Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten"

Transkriptio

1 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

2 Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä Työturvallisuus ja määräyksiä 4 Työsuojelu ja riskinarviointi Määritelmiä / sanastoa Riskien arviointi työpaikalla 5 Riskien hallinnasta turvallisuushallintaan Riskiluokat 6 Tapaturman vaaratekijät 1a 7 Tapaturman vaaratekijät 1b 8 Fysikaaliset vaaratekijät 2a 9 Fysikaaliset vaaratekijät 2b 10 Kemialliset ja biologiset vaaratekijät 3a 11 Kemialliset ja biologiset vaaratekijät 3b 12 Ergonomiset vaaratekijät 4a 13 Ergonomiset vaaratekijät 4b 14 Henkinen kuormittuminen 5a 15 Henkinen kuormittuminen 5b

3 Yhteistyöllä kohti turvallisempaa ja terveellisempää työympäristöä Hyvällä työpaikalla vallitsee positiivinen turvallisuuskulttuuri. Työntekijä voi hyvin työpaikalla, jossa hän tuntee olonsa turvalliseksi ja varmaksi ja jossa voimassa olevia sääntöjä ja viranomaisten määräyksiä noudatetaan ja arvostetaan. Työturvallisuus on mukana esimiesten, johdon ja koko organisaation jokapäiväisessä toiminnassa. Hyvinvoivalla työpaikalla tuetaan ja ylläpidetään työntekijöiden työkykyä sekä edistetään henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Hyvinvoiva henkilökunta viihtyy ja menestyy työssään. Alandia vakuutuksenantajana Alandia Vakuutus juontaa juurensa ahvenanmaalaisesta merenkulkuperinteestä. Siitä lähtien, kun ryhmä ahvenenmaalaisia laivanvarustajia vuonna 1938 perusti keskinäisen vakuutusyhtiön nimellä Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, olemme luotsan neet vakuutuksenottajiamme varmoin ottein niin myötäkuin vastatuulessa. Vuosien myötä toimintamme on laajentunut tytäryhtiöillä Alandia, Liv-Alandia ja Pensions-Alandia, jotka ovat erikoistuneet meri- ja venevakuutuksiin, vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin sekä lakisääteisiin eläkevakuutuksiin. Konsernin emoyhtiö Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarjoaa kahdenlaisia vakuutuksia; merivakuutusratkaisuja aluksille sekä lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia miehistöille ja varustamoiden maa- ja merihenkilökunnille. Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Tuotteemme on luotu palvelemaan merenkulun tarpeita. Työajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi tarjoamme laivahenkilökunnan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, jonka varustaja merenkulkualan työehtosopimusten mukaan on velvollinen ottamaan työntekijöilleen. Edellytyksenä tälle vakuutukselle on, että alus kulkee Suomen lipun alla. Meillä on myös mahdollisuus tapaturmavakuuttaa suomalaisia ns. lähetettyjä työntekijöitä, jotka työskentelevät muun kuin Suomen lipun alla kulkevilla aluksilla. Tarjoamme myös sopivia vakuutusratkaisuja Suomen lipun alla kulkeville aluksille, joilla on ns. sekamiehitys. Työtapaturmia sattuu joka päivä Suomessa sattuu vuosittain lähes miljoona tapaturmaa, joista on työtapaturmia. Työtapaturman työkyvyttömyys jakso kestää keskimäärin 15 päivää. Vuosittain noin 40 henkilöä menehtyy työtapaturmissa ja sen lisäksi noin 40 henkilöä menehtyy työmatkoilla luvun alussa useimmat työtapaturmat sattuivat teollisuudessa ja rakennustyömailla. Tapaturmien tiheys on suurin rakennussektorilla, noin 80 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Teollisuudessa tapaturmien tiheys on noin 50 ja merenkulussa tapaturmien tiheys on korkeampi, noin 55 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Työturvallisuus ja määräyksiä Työsuojelun avulla, sisältäen työterveyshuollon, työnantaja pyrkii takaamaan työtekijän fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin varmistamalla työn ja työtilojen turvallisuuden ja terveellisyyden. Työsuhteen ehdot, yrityksen johto, työn dynaamisuus ja tuottavuus kuuluvat myös työsuojelun piiriin. Työnantaja vastaa työturvallisuuslain (Työturvallisuuslaki 738/2002) perusteella työn turvallisuudesta ja työntekijän hyvinvoinnista. Työnantaja vastaa myös työpaikan työsuojelutoiminnasta. Työsuojelutoiminta on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Työntekijän on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaaratekijät, otettava ne huomioon ja ilmoitet tava työympäristössään havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle. Työturvallisuuslaissa on säädetty, että työnantajan on laadittava työpaikalle työsuojelun toimintaohjelma, jonka avulla edistetään turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ylläpidetään työntekijän työkykyä. Toimintaohjelman tavoitteena on kehittää työoloja työympäristön ja työpaikan omien edellytysten mukaan. Kaikkien yritysten, koosta riippumatta, on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. Työturvallisuuslain 10 nojalla kaikki työnantajat ovat myös velvollisia tutkimaan, tunnistamaan ja arvioimaan haittatekijöitä ja riskejä koskien työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia. Riskien arviointi ja riskien hallinta on osa työpaikan turvallisuustoimintaa. Tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten 3

4 Työsuojelu ja riskinarviointi Vaarojen tunnistaminen ja vaarojen riskinarviointi tulisi olla työpaikkojen työsuojelutoiminnan perusteena. Riskinarvioinnin vaiheet ovat: 1) vaarojen tunnistaminen 2) riskiryhmien, jotka mahdollisesti ovat altistuneet, tunnistaminen 3) vaarojen laadullinen tai määrällinen riskinarviointi 4) riskienhallinnan toimenpiteiden toteuttaminen (riskien poistaminen tai pienentäminen) Sekä lainsäädännölliset tavoitetasot että työyhteisön kielteisiä tekijöitä ohjailevat arvot toimivat työkaluina riskien arvioinnissa ja -hallinnassa. Lainsäädännölliset tavoitetasot sekä kemiallisten ja bioloogisten altistusindikaattorien raja-arvo on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön HTP-luettelossa (ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet). RISKIANALYYSI raja-arvojen määrittäminen riskien tunnistaminen riskien suuruuden ja merkityksen arviointi Määritelmiä / Sanastoa Riski (Risk) tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. Vaara (Hazard) on tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman. Turvallisuus (Safety) tarkoittaa järjestelmän tilaa, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä. Riskin arviointi (Risk assessment) on prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski. Riskianalyysi (Risk Analysis) on osa riskien arviointia. Riskianalyysi koostuu kohteen raja-arvojen määrittämisestä, vaarojen tunnistamisesta ja riskin suuruuden arvioinnista. Riskien arviointi työpaikalla Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia. Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaimmillaan. Riskien arviointi on systemaattinen prosessi, jolla työympäristö pyritään tekemään turvalliseksi. Työympäristöä on tarkkailtava ja vaaratilanteet selvitettävä tarkasti. RISKIEN MERKI TYKSEN ARVIOINTI RISKIN- ARVIOINTI Arvioinnin suunnittelu hyväksyttävän riskitason määrittäminen vaihtoehtojen analysointi Vaarojen tunnistaminen RISKIEN VÄHENTÄMINEN RISKIN- HALLINTA Riskin suuruuden ja merkityksen arviointi Seuraukset Todennäköisyys Seuranta ja palaute toimenpiteistä päättäminen toimenpiteiden toteuttaminen toimenpiteiden seuranta Päätös riskin suuruudesta ja merkityksestä Toimenpiteistä päättäminen ja niiden toteuttaminen 4 Tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

5 Riskienhallinnasta turvallisuushallintaan Riskien hallinta on kokonaisnäkemys vaaroista ja toimenpiteistä vahinkojen määrän vähentämiseksi ja poistamiseksi. Ennen kuin riskit voidaan tehokkaasti hallita, ne on tunnistava ja arvioitava. Riskien hallintaan kuuluu myös riskin suuruuden arviointi ja tarkoituksenmukaisten turvallisuustoimien valitseminen ja toteuttaminen. Toimenpiteitä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien kriteerien mukaan: Turvallisuustason kasvu: mitä tehokkaammin toimenpiteellä saadaan pienennettyä suurimpia riskejä, sitä parempi se on. Vaikutusten laajuus: mitä useampaan riskiin tai useamman henkilön turvallisuuteen toimenpide vaikuttaa, sitä parempi se on. Vaatimusten täyttyminen: mikäli toimenpiteen avulla voidaan korjata lainsäädännön, sidosryhmien tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa esiintyneet puutteet, se kannattaa toteuttaa. Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen: mikäli toimenpiteen ansiosta työn sujuvuus lisääntyy, se kannattaa toteuttaa, vaikka vaikutus työn turvallisuuteen olisikin vähäinen. Kustannustehokkuus: parhaat toimenpiteet eivät välttämättä ole kalliita. Usein hyvinkin pienillä parannuksilla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia, lähes ilmaiseksi. Riskien hyvä hallinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka johtaa jatkuvaan turvallisuustason parantamiseen. Turvallisuustason ylläpitäminen ja parantaminen vaatii jatkuvaa toiminnan seuraamista ja kehittämistä. Riskiluokat Riskin suuruus ja merkitys Riskiluokka Toimenpiteitä vaarojen torjunnassa Merkityksetön riski Riskiluokka 1 Vähäinen riski Riskiluokka 2 Kohtalainen riski Riskiluokka 3 Merkittävä riski Riskiluokka 4 Sietämätön riski Riskiluokka 5 Toimenpiteitä ei tarvita, riski on merkityksetön. Edistäviä toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. Harkitaan parempia ratkaisuja, jotka eivät aiheuta lisäkuluja. Tilannetta seurataan ja hallitaan riskiä. Riskin torjuntatoimenpiteet ovat välttämättömät. Toimenpiteet on suoritettava päätetyssä ajassa. Riskin torjuntatoimenpiteet on aloitettava heti. Töitä ei aloiteta ennen kuin riski on vähennetty. Riskitoimintaa/työtä voi jatkaa, mutta kaikilla on oltava tietoisuus riskeistä ja toiminta on lopetettava mahdollisimman pian. Riski on poistettava. Riskitoimintaa/työtä ei aloiteta. Riskitoiminta/työ on lakkautettava kunnes riski on poistettu tai vähennetty. VAAROJEN TUNNSTAMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI Työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät on selvitettävä ja tunnistettava järjestelmällisesti. Jos vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Vaarojen selvittämisessä on otettava huomioon muun muassa seuraavat asiat: tapaturman ja terveyden menettämisen vaara työn fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus työpaikan ja työympäristön rakenteet kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät koneiden ja työvälineiden turvallisuus onnettomuuksien ehkäiseminen, pelastustoiminta ja ensiapu työntekijöiden käyttämät tilat sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet työntekijöiden ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset työn rasitustekijät Tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten 5

6 Tapaturman vaarantekijät 1 a. Yritys: Päiväys: Vaarojen tunnistaminen Arvioinnin kohde: Tekijät: Seuraavat vaarantekijät on tarkistettava: Työympäristö Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa tai haittaa Ei tietoa Kommentteja ja tarkennuksia 1. Liukastuminen 2. Kompastuminen 3. Henkilön putoaminen 4. Puristuminen esineiden väliin 5. Lukittuun tilaan loukkuun jääminen 6. Sähkölaitteet ja staattinen sähkö 7. Tavarankuljetukset ja muu liikenne 8. Hapen puute 9. Veden varaan joutuminen Esineet ja aineet 10. Esineiden putoaminen 11. Esineiden kaatuminen 12. Esineiden tai aineiden sinkoutuminen 13. Liikkuvan esineen aiheuttama isku 14. Tarttuminen liikkuvaan esineeseen 15. Viilto- tai leikkautumisvaara 16. Pistovaara Henkilön toiminta 17. Suojainten ja suojusten puute 18. Turvaton toiminta ja riskinotto 19. Poikkeavat tilanteet ja häiriöt 20. Päihteiden väärinkäyttö Muut mahdolliset vaaratekijät 21. Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä 22. Puutteet ensiapujärjestelyissä YHTEENSÄ Arvioi riski Seuraa tilannetta

7 Tapaturman vaarantekjät 1 b. Toimenpidelomake Vaaratilanteen kuvaus Riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu OK Todennäköisyys Seuraukset Vähäiset Haitalliset Vakavat Epätodennäköinen Merkityksetön riski (riskiluokka 1) Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Mahdollinen Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3 Merkittävä riski (riskiluokka 4) Todennäköinen Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Merkittävä riski (riskiluokka 4) Sietämätön riski (riskiluokka 5)

8 Fysikaaliset vaaratekijät 2 a. Yritys: Päiväys: Vaarojen tunnistaminen Arvioinnin kohde: Tekijät: Seuraavat vaarantekijät on tarkistettava: Melu Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa tai haittaa Ei tietoa Kommentteja ja tarkennuksia 1. Jatkuva melu 2. Iskumelu Lämpötila ja ilmanvaihto 3. Työpaikan lämpötila (liian lämmintä/kylmää) 4. Yleisilmanvaihto ja kohdepoistot 5. Vetoisuus 6. Kylmät tai kuumat pinnat tai esineet 7. Työskentely ulkotiloissa tai kylmiössä 8. Ilman kosteus (liian korkea/matala) Valaistus 9. Yleisvalaistus 10. Kohdevalaistus työpisteissä 11. Kulkuteiden turva- ja merkkivalaistus 12. Ulkovalaistus Tärinä 13. Käsiin kohdistuva tärinä 14. Koko kehoon kohdistuva tärinä Säteilyt 15. Ionisoiva säteily 16. Ultravioletti säteily (UV) 17. Lasersäteily 18. Infrapunasäteily 19. Mikroaallot 20. Sähkömagneettiset kentät Muut mahdolliset vaaratekijät YHTEENSÄ Arvioi riski Seuraa tilannetta

9 Fysikaaliset vaaratekijät 2 b. Toimenpidelomake Vaaratilanteen kuvaus Riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu OK Todennäköisyys Seuraukset Vähäiset Haitalliset Vakavat Epätodennäköinen Merkityksetön riski (riskiluokka 1) Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Mahdollinen Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3 Merkittävä riski (riskiluokka 4) Todennäköinen Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Merkittävä riski (riskiluokka 4) Sietämätön riski (riskiluokka 5)

10 Kemialliset ja biologiset vaaratekijät 3 a. Vaarojen tunnistaminen Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: Seuraavat vaarantekijät on tarkistettava: Työssä esiintyvät altisteet Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa tai haittaa Ei tietoa Kommentteja ja tarkennuksia 1. Vaaralliset tai haitalliset kemikaalit 2. Syöpää aiheuttavat kemikaalit 1 3. Allergiaa aiheuttavat kemikaalit 2 4. Palo- ja räjähdysherkät aineet 5. Pölyt ja kuidut 6. Kaasut 7. Höyryt, huurut ja savut Kemikaalien käyttö 8. Kemikaalien pakkausmerkinnät 9. Käyttöturvallisuustiedotteet 10. Kemikaalien käyttötavat 11. Kemikaalien varastointi 12. Käytöstä poistetut kemikaalit 13. Suojainten kunto ja käyttö 14. Ensiapuvälineiden kunto ja käyttö Tulipalo- ja räjähdysvaara 15. Sähkölaitteiden kunto ja käyttö 16. Tulityöluvat ja tulitöiden tekeminen 17. Sammutusvälineet ja niiden merkinnät 18. Poistumistiet ja niiden merkinnät Biologiset vaaratekijät 1. Tartuntavaara, esim. bakteerit ja virukset 2. Sienet, esim. homeet Muut mahdolliset vaaratekijät YHTEENSÄ Arvioi riski Seuraa tilannetta 1 Vaaralausekkeet R45 ja R49; 2 Vaaralausekkeet R42 ja R43 (löytyvät kemikaalien pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista)

11 Kemialliset ja biologiset vaaratekijät 3 b. Toimenpidelomake Vaaratilanteen kuvaus Riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu OK Todennäköisyys Seuraukset Vähäiset Haitalliset Vakavat Epätodennäköinen Merkityksetön riski (riskiluokka 1) Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Mahdollinen Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3 Merkittävä riski (riskiluokka 4) Todennäköinen Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Merkittävä riski (riskiluokka 4) Sietämätön riski (riskiluokka 5)

12 Ergonomiset vaaratekijät 4 a. Yritys: Päiväys: Vaarojen tunnistaminen Arvioinnin kohde: Tekijät: Seuraavat vaarantekijät on tarkistettava: Työpiste Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa tai haittaa Ei tietoa Kommentteja ja tarkennuksia 1. Työpisteen siisteyden ja järjestyksen puute 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet 3. Portaat, tikapuut ja luiskat 4. Työskentelytason korkeus 5. Istuimet 6. Näytöt ja kojelaudat Työasento 7. Selän asento 8. Hartioiden ja käsien asento 9. Ranteen ja sormien asento 10. Pään ja niskan asento 11. Jalkojen asento Ruumiillinen kuormitus 12. Jatkuva istuminen tai seisominen 13. Työn tauotus ja työtahti 14. Jatkuvasti samana toistuvat työliikkeet 15. Raskaat nostot tai taakan kannattelu Työvälineet ja -menetelmät 16. Työkalut, koneet ja laitteet 17. Käsiteltävät kappaleet 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet Työn muunneltavuus 19. Työtilan riittävyys 20. Mahdollisuus vaihdella työasentoja Muut mahdolliset vaaratekijät YHTEENSÄ Arvioi riski Seuraa tilannetta

13 Ergonomiset vaaratekijät 4 b. Toimenpidelomake Vaaratilanteen kuvaus Riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu OK Todennäköisyys Seuraukset Vähäiset Haitalliset Vakavat Epätodennäköinen Merkityksetön riski (riskiluokka 1) Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Mahdollinen Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3 Merkittävä riski (riskiluokka 4) Todennäköinen Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Merkittävä riski (riskiluokka 4) Sietämätön riski (riskiluokka 5)

14 Henkinen kuormittuminen 5 a. Yritys: Päiväys: Vaarojen tunnistaminen Arvioinnin kohde: Tekijät: Seuraavat vaarantekijät on tarkistettava: Työn sisältö Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa tai haittaa Ei tietoa Kommentteja ja tarkennuksia 1. Toistuva tai yksipuolinen työ 2. Yksin työskentely tai yötyö 3. Jatkuva valppaana olo 4. Työn pakkotahtisuus 5. Ihmissuhdekuormitus 6. Kiire 7. Liian kovat vaatimukset tai tavoitteet 8. Etenemismahdollisuuksien puute Organisointi ja toimintatavat 9. Työnopastus ja perehdyttäminen 10. Työnjako, tehtäväkuva ja vastuut 11. Työajat, ylityöt ja työvuorot 12. Työsuhteen jatkumisen epävarmuus 13. Työnjohdon tai organisoinnin puutteet 14. Huono työilmapiiri 15. Tiedonkulun puutteet 16. Väkivallan uhka 17. Väkivaltaa työpaikalla 18. Häirintä tai epäasiallinen kohtelu 19. Sosiaalisen tuen puute 20. Vaikutusmahdollisuuksien puute Muut mahdolliset vaaratekijät YHTEENSÄ Arvioi riski Seuraa tilannetta

15 Henkinen kuormittuminen 5 b. Toimenpidelomake Vaaratilanteen kuvaus Riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu OK Todennäköisyys Seuraukset Vähäiset Haitalliset Vakavat Epätodennäköinen Merkityksetön riski (riskiluokka 1) Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Mahdollinen Vähäinen riski (riskiluokka 2) Kohtalainen riski (riskiluokka 3 Merkittävä riski (riskiluokka 4) Todennäköinen Kohtalainen riski (riskiluokka 3) Merkittävä riski (riskiluokka 4) Sietämätön riski (riskiluokka 5)

16 APRIL KOMMUNIKATION 2013 Tarkistuslista on tehty Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagetin ja valvovien työsuojeluviranomaisten yhteistyönä. Palveluksessanne! Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Käyntiosoite: Ålandsvägen 31, Mariehamn, postiosoite: PL 121, Mariehamn Y-tunnus , kotipaikkakunta Mariehamn puh (018) , faksi (018) ,

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Työsuojeluhallinto ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 57 2013 RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot