Riskinarvioinnin kautta turvallisuuden hallintaan. Oulun opetustoimen malli luoda käsityönopetukseen turvallisuuskulttuuria Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskinarvioinnin kautta turvallisuuden hallintaan. Oulun opetustoimen malli luoda käsityönopetukseen turvallisuuskulttuuria Tampere 24.-25."

Transkriptio

1 Riskinarvioinnin kautta turvallisuuden hallintaan Oulun opetustoimen malli luoda p käsityönopetukseen turvallisuuskulttuuria Tampere

2 Turvallisuus osana strategiaa Johdon sitoutuminen yleisen turvallisuuskulttuurin luomiseen Turvallisuuden hallinta on strateginen painopistealue Turvallisuusjohtaminen on järjestelmällistä ja vastuutettua tett a (lautakunnan hyväksyntä) Turvallisuusjohtamiselle riittävät voimavarat (toimijat, talous, aika)

3 Turvallisuusjohtamisen osa-alueet TEHTÄVÄ / VASTUU / PÄÄTÖSVALTA TSP VP OPLTK H TURVALLISUUSJOHTAMINEN V TURVALLISUUSJOHTAMIsen tiimi turjo x x V 1 Työsuojelu V x 2 Valmiussuunnittelu x V 3 Pelastustoiminta ja paloturvallisuus x V 4 Rikostorjunta x x 5 Henkilöturvallisuus x x 6 Palvelujen ja talouden turvallisuus x x 7 Kiinteistö ja toimitilaturvallisuus x x 8 Tietoturvallisuus x x 9 Ympäristöturvallisuus x V,asiantuntija 10 Ulkomaantoimintojen turvallisuus x x

4 HLSTÖPÄÄLL TURVALLISUUSJOHTAMINEN OTJ TAL.JOHTAJA LÖSTÖ KO HENKI KO TURJO -TIIMI asiantuntija asiantuntija TS-PÄÄLL VALM.PÄÄLL Ts-tiimi TS-ORG Yhteistoiminta t i i t Arviointi, i Ohjaus - koulutus VALTUUTETUT palaute LUKIOJOHTAJA, ERTU-KESKUS JOHTAJA, PERUSOPETUSJOHTAJA ALUEREHTORIT REHTORI, ESIMIES KOULU/OPPILAITOS MUU HENKILÖSTÖ

5 Turvallisuusjohtamisen rakenne Turjo-tiimi i Turvallisuusjohtamisen ohjausryhmä Pj. opetustoimenjohtaja, työsuojelupäällikkö, valmiuspäällikkö TS-tiimi Työsuojelutoiminnan ohjausryhmä Pj. työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut,plm, henkilöstön edustaja Käyttää tn-tiimin asiantuntemusta käsityön turvallisuusasioissa

6 Tn-tiimi Opetustoimenjohtajan asettama työryhmä Toimiaika 2009 loppuun Pj. ts-päällikkö, tsv, hankesuunnittelija (arkkitehti), taloussihteeri, 2 kpl opettajaedustajaa (1-6 lkja7-9 lk), asiantuntijajäsenenä opettajankoulutuslaitoksen tn-opettaja Tehtävä: - Toimia laatutyöryhmänä, y joka määrittelee tn-tilojen laatutasot sekä perusvarustuksen. Huolehtii alueellisesta tasa-arvosta. - Suorittaa tn-tilojen perusparannuskohteiden priorisoinnin (terveellisyys, turvallisuus, toiminnallisuus) ja avustaa taloushallintoa irtaimistomäärärahojen jaossa - Kommentoi uudisrakennus- ja perusparannuskohteiden tn-tilojen suunnitelmia (tsv aina asiantuntijana hankeryhmissä) - Tukee ja kokoaa koulujen tn-tilojen riskinarviointeja - Varmistaa lakisääteisten turvallisuusvaatimusten toteutumisen tntiloissa

7 Tn-tiimi Tn-tilojen tasoluokittelu ja perusvarustus Luonnos / Jaakko Sohlo/ Tn-tilatyöryhmätyöskentely Luokka - taso Huonetilat Järjestelmät Kalusteet ( irtokalustus+ Koneet ja Muu varustus kiinteä kaapisto) laitteet ( huomio ikätaso ) 0-2 Työpaja (1) *Liikuteltava pölyn Höyläpenkit (8 oppilaalle) (perus- Varasto(1) kohdepoistojärjeste Jakkarat (8 oppilaalle), yksikkö) lmä Työpöytä koneille, Työpöytä erikoistyöskentelyyn (muovintyöstö, elektroniikka, langan ja ohkolevyn taivutus) Työpöytä liimaus ja pintakäsittelyyn i Työkalukaappi Materiaalikaappi (ruuvit, naulat, liimat, etc..) Oppilastyökaappi Penkkiporakone Pienoisvannesaha Siirrettävä työkaluvaunu Sisältö perusvarustus : -puuntyöstöön -ohutmetallintyöstöön -sähkötyöskentelyyn -pintakäsittelyyn -liimaukseen Muovintaivutin i i ohutmetalli= langat, ohkolevyt alle 0,2 mm

8 Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi käsityössä Yleisessä riskien arvioinnin suunnittelussa ssa huomioitava ja aikataulutettava erikoisluokkatilojen mm. tn-tilojen erityisriskinarviointi (merkitään suunnittelukaavakkeeseen) Erikoisluokkien tila- ja konekohtaisessa arvioinnissa mukana rehtori, opettaja, asiantuntija (pat -menettely) Tarkastuslistat apuna priorisoinnin ja toimenpideluettelon valmistamiseksi Liitetään yleiseen riskinarvioprosessiin

9 Tarkastuslistat teknisen työn opetustilojen vaarojen tunnistamista ja riskin arviointia i i varten Kohdekohtainen tarkastelu perusteluineen

10 Käsityötilojen kohteiden tarkastelun perusidea! Onko jokin työ, työpiste tai työtehtävä jostain syystä vaarallinen tai liian kuormittava? Puuttuuko jotain? Ei. Emme tiedä. Kyllä! Miksi? Ei toimenpiteitä. Lisäselvityksiäpiteitä. Toimen- Kenen Kuka tekee? Vastuulla?

11 Arvioinnin kohde Kunnossa / ei toimenpiteitä Emme tiedä/ Lisäselvityksiä Korjattavaa. Riskitaso Toimenpiteet vaaran minimoimiseksi tai poistamiseksi Kuka hoitaa ja vastaa?? Rastita oikea vaihtoehto x / 3 A. Tapaturman vaaratekijät / Koneet ja laitteet 1. Liikkuvien osien suojaus (CE-merkintä, vaatimustenmukaisuusvakuutus, käyttö- ja huoltoohjeet, turvallisuusohjeet) 2. Pysäyttäminen ja käynnistäminen i (prioriteetit, it tit käynnistyminen vahingossa)

12 A. Tapaturman vaaratekijät/ Koneet ja laitteet A1. Liikkuvien i osien suojaus A5. Koneiden sijoittelu itt (CE-merkintä, vaatimustenmukaisuusvakuutus, käyttö- ja ensisijaisuus) (turva-alueet, merkinnät, huolto-ohjeet, hj t A6. Hallintalaitteet l itt t turvallisuusohjeet) (stop-/start-merkinnät ja A2. Pysäyttäminen ja tunnistettavuus, värikoodit) käynnistäminen (prioriteetit, A7. Huoltotyöt (vastuut) käynnistyminen vahingossa) A8. Sähköstä aiheutuvat A3. Käytön opastus vaarat (johdotus, suojaus, oppilaat/sijaiset (dokumentointi, vedonpoistot) koneajokortti ) A9. Vakavoittaminen A4. Hätäpysäytyspainikkeet y y p (porakoneet, lehtisahat, (määrä, sijainti) jyrsimet..) A10. Muu

13 B. Tapaturman vaaratekijät/ Työtilat ja työskentelyolosuhteet B1. Oppilasryhmäkoko B7. Palo-ja räjähdysvaara (integroidut oppilaat, opettajan (palokuormat, poistuminen, edellytykset) suunnitelma, atex-suunnitelma) B2. Henkilösuojaimet (määrä, B8. Alkusammutuskalusto sopivuus, turvallisuus, huolto) (jauhesammuttimet, B3. Siisteys ja järjestys sammutushuovat, hätäsuihkut, (turvallisuus, viihtyvyys) käsineet) B4. Ensiapuvälineet (valmius, varustus, ohjeistus, huolto, hätäilmoitusjärjestelmä) B5. Kaasulaitteet (merkinnät, huolto, kunto, sijainti) B6. Tulityöt (valvontasuunnitelma, suojalaitteet, suojaimet, pintamateriaalit) B9. Ohjeet ja varoitustaulut (kaasut, ensiapukaapit, hätäsuihku, alkusammutusvälineet, hätäpoistuminen, meluntorjunta) B10. Työtilan pintamateriaalit (kestävyys, liukkaus palamattomuus, myrkyttömyys) B11. Vaaratilanneilmoitukset (ohjeistus ja menettelytavat)

14 C. Fysikaaliset kuormitustekijät D. Kemialliset ja biologiset i vaarat C1. Koneiden ja laitteiden melu (osastointi, kotelointi) C2. Valaistus (yleisvalaistus, kohdevalaistus) C3. Ilmanvaihto (yleisilmanvaihto, kohdepoistot, maalikaapit, maalaushuone/kaappi, syövyttäminen) C4. Puu- ja metallipölyn poisto (purun- ja pölynpoistojärjestelmät) C5. Lämpöolosuhteet (lämpötila, vetoisuus) C6. Muu D1. Kemikaalien säilytys ja käyttö (ongelmajätteet, erittely, käytön opastus) D2. Kemiallisille tekijöille altistumisen ehkäisy (kemikaaliluettelo, käyttöturvallisuustiedotteet) D3. Työskentelytilan turvallisuus ja terveellisyys (sisäilma, kosteusvauriot)

15 E. Ruumiillinen kuormittuminen ( ergonomia ) E1. Työpisteet (sijainti, etäisyydet, mitoitus) E2. Kulkutiet (turvallisuus, sijainti, tasoerot) E3. Työasennot (työtasojen korkeudet) E4. Työvälineet, koneet ja laitteet (mitoitus, ergonomia) E5. Työskentelytila (pinta-ala, korkeus)

16 F. Henkinen kuormittuminen F1. Työrauha (oppilasryhmien koostumus) F2. Perehdyttäminen (työturvallisuusopas, yleisohjeet, opastus ja dokumentointi) F3. Valvonta (näkyvyys, sosiaaliset tilat, ohjeet) F4. Työaika (tuntimäärät, työaika, työn suunnittelu) F5. Lukitusjärjestelmä (vastuut, omaisuudenhallinta) F6. Muu

17 A1. Liikkuvien osien suojaus Käyttöpäätös 856/ Jos on vaara koskettaa työvälineen liikkuvia osia, mikä voisi i johtaa tapaturmiin, nämä osat on varustettava suojuksin tai laittein, jotka estävät pääsyn vaaravyöhykkeelle

18 A2. Pysäyttäminen ja käynnistäminen Käyttöpäätös äätö 856/ ja 12 Työvälineen käynnistäminen ei saa olla mahdollista muuten kuin käyttämällä tietoisesti siihen tarkoitukseen varattua hallintaelintä työvälineessä on oltava a hallintaelin sen pysäyttämiseksi täydellisesti ja turvallisesti ti

19 A8. Sähköstä johtuvat vaarat Sähkölaitteista, sähkön käytöstä ja staattisesta sähköstä johtuvan vaaran tulee olla mahdollisimman vähäinen. Työturvallisuuslaki (738/2002) 39 2 mom. Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että: 1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; Sähköturvallisuuslaki (410/1996) 5 1 mom. 1. kohta

20 A9. Vakavoittaminen Käyttöpäätös 856/ Työväline ja sen osat on vakavoitettava kiinnittämällä ittä ällä tai muilla keinoin, jos se on työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden vuoksi tarpeen

21 B3. Siisteys ja järjestys Käsityön työturvallisuusopas, s.44 Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä. Siivoaminen ei saa aiheuttaa haittaa TtL 36

22 C3. Ilmanvaihto Työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa, Työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja tarkoituksen k mukainen TtL 33 Tn-tilojen ilmanvaihdon tulee olla järjestetty teknisesti erillään muusta ilmastointijärjestelmästä i tijä j t l ä tä

23 F5. Lukitusjärjestelmät Turvallisesta opiskeluympäristöstä on ensi sijassa koulutuksen järjestäjä ( kunta tms. ), mutta myös koulun toiminnasta vastaava rehtori ja viime kädessä opetuksen käytännön toteuttamisesta vastaava opettaja KTT opas TtL 12 määrittelee työympäristön suunnittelulle vaatimukset

24 Toimenpiteet riskien pienentämiseksi Teknisiä toimenpiteitä, kuten teknisten puutteiden korjaaminen, uudet laite- tai työtilaratkaisut, suojusten tai turvalaitteiden kehittäminen, varmistus- ja hälytysjärjestelmät tai huollon ja kunnossapidon parannukset. Organisaation toimintaan liittyviä toimenpiteitä, kuten yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, toimintaohjeiden laatiminen, i valvonnan tai seurannan kehittäminen, i tiedonkulun ja työnsuunnittelun parantaminen tai vastuista sopiminen. Kirjaa toimenpiteet niin, että voisit ottaa ne sellaisenaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan.

25 Toimenpiteet riskien pienentämiseksi Yksilöiden toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä, kuten uusien työvälineiden, työvaatetuksen tai henkilösuojainten hankinta, ohjeistus, perehdyttäminen ja koulutus, uudet työaika- tai työparijärjestelyt. j t t Varo näitä! Huolellisuus ja tarkkaavaisuus Ohjeiden noudattaminen Oikeat työtavat Varovaisuus ja maltti Ammattitaito

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Ohjeita työnantajalle Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan tavoitteena on minimoida tapaturmia ja vahinkoja, kehittää työympäristöä turvallisemmaksi, terveellisemmäksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan tavoitteena on minimoida tapaturmia ja vahinkoja, kehittää työympäristöä turvallisemmaksi, terveellisemmäksi

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Marika Kontio Työsuojelun toimintaohjelma Muokattava toimintaohjelma kaupan alan erikoismyymälöihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Kuka työsuojeluasioita hoitaa Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä,

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot