Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Eliisa Mannila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila"

Transkriptio

1 Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Eliisa Mannila

2 1. Tarkennetut tavoitteet Hankkeessa luotavien toimintamallien avulla keskitytään ikäihmisten kotona asumisen varhaiseen puuttumiseen, palvelujen laadun parantamisen kautta. Tässä palvelujen laadun parantaminen tarkoittaa kotona asumista tukevien palvelujen lisäämistä, ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamista, asuinympäristön epäkohtiin puuttumista, palvelurakenteen parantamista ja kotihoidon henkilöstön kouluttamista. Hankkeen avulla kehitetään paikallisia tarpeita Keski-Satakunnan voimavaroista ammentaen. Tavoitteena on moniosaamiseen perustuva palvelukokonaisuus, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon perusja erityisosaajien yhteistyö saadaan hyödynnettyä asiakkaiden parhaaksi. Arviointimallit tulevat olemaan samankaltaiset koko kuntayhtymän alueella 1, mikä mahdollistaa vertailutiedon. Vertailutiedon ja tunnusluvut kerää, koostaa ja tiedottaa eteenpäin projektityöntekijä. Malleja kehitetään moniammatillisessa työryhmässä 2 vuorovaikutuksessa asiakkaiden, henkilökunnan ja vanhusneuvoston jäsenten kanssa koko hankkeen ajan. 1 Kuntayhtymän alue käsittää Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen kaikki toimipisteet, sekä kuntayhtymän jäsenkunnat: Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Luvia ja Nakkila 2 moniammatillinen työryhmä koostuu Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä fysioterapeutista, muistihoitajasta, terveydenhoitajasta, kotisairaanhoitajasta, vuodeosaston sairaanhoitajasta, geriatrisesta sairaanhoitajasta, potilastietojärjestelmävastaavasta, kuntoutusohjaajasta, kotipalvelun esimiehestä, ravitsemusterapeutista, geriatrista ja hoitotyön esimiehestä. Eläkkeelle lähiaikoina siirtyneiden ohjaus- ja informaatiokokonaisuus Tavoitteena on informaation antaminen ja asiakkaan motivaation herättäminen oman fyysisen kuntonsa, sekä sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvointinsa yläpitämisestä. Asiakasta tuupataan hyvään palvelujärjestelmän toimesta. Infotilaisuus koostuu kolmesta eri osa-alueesta; Fyysisen hyvinvoinnin osa-alueen esittelystä vastaavat kunnan liikuntatoimen edustaja, kunnan tai kuntayhtymän fysioterapeutti sekä ravitsemusterapeutti. Osa-alueessa painopiste on kunnan ja kuntayhtymän tarjoamissa terveys-, liikunta-, fysioterapia-, apuväline- ja kuntoutusohjaajan palveluissa. Sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueen esittelystä vastaa kunnan kulttuuritoimen edustaja. Vuorojärjestelmää toteuttaen kutsutaan tilaisuuteen kunnassa toimivia järjestöjen edustajia puhumaan omasta järjestötoiminnastaan. Tilaisuuteen kutsutaan enintään kaksi järjestöä kerralla. Psyykkisen hyvinvointi nivotaan yhteen sosiaalisen hyvinvoinnin kanssa, mutta kuntayhtymän psykiatriset palvelut esitellään infotilaisuudessa. 2

3 Edustaja infotilaisuuteen valitaan esim. esiintymistaitojen, vahvan osaamisen ja/tai mielenkiinnon mukaan. Valinnat tilaisuuksiin tekevät kuntien vanhustyön esimiehet yhdessä kuntayhtymän esimiehien kanssa. Tilaisuuden kokonaisuudesta vastaa ikäihmisten avopalveluista vastaava työntekijä. Seulontakysely ja toimintamalli 75-vuotiaiden asiakkaiden palvelutarpeen kartoittamiseksi Kyselyssä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kartoitetaan kokonaisvaltaisesti. Seulontakyselyn kysymykset ovat asiantuntijoiden (terveydenhoitaja, kotisairaanhoitaja, psykiatri, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti) tarkistamia. Kysymykset käydään keskustellen läpi vielä moniammatillisessa työryhmässä sekä vanhusneuvostossa. Seulontakysely muotoutuu koko hankkeen aikana tarpeiden mukaan. Projektityöntekijän vastuulla on lomakkeen ulkoasun muodostuminen. Seulontakysely lähetetään kuntien toimesta kaikille kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville. Kysely puretaan hankkeen aikana projektityöntekijän toimesta. Seulontakyselyssä ilmeneviin riskeihin tullaan puuttumaan. Eli ne asiakkaat, joilla ilmenee riski kotona selviytymisessä, puututaan kirjoittamalla resepti. Kaikki asiakkaat huomioidaan kirjeellä, vaikka mitään riskiä kotona asumisessa ei olisikaan. Toimintatapa täydentyy tulevassa Moniammatillisen arvioinnin tuloksena asiakkaalle kirjoitetaan kotona asumista tukeva resepti, jonka vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti -tavoitteessa. Seudullinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja palvelutarpeen arviointimalli Malli toteutetaan alueen kunnissa kaikille kotona asuville 80-vuotiaille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä. Käytännössä sosiaalipuolen vanhustyön asiantuntija (esim. palveluohjaaja, sairaanhoitaja, avopalveluohjaaja) sekä terveydenhuollon hoitaja (lähihoitaja, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja) suorittaa kotikäynnin moniammatillisessa työryhmässä luodulla toimintamallilla. Toimintamalli sisältää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kartoittamisen kyselykaavakkeen muodossa. Lisäksi käytetään olemassa olevia mittareita kuten RAVA, MMSE ja yli 65-vuotiaiden alkoholimittari. Ennen kotikäyntiä asiakasta kehotetaan menemään verikokeille, verikoepaketin sisällön määrittelee geriatri. Verikoetulokset käydään läpi asiakkaan kanssa kotikäynnillä. Myös 80-vuotiaille annetaan tarvittaessa resepti, toimintatapa täydentyy seuraavassa tavoitteessa. 3

4 Moniammatillisen arvioinnin tuloksena asiakkaalle kirjoitetaan kotona asumista tukeva resepti, jonka vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti Tavoitteena on varhainen puuttuminen, kun vielä voidaan tehdä kotona asumisen tukemiseksi erilaisia toimenpiteitä. Näin myös asiakas tulee tietoiseksi siitä, miten hän voi edistää terveyttään ja kotona asumistaan. Kotikäynnillä ja/tai seulontakyselyssä ilmeneviin riskeihin tullaan puuttumaan. Toisin sanoen, ne asiakkaat, joilla ilmenee riski kotona selviytymisessä, kirjoitetaan resepti. Kotisairaanhoitaja (se terveydenhuollon henkilö, joka on kuntayhtymän puolelta valittu tekemään ko. kunnassa kotikäynnit) on vastuussa reseptin kulkeutumisesta asiakkaalle. Kyseinen henkilö on myös vastuussa reseptin sisällön selvittämisestä sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta. Riskiin puuttuminen; resepti voi koskea esim. liikuntaa tai ravitsemusta. Kyseessä oleva asiakkaan riski kirjataan myös seurantalomakkeelle projektin tunnuslukuja varten, tunnusluvuista projektityöntekijä koostaa päättäjille faktatietoa siitä kuinka paljon asiakas olisi tullut yhteiskunnalle maksamaan, ellei kyseistä riskiä olisi huomattu. Toimintamalli käsittää myös palautteen antamisen joka tapauksessa; jos asiakkaalla ei ole riskiä kotona asumiselle, palveluohjaaja (kunnan vanhuspuolen työntekijä) lähettää kotona asumista kannustavan ja omaa hyvinvointia tukevan kirjeen asiakkaalle. Hankitaan konsultaatiota varten tarvittavat etäyhteyslaitteet ja koulutetaan henkilökunta niiden käyttöön Geriatrian poliklinikan potilaskeskeistä hoitoprosessia on jo aiemmin kehitetty niin, että ongelmien ilmetessä geriatrin konsultaatiotuki saadaan reaaliaikaisesti. Näin on vältetty ongelmien eskaloituminen ja turhia hoitojaksoja sairaalassa. Toimintamalli on toimiva Harjavallan, Nakkilan ja Kokemäen alueella. Projektin aikana toimintamalli juurrutetaan myös Luvialle ja Eurajoelle. Toimintamallin kehittymisen pääosassa on geriatrian poliklinikan sairaanhoitaja. Projektin aikana otetaan käyttöön näkö- ja kuuloyhteyden mahdollistavat etälaitteet kotisairaan- ja kotisairaalahoidossa, etälaitteet otetaan käyttöön pilottina Eurajoella. Näin vahvistetaan potilaan vastuuta omasta hoidostaan, ja mahdollistetaan potilaan mahdollisuus interaktiiviseen hoitoprosessiin suorassa keskusteluyhteydessä lääkärin kanssa. Osakokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Trinitas Lääkäripalvelut Oy:n kanssa. Varhaisen puuttumisen malli on geriatrisen poliklinikan hoitovastuulla kuuluvissa potilasryhmissä. Tarvehankinnaisuuden lisääntyminen potilastapaamisissa ja geriatrisen konsultaation tuottaminen reaaliaikaisesti ongelman edessä. 4

5 Osallistetaan asiakkaita kotiin tarjottavien palvelujen kehittämisessä yhteistyössä sosiaalialan kehittämiskeskuksen kanssa Pikassos Oy:n kanssa tullaan keskustelemaan syksyn aikana, miten Pikassos osallistuu kehittämiseen. Mallin kokeilun yhteydessä henkilöstö kunnissa ja kuntayhtymässä koulutetaan mallin käyttöönottoon sekä ennakoivaan ja kuntouttavaan työhön Asiakkaan ensikontaktista alkaen käynnistyy hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva palveluketju. Mallin kokeilun yhteydessä henkilöstö kunnissa ja kuntayhtymässä koulutetaan mallin käyttöönottoon. Projektityöntekijä vastaa mallin käyttöönoton koulutuksesta ja vastaa koko projektin aikana kysymyksiin jotka nousevat esille sekä muutosten tiedottamisesta kuntayhtymän jäsenkuntiin. Ennakoivan ja kuntouttavan työn koulutukset toteutetaan sairaanhoitopiirin järjestämänä kokonaisuutena koko hankeen alueen kotihoidon henkilöstölle. Asenteellinen koulutus on tärkeä osa koulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on ei kuulu minulle asenteen poiskitkeminen. Asennekoulutus toteutetaan kannustavana ja itseluottamusta kohottavana koulutuksena sairaanhoitopiirin järjestämänä. 2. Toimenpiteiden tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset Keski-Satakunnassa on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen ikäihmisten kotona selviytymisen moniammatillinen arviointimalli sekä ennakoiva ja oikea-aikainen palveluketju; yhtenäinen seulontakysely ja kotikäyntikäytäntö, jossa asiakkaan riskit kartoitetaan ja kirjataan. Kunnilla on myös samalla perusajatuksella luotu informaatiokokonaisuus juuri eläkkeelle jääneille. Henkilökunnalla on ikääntyvien toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiosaamista, jota tehdään yhteistyössä verkostomaisella ja aktiivisella työotteella. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon henkilökunta toimeenpanee kokonaisvaltaista kuntoutumissuunnitelmaa ikäihmisen kotona. Vuode- ja intervalliosastolla voidaan käyttää toimintamallia kotiutustilanteissa. Seulontakyselyn pohjalta tehtävä kotikäynti voi olla toimenpide, jonka jokainen osastolla työskentelevä hoitaja pystyy organisoimaan tehtäväksi. Reaaliaikainen audiovisuaalinen konsultaatio ikäihmisen kotona tulee mahdolliseksi. Myös henkilöstöllä on käytössään konsultaatiomalli, jossa hyödynnetään mobiililaitteita. 5

6 3. Toimenpiteet ja niiden toteutusaikataulu Syksy 2014 Seulontakyselyt lähetetään 75 -vuotiaiden koteihin, ensimmäiset infotilaisuudet pidetään kunnissa, 80- vuotiaiden kotikäynnit aloitetaan. Loppuvuodesta riskiasiakkaille annettavat reseptit luodaan ja toimitetaan asiakkaille Edellä mainitut toimenpiteet jatkuvat, reseptit jaetaan asiakkaille nopeassa aikataulussa. Tarvittaessa tehdään muutoksia lomakkeisiin ja käytäntöihin, myös vertailutieto mahdollistuu. Etäkonsultaatiot laajenevat Luvialle ja Eurajoelle. Projektityöntekijä keskittyy vertailutiedon keräämiseen, potilastapausten kirjaamiseen ja kustannustehokkuuden laskemiseen sekä henkilökunnan kouluttamiseen. Kevät 2016 Edellä mainitut toimenpiteet jatkuvat. Tarvittaessa tehdään muutoksia lomakkeisiin ja käytäntöihin, myös vertailutieto mahdollistuu. Projektityöntekijä keskittyy vertailutiedon keräämiseen, potilastapausten kirjaamiseen ja kustannustehokkuuden laskemiseen. Projektin alasajo aloitetaan pikku hiljaa. Syksy 2016 Projektin alasajo. Loppuraportin teko 4. Yhteistyö eri toimijoiden kesken Asiakkaat ovat pääosassa toimintamallia luodessa. Asiakkaiden mielipiteitä kysellään ja mallia kehitetään tarpeiden mukaan. Asiantuntijat o Asiantuntijat (mm. geriatrinen sairaanhoitaja tai fysioterapeutti) tekee yksilöinä töitä hankkeelle, esim. seulontakyselyn tai reseptien parissa o Moniammatillinen työryhmä pohtii hankkeen toimintamalleja yhdessä o Tukiryhmä ohjaa ja opastaa projektityöntekijää miten asioita viedään eteenpäin Vanhusneuvostot ovat antamassa suuntaviivoja tämän hetken ikäihmisten haasteista, kommentoimassa luotavia malleja, lomakkeita sekä toimintatapoja käsitellä asioita ja tilanteita hankkeen aikana. Pääasiallinen yhteistyö järjestöjen kanssa toteutetaan juuri eläkkeelle jääneiden informaatiotilaisuuksissa. Järjestöt esittelevät omaa toimintaansa motivoiden samalla juuri eläkkeelle jääneitä järjestötoiminnan pariin. Pikassos Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö asiakkaiden osallisuuteen liittyen kotiin annettavien palveluiden antamisesta. 6

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Koivupihan hoivakodista 3 2. Kuntoutumiskodin toimintamalli vuokaaviona 3 3. Vuokaaviossa esitetyt toimijat 4 4. Vuokaaviossa

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot