Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/ Avaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus"

Transkriptio

1 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Luukan palvelukeskus (Seniorisali), os. Nivolantie 4, Masku Aika: pe klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, KSTHKY Heli Ruohola, Huittinen Johanna Ahde-Koponen, PoSa Kirsi Lukka-Aro, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sari Furuholm, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Kaija Virjonen, Turku AMK Tiina Aalto, Turku AMK MUISTIO 4/ Avaus Projektipäällikkö Marika Halinen avasi kehittämispäivän. 2. Asiakkaan toimintakyvyn säilymistä ja paranemista tukevat työmuodot kotihoidossa ja kehittämisprosessin toteuttaminen, pt. tuntiopettaja Kaija Virjonen ja täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Aalto, Turun AMK Kaija Virjonen Turun AMK:sta alustuksesta nousi esille mm. seuraavia asioita Lähipalveluiden toimivuus on tulevaisuudessa merkittävämmässä asemassa (esim. terveyskeskus- ja palveluasumisen palvelut) Terveyskeskusten rooli keskittyy tulevassa enemmän akuuttihoitoon. Pitkäaikaispotilaat pitäisi pystyä siirtämään toisaalle pidempiaikaiseen hoitoon esim. palveluasumisen piiriin. Vanhuspalvelulaki sisältää mm. seuraavat tulevaisuudessa toimintaa ohjaavat asiat: itsemääräämisoikeus, vanhusten ja omaisten osallistaminen ja palvelun laadun parantaminen. Vanhuspalvelulaki tulee vielä tarkentumaan.

2 2(6) Kunnassa käytävä arvokeskustelu on tärkeää ja arvot on on tärkeää ajantasaistaa, jotta arvot ovat linjassa kunnan palvelutuotannon kanssa. Mitkä ovat tämän päivän arvot kunnassa? (ks. diat) Mitä arvot tarkoittavat kenenkin työntekijän työssä, toiminnassa ja asiakastyössä? (ks. diat) Arvot ovat myös kehittämistyön pohjana. Kuntien kannattaisi panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin (mm. ikääntyneille kohdistetut vapaa-aika ja vapaan sivistystoimen palvelut sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut), jotta ikääntyneet pysyisivät aktiivisina, huolehtivat itse itsestään ja pysyvät näin mahdollisimman pitkään pois kotihoidon palvelujen piiristä. (ks. diat) Painopiste kuntien kehittämistyössä pitäisi olla ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä ja tästä tulisi saada tietoisuus kuntapäättäjille. (ks. diat) Kuntien kannattaa järjestää areenat ikääntyneiden toiminnalle (esim. koulujen ja päiväkotien tilojen hyödyntäminen iltaisin ikäihmisille suunnatuille toiminnoille). Kaarinassa toimii aktiivinen kansalaistoiminnan lautakunta, joka on suositeltava bencmarking kohde liittyen edellä olevaan. Kaarinassa kansalaistoiminnalla on iso painoarvo. Hankkeen seuranta- ja arviointi on tärkeää miettiä etukäteen. Mitä seurantamittareita tulisi käyttää Kaste-hankkeissa? Raportoitavia asioita ovat mm. Mikä toiminnassa on muuttunut? Mitä uusia toimintatapoja on käynnistetty? tai mitä on juurrutettu hankkeen avulla/aikana? Toimintakykyisenä kotona aiheesta Kaija Virjosen esityksestä nousi mm. seuraavia asioita esille: Toimintakyvyn arvioinnin organisointi on tärkeää. On mietittävä tarkkaan kuka tekee mitkäkin toimintakykyä arvioivat mittaukset (esim. ravitsemustilan mittaus, liikuntakyvyn mittaus jne.), millä mittarilla saadaan luotettavaa tietoa ja mihin tuloksia käytetään? (ks. diat) Luotettavan mittarin käyttö ja tulosten hyödyntäminen johtaa tiedolla johtamiseen. Toimintakyvyn arvioinnin organisointi auttaa koulutusten suunnittelussa: Ketä koulutetaan mihinkin? Kotihoitoon kuuluvilla pitäisi olla hoito- palvelu ja kuntoutumissuunnitelma. Kotihoito tulisi henkilökohtaistaa. Kuntoutumissuunnitelman laatimiseen olisi tärkeää käyttää moniammatillista työryhmää (esim. kotihoidon työntekijä ja konsultteina fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti) Kuntoutumissuunnitelma tulisi olla rakenteissa ja siihen kirjattava mm. Miten asiakas huolehtii tai voi huolehtia itse omasta toimintakyvystään? Keskusteltiin Jyrki Jyrkämän Toimijuus-mallista. Mallissa ihminen on toimija eikä objekti. Palvelukokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa. Jos haetaan palveluiden järkevöittämistä ja tuottavuutta, tulisi kiinnittää enemmän huomiota palvelukokonaisuuden hahmottamiseen. Kehittämisprosessin toteuttamisesta: Esimiehillä on tärkeä rooli kehittämistyön markkinoinnissa. Esimiehellä on oltava positiivinen muutospuhe. Pilotointi tapahtuu oppimisen ja kokemuksen kautta. Mahdollisen valmiin toimintamallin muokkaaminen kunnan tarpeiden mukaiseksi. Aina ei tarvitse keksiä uutta. Arviointisuunnitelma on tärkeä. Kehittämistyössä on tehtävä jatkuvaa arviointia (itsearviointi, vertaisarviointi, ulkoinen arviointi). Arviointiin on hyvä ottaa mukaan eri näkökulmat mm. talouden näkökulma.

3 3(6) Arviointiin tulee sisällyttää ja suunnitella juurruttaminen, miten toimintamallien ja uusien käytäntöjen juurrutustyö jatkuu hankkeen päätyttyä? Keskustelu Huom! Kuntoutus- ja kuntoutumissuunnitelma ovat sisällöllisesti eri asiat. Akselissa on meneillään palvelutarpeen arviointimallin suunnittelu. Palvelutarpeen arvioinnin osalta pohditaan pitäisikö ensimmäisellä arviointikäynnillä jo olla mukana moniammatillinen työryhmä, vai vasta palvelutarpeen arvioinnin myöhäisemmässä vaiheessa? Palvelutarpeen arviointikäynti on tärkeää valmistella hyvin. Kotihoidossa lähihoitaja on kotihoidon toteuttaja, ja tarvittaessa konsultoidaan fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia. Fysioterapialla ja toimintaterapeutilla on oman alueensa erityisosaaminen. Lähihoitajien osaaminen on otettava organisaatiossa käyttöön. Kunnissa on oltava selkeät toimenkuvat mm. lähihoitajan toimenkuva. Eksotessa on käytössä kotihoidon piiriin siirtyvän asiakkaan kohdalla 4 viikon arviointijakso. Pohdittiin, mikähän on Eksotessa 4 vk:n arviointijakson hinta? Turun AMK:sta on myös mahdollisuus saada konsultointiapua. Täydennyskoulutuksista saa tietoa: Turun AMK:ssa on alkamassa Case Manager koulutus, josta koulutusesite on liitteenä Kehittämisosioiden koulutukset ja koulutussuunnitelmat, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Projektisihteeri Kirsi Harjula kertoi koulutusten järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista liitteenä olevan diaesityksen mukaisesti. Koulutuksissa käytettäviä asiantuntijoita voidaan kartoittaa kevyellä kilpailutuksella eli ns. markkinoiden kartoituksella eli tiedustelemalla sähköpostitse esim. 2-4 palveluntarjoajalta sopivaa asiantuntijaa tai lähettämällä tarjouspyyntö, josta tehdään hankintapäätös. Hankintaan liittyvät sähköpostit, tarjouspyynnöt ja vastaukset/tarjoukset ovat hankintaasiakirjoja, jotka arkistoidaan kehittämisosion omiin hankeasiakirjoihin arkistoitavaksi. Tarjouspyyntö on tärkeää räätälöidä tapauskohtaisesti. On tärkeää perustella hankintapäätös kirjallisesti, jos ei ole tehty virallista hankintapäätöstä. Projektipäällikön lopullinen päätös yleisestä osuudesta maksettavien koulutuksen hyväksymisestä tapahtuu kustannustietojen saamisen jälkeen Kehittämisosion koulutussuunnitelmaan kirjataan kaikki kehittämisosioiden suunnittelemat koulutukset Koulutuksista on hyvä kerätä palaute 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset PoSa PoSassa hankkeen eteenpäin viemisen haasteena asenneongelmat. PoSan arviointiryhmän toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellun mukaan. Arviointiryhmä pitäisi saada kokoontumaan säännöllisesti. PoSan seniorineuvolassa on otettu käyttöön gerontologinen kokonaisarviointi kysely. Gerontologiseen kokonaisarviointi kyselylomakkeeseen suunnitellaan palautteen saamista esim. konsultoinnin avulla

4 4(6) Huittinen Hanketyöntekijä on suorittanut Ovet-koulutuksen. Perhehoitoinfo on suunnitteilla marraskuulle. Kotikäyntejä on tehty edelleen hyvinvointikyselyiden vastausten pohjalta. Hanketyöntekijä on menossa vanhustyönneuvostoihin esittelemään hanketta. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yli 80-vuotiaille toteutettava laaja seulontakysely = Hyvinvointikysely on saatu lopulliseen muotoonsa. Hyvinvointikysely lähetetään vielä vanhusneuvostolle kommentoitavaksi. Nakkilassa on aloitettu kotikäynnit ja Luvialla aloitetaan kotikäynnit ensi viikolla. Jos 75-vuotiaalle tehdään suppeamman kyselyn tulosten perusteella kotikäynti, täytetään kotikäynnin yhteydessä myös hyvinvointikysely. Hyvinvointikyselyn täyttää aina hoitaja. Nakkilasta on tullut työntekijöiltä ja asiakkailta positiivista palautetta hyvinvointikyselyn käyttöönotosta. Keski-Satakunnan kehittämisosiosta on tulossa AMK tasoinen opinnäytetyö Parainen Arja on menossa vanhusneuvostolle esittelemään asiakaspalautekyselyä. Henkilökunnalle on järjestetty tiedotustilaisuus koskien kotihoidon henkilöstön vastuujakoja. Akseli Liikuntasopimusmallin käyttöönotto etenee. Liikuntatoimen kanssa on järjestetty yhteistyössä vertaisliikuttajakoulutus. Vertaisliikuttajakoulutukseen liittyen järjestetään työpaja, jonne hanketyöntekijä on menossa esittelemään hanketta AMK tasoisia opinnäytetöitä on suunnitteilla aiheina mm. omaisyhteistyö, omahoitajuus ja hoitotyön osaamiskartoitus. SATSHP kehittämisosio Kotiutushoitajat on haastateltu. Esh:n osastohoitajille on lähetetty kysely ikäihmisten kotiuttamisesta. Osastonhoitajien haastattelu on suunniteltu toteutettavaksi myöhemmin. Haastatteluiden jälkeen järjestetään tapaaminen osastohoitajien kanssa, joiden osastoilta eniten kotiutetaan ikäihmisiä. Hanketyöntekijät ovat osallistuneet Vanhustyön keskusliiton aluefoorumiin. Kehittämisosion tukiryhmää ollaan kokoamassa. Kuntouttavan hoitotyön toimintamallin suunnittelu etenee. Malli on näyttöön perustuva hoitotyön malli. Kuntouttavan hoitotyön toimintamallin pilotointi jonkin terveyskeskuksen vuodeosastolla on ajatuksissa Asiakasraati ja Bikva ovat edelleen suunnitelmissa. SATSHP kehittämisosio, Ikääntyvien vanhempiensa kanssa asuvat kehitysvammaiset Huittisiin, Kokemäelle ja Euraan on sovittu kuntatapaamiset. Porin kanssa neuvottelu kuntatapaamisesta on meneillään. Kehitysvammaisten tukiliitossa on marraskuussa hanke-esittely. Sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja Medbitin kanssa on tehty yhteistyötä hankkeen kohderyhmän etsintätyössä Keskustelu: Moniammatilliseen työryhmään voi kuulua myös farmaseutti.

5 5(6) Tarja Lindgren lähettää farmaseutti Aili Puiravan koulutuksesta muistion hanketyöntekijöille. Seuraava Puiravan koulutus järjestetään Huittisten kansanopistossa alkuvuonna https://www.opistopalvelut.fi/huittinen/courses.asp#pos Projektipäällikkö esitti, että jatkossa koulutuksiin osallistuvat hanketyöntekijät jakavat koulutuksen annin kehittämispäivässä. Sirpa Levy tekee Innotuutori-opintoihin kehittämistyötä liittyen ikääntyneille järjestettävään asiakasraatitoimintaan. Sirpa toivoi vinkkejä, jos joku törmää aiheeseen ikääntyneet osallisina palveluiden suunnittelussa. Raumalla on järjestetty ikäihmisistä koostuva asiakasraati Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeen aikana. Kirsi Lukka-Aro ottaa yhteyttä Eksoteen ja kartoittaa mahdollisuutta saada vierailija hankkeen kehittämispäivään esittelemään Eksoten mallia. Sirpa Levy ottaa yhteyttä Kaarinaan kansalaistoiminnan lautakuntaan ja selvittää saadaanko kehittämispäivään esittely kansalaistoimikunnan toiminnasta. SWOT-analyysia voi hyödyntää hankkeen tukiryhmätyöskentelyssä. 5. Vertaisarvioinnin toteutus hankkeessa ja loppuraportointiohjeet, projektipäällikkö Marika Halinen Projektipäällikkö Marika Halinen kertoi arvioinnin toteutuksesta Yhteisvoimin kotona hankkeessa. Hankkeessa toteutetaan kehittämisosioiden välinen vertaisarviointi. Vertaisarvioinnin toteutukseen kilpailutetaan asiantuntija. Käytännössä kaksi kehittämisosiota vertailee toinen toistaan. Asiantuntija kokoaa vertaisarvioinneista yhteenvedon, joka esitellään hankkeen kehittämispäivässä. Kehittämispäivässä ehdotetut alustavat vertaisarviointiparit: o Keski-Satakunta PoSa o Huittinen SATSHP/SATSHP kehitysvammaiset o Akseli Parainen Keskustelussa todettiin, että vertaisarviointi toteutetaan aikaisessa vaiheessa. Toteutetaanko toinen vertaisarviointi hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa? Projektipäällikkö esitteli loppuraportointiohjeen luonnoksen. Loppuraportointiohjeet ja kehittämisosion loppuraportin sisällysluettelo toimitetaan mennessä kehittämisosioihin. Kehittämisosioilta on pyydetty viestintäsuunnitelmat, kirjallinen ja taulukkomallinen viestintäsuunnitelma. Kokouksessa projektipäällikkö ilmoitti, että kehittämisosiot toimittavat vain taulukkomalliset viestintäsuunnitelmat. 6. Hankkeen aikataulutus ja muuta asiat, projektipäällikkö Marika Halinen Projektipäällikkö valmistelee hankkeesta info/tiedotuskirjettä, jolla on laaja maakunnallinen ja valtakunnallinen jakelu. Hankkeessa tehdään oppilaitosyhteistyötä. Projektipäällikölle lähetetään tieto kehittämisosioista tulossa/suunnitteilla olevista opinnäytetöistä ensi viikon aikana. Suunniteltiin kehittämisosioiden henkilökunnalle toteutettavaa osaamiskartoituskyselyn toteutusta Webropol-kyselynä. Projektipäällikkö esittelee asiaa hanketoiminnan päällikölle ennen toteutuksesta päättämistä. Osaamiskartoituskysely toteutettaisiin keskitetysti hallinnoijan toimesta.

6 6(6) Seuraavat kehittämispäivät PoSassa ja kehittämispäivä Satalinnan sairaalassa, Harjavallassa. Seuraavassa kehittämispäivässä on Activity Stones etäpalvelu- ja hyvinvointityökalu esittely. 7. Päivän päätös Projektipäällikkö päätti kehittämispäivän n. klo LIITTEET Liite 1 Kotihoidon kehittäminen -diaesitys, Kaija Virjonen, Turun AMK Liite 2 Case manager -koulutus esite, Turun AMK

7 Kotihoidon kehittäminen Kaija Virjonen Turun ammattikorkeakoulu Oy Terveys ja hyvinvointi AMK

8 Maailman menoa Kuntauudistus. Sote uudistus. Laskusuhdanne. Hyvinvointivaltion kriisi? Vanhuspalvelulaki Ikärakenteen ja huoltosuhteen kehitys. Kaija Virjonen, AMK, Turku

9 Arvot ja toimintaperiaatteet Kunnan palvelutuotannossa Sosiaali- ja terveystyössä Vanhustenhuollossa Kotihoidossa: toiminnassa asiakastyössä työyhteisön toiminnassa AMK

10 Portinvartija Portinvartija Portinvartija Säännöllistä palveluiden käyttöä edeltävät ja ehkäisevät palvelut Kotihoito Palveluasuminen Laitoshoito Asiakasvirran pääasiallinen suunta Ikääntyvät kuntalaiset Virjonen 2014, Arjessa selviytymisen apua ja toimintakykyä säilyttäviä palveluita tarvitsevat kuntalaiset Runsasta ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat asiakkaat Vaativaa sairaanhoidollista hoitoa tai muuta vaativaa hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevat asiakkaat

11 Tavoitteisen kehittämistoiminnan ohjaus, kehittämistoimintaan sitoutuminen Strateginen johto (ylimmät johtavat virkamiehet, lautakunta). Visio, kokonaisnäkemys, seuranta. (Mitä ja millä resursseilla) Toimeenpanevat esimiehet. Strategian rakentaminen, seurantajärjestelmä. (Miten) Toteutuksesta vastaavat lähiesimiehet. Toiminta, arviointi, juurruttaminen, vakiinnuttaminen. Työntekijät. Muuttunut tapa tehdä työtä. AMK, H/V

12 Toimintakykyisenä kotona Toimintakyvyn arviointi (mittaaminen) ja systemaattinen seuranta: mittareiden valinta, kuka tekee mittaukset ja kuka yhteenvedot Henkilökohtaistaminen: hoito- palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma Kotihoidon toimintamalli: työnjako ja osaamisten hyödyntäminen Palvelutarpeen arviointi Yhteistyö palvelukokonaisuudessa (arviointijaksot, intervallihoito, tk, kotiutusprosessit) AMK

13 Valtakunnallisen ja kunnallisen ohjausjärjestelmän muutos Palvelujärjestelmän muutos Asiakkaiden muuttuneet tarpeet ja odotukset. Muutoksen tarve visio tavoitetilasta tavoitteet Arviointi Prosessin arviointi Lopputuloksen arviointi eri vakiinnuttaminen näkökulmista Työyhteisön toiminta Osallistaminen virittely muutospuhe eri areenoilla muutosstrategia tukitoimet Muutostoiminta toimenpiteet jatkuva arviointi ja hienosäätö uudistava oppiminen AMK, KV,

14 Lähteet Engeström, Y., & Sannino, A Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. Educational Research Review, doi: /j.edurev Furman, B. & Ahola, T. 2012a. Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tammi. Furman, B. & Ahola, T. 2012b. Ongelmista ratkaisuihin. Lyhytterapian perusteet. Tammi. Juuti, P Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota. Johtamistaidon opisto. Juuti, P., Rannikko, H., Saarikoski, V Muutospuhe. muutoksen retoriikka johtamisen ja organisaatioiden arjen näyttämöillä. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu. Kaski, S Muutoksen johtaminen ja tunnejohtaminen. Työterveyslääkäri 23(3): Laamanen, K Johda liiketoimintaa prosessien verkkona-ideasta käytäntöön. Suomen Laatukeskus Oy. Luomala, A Muutosjohtamisen ABC. Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. HYWIN. Tutkimusja koulutuskeskus Synergos. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Mezirow, J Teoksessa: Mezirow, J (toim) Uudistava oppiminen: kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Lahti. Pulkkinen, S Onnistuneen muutosjohtamisen edellytykset. Laurea ammattikorkeakoulu. Terveyden edistäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla. Opinnäytetyö. Rusell Jones, N Muutosjohtaminen. Kirjapaino LaiNet Oy. Seeck, H Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gummerus. Helsinki. Seppänen-Järvelä, R Prosessiarviointi kehittämisprojektissa. Opas käytäntöihin. Stakes. Helsinki. Sinkkonen, S., Taskinen, H Johtamisosaamisen vaatimukset ja taso perusterveydenhuollon hoitotyön johtajilla. Hoitotiede Vol. 14, (3) Stenvall, J., Virtanen, P Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma Oy. Terävä, E., Virtanen,P Kirjassa Purmonen, P & Makkonen,R. (toim). Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. C:42. Valpola, A Organisaatiot yhteen. Muutosjohtamisen käytännön keinot. WS Bookwell Oy. Juva. Valtee, P Uhkista mahdollisuuksiksi. Organisaatiomuutosten toteuttaminen työyhteisön haasteena. Työturvallisuuskeskus. Raporttisarja 2002/1. 2. painos. Virjonen, K., Kankare, H Palveluita muistipolulle. Kirjassa Virjonen, K. (toim.) Muistin ongelmat. Toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon. PS kustannus. Juva. Kaija Virjonen, AMK

15

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(7) 16.6.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.14. Kokous aloitettiin yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus. Os. Tapalankatu 20, Kankaanpää. Aika: pe 20.5.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Pia Vähäkangas, TtT Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pietarsaaren alue Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija, GeroFuture Kohti

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 6/2014 18.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Satalinnantie 77, Harjavalta (Lääkärien neuvotteluhuone, 1.krs) Aika: pe 12.12.2014 klo 9 15.00 Paikalla

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 3/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: pe 20.3.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki,

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. 1(4) 23.2.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. Paikka

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun (ILKKA) http://www.ilmastotyokalut.fi/ ILKKA -hankkeessa edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Kukoistava kotihoito Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Hakukonsortio Jyväskylän kaupunki, hallinnoija Hankasalmen kunta Joutsan kunta Jämsän kaupunki Keuruun kaupunki Kinnulan kunta

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan kehittäjäseminaari Hyvä-aluefoorum Turku 10.12.2009 Marika Lähde, Prizztech Oy Hyke-hankkeen tausta ja lähtökohta Strateginen

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot