KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 1(10) KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET TAVOITTEET VASTUU JÄRJESTELMÄSTÄ AINEELLINEN PALKITSEMINEN TULOKSELLISUUDESTA PALKITSEMINEN Tehtäväkohtainen palkka Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä Kannustuslisä Tulospalkkio Tunnustuspalkinto Aloitepalkkio HUOMIONOSOITUKSET Merkkipäivien muistaminen Kunnia- ja ansiomerkit Pitkäaikaisen palvelusuhteen huomioiminen OMAEHTOISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN TYÖSUHDE-EDUT Tuettu liikunta työkyvyn ylläpitäminen Liikuntailtapäivä Lounasetu Muut edut AINEETON PALKITSEMINEN TYÖAIKAJOUSTOT Liukuva työaika Tiivistetty työviikko Työaikapankki Vuosityöaika Uusien työaikajoustojen käyttöönotto ja kokeilu KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET 1TAVOITTEET Palkitseminen on osa kaupungin henkilöstöstrategiaa. Palkitsemisen taustalla on kaupungin palvelustrategia ja sen mukainen tasokas palvelutarjonta, ja se on osa johtamisjärjestelmää. Henkilöstön palkitseminen kuuluu myös vetovoimaisen työnantajaimagon menestystekijöihin, joilla houkutellaan työmarkkinoilta osaavaa työvoimaa. Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista, tavoitteellista ja kannustavaa. Sen tulee motivoida ja sitouttaa henkilöstöä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

2 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 2(10) Organisaatio- ja tehtävämuutosten sekä toimintojen uudelleenjärjestämisen ja tehostamisen kautta saadaan aikaan säästöjä, joilla henkilöstön palkitseminen mahdollistuu. 2VASTUU JÄRJESTELMÄSTÄ Palkitsemisen onnistuminen vaatii uutta ajattelutapaa sekä esimiehiltä että työntekijöiltä. Järjestelmän toimivuus edellyttää avoimuutta - kaikkien työyhteisön jäsenten on voitava tietää, mistä palkitaan. Esimiesten rooli ja osaaminen korostuvat palkitsemisessa ja henkilöstön motivoinnissa. Järjestelmän toimivuutta seurataan henkilöstökyselyin sekä esimiesten laatimien raporttien pohjalta. Arvioinnilla harkitaan järjestelmän toimivuutta ja sen edelleen kehittämistä. 3AINEELLINEN PALKITSEMINEN Aineellinen palkitseminen tarkoittaa palkkaa, palkinnoksi tai kannustimeksi saatuja aineellisia etuja. Ne voivat olla rahaa, tavaroita tai palveluja TULOKSELLISUUDESTA PALKITSEMINEN Tehtäväkohtainen palkka Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/ työntekijän tehtävien vaativuus. Vaativuustekijöitä ovat osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, yhteistyötaidot ja työolosuhteet. Vaativuuden arviointi suoritetaan palkkaryhmittäin, analyyttistä arviointia käyttäen. Vaativuuden arviointiryhmät suorittavat arvioinnin atk-pohjaisen Palkkahaitari-ohjelman avulla. Samassa palkkaryhmässä olevien palkkojen tulee olla tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa.

3 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 3(10) KVTES:n ja teknisten sopimuksen piirissä olevien työn vaativuuden arviointi (TVA) on toteutettu. OVTES:n puolella TVA otetaan käyttöön vuonna Tuntipalkkaisten kohdalla järjestelmää kehitetään suunnittelukaudella. TVA- prosessikuvaus, KVTES; tehtäväkuvauslomake (henkilöstöasiat) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä Henkilökohtaisen lisän perusteena ovat henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdollisesti muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot. Henkilökohtaista lisää käytetään hyvän, tavoitteet ylittävän työsuorituksen palkitsemiseen. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi suoritetaan kokonaisarviointina. Viranhaltijalle/työntekijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan henkilökohtaisen lisän maksamisen perustelut. Poikkeustapauksessa lisää voidaan maksaa rekrytointitilanteissa, joissa henkilön/henkilöstön saatavuus on turvattava. Työsuorituksen arvioinnin prosessikuvaus ja arviointilomake (henkilöstöasiat) Kannustuslisä Kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön työmotivaation lisääminen sekä tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää sekä yksilöettä ryhmäpalkitsemiseen hyvästä tuloksesta. Kaupunginhallitus on päättänyt, että kannustuslisää kokeillaan tiimien palkitsemisessa liikunta- ja nuorisotoimessa vuosina toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ylittyessä vuositasolla. Kaupunginhallitus on samalla hyväksynyt kannustuslisän käytön periaatteet kokeilun ajaksi. Kannustuslisän laajemmasta käyttöönotosta päättää kaupunginhallitus, ja sen maksamisperusteet selvitetään yhteisesti henkilöstön kanssa. KVTES:n sopimusmääräysten enimmäismääriä ei saa ylittää. Kannustuslisäkokeilu on askel tulospalkkioihin siirtymiselle Tulospalkkio Tulospalkkiot työyhteisökohtaisina tuloksellisuuden palkitsemismuotona otetaan käyttöön, sitä mukaa kun mittareita kehitetään ja hyväksytään. Tuloksellisuusmittareiden luominen ohjaa toimintaa, tuloshakuisuutta ja kustannustietoisuutta.

4 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 4(10) Tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on kertaluonteinen jälkikäteen suoritettava korvaus yksilön tai työyhteisön hyvistä työsuorituksista, venymisestä, toiminnan kehittämisestä, projektin onnistumisesta tms. toiminnasta. Yksilöpalkitseminen voi olla enintään 150 euron suuruinen raha, tavara, palvelu tai lahjakortti. Lähin esimies tekee esityksen tunnustuspalkinnon maksamisesta ja palvelualuepäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen. Päätös on perusteltava ja sen on oltava oikeudenmukainen suhteessa muuhun henkilöstöön. Palvelualueilla suositellaan palkittavaksi noin n. 6 % henkilöstöstä. Palvelualue vastaa kustannuksista. Hyvä työyhteisö -palkinto annetaan työyhteisölle, joka on innostunut työstään ja kehittää sitä jatkuvasti asiakkaiden ja kaupungin tarpeista lähtien. Työyhteisössä on hyvä henki, siellä viihdytään ja ilmapiiri on avoin sekä keskusteleva. Palkinto voidaan myöntää myös kehittämishankkeesta, jonka avulla on parannettu työyhteisön toimivuutta ja osaamista. Tunnustuspalkinto on euroa, työyhteisön laajuudesta riippuen. Hyvä työyhteisö -palkinto käytetään työyhteisön kehittämiseen. Vuoden esimies -palkinto annetaan esimiehelle, joka on onnistunut työssään, on ylittänyt tuloskorteilla asetetut tavoitteet ja jonka alaiset kokevat oikeudenmukaiseksi, kannustavaksi ja kehittämismyönteiseksi esimieheksi. Tunnustuspalkinto on 1000 euroa. Esityksiä henkilöstöosastolle Hyvä työyhteisö ja Vuoden esimies -palkinnon saajista voivat tehdä kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt. Hyvä työyhteisö ja Vuoden esimies -palkintojen saajat valitsee yhteistyötoimikunnan esityksestä neuvottelutoimikunta/henkilöstöjaosto. Molempia palkintoja myönnetään vuosittain yksi kappale ja ne rahoitetaan keskitetystä määrärahasta. Palkintojen saajat julkistetaan Aulassa tasa-arvon päivänä maaliskuussa. Henkilöstön tasavertaisen kohtelun takaamiseksi kaikilla palvelualueilla on käytössä samat palkitsemisen muodot. Palvelualueilla on käytettävissä yksilöpalkitseminen ja Hyvä työyhteisö palkinto Aloitepalkkio Aloitetoiminnan tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä paikalliseen työn ja työympäristön kehittämiseen. Peruspalkkio euroa maksetaan aloitteista, jotka johtavat toimenpiteisiin. Lisäpalkkio maksetaan rahalliseen säästöön johtavasta aloitteesta. Ryhmäaloitteen palkkio jaetaan tasan ryhmän jäsenille. Aloitepalkkio voi olla myös teatterilippuja, tavarapalkintoja. Ohjeet ja lomake (aloitetoimikunta)

5 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 5(10) 3.2. HUOMIONOSOITUKSET Merkkipäivien muistaminen Kaupungin palveluksessa olevaa henkilökuntaa muistetaan 50- ja 60-vuotispäivinä riippumatta siitä, viettääkö asianomainen merkkipäiväänsä julkisesti. Merkkipäivä huomioidaan myös, vaikka henkilö on virkavapaalla, työlomalla, vanhempainlomalla tai muulla palkattomalla vapaalla (palvelussuhde ei ole katkennut). Kaupunki huomioi myös työntekijää hänen jäädessään eläkkeelle tai vaihtaessa työpaikkaa. Merkkipäiväsääntö (toimintaohjeet) Kunnia- ja ansiomerkit Kuntaliiton ansiomerkit: Kaupunki anoo Suomen Kuntaliiton hyväksymien myöntämisperusteiden mukaan 20, 30 ja 40 kunnallisen palvelusvuoden jälkeen palveluksessa olevilleen ansiomerkin. Hopeinen 20-vuotisansiomerkki edellyttää eläkkeelle jääntiä. Palvelualueella tarkistetaan, että merkin saaja hyväksyy merkin vastaanottamiseen. Kuntaliiton kunniamerkit: Palvelualueen harkinnan mukaan kunniamerkkiä voidaan anoa kaupungin palveluksessa erityisesti ansioituneelle henkilölle merkki- tai palveluvuosista riippumatta. Valtion kunniamerkit: Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkit. Kaupunginkanslia hakee kunniamerkit vuosittain palvelualueilta tulleiden esitysten perusteella. Esityksen tulee perustua asianomaisen henkilökohtaisiin ansioihin omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Kaupunginkanslia järjestää merkkien saajille vuosittain yhteisen luovutustilaisuuden ja vastaa kustannuksista Pitkäaikaisen palvelusuhteen huomioiminen Kaupunki huomioi vakinaisia työntekijöitään pitkästä yhtäjaksoisesta Kemin kaupungin palveluksesta. Työntekijän/viranhaltijan oltua Kemin kaupungin palveluksessa yhtäjaksoisesti 15 vuotta, hänelle myönnetään anomuksesta kolmen työpäivän mittainen ylimääräinen palkallinen loma ja 25 sekä 35 vuoden palvelun jälkeen viikon (viiden työpäivän) mittainen palkallinen loma.

6 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 6(10) Huomioiminen aloitetaan portaittain seuraavasti: Järjestelmän käyttöönottovuonna loman saavat 35 palveluvuotta ko. vuonna saavuttavat, seuraavana vuonna 35 ja 25 palveluvuotta saavuttavat ja kolmantena vuonna huomioidaan 35, 25 ja 15 vuotta ko. vuonna saavuttavat työtä v v v lkm, hlö lkm, hlö lkm, hlö 15 v v v Vapaa on anottava, ja se myönnetään pidettäväksi vuoden sisällä etuuden täyttymisestä. Sijaistarpeen määrittelyssä noudatetaan normaalia sijaiskäytäntöä. Palveluvuosimuistamisen käyttöönoton voimaan tullessa kaikki kaupungin palveluksessa olevat 30 vuoden yhtäjaksoisen palvelupaalun ohittaneet palkitaan viiden (5) päivän mittaisella bonuslomalla. Bonusloma myönnetään vain pitkäaikaisen palvelussuhteen huomioimisen käyttöönottovuonna. Mikäli käyttöönottovuonna on tulossa sekä bonusloma että 35 vuoden vapaaviikko, huomioidaan vain toinen OMAEHTOISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN Kaupunki kannustaa ja tukee henkilöstönsä ammatillista kehittymistä ja kouluttautumista. Henkilön kehittäessä ammatillisesti itseään omalla kustannuksellaan voi hakea omaehtoisen koulutuksen tukea. Tukea saa hakemukseen liitettyjen kuittien perusteella kurssi/tenttimaksuihin ja matkakustannuksiin. Tuen suuruus on 50 % em. kustannuksista, enintään 300 /henkilö/vuosi. Koulutuksen tukeminen maksetaan kunkin palvelualueen omista määrärahoista. Mikäli viranhaltija/työntekijä lähtee kouluttautumaan tarkoituksenaan oman ammattitaitonsa ajantasaistaminen tai muodollisen kelpoisuuden hankkiminen uusiin vaativampiin tehtäviin, hänelle voidaan myöntää myös palkallista virkavapaata/työlomaa koulutuksen ajalta, mikäli koulutus katsotaan kaupungin palvelujen tuottamisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja sen kautta päästään oman työn menestyksellisempään hoitamiseen. Koulutukseen osallistuminen ei saa haitata palvelujen tuottamista. Palkallisia koulutuspäiviä myönnetään maksimissaan 3 työpäivää kalenterivuodessa ja enintään kolmena kalenterivuonna viiden vuoden aikana (yht. enintään 9 pv). Kaupunki ei korvaa tällaisen koulutuksen osalta muita koulutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Haettaessa koulutusta varten viikon palkatonta virkavapautta/työlomaa, palkattomat päivät ovat silloin maanantaista perjantaihin, lauantain ja sunnuntain ollessa palkallisia päiviä. Samoin jaksotyössä olevilla päivät maanantaista perjantaihin ovat palkattomia päiviä ja lauantai ja sunnuntai palkallisia vapaapäiviä. Opintovapaa-asiat; katso virkaehtosopimuksesta tai

7 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 7(10) 3.4. TYÖSUHDE-EDUT Tuettu liikunta työkyvyn ylläpitäminen Henkilöstön hyvinvointi ja fyysisestä ja henkisestä työkyvystä huolehtiminen on osa kaupungin henkilöstöstrategiaa. Eräänä toimenpiteenä tässä on henkilöstön liikuntaharrastusten tukeminen. Tuettua liikuntaa voi hyödyntää kaupungin vakituinen henkilöstö sekä vähintään kuusi kuukautta työsuhteessa olleet sijaiset ja määräaikaiset työntekijät. Rahoitus tapahtuu kunkin palvelualueen tililtä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tuettuja vaihtoehtoja voi käyttää enintään kaksi kertaa viikossa. Uimahallin käytön kaupunki maksaa kokonaan. Yksityisen kuntosalin, Kemin keila- ja tennishallin ja Tervahallin palvelujen käytössä työntekijällä on omavastuuosuus. Kuntoutusmuodoista (Kuntoremontti, Aslak, TYK) ja kuntoutuksiin osallistumisesta on kaupunginhallitus hyväksynyt ohjeet Fyysisen kunnon arvioinnista, fysioterapeutin antamasta ohjauksesta ja neuvonnasta on selvitys työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Kuntosalipalvelut (työsuojelu, henkilöstöasiat), uima- ja keilahallipalvelut (henkilöstöasiat, ei toimi), kuntoutusmuodot (työsuojelu), työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työsuojelu) Em. ohjeistukset Liikuntailtapäivä Työyhteisöillä on mahdollisuus pitää kaksi liikuntailtapäivää vuodessa. Liikuntailtapäivät voivat olla myös työyksiköiden tai palvelualueiden yhteisiä liikuntatapahtumia, joihin voi liittyä kuntoon ja terveydenhoitoon liittyviä testejä. Huomioitavaksi, että valtakunnallinen terveysliikuntapäivä on Lounasetu Kaupungin henkilökunta voi ostaa ruokalippuja Kulttuurikeskukseen, päiväkoteihin, kouluihin ja muihin laitoksiin verohallinnon päättämän verotusarvon mukaisella hinnalla rahatoimiston kassasta tai ruokailupaikoilta. Päiväkoti-, koulu- ja muuhun laitosruokailuun on ilmoittauduttava etukäteen ruoan hankintaa varten. Peruskoulun opettajilla, koulunkäyntiavustajilla ja päiväkodin hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus alennetun verotushinnan mukaiseen luontaiseturuokailuun työpaikoillaan. Koulujen muu henkilökunta ja ruokapalvelun henkilökunta ruokailevat verotushinnalla. Työpaikka-aterioiden hinnat vahvistetaan vuosittain.

8 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 8(10) Muut edut Kaupungin henkilöstöllä on erilaisia autopalveluihin liittyviä etuja esim. testi- ja katsastusmaksuissa. 4AINEETON PALKITSEMINEN Aineettomalla palkitsemisella tarkoitetaan palkitsemiskeinoja, joihin ei suoranaisesti liity materiaalisia arvoja, kuten työskentelyolosuhteet, itsenäinen, haastava ja vaihteleva työ, työsuhteen pysyvyys, esimiehen ja muun työyhteisön antama palaute TYÖAIKAJOUSTOT Työaikojen kehittäminen ja uusien työaikamallien käyttöönotto vaikuttavat koko työyhteisön toimintaan. Työyhteisön ja työaikojen kehittämisen tavoitteena on terve ja tuottava organisaatio, joka pystyy toimimaan tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudet työaikaratkaisut toimivat parhaiten silloin, kun niissä yhdistyvät sekä työnantajan että työntekijän edut. Työaikamalleissa, jotka vastaavat työntekijöiden toiveita, korostuu yksilöllisen joustavuuden mahdollisuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Työnantajan työaikaintressinä on työaikojen parempi sopeuttaminen työmäärän vaihteluihin. Toimiville uusille työaikamalleille ominaista on, että käyttöönotto suunnitellaan yhteistyössä. Yksilöllisesti vaihtelevat työajat ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpi keino osaavan ja pätevän työvoiman houkuttelemiseksi, sitouttamiseksi ja motivoimiseksi Liukuva työaika Kaupungin usealla työpaikalla on käytössä liukuva työaika (koneellinen ajantarkkailu), jolloin säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti 20 tuntia (+saldo) tai alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia (-saldo). Päivittäiseksi kiinteäksi työajaksi on määrätty KVTES:n mukaan 5 tuntia. Liukumien enimmäismääräajat ovat kello , ja Yksikön esimiehen tulee seurata liukuvan työajan käyttöä siten, että päivittäisiä liukumarajoja ja työtuntien enimmäiskertymiä ei toistuvasti ylitetä. Kehityskeskusteluissa ja tarvittaessa muulloinkin selvitetään mahdolliset liukuvan työajan päivittäisten liukumarajojen tai tuntien enimmäiskertymien ylitykset ja niiden syyt sekä tehdään suunnitelma sovittuun työaikaan paluusta. Työaikaa ei saa omaehtoisesti kerätä vapaana pidettäväksi. Liukuvan työajan saldokertymää voi vähentää pääsääntöisesti liukuman puitteissa ja enintään puolen päivän mittaisella vapaalla tai poikkeustapauksessa, esimiehen kanssa erikseen sovittaessa, päivän mittaisella vapaalla. Saldokorjauspäätös lähetetään henkilöstöosastolle, poissaoloilmoitus tehdään palkkatoimistoon.

9 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 9(10) Liukuvan työajan ohjeistus (henkilöstöasiat), työajanseuranta/korjauslomake ja poissaololomake (lomakkeet) Tiivistetty työviikko Työajat ovat monipuolistumassa. Tarvitaan uusia, joustavia, vaihtelevia, moninaisia, yksilöllistyviä ja epätavallisia työaikoja. Tiivistetyllä työviikolla tarkoitetaan säännöllistä työaikajärjestelmää, jossa kokonaistyöaika ei ole normaalia suurempi. Tiivistetty työviikko mahdollistaa siten enemmän vapaapäiviä viikossa tai jaksossa. Työaika voidaan tehdä yhden kolmen viikon jaksoissa. Järjestelmän käyttöönotosta tehdään YT-neuvottelujen jälkeen erillinen päätös ja ohjeistus. Esimerkki: Viikkotyöaika tehdään yhden viikon jaksossa, neljän työpäivän aikana (yksi työpäivä vapaata). 36,25 tunnin työajassa yksittäisen työpäivän pituudeksi tulisi 9h 4 min. Viikkotyöaika tehdään kahden viikon jaksossa, yhdeksän työpäivän aikana (yksi työpäivä vapaata) 36,25 tunnin työajassa yksittäisen työpäivän pituudeksi tulisi 8 h 4 min Työaikapankki Työaikapankilla tarkoitetaan työpaikkatasolla käyttöönotettuja ja vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti. Mikäli harkitaan työaikapankkijärjestelmän olevan toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen, tulee ennen sen käyttöönottoa sopia paikallisesti sen yksityiskohdista: Miten työaikajärjestelmään tullaan mukaan ja irtaudutaan, talletetun työajan enimmäismäärä, kirjanpito työaikapankkiin talletetusta eduista, miten säännöllisen työajan ylittäviä tunteja voi kerätä, vapaiden pitämisestä, kertymä- ja tasoitusjaksoista. Jos mukana on lainausmahdollisuus on sovittava myös lainaamisen edellytykset, lainattavan työajan enimmäismäärä ja takaisinperintä. Työaikapankkimahdollisuus on yksi tulevaisuuden haaste. Järjestelmän käyttöönotosta päätetään sen jälkeen kun keskusjärjestöjen ohjeistus on valmis.

10 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 10(10) Vuosityöaika Vuosityöaikajärjestelmällä pyritään lisäämään eri osapuolten joustavuutta. Järjestelmällä tarkoitetaan tuntimäärää, mitä palkansaajan pitää sovitun tuntijärjestelmän mukaisesti olla töissä vuoden aikana. Järjestelmässä yksittäisten työvuorolistojen työtunnit voidaan suunnitella joko yli tai ali tavoitteen. Tasoittumisjakson (vuoden) aikana yli- tai alituntien määrä ei saa ylittää 40 tuntia. Tavoitteena on, että ylitöitä tai alitusta ei synny. Vuosityöaikasopimuksia on tehty mm. esiopetukseen ja erityislastentarhanopettajille Uusien työaikajoustojen käyttöönotto ja kokeilu Työaikajoustojen kokeilu on työntekijälle vapaaehtoista. Työaikajoustojen käyttöönotosta, yksityiskohdista ja soveltamisesta käydään erilliset YT-menettelyn mukaiset neuvottelut. Työnantaja ja ammattijärjestö/työntekijä/työntekijäryhmä tekevät erillisen sopimuksen tiivistettyyn työviikkoon tai vuosityöaikaan siirtymisestä. Samanaikaisesti on sovittava käytettävästä työajanseurannasta. Sopimuksen voi purkaa molemmin puolin 1 kk:n irtisanomisajalla. Sopimuksen jäljennös on toimitettava henkilöstöosastolle. Henkilöstöosasto seuraa kokeiluja. Työaikajoustoja kokeillaan Työaikakokeilut eivät saa aiheuttaa sijaistarvetta, ja kokeilujen kriteerinä on töiden ja palveluiden järjestely/toteutus.

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Kannustaminen ja palkitseminen

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Kannustaminen ja palkitseminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Kannustaminen ja palkitseminen H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT 5. uudistettu painos Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN 978-952-238-058-6 ISBN ekirja 978-952-238-059-3

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kiisa Hulkko, Christina Sweins, Anu Hakonen ja Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry. Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh. (09) 350

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Voimassaolo... 3 3 Työnjohto-oikeus, työsuhteen alkaminen ja päättyminen... 3 4 Palkkaus... 4 5 Osa-ajan

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS 1 Tammikuu 2010 OHJEISTUS Nämä työaikapankkeja koskevat ohjeet ovat suosituksia. Työaikapankeista voidaan sopia paikallisesti myös näistä ohjeista poiketen, mutta aina noudattaen lainsäädäntöä ja teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

OHJE 15.6.2012 1(5) TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ

OHJE 15.6.2012 1(5) TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ YLITORNION KUNTA OHJE TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ 1. Työaika 15.6.2012 Työajasta on säädetty työaikalaissa (605/96). Lisäksi työaikaa koskevia määräyksiä ja ohjeita sisältyy yleiseen

Lisätiedot

SAK:n työaikapankkiohjeistus

SAK:n työaikapankkiohjeistus 1 2007 SAK:n työaikapankkiohjeistus Joulukuu 2007 Lisätietoja: Palkka- ja työaika-asiantuntija Juha Antila juha.antila@sak.fi puh. 020 774 0169, 050 575 1790 Lakimies Anu-Tuija Lehto anu-tuija.lehto@sak.fi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Tervetuloa Tampereen kaupungin tekijäksi! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Kunnan työntekijät ja viranhaltijat ovat yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien työntekijöitten ja viranhaltijoitten työsuhteen

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot