1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella?"

Transkriptio

1 Työoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentti Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella? 2. Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteen aikana? 3. Työntekijän alisuoriutuminen koeaikapurun, irtisanomisen ja purkamisen perusteena? 4. Mistä myötätuntotyötaistelutoimenpiteissä on kyse ja miten niiden laillisuutta arvioidaan? 5. Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettava työehtosopimus (7p). Vuokratyödirektiivin sisältö (3p). Vastauksen pituus kuhunkin kysymykseen on enintään 2 sivua Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Työpaikan työhuoneen lämpötila on kuuman kesän johdosta ollut yli 30 astetta jo usean viikon ajan. Säännösten mukaan työnantajan tulee tällöin järjestää joka tunti työntekijälle 15 minuutin virkistäytymisaika riittävän alhaisessa lämpötilassa. Työpaikalla (kuten Calonia) ei ole kuitenkaan sellaista paikkaa, jossa lämpötila olisi säännösten edellyttämä. Ulkonakin lämpötila ylittää säännösten edellyttämän maksimilämpötilan. Työnantajan muissa uudemmissa rakennuksissa (esim. Publicum) on ilmastointi ja sisälämpötila astetta. Mitä työnantajan tulee tällaisessa tilanteessa tehdä täyttääkseen työturvallisuuslain työympäristölle asettamat vaatimukset?

2 2. Miten tulee arvioida sellaista lainsäädäntöä, jonka mukaan palvelussuhteessa oleva professori siirretään automaattisesti eläkkeelle (professori ei siis itse irtisanoudu) hänen täytettyään 68 vuotta? Miten arvioidaan sellaista työ- tai virkaehtosopimuksen määräystä, jossa on sovittu professorin automaattiseksi eläkkeelle siirtymisiäksi 65 vuotta? Arvioi asiaa sekä työsopimus- että virkasuhteessa olevan professorin kannalta. 3. Työnantajan edustajan ja alaisen keskinäinen keskustelu oli jo pitkään ollut sellaista, että se päätyi lähes aina riitelyyn. Työnantajan edustaja päätti, että hän ei enää keskustelu kyseisen alaisen kanssa vaan keskustelut hoitaa toinen esimies. Miten edustajan päätöstä tulee työoikeudellisesti arvioida? 4. Yhtiö on solminut henkilöstöään koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen erään valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen kanssa. Yhtiö on kuitenkin myös jäsenenä työnantajaliitossa, joka on solminut valtakunnallisen työehtosopimuksen, jota työnantajan alalla sovelletaan. a) Kumpaa työehtosopimusta työnantaja soveltaa? b) Entä jos työnantaja päättää erota liitosta, mutta työehtosopimus onkin yleissitova? Anna perusteltu vastaus, miten tilanteissa ratkaistaan kilpailevien työehtosopimusten välinen kollisio. 5. Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteen aikana? Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Työnantajan oikeus muuttaa työntekijän sovittuja työtehtäviä tilapäisesti? 2. Varoitus irtisanomisperusteen täyttymisen edellytyksenä? 3. Milloin työn johto- ja valvontavallan käyttäminen on työntekijän kiusaamista? 4. Työtaistelutoimenpiteen tunnusmerkit? 5. Sairausajan palkkaoikeus?

3 Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän suostumaan kuvattavaksi työnantajayritystä koskevaan mainosesitteeseen? (luennot) 2. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus osa-aikatyöntekijälle? 3. Mihin liittyy ja mitä tarkoittaa työnantajan selvittämisvelvoite työnantajan määräysvallan piirissä olevan toisen organisaation työmahdollisuuksista? Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 4. Palkansaajaliitto A:n ja Työnantajaliitto B:n välisen työehtosopimuksen voimassaolo on päättymässä Liitot ovat käyneet jo neuvotteluja uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi, mutta neuvottelut eivät ole vielä johtaneet tuloksiin. Palkansaajaliitto A on jo ryhtynyt harkitsemaan työtaistelutoimenpiteiden käyttämistä työnantajaliitto B:n painostamiseksi ja neuvottelujen vauhdittamiseksi. Olet palkansaajaliitto A:n lakimies. Liiton puheenjohtaja tulee puheillesi suoraan työehtosopimusneuvotteluiden keskeltä. Hän on turhautunut työnantajaliitto B:n esittämiin kohtuuttomiin vaatimuksiin ja haluaisi aloittaa työtaistelutoimenpiteet heti. Hän muistaa, että toimenpiteitä ei kuitenkaan voi aloittaa noin vain vaan on noudatettava joitain laissa määriteltyjä typeriä velvoitteita. Liitto A:n ja liitto B:n välillä ei ole pitkään aikaan ajauduttu näin pahaan tilanteeseen, joten puheenjohtaja on täysin unohtanut velvoitteiden tarkemman sisällön. Sinun tehtävänäsi on neuvoa puheenjohtajaa toimimaan lainmukaisesti. a) Mikä estää liittoa heti toimeenpanemasta työtaistelutoimenpiteitä? (5p) b) Milloin toimenpiteet voidaan toimeenpanna ja mitä menettelyä noudattaen? (5p) 5. a) Työnantajalla on velvollisuus vastata työturvallisuudesta. Tämä ilmenee muun muassa työturvallisuuslaissa säädettynä työnantajan yleisenä huolehtimisvelvollisuutena. Selvitä työnantajan yleisen huolehtimisvelvollisuuden sisältö? (TturvaL 8 ) b) Selvitä mitä tarkoitetaan työturvallisuuslaissa häirinnällä (TturvaL 28 )? Kysymys nro 1 Työnantaja A oli päättänyt ryhtyä irtisanomisiin tuotannollisella perusteella. Arvioi työnantajan tällä perusteella suorittamien seuraavien toimenpiteiden laillisuutta: a) Työnantajalla oli kaksi koeaikaista työntekijää, joista toisen (B) työnteko ei vielä ollut alkanut. Työnantaja purki molempien työsopimukset. Työnantajalla olisi ollut tarjota kummallekin koeaikaiselle työntekijälle muuta heille sopivaa työtä. (0-3 p)

4 b) Työnantaja yhdisti irtisanotun työntekijän työtehtävät töihin jääneen työntekijä C:n työtehtäviin. Koska työnantaja sai irtisanomisaikana uutta työtä suoritettavakseen, työnantaja solmi henkilöstövuokrausta harjoittavan yrityksen kanssa sopimuksen osaaikaisen vuokratyöntekijä D:n ottamisesta kuuden kuukauden ajaksi. Lisäksi A:n osaomistaja E lisäsi omaa palkatonta työpanostaan merkittävästi. (0-3 p) c) Työnantaja irtisanoi luottamusmies F:n työsopimuksen, koska tämän työ oli kokonaan päättynyt. Työpaikalle jäi työskentelemään toiseen työntekijäjärjestöön kuuluva muuta kuin luottamusmiehen työtä tekevä työntekijä G. (0-3 p) d) Irtisanottujen työntekijöiden irtisanomisaikojen kuluessa työnantaja otti palvelukseensa samankaltaisiin töihin uuden työntekijä H:n toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja opiskelija I:n määräaikaiseksi työharjoittelijaksi. Lisäksi työnantaja siirsi yrityksen sisällä muita tehtäviä hoitaneen työntekijä J:n irtisanotun työntekijän tilalle tekemään hänen töitänsä. (0-3 p) e) Työnantaja ei tarjonnut irtisanotuille näiden ammattitaidon, koulutuksen tai kokemuksen alittavaa työtä. Työntekijä K:lle hänen ammattitaitoaan vastaavaa työtä ei tarjottu siksi, että hän oli sairastellut paljon ja työnantajan mielestä sairastelu olisi jatkunut uudessa työssä. Lisäksi sijaisena myyntipäällikön tehtäviä kaksi vuotta hoitaneelle myyjä L:lle työnantaja kieltäytyi tarjoamasta kyseistä myyntipäällikön työtä muuna työnä. (0-3 p) Vastauksesta saa enintään 15 pistettä. Kysymys nro 2 Työtaisteluesteet ja palkkaoikeus? (5p) Kysymys nro 3 Ammattijärjestön vastuu työtaistelutoimenpiteestä? (10p) Kysymys nro 4 Työsopimuslain yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimus (TSL 2:2) (Murto) (10 p) Kysymys nro 5 Työehtosopimusten velvoitemääräykset (Lamminen) (10p) a. Työsuhteen käsitteen tunnusmerkit b. Yleissitova työehtosopimus c. Ennakkoilmoitus työnseisauksista 2. Mitä työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia siirtyy käyttäjäyritykselle työnantajan vuokratessa työntekijänsä toisen yrityksen käyttöön ja miten vuokratun työntekijän palkkaehdot tällöin määräytyvät? 3. Noin tuhat henkilöä työllistävä yritys joutui talousvaikeuksiin ja yhteistoimintamenettelyjen jälkeen yritys irtisanoi yhteensä sata työntekijää taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Irtisanottujen irtisanomisajan kuluessa yrityksessä oli kuitenkin avoinna tai tulossa avoimeksi kolmisenkymmentä määräaikaista sijaisuutta tai osa-aikaista tehtävää. Yrityksen yt-menettelyssä oli

5 työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien kesken käsitelty myös irtisanottavien uudelleensijoittamis- ja muun työn tarjoamisasiaa. Neuvotteluissa oli henkilöstön edustajien kanssa saavutettu yhteisymmärrys, että tällaisessa joukkomittaisessa tilanteessa työnantaja voi toteuttaa toisiin tehtäviin sijoittamisvelvoitteensa siten, että kaikille irtisanotuille lähetetään kahden viikon välein kirje kotiin, jossa kerrotaan mahdollisuudesta ilmoittautua lueteltuihin silloin avoinna oleviin tehtäviin ja että irtisanotuilla oli etusija tulla valituiksi tehtäviin ennen uusien palkkaamista. Irtisanottu A oli tietoinen tästä yrityksen toimintatavasta. Hän oli myös saanut kotiinsa tällaisia kirjeitä, mutta ei ollut ilmaissut kiinnostustaan näihin tehtäviin. Jäätyään työttömäksi A nosti yritystä vastaan kanteen, jossa vaati 15 kuukauden palkan suuruista korvausta katsoen, ettei yritys ollut hänen osaltaan täyttänyt työsopimuslain mukaista velvoitetta tarjota muuta työtä. A:n mielestä yrityksen olisi työnantajana pitänyt tarkemmin selvittää ja aktiivisesti valikoida useista avoinna olleista työtehtävistä hänelle soveltuva ja selkeästi tarjota sitä hänelle. Yritys vastusti kannetta perustellen sillä, että kun A:n kanssa samassa asemassa olevia henkilöitä oli useita kymmeniä muitakin, työnantaja ei voi tasapuolista kohtelua koskeva velvoite huomioon ottaen sitovasti tarjota vain hänelle jotakin työpaikkaa. Lisäksi tällaisesta joukkokirje-menettelytavasta oli sovittu ytmenettelyssä. Selvitä, mitä laki edellyttää tällaisessa tapauksessa työnantajalta ja arvioi perustellen, onko toimihenkilöllä oikeus saada korvausta. 4. Hyvityssakko työehtosopimuksen rikkomisen seurauksena (Saloheimo) 5. Määräaikainen työsopimus a. Kolmikantaperiaate b. Edullisemmuussääntö c. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 2. Minkälaisia edellytyksiä työsopimuslaki (TSL) asettaa sille, että työnantajalle syntyy oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevä työntekijä tämän velvoitteiden rikkomisen tai laiminlyönnin takia? 3. Tappiollinen yhtiö oli yt-menettelyjen jälkeen irtisanonut useita kymmeniä työntekijöitä taloudellisin ja tuotannollisin syin. Myös A:n työsopimus oli irtisanottu päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pian irtisanomisilmoituksen satuaan A oli pyytänyt luottamusmiestään selvittämään, voitaisiinko työsuhteensa päättymisasioista sopia. Neuvottelujen jälkeen ja irtisanomisajan kuluessa yhtiö ja A olivat allekirjoittaneet sopimuksen "työsuhde- ym. saatavista", jossa oli aluksi todettu tapahtunut irtisanominen ja sen peruste. Sopimuksessa oli sovittu muun muassa A:n palkkojen ja muiden työsuhdekorvauksien suorittamisesta, takaisinottovelvoitteesta luopumisesta ja siitä, että A:lla ei ollut irtisanomisaikana työntekovelvoitetta. Lopuksi oli sovittu, ettei sopijapuolilla ollut toisiaan kohtaan mitään muita työsuhteesta johtuvia vaatimuksia. Vasta työsuhteensa päättymisen jälkeen A sai tietää, että entiseen työnantajayhtiöön oli kaksi kuukautta ennen yt-menettelyn aloittamista otettu uusi työntekijä samankaltaisiin töihin mitä hän oli tehnyt. Saatuaan asianajajalta juridista neuvontaa A nosti yhtiötä vastaan kanteen, jossa hän vaati 15 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta lainvastaisesta irtisanomisesta. Kanteessa A esitti, ettei tekemänsä päättymisasioita koskeva sopimus estänyt vaatimasta korvausta irtisanomisen

6 lainvastaisuudesta, koska sopimuksella hän ei ollut hyväksynyt irtisanomisperusteen olemassaoloa. Joka tapauksessa tällainen työsuhteen irtisanomisajan kuluessa tehty sopimus oli A:n mukaan työsopimuslain pakottavien säännösten vastainen. Vastaajayhtiö vaati kanteen hylkäämistä vedoten toimintansa tappiollisuuteen ja siihen, että kanteessa mainittu uusi työntekijä oli otettu jo ennen ytmenettelyn aloittamista. Erityisesti yhtiö vetosi A:n aloitteesta tehtyyn sopimukseen, jossa A:n työsuhdeasiat oli jo pätevästi sovittu. Anna työoikeudellinen arviosi tämän työsuhteen päättymisvaiheessa tehdyn sopimuksen ehtojen pätevyydestä ja siitä, olisiko A:lla oikeus saada vaatimansa korvaus. 4. Luottamusmiesjärjestelmä (Saloheimo) 5. Miten henkilöstön edustaminen tapahtuu yhteistoimintamenettelyssä eri tasoilla? (YTL 2 luku) a. Työehtosopimuksen normaalisitovuus b. Epätyypilliset palkkatyösuhteet c. Ennakkoilmoitus työnseisauksesta 2. Mitä työnantajan direktio-oikeus sisältää ja minkälaisia kriteereitä työoikeudessa on, jotka rajaavat tätä oikeutta? 3. Ulkomaanlennolla matkustamohenkilökunnan esimiehenä yli 20 vuotta toiminut purseri oli yhtiön työohjeiden vastaisesti ottanut koneesta mukaansa matkustajatarjoiluun tarkoitettuja yhtiön alkoholijuomia ja savukkeita, joiden arvo oli muutamia kymmeniä euroja. Rikkomus paljastui tullitarkastuksessa. Purserille oli vähän yli vuosi aiemmin annettu samantapaisesta asiasta varoitus, jonka voimassaoloaika oli rajattu vuodeksi. Lentoyhtiö katsoi esimiesasemassa olleen purserin rikkoneen työnantajan luottamuksen vakavalla tavalla ja purki purserin työsuhteen päättymään heti. Purseri katsoi, ettei yhtiöllä ollut laillista perustetta purkaa työsopimusta, etenkin kun yhtiön aiempi varoitus oli vanhentunut. Hän vaati kanteessaan työnantajan velvoittamista maksamaan irtisanomisajan palkkaa vuosilomakorvauksineen sekä korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 24 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Lentoyhtiö vastusti vaatimuksia vedoten myös purserin aiemman varoituksen merkitykseen rikkomuksen painavuutta arvioitaessa ja yhtiössä noudatettuun linjaan tällaisissa asioissa. Lisäksi yhtiö katsoi sillä olleen joka tapauksessa oikeus irtisanomiseen. Selvitä työsuhteen purkamisen ja irtisanomisen yleiset edellytykset ja anna perusteltu ratkaisusi tässä oikeustapauksessa. 4. Säännöstämiskompetenssi ja sen rajat (Saloheimo) 5. Viime aikojen taloudellisen tilanteen heikentyminen on vaikuttanut myös pääosin vientituotteita valmistavaan Metalli Oy:n tilanteeseen. Yhtiön tilauskanta on heikentynyt ja ensi vuoden alkupuolisko näyttäisi huonolta myös yhtiön 77 työntekijän näkökulmasta. Yhtiön toimitusjohtaja

7 ottaa sinuun työoikeuden asiantuntijana yhteyttä ja kysyy neuvoa. Toimitusjohtajan mielestä irtisanomisten harkitseminen ei näyttäisi vielä ajankohtaiselta mutta jonkinlaisiin lomauttamisiin olisi tarvetta. Toimitusjohtaja kysyy sinulta: a) millä perusteella työnantaja voi lomauttaa työntekijöitä b) millainen yt-menettely lomauttamisen yhteydessä tulee käydä c) mitä seuraa, jos lomautus tai yt-menettely katsotaan lainvastaiseksi a. Työsuhteen säännöstyskeinot b. Paikallinen sopiminen c. Aktiivinen ja passiivinen työrauhavelvoite 2. Mitä edellytyksiä työsopimuslaki asettaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan vakinaisen työntekijän irtisanomiselle työntekijästä johtuvilla syillä? 3. Työvoiman vuokrausyhtiö X työllisti 10 vakinaista toimistotyöntekijää ja noin määräajaksi palkattua vuokratyöntekijää. X oli tehnyt A:n kanssa aikaisemmin kolme puolen vuoden määräaikaista työsopimusta vuokratyöstä. Kaikissa työsopimuksissa oli ehto siitä, että työsopimus päättyy ilman irtisanomista heti vuokrausyhtiön asiakkaan eli käyttäjäyrityksen ilmoittaessa, ettei enää tarvitse vuokratyöntekijää. A:n työskenneltyä vuokrattuna vaatekaupan myyjänä kahdeksan kuukautta käyttäjäyritys ilmoitti työvoimatarpeensa päättymisestä, jolloin vuokrausyhtiö X päätti työsuhteen heti ja maksoi lopputilin eikä enää tarjonnut A:lle uutta työsopimusta. A katsoi, että X:llä ei ollut työsopimuslain mukaista perustetta tehdä työsopimusta vain määräajaksi, koska yhtiöllä oli jatkuvasti tarve ja mahdollisuus tarjota hänellekin soveltuvia töitä. A epäili, että hänen osalta vuokratöiden päättymiseen vaikutti se, että hän oli liittynyt palvelualan ammattiliittoon ja selvityttänyt liiton kautta palkka- ja muita työsuhde-etujaan tässä vuokrausyhtiössä. - A kääntyy puoleesi ja tiedustelee onko X yhtiöllä ollut lain mukainen oikeus tehdä tällainen määräaikainen työsopimus ja jos ei, niin olisiko työnantaja velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkan sekä korvauksen lain vastaisesta työsuhteen päättymisestä? Lisäksi A kysyy sitä, voisiko hän saada rahallista hyvitystä sen johdosta, että X yhtiö saattoi syyllistyä hänen järjestäytymisvapautensa loukkaukseen? - Perustele vastauksesi...

8 4. Millaisia erityyppisiä määräyksiä työehtosopimus voi sisältää ja miten ne eroavat toisistaan? (Saloheimo) 5. Lomautuksen päättyminen työsopimuslain mukaan a. Perussuhdeteoria b. Työsopimuksen veroinen käytäntö c. Laittoman työtaistelun seuraamukset 2. Kun työvoimaa vuokraava yritys siirtää työntekijänsä tämän suostumuksen mukaisesti työhön käyttäjäyritykseen, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia käyttäjäyrityksellä on suhteessa vuokrattuun työntekijään? 3. A:n työskentely yrityksessä X oli alkanut neljä vuotta sitten vuodeksi tehdyllä määräaikaisella työsopimuksella, jonka perusteena oli hotelli- ja ravintolatoiminnan kausiluonteisuus. Työsopimusten voimassaoloaikaa oli sitten vain jatkettu vuodeksi kerrallaan. A:n työsopimuksissa oli myös ehto, jonka mukaan sopimus oli molemmin puolin irtisanottavissa määräajan kestäessä kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Kun yrityksen toiminnassa ilmeni taloudellisia ja tuotannollisia tilapäisluonteisia vaikeuksia, työnantaja päätti lomauttaa kaikki kuusi vakinaista työntekijäänsä kolmeksi kuukaudeksi ja myös A:n. A kuitenkin kiisti työnantajan lomautuksen laillisuuden vedoten työsopimuksensa määräaikaehtoon. Työnantaja X taas vetosi mm. siihen, että työsopimuksessa oli myös ehto irtisanomisesta sopimuskauden kestäessä. A nosti vahingonkorvauskanteen X vastaan käräjäoikeudessa. - Tee työoikeudellinen arviointi A:n työsopimuksen määräaikais- ja irtisanomisoikeusehtojen laillisuudesta ja perustele, onko A oikeutettu saamaan vahingonkorvausta lomauttamisajalta menettämänsä palkan osalta?.. 4. Työehtosopimuksiin liittyvien erimielisyyksien käsitteleminen työtuomioistuinprosessissa (Saloheimo) 5. Kilpailukieltosopimus (työsopimuslaki)

9 a. Vähimmäispakottava säännös b. Epätyypilliset työsuhteet c. Hyvityssakko 2. Työehtosopimuksen jälkivaikutus sopimuksettoman välitilan aikana 3. Työntekijöiden työsuhdeturvaa säädellään laissa sekä asiallisia että menettelyllisiä seikkoja koskevin säännöksin. a) Kerro lyhyesti, mitkä ovat työsopimuslain mukaiset asialliset edellytykset toistaiseksi voimassa olevan työntekijän irtisanomiseksi taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. b) Selvitä, miten 50 työntekijää työllistävän työnantajayrityksen tulisi täyttää yhteistoimintalain mukaiset neuvotteluvelvoitteensa silloin, kun irtisanomistarpeeksi on arvioitu 12 työntekijää. c) Kerro vielä, mitä voi lain mukaan seurata, jos työnantajalla ei ole lain mukaista oikeutta työsuhteen irtisanomiselle kollektiiviperusteeseen vedoten tai jos työnantaja ei ole täyttänyt lain mukaista neuvotteluvelvoitettaan?.. 4. Selvitä miten työntekijä ansaitsee vuosilomaa (VLL 5, 6 ja 7 ) 5. Säännöstämiskompetenssi ja työnantajan liikkeenjohdolliset ratkaisut (Saloheimo) a. Perussuhdeteoria b. Työsuhteen säännöstyskeinot c. Työehtosopimuksen normaalisitovuus 2. Valtakunnalliseen työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen ja tällaisen sopimuksen oikeusvaikutukset 3. A oli työskennellyt yrityksessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, mutta työnantaja oli tuotannollisista ja taloudellisista syistä yksipuolisesti muuttanut tämän työsuhteen osa-aikaiseksi. Erään perhevapaalle jääneen työntekijän sijaiseksi oli runsas vuosi sitten palkattu B määräajaksi. Perhevapaalla ollut työntekijä irtisanoutui työstään ennen B:n sijaisuuden päättymistä. Tämän johdosta työnantaja laittoi avoimeksi tulleen vakinaisen tehtävän haettavaksi. Tätä työpaikkaa hakivat yrityksen henkilöstöön kuuluvista osa-aikaistettu A, sijaisena tässä tehtävässä jo toiminut B sekä taloudellisella ja tuotannollisilla perusteilla toistaiseksi lomautettu ja työttömänä oleva C. Kaikki kolme hakijaa ovat yhtä kelpoisia ja sopivia tehtävään. Työnantaja kääntyy nyt puoleesi tiedustellen, onko työsopimuslaissa työnantajan työhön ottamisen vapautta jotenkin rajoittavia säännöksiä ja voiko työnantaja laillisesti tässä tilanteessa valita toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään sitä jo yli vuoden hoitaneen B:n vai tulisiko tehtävään ottaa osa-aikainen A taikka lomautettuna oleva C? - Selvitä tapaukseen liittyvät työoikeudelliset perusteet ja anna perusteltu vastaus...

10 4. Työsopimuslain 12:2 korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä (TSL) 5. Työehtosopimukseen sidotut työntekijät ja sitovuuspiirin rajoittaminen (Saloheimo) a. Semidispositiivinen lakinormi b. Työsopimuksen koeaika c. Työrauhavelvollisuus 2. Liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset henkilöstölle? 3. Työntekijä oli toiminut työnantajayhtiön kuntosalilla pääasiassa siivoojana, jolloin hänen tehtäviinsä oli kuulunut noin 600 neliömetrin suuruisten tilojen siivoaminen. Työsopimuksen mukainen työaika oli ollut seitsemän tuntia päivässä. Työtehtäviin olivat kuuluneet siivoamisen lisäksi kuntosalin vastaanotossa sijaisena työskentelyä sekä juoksevien asioiden hoitoa vähäisessä määrin. Sittemmin työnantaja määräsi yksipuolisesti ja aikaisempaa palkkaa muuttamatta työntekijän siivottavaksi lisäksi yhtiön hallintaan uusina tiloina siirtyneen noin 400 neliömetrin budosalin sosiaalitiloineen samalla kun hänet vapautettiin muista kuin siivoustehtävistä. Siivooja kieltäytyi lisätyöstä. Työnjohtokäskyn noudattamatta jättämisen vuoksi yhtiö irtisanoi siivoojan työsopimuksen työntekijästä johtuvalla syyllä. Siivooja nosti käräjäoikeudessa kanteen, jossa vaati 18 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta lain vastaisesta irtisanomisesta katsoen, ettei työnantajalla ollut oikeutta yksipuolisesti muuttaa hänen työtehtäviään mainitulla tavalla. - Selvitä riitaan liittyvät työoikeudelliset perusteet ja anna perusteltu ratkaisu Työsopimuslain 7:4 mukainen työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus tuotannollisen ja taloudellisen irtisanomisen yhteydessä 5. Työehtosopimuksen neuvottelulausekkeet ja niiden merkitys (Saloheimo) a. Työehtosopimuksen yleissitovuus b. Paikallisen sopimisen suppea käsite c. Sallitut työtaistelutoimenpiteet työehtosopimuksen voimassaoloaikana

11 2. Minkälaiset syyt voivat kelvata työnantajan aloitteesta tehdyn määräaikaisen työsopimuksen perustelluksi syyksi? 3. Useita kymmeniä työllistävien rekisteröityjen edunvalvontayhdistysten X ja Y toiminta, varat, velat ja käyttöomaisuus päätettiin siirtää yhdistysten jäsenten ennen siirtoa perustamalle uudelle yhdistykselle Z. Yhdistys Z oli syksyllä 2008 päättänyt organisaatiostaan sekä aluetoimistojensa henkilöstön määrästä niin, että kaikkiaan viiden X:n ja Y:n toimitsijan työpanosta ei tarvittu toimintojen yhdistymisen jälkeen. Yhdistyksissä X ja Y oli syksyllä 2008 käyty yhtä aikaa yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja kaikkia toimitsijoita edustavien luottamusmiesten kanssa. Näissä oli käsitelty tulevista muutoksista aiheutuvia henkilöstöjärjestelyjä ja jäljelle jäävien töiden uusia järjestelyjä. Mutta viiden toimitsijan, joita ei jatkossa enää tarvittu, osalta ei käyty sellaisia yhteistoimintaneuvotteluja, joissa olisi käsitelty irtisanomista. Z yhdistys irtisanoi muun muassa Tampereen aluetoimiston toimitsija A:n työsopimuksen yhdistystoiminnan uudelleenorganisoinnin perusteella heti vuoden 2009 alussa käymättä neuvotteluja A:n tai muidenkaan irtisanottavien kanssa. A nosti Z yhdistystä vastaan kanteen, jossa vaati 10 kuukauden palkan suuruista korvausta lain vastaisesta irtisanomisesta ja myös saman suuruista hyvitystä. A väitti, että Z yhdistyksellä olisi ollut mahdollisuus sijoittaa hänet esimerkiksi Helsingissä sijaitseviin töihin, jos asiasta olisi neuvoteltu hänen kanssaan. Hyvitysvaatimusta A perusteli sillä, että asianmukaisia neuvotteluja ei käyty vaikka kyse oli taloudellisin ja tuotannollisin syin tehdystä irtisanomisesta. Z taas vetosi siihen, että yt-velvoitteet oli tullut hoidetuksi jo X ja Y yhdistysten toimesta. Lisäksi A oli jo syksyllä 2008 kertonut Tampereen toimiston esimiehelle, ettei hän suostu siirtymään Z yhdistyksen Helsingissä mahdollisesti avautuviin tehtäviin. Selvitä, minkälaisia asioita pitäisi työnantajan esityksestä käsitellä yhteistoimintalain mukaan A:n irtisanomisen tapauksessa, milloin neuvottelut tulisi aloittaa ja miten pitkään neuvottelujen tulisi kestää. Kerro myös perusteltu arviosi, onko työnantaja tässä tapauksessa täyttänyt yt-velvoitteensa ja onko A oikeutettu vaatimaansa hyvitykseen. Anna perusteltu arvio myös siitä, onko työnantajalla ollut lain mukaista perustetta irtisanomiseen ja onko A:n korvausvaatimus hyväksyttävissä. 4. Työtaistelun työehtosopimukseen kohdistuminen (Saloheimo) 5. Luottamusvaltuutettu (TSL 13:3) a. Työsuhteen säännöstyskeinot b. Epätyypilliset työsuhteet c. Ennakkoilmoitus työnseisauksista 2. Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta 3. A oli työskennellyt Päiväkoti Oy:n palveluksessa vuodesta 2000 alkaen vuodeksi kerrallaan tehtyjen työsopimusten perusteella. Päiväkoti Oy:n toiminta perustui kaupungin kanssa vuosittain

12 tehtyihin ostopalvelusopimuksiin. Kun sopimusta ei enää tehty vuodeksi 2007, ei myöskään A:n työsuhdetta jatkettu enää uudella määräaikaisella sopimuksella. A vaati oikeudessa Päiväkoti Oy:ltä 10 kuukauden korvausta työsuhteen laittomasta päättämisestä, koska hänen työsuhteensa oli katsottava muuttuneen toistaiseksi voimassa olevaksi. A:n mielestä työnantajalla ei ollut laillisia syytä solmia näin pitkäksi ajaksi vain määräaikaisia työsopimuksia, koska yhtiön päiväkotitoiminta oli pysyvän luonteista. Työnantaja vastusti vaatimuksia vedoten siihen, että tämän päiväkotitoiminnan harjoittaminen oli riippunut vuosittain siitä, tehtiinkö kaupungin kanssa ostopalvelusopimus vai ei. - Selvitä lain asettamat edellytykset solmia määräaikaisia työsopimuksia toistuvasti peräkkäin ja arvioi perustellen, onko työnantaja menetellyt asiassa lain mukaisesti. Kerro myös, mitä oikeusseuraamuksia voi tulla lain vastaisten määräaikaisten työsopimusten teosta. 4. Työehtosopimus normisopimuksena? (Saloheimo) 5. Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä (työsopimuslaki) a. Työsopimuksen veroinen käytäntö b. Kolmikantaperiaate c. Laittoman työtaistelun seuraamukset 2. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 3. Työntekijöiden työsuhdeturvaa säädellään laissa yleislausekkein, jotka asettavat tietyt kynnykset työnantajan tekemille työsuhteiden yksipuolisille päättämisille. a) Kerro lyhyesti (tai piirrä kaaviona), mitkä ovat purkamisen, individuaaliperusteisen irtisanomisen ja kollektiiviperusteisen irtisanomisen kynnykset eli asialliset yleisedellytykset työsopimuslaissa. b) Selvitä myös, minkälainen uudelleensijoitus- ja koulutusvelvoite työnantajalla on kollektiiviperusteisen irtisanomisen tilanteissa? c) Kerro vielä, mitä voi lain mukaan seurata, jos työnantajalla ei ole lain mukaista oikeutta työsuhteen irtisanomiselle kollektiiviperusteeseen vedoten?

13 4. Työehtosopimuksiin liittyvien erimielisyyksien käsitteleminen työtuomioistuinprosessissa (Saloheimo) 5. Mitä lomauttamisella tarkoitetaan ja millä perusteilla työnantaja saa lomauttaa työntekijän työsopimuslain mukaan? a. Semidispositiivinen työoikeuden säännös b. Säännöstyskompetenssi c. Hyvityssakko 2. Milloin tapa tai käytäntö sitoo työsuhteen ehtona? 3. X oli sopinut pienurakkasopimukseksi otsikoidulla vakiosopimuslomakkeella H:n kanssa X:n pientalon teosta piirustusten mukaan sovittua urakkahintaa vastaan. H oli sitoutunut tekemään urakkasopimuksen edellyttämät työt ja luovuttamaan työn tuloksen valmiina X:lle. Urakkaan kuuluneet työt eivät kuitenkaan edenneet sovitussa aikataulussa ja katselmuksessa todettiin huomattava määrä erilaisia virheitä ja puutteita. X keskeytti työt ja purki välittömästi sopimuksen ja jätti urakkasopimuksen loppuosan (6.000 e) maksamatta. H vaati kanteella urakkasumman loppuosaa vedoten siihen, että kyse oli työpalkasta. H katsoi, että X oli lain vastaisesti purkanut määräaikaisen työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa ja antamatta ensin varoitusta. Työntekijän asemaansa H perusteli sillä, että urakkahintaan ei ollut sisältynyt arvonlisäveron määrää. X oli maksanut H:lle urakkasumman osissa työn etenemisen mukaan ja myös korvauksen H:n työkalujen käytöstä. H ei myöskään ollut rekisteröitynä ennakkoperintärekisteriin, vaan maksuista oli suoritettu ennakonpidätys ja maksettu työttömyysvakuutusmaksu. X oli myös maksanut palkkaa vähän aikaa työskennelleelle apumiehelle, jonka H hankki X:n suostumuksella. X oli niin ikään käynyt työmaalla viikottain ja antanut työn suorittamisesta eräitä ohjeita.

14 X kiisti vaatimukset katsoen kyseessä olleen itsenäisen ammatinharjoittajan eli yrittäjän kanssa tehty kirjallinen urakkasopimus, johon työsopimuslakia ei sovelleta. Vastakanteellaan X vaati H:ta muun muassa korvaamaan töiden loppuunsaattamisesta sekä virheiden ja puutteiden korjaamisesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli kuitenkin vastoin X:n käsitystä kyseessä katsottaisiin olleen työsuhde, X:llä oli joka tapauksessa oikeus irtisanoa sopimus irtisanomisajoin. Selvitä riitaan liittyvät työoikeudelliset perusteet ja anna perusteltu ratkaisu. 4. Työtaistelun kohdistuminen työehtosopimukseen (Saloheimo) 5. Yhteistoimintalain mukaiset yhteistoiminnan osapuolet (YTL 7, 8 ja 9 ) a. Korporatismi b. Muutosturva c. Liikkeen luovutus 2. Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset 3. Vakuutustoimihenkilönä Kajaanin pienessä sivutoimistossa pitkään työskennellyt yhtiön kaikkien vakuutustoimihenkilöiden luottamusmies määrättiin, töidensä sivutoimistossa vähennyttyä olennaisesti ja hänen kanssaan käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen, siirtymään samaan työhön yhtiön pääkonttoriin Iisalmeen. Toimihenkilö kieltäytyi siirtymästä vedoten vakiintuneen työmatkansa olennaiseen pitenemiseen. Tämän jälkeen hänet irtisanottiin taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Vedoten luottamusmiehen asemaansa irtisanottu nosti yhtiötä vastaan korvauskanteen, jolla vaati 30 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Kanteen mukaan luottamusmiehelle laissa säädetyn irtisanomissuojan ja työsuhteen ehtojen yksipuolisen muuttamisen edellytykset eivät täyttyneet, vaikka yhtiöllä olikin riittäviä taloudellisia ja tuotannollisia perusteita tehdä uudelleenjärjestelyjä. Työnantaja kiisti kanteen vedoten taloudellisiin vaikeuksiinsa, yrityksen johtamis- ja direktiovaltaansa sekä siihen, ettei toimihenkilölle voitu tämän kieltäydyttyä siirrosta tarjota yhtiössä muuta työtä. Selvitä riitaan liittyvät työoikeudelliset perusteet ja anna perusteltu ratkaisu.

15 4. Työtodistus (TSL ja Tiitinen-Kröger) 5. Työehtosopimusten velvoitemääräykset ja niiden toteuttaminen (Saloheimo) a. Individuaalinen työoikeus b. Epätyypillinen työsuhde c. Ennakkoilmoitusvelvoite työnseisauksissa 2. Työnantajan velvollisuus sijoittaa toisiin tehtäviin (ns. uudelleensijoitusvelvote) silloin, kun toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen mukainen työ on vähentynyt niin, että irtisanomisperusteen edellytykset täyttyvät 3. Työntekijöiden työsuhdeturvaa säädellään laissa yleislausekkein, jotka asettavat tietyt kynnykset työnantajan tekemille työsuhteiden yksipuolisille päättämisille ja lomauttamiselle. a) Kerro lyhyesti (tai piirrä kaaviona), mitkä ovat purkamisen, irtisanomisen ja enintään 90 päivän lomauttamisen kynnykset eli asialliset edellytykset. b) Mitä voi lain mukaan seurata, jos työnantajalla ei ole osoittaa tällaista perustetta työsuhteen päättämisille tai lomauttamiselle? 4. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 5. Miksi ja miten työntekijän saamat työttömyysturvaetuudet vaikuttavat TSL 12:2:n työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta maksettavan korvaukseen? a. Perussuhdeteoria b. Liikkeen luovutus c. Edullisemmuussääntö 2. Lain yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) soveltamisala 3. Tapaus 4. Kilpailevien työehtosopimusten välinen etusija (Saloheimo) 5. Metalliteollisuusyritys ME-metalli oy:n tilauskanta on vähentynyt huomattavasti. Tämän johdosta työnantaja on lomauttanut koko henkilöstönsä toistaiseksi. Yrityksen tulevaisuudennäkymät ovat edelleen epäselvät ja sen johdosta yrityksen henkilöstöpäällikkönä toimiva Matti tulee nyt tiedustelemaan sinulta juridista neuvoa, miten yrityksen tulisi jatkossa toimia. Matti kysyy ensinnäkin, miten tällä hetkellä lomautettuna olevia työntekijöitä voidaan ottaa takaisin töihin, jos työtä vähitellen ilmaantuu. Toiseksi Matti tiedustelee sitä, miten irtisanomiset kohdistetaan, jos yrityksen tilanne ei parane vaan irtisanomisia joudutaan tekemään. Kolmanneksi Matti tiedustelee sitä, mitä siitä seuraa, jos yrityksen tilanne ei vain parane ja työntekijä päättää itse irtisanoutua. Anna Matille oikeudellisesti perusteltu vastaus hänen esittämiinsä kysymyksiin.

16 a. Paikallisen sopimisen suppea ja laaja käsite b. Kolmikantaperiaate c. Laittoman työtaistelutoimenpiteen seuraamukset 2. Millä perusteilla työnantajalla oikeus lomauttaa enintään 90 päiväksi ja miten menetellen tällainen lomautus tulisi toimeenpanna? 3. Tapaus 4. Työehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittaminen (Saloheimo) 5. Työnantajan takaisinottovelvollisuus (työsopimuslaki ja Tiitinen Kröger) a. Direktio-oikeus b. Säännöstyskompetenssi c. Sopimuksen veroinen käytäntö 2. Työsopimuksen irtisanominen työsuhteen ehtojen muuttamistarkoituksessa 3. Tapaus 4. Vaarojen arviointi ja sen oikeudellinen merkitys työturvallisuudessa? (Saloheimo ja työturvallisuuslaki) 5. Työtodistus? (Tiitinen Kröger ja työsopimuslaki) a. Pariteetti-ideologia b. Yleissitova työehtosopimus c. Ennakkoilmoitus työnseisauksista 2. Työnantajan liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset 3. Tapaus 4. Yhteisten työpaikkojen työturvallisuus (Saloheimo) 5. Työnantajan työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuus tuotannollisen ja taloudellisen irtisanomisen yhteydessä (TSL 7:4) (Tiitinen-Kröger) Määritä lyhyesti, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteilläja asioilla: a. Tulopolitiikka (TUPO) b. Työsuhteen säännöstyskeinot c. Säännöstyskompetenssi 2. Minkälainen työnantajan menettely tai kohtelu synnyttää työsopimuslain mukaan syr jintäolettaman ja miten työnantaja voisi kumota tämän olettaman?

17 3. Tapaus 4. Työturvallisuusrikoksen vastuusubjektit ja vastuun kohdentuminen (Saloheimo) 5. Pekka työskenteli kuorma-autonku1jettaj.ana suurehkossa yrityksessä. Työnan taja oli huomauttanut Pekkaa jatkuvista myöhästelyistä ajoreitillään, mikä vaikeutti jat koyhteyksien aikataulussa pysymistä. Kun Pekka ei huomautuksista huolimatta muuttanut tapojaan, työnantaja päätti Pekan työsuhteen. Melko pian tämän jälkeen Pekka ilmoit ti pitävänsä työsuhteen päättämistä laittomanaja haastavansa työnantajan oikeuteen. Työnantajan edustaja Mikko tulee nyt kysymään sinulta neuvoa, millainen sanktio olisi työsopimuslain mukaan mahdollinen, jos Pekan työsuhteen päättäminen todettaisiin lait tomaksi. Lisäksi Mikko tiedustelee, olisiko oikeudenkäynti mahdollista välttää jotenkin. Anna Mikolle perusteltu vastaus a. Työnantajan direktiooikeus b. Kolmikanta-periaate c. Ennakkoilmoitus työnseisauksesta 2. Paikallisen sopimisen suppea ja laaja käsite? 3. Työntekijöiden työsuhdeturvaa säädellään laissa yleislausekkein, jotka asettavat tietyt kynnykset työnantajan tekemille työsuhteiden yksipuolisille päättämisille ja lomauttamiselle. a) Kerro lyhyesti (tai piirrä kaaviona), mitkä ovat purkamisen, irtisanomisen, lomauttamisen ja koeaikapurkamisen kynnykset ja miten ne suhteutuvat toisiinsa? b) Mitä laki säätää työnantajan velvollisuudesta irtisanomis- tai lomauttamistilanteessa tarjota muuta työtä tai uudelleensijoittaa työntekijä? 4. Työntekijöiden irtisanomisjärjestys taloudelliseen ja tuotannolliseen perusteeseen liittyvissä irtisanomisissa? (Tiitinen Kröger) 5. Kerro työsuojeluvaltuutetun oikeudesta keskeyttää työ? (Saloheimo) a) kolmikantaperiaate, b) syrjintä, c) liikkeen luovutus? 2. Työehtosopimusten ns. normaalisitovuus työehtosopimuslain mukaan? 3. Tapaus 4. Työnantajan konkurssi irtisanomisperusteena? (Tiitinen Kröger) 5. Työntekijän työstäpidättäytymisoikeus? (Saloheimo ja työturvallisuuslaki a. Yleissitova työehtosopimus b. Kolmikantaperiaate c. Työsopimuksen veroinen käytäntö

18 2. Työsopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kolmannelle 3. Kuljetusyhtiön vakinainen autonkuljettaja on jäänyt jo vuoden aikana melko usein pois työstä maanantaisin ja pyhien jälkeen ilmoittaen puhelimella olevansa sairaana, mutta kuljettaja ei ole tuonut tästä asianmukaista lääkärintodistusta. Hän on myös pyrkinyt vaihtamaan ajovuorojaan toisten kuljettajien kanssa. Esimies epäilee hänellä olevan alkoholiongelma. Esimies kysyy nyt neuvoasi, miten tähän voisi tai tulisi reagoida. a) Voiko työnantaja määrätä vain tämän kuljettajan puhaltamaan aina töihin tullessaan alkometriin? b) Entä jos puhalluskoe osoittaisi veressä olevan alkoholia, voiko työnantaja estää kuljettajan ajamisen ja pidättää palkan ko. päivältä? c) Ja jos epämääräisiä poissaolopäiviä on jo viimeisen vuoden aikana ollut kymmenkunta ja jos uusin puhalluskoe osoittaa veressä olevan yli 0,5 promillea, voisiko työnantaja ja millaisin menettelyin irtisanoa laillisesti kuljettajan työsopimuksen? - Perustellut neuvosi? 4. Työn vaarojen arviointi ja sen oikeudellinen merkitys? (Saloheimo ja työturvallisuuslaki 10 ) 5. Työntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen pääpiirteittäin? (Tiitinen Kröger) a. Epätyypilliset työsuhteet b. Paikallinen sopiminen c. Työrauhavelvollisuus 2. Työnantajan direktio-oikeutta rajoittavat kriteerit 3. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevä työntekijä A oli sairautensa takia kokonaan työkyvytön alkaen ja työnantajan maksaman sairausajan palkkajakson päättymisen jälkeen työntekijä oli saanut KELA:sta sairauspäivärahaa, kunnes sen enimmäisaika, 300 pv, tuli täyteen. Sen jatkoksi A:lle oli työeläkelaitoksesta myönnetty vuoden kuntoutustukijakso eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke ja aloitettu kuntoutustoimet työnantaja lähetti A:lle ilmoituksen työsopimuksen päättymisestä ilman irtisanomisaikaa, vedoten siinä siihen, että A:n työkyky oli pitkäaikaisesti ja olennaisesti alentunut eikä ennustekaan työkyvyn paranemisesta ollut kovin hyvä. A nosti ammattiliittonsa tukemana käräjäoikeudessa kanteen, jossa vaati työsuhteensa purkamisen katsomista työsopimuslain vastaiseksi ja 24 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. A:n mielestä sairaudesta johtuvaa työkyvyn alenemista ei voida lainkaan pitää työsopimuslain mukaisena purkamisen perusteena, koska nykyinen työsopimuslaki vaatii purkamisen perusteeksi työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden rikkomista, mistä nyt ei ole kysymys. Työnantaja taas vetosi aikaisempaan työsopimuslakiin, jonka mukaan jatkuvasta syystä työhön kykenemättömän työsopimus voitiin purkaa eikä nykyisen työsopimuslain tarkoituksena ei ole ollut muuttaa tätä oikeustilaa. Työnantajan mielestä näinkin pitkäaikaisesti työhön kykenemättömän työsopimus tulisi katsoa rauenneeksi, ja joka tapauksessa tilanteessa oli olemassa ainakin työsopimuksen irtisanomisperuste. Perusteltu ratkaisu esitettyihin väitteisiin ja riitaan.

19 4. Työtodistus? (Tiitinen - Kröger ja työsopimuslaki) 5. Työntekijän työstäpidättäytymisoikeus? (Saloheimo ja työturvallisuuslaki) a. Työsuhteen säännöstyskeinot b. Syrjintä c. Perussuhdeteoria 2. a) Voidaanko lain mukaan työnantajan aloitteesta solmia pätevästi 7 vuotta kestävä määräaikainen työsopimus sen takia, että työnantaja kustantaa työntekijälle puolen vuoden palkallisen erityiskoulutuksen ja koska työntekijälle syntyy 7 vuoden kuluttua eli 63 vuotiaana oikeus päästä vanhuuseläkkeelle? b) Entä voidaanko pätevästi sopia myös siitä, että kumpikin osapuoli voi irtisanoa työsopimuksen sopimuskauden aikana? 3. Paperiteollisuuden työehtosopimukseen järjestäytymisen takia sidottu paperitehdas X ulkoistaa siivous- ja kunnossapitotoimintansa, jossa työskentelee viisi laitosmiestä, service-yhtiölle Y, jolle myydään myös asianomaiset tarvikkeet ja työvälineet. Y:n kanssa tehdään neljän vuoden pituinen urakkasopimus näiden tukitoimintojen hoitamisesta ensi vuoden alusta lukien. Y noudattaa omiin työntekijöihinsä työehtosopimuslain nojalla metallialan työehtosopimusta, jossa palkkaedut ovat pienemmät kuin paperiteollisuuden työehtosopimuksessa. X yhtiön käynnistettyä asiaa koskevat yt-neuvottelut paperiliiton paikallisen osaston luottamusmiehet vastustivat asiaa ja toteuttivat ilman varoitusta päivän pituisen lakon tehtaalla. He vaativat ainakin sitä, että paperiteollisuuden työehtosopimusta tulee noudattaa viiden laitosmiehen työsuhteissa myös ulkoistamissopimuksen kestoaikana, koska nämä ovat paperiliiton eikä metalliliiton jäseniä. Selvitä perustellen: a) onko lakko lain vastainen ja b) tulisiko lain mukaan Y yhtiön soveltaa laitosmiehiin paperiteollisuuden työehtosopimusta ulkoistamissopimuksen kestoajan? 4. Työsuojelun yhteistoiminnan pääpiirteet? (Saloheimo) 6. Työntekijän korvausvelvollisuus työnantajalle aiheuttamastaan vahingosta? (Tiitinen - Kröger) a. Kollektiivinen työoikeus b. Työrauhavelvollisuus c. Säännöstyskompetenssi 2. Minkälaisin edellytyksin tai perustein työnantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa työsuhteen palkkaehtoja huonommaksi? 3. A oli toiminut suurehkossa yrityksessä erään perhevapaalla olevan tavallisen työntekijän sijaisena noin vuoden, kunnes tämä irtisanoutui vakinaisesta työsuhteestaan. Samaan aikaan yrityksessä oli hieman erilaisessa mutta vakinaisessa työssä myös osa-aikainen työntekijä B. Lisäksi yritys oli

20 irtisanonut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla työntekijä C:n, jonka työsuhde oli päättynyt jo kuusi kuukautta sitten. Työnantaja oli pannut sisäiseen hakuun irtisanoutuneelta vapautuvan työn, jolloin sitä haki sekä A että B, jotka molemmat sinänsä täyttivät työtehtävään pääsyn vaatimukset. Työnantajan edustaja kääntyy nyt puoleesi tiedustellen, a) voidaanko lain mukaan tähän vakinaiseen työsuhteeseen ottaa sijaisena siinä jo vuoden työskennellyt A, koska tämä jo on jo oppinut tekemään nämä työt, vai pitäisikö siihen ottaa osaaikaisena työskennellyt B taikka entinen työntekijä C? b) mitä voisi seurata, jos tässä täytössä menetellään lain vastaisesti? Perusteltu vastaus. 4. Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää työ? (Saloheimo) 5. Työsopimuksen purkautuneena pitäminen? (Työsopimuslaki ja Tiitinen Kröger) a. Työehtosopimuksen tekoon liittyvän säännöstyskompetenssin rajat c. Sopimuksen veroinen käytäntö d. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 2. Voidaanko lain mukaan suullisesti solmia 7 kk pituinen määräaikainen työsopimus työnantajan aloitteesta siksi, että kysymys on uudesta toimintansa aloittaneesta parturi-kampaamosta, ja sopia myös 4 kk:n pituisesta koeajasta sekä siitä, että työsopimuksen voi kumpikin osapuoli molemminpuolisesti irtisanoa kahden viikon irtisanomisajoin sopimuskauden aikana? 3. Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen sidotun suuren teollisuusyrityksen johto päättää aloittaa yt-menettelyt henkilöstön vähentämiseksi ja arvioi vähentämistarpeeksi noin 100 työntekijää, koska tuotantoa ollaan osittain siirtämässä Viroon. Asiasta tiedon saatuaan Metallityöväen liiton paikallisen ammattiosaston luottamusmiehet organisoivat seuraavana päivänä alkavan kahden päivän mittaiseksi tarkoitetun mielenosoitusluonteisen lakon. Metallityöväen valtakunnallinen liitto saa nopeasti tietää lakosta, mutta katsoo sen mielenosoitusluonteiseksi eikä puutu erityisesti asiaan. - Selvitä perustellen: a) Miten yt-menettelyt tulee yrityksessä lain mukaan hoitaa? b) Rikkovatko lakkolaiset, ammattiosasto tai Metallityöväen liitto työehtosopimuksesta johtuvaa työrauhavelvollisuuttaan tai muuta lakia? b) Mitä mahdollisista lain rikkomisista voisi seurata? 4. Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää työ? 5. Työnantajan konkurssi irtisanomisperusteena? a. Pariteetti-ideologia b. Direktio-oikeus c. Paikallinen sopiminen 2. Työsuhdetta sääntelevien kotimaisten normien etusijajärjestys

Oikeudenalojen perusteet Työoikeus Tentti

Oikeudenalojen perusteet Työoikeus Tentti Oikeudenalojen perusteet Työoikeus Tentti 7.12.2016 Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Työntekijän työtehtävien lisääminen työnantajan toimesta? 2. Työntekijän työajan pidentäminen työnantajan

Lisätiedot

* Vastaukset kysymyksiin 1-3 (prof. Koskinen) ja 4-5 (tohtorikoulutettava Rosin) eri arkeille.

* Vastaukset kysymyksiin 1-3 (prof. Koskinen) ja 4-5 (tohtorikoulutettava Rosin) eri arkeille. Työoikeus Oikeudenalojen perusteet 17.8.2016 * Vastaukset kysymyksiin 1-3 (prof. Koskinen) ja 4-5 (tohtorikoulutettava Rosin) eri arkeille. * Vastaustilaa enintään kaksi sivua/kysymys. Kysymyksistä 1-3

Lisätiedot

1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava tehtävä)?

1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava tehtävä)? Henkilöstöasiat käytännössä 12 op Vastaa seuraavista kolmesta kysymyksestä vain kahteen!!! Jokainen vastaus eri arkille!! 1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Tehy ry / Okkeri päivitetty LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku

Tehy ry / Okkeri päivitetty LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku Tehy ry / Okkeri päivitetty 21.1.2016 LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku TYÖSOPIMUSLAKI Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet,

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI Alma Talent 2017 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2888-3 ISBN

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta 1 (17) 22.11.2012 Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta Tarkistuslista Mieti mm. seuraavia asioita, kun työpaikallasi lomautetaan tai irtisanotaan työntekijöitä: Määräaikaiset työsopimukset

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Asianajaja Teppo Laine 13.05.2014 ASIANAJOTOIMISTO LEGISTUM OY LIIKEJURIDIIKAN ASIANTUNTIJA www.legistum.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä YHTEISTOIMINTALAKI

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja)

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja) Paikallinen sopiminen työehdoista Valinnainen opintojakso 15.8.2014 Vastaukset kysymyksiin 1 (Kairinen) ja 2-3 (Murto) eri arkeille. 1. Voiko henkilöstön luottamusmies YT-menettelyssä sopia paikallisesti

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Työlainsäädäntö uudistuu 1.1.2017 Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Kilpailukykysopimukseen perustuvat muutokset 2 1) Nykyisten tes:n voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella Tällä aikavälillä ei

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ 1. URAPOLUT 1.1 OSAAMISEN LAAJENTAMISEN URAPOLKU: TEHTÄVÄKIERTO 1.2 SISÄISEEN TEHTÄVÄKIERTOON HAKEUTUMINEN 1.3 TEHTÄVÄKIERTOPROSESSI OMAN ORGANISAATION SISÄLLÄ 1.4

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Työ- ja virkaehtosopimusoikeus. Jorma Saloheimo

Työ- ja virkaehtosopimusoikeus. Jorma Saloheimo Työ- ja virkaehtosopimusoikeus Jorma Saloheimo TALENTUM Helsinki 2012 2., uudistettu painos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1821-1 BALTOprint

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen

Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen Keskiviikko 27.1.2010 klo 9.00-16.00 (aamukahvi klo 8.45 alkaen) Usein unohtuu, että yhteistoiminta yrityksissä on muutakin kuin työsuhteiden päättämistä. Lain

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti :

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti : ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT 5/ 2003 ha 1. Sopijapuolet Työnantaja Työntekijä/virkamies/viranhaltija 2. Työpaikka ja yhteystiedot Työpaikka /osasto Lähin esimies

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Työsopimusoikeus. Kari-Pekka Tiitinen Tarja Kröger

Työsopimusoikeus. Kari-Pekka Tiitinen Tarja Kröger Työsopimusoikeus Kari-Pekka Tiitinen Tarja Kröger TALENTUM Helsinki 2012 6., uudistettu painos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timo Huhtala Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1676-7

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari Esityksen rakenne Mikä on liikkeen luovutus Liikkeen luovutuksen työoikeudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen Työn

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2017 Alma Talent 2016 Helsinki 15., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-2969-9 ISBN 978-952-14-2970-5 (verkkokirja) Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Paikallinen sopiminen YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Mitä paikallinen sopiminen on? Lakiin tai työehtosopimukseen (tes) perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista yms. työsuhteeseen liittyvistä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1984 Nro 3 7-3 8 Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (124/84): Laki työsopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot