Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/ Avaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus"

Transkriptio

1 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Luukan palvelukeskus (Seniorisali), os. Nivolantie 4, Masku Aika: pe klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, KSTHKY Heli Ruohola, Huittinen Johanna Ahde-Koponen, PoSa Kirsi Lukka-Aro, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sari Furuholm, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Kaija Virjonen, Turku AMK Tiina Aalto, Turku AMK MUISTIO 4/ Avaus Projektipäällikkö Marika Halinen avasi kehittämispäivän. 2. Asiakkaan toimintakyvyn säilymistä ja paranemista tukevat työmuodot kotihoidossa ja kehittämisprosessin toteuttaminen, pt. tuntiopettaja Kaija Virjonen ja täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Aalto, Turun AMK Kaija Virjonen Turun AMK:sta alustuksesta nousi esille mm. seuraavia asioita Lähipalveluiden toimivuus on tulevaisuudessa merkittävämmässä asemassa (esim. terveyskeskus- ja palveluasumisen palvelut) Terveyskeskusten rooli keskittyy tulevassa enemmän akuuttihoitoon. Pitkäaikaispotilaat pitäisi pystyä siirtämään toisaalle pidempiaikaiseen hoitoon esim. palveluasumisen piiriin. Vanhuspalvelulaki sisältää mm. seuraavat tulevaisuudessa toimintaa ohjaavat asiat: itsemääräämisoikeus, vanhusten ja omaisten osallistaminen ja palvelun laadun parantaminen. Vanhuspalvelulaki tulee vielä tarkentumaan.

2 2(6) Kunnassa käytävä arvokeskustelu on tärkeää ja arvot on on tärkeää ajantasaistaa, jotta arvot ovat linjassa kunnan palvelutuotannon kanssa. Mitkä ovat tämän päivän arvot kunnassa? (ks. diat) Mitä arvot tarkoittavat kenenkin työntekijän työssä, toiminnassa ja asiakastyössä? (ks. diat) Arvot ovat myös kehittämistyön pohjana. Kuntien kannattaisi panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin (mm. ikääntyneille kohdistetut vapaa-aika ja vapaan sivistystoimen palvelut sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut), jotta ikääntyneet pysyisivät aktiivisina, huolehtivat itse itsestään ja pysyvät näin mahdollisimman pitkään pois kotihoidon palvelujen piiristä. (ks. diat) Painopiste kuntien kehittämistyössä pitäisi olla ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä ja tästä tulisi saada tietoisuus kuntapäättäjille. (ks. diat) Kuntien kannattaa järjestää areenat ikääntyneiden toiminnalle (esim. koulujen ja päiväkotien tilojen hyödyntäminen iltaisin ikäihmisille suunnatuille toiminnoille). Kaarinassa toimii aktiivinen kansalaistoiminnan lautakunta, joka on suositeltava bencmarking kohde liittyen edellä olevaan. Kaarinassa kansalaistoiminnalla on iso painoarvo. Hankkeen seuranta- ja arviointi on tärkeää miettiä etukäteen. Mitä seurantamittareita tulisi käyttää Kaste-hankkeissa? Raportoitavia asioita ovat mm. Mikä toiminnassa on muuttunut? Mitä uusia toimintatapoja on käynnistetty? tai mitä on juurrutettu hankkeen avulla/aikana? Toimintakykyisenä kotona aiheesta Kaija Virjosen esityksestä nousi mm. seuraavia asioita esille: Toimintakyvyn arvioinnin organisointi on tärkeää. On mietittävä tarkkaan kuka tekee mitkäkin toimintakykyä arvioivat mittaukset (esim. ravitsemustilan mittaus, liikuntakyvyn mittaus jne.), millä mittarilla saadaan luotettavaa tietoa ja mihin tuloksia käytetään? (ks. diat) Luotettavan mittarin käyttö ja tulosten hyödyntäminen johtaa tiedolla johtamiseen. Toimintakyvyn arvioinnin organisointi auttaa koulutusten suunnittelussa: Ketä koulutetaan mihinkin? Kotihoitoon kuuluvilla pitäisi olla hoito- palvelu ja kuntoutumissuunnitelma. Kotihoito tulisi henkilökohtaistaa. Kuntoutumissuunnitelman laatimiseen olisi tärkeää käyttää moniammatillista työryhmää (esim. kotihoidon työntekijä ja konsultteina fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti) Kuntoutumissuunnitelma tulisi olla rakenteissa ja siihen kirjattava mm. Miten asiakas huolehtii tai voi huolehtia itse omasta toimintakyvystään? Keskusteltiin Jyrki Jyrkämän Toimijuus-mallista. Mallissa ihminen on toimija eikä objekti. Palvelukokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa. Jos haetaan palveluiden järkevöittämistä ja tuottavuutta, tulisi kiinnittää enemmän huomiota palvelukokonaisuuden hahmottamiseen. Kehittämisprosessin toteuttamisesta: Esimiehillä on tärkeä rooli kehittämistyön markkinoinnissa. Esimiehellä on oltava positiivinen muutospuhe. Pilotointi tapahtuu oppimisen ja kokemuksen kautta. Mahdollisen valmiin toimintamallin muokkaaminen kunnan tarpeiden mukaiseksi. Aina ei tarvitse keksiä uutta. Arviointisuunnitelma on tärkeä. Kehittämistyössä on tehtävä jatkuvaa arviointia (itsearviointi, vertaisarviointi, ulkoinen arviointi). Arviointiin on hyvä ottaa mukaan eri näkökulmat mm. talouden näkökulma.

3 3(6) Arviointiin tulee sisällyttää ja suunnitella juurruttaminen, miten toimintamallien ja uusien käytäntöjen juurrutustyö jatkuu hankkeen päätyttyä? Keskustelu Huom! Kuntoutus- ja kuntoutumissuunnitelma ovat sisällöllisesti eri asiat. Akselissa on meneillään palvelutarpeen arviointimallin suunnittelu. Palvelutarpeen arvioinnin osalta pohditaan pitäisikö ensimmäisellä arviointikäynnillä jo olla mukana moniammatillinen työryhmä, vai vasta palvelutarpeen arvioinnin myöhäisemmässä vaiheessa? Palvelutarpeen arviointikäynti on tärkeää valmistella hyvin. Kotihoidossa lähihoitaja on kotihoidon toteuttaja, ja tarvittaessa konsultoidaan fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia. Fysioterapialla ja toimintaterapeutilla on oman alueensa erityisosaaminen. Lähihoitajien osaaminen on otettava organisaatiossa käyttöön. Kunnissa on oltava selkeät toimenkuvat mm. lähihoitajan toimenkuva. Eksotessa on käytössä kotihoidon piiriin siirtyvän asiakkaan kohdalla 4 viikon arviointijakso. Pohdittiin, mikähän on Eksotessa 4 vk:n arviointijakson hinta? Turun AMK:sta on myös mahdollisuus saada konsultointiapua. Täydennyskoulutuksista saa tietoa: Turun AMK:ssa on alkamassa Case Manager koulutus, josta koulutusesite on liitteenä Kehittämisosioiden koulutukset ja koulutussuunnitelmat, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Projektisihteeri Kirsi Harjula kertoi koulutusten järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista liitteenä olevan diaesityksen mukaisesti. Koulutuksissa käytettäviä asiantuntijoita voidaan kartoittaa kevyellä kilpailutuksella eli ns. markkinoiden kartoituksella eli tiedustelemalla sähköpostitse esim. 2-4 palveluntarjoajalta sopivaa asiantuntijaa tai lähettämällä tarjouspyyntö, josta tehdään hankintapäätös. Hankintaan liittyvät sähköpostit, tarjouspyynnöt ja vastaukset/tarjoukset ovat hankintaasiakirjoja, jotka arkistoidaan kehittämisosion omiin hankeasiakirjoihin arkistoitavaksi. Tarjouspyyntö on tärkeää räätälöidä tapauskohtaisesti. On tärkeää perustella hankintapäätös kirjallisesti, jos ei ole tehty virallista hankintapäätöstä. Projektipäällikön lopullinen päätös yleisestä osuudesta maksettavien koulutuksen hyväksymisestä tapahtuu kustannustietojen saamisen jälkeen Kehittämisosion koulutussuunnitelmaan kirjataan kaikki kehittämisosioiden suunnittelemat koulutukset Koulutuksista on hyvä kerätä palaute 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset PoSa PoSassa hankkeen eteenpäin viemisen haasteena asenneongelmat. PoSan arviointiryhmän toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellun mukaan. Arviointiryhmä pitäisi saada kokoontumaan säännöllisesti. PoSan seniorineuvolassa on otettu käyttöön gerontologinen kokonaisarviointi kysely. Gerontologiseen kokonaisarviointi kyselylomakkeeseen suunnitellaan palautteen saamista esim. konsultoinnin avulla

4 4(6) Huittinen Hanketyöntekijä on suorittanut Ovet-koulutuksen. Perhehoitoinfo on suunnitteilla marraskuulle. Kotikäyntejä on tehty edelleen hyvinvointikyselyiden vastausten pohjalta. Hanketyöntekijä on menossa vanhustyönneuvostoihin esittelemään hanketta. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yli 80-vuotiaille toteutettava laaja seulontakysely = Hyvinvointikysely on saatu lopulliseen muotoonsa. Hyvinvointikysely lähetetään vielä vanhusneuvostolle kommentoitavaksi. Nakkilassa on aloitettu kotikäynnit ja Luvialla aloitetaan kotikäynnit ensi viikolla. Jos 75-vuotiaalle tehdään suppeamman kyselyn tulosten perusteella kotikäynti, täytetään kotikäynnin yhteydessä myös hyvinvointikysely. Hyvinvointikyselyn täyttää aina hoitaja. Nakkilasta on tullut työntekijöiltä ja asiakkailta positiivista palautetta hyvinvointikyselyn käyttöönotosta. Keski-Satakunnan kehittämisosiosta on tulossa AMK tasoinen opinnäytetyö Parainen Arja on menossa vanhusneuvostolle esittelemään asiakaspalautekyselyä. Henkilökunnalle on järjestetty tiedotustilaisuus koskien kotihoidon henkilöstön vastuujakoja. Akseli Liikuntasopimusmallin käyttöönotto etenee. Liikuntatoimen kanssa on järjestetty yhteistyössä vertaisliikuttajakoulutus. Vertaisliikuttajakoulutukseen liittyen järjestetään työpaja, jonne hanketyöntekijä on menossa esittelemään hanketta AMK tasoisia opinnäytetöitä on suunnitteilla aiheina mm. omaisyhteistyö, omahoitajuus ja hoitotyön osaamiskartoitus. SATSHP kehittämisosio Kotiutushoitajat on haastateltu. Esh:n osastohoitajille on lähetetty kysely ikäihmisten kotiuttamisesta. Osastonhoitajien haastattelu on suunniteltu toteutettavaksi myöhemmin. Haastatteluiden jälkeen järjestetään tapaaminen osastohoitajien kanssa, joiden osastoilta eniten kotiutetaan ikäihmisiä. Hanketyöntekijät ovat osallistuneet Vanhustyön keskusliiton aluefoorumiin. Kehittämisosion tukiryhmää ollaan kokoamassa. Kuntouttavan hoitotyön toimintamallin suunnittelu etenee. Malli on näyttöön perustuva hoitotyön malli. Kuntouttavan hoitotyön toimintamallin pilotointi jonkin terveyskeskuksen vuodeosastolla on ajatuksissa Asiakasraati ja Bikva ovat edelleen suunnitelmissa. SATSHP kehittämisosio, Ikääntyvien vanhempiensa kanssa asuvat kehitysvammaiset Huittisiin, Kokemäelle ja Euraan on sovittu kuntatapaamiset. Porin kanssa neuvottelu kuntatapaamisesta on meneillään. Kehitysvammaisten tukiliitossa on marraskuussa hanke-esittely. Sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja Medbitin kanssa on tehty yhteistyötä hankkeen kohderyhmän etsintätyössä Keskustelu: Moniammatilliseen työryhmään voi kuulua myös farmaseutti.

5 5(6) Tarja Lindgren lähettää farmaseutti Aili Puiravan koulutuksesta muistion hanketyöntekijöille. Seuraava Puiravan koulutus järjestetään Huittisten kansanopistossa alkuvuonna https://www.opistopalvelut.fi/huittinen/courses.asp#pos Projektipäällikkö esitti, että jatkossa koulutuksiin osallistuvat hanketyöntekijät jakavat koulutuksen annin kehittämispäivässä. Sirpa Levy tekee Innotuutori-opintoihin kehittämistyötä liittyen ikääntyneille järjestettävään asiakasraatitoimintaan. Sirpa toivoi vinkkejä, jos joku törmää aiheeseen ikääntyneet osallisina palveluiden suunnittelussa. Raumalla on järjestetty ikäihmisistä koostuva asiakasraati Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeen aikana. Kirsi Lukka-Aro ottaa yhteyttä Eksoteen ja kartoittaa mahdollisuutta saada vierailija hankkeen kehittämispäivään esittelemään Eksoten mallia. Sirpa Levy ottaa yhteyttä Kaarinaan kansalaistoiminnan lautakuntaan ja selvittää saadaanko kehittämispäivään esittely kansalaistoimikunnan toiminnasta. SWOT-analyysia voi hyödyntää hankkeen tukiryhmätyöskentelyssä. 5. Vertaisarvioinnin toteutus hankkeessa ja loppuraportointiohjeet, projektipäällikkö Marika Halinen Projektipäällikkö Marika Halinen kertoi arvioinnin toteutuksesta Yhteisvoimin kotona hankkeessa. Hankkeessa toteutetaan kehittämisosioiden välinen vertaisarviointi. Vertaisarvioinnin toteutukseen kilpailutetaan asiantuntija. Käytännössä kaksi kehittämisosiota vertailee toinen toistaan. Asiantuntija kokoaa vertaisarvioinneista yhteenvedon, joka esitellään hankkeen kehittämispäivässä. Kehittämispäivässä ehdotetut alustavat vertaisarviointiparit: o Keski-Satakunta PoSa o Huittinen SATSHP/SATSHP kehitysvammaiset o Akseli Parainen Keskustelussa todettiin, että vertaisarviointi toteutetaan aikaisessa vaiheessa. Toteutetaanko toinen vertaisarviointi hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa? Projektipäällikkö esitteli loppuraportointiohjeen luonnoksen. Loppuraportointiohjeet ja kehittämisosion loppuraportin sisällysluettelo toimitetaan mennessä kehittämisosioihin. Kehittämisosioilta on pyydetty viestintäsuunnitelmat, kirjallinen ja taulukkomallinen viestintäsuunnitelma. Kokouksessa projektipäällikkö ilmoitti, että kehittämisosiot toimittavat vain taulukkomalliset viestintäsuunnitelmat. 6. Hankkeen aikataulutus ja muuta asiat, projektipäällikkö Marika Halinen Projektipäällikkö valmistelee hankkeesta info/tiedotuskirjettä, jolla on laaja maakunnallinen ja valtakunnallinen jakelu. Hankkeessa tehdään oppilaitosyhteistyötä. Projektipäällikölle lähetetään tieto kehittämisosioista tulossa/suunnitteilla olevista opinnäytetöistä ensi viikon aikana. Suunniteltiin kehittämisosioiden henkilökunnalle toteutettavaa osaamiskartoituskyselyn toteutusta Webropol-kyselynä. Projektipäällikkö esittelee asiaa hanketoiminnan päällikölle ennen toteutuksesta päättämistä. Osaamiskartoituskysely toteutettaisiin keskitetysti hallinnoijan toimesta.

6 6(6) Seuraavat kehittämispäivät PoSassa ja kehittämispäivä Satalinnan sairaalassa, Harjavallassa. Seuraavassa kehittämispäivässä on Activity Stones etäpalvelu- ja hyvinvointityökalu esittely. 7. Päivän päätös Projektipäällikkö päätti kehittämispäivän n. klo LIITTEET Liite 1 Kotihoidon kehittäminen -diaesitys, Kaija Virjonen, Turun AMK Liite 2 Case manager -koulutus esite, Turun AMK

7 Kotihoidon kehittäminen Kaija Virjonen Turun ammattikorkeakoulu Oy Terveys ja hyvinvointi AMK

8 Maailman menoa Kuntauudistus. Sote uudistus. Laskusuhdanne. Hyvinvointivaltion kriisi? Vanhuspalvelulaki Ikärakenteen ja huoltosuhteen kehitys. Kaija Virjonen, AMK, Turku

9 Arvot ja toimintaperiaatteet Kunnan palvelutuotannossa Sosiaali- ja terveystyössä Vanhustenhuollossa Kotihoidossa: toiminnassa asiakastyössä työyhteisön toiminnassa AMK

10 Portinvartija Portinvartija Portinvartija Säännöllistä palveluiden käyttöä edeltävät ja ehkäisevät palvelut Kotihoito Palveluasuminen Laitoshoito Asiakasvirran pääasiallinen suunta Ikääntyvät kuntalaiset Virjonen 2014, Arjessa selviytymisen apua ja toimintakykyä säilyttäviä palveluita tarvitsevat kuntalaiset Runsasta ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat asiakkaat Vaativaa sairaanhoidollista hoitoa tai muuta vaativaa hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevat asiakkaat

11 Tavoitteisen kehittämistoiminnan ohjaus, kehittämistoimintaan sitoutuminen Strateginen johto (ylimmät johtavat virkamiehet, lautakunta). Visio, kokonaisnäkemys, seuranta. (Mitä ja millä resursseilla) Toimeenpanevat esimiehet. Strategian rakentaminen, seurantajärjestelmä. (Miten) Toteutuksesta vastaavat lähiesimiehet. Toiminta, arviointi, juurruttaminen, vakiinnuttaminen. Työntekijät. Muuttunut tapa tehdä työtä. AMK, H/V

12 Toimintakykyisenä kotona Toimintakyvyn arviointi (mittaaminen) ja systemaattinen seuranta: mittareiden valinta, kuka tekee mittaukset ja kuka yhteenvedot Henkilökohtaistaminen: hoito- palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma Kotihoidon toimintamalli: työnjako ja osaamisten hyödyntäminen Palvelutarpeen arviointi Yhteistyö palvelukokonaisuudessa (arviointijaksot, intervallihoito, tk, kotiutusprosessit) AMK

13 Valtakunnallisen ja kunnallisen ohjausjärjestelmän muutos Palvelujärjestelmän muutos Asiakkaiden muuttuneet tarpeet ja odotukset. Muutoksen tarve visio tavoitetilasta tavoitteet Arviointi Prosessin arviointi Lopputuloksen arviointi eri vakiinnuttaminen näkökulmista Työyhteisön toiminta Osallistaminen virittely muutospuhe eri areenoilla muutosstrategia tukitoimet Muutostoiminta toimenpiteet jatkuva arviointi ja hienosäätö uudistava oppiminen AMK, KV,

14 Lähteet Engeström, Y., & Sannino, A Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. Educational Research Review, doi: /j.edurev Furman, B. & Ahola, T. 2012a. Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tammi. Furman, B. & Ahola, T. 2012b. Ongelmista ratkaisuihin. Lyhytterapian perusteet. Tammi. Juuti, P Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota. Johtamistaidon opisto. Juuti, P., Rannikko, H., Saarikoski, V Muutospuhe. muutoksen retoriikka johtamisen ja organisaatioiden arjen näyttämöillä. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu. Kaski, S Muutoksen johtaminen ja tunnejohtaminen. Työterveyslääkäri 23(3): Laamanen, K Johda liiketoimintaa prosessien verkkona-ideasta käytäntöön. Suomen Laatukeskus Oy. Luomala, A Muutosjohtamisen ABC. Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. HYWIN. Tutkimusja koulutuskeskus Synergos. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Mezirow, J Teoksessa: Mezirow, J (toim) Uudistava oppiminen: kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Lahti. Pulkkinen, S Onnistuneen muutosjohtamisen edellytykset. Laurea ammattikorkeakoulu. Terveyden edistäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla. Opinnäytetyö. Rusell Jones, N Muutosjohtaminen. Kirjapaino LaiNet Oy. Seeck, H Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gummerus. Helsinki. Seppänen-Järvelä, R Prosessiarviointi kehittämisprojektissa. Opas käytäntöihin. Stakes. Helsinki. Sinkkonen, S., Taskinen, H Johtamisosaamisen vaatimukset ja taso perusterveydenhuollon hoitotyön johtajilla. Hoitotiede Vol. 14, (3) Stenvall, J., Virtanen, P Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma Oy. Terävä, E., Virtanen,P Kirjassa Purmonen, P & Makkonen,R. (toim). Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. C:42. Valpola, A Organisaatiot yhteen. Muutosjohtamisen käytännön keinot. WS Bookwell Oy. Juva. Valtee, P Uhkista mahdollisuuksiksi. Organisaatiomuutosten toteuttaminen työyhteisön haasteena. Työturvallisuuskeskus. Raporttisarja 2002/1. 2. painos. Virjonen, K., Kankare, H Palveluita muistipolulle. Kirjassa Virjonen, K. (toim.) Muistin ongelmat. Toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon. PS kustannus. Juva. Kaija Virjonen, AMK

15

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä. 1(4) 27.6.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila,

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 27.1.2015 klo 14 16 Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3. Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy

Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3. Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3 Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy Päivän teemat Asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen yhteistyö palvelutarpeen arvioinnissa asiakaslähtöisyys, asiakaskeskeisyys

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Maanantai 1.6.2015 klo 14 16 Paikka Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito Paikalla Tuija

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila 1. Tarkennetut tavoitteet Hankkeessa luotavien toimintamallien avulla

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot