KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 1(10) KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET TAVOITTEET VASTUU JÄRJESTELMÄSTÄ AINEELLINEN PALKITSEMINEN TULOKSELLISUUDESTA PALKITSEMINEN Tehtäväkohtainen palkka Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä Kannustuslisä Tulospalkkio Tunnustuspalkinto Aloitepalkkio HUOMIONOSOITUKSET Merkkipäivien muistaminen Kunnia- ja ansiomerkit Pitkäaikaisen palvelusuhteen huomioiminen OMAEHTOISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN TYÖSUHDE-EDUT Tuettu liikunta työkyvyn ylläpitäminen Liikuntailtapäivä Lounasetu Muut edut AINEETON PALKITSEMINEN TYÖAIKAJOUSTOT Liukuva työaika Tiivistetty työviikko Työaikapankki Vuosityöaika Uusien työaikajoustojen käyttöönotto ja kokeilu KEMIN KAUPUNGIN PALKITSEMISEN PERIAATTEET 1TAVOITTEET Palkitseminen on osa kaupungin henkilöstöstrategiaa. Palkitsemisen taustalla on kaupungin palvelustrategia ja sen mukainen tasokas palvelutarjonta, ja se on osa johtamisjärjestelmää. Henkilöstön palkitseminen kuuluu myös vetovoimaisen työnantajaimagon menestystekijöihin, joilla houkutellaan työmarkkinoilta osaavaa työvoimaa. Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista, tavoitteellista ja kannustavaa. Sen tulee motivoida ja sitouttaa henkilöstöä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

2 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 2(10) Organisaatio- ja tehtävämuutosten sekä toimintojen uudelleenjärjestämisen ja tehostamisen kautta saadaan aikaan säästöjä, joilla henkilöstön palkitseminen mahdollistuu. 2VASTUU JÄRJESTELMÄSTÄ Palkitsemisen onnistuminen vaatii uutta ajattelutapaa sekä esimiehiltä että työntekijöiltä. Järjestelmän toimivuus edellyttää avoimuutta - kaikkien työyhteisön jäsenten on voitava tietää, mistä palkitaan. Esimiesten rooli ja osaaminen korostuvat palkitsemisessa ja henkilöstön motivoinnissa. Järjestelmän toimivuutta seurataan henkilöstökyselyin sekä esimiesten laatimien raporttien pohjalta. Arvioinnilla harkitaan järjestelmän toimivuutta ja sen edelleen kehittämistä. 3AINEELLINEN PALKITSEMINEN Aineellinen palkitseminen tarkoittaa palkkaa, palkinnoksi tai kannustimeksi saatuja aineellisia etuja. Ne voivat olla rahaa, tavaroita tai palveluja TULOKSELLISUUDESTA PALKITSEMINEN Tehtäväkohtainen palkka Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/ työntekijän tehtävien vaativuus. Vaativuustekijöitä ovat osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, yhteistyötaidot ja työolosuhteet. Vaativuuden arviointi suoritetaan palkkaryhmittäin, analyyttistä arviointia käyttäen. Vaativuuden arviointiryhmät suorittavat arvioinnin atk-pohjaisen Palkkahaitari-ohjelman avulla. Samassa palkkaryhmässä olevien palkkojen tulee olla tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa.

3 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 3(10) KVTES:n ja teknisten sopimuksen piirissä olevien työn vaativuuden arviointi (TVA) on toteutettu. OVTES:n puolella TVA otetaan käyttöön vuonna Tuntipalkkaisten kohdalla järjestelmää kehitetään suunnittelukaudella. TVA- prosessikuvaus, KVTES; tehtäväkuvauslomake (henkilöstöasiat) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä Henkilökohtaisen lisän perusteena ovat henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdollisesti muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot. Henkilökohtaista lisää käytetään hyvän, tavoitteet ylittävän työsuorituksen palkitsemiseen. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi suoritetaan kokonaisarviointina. Viranhaltijalle/työntekijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan henkilökohtaisen lisän maksamisen perustelut. Poikkeustapauksessa lisää voidaan maksaa rekrytointitilanteissa, joissa henkilön/henkilöstön saatavuus on turvattava. Työsuorituksen arvioinnin prosessikuvaus ja arviointilomake (henkilöstöasiat) Kannustuslisä Kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön työmotivaation lisääminen sekä tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää sekä yksilöettä ryhmäpalkitsemiseen hyvästä tuloksesta. Kaupunginhallitus on päättänyt, että kannustuslisää kokeillaan tiimien palkitsemisessa liikunta- ja nuorisotoimessa vuosina toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ylittyessä vuositasolla. Kaupunginhallitus on samalla hyväksynyt kannustuslisän käytön periaatteet kokeilun ajaksi. Kannustuslisän laajemmasta käyttöönotosta päättää kaupunginhallitus, ja sen maksamisperusteet selvitetään yhteisesti henkilöstön kanssa. KVTES:n sopimusmääräysten enimmäismääriä ei saa ylittää. Kannustuslisäkokeilu on askel tulospalkkioihin siirtymiselle Tulospalkkio Tulospalkkiot työyhteisökohtaisina tuloksellisuuden palkitsemismuotona otetaan käyttöön, sitä mukaa kun mittareita kehitetään ja hyväksytään. Tuloksellisuusmittareiden luominen ohjaa toimintaa, tuloshakuisuutta ja kustannustietoisuutta.

4 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 4(10) Tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on kertaluonteinen jälkikäteen suoritettava korvaus yksilön tai työyhteisön hyvistä työsuorituksista, venymisestä, toiminnan kehittämisestä, projektin onnistumisesta tms. toiminnasta. Yksilöpalkitseminen voi olla enintään 150 euron suuruinen raha, tavara, palvelu tai lahjakortti. Lähin esimies tekee esityksen tunnustuspalkinnon maksamisesta ja palvelualuepäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen. Päätös on perusteltava ja sen on oltava oikeudenmukainen suhteessa muuhun henkilöstöön. Palvelualueilla suositellaan palkittavaksi noin n. 6 % henkilöstöstä. Palvelualue vastaa kustannuksista. Hyvä työyhteisö -palkinto annetaan työyhteisölle, joka on innostunut työstään ja kehittää sitä jatkuvasti asiakkaiden ja kaupungin tarpeista lähtien. Työyhteisössä on hyvä henki, siellä viihdytään ja ilmapiiri on avoin sekä keskusteleva. Palkinto voidaan myöntää myös kehittämishankkeesta, jonka avulla on parannettu työyhteisön toimivuutta ja osaamista. Tunnustuspalkinto on euroa, työyhteisön laajuudesta riippuen. Hyvä työyhteisö -palkinto käytetään työyhteisön kehittämiseen. Vuoden esimies -palkinto annetaan esimiehelle, joka on onnistunut työssään, on ylittänyt tuloskorteilla asetetut tavoitteet ja jonka alaiset kokevat oikeudenmukaiseksi, kannustavaksi ja kehittämismyönteiseksi esimieheksi. Tunnustuspalkinto on 1000 euroa. Esityksiä henkilöstöosastolle Hyvä työyhteisö ja Vuoden esimies -palkinnon saajista voivat tehdä kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt. Hyvä työyhteisö ja Vuoden esimies -palkintojen saajat valitsee yhteistyötoimikunnan esityksestä neuvottelutoimikunta/henkilöstöjaosto. Molempia palkintoja myönnetään vuosittain yksi kappale ja ne rahoitetaan keskitetystä määrärahasta. Palkintojen saajat julkistetaan Aulassa tasa-arvon päivänä maaliskuussa. Henkilöstön tasavertaisen kohtelun takaamiseksi kaikilla palvelualueilla on käytössä samat palkitsemisen muodot. Palvelualueilla on käytettävissä yksilöpalkitseminen ja Hyvä työyhteisö palkinto Aloitepalkkio Aloitetoiminnan tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä paikalliseen työn ja työympäristön kehittämiseen. Peruspalkkio euroa maksetaan aloitteista, jotka johtavat toimenpiteisiin. Lisäpalkkio maksetaan rahalliseen säästöön johtavasta aloitteesta. Ryhmäaloitteen palkkio jaetaan tasan ryhmän jäsenille. Aloitepalkkio voi olla myös teatterilippuja, tavarapalkintoja. Ohjeet ja lomake (aloitetoimikunta)

5 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 5(10) 3.2. HUOMIONOSOITUKSET Merkkipäivien muistaminen Kaupungin palveluksessa olevaa henkilökuntaa muistetaan 50- ja 60-vuotispäivinä riippumatta siitä, viettääkö asianomainen merkkipäiväänsä julkisesti. Merkkipäivä huomioidaan myös, vaikka henkilö on virkavapaalla, työlomalla, vanhempainlomalla tai muulla palkattomalla vapaalla (palvelussuhde ei ole katkennut). Kaupunki huomioi myös työntekijää hänen jäädessään eläkkeelle tai vaihtaessa työpaikkaa. Merkkipäiväsääntö (toimintaohjeet) Kunnia- ja ansiomerkit Kuntaliiton ansiomerkit: Kaupunki anoo Suomen Kuntaliiton hyväksymien myöntämisperusteiden mukaan 20, 30 ja 40 kunnallisen palvelusvuoden jälkeen palveluksessa olevilleen ansiomerkin. Hopeinen 20-vuotisansiomerkki edellyttää eläkkeelle jääntiä. Palvelualueella tarkistetaan, että merkin saaja hyväksyy merkin vastaanottamiseen. Kuntaliiton kunniamerkit: Palvelualueen harkinnan mukaan kunniamerkkiä voidaan anoa kaupungin palveluksessa erityisesti ansioituneelle henkilölle merkki- tai palveluvuosista riippumatta. Valtion kunniamerkit: Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkit. Kaupunginkanslia hakee kunniamerkit vuosittain palvelualueilta tulleiden esitysten perusteella. Esityksen tulee perustua asianomaisen henkilökohtaisiin ansioihin omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Kaupunginkanslia järjestää merkkien saajille vuosittain yhteisen luovutustilaisuuden ja vastaa kustannuksista Pitkäaikaisen palvelusuhteen huomioiminen Kaupunki huomioi vakinaisia työntekijöitään pitkästä yhtäjaksoisesta Kemin kaupungin palveluksesta. Työntekijän/viranhaltijan oltua Kemin kaupungin palveluksessa yhtäjaksoisesti 15 vuotta, hänelle myönnetään anomuksesta kolmen työpäivän mittainen ylimääräinen palkallinen loma ja 25 sekä 35 vuoden palvelun jälkeen viikon (viiden työpäivän) mittainen palkallinen loma.

6 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 6(10) Huomioiminen aloitetaan portaittain seuraavasti: Järjestelmän käyttöönottovuonna loman saavat 35 palveluvuotta ko. vuonna saavuttavat, seuraavana vuonna 35 ja 25 palveluvuotta saavuttavat ja kolmantena vuonna huomioidaan 35, 25 ja 15 vuotta ko. vuonna saavuttavat työtä v v v lkm, hlö lkm, hlö lkm, hlö 15 v v v Vapaa on anottava, ja se myönnetään pidettäväksi vuoden sisällä etuuden täyttymisestä. Sijaistarpeen määrittelyssä noudatetaan normaalia sijaiskäytäntöä. Palveluvuosimuistamisen käyttöönoton voimaan tullessa kaikki kaupungin palveluksessa olevat 30 vuoden yhtäjaksoisen palvelupaalun ohittaneet palkitaan viiden (5) päivän mittaisella bonuslomalla. Bonusloma myönnetään vain pitkäaikaisen palvelussuhteen huomioimisen käyttöönottovuonna. Mikäli käyttöönottovuonna on tulossa sekä bonusloma että 35 vuoden vapaaviikko, huomioidaan vain toinen OMAEHTOISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN Kaupunki kannustaa ja tukee henkilöstönsä ammatillista kehittymistä ja kouluttautumista. Henkilön kehittäessä ammatillisesti itseään omalla kustannuksellaan voi hakea omaehtoisen koulutuksen tukea. Tukea saa hakemukseen liitettyjen kuittien perusteella kurssi/tenttimaksuihin ja matkakustannuksiin. Tuen suuruus on 50 % em. kustannuksista, enintään 300 /henkilö/vuosi. Koulutuksen tukeminen maksetaan kunkin palvelualueen omista määrärahoista. Mikäli viranhaltija/työntekijä lähtee kouluttautumaan tarkoituksenaan oman ammattitaitonsa ajantasaistaminen tai muodollisen kelpoisuuden hankkiminen uusiin vaativampiin tehtäviin, hänelle voidaan myöntää myös palkallista virkavapaata/työlomaa koulutuksen ajalta, mikäli koulutus katsotaan kaupungin palvelujen tuottamisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja sen kautta päästään oman työn menestyksellisempään hoitamiseen. Koulutukseen osallistuminen ei saa haitata palvelujen tuottamista. Palkallisia koulutuspäiviä myönnetään maksimissaan 3 työpäivää kalenterivuodessa ja enintään kolmena kalenterivuonna viiden vuoden aikana (yht. enintään 9 pv). Kaupunki ei korvaa tällaisen koulutuksen osalta muita koulutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Haettaessa koulutusta varten viikon palkatonta virkavapautta/työlomaa, palkattomat päivät ovat silloin maanantaista perjantaihin, lauantain ja sunnuntain ollessa palkallisia päiviä. Samoin jaksotyössä olevilla päivät maanantaista perjantaihin ovat palkattomia päiviä ja lauantai ja sunnuntai palkallisia vapaapäiviä. Opintovapaa-asiat; katso virkaehtosopimuksesta tai

7 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 7(10) 3.4. TYÖSUHDE-EDUT Tuettu liikunta työkyvyn ylläpitäminen Henkilöstön hyvinvointi ja fyysisestä ja henkisestä työkyvystä huolehtiminen on osa kaupungin henkilöstöstrategiaa. Eräänä toimenpiteenä tässä on henkilöstön liikuntaharrastusten tukeminen. Tuettua liikuntaa voi hyödyntää kaupungin vakituinen henkilöstö sekä vähintään kuusi kuukautta työsuhteessa olleet sijaiset ja määräaikaiset työntekijät. Rahoitus tapahtuu kunkin palvelualueen tililtä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tuettuja vaihtoehtoja voi käyttää enintään kaksi kertaa viikossa. Uimahallin käytön kaupunki maksaa kokonaan. Yksityisen kuntosalin, Kemin keila- ja tennishallin ja Tervahallin palvelujen käytössä työntekijällä on omavastuuosuus. Kuntoutusmuodoista (Kuntoremontti, Aslak, TYK) ja kuntoutuksiin osallistumisesta on kaupunginhallitus hyväksynyt ohjeet Fyysisen kunnon arvioinnista, fysioterapeutin antamasta ohjauksesta ja neuvonnasta on selvitys työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Kuntosalipalvelut (työsuojelu, henkilöstöasiat), uima- ja keilahallipalvelut (henkilöstöasiat, ei toimi), kuntoutusmuodot (työsuojelu), työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työsuojelu) Em. ohjeistukset Liikuntailtapäivä Työyhteisöillä on mahdollisuus pitää kaksi liikuntailtapäivää vuodessa. Liikuntailtapäivät voivat olla myös työyksiköiden tai palvelualueiden yhteisiä liikuntatapahtumia, joihin voi liittyä kuntoon ja terveydenhoitoon liittyviä testejä. Huomioitavaksi, että valtakunnallinen terveysliikuntapäivä on Lounasetu Kaupungin henkilökunta voi ostaa ruokalippuja Kulttuurikeskukseen, päiväkoteihin, kouluihin ja muihin laitoksiin verohallinnon päättämän verotusarvon mukaisella hinnalla rahatoimiston kassasta tai ruokailupaikoilta. Päiväkoti-, koulu- ja muuhun laitosruokailuun on ilmoittauduttava etukäteen ruoan hankintaa varten. Peruskoulun opettajilla, koulunkäyntiavustajilla ja päiväkodin hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus alennetun verotushinnan mukaiseen luontaiseturuokailuun työpaikoillaan. Koulujen muu henkilökunta ja ruokapalvelun henkilökunta ruokailevat verotushinnalla. Työpaikka-aterioiden hinnat vahvistetaan vuosittain.

8 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 8(10) Muut edut Kaupungin henkilöstöllä on erilaisia autopalveluihin liittyviä etuja esim. testi- ja katsastusmaksuissa. 4AINEETON PALKITSEMINEN Aineettomalla palkitsemisella tarkoitetaan palkitsemiskeinoja, joihin ei suoranaisesti liity materiaalisia arvoja, kuten työskentelyolosuhteet, itsenäinen, haastava ja vaihteleva työ, työsuhteen pysyvyys, esimiehen ja muun työyhteisön antama palaute TYÖAIKAJOUSTOT Työaikojen kehittäminen ja uusien työaikamallien käyttöönotto vaikuttavat koko työyhteisön toimintaan. Työyhteisön ja työaikojen kehittämisen tavoitteena on terve ja tuottava organisaatio, joka pystyy toimimaan tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudet työaikaratkaisut toimivat parhaiten silloin, kun niissä yhdistyvät sekä työnantajan että työntekijän edut. Työaikamalleissa, jotka vastaavat työntekijöiden toiveita, korostuu yksilöllisen joustavuuden mahdollisuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Työnantajan työaikaintressinä on työaikojen parempi sopeuttaminen työmäärän vaihteluihin. Toimiville uusille työaikamalleille ominaista on, että käyttöönotto suunnitellaan yhteistyössä. Yksilöllisesti vaihtelevat työajat ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpi keino osaavan ja pätevän työvoiman houkuttelemiseksi, sitouttamiseksi ja motivoimiseksi Liukuva työaika Kaupungin usealla työpaikalla on käytössä liukuva työaika (koneellinen ajantarkkailu), jolloin säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti 20 tuntia (+saldo) tai alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia (-saldo). Päivittäiseksi kiinteäksi työajaksi on määrätty KVTES:n mukaan 5 tuntia. Liukumien enimmäismääräajat ovat kello , ja Yksikön esimiehen tulee seurata liukuvan työajan käyttöä siten, että päivittäisiä liukumarajoja ja työtuntien enimmäiskertymiä ei toistuvasti ylitetä. Kehityskeskusteluissa ja tarvittaessa muulloinkin selvitetään mahdolliset liukuvan työajan päivittäisten liukumarajojen tai tuntien enimmäiskertymien ylitykset ja niiden syyt sekä tehdään suunnitelma sovittuun työaikaan paluusta. Työaikaa ei saa omaehtoisesti kerätä vapaana pidettäväksi. Liukuvan työajan saldokertymää voi vähentää pääsääntöisesti liukuman puitteissa ja enintään puolen päivän mittaisella vapaalla tai poikkeustapauksessa, esimiehen kanssa erikseen sovittaessa, päivän mittaisella vapaalla. Saldokorjauspäätös lähetetään henkilöstöosastolle, poissaoloilmoitus tehdään palkkatoimistoon.

9 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 9(10) Liukuvan työajan ohjeistus (henkilöstöasiat), työajanseuranta/korjauslomake ja poissaololomake (lomakkeet) Tiivistetty työviikko Työajat ovat monipuolistumassa. Tarvitaan uusia, joustavia, vaihtelevia, moninaisia, yksilöllistyviä ja epätavallisia työaikoja. Tiivistetyllä työviikolla tarkoitetaan säännöllistä työaikajärjestelmää, jossa kokonaistyöaika ei ole normaalia suurempi. Tiivistetty työviikko mahdollistaa siten enemmän vapaapäiviä viikossa tai jaksossa. Työaika voidaan tehdä yhden kolmen viikon jaksoissa. Järjestelmän käyttöönotosta tehdään YT-neuvottelujen jälkeen erillinen päätös ja ohjeistus. Esimerkki: Viikkotyöaika tehdään yhden viikon jaksossa, neljän työpäivän aikana (yksi työpäivä vapaata). 36,25 tunnin työajassa yksittäisen työpäivän pituudeksi tulisi 9h 4 min. Viikkotyöaika tehdään kahden viikon jaksossa, yhdeksän työpäivän aikana (yksi työpäivä vapaata) 36,25 tunnin työajassa yksittäisen työpäivän pituudeksi tulisi 8 h 4 min Työaikapankki Työaikapankilla tarkoitetaan työpaikkatasolla käyttöönotettuja ja vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti. Mikäli harkitaan työaikapankkijärjestelmän olevan toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen, tulee ennen sen käyttöönottoa sopia paikallisesti sen yksityiskohdista: Miten työaikajärjestelmään tullaan mukaan ja irtaudutaan, talletetun työajan enimmäismäärä, kirjanpito työaikapankkiin talletetusta eduista, miten säännöllisen työajan ylittäviä tunteja voi kerätä, vapaiden pitämisestä, kertymä- ja tasoitusjaksoista. Jos mukana on lainausmahdollisuus on sovittava myös lainaamisen edellytykset, lainattavan työajan enimmäismäärä ja takaisinperintä. Työaikapankkimahdollisuus on yksi tulevaisuuden haaste. Järjestelmän käyttöönotosta päätetään sen jälkeen kun keskusjärjestöjen ohjeistus on valmis.

10 KEHITTÄMISOSASTO ERILLISLIITE 10(10) Vuosityöaika Vuosityöaikajärjestelmällä pyritään lisäämään eri osapuolten joustavuutta. Järjestelmällä tarkoitetaan tuntimäärää, mitä palkansaajan pitää sovitun tuntijärjestelmän mukaisesti olla töissä vuoden aikana. Järjestelmässä yksittäisten työvuorolistojen työtunnit voidaan suunnitella joko yli tai ali tavoitteen. Tasoittumisjakson (vuoden) aikana yli- tai alituntien määrä ei saa ylittää 40 tuntia. Tavoitteena on, että ylitöitä tai alitusta ei synny. Vuosityöaikasopimuksia on tehty mm. esiopetukseen ja erityislastentarhanopettajille Uusien työaikajoustojen käyttöönotto ja kokeilu Työaikajoustojen kokeilu on työntekijälle vapaaehtoista. Työaikajoustojen käyttöönotosta, yksityiskohdista ja soveltamisesta käydään erilliset YT-menettelyn mukaiset neuvottelut. Työnantaja ja ammattijärjestö/työntekijä/työntekijäryhmä tekevät erillisen sopimuksen tiivistettyyn työviikkoon tai vuosityöaikaan siirtymisestä. Samanaikaisesti on sovittava käytettävästä työajanseurannasta. Sopimuksen voi purkaa molemmin puolin 1 kk:n irtisanomisajalla. Sopimuksen jäljennös on toimitettava henkilöstöosastolle. Henkilöstöosasto seuraa kokeiluja. Työaikajoustoja kokeillaan Työaikakokeilut eivät saa aiheuttaa sijaistarvetta, ja kokeilujen kriteerinä on töiden ja palveluiden järjestely/toteutus.

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Kannustaminen ja palkitseminen

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Kannustaminen ja palkitseminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Kannustaminen ja palkitseminen H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet

Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet Henkilöstöetuudet 1. Omasta työkyvystään huolehtiminen Kaikilla vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa olevilla työntekijöillä sekä vähintään 6 kk:n määräaikaisessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) Kaupungin kouluille, oppilaitoksille ja yksiköille Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. MERKKIPÄIVÄLAHJAT JA TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta MUISTAMISSÄÄNTÖ Mynämäen kunta Kunnanhallitus hyväksynyt.. 2014 Voimaantulo 1.1.2015 2 HENKILÖKUNNAN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1. HENKILÖKUNTA Syntymäpäivät Mynämäen kunnan palveluksessa

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN 1. YLEISOHJEET Merkkipäiväsäännössä määritellään toimiohjeet työnantajan edustajalle tilanteisiin, joissa työntekijää

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖT 1..1 Luokitus Luottamushenkilöt jaetaan tätä lahja- ja merkkipäiväsääntöä sovellettaessa kolmeen luokkaan seuraavasti: I II III kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki.

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki. TYÖAIKA 6.10.2011 Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto 7.10.2011 1 Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika Soveltamisala Opetus- ja

Lisätiedot

Va a s a n k a u p u n k i Y l i h y v ä k a n n u s t a j a

Va a s a n k a u p u n k i Y l i h y v ä k a n n u s t a j a Va a s a n k a u p u n k i Y l i h y v ä k a n n u s t a j a Vaasan kaupungin palkka- ja palkitsemistrategia Palkka- ja palkitsemisstrategia Vaasan kaupunki toteuttaa oikeudenmukaista ja tavoitteellista

Lisätiedot

HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ , liite 1 ANNE-MARIA MÄKINEN PALVELUSSUHDEJOHTAJA 1 HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ liikelaitosten johtokunta 5.11.2014 2 1 , liite 1 PALKKAUS OSANA TYÖNTEKIJÖIDEN KANNUSTAMISEN JA PALKITSEMISEN KOKONAISUUTTA,

Lisätiedot

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne kirvestes 160 (160.1 ja 211 ) Yleinen säännöllinen työaika -1 mom. Viranhaltijan/ työntekijän yleinen säännöllinen työaika

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 0 Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 2011 1 Tyo ajan sijoittaminen Säännöllinen työaika Säännöllistä työaikaa koskevat määräykset ovat työaikalaissa

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

OHJE 15.6.2012 1(5) TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ

OHJE 15.6.2012 1(5) TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ YLITORNION KUNTA OHJE TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ 1. Työaika 15.6.2012 Työajasta on säädetty työaikalaissa (605/96). Lisäksi työaikaa koskevia määräyksiä ja ohjeita sisältyy yleiseen

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1. Soveltamisala Sopimusta sovelletaan KVTES:n, LS:n ja TS:n soveltamispiirissä olevaan henkilöstöön, lukuun ottamatta johtavassa ja itsenäisessä

Lisätiedot

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka Saarijärven kaupunki Sivu 1 0.1.1900 TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTILOMAKE/ TYÖNKUVAUSLOMAKE Huom: Tehtävän vaativuuden arviointi suoritetaan hinnoittelukohtien sisällä Tehtävänimike (virka- tai toimi,

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhal itus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhal itus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014 MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhallitus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014 Luumäen kunta muistaa luottamushenkilöitään ja henkilöstöään heidän merkkipäivinään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) TOIMISTOPÄÄLLIKÖIDEN JA VASTAAVIEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖIDEN KOKONAISPALKKAJÄRJESTELMÄ SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTOSSA SEKÄ VARHAISKASVATUSVIRASTOSSA Tässä ohjeessa kuvataan kokonaispalkkajärjestelmä

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen

Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen Henkilöstöohjelmaamme kirjattuina keskeisinä tavoitteina ovat muun muassa seuraavat: henkilöstömme on osallistuvaa; toimintaamme

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet www.mustasaari.fi Muistamisohjeet Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on hyväksynyt ohjeet 15.12.2005. Ohjeet tulevat voimaan 1.2.2006. Päivitetty 23.3.2011 Sisällys Yleistä.....................................................................

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa TIEDOTE 3.5.2007 Paikallinen sopiminen työaika-asioissa Turun yliopiston työoikeuden tutkimusryhmän kyselytutkimuksen osatuloksia Työaika joustaa työpaikoilla Yksityisen sektorin työpaikoilla on käytössä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ HENKILÖSTÖN PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ SISÄLLYS Kh 21.12.2009 630 1 Johdanto... 1 2 Palkitsemisen periaatteet... 2 3 Kouvolan kaupungin palkitsemisjärjestelmä...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Työn vaativuuden arviointiprosessi

Työn vaativuuden arviointiprosessi Työn vaativuuden arviointiprosessi Tiedotus- ja opastustilaisuus Seija Kuningas 1 Käsitteet Työn vaativuus = työn tekijälleen asettamat vaatimukset millaisia valmiuksia työntekijällä tulee olla, jotta

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI HJ 11.12.1991 / 9 Lisäys kohtaan 5.5/HJ 5.5.93 15 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 17.6.97 / 21 Lisäys kohtaan 5.5 / HJ 15.12.99 36 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 13.6.2000 26 Muutos kohtaan 5.5/HJ 9.3.2001

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET

ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET SUOMEN EVANKELIS LUTERILAINEN KIRKKO KIRKON TYÖMARKKINALAITOS ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitos 18.5.2006 ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ SEURAKUNNALTA TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstöjaosto 31 27.08.2015. Kertapalkitseminen: pikapalkitsemisen periaatteet 736/01.00.00/2015

Henkilöstöjaosto 31 27.08.2015. Kertapalkitseminen: pikapalkitsemisen periaatteet 736/01.00.00/2015 Henkilöstöjaosto 31 27.08.2015 Kertapalkitseminen: pikapalkitsemisen periaatteet 736/01.00.00/2015 Henkilöstöjaosto 31 Vuoden 2015 osalta henkilöstöstrategian tavoitteena on kertapalkitseminen, joka yksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PALKITSEMISOHJELMA 1(11) Suomenkielinen työväenopisto 17.6.2014

HELSINGIN KAUPUNKI PALKITSEMISOHJELMA 1(11) Suomenkielinen työväenopisto 17.6.2014 HELSINGIN KAUPUNKI PALKITSEMISOHJELMA 1(11) HELSINGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON PALKITSEMISOHJELMA 2014 2017 Sisällys 1. Helsingin kaupungin kokonaispalkitsemismalli... 2 2. Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa 1. Sairausloma Työntekijän/viranhaltijan lyhytaikaisen (enintään 3 päivää) sairausloman voi myöntää lähiesimies tai muu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO Yhteistyotoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymahallitus 25.2.2016 1 (5) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN HENKILOKUNNAN IA LUOTTAMUSHENKILOIDEN MERKKIPAIVASAANTO

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA

Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 25.8.2014 Sisällys Sisällys 1. Soveltamisala... 3 2. Huomionosoitukset... 3 2.1. Pitkäaikaisen palvelun huomioiminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN

ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN Kunta/Kv/Säännöt/Henkilöstön ja luottamushenk huomioiminen Kh 27.06.2011/ 139 Kh 24.09.2012/ 163 ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Henkilöstöltä on saatu esitys, että Inarin kunta tukisi henkilöstön saamen kielen opiskelua nykyistä pontevammin. Ohessa saapunut sähköposti asiasta.

Henkilöstöltä on saatu esitys, että Inarin kunta tukisi henkilöstön saamen kielen opiskelua nykyistä pontevammin. Ohessa saapunut sähköposti asiasta. Yhteistyötoimikunta 41 26.08.2015 Kunnanhallitus 299 07.09.2015 Henkilöstön saamen kielen opiskelun tukeminen 327/01.03.00/2015 YTTMK 41 Henkilöstösihteeri-suunnittelija Henkilöstöltä on saatu esitys,

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Päiväkodinjohtaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka lastentarhanopettaja Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Tehtävänä

Lisätiedot

3 Henkilökohtaisten palkkojen tarkistaminen 1.1.2012 alkavalla sopimuskaudella

3 Henkilökohtaisten palkkojen tarkistaminen 1.1.2012 alkavalla sopimuskaudella KEVAN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2013 1 Työehtosopimus Kevan, KKH-JHL ry yhd 565:n, Kuntayhtymäin henkilökunta ry:n ja Kevan Akavalaiset ry:n välisenä työehtosopimuksena noudatetaan 1.1.2012 28.2.2014 voimassa

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät *

Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät * Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät * Työaikatekijöiden arviointiohje Työaikojen kuormituksen arvioinnin tarkoitus on selvittää, ovatko joko ryhmän ja/ yksilön työajat kunnossa terveyden ja toimintakyvyn

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Tina Sweins 23.1.2013 HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Tina Sweins 23.1.2013 HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) Jakelussa mainituille HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA Kaupunginjohtaja on hyväksynyt johtajistokäsittelyssä, merkkipäivälahjaperiaatteet, jotka

Lisätiedot