Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/ Avaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus"

Transkriptio

1 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Luukan palvelukeskus (Seniorisali), os. Nivolantie 4, Masku Aika: pe klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, KSTHKY Heli Ruohola, Huittinen Johanna Ahde-Koponen, PoSa Kirsi Lukka-Aro, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sari Furuholm, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Kaija Virjonen, Turku AMK Tiina Aalto, Turku AMK MUISTIO 4/ Avaus Projektipäällikkö Marika Halinen avasi kehittämispäivän. 2. Asiakkaan toimintakyvyn säilymistä ja paranemista tukevat työmuodot kotihoidossa ja kehittämisprosessin toteuttaminen, pt. tuntiopettaja Kaija Virjonen ja täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Aalto, Turun AMK Kaija Virjonen Turun AMK:sta alustuksesta nousi esille mm. seuraavia asioita Lähipalveluiden toimivuus on tulevaisuudessa merkittävämmässä asemassa (esim. terveyskeskus- ja palveluasumisen palvelut) Terveyskeskusten rooli keskittyy tulevassa enemmän akuuttihoitoon. Pitkäaikaispotilaat pitäisi pystyä siirtämään toisaalle pidempiaikaiseen hoitoon esim. palveluasumisen piiriin. Vanhuspalvelulaki sisältää mm. seuraavat tulevaisuudessa toimintaa ohjaavat asiat: itsemääräämisoikeus, vanhusten ja omaisten osallistaminen ja palvelun laadun parantaminen. Vanhuspalvelulaki tulee vielä tarkentumaan.

2 2(6) Kunnassa käytävä arvokeskustelu on tärkeää ja arvot on on tärkeää ajantasaistaa, jotta arvot ovat linjassa kunnan palvelutuotannon kanssa. Mitkä ovat tämän päivän arvot kunnassa? (ks. diat) Mitä arvot tarkoittavat kenenkin työntekijän työssä, toiminnassa ja asiakastyössä? (ks. diat) Arvot ovat myös kehittämistyön pohjana. Kuntien kannattaisi panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin (mm. ikääntyneille kohdistetut vapaa-aika ja vapaan sivistystoimen palvelut sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut), jotta ikääntyneet pysyisivät aktiivisina, huolehtivat itse itsestään ja pysyvät näin mahdollisimman pitkään pois kotihoidon palvelujen piiristä. (ks. diat) Painopiste kuntien kehittämistyössä pitäisi olla ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä ja tästä tulisi saada tietoisuus kuntapäättäjille. (ks. diat) Kuntien kannattaa järjestää areenat ikääntyneiden toiminnalle (esim. koulujen ja päiväkotien tilojen hyödyntäminen iltaisin ikäihmisille suunnatuille toiminnoille). Kaarinassa toimii aktiivinen kansalaistoiminnan lautakunta, joka on suositeltava bencmarking kohde liittyen edellä olevaan. Kaarinassa kansalaistoiminnalla on iso painoarvo. Hankkeen seuranta- ja arviointi on tärkeää miettiä etukäteen. Mitä seurantamittareita tulisi käyttää Kaste-hankkeissa? Raportoitavia asioita ovat mm. Mikä toiminnassa on muuttunut? Mitä uusia toimintatapoja on käynnistetty? tai mitä on juurrutettu hankkeen avulla/aikana? Toimintakykyisenä kotona aiheesta Kaija Virjosen esityksestä nousi mm. seuraavia asioita esille: Toimintakyvyn arvioinnin organisointi on tärkeää. On mietittävä tarkkaan kuka tekee mitkäkin toimintakykyä arvioivat mittaukset (esim. ravitsemustilan mittaus, liikuntakyvyn mittaus jne.), millä mittarilla saadaan luotettavaa tietoa ja mihin tuloksia käytetään? (ks. diat) Luotettavan mittarin käyttö ja tulosten hyödyntäminen johtaa tiedolla johtamiseen. Toimintakyvyn arvioinnin organisointi auttaa koulutusten suunnittelussa: Ketä koulutetaan mihinkin? Kotihoitoon kuuluvilla pitäisi olla hoito- palvelu ja kuntoutumissuunnitelma. Kotihoito tulisi henkilökohtaistaa. Kuntoutumissuunnitelman laatimiseen olisi tärkeää käyttää moniammatillista työryhmää (esim. kotihoidon työntekijä ja konsultteina fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti) Kuntoutumissuunnitelma tulisi olla rakenteissa ja siihen kirjattava mm. Miten asiakas huolehtii tai voi huolehtia itse omasta toimintakyvystään? Keskusteltiin Jyrki Jyrkämän Toimijuus-mallista. Mallissa ihminen on toimija eikä objekti. Palvelukokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa. Jos haetaan palveluiden järkevöittämistä ja tuottavuutta, tulisi kiinnittää enemmän huomiota palvelukokonaisuuden hahmottamiseen. Kehittämisprosessin toteuttamisesta: Esimiehillä on tärkeä rooli kehittämistyön markkinoinnissa. Esimiehellä on oltava positiivinen muutospuhe. Pilotointi tapahtuu oppimisen ja kokemuksen kautta. Mahdollisen valmiin toimintamallin muokkaaminen kunnan tarpeiden mukaiseksi. Aina ei tarvitse keksiä uutta. Arviointisuunnitelma on tärkeä. Kehittämistyössä on tehtävä jatkuvaa arviointia (itsearviointi, vertaisarviointi, ulkoinen arviointi). Arviointiin on hyvä ottaa mukaan eri näkökulmat mm. talouden näkökulma.

3 3(6) Arviointiin tulee sisällyttää ja suunnitella juurruttaminen, miten toimintamallien ja uusien käytäntöjen juurrutustyö jatkuu hankkeen päätyttyä? Keskustelu Huom! Kuntoutus- ja kuntoutumissuunnitelma ovat sisällöllisesti eri asiat. Akselissa on meneillään palvelutarpeen arviointimallin suunnittelu. Palvelutarpeen arvioinnin osalta pohditaan pitäisikö ensimmäisellä arviointikäynnillä jo olla mukana moniammatillinen työryhmä, vai vasta palvelutarpeen arvioinnin myöhäisemmässä vaiheessa? Palvelutarpeen arviointikäynti on tärkeää valmistella hyvin. Kotihoidossa lähihoitaja on kotihoidon toteuttaja, ja tarvittaessa konsultoidaan fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia. Fysioterapialla ja toimintaterapeutilla on oman alueensa erityisosaaminen. Lähihoitajien osaaminen on otettava organisaatiossa käyttöön. Kunnissa on oltava selkeät toimenkuvat mm. lähihoitajan toimenkuva. Eksotessa on käytössä kotihoidon piiriin siirtyvän asiakkaan kohdalla 4 viikon arviointijakso. Pohdittiin, mikähän on Eksotessa 4 vk:n arviointijakson hinta? Turun AMK:sta on myös mahdollisuus saada konsultointiapua. Täydennyskoulutuksista saa tietoa: Turun AMK:ssa on alkamassa Case Manager koulutus, josta koulutusesite on liitteenä Kehittämisosioiden koulutukset ja koulutussuunnitelmat, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Projektisihteeri Kirsi Harjula kertoi koulutusten järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista liitteenä olevan diaesityksen mukaisesti. Koulutuksissa käytettäviä asiantuntijoita voidaan kartoittaa kevyellä kilpailutuksella eli ns. markkinoiden kartoituksella eli tiedustelemalla sähköpostitse esim. 2-4 palveluntarjoajalta sopivaa asiantuntijaa tai lähettämällä tarjouspyyntö, josta tehdään hankintapäätös. Hankintaan liittyvät sähköpostit, tarjouspyynnöt ja vastaukset/tarjoukset ovat hankintaasiakirjoja, jotka arkistoidaan kehittämisosion omiin hankeasiakirjoihin arkistoitavaksi. Tarjouspyyntö on tärkeää räätälöidä tapauskohtaisesti. On tärkeää perustella hankintapäätös kirjallisesti, jos ei ole tehty virallista hankintapäätöstä. Projektipäällikön lopullinen päätös yleisestä osuudesta maksettavien koulutuksen hyväksymisestä tapahtuu kustannustietojen saamisen jälkeen Kehittämisosion koulutussuunnitelmaan kirjataan kaikki kehittämisosioiden suunnittelemat koulutukset Koulutuksista on hyvä kerätä palaute 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset PoSa PoSassa hankkeen eteenpäin viemisen haasteena asenneongelmat. PoSan arviointiryhmän toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellun mukaan. Arviointiryhmä pitäisi saada kokoontumaan säännöllisesti. PoSan seniorineuvolassa on otettu käyttöön gerontologinen kokonaisarviointi kysely. Gerontologiseen kokonaisarviointi kyselylomakkeeseen suunnitellaan palautteen saamista esim. konsultoinnin avulla

4 4(6) Huittinen Hanketyöntekijä on suorittanut Ovet-koulutuksen. Perhehoitoinfo on suunnitteilla marraskuulle. Kotikäyntejä on tehty edelleen hyvinvointikyselyiden vastausten pohjalta. Hanketyöntekijä on menossa vanhustyönneuvostoihin esittelemään hanketta. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yli 80-vuotiaille toteutettava laaja seulontakysely = Hyvinvointikysely on saatu lopulliseen muotoonsa. Hyvinvointikysely lähetetään vielä vanhusneuvostolle kommentoitavaksi. Nakkilassa on aloitettu kotikäynnit ja Luvialla aloitetaan kotikäynnit ensi viikolla. Jos 75-vuotiaalle tehdään suppeamman kyselyn tulosten perusteella kotikäynti, täytetään kotikäynnin yhteydessä myös hyvinvointikysely. Hyvinvointikyselyn täyttää aina hoitaja. Nakkilasta on tullut työntekijöiltä ja asiakkailta positiivista palautetta hyvinvointikyselyn käyttöönotosta. Keski-Satakunnan kehittämisosiosta on tulossa AMK tasoinen opinnäytetyö Parainen Arja on menossa vanhusneuvostolle esittelemään asiakaspalautekyselyä. Henkilökunnalle on järjestetty tiedotustilaisuus koskien kotihoidon henkilöstön vastuujakoja. Akseli Liikuntasopimusmallin käyttöönotto etenee. Liikuntatoimen kanssa on järjestetty yhteistyössä vertaisliikuttajakoulutus. Vertaisliikuttajakoulutukseen liittyen järjestetään työpaja, jonne hanketyöntekijä on menossa esittelemään hanketta AMK tasoisia opinnäytetöitä on suunnitteilla aiheina mm. omaisyhteistyö, omahoitajuus ja hoitotyön osaamiskartoitus. SATSHP kehittämisosio Kotiutushoitajat on haastateltu. Esh:n osastohoitajille on lähetetty kysely ikäihmisten kotiuttamisesta. Osastonhoitajien haastattelu on suunniteltu toteutettavaksi myöhemmin. Haastatteluiden jälkeen järjestetään tapaaminen osastohoitajien kanssa, joiden osastoilta eniten kotiutetaan ikäihmisiä. Hanketyöntekijät ovat osallistuneet Vanhustyön keskusliiton aluefoorumiin. Kehittämisosion tukiryhmää ollaan kokoamassa. Kuntouttavan hoitotyön toimintamallin suunnittelu etenee. Malli on näyttöön perustuva hoitotyön malli. Kuntouttavan hoitotyön toimintamallin pilotointi jonkin terveyskeskuksen vuodeosastolla on ajatuksissa Asiakasraati ja Bikva ovat edelleen suunnitelmissa. SATSHP kehittämisosio, Ikääntyvien vanhempiensa kanssa asuvat kehitysvammaiset Huittisiin, Kokemäelle ja Euraan on sovittu kuntatapaamiset. Porin kanssa neuvottelu kuntatapaamisesta on meneillään. Kehitysvammaisten tukiliitossa on marraskuussa hanke-esittely. Sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja Medbitin kanssa on tehty yhteistyötä hankkeen kohderyhmän etsintätyössä Keskustelu: Moniammatilliseen työryhmään voi kuulua myös farmaseutti.

5 5(6) Tarja Lindgren lähettää farmaseutti Aili Puiravan koulutuksesta muistion hanketyöntekijöille. Seuraava Puiravan koulutus järjestetään Huittisten kansanopistossa alkuvuonna https://www.opistopalvelut.fi/huittinen/courses.asp#pos Projektipäällikkö esitti, että jatkossa koulutuksiin osallistuvat hanketyöntekijät jakavat koulutuksen annin kehittämispäivässä. Sirpa Levy tekee Innotuutori-opintoihin kehittämistyötä liittyen ikääntyneille järjestettävään asiakasraatitoimintaan. Sirpa toivoi vinkkejä, jos joku törmää aiheeseen ikääntyneet osallisina palveluiden suunnittelussa. Raumalla on järjestetty ikäihmisistä koostuva asiakasraati Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeen aikana. Kirsi Lukka-Aro ottaa yhteyttä Eksoteen ja kartoittaa mahdollisuutta saada vierailija hankkeen kehittämispäivään esittelemään Eksoten mallia. Sirpa Levy ottaa yhteyttä Kaarinaan kansalaistoiminnan lautakuntaan ja selvittää saadaanko kehittämispäivään esittely kansalaistoimikunnan toiminnasta. SWOT-analyysia voi hyödyntää hankkeen tukiryhmätyöskentelyssä. 5. Vertaisarvioinnin toteutus hankkeessa ja loppuraportointiohjeet, projektipäällikkö Marika Halinen Projektipäällikkö Marika Halinen kertoi arvioinnin toteutuksesta Yhteisvoimin kotona hankkeessa. Hankkeessa toteutetaan kehittämisosioiden välinen vertaisarviointi. Vertaisarvioinnin toteutukseen kilpailutetaan asiantuntija. Käytännössä kaksi kehittämisosiota vertailee toinen toistaan. Asiantuntija kokoaa vertaisarvioinneista yhteenvedon, joka esitellään hankkeen kehittämispäivässä. Kehittämispäivässä ehdotetut alustavat vertaisarviointiparit: o Keski-Satakunta PoSa o Huittinen SATSHP/SATSHP kehitysvammaiset o Akseli Parainen Keskustelussa todettiin, että vertaisarviointi toteutetaan aikaisessa vaiheessa. Toteutetaanko toinen vertaisarviointi hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa? Projektipäällikkö esitteli loppuraportointiohjeen luonnoksen. Loppuraportointiohjeet ja kehittämisosion loppuraportin sisällysluettelo toimitetaan mennessä kehittämisosioihin. Kehittämisosioilta on pyydetty viestintäsuunnitelmat, kirjallinen ja taulukkomallinen viestintäsuunnitelma. Kokouksessa projektipäällikkö ilmoitti, että kehittämisosiot toimittavat vain taulukkomalliset viestintäsuunnitelmat. 6. Hankkeen aikataulutus ja muuta asiat, projektipäällikkö Marika Halinen Projektipäällikkö valmistelee hankkeesta info/tiedotuskirjettä, jolla on laaja maakunnallinen ja valtakunnallinen jakelu. Hankkeessa tehdään oppilaitosyhteistyötä. Projektipäällikölle lähetetään tieto kehittämisosioista tulossa/suunnitteilla olevista opinnäytetöistä ensi viikon aikana. Suunniteltiin kehittämisosioiden henkilökunnalle toteutettavaa osaamiskartoituskyselyn toteutusta Webropol-kyselynä. Projektipäällikkö esittelee asiaa hanketoiminnan päällikölle ennen toteutuksesta päättämistä. Osaamiskartoituskysely toteutettaisiin keskitetysti hallinnoijan toimesta.

6 6(6) Seuraavat kehittämispäivät PoSassa ja kehittämispäivä Satalinnan sairaalassa, Harjavallassa. Seuraavassa kehittämispäivässä on Activity Stones etäpalvelu- ja hyvinvointityökalu esittely. 7. Päivän päätös Projektipäällikkö päätti kehittämispäivän n. klo LIITTEET Liite 1 Kotihoidon kehittäminen -diaesitys, Kaija Virjonen, Turun AMK Liite 2 Case manager -koulutus esite, Turun AMK

7 Kotihoidon kehittäminen Kaija Virjonen Turun ammattikorkeakoulu Oy Terveys ja hyvinvointi AMK

8 Maailman menoa Kuntauudistus. Sote uudistus. Laskusuhdanne. Hyvinvointivaltion kriisi? Vanhuspalvelulaki Ikärakenteen ja huoltosuhteen kehitys. Kaija Virjonen, AMK, Turku

9 Arvot ja toimintaperiaatteet Kunnan palvelutuotannossa Sosiaali- ja terveystyössä Vanhustenhuollossa Kotihoidossa: toiminnassa asiakastyössä työyhteisön toiminnassa AMK

10 Portinvartija Portinvartija Portinvartija Säännöllistä palveluiden käyttöä edeltävät ja ehkäisevät palvelut Kotihoito Palveluasuminen Laitoshoito Asiakasvirran pääasiallinen suunta Ikääntyvät kuntalaiset Virjonen 2014, Arjessa selviytymisen apua ja toimintakykyä säilyttäviä palveluita tarvitsevat kuntalaiset Runsasta ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat asiakkaat Vaativaa sairaanhoidollista hoitoa tai muuta vaativaa hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevat asiakkaat

11 Tavoitteisen kehittämistoiminnan ohjaus, kehittämistoimintaan sitoutuminen Strateginen johto (ylimmät johtavat virkamiehet, lautakunta). Visio, kokonaisnäkemys, seuranta. (Mitä ja millä resursseilla) Toimeenpanevat esimiehet. Strategian rakentaminen, seurantajärjestelmä. (Miten) Toteutuksesta vastaavat lähiesimiehet. Toiminta, arviointi, juurruttaminen, vakiinnuttaminen. Työntekijät. Muuttunut tapa tehdä työtä. AMK, H/V

12 Toimintakykyisenä kotona Toimintakyvyn arviointi (mittaaminen) ja systemaattinen seuranta: mittareiden valinta, kuka tekee mittaukset ja kuka yhteenvedot Henkilökohtaistaminen: hoito- palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma Kotihoidon toimintamalli: työnjako ja osaamisten hyödyntäminen Palvelutarpeen arviointi Yhteistyö palvelukokonaisuudessa (arviointijaksot, intervallihoito, tk, kotiutusprosessit) AMK

13 Valtakunnallisen ja kunnallisen ohjausjärjestelmän muutos Palvelujärjestelmän muutos Asiakkaiden muuttuneet tarpeet ja odotukset. Muutoksen tarve visio tavoitetilasta tavoitteet Arviointi Prosessin arviointi Lopputuloksen arviointi eri vakiinnuttaminen näkökulmista Työyhteisön toiminta Osallistaminen virittely muutospuhe eri areenoilla muutosstrategia tukitoimet Muutostoiminta toimenpiteet jatkuva arviointi ja hienosäätö uudistava oppiminen AMK, KV,

14 Lähteet Engeström, Y., & Sannino, A Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. Educational Research Review, doi: /j.edurev Furman, B. & Ahola, T. 2012a. Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tammi. Furman, B. & Ahola, T. 2012b. Ongelmista ratkaisuihin. Lyhytterapian perusteet. Tammi. Juuti, P Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota. Johtamistaidon opisto. Juuti, P., Rannikko, H., Saarikoski, V Muutospuhe. muutoksen retoriikka johtamisen ja organisaatioiden arjen näyttämöillä. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu. Kaski, S Muutoksen johtaminen ja tunnejohtaminen. Työterveyslääkäri 23(3): Laamanen, K Johda liiketoimintaa prosessien verkkona-ideasta käytäntöön. Suomen Laatukeskus Oy. Luomala, A Muutosjohtamisen ABC. Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. HYWIN. Tutkimusja koulutuskeskus Synergos. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Mezirow, J Teoksessa: Mezirow, J (toim) Uudistava oppiminen: kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Lahti. Pulkkinen, S Onnistuneen muutosjohtamisen edellytykset. Laurea ammattikorkeakoulu. Terveyden edistäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla. Opinnäytetyö. Rusell Jones, N Muutosjohtaminen. Kirjapaino LaiNet Oy. Seeck, H Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gummerus. Helsinki. Seppänen-Järvelä, R Prosessiarviointi kehittämisprojektissa. Opas käytäntöihin. Stakes. Helsinki. Sinkkonen, S., Taskinen, H Johtamisosaamisen vaatimukset ja taso perusterveydenhuollon hoitotyön johtajilla. Hoitotiede Vol. 14, (3) Stenvall, J., Virtanen, P Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma Oy. Terävä, E., Virtanen,P Kirjassa Purmonen, P & Makkonen,R. (toim). Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. C:42. Valpola, A Organisaatiot yhteen. Muutosjohtamisen käytännön keinot. WS Bookwell Oy. Juva. Valtee, P Uhkista mahdollisuuksiksi. Organisaatiomuutosten toteuttaminen työyhteisön haasteena. Työturvallisuuskeskus. Raporttisarja 2002/1. 2. painos. Virjonen, K., Kankare, H Palveluita muistipolulle. Kirjassa Virjonen, K. (toim.) Muistin ongelmat. Toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon. PS kustannus. Juva. Kaija Virjonen, AMK

15

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen - seminaari Aika: 22.9.2014 klo 9.00 14.45 Paikka: Satakunnan keskussairaala, N2 auditorio OHJELMA 8.30 9.00

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(7) 16.6.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.14. Kokous aloitettiin yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 27.1.2015 klo 14 16 Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen.

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. 9.10.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: to 11.9 klo 9 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 25.6.2015 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 4/2015 Aika: 5.6. klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila 1. Tarkennetut tavoitteet Hankkeessa luotavien toimintamallien avulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014 Johtajaylilääkäri Olli Wanne Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

8.1.2015. Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla klo 12.30 alkaen.

8.1.2015. Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla klo 12.30 alkaen. 1(14) 8.1.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 5.11.2014 klo 13.00 15.04. Paikka Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Moisiokoti (Henriikkasali) Os. Moisiontie 18, 21270 Nousiainen. Aika: pe 17.4.2015 klo 9.00 14.30 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Tukiryhmän kokous. Tukiryhmä. Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Tukiryhmän kokous. Tukiryhmä. Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Tukiryhmä Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymän kehittämisosio Tukiryhmän kokous Aika: ke

Lisätiedot

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. 1(4) 23.2.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. Paikka

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 8.9.2015

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 8.9.2015 1. Tarkennetut tavoitteet n tavoitteena hankkeessa on palvelurakenteen siirtäminen laitos- ja palveluasumispainotteisuudesta kotihoitoon. Kotihoidon toimintaa kehittämällä voidaan tukea asiakkaiden toimintakykyä

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi KEHITTÄVÄ VUOROPUHELU STRATEGIA TULOSKORTIT / TA -kirja NELIKENTTÄ PP pohja (työyhteisötaso) KEHITTYMISSUUNNITELMA KEHITYSKESKUSTELU OSAAMISKARTTA

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 3/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: pe 20.3.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki,

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Pia Vähäkangas, TtT Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pietarsaaren alue Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija, GeroFuture Kohti

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 6/2014 18.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Satalinnantie 77, Harjavalta (Lääkärien neuvotteluhuone, 1.krs) Aika: pe 12.12.2014 klo 9 15.00 Paikalla

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 2/2015 13.2.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Os. Satalinnantie 77, 29200 Harjavalta (klo 8.30 10.00) Harjavallan tk, Os. Koulukatu 2, Harjavalta (klo

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Sisältö Kivelän monipuolinen palvelukeskus Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen Tarkoituksellisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011 Laatupäällikkö Jouko Alinen = Posa Vastaajat 2. Onko kunnassanne / kaupungissanne meneillään olevaa kehitysvammaisten asumiseen liittyvää uudisrakentamista?

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3. Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy

Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3. Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3 Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy Päivän teemat Asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen yhteistyö palvelutarpeen arvioinnissa asiakaslähtöisyys, asiakaskeskeisyys

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 9/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Moisiokoti (Henriikkasali), os. Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Aika: pe 27.11.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 Perusturvalautakunta 14 25.02.2015 Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 PETUR 14 Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 9.11.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, 2.krs kokoushuone, Tapalankatu 20, Kankaanpää Aika: pe 9.10.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu,

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot