1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella?"

Transkriptio

1 Työoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentti Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella? 2. Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteen aikana? 3. Työntekijän alisuoriutuminen koeaikapurun, irtisanomisen ja purkamisen perusteena? 4. Mistä myötätuntotyötaistelutoimenpiteissä on kyse ja miten niiden laillisuutta arvioidaan? 5. Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettava työehtosopimus (7p). Vuokratyödirektiivin sisältö (3p). Vastauksen pituus kuhunkin kysymykseen on enintään 2 sivua Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Työpaikan työhuoneen lämpötila on kuuman kesän johdosta ollut yli 30 astetta jo usean viikon ajan. Säännösten mukaan työnantajan tulee tällöin järjestää joka tunti työntekijälle 15 minuutin virkistäytymisaika riittävän alhaisessa lämpötilassa. Työpaikalla (kuten Calonia) ei ole kuitenkaan sellaista paikkaa, jossa lämpötila olisi säännösten edellyttämä. Ulkonakin lämpötila ylittää säännösten edellyttämän maksimilämpötilan. Työnantajan muissa uudemmissa rakennuksissa (esim. Publicum) on ilmastointi ja sisälämpötila astetta. Mitä työnantajan tulee tällaisessa tilanteessa tehdä täyttääkseen työturvallisuuslain työympäristölle asettamat vaatimukset?

2 2. Miten tulee arvioida sellaista lainsäädäntöä, jonka mukaan palvelussuhteessa oleva professori siirretään automaattisesti eläkkeelle (professori ei siis itse irtisanoudu) hänen täytettyään 68 vuotta? Miten arvioidaan sellaista työ- tai virkaehtosopimuksen määräystä, jossa on sovittu professorin automaattiseksi eläkkeelle siirtymisiäksi 65 vuotta? Arvioi asiaa sekä työsopimus- että virkasuhteessa olevan professorin kannalta. 3. Työnantajan edustajan ja alaisen keskinäinen keskustelu oli jo pitkään ollut sellaista, että se päätyi lähes aina riitelyyn. Työnantajan edustaja päätti, että hän ei enää keskustelu kyseisen alaisen kanssa vaan keskustelut hoitaa toinen esimies. Miten edustajan päätöstä tulee työoikeudellisesti arvioida? 4. Yhtiö on solminut henkilöstöään koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen erään valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen kanssa. Yhtiö on kuitenkin myös jäsenenä työnantajaliitossa, joka on solminut valtakunnallisen työehtosopimuksen, jota työnantajan alalla sovelletaan. a) Kumpaa työehtosopimusta työnantaja soveltaa? b) Entä jos työnantaja päättää erota liitosta, mutta työehtosopimus onkin yleissitova? Anna perusteltu vastaus, miten tilanteissa ratkaistaan kilpailevien työehtosopimusten välinen kollisio. 5. Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteen aikana? Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Työnantajan oikeus muuttaa työntekijän sovittuja työtehtäviä tilapäisesti? 2. Varoitus irtisanomisperusteen täyttymisen edellytyksenä? 3. Milloin työn johto- ja valvontavallan käyttäminen on työntekijän kiusaamista? 4. Työtaistelutoimenpiteen tunnusmerkit? 5. Sairausajan palkkaoikeus?

3 Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän suostumaan kuvattavaksi työnantajayritystä koskevaan mainosesitteeseen? (luennot) 2. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus osa-aikatyöntekijälle? 3. Mihin liittyy ja mitä tarkoittaa työnantajan selvittämisvelvoite työnantajan määräysvallan piirissä olevan toisen organisaation työmahdollisuuksista? Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 4. Palkansaajaliitto A:n ja Työnantajaliitto B:n välisen työehtosopimuksen voimassaolo on päättymässä Liitot ovat käyneet jo neuvotteluja uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi, mutta neuvottelut eivät ole vielä johtaneet tuloksiin. Palkansaajaliitto A on jo ryhtynyt harkitsemaan työtaistelutoimenpiteiden käyttämistä työnantajaliitto B:n painostamiseksi ja neuvottelujen vauhdittamiseksi. Olet palkansaajaliitto A:n lakimies. Liiton puheenjohtaja tulee puheillesi suoraan työehtosopimusneuvotteluiden keskeltä. Hän on turhautunut työnantajaliitto B:n esittämiin kohtuuttomiin vaatimuksiin ja haluaisi aloittaa työtaistelutoimenpiteet heti. Hän muistaa, että toimenpiteitä ei kuitenkaan voi aloittaa noin vain vaan on noudatettava joitain laissa määriteltyjä typeriä velvoitteita. Liitto A:n ja liitto B:n välillä ei ole pitkään aikaan ajauduttu näin pahaan tilanteeseen, joten puheenjohtaja on täysin unohtanut velvoitteiden tarkemman sisällön. Sinun tehtävänäsi on neuvoa puheenjohtajaa toimimaan lainmukaisesti. a) Mikä estää liittoa heti toimeenpanemasta työtaistelutoimenpiteitä? (5p) b) Milloin toimenpiteet voidaan toimeenpanna ja mitä menettelyä noudattaen? (5p) 5. a) Työnantajalla on velvollisuus vastata työturvallisuudesta. Tämä ilmenee muun muassa työturvallisuuslaissa säädettynä työnantajan yleisenä huolehtimisvelvollisuutena. Selvitä työnantajan yleisen huolehtimisvelvollisuuden sisältö? (TturvaL 8 ) b) Selvitä mitä tarkoitetaan työturvallisuuslaissa häirinnällä (TturvaL 28 )? Kysymys nro 1 Työnantaja A oli päättänyt ryhtyä irtisanomisiin tuotannollisella perusteella. Arvioi työnantajan tällä perusteella suorittamien seuraavien toimenpiteiden laillisuutta: a) Työnantajalla oli kaksi koeaikaista työntekijää, joista toisen (B) työnteko ei vielä ollut alkanut. Työnantaja purki molempien työsopimukset. Työnantajalla olisi ollut tarjota kummallekin koeaikaiselle työntekijälle muuta heille sopivaa työtä. (0-3 p)

4 b) Työnantaja yhdisti irtisanotun työntekijän työtehtävät töihin jääneen työntekijä C:n työtehtäviin. Koska työnantaja sai irtisanomisaikana uutta työtä suoritettavakseen, työnantaja solmi henkilöstövuokrausta harjoittavan yrityksen kanssa sopimuksen osaaikaisen vuokratyöntekijä D:n ottamisesta kuuden kuukauden ajaksi. Lisäksi A:n osaomistaja E lisäsi omaa palkatonta työpanostaan merkittävästi. (0-3 p) c) Työnantaja irtisanoi luottamusmies F:n työsopimuksen, koska tämän työ oli kokonaan päättynyt. Työpaikalle jäi työskentelemään toiseen työntekijäjärjestöön kuuluva muuta kuin luottamusmiehen työtä tekevä työntekijä G. (0-3 p) d) Irtisanottujen työntekijöiden irtisanomisaikojen kuluessa työnantaja otti palvelukseensa samankaltaisiin töihin uuden työntekijä H:n toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja opiskelija I:n määräaikaiseksi työharjoittelijaksi. Lisäksi työnantaja siirsi yrityksen sisällä muita tehtäviä hoitaneen työntekijä J:n irtisanotun työntekijän tilalle tekemään hänen töitänsä. (0-3 p) e) Työnantaja ei tarjonnut irtisanotuille näiden ammattitaidon, koulutuksen tai kokemuksen alittavaa työtä. Työntekijä K:lle hänen ammattitaitoaan vastaavaa työtä ei tarjottu siksi, että hän oli sairastellut paljon ja työnantajan mielestä sairastelu olisi jatkunut uudessa työssä. Lisäksi sijaisena myyntipäällikön tehtäviä kaksi vuotta hoitaneelle myyjä L:lle työnantaja kieltäytyi tarjoamasta kyseistä myyntipäällikön työtä muuna työnä. (0-3 p) Vastauksesta saa enintään 15 pistettä. Kysymys nro 2 Työtaisteluesteet ja palkkaoikeus? (5p) Kysymys nro 3 Ammattijärjestön vastuu työtaistelutoimenpiteestä? (10p) Kysymys nro 4 Työsopimuslain yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimus (TSL 2:2) (Murto) (10 p) Kysymys nro 5 Työehtosopimusten velvoitemääräykset (Lamminen) (10p) a. Työsuhteen käsitteen tunnusmerkit b. Yleissitova työehtosopimus c. Ennakkoilmoitus työnseisauksista 2. Mitä työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia siirtyy käyttäjäyritykselle työnantajan vuokratessa työntekijänsä toisen yrityksen käyttöön ja miten vuokratun työntekijän palkkaehdot tällöin määräytyvät? 3. Noin tuhat henkilöä työllistävä yritys joutui talousvaikeuksiin ja yhteistoimintamenettelyjen jälkeen yritys irtisanoi yhteensä sata työntekijää taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Irtisanottujen irtisanomisajan kuluessa yrityksessä oli kuitenkin avoinna tai tulossa avoimeksi kolmisenkymmentä määräaikaista sijaisuutta tai osa-aikaista tehtävää. Yrityksen yt-menettelyssä oli

5 työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien kesken käsitelty myös irtisanottavien uudelleensijoittamis- ja muun työn tarjoamisasiaa. Neuvotteluissa oli henkilöstön edustajien kanssa saavutettu yhteisymmärrys, että tällaisessa joukkomittaisessa tilanteessa työnantaja voi toteuttaa toisiin tehtäviin sijoittamisvelvoitteensa siten, että kaikille irtisanotuille lähetetään kahden viikon välein kirje kotiin, jossa kerrotaan mahdollisuudesta ilmoittautua lueteltuihin silloin avoinna oleviin tehtäviin ja että irtisanotuilla oli etusija tulla valituiksi tehtäviin ennen uusien palkkaamista. Irtisanottu A oli tietoinen tästä yrityksen toimintatavasta. Hän oli myös saanut kotiinsa tällaisia kirjeitä, mutta ei ollut ilmaissut kiinnostustaan näihin tehtäviin. Jäätyään työttömäksi A nosti yritystä vastaan kanteen, jossa vaati 15 kuukauden palkan suuruista korvausta katsoen, ettei yritys ollut hänen osaltaan täyttänyt työsopimuslain mukaista velvoitetta tarjota muuta työtä. A:n mielestä yrityksen olisi työnantajana pitänyt tarkemmin selvittää ja aktiivisesti valikoida useista avoinna olleista työtehtävistä hänelle soveltuva ja selkeästi tarjota sitä hänelle. Yritys vastusti kannetta perustellen sillä, että kun A:n kanssa samassa asemassa olevia henkilöitä oli useita kymmeniä muitakin, työnantaja ei voi tasapuolista kohtelua koskeva velvoite huomioon ottaen sitovasti tarjota vain hänelle jotakin työpaikkaa. Lisäksi tällaisesta joukkokirje-menettelytavasta oli sovittu ytmenettelyssä. Selvitä, mitä laki edellyttää tällaisessa tapauksessa työnantajalta ja arvioi perustellen, onko toimihenkilöllä oikeus saada korvausta. 4. Hyvityssakko työehtosopimuksen rikkomisen seurauksena (Saloheimo) 5. Määräaikainen työsopimus a. Kolmikantaperiaate b. Edullisemmuussääntö c. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 2. Minkälaisia edellytyksiä työsopimuslaki (TSL) asettaa sille, että työnantajalle syntyy oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevä työntekijä tämän velvoitteiden rikkomisen tai laiminlyönnin takia? 3. Tappiollinen yhtiö oli yt-menettelyjen jälkeen irtisanonut useita kymmeniä työntekijöitä taloudellisin ja tuotannollisin syin. Myös A:n työsopimus oli irtisanottu päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pian irtisanomisilmoituksen satuaan A oli pyytänyt luottamusmiestään selvittämään, voitaisiinko työsuhteensa päättymisasioista sopia. Neuvottelujen jälkeen ja irtisanomisajan kuluessa yhtiö ja A olivat allekirjoittaneet sopimuksen "työsuhde- ym. saatavista", jossa oli aluksi todettu tapahtunut irtisanominen ja sen peruste. Sopimuksessa oli sovittu muun muassa A:n palkkojen ja muiden työsuhdekorvauksien suorittamisesta, takaisinottovelvoitteesta luopumisesta ja siitä, että A:lla ei ollut irtisanomisaikana työntekovelvoitetta. Lopuksi oli sovittu, ettei sopijapuolilla ollut toisiaan kohtaan mitään muita työsuhteesta johtuvia vaatimuksia. Vasta työsuhteensa päättymisen jälkeen A sai tietää, että entiseen työnantajayhtiöön oli kaksi kuukautta ennen yt-menettelyn aloittamista otettu uusi työntekijä samankaltaisiin töihin mitä hän oli tehnyt. Saatuaan asianajajalta juridista neuvontaa A nosti yhtiötä vastaan kanteen, jossa hän vaati 15 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta lainvastaisesta irtisanomisesta. Kanteessa A esitti, ettei tekemänsä päättymisasioita koskeva sopimus estänyt vaatimasta korvausta irtisanomisen

6 lainvastaisuudesta, koska sopimuksella hän ei ollut hyväksynyt irtisanomisperusteen olemassaoloa. Joka tapauksessa tällainen työsuhteen irtisanomisajan kuluessa tehty sopimus oli A:n mukaan työsopimuslain pakottavien säännösten vastainen. Vastaajayhtiö vaati kanteen hylkäämistä vedoten toimintansa tappiollisuuteen ja siihen, että kanteessa mainittu uusi työntekijä oli otettu jo ennen ytmenettelyn aloittamista. Erityisesti yhtiö vetosi A:n aloitteesta tehtyyn sopimukseen, jossa A:n työsuhdeasiat oli jo pätevästi sovittu. Anna työoikeudellinen arviosi tämän työsuhteen päättymisvaiheessa tehdyn sopimuksen ehtojen pätevyydestä ja siitä, olisiko A:lla oikeus saada vaatimansa korvaus. 4. Luottamusmiesjärjestelmä (Saloheimo) 5. Miten henkilöstön edustaminen tapahtuu yhteistoimintamenettelyssä eri tasoilla? (YTL 2 luku) a. Työehtosopimuksen normaalisitovuus b. Epätyypilliset palkkatyösuhteet c. Ennakkoilmoitus työnseisauksesta 2. Mitä työnantajan direktio-oikeus sisältää ja minkälaisia kriteereitä työoikeudessa on, jotka rajaavat tätä oikeutta? 3. Ulkomaanlennolla matkustamohenkilökunnan esimiehenä yli 20 vuotta toiminut purseri oli yhtiön työohjeiden vastaisesti ottanut koneesta mukaansa matkustajatarjoiluun tarkoitettuja yhtiön alkoholijuomia ja savukkeita, joiden arvo oli muutamia kymmeniä euroja. Rikkomus paljastui tullitarkastuksessa. Purserille oli vähän yli vuosi aiemmin annettu samantapaisesta asiasta varoitus, jonka voimassaoloaika oli rajattu vuodeksi. Lentoyhtiö katsoi esimiesasemassa olleen purserin rikkoneen työnantajan luottamuksen vakavalla tavalla ja purki purserin työsuhteen päättymään heti. Purseri katsoi, ettei yhtiöllä ollut laillista perustetta purkaa työsopimusta, etenkin kun yhtiön aiempi varoitus oli vanhentunut. Hän vaati kanteessaan työnantajan velvoittamista maksamaan irtisanomisajan palkkaa vuosilomakorvauksineen sekä korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 24 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Lentoyhtiö vastusti vaatimuksia vedoten myös purserin aiemman varoituksen merkitykseen rikkomuksen painavuutta arvioitaessa ja yhtiössä noudatettuun linjaan tällaisissa asioissa. Lisäksi yhtiö katsoi sillä olleen joka tapauksessa oikeus irtisanomiseen. Selvitä työsuhteen purkamisen ja irtisanomisen yleiset edellytykset ja anna perusteltu ratkaisusi tässä oikeustapauksessa. 4. Säännöstämiskompetenssi ja sen rajat (Saloheimo) 5. Viime aikojen taloudellisen tilanteen heikentyminen on vaikuttanut myös pääosin vientituotteita valmistavaan Metalli Oy:n tilanteeseen. Yhtiön tilauskanta on heikentynyt ja ensi vuoden alkupuolisko näyttäisi huonolta myös yhtiön 77 työntekijän näkökulmasta. Yhtiön toimitusjohtaja

7 ottaa sinuun työoikeuden asiantuntijana yhteyttä ja kysyy neuvoa. Toimitusjohtajan mielestä irtisanomisten harkitseminen ei näyttäisi vielä ajankohtaiselta mutta jonkinlaisiin lomauttamisiin olisi tarvetta. Toimitusjohtaja kysyy sinulta: a) millä perusteella työnantaja voi lomauttaa työntekijöitä b) millainen yt-menettely lomauttamisen yhteydessä tulee käydä c) mitä seuraa, jos lomautus tai yt-menettely katsotaan lainvastaiseksi a. Työsuhteen säännöstyskeinot b. Paikallinen sopiminen c. Aktiivinen ja passiivinen työrauhavelvoite 2. Mitä edellytyksiä työsopimuslaki asettaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan vakinaisen työntekijän irtisanomiselle työntekijästä johtuvilla syillä? 3. Työvoiman vuokrausyhtiö X työllisti 10 vakinaista toimistotyöntekijää ja noin määräajaksi palkattua vuokratyöntekijää. X oli tehnyt A:n kanssa aikaisemmin kolme puolen vuoden määräaikaista työsopimusta vuokratyöstä. Kaikissa työsopimuksissa oli ehto siitä, että työsopimus päättyy ilman irtisanomista heti vuokrausyhtiön asiakkaan eli käyttäjäyrityksen ilmoittaessa, ettei enää tarvitse vuokratyöntekijää. A:n työskenneltyä vuokrattuna vaatekaupan myyjänä kahdeksan kuukautta käyttäjäyritys ilmoitti työvoimatarpeensa päättymisestä, jolloin vuokrausyhtiö X päätti työsuhteen heti ja maksoi lopputilin eikä enää tarjonnut A:lle uutta työsopimusta. A katsoi, että X:llä ei ollut työsopimuslain mukaista perustetta tehdä työsopimusta vain määräajaksi, koska yhtiöllä oli jatkuvasti tarve ja mahdollisuus tarjota hänellekin soveltuvia töitä. A epäili, että hänen osalta vuokratöiden päättymiseen vaikutti se, että hän oli liittynyt palvelualan ammattiliittoon ja selvityttänyt liiton kautta palkka- ja muita työsuhde-etujaan tässä vuokrausyhtiössä. - A kääntyy puoleesi ja tiedustelee onko X yhtiöllä ollut lain mukainen oikeus tehdä tällainen määräaikainen työsopimus ja jos ei, niin olisiko työnantaja velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkan sekä korvauksen lain vastaisesta työsuhteen päättymisestä? Lisäksi A kysyy sitä, voisiko hän saada rahallista hyvitystä sen johdosta, että X yhtiö saattoi syyllistyä hänen järjestäytymisvapautensa loukkaukseen? - Perustele vastauksesi...

8 4. Millaisia erityyppisiä määräyksiä työehtosopimus voi sisältää ja miten ne eroavat toisistaan? (Saloheimo) 5. Lomautuksen päättyminen työsopimuslain mukaan a. Perussuhdeteoria b. Työsopimuksen veroinen käytäntö c. Laittoman työtaistelun seuraamukset 2. Kun työvoimaa vuokraava yritys siirtää työntekijänsä tämän suostumuksen mukaisesti työhön käyttäjäyritykseen, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia käyttäjäyrityksellä on suhteessa vuokrattuun työntekijään? 3. A:n työskentely yrityksessä X oli alkanut neljä vuotta sitten vuodeksi tehdyllä määräaikaisella työsopimuksella, jonka perusteena oli hotelli- ja ravintolatoiminnan kausiluonteisuus. Työsopimusten voimassaoloaikaa oli sitten vain jatkettu vuodeksi kerrallaan. A:n työsopimuksissa oli myös ehto, jonka mukaan sopimus oli molemmin puolin irtisanottavissa määräajan kestäessä kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Kun yrityksen toiminnassa ilmeni taloudellisia ja tuotannollisia tilapäisluonteisia vaikeuksia, työnantaja päätti lomauttaa kaikki kuusi vakinaista työntekijäänsä kolmeksi kuukaudeksi ja myös A:n. A kuitenkin kiisti työnantajan lomautuksen laillisuuden vedoten työsopimuksensa määräaikaehtoon. Työnantaja X taas vetosi mm. siihen, että työsopimuksessa oli myös ehto irtisanomisesta sopimuskauden kestäessä. A nosti vahingonkorvauskanteen X vastaan käräjäoikeudessa. - Tee työoikeudellinen arviointi A:n työsopimuksen määräaikais- ja irtisanomisoikeusehtojen laillisuudesta ja perustele, onko A oikeutettu saamaan vahingonkorvausta lomauttamisajalta menettämänsä palkan osalta?.. 4. Työehtosopimuksiin liittyvien erimielisyyksien käsitteleminen työtuomioistuinprosessissa (Saloheimo) 5. Kilpailukieltosopimus (työsopimuslaki)

9 a. Vähimmäispakottava säännös b. Epätyypilliset työsuhteet c. Hyvityssakko 2. Työehtosopimuksen jälkivaikutus sopimuksettoman välitilan aikana 3. Työntekijöiden työsuhdeturvaa säädellään laissa sekä asiallisia että menettelyllisiä seikkoja koskevin säännöksin. a) Kerro lyhyesti, mitkä ovat työsopimuslain mukaiset asialliset edellytykset toistaiseksi voimassa olevan työntekijän irtisanomiseksi taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. b) Selvitä, miten 50 työntekijää työllistävän työnantajayrityksen tulisi täyttää yhteistoimintalain mukaiset neuvotteluvelvoitteensa silloin, kun irtisanomistarpeeksi on arvioitu 12 työntekijää. c) Kerro vielä, mitä voi lain mukaan seurata, jos työnantajalla ei ole lain mukaista oikeutta työsuhteen irtisanomiselle kollektiiviperusteeseen vedoten tai jos työnantaja ei ole täyttänyt lain mukaista neuvotteluvelvoitettaan?.. 4. Selvitä miten työntekijä ansaitsee vuosilomaa (VLL 5, 6 ja 7 ) 5. Säännöstämiskompetenssi ja työnantajan liikkeenjohdolliset ratkaisut (Saloheimo) a. Perussuhdeteoria b. Työsuhteen säännöstyskeinot c. Työehtosopimuksen normaalisitovuus 2. Valtakunnalliseen työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen ja tällaisen sopimuksen oikeusvaikutukset 3. A oli työskennellyt yrityksessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, mutta työnantaja oli tuotannollisista ja taloudellisista syistä yksipuolisesti muuttanut tämän työsuhteen osa-aikaiseksi. Erään perhevapaalle jääneen työntekijän sijaiseksi oli runsas vuosi sitten palkattu B määräajaksi. Perhevapaalla ollut työntekijä irtisanoutui työstään ennen B:n sijaisuuden päättymistä. Tämän johdosta työnantaja laittoi avoimeksi tulleen vakinaisen tehtävän haettavaksi. Tätä työpaikkaa hakivat yrityksen henkilöstöön kuuluvista osa-aikaistettu A, sijaisena tässä tehtävässä jo toiminut B sekä taloudellisella ja tuotannollisilla perusteilla toistaiseksi lomautettu ja työttömänä oleva C. Kaikki kolme hakijaa ovat yhtä kelpoisia ja sopivia tehtävään. Työnantaja kääntyy nyt puoleesi tiedustellen, onko työsopimuslaissa työnantajan työhön ottamisen vapautta jotenkin rajoittavia säännöksiä ja voiko työnantaja laillisesti tässä tilanteessa valita toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään sitä jo yli vuoden hoitaneen B:n vai tulisiko tehtävään ottaa osa-aikainen A taikka lomautettuna oleva C? - Selvitä tapaukseen liittyvät työoikeudelliset perusteet ja anna perusteltu vastaus...

10 4. Työsopimuslain 12:2 korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä (TSL) 5. Työehtosopimukseen sidotut työntekijät ja sitovuuspiirin rajoittaminen (Saloheimo) a. Semidispositiivinen lakinormi b. Työsopimuksen koeaika c. Työrauhavelvollisuus 2. Liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset henkilöstölle? 3. Työntekijä oli toiminut työnantajayhtiön kuntosalilla pääasiassa siivoojana, jolloin hänen tehtäviinsä oli kuulunut noin 600 neliömetrin suuruisten tilojen siivoaminen. Työsopimuksen mukainen työaika oli ollut seitsemän tuntia päivässä. Työtehtäviin olivat kuuluneet siivoamisen lisäksi kuntosalin vastaanotossa sijaisena työskentelyä sekä juoksevien asioiden hoitoa vähäisessä määrin. Sittemmin työnantaja määräsi yksipuolisesti ja aikaisempaa palkkaa muuttamatta työntekijän siivottavaksi lisäksi yhtiön hallintaan uusina tiloina siirtyneen noin 400 neliömetrin budosalin sosiaalitiloineen samalla kun hänet vapautettiin muista kuin siivoustehtävistä. Siivooja kieltäytyi lisätyöstä. Työnjohtokäskyn noudattamatta jättämisen vuoksi yhtiö irtisanoi siivoojan työsopimuksen työntekijästä johtuvalla syyllä. Siivooja nosti käräjäoikeudessa kanteen, jossa vaati 18 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta lain vastaisesta irtisanomisesta katsoen, ettei työnantajalla ollut oikeutta yksipuolisesti muuttaa hänen työtehtäviään mainitulla tavalla. - Selvitä riitaan liittyvät työoikeudelliset perusteet ja anna perusteltu ratkaisu Työsopimuslain 7:4 mukainen työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus tuotannollisen ja taloudellisen irtisanomisen yhteydessä 5. Työehtosopimuksen neuvottelulausekkeet ja niiden merkitys (Saloheimo) a. Työehtosopimuksen yleissitovuus b. Paikallisen sopimisen suppea käsite c. Sallitut työtaistelutoimenpiteet työehtosopimuksen voimassaoloaikana

11 2. Minkälaiset syyt voivat kelvata työnantajan aloitteesta tehdyn määräaikaisen työsopimuksen perustelluksi syyksi? 3. Useita kymmeniä työllistävien rekisteröityjen edunvalvontayhdistysten X ja Y toiminta, varat, velat ja käyttöomaisuus päätettiin siirtää yhdistysten jäsenten ennen siirtoa perustamalle uudelle yhdistykselle Z. Yhdistys Z oli syksyllä 2008 päättänyt organisaatiostaan sekä aluetoimistojensa henkilöstön määrästä niin, että kaikkiaan viiden X:n ja Y:n toimitsijan työpanosta ei tarvittu toimintojen yhdistymisen jälkeen. Yhdistyksissä X ja Y oli syksyllä 2008 käyty yhtä aikaa yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja kaikkia toimitsijoita edustavien luottamusmiesten kanssa. Näissä oli käsitelty tulevista muutoksista aiheutuvia henkilöstöjärjestelyjä ja jäljelle jäävien töiden uusia järjestelyjä. Mutta viiden toimitsijan, joita ei jatkossa enää tarvittu, osalta ei käyty sellaisia yhteistoimintaneuvotteluja, joissa olisi käsitelty irtisanomista. Z yhdistys irtisanoi muun muassa Tampereen aluetoimiston toimitsija A:n työsopimuksen yhdistystoiminnan uudelleenorganisoinnin perusteella heti vuoden 2009 alussa käymättä neuvotteluja A:n tai muidenkaan irtisanottavien kanssa. A nosti Z yhdistystä vastaan kanteen, jossa vaati 10 kuukauden palkan suuruista korvausta lain vastaisesta irtisanomisesta ja myös saman suuruista hyvitystä. A väitti, että Z yhdistyksellä olisi ollut mahdollisuus sijoittaa hänet esimerkiksi Helsingissä sijaitseviin töihin, jos asiasta olisi neuvoteltu hänen kanssaan. Hyvitysvaatimusta A perusteli sillä, että asianmukaisia neuvotteluja ei käyty vaikka kyse oli taloudellisin ja tuotannollisin syin tehdystä irtisanomisesta. Z taas vetosi siihen, että yt-velvoitteet oli tullut hoidetuksi jo X ja Y yhdistysten toimesta. Lisäksi A oli jo syksyllä 2008 kertonut Tampereen toimiston esimiehelle, ettei hän suostu siirtymään Z yhdistyksen Helsingissä mahdollisesti avautuviin tehtäviin. Selvitä, minkälaisia asioita pitäisi työnantajan esityksestä käsitellä yhteistoimintalain mukaan A:n irtisanomisen tapauksessa, milloin neuvottelut tulisi aloittaa ja miten pitkään neuvottelujen tulisi kestää. Kerro myös perusteltu arviosi, onko työnantaja tässä tapauksessa täyttänyt yt-velvoitteensa ja onko A oikeutettu vaatimaansa hyvitykseen. Anna perusteltu arvio myös siitä, onko työnantajalla ollut lain mukaista perustetta irtisanomiseen ja onko A:n korvausvaatimus hyväksyttävissä. 4. Työtaistelun työehtosopimukseen kohdistuminen (Saloheimo) 5. Luottamusvaltuutettu (TSL 13:3) a. Työsuhteen säännöstyskeinot b. Epätyypilliset työsuhteet c. Ennakkoilmoitus työnseisauksista 2. Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta 3. A oli työskennellyt Päiväkoti Oy:n palveluksessa vuodesta 2000 alkaen vuodeksi kerrallaan tehtyjen työsopimusten perusteella. Päiväkoti Oy:n toiminta perustui kaupungin kanssa vuosittain

12 tehtyihin ostopalvelusopimuksiin. Kun sopimusta ei enää tehty vuodeksi 2007, ei myöskään A:n työsuhdetta jatkettu enää uudella määräaikaisella sopimuksella. A vaati oikeudessa Päiväkoti Oy:ltä 10 kuukauden korvausta työsuhteen laittomasta päättämisestä, koska hänen työsuhteensa oli katsottava muuttuneen toistaiseksi voimassa olevaksi. A:n mielestä työnantajalla ei ollut laillisia syytä solmia näin pitkäksi ajaksi vain määräaikaisia työsopimuksia, koska yhtiön päiväkotitoiminta oli pysyvän luonteista. Työnantaja vastusti vaatimuksia vedoten siihen, että tämän päiväkotitoiminnan harjoittaminen oli riippunut vuosittain siitä, tehtiinkö kaupungin kanssa ostopalvelusopimus vai ei. - Selvitä lain asettamat edellytykset solmia määräaikaisia työsopimuksia toistuvasti peräkkäin ja arvioi perustellen, onko työnantaja menetellyt asiassa lain mukaisesti. Kerro myös, mitä oikeusseuraamuksia voi tulla lain vastaisten määräaikaisten työsopimusten teosta. 4. Työehtosopimus normisopimuksena? (Saloheimo) 5. Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä (työsopimuslaki) a. Työsopimuksen veroinen käytäntö b. Kolmikantaperiaate c. Laittoman työtaistelun seuraamukset 2. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 3. Työntekijöiden työsuhdeturvaa säädellään laissa yleislausekkein, jotka asettavat tietyt kynnykset työnantajan tekemille työsuhteiden yksipuolisille päättämisille. a) Kerro lyhyesti (tai piirrä kaaviona), mitkä ovat purkamisen, individuaaliperusteisen irtisanomisen ja kollektiiviperusteisen irtisanomisen kynnykset eli asialliset yleisedellytykset työsopimuslaissa. b) Selvitä myös, minkälainen uudelleensijoitus- ja koulutusvelvoite työnantajalla on kollektiiviperusteisen irtisanomisen tilanteissa? c) Kerro vielä, mitä voi lain mukaan seurata, jos työnantajalla ei ole lain mukaista oikeutta työsuhteen irtisanomiselle kollektiiviperusteeseen vedoten?

13 4. Työehtosopimuksiin liittyvien erimielisyyksien käsitteleminen työtuomioistuinprosessissa (Saloheimo) 5. Mitä lomauttamisella tarkoitetaan ja millä perusteilla työnantaja saa lomauttaa työntekijän työsopimuslain mukaan? a. Semidispositiivinen työoikeuden säännös b. Säännöstyskompetenssi c. Hyvityssakko 2. Milloin tapa tai käytäntö sitoo työsuhteen ehtona? 3. X oli sopinut pienurakkasopimukseksi otsikoidulla vakiosopimuslomakkeella H:n kanssa X:n pientalon teosta piirustusten mukaan sovittua urakkahintaa vastaan. H oli sitoutunut tekemään urakkasopimuksen edellyttämät työt ja luovuttamaan työn tuloksen valmiina X:lle. Urakkaan kuuluneet työt eivät kuitenkaan edenneet sovitussa aikataulussa ja katselmuksessa todettiin huomattava määrä erilaisia virheitä ja puutteita. X keskeytti työt ja purki välittömästi sopimuksen ja jätti urakkasopimuksen loppuosan (6.000 e) maksamatta. H vaati kanteella urakkasumman loppuosaa vedoten siihen, että kyse oli työpalkasta. H katsoi, että X oli lain vastaisesti purkanut määräaikaisen työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa ja antamatta ensin varoitusta. Työntekijän asemaansa H perusteli sillä, että urakkahintaan ei ollut sisältynyt arvonlisäveron määrää. X oli maksanut H:lle urakkasumman osissa työn etenemisen mukaan ja myös korvauksen H:n työkalujen käytöstä. H ei myöskään ollut rekisteröitynä ennakkoperintärekisteriin, vaan maksuista oli suoritettu ennakonpidätys ja maksettu työttömyysvakuutusmaksu. X oli myös maksanut palkkaa vähän aikaa työskennelleelle apumiehelle, jonka H hankki X:n suostumuksella. X oli niin ikään käynyt työmaalla viikottain ja antanut työn suorittamisesta eräitä ohjeita.

14 X kiisti vaatimukset katsoen kyseessä olleen itsenäisen ammatinharjoittajan eli yrittäjän kanssa tehty kirjallinen urakkasopimus, johon työsopimuslakia ei sovelleta. Vastakanteellaan X vaati H:ta muun muassa korvaamaan töiden loppuunsaattamisesta sekä virheiden ja puutteiden korjaamisesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli kuitenkin vastoin X:n käsitystä kyseessä katsottaisiin olleen työsuhde, X:llä oli joka tapauksessa oikeus irtisanoa sopimus irtisanomisajoin. Selvitä riitaan liittyvät työoikeudelliset perusteet ja anna perusteltu ratkaisu. 4. Työtaistelun kohdistuminen työehtosopimukseen (Saloheimo) 5. Yhteistoimintalain mukaiset yhteistoiminnan osapuolet (YTL 7, 8 ja 9 ) a. Korporatismi b. Muutosturva c. Liikkeen luovutus 2. Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset 3. Vakuutustoimihenkilönä Kajaanin pienessä sivutoimistossa pitkään työskennellyt yhtiön kaikkien vakuutustoimihenkilöiden luottamusmies määrättiin, töidensä sivutoimistossa vähennyttyä olennaisesti ja hänen kanssaan käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen, siirtymään samaan työhön yhtiön pääkonttoriin Iisalmeen. Toimihenkilö kieltäytyi siirtymästä vedoten vakiintuneen työmatkansa olennaiseen pitenemiseen. Tämän jälkeen hänet irtisanottiin taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Vedoten luottamusmiehen asemaansa irtisanottu nosti yhtiötä vastaan korvauskanteen, jolla vaati 30 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Kanteen mukaan luottamusmiehelle laissa säädetyn irtisanomissuojan ja työsuhteen ehtojen yksipuolisen muuttamisen edellytykset eivät täyttyneet, vaikka yhtiöllä olikin riittäviä taloudellisia ja tuotannollisia perusteita tehdä uudelleenjärjestelyjä. Työnantaja kiisti kanteen vedoten taloudellisiin vaikeuksiinsa, yrityksen johtamis- ja direktiovaltaansa sekä siihen, ettei toimihenkilölle voitu tämän kieltäydyttyä siirrosta tarjota yhtiössä muuta työtä. Selvitä riitaan liittyvät työoikeudelliset perusteet ja anna perusteltu ratkaisu.

15 4. Työtodistus (TSL ja Tiitinen-Kröger) 5. Työehtosopimusten velvoitemääräykset ja niiden toteuttaminen (Saloheimo) a. Individuaalinen työoikeus b. Epätyypillinen työsuhde c. Ennakkoilmoitusvelvoite työnseisauksissa 2. Työnantajan velvollisuus sijoittaa toisiin tehtäviin (ns. uudelleensijoitusvelvote) silloin, kun toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen mukainen työ on vähentynyt niin, että irtisanomisperusteen edellytykset täyttyvät 3. Työntekijöiden työsuhdeturvaa säädellään laissa yleislausekkein, jotka asettavat tietyt kynnykset työnantajan tekemille työsuhteiden yksipuolisille päättämisille ja lomauttamiselle. a) Kerro lyhyesti (tai piirrä kaaviona), mitkä ovat purkamisen, irtisanomisen ja enintään 90 päivän lomauttamisen kynnykset eli asialliset edellytykset. b) Mitä voi lain mukaan seurata, jos työnantajalla ei ole osoittaa tällaista perustetta työsuhteen päättämisille tai lomauttamiselle? 4. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 5. Miksi ja miten työntekijän saamat työttömyysturvaetuudet vaikuttavat TSL 12:2:n työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta maksettavan korvaukseen? a. Perussuhdeteoria b. Liikkeen luovutus c. Edullisemmuussääntö 2. Lain yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) soveltamisala 3. Tapaus 4. Kilpailevien työehtosopimusten välinen etusija (Saloheimo) 5. Metalliteollisuusyritys ME-metalli oy:n tilauskanta on vähentynyt huomattavasti. Tämän johdosta työnantaja on lomauttanut koko henkilöstönsä toistaiseksi. Yrityksen tulevaisuudennäkymät ovat edelleen epäselvät ja sen johdosta yrityksen henkilöstöpäällikkönä toimiva Matti tulee nyt tiedustelemaan sinulta juridista neuvoa, miten yrityksen tulisi jatkossa toimia. Matti kysyy ensinnäkin, miten tällä hetkellä lomautettuna olevia työntekijöitä voidaan ottaa takaisin töihin, jos työtä vähitellen ilmaantuu. Toiseksi Matti tiedustelee sitä, miten irtisanomiset kohdistetaan, jos yrityksen tilanne ei parane vaan irtisanomisia joudutaan tekemään. Kolmanneksi Matti tiedustelee sitä, mitä siitä seuraa, jos yrityksen tilanne ei vain parane ja työntekijä päättää itse irtisanoutua. Anna Matille oikeudellisesti perusteltu vastaus hänen esittämiinsä kysymyksiin.

16 a. Paikallisen sopimisen suppea ja laaja käsite b. Kolmikantaperiaate c. Laittoman työtaistelutoimenpiteen seuraamukset 2. Millä perusteilla työnantajalla oikeus lomauttaa enintään 90 päiväksi ja miten menetellen tällainen lomautus tulisi toimeenpanna? 3. Tapaus 4. Työehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittaminen (Saloheimo) 5. Työnantajan takaisinottovelvollisuus (työsopimuslaki ja Tiitinen Kröger) a. Direktio-oikeus b. Säännöstyskompetenssi c. Sopimuksen veroinen käytäntö 2. Työsopimuksen irtisanominen työsuhteen ehtojen muuttamistarkoituksessa 3. Tapaus 4. Vaarojen arviointi ja sen oikeudellinen merkitys työturvallisuudessa? (Saloheimo ja työturvallisuuslaki) 5. Työtodistus? (Tiitinen Kröger ja työsopimuslaki) a. Pariteetti-ideologia b. Yleissitova työehtosopimus c. Ennakkoilmoitus työnseisauksista 2. Työnantajan liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset 3. Tapaus 4. Yhteisten työpaikkojen työturvallisuus (Saloheimo) 5. Työnantajan työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuus tuotannollisen ja taloudellisen irtisanomisen yhteydessä (TSL 7:4) (Tiitinen-Kröger) Määritä lyhyesti, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteilläja asioilla: a. Tulopolitiikka (TUPO) b. Työsuhteen säännöstyskeinot c. Säännöstyskompetenssi 2. Minkälainen työnantajan menettely tai kohtelu synnyttää työsopimuslain mukaan syr jintäolettaman ja miten työnantaja voisi kumota tämän olettaman?

17 3. Tapaus 4. Työturvallisuusrikoksen vastuusubjektit ja vastuun kohdentuminen (Saloheimo) 5. Pekka työskenteli kuorma-autonku1jettaj.ana suurehkossa yrityksessä. Työnan taja oli huomauttanut Pekkaa jatkuvista myöhästelyistä ajoreitillään, mikä vaikeutti jat koyhteyksien aikataulussa pysymistä. Kun Pekka ei huomautuksista huolimatta muuttanut tapojaan, työnantaja päätti Pekan työsuhteen. Melko pian tämän jälkeen Pekka ilmoit ti pitävänsä työsuhteen päättämistä laittomanaja haastavansa työnantajan oikeuteen. Työnantajan edustaja Mikko tulee nyt kysymään sinulta neuvoa, millainen sanktio olisi työsopimuslain mukaan mahdollinen, jos Pekan työsuhteen päättäminen todettaisiin lait tomaksi. Lisäksi Mikko tiedustelee, olisiko oikeudenkäynti mahdollista välttää jotenkin. Anna Mikolle perusteltu vastaus a. Työnantajan direktiooikeus b. Kolmikanta-periaate c. Ennakkoilmoitus työnseisauksesta 2. Paikallisen sopimisen suppea ja laaja käsite? 3. Työntekijöiden työsuhdeturvaa säädellään laissa yleislausekkein, jotka asettavat tietyt kynnykset työnantajan tekemille työsuhteiden yksipuolisille päättämisille ja lomauttamiselle. a) Kerro lyhyesti (tai piirrä kaaviona), mitkä ovat purkamisen, irtisanomisen, lomauttamisen ja koeaikapurkamisen kynnykset ja miten ne suhteutuvat toisiinsa? b) Mitä laki säätää työnantajan velvollisuudesta irtisanomis- tai lomauttamistilanteessa tarjota muuta työtä tai uudelleensijoittaa työntekijä? 4. Työntekijöiden irtisanomisjärjestys taloudelliseen ja tuotannolliseen perusteeseen liittyvissä irtisanomisissa? (Tiitinen Kröger) 5. Kerro työsuojeluvaltuutetun oikeudesta keskeyttää työ? (Saloheimo) a) kolmikantaperiaate, b) syrjintä, c) liikkeen luovutus? 2. Työehtosopimusten ns. normaalisitovuus työehtosopimuslain mukaan? 3. Tapaus 4. Työnantajan konkurssi irtisanomisperusteena? (Tiitinen Kröger) 5. Työntekijän työstäpidättäytymisoikeus? (Saloheimo ja työturvallisuuslaki a. Yleissitova työehtosopimus b. Kolmikantaperiaate c. Työsopimuksen veroinen käytäntö

18 2. Työsopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kolmannelle 3. Kuljetusyhtiön vakinainen autonkuljettaja on jäänyt jo vuoden aikana melko usein pois työstä maanantaisin ja pyhien jälkeen ilmoittaen puhelimella olevansa sairaana, mutta kuljettaja ei ole tuonut tästä asianmukaista lääkärintodistusta. Hän on myös pyrkinyt vaihtamaan ajovuorojaan toisten kuljettajien kanssa. Esimies epäilee hänellä olevan alkoholiongelma. Esimies kysyy nyt neuvoasi, miten tähän voisi tai tulisi reagoida. a) Voiko työnantaja määrätä vain tämän kuljettajan puhaltamaan aina töihin tullessaan alkometriin? b) Entä jos puhalluskoe osoittaisi veressä olevan alkoholia, voiko työnantaja estää kuljettajan ajamisen ja pidättää palkan ko. päivältä? c) Ja jos epämääräisiä poissaolopäiviä on jo viimeisen vuoden aikana ollut kymmenkunta ja jos uusin puhalluskoe osoittaa veressä olevan yli 0,5 promillea, voisiko työnantaja ja millaisin menettelyin irtisanoa laillisesti kuljettajan työsopimuksen? - Perustellut neuvosi? 4. Työn vaarojen arviointi ja sen oikeudellinen merkitys? (Saloheimo ja työturvallisuuslaki 10 ) 5. Työntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen pääpiirteittäin? (Tiitinen Kröger) a. Epätyypilliset työsuhteet b. Paikallinen sopiminen c. Työrauhavelvollisuus 2. Työnantajan direktio-oikeutta rajoittavat kriteerit 3. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevä työntekijä A oli sairautensa takia kokonaan työkyvytön alkaen ja työnantajan maksaman sairausajan palkkajakson päättymisen jälkeen työntekijä oli saanut KELA:sta sairauspäivärahaa, kunnes sen enimmäisaika, 300 pv, tuli täyteen. Sen jatkoksi A:lle oli työeläkelaitoksesta myönnetty vuoden kuntoutustukijakso eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke ja aloitettu kuntoutustoimet työnantaja lähetti A:lle ilmoituksen työsopimuksen päättymisestä ilman irtisanomisaikaa, vedoten siinä siihen, että A:n työkyky oli pitkäaikaisesti ja olennaisesti alentunut eikä ennustekaan työkyvyn paranemisesta ollut kovin hyvä. A nosti ammattiliittonsa tukemana käräjäoikeudessa kanteen, jossa vaati työsuhteensa purkamisen katsomista työsopimuslain vastaiseksi ja 24 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. A:n mielestä sairaudesta johtuvaa työkyvyn alenemista ei voida lainkaan pitää työsopimuslain mukaisena purkamisen perusteena, koska nykyinen työsopimuslaki vaatii purkamisen perusteeksi työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden rikkomista, mistä nyt ei ole kysymys. Työnantaja taas vetosi aikaisempaan työsopimuslakiin, jonka mukaan jatkuvasta syystä työhön kykenemättömän työsopimus voitiin purkaa eikä nykyisen työsopimuslain tarkoituksena ei ole ollut muuttaa tätä oikeustilaa. Työnantajan mielestä näinkin pitkäaikaisesti työhön kykenemättömän työsopimus tulisi katsoa rauenneeksi, ja joka tapauksessa tilanteessa oli olemassa ainakin työsopimuksen irtisanomisperuste. Perusteltu ratkaisu esitettyihin väitteisiin ja riitaan.

19 4. Työtodistus? (Tiitinen - Kröger ja työsopimuslaki) 5. Työntekijän työstäpidättäytymisoikeus? (Saloheimo ja työturvallisuuslaki) a. Työsuhteen säännöstyskeinot b. Syrjintä c. Perussuhdeteoria 2. a) Voidaanko lain mukaan työnantajan aloitteesta solmia pätevästi 7 vuotta kestävä määräaikainen työsopimus sen takia, että työnantaja kustantaa työntekijälle puolen vuoden palkallisen erityiskoulutuksen ja koska työntekijälle syntyy 7 vuoden kuluttua eli 63 vuotiaana oikeus päästä vanhuuseläkkeelle? b) Entä voidaanko pätevästi sopia myös siitä, että kumpikin osapuoli voi irtisanoa työsopimuksen sopimuskauden aikana? 3. Paperiteollisuuden työehtosopimukseen järjestäytymisen takia sidottu paperitehdas X ulkoistaa siivous- ja kunnossapitotoimintansa, jossa työskentelee viisi laitosmiestä, service-yhtiölle Y, jolle myydään myös asianomaiset tarvikkeet ja työvälineet. Y:n kanssa tehdään neljän vuoden pituinen urakkasopimus näiden tukitoimintojen hoitamisesta ensi vuoden alusta lukien. Y noudattaa omiin työntekijöihinsä työehtosopimuslain nojalla metallialan työehtosopimusta, jossa palkkaedut ovat pienemmät kuin paperiteollisuuden työehtosopimuksessa. X yhtiön käynnistettyä asiaa koskevat yt-neuvottelut paperiliiton paikallisen osaston luottamusmiehet vastustivat asiaa ja toteuttivat ilman varoitusta päivän pituisen lakon tehtaalla. He vaativat ainakin sitä, että paperiteollisuuden työehtosopimusta tulee noudattaa viiden laitosmiehen työsuhteissa myös ulkoistamissopimuksen kestoaikana, koska nämä ovat paperiliiton eikä metalliliiton jäseniä. Selvitä perustellen: a) onko lakko lain vastainen ja b) tulisiko lain mukaan Y yhtiön soveltaa laitosmiehiin paperiteollisuuden työehtosopimusta ulkoistamissopimuksen kestoajan? 4. Työsuojelun yhteistoiminnan pääpiirteet? (Saloheimo) 6. Työntekijän korvausvelvollisuus työnantajalle aiheuttamastaan vahingosta? (Tiitinen - Kröger) a. Kollektiivinen työoikeus b. Työrauhavelvollisuus c. Säännöstyskompetenssi 2. Minkälaisin edellytyksin tai perustein työnantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa työsuhteen palkkaehtoja huonommaksi? 3. A oli toiminut suurehkossa yrityksessä erään perhevapaalla olevan tavallisen työntekijän sijaisena noin vuoden, kunnes tämä irtisanoutui vakinaisesta työsuhteestaan. Samaan aikaan yrityksessä oli hieman erilaisessa mutta vakinaisessa työssä myös osa-aikainen työntekijä B. Lisäksi yritys oli

20 irtisanonut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla työntekijä C:n, jonka työsuhde oli päättynyt jo kuusi kuukautta sitten. Työnantaja oli pannut sisäiseen hakuun irtisanoutuneelta vapautuvan työn, jolloin sitä haki sekä A että B, jotka molemmat sinänsä täyttivät työtehtävään pääsyn vaatimukset. Työnantajan edustaja kääntyy nyt puoleesi tiedustellen, a) voidaanko lain mukaan tähän vakinaiseen työsuhteeseen ottaa sijaisena siinä jo vuoden työskennellyt A, koska tämä jo on jo oppinut tekemään nämä työt, vai pitäisikö siihen ottaa osaaikaisena työskennellyt B taikka entinen työntekijä C? b) mitä voisi seurata, jos tässä täytössä menetellään lain vastaisesti? Perusteltu vastaus. 4. Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää työ? (Saloheimo) 5. Työsopimuksen purkautuneena pitäminen? (Työsopimuslaki ja Tiitinen Kröger) a. Työehtosopimuksen tekoon liittyvän säännöstyskompetenssin rajat c. Sopimuksen veroinen käytäntö d. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 2. Voidaanko lain mukaan suullisesti solmia 7 kk pituinen määräaikainen työsopimus työnantajan aloitteesta siksi, että kysymys on uudesta toimintansa aloittaneesta parturi-kampaamosta, ja sopia myös 4 kk:n pituisesta koeajasta sekä siitä, että työsopimuksen voi kumpikin osapuoli molemminpuolisesti irtisanoa kahden viikon irtisanomisajoin sopimuskauden aikana? 3. Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen sidotun suuren teollisuusyrityksen johto päättää aloittaa yt-menettelyt henkilöstön vähentämiseksi ja arvioi vähentämistarpeeksi noin 100 työntekijää, koska tuotantoa ollaan osittain siirtämässä Viroon. Asiasta tiedon saatuaan Metallityöväen liiton paikallisen ammattiosaston luottamusmiehet organisoivat seuraavana päivänä alkavan kahden päivän mittaiseksi tarkoitetun mielenosoitusluonteisen lakon. Metallityöväen valtakunnallinen liitto saa nopeasti tietää lakosta, mutta katsoo sen mielenosoitusluonteiseksi eikä puutu erityisesti asiaan. - Selvitä perustellen: a) Miten yt-menettelyt tulee yrityksessä lain mukaan hoitaa? b) Rikkovatko lakkolaiset, ammattiosasto tai Metallityöväen liitto työehtosopimuksesta johtuvaa työrauhavelvollisuuttaan tai muuta lakia? b) Mitä mahdollisista lain rikkomisista voisi seurata? 4. Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää työ? 5. Työnantajan konkurssi irtisanomisperusteena? a. Pariteetti-ideologia b. Direktio-oikeus c. Paikallinen sopiminen 2. Työsuhdetta sääntelevien kotimaisten normien etusijajärjestys

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. SÄHKÖINEN ASIOINTI JA VIESTINTÄ TYÖSUHDETURVA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET PERHEOIKEUS

Lisätiedot

Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet

Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Niko Ohvo 2013 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA * Juha Väkimies Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 huhtikuu 2008 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 1. Työehtosopimus 2 2.1. Yleissitovuuden vahvistaminen 2 2.2.

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5.

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5. Työmarkkina-avain KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA ÖMARKKINA-AVAIN TYÖMARK IN TYÖMARKKINA-AVAIN TYÖ A-AVAIN TYÖMARKKINA-AVAI Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville.

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Lukijalle

Lisätiedot