemaakaavoissa on tarpeen esittää julkisivuille selvityksen mukaisesti ääneneristävyysvaatimukset. 11. LISÄTIETOA Jani Kankare Promethor Oy Hämeenkatu 32 E 46 Turku puh sp. KIRJALLISUUS 1. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Århus s. + liitt. 36 s. 3. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524. Århus s. + liitt. 8 s. 4. Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2003, 93 s.

18 40200 Liite 1A. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Nykyinen tilanne v Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

19 40200 Liite 1B. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Nykyinen tilanne v Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

20 40200 Liite 2A. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. 0+ v Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

21 40200 Liite 2B. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. 0+ v Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

22 40200 Liite 3A. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Ennustetilanne v Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

23 40200 Liite 3B. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Ennustetilanne v Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

24 40200 Liite 4A. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Ennustetilanne v Teollisuusrakennukset poistettu. Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

25 40200 Liite 4B. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Ennustetilanne v Teollisuusrakennukset poistettu. Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

26 40200 Liite 5A. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Ennustetilanne v Laskentakorkeus 8 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

27 40200 Liite 5B. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Ennustetilanne v Laskentakorkeus 8 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

28 40200 Liite 6. Junaradan aiheuttama maksimitaso LAF,maks. Raideliikenteen aiheuttama melu. Ennustetilanne v Laskentakorkeus 8 m maan pinnasta. PR-Y (1:5000 (A3)) > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy.

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy. 110 Raportti PR-Y1300 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 30.5.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(10) + liitteet 10 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN TIILI- JA BETONIJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN TIILI- JA BETONIJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy 111 Raportti PR-Y1294 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 4.6.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(11) + liitteet 11 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.8.2016 Viite 1510023354 TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN MELUSELVITYS. Sorinkatu 6-8, TAMPERE. Lasse Kajander Turku VR-Yhtymä Oy Sivut 1(16) + liitteet 19 kpl.

ASEMAKAAVOITUKSEN MELUSELVITYS. Sorinkatu 6-8, TAMPERE. Lasse Kajander Turku VR-Yhtymä Oy Sivut 1(16) + liitteet 19 kpl. 116 Ympäristömelu Raportti no PR-Y11178-2 VR-Yhtymä Oy Lasse Kajander Turku 26.10.2007 VR-Yhtymä Oy PL 488 Sivut 1(16) + liitteet 19 kpl. 00101 Helsinki ASEMAKAAVOITUKSEN MELUSELVITYS Sorinkatu 6-8, TAMPERE

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 115 Ympäristömelu Raportti Rovaniemen kaupunki Turku Maankäyttö Nicholas Coull Sivu 1(15) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos, kortteli 37, Koskenranta 1 Rovaniemi Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 119 Raportti PR-Y1776 Destia Oy Turku 29.9.2011 Maarit Salonoja PL 382 Sivu 1 (19) 33101 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kalliolouheen murskaus Kalasatama, Helsinki Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot