KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 1(10) KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET TAVOITTEET VASTUU JÄRJESTELMÄSTÄ AINEELLINEN PALKITSEMINEN TULOKSELLISUUDESTA PALKITSEMINEN Tehtäväkohtainen palkka Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä Kannustuslisä Tulospalkkio Tunnustuspalkinto Aloitepalkkio HUOMIONOSOITUKSET Merkkipäivien muistaminen Kunnia- ja ansiomerkit Pitkäaikaisen palvelusuhteen huomioiminen OMAEHTOISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN TYÖSUHDE-EDUT Tuettu liikunta työkyvyn ylläpitäminen Liikuntailtapäivä Lounasetu Muut edut AINEETON PALKITSEMINEN TYÖAIKAJOUSTOT Liukuva työaika Tiivistetty työviikko Työaikapankki Vuosityöaika Uusien työaikajoustojen käyttöönotto ja kokeilu KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET 1TAVOITTEET Palkitseminen on osa kaupungin henkilöstöstrategiaa. Palkitsemisen taustalla on kaupungin palvelustrategia ja sen mukainen tasokas palvelutarjonta, ja se on osa johtamisjärjestelmää. Henkilöstön palkitseminen kuuluu myös vetovoimaisen työnantajaimagon menestystekijöihin, joilla houkutellaan työmarkkinoilta osaavaa työvoimaa. Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista, tavoitteellista ja kannustavaa. Sen tulee motivoida ja sitouttaa henkilöstöä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

2 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 2(10) Organisaatio- ja tehtävämuutosten sekä toimintojen uudelleenjärjestämisen ja tehostamisen kautta saadaan aikaan säästöjä, joilla henkilöstön palkitseminen mahdollistuu. 2VASTUU JÄRJESTELMÄSTÄ Palkitsemisen onnistuminen vaatii uutta ajattelutapaa sekä esimiehiltä että työntekijöiltä. Järjestelmän toimivuus edellyttää avoimuutta - kaikkien työyhteisön jäsenten on voitava tietää, mistä palkitaan. Esimiesten rooli ja osaaminen korostuvat palkitsemisessa ja henkilöstön motivoinnissa. Järjestelmän toimivuutta seurataan henkilöstökyselyin sekä esimiesten laatimien raporttien pohjalta. Arvioinnilla harkitaan järjestelmän toimivuutta ja sen edelleen kehittämistä. 3AINEELLINEN PALKITSEMINEN Aineellinen palkitseminen tarkoittaa palkkaa, palkinnoksi tai kannustimeksi saatuja aineellisia etuja. Ne voivat olla rahaa, tavaroita tai palveluja TULOKSELLISUUDESTA PALKITSEMINEN Tehtäväkohtainen palkka Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/ työntekijän tehtävien vaativuus. Vaativuustekijöitä ovat osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, yhteistyötaidot ja työolosuhteet. Vaativuuden arviointi suoritetaan palkkaryhmittäin, analyyttistä arviointia käyttäen. Vaativuuden arviointiryhmät suorittavat arvioinnin atk-pohjaisen Palkkahaitari-ohjelman avulla. Samassa palkkaryhmässä olevien palkkojen tulee olla tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa.

3 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 3(10) KVTES:n ja teknisten sopimuksen piirissä olevien työn vaativuuden arviointi (TVA) on toteutettu. OVTES:n puolella TVA otetaan käyttöön vuonna Tuntipalkkaisten kohdalla järjestelmää kehitetään suunnittelukaudella. TVA- prosessikuvaus, KVTES; tehtäväkuvauslomake (henkilöstöasiat) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä Henkilökohtaisen lisän perusteena ovat henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdollisesti muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot. Henkilökohtaista lisää käytetään hyvän, tavoitteet ylittävän työsuorituksen palkitsemiseen. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi suoritetaan kokonaisarviointina. Viranhaltijalle/työntekijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan henkilökohtaisen lisän maksamisen perustelut. Poikkeustapauksessa lisää voidaan maksaa rekrytointitilanteissa, joissa henkilön/henkilöstön saatavuus on turvattava. Työsuorituksen arvioinnin prosessikuvaus ja arviointilomake (henkilöstöasiat) Kannustuslisä Kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön työmotivaation lisääminen sekä tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää sekä yksilöettä ryhmäpalkitsemiseen hyvästä tuloksesta. Kaupunginhallitus on päättänyt, että kannustuslisää kokeillaan tiimien palkitsemisessa liikunta- ja nuorisotoimessa vuosina toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ylittyessä vuositasolla. Kaupunginhallitus on samalla hyväksynyt kannustuslisän käytön periaatteet kokeilun ajaksi. Kannustuslisän laajemmasta käyttöönotosta päättää kaupunginhallitus, ja sen maksamisperusteet selvitetään yhteisesti henkilöstön kanssa. KVTES:n sopimusmääräysten enimmäismääriä ei saa ylittää. Kannustuslisäkokeilu on askel tulospalkkioihin siirtymiselle Tulospalkkio Tulospalkkiot työyhteisökohtaisina tuloksellisuuden palkitsemismuotona otetaan käyttöön, sitä mukaa kun mittareita kehitetään ja hyväksytään. Tuloksellisuusmittareiden luominen ohjaa toimintaa, tuloshakuisuutta ja kustannustietoisuutta.

4 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 4(10) Tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on kertaluonteinen jälkikäteen suoritettava korvaus yksilön tai työyhteisön hyvistä työsuorituksista, venymisestä, toiminnan kehittämisestä, projektin onnistumisesta tms. toiminnasta. Yksilöpalkitseminen voi olla enintään 150 euron suuruinen raha, tavara, palvelu tai lahjakortti. Lähin esimies tekee esityksen tunnustuspalkinnon maksamisesta ja palvelualuepäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen. Päätös on perusteltava ja sen on oltava oikeudenmukainen suhteessa muuhun henkilöstöön. Palvelualueilla suositellaan palkittavaksi noin n. 6 % henkilöstöstä. Palvelualue vastaa kustannuksista. Hyvä työyhteisö -palkinto annetaan työyhteisölle, joka on innostunut työstään ja kehittää sitä jatkuvasti asiakkaiden ja kaupungin tarpeista lähtien. Työyhteisössä on hyvä henki, siellä viihdytään ja ilmapiiri on avoin sekä keskusteleva. Palkinto voidaan myöntää myös kehittämishankkeesta, jonka avulla on parannettu työyhteisön toimivuutta ja osaamista. Tunnustuspalkinto on euroa, työyhteisön laajuudesta riippuen. Hyvä työyhteisö -palkinto käytetään työyhteisön kehittämiseen. Vuoden esimies -palkinto annetaan esimiehelle, joka on onnistunut työssään, on ylittänyt tuloskorteilla asetetut tavoitteet ja jonka alaiset kokevat oikeudenmukaiseksi, kannustavaksi ja kehittämismyönteiseksi esimieheksi. Tunnustuspalkinto on 1000 euroa. Esityksiä henkilöstöosastolle Hyvä työyhteisö ja Vuoden esimies -palkinnon saajista voivat tehdä kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt. Hyvä työyhteisö ja Vuoden esimies -palkintojen saajat valitsee yhteistyötoimikunnan esityksestä neuvottelutoimikunta/henkilöstöjaosto. Molempia palkintoja myönnetään vuosittain yksi kappale ja ne rahoitetaan keskitetystä määrärahasta. Palkintojen saajat julkistetaan Aulassa tasa-arvon päivänä maaliskuussa. Henkilöstön tasavertaisen kohtelun takaamiseksi kaikilla palvelualueilla on käytössä samat palkitsemisen muodot. Palvelualueilla on käytettävissä yksilöpalkitseminen ja Hyvä työyhteisö palkinto Aloitepalkkio Aloitetoiminnan tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä paikalliseen työn ja työympäristön kehittämiseen. Peruspalkkio euroa maksetaan aloitteista, jotka johtavat toimenpiteisiin. Lisäpalkkio maksetaan rahalliseen säästöön johtavasta aloitteesta. Ryhmäaloitteen palkkio jaetaan tasan ryhmän jäsenille. Aloitepalkkio voi olla myös teatterilippuja, tavarapalkintoja. Ohjeet ja lomake (aloitetoimikunta)

5 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 5(10) 3.2. HUOMIONOSOITUKSET Merkkipäivien muistaminen Kaupungin palveluksessa olevaa henkilökuntaa muistetaan 50- ja 60-vuotispäivinä riippumatta siitä, viettääkö asianomainen merkkipäiväänsä julkisesti. Merkkipäivä huomioidaan myös, vaikka henkilö on virkavapaalla, työlomalla, vanhempainlomalla tai muulla palkattomalla vapaalla (palvelussuhde ei ole katkennut). Kaupunki huomioi myös työntekijää hänen jäädessään eläkkeelle tai vaihtaessa työpaikkaa. Merkkipäiväsääntö (toimintaohjeet) Kunnia- ja ansiomerkit Kuntaliiton ansiomerkit: Kaupunki anoo Suomen Kuntaliiton hyväksymien myöntämisperusteiden mukaan 20, 30 ja 40 kunnallisen palvelusvuoden jälkeen palveluksessa olevilleen ansiomerkin. Hopeinen 20-vuotisansiomerkki edellyttää eläkkeelle jääntiä. Palvelualueella tarkistetaan, että merkin saaja hyväksyy merkin vastaanottamiseen. Kuntaliiton kunniamerkit: Palvelualueen harkinnan mukaan kunniamerkkiä voidaan anoa kaupungin palveluksessa erityisesti ansioituneelle henkilölle merkki- tai palveluvuosista riippumatta. Valtion kunniamerkit: Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkit. Kaupunginkanslia hakee kunniamerkit vuosittain palvelualueilta tulleiden esitysten perusteella. Esityksen tulee perustua asianomaisen henkilökohtaisiin ansioihin omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Kaupunginkanslia järjestää merkkien saajille vuosittain yhteisen luovutustilaisuuden ja vastaa kustannuksista Pitkäaikaisen palvelusuhteen huomioiminen Kaupunki huomioi vakinaisia työntekijöitään pitkästä yhtäjaksoisesta Kemin kaupungin palveluksesta. Työntekijän/viranhaltijan oltua Kemin kaupungin palveluksessa yhtäjaksoisesti 15 vuotta, hänelle myönnetään anomuksesta kolmen työpäivän mittainen ylimääräinen palkallinen loma ja 25 sekä 35 vuoden palvelun jälkeen viikon (viiden työpäivän) mittainen palkallinen loma.

6 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 6(10) Huomioiminen aloitetaan portaittain seuraavasti: Järjestelmän käyttöönottovuonna loman saavat 35 palveluvuotta ko. vuonna saavuttavat, seuraavana vuonna 35 ja 25 palveluvuotta saavuttavat ja kolmantena vuonna huomioidaan 35, 25 ja 15 vuotta ko. vuonna saavuttavat työtä v v v lkm, hlö lkm, hlö lkm, hlö 15 v v v Vapaa on anottava, ja se myönnetään pidettäväksi vuoden sisällä etuuden täyttymisestä. Sijaistarpeen määrittelyssä noudatetaan normaalia sijaiskäytäntöä. Palveluvuosimuistamisen käyttöönoton voimaan tullessa kaikki kaupungin palveluksessa olevat 30 vuoden yhtäjaksoisen palvelupaalun ohittaneet palkitaan viiden (5) päivän mittaisella bonuslomalla. Bonusloma myönnetään vain pitkäaikaisen palvelussuhteen huomioimisen käyttöönottovuonna. Mikäli käyttöönottovuonna on tulossa sekä bonusloma että 35 vuoden vapaaviikko, huomioidaan vain toinen OMAEHTOISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN Kaupunki kannustaa ja tukee henkilöstönsä ammatillista kehittymistä ja kouluttautumista. Henkilön kehittäessä ammatillisesti itseään omalla kustannuksellaan voi hakea omaehtoisen koulutuksen tukea. Tukea saa hakemukseen liitettyjen kuittien perusteella kurssi/tenttimaksuihin ja matkakustannuksiin. Tuen suuruus on 50 % em. kustannuksista, enintään 300 /henkilö/vuosi. Koulutuksen tukeminen maksetaan kunkin palvelualueen omista määrärahoista. Mikäli viranhaltija/työntekijä lähtee kouluttautumaan tarkoituksenaan oman ammattitaitonsa ajantasaistaminen tai muodollisen kelpoisuuden hankkiminen uusiin vaativampiin tehtäviin, hänelle voidaan myöntää myös palkallista virkavapaata/työlomaa koulutuksen ajalta, mikäli koulutus katsotaan kaupungin palvelujen tuottamisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja sen kautta päästään oman työn menestyksellisempään hoitamiseen. Koulutukseen osallistuminen ei saa haitata palvelujen tuottamista. Palkallisia koulutuspäiviä myönnetään maksimissaan 3 työpäivää kalenterivuodessa ja enintään kolmena kalenterivuonna viiden vuoden aikana (yht. enintään 9 pv). Kaupunki ei korvaa tällaisen koulutuksen osalta muita koulutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Haettaessa koulutusta varten viikon palkatonta virkavapautta/työlomaa, palkattomat päivät ovat silloin maanantaista perjantaihin, lauantain ja sunnuntain ollessa palkallisia päiviä. Samoin jaksotyössä olevilla päivät maanantaista perjantaihin ovat palkattomia päiviä ja lauantai ja sunnuntai palkallisia vapaapäiviä. Opintovapaa-asiat; katso virkaehtosopimuksesta tai

7 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 7(10) 3.4. TYÖSUHDE-EDUT Tuettu liikunta työkyvyn ylläpitäminen Henkilöstön hyvinvointi ja fyysisestä ja henkisestä työkyvystä huolehtiminen on osa kaupungin henkilöstöstrategiaa. Eräänä toimenpiteenä tässä on henkilöstön liikuntaharrastusten tukeminen. Tuettua liikuntaa voi hyödyntää kaupungin vakituinen henkilöstö sekä vähintään kuusi kuukautta työsuhteessa olleet sijaiset ja määräaikaiset työntekijät. Rahoitus tapahtuu kunkin palvelualueen tililtä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tuettuja vaihtoehtoja voi käyttää enintään kaksi kertaa viikossa. Uimahallin käytön kaupunki maksaa kokonaan. Yksityisen kuntosalin, Kemin keila- ja tennishallin ja Tervahallin palvelujen käytössä työntekijällä on omavastuuosuus. Kuntoutusmuodoista (Kuntoremontti, Aslak, TYK) ja kuntoutuksiin osallistumisesta on kaupunginhallitus hyväksynyt ohjeet Fyysisen kunnon arvioinnista, fysioterapeutin antamasta ohjauksesta ja neuvonnasta on selvitys työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Kuntosalipalvelut (työsuojelu, henkilöstöasiat), uima- ja keilahallipalvelut (henkilöstöasiat, ei toimi), kuntoutusmuodot (työsuojelu), työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työsuojelu) Em. ohjeistukset Liikuntailtapäivä Työyhteisöillä on mahdollisuus pitää kaksi liikuntailtapäivää vuodessa. Liikuntailtapäivät voivat olla myös työyksiköiden tai palvelualueiden yhteisiä liikuntatapahtumia, joihin voi liittyä kuntoon ja terveydenhoitoon liittyviä testejä. Huomioitavaksi, että valtakunnallinen terveysliikuntapäivä on Lounasetu Kaupungin henkilökunta voi ostaa ruokalippuja Kulttuurikeskukseen, päiväkoteihin, kouluihin ja muihin laitoksiin verohallinnon päättämän verotusarvon mukaisella hinnalla rahatoimiston kassasta tai ruokailupaikoilta. Päiväkoti-, koulu- ja muuhun laitosruokailuun on ilmoittauduttava etukäteen ruoan hankintaa varten. Peruskoulun opettajilla, koulunkäyntiavustajilla ja päiväkodin hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus alennetun verotushinnan mukaiseen luontaiseturuokailuun työpaikoillaan. Koulujen muu henkilökunta ja ruokapalvelun henkilökunta ruokailevat verotushinnalla. Työpaikka-aterioiden hinnat vahvistetaan vuosittain.

8 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 8(10) Muut edut Kaupungin henkilöstöllä on erilaisia autopalveluihin liittyviä etuja esim. testi- ja katsastusmaksuissa. 4AINEETON PALKITSEMINEN Aineettomalla palkitsemisella tarkoitetaan palkitsemiskeinoja, joihin ei suoranaisesti liity materiaalisia arvoja, kuten työskentelyolosuhteet, itsenäinen, haastava ja vaihteleva työ, työsuhteen pysyvyys, esimiehen ja muun työyhteisön antama palaute TYÖAIKAJOUSTOT Työaikojen kehittäminen ja uusien työaikamallien käyttöönotto vaikuttavat koko työyhteisön toimintaan. Työyhteisön ja työaikojen kehittämisen tavoitteena on terve ja tuottava organisaatio, joka pystyy toimimaan tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudet työaikaratkaisut toimivat parhaiten silloin, kun niissä yhdistyvät sekä työnantajan että työntekijän edut. Työaikamalleissa, jotka vastaavat työntekijöiden toiveita, korostuu yksilöllisen joustavuuden mahdollisuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Työnantajan työaikaintressinä on työaikojen parempi sopeuttaminen työmäärän vaihteluihin. Toimiville uusille työaikamalleille ominaista on, että käyttöönotto suunnitellaan yhteistyössä. Yksilöllisesti vaihtelevat työajat ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpi keino osaavan ja pätevän työvoiman houkuttelemiseksi, sitouttamiseksi ja motivoimiseksi Liukuva työaika Kaupungin usealla työpaikalla on käytössä liukuva työaika (koneellinen ajantarkkailu), jolloin säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti 20 tuntia (+saldo) tai alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia (-saldo). Päivittäiseksi kiinteäksi työajaksi on määrätty KVTES:n mukaan 5 tuntia. Liukumien enimmäismääräajat ovat kello , ja Yksikön esimiehen tulee seurata liukuvan työajan käyttöä siten, että päivittäisiä liukumarajoja ja työtuntien enimmäiskertymiä ei toistuvasti ylitetä. Kehityskeskusteluissa ja tarvittaessa muulloinkin selvitetään mahdolliset liukuvan työajan päivittäisten liukumarajojen tai tuntien enimmäiskertymien ylitykset ja niiden syyt sekä tehdään suunnitelma sovittuun työaikaan paluusta. Työaikaa ei saa omaehtoisesti kerätä vapaana pidettäväksi. Liukuvan työajan saldokertymää voi vähentää pääsääntöisesti liukuman puitteissa ja enintään puolen päivän mittaisella vapaalla tai poikkeustapauksessa, esimiehen kanssa erikseen sovittaessa, päivän mittaisella vapaalla. Saldokorjauspäätös lähetetään henkilöstöosastolle, poissaoloilmoitus tehdään palkkatoimistoon.

9 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 9(10) Liukuvan työajan ohjeistus (henkilöstöasiat), työajanseuranta/korjauslomake ja poissaololomake (lomakkeet) Tiivistetty työviikko Työajat ovat monipuolistumassa. Tarvitaan uusia, joustavia, vaihtelevia, moninaisia, yksilöllistyviä ja epätavallisia työaikoja. Tiivistetyllä työviikolla tarkoitetaan säännöllistä työaikajärjestelmää, jossa kokonaistyöaika ei ole normaalia suurempi. Tiivistetty työviikko mahdollistaa siten enemmän vapaapäiviä viikossa tai jaksossa. Työaika voidaan tehdä yhden kolmen viikon jaksoissa. Järjestelmän käyttöönotosta tehdään YT-neuvottelujen jälkeen erillinen päätös ja ohjeistus. Esimerkki: Viikkotyöaika tehdään yhden viikon jaksossa, neljän työpäivän aikana (yksi työpäivä vapaata). 36,25 tunnin työajassa yksittäisen työpäivän pituudeksi tulisi 9h 4 min. Viikkotyöaika tehdään kahden viikon jaksossa, yhdeksän työpäivän aikana (yksi työpäivä vapaata) 36,25 tunnin työajassa yksittäisen työpäivän pituudeksi tulisi 8 h 4 min Työaikapankki Työaikapankilla tarkoitetaan työpaikkatasolla käyttöönotettuja ja vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti. Mikäli harkitaan työaikapankkijärjestelmän olevan toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen, tulee ennen sen käyttöönottoa sopia paikallisesti sen yksityiskohdista: Miten työaikajärjestelmään tullaan mukaan ja irtaudutaan, talletetun työajan enimmäismäärä, kirjanpito työaikapankkiin talletetusta eduista, miten säännöllisen työajan ylittäviä tunteja voi kerätä, vapaiden pitämisestä, kertymä- ja tasoitusjaksoista. Jos mukana on lainausmahdollisuus on sovittava myös lainaamisen edellytykset, lainattavan työajan enimmäismäärä ja takaisinperintä. Työaikapankkimahdollisuus on yksi tulevaisuuden haaste. Järjestelmän käyttöönotosta päätetään sen jälkeen kun keskusjärjestöjen ohjeistus on valmis.

10 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 10(10) Vuosityöaika Vuosityöaikajärjestelmällä pyritään lisäämään eri osapuolten joustavuutta. Järjestelmällä tarkoitetaan tuntimäärää, mitä palkansaajan pitää sovitun tuntijärjestelmän mukaisesti olla töissä vuoden aikana. Järjestelmässä yksittäisten työvuorolistojen työtunnit voidaan suunnitella joko yli tai ali tavoitteen. Tasoittumisjakson (vuoden) aikana yli- tai alituntien määrä ei saa ylittää 40 tuntia. Tavoitteena on, että ylitöitä tai alitusta ei synny. Vuosityöaikasopimuksia on tehty mm. esiopetukseen ja erityislastentarhanopettajille Uusien työaikajoustojen käyttöönotto ja kokeilu Työaikajoustojen kokeilu on työntekijälle vapaaehtoista. Työaikajoustojen käyttöönotosta, yksityiskohdista ja soveltamisesta käydään erilliset YT-menettelyn mukaiset neuvottelut. Työnantaja ja ammattijärjestö/työntekijä/työntekijäryhmä tekevät erillisen sopimuksen tiivistettyyn työviikkoon tai vuosityöaikaan siirtymisestä. Samanaikaisesti on sovittava käytettävästä työajanseurannasta. Sopimuksen voi purkaa molemmin puolin 1 kk:n irtisanomisajalla. Sopimuksen jäljennös on toimitettava henkilöstöosastolle. Henkilöstöosasto seuraa kokeiluja. Työaikajoustoja kokeillaan Työaikakokeilut eivät saa aiheuttaa sijaistarvetta, ja kokeilujen kriteerinä on töiden ja palveluiden järjestely/toteutus.

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN 1. YLEISOHJEET Merkkipäiväsäännössä määritellään toimiohjeet työnantajan edustajalle tilanteisiin, joissa työntekijää

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka Saarijärven kaupunki Sivu 1 0.1.1900 TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTILOMAKE/ TYÖNKUVAUSLOMAKE Huom: Tehtävän vaativuuden arviointi suoritetaan hinnoittelukohtien sisällä Tehtävänimike (virka- tai toimi,

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) TOIMISTOPÄÄLLIKÖIDEN JA VASTAAVIEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖIDEN KOKONAISPALKKAJÄRJESTELMÄ SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTOSSA SEKÄ VARHAISKASVATUSVIRASTOSSA Tässä ohjeessa kuvataan kokonaispalkkajärjestelmä

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1. Soveltamisala Sopimusta sovelletaan KVTES:n, LS:n ja TS:n soveltamispiirissä olevaan henkilöstöön, lukuun ottamatta johtavassa ja itsenäisessä

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI HJ 11.12.1991 / 9 Lisäys kohtaan 5.5/HJ 5.5.93 15 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 17.6.97 / 21 Lisäys kohtaan 5.5 / HJ 15.12.99 36 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 13.6.2000 26 Muutos kohtaan 5.5/HJ 9.3.2001

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO Yhteistyotoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymahallitus 25.2.2016 1 (5) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN HENKILOKUNNAN IA LUOTTAMUSHENKILOIDEN MERKKIPAIVASAANTO

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 84 Kaupungin merkkipäivälahjakokonaisuuden uudistaminen HEL 2016-013498 T 01 02 03 00 Päätös Hallintolain 51 :n mukaisen virheen korjaaminen, LSM, 21.12.2016

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET. Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa seuraavasti:

OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET. Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa seuraavasti: OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET 364/23/2006 KHALL 315 Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa Liitteenä on vuodelta 2000 oleva kunnanhallituksen päätös, jossa vuorotteluvapaalle

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ HENKILÖSTÖN PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ SISÄLLYS Kh 21.12.2009 630 1 Johdanto... 1 2 Palkitsemisen periaatteet... 2 3 Kouvolan kaupungin palkitsemisjärjestelmä...

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot