SUOMENKIELINEN KOULUTUS. LUKUVUOSISUUNNITELMA (Perusopetusasetus 852/1998 9) Lukuvuosi Pvm. Luokka Yht.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMENKIELINEN KOULUTUS. LUKUVUOSISUUNNITELMA (Perusopetusasetus 852/1998 9) Lukuvuosi 2013-2014. Pvm. Luokka 1 2 3 4 5 6 Yht."

Transkriptio

1 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSISUUNNITELMA (Perusopetusasetus 852/1998 9) Lukuvuosi Koulu: Koivuhaan koulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Opettajakunnan käsittely Pvm Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksynyt Pvm OPPILASMÄÄRÄ LUOKITTAIN Luokka Yht. POR Oppi lasmäärä Tyttöjä TUNTIMÄÄRÄ Koulun tuntikehys Varattu tukiopetukseen (suunniteltu) Osa-aikaisen erit.o pe tuk sen tun tike hys Erityisteht. tunnit Kerhotunnit 531h + 46h (oph: opetusryhmien pienentäminen) 8,8h 25h (osa-aik.) 49h (luokkam.) 4h (AV, TI, MU, MH) 7h LUKUVUODEN AIKATAULU Työajat ja lomat Työ- ja lomapäivien osalta noudatetaan Paraisten kaupungin koulutoimen keskitettyä päätöstä. Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lauantaityöpäivä ja vastaava vapaapäivä lauantaityöpäivä, vapaata

2 Päivittäinen työaika Luokat aamunavaukseen 8.57 aamunavaukseen 8.57 aamunavaukseen ruokailuun ruokailuun ruokailuun Uusintakuulustelut Ehtolaiskuulustelu Liikunta- ja muut teemapäivät Liikuntateemapäivät järjestetään syyskuussa ja toukokuussa yhteistyössä liikuntaviranomaisten ja urheiluseurojen kanssa. Syksyn liikuntateemapäivät ovat (3.-4. lkt), (1.-2. lkt) (5.-6. lkt). Kevään liikuntapäivät päätetään keväällä. Lisätietoja 1-2 luokilla 2. ja 3. tunti jaetaan kolmeen opetushetkeen (joustavat luokkaryhmittelyt, ryhmät lapsen oman tarpeen mukaan), joiden välillä on ohjattu pikkuvälitunti Juhlat Joulujuhlat (2 kpl) klo 9 ja Kevätjuhla klo 9 Opettajainkokoukset Syksy: 6.9., 20.9., , 8.11., ja Kevät: 17.1., 7.2., 7.3., 28.3., ja Opettajien koulutuspäivät

3 , , PAINOPISTEALUEET Tuntikehyksen käyttö eri oppiaineisiin ja sen pedagogiset ym. perusteet Alkuopetukseen on tuntikehystä käytetty runsaasti, jotta koulunkäynnille kriittisten ensimmäisten kouluvuosien aikana tuki olisi riittävää. Näin on 1-2 luokkien opetusryhmät saatu pieneksi. Alkuopetukseen on haluttu panostaa käyttämällä OPH:n antamaa luokkien pienennystukea palkkaamalla samanaikaisopettaja. Näin tuetaan myös joustavat ryhmät -toimintatapaa luokilla 0-2. Joustavat luokkarajat -toimintatavalla on oppilaiden yksilöllisiä tarpeita pystytty ottamaan huomioon. Myös huoltajilta on tähän liittyen saatu myönteistä palautetta. Jakotunteja käytetään alkuopetuksen luokilla äidinkielen ja matematiikan perustaitojen opetukseen luokilla lähinnä matematiikan, fysiikka-kemian, vieraan kielen sekä taitoja taideaineiden opetuksen järjestämiseen luokkien runsaan oppilasmäärän sekä usean erityisen tuen tarvitsijan vuoksi 5-6. luokalle on palkattu samanaikaisopettaja (OPHn tuki). Myös rehtorin opetustuntia käytetään matematiikan samanaikaisopetukseen. Tänä syksynä aloitti 4-5-luokkien pienryhmä. Ryhmässä tarjotaan erityistä tukea oppilaille, joille työskentely normaalissa luokkaympäristössä on vaikeaa. Koulussa toimii useita kerhoja, joilla tuetaan lasten koulunkäyntiä, mm. eka-, toka-, musiik-ki-, liikunta-, kuvaamataito-, koulun lehti- ja draamakerho. Tukiopetustunteja käytetään myös läksyparkkitoiminnan ylläpitoon. Kaupunki tukee kaksikielisyyttä siten, että alkuopetuksen oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua "roligt med svenska" -ruotsin kerhoon. Avustajat on järjestetty luokkatiimien käyttöön seuraavasti: 1-luokilla 3 avustajaa, 2-luokilla 3 avustajaa, 3-luokilla yksi avustaja, 4-luokilla yksi avustaja, 4-5-luokalla yksi avustaja ja luokilla yhteensä yksi avustaja. 1. luokkien avustajista yksi on osatoiminen koulusihteeri. Ip-kerhon toiminnasta huolehtii 7 koulunkäyntiavustajaa vuorolistan mukaan. Koulutyön painopistealueet Lukuvuoden tärkein painopistealue on laajennusrakentamisen aloitus. Syksyn aikana tehdään rakennuksen tilasuunnittelut ja keväällä laaditaan kalustosuunnitelmat. Lukuvuoden toiminnan kehittämisen painopisteet: Koulun painopistealue on tänä lukuvuonna aihekokonaisuus "turvallisuus ja liikenne", toinen painopistealue on yhteisöllisyyden, työviihtyvyyden ja yhteisen toiminnan tukeminen siten, että koulutyö ahtaissa ja riittämättömissä tiloissa sujuu kitkattomasti. Oppilaskuntatoiminta on vakaata ja se on edelleenkin tärkeä painopistealue liittyen oppilaiden demokratiakasvatukseen Läksyparkkitoimintaa tarjotaan neljänä päivänä viikossa klo ja lisäksi maanantaisin klo Koivuhaan koulu on mukana valtakunnallisessa KiVa Koulu toimintatavassa sekä luokat myös Yhteispeli-hankkeessa. Yhteispelin tavoite on tarjota suomalaisen alakoulun arkeen sopivia toimintatapoja, joiden avulla tuetaan lasten sosioemotionaalista kehitystä ja koko koulun hyvinvointia. Yhteispeli tarjoaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi käytännöllisiä toimintatapoja koulun eri osa-alueille, joita ovat luokka, kodin ja koulun yhteistyö, koko koulun kehittäminen ja työyhteisö. Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla koko koulua kehitetään entistä johdonmukaisemmin lasten tervettä psyykkistä kehitystä tukevaksi yhteisöksi. Erityisopetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ottaen huomioon jokaisen lapsen erityistarpeet ja kasvuolot. Erityis- ja

4 yleisopetusta nivelletään toisiinsa mm. integraation ja laaja-alaisen erityisopetuksen keinoin. Lisäksi uutena ryhmänä on 4-5-luokkien pienryhmä, jossa opetusta integroidaan oppilaan mahdollisuuksien mukaan. Koulussa on menestyksellisesti toteutettu samanaikaisopetusta. Kuluvana lukuvuonna, osittain tilanpuutteen osittain kasvavan tarpeen vuoksi, jatketaan ja kehitetään erityisopettajien ja samanaikaisopettajien tiivistä yhteistyötä. Moniammatillista yhteistyötä koordinoidaan oppilashuoltoryhmässä. Joustavat ryhmittelyt toimintatavassa on alkuopetuksen erityisopettaja vahvasti mukana. Tässä toiminnassa korostuu oppilashuollon ja erityisopetuksen mukautuvuus yksittäisen oppilaan tarpeisiin. Iltapäiväkerhotoiminta on kiinteä osa koulun toimintaa koulun normaalien kerhojen lisäksi. Tänä vuonna ip-kerhon toiminnan käynnistäminen on erityisen haastavaa, koska kerho joutuu aloittamaan toimintansa koulun luokkahuoneissa. Merituulen ip-tilat valmistuvat vasta syyskuun alussa. Ip-kerhoa pitävät koulunkäyntiavustajat ja kerhon toimintamallia yhtenäistetään kaupungin koulujen toiminnan kanssa. Suomenkielisten ip-kerhojen toimintaa koordinoi ohjaava opettaja. Tarkoituksena on huolehtia siitä, että toiminta vastaa uusiutuneiden säännösten vaatimuksia. Toteutettavat aihekokonaisuudet Turvallisuus ja liikenne YHTEISTYÖ Koulun ja kodin yhteistyömuodot Koulu toimii yhteistyössä kotien kanssa ja tukee aktiivisesti Koti- ja kouluyhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kanssa ja myötävaikutuksella järjestetään monenlaista toimintaa oppilaille. Tänä vuonna järjestetään yhteinen kodin ja koulun päivä -tapahtuma syyskuussa sekä lisäksi yhteinen vanhempainilta keväällä. Yhteistyön ja tiedottamisen kanavat - kirjalliset tiedotteet, reissuvihot, puhelin, sähköposti, internet-sivusto, Wilma Tapaamiset - vanhempainvartit ja -illat (syksyllä 1.lkt 11.9., 2.lkt sekä 3-6-luokat 17.9.), tapahtumat ja retket Tapahtumat - järjestetään koulun omana tuotantona ja/tai yhteistyössä Koti- ja kouluyhdistyksen kanssa Vanhempainillat Syyslukukaudella vuosiluokkien yhteistyönä syyskuussa 1.lkt 11.9, 2.lkt sekä 3-6-luokat 17.9., keväällä vanhempainvartit sekä luokkakohtaiset vanhempainillat. Iltapäiväkerhotoiminta Ip-kerhotoimintaa järjestetään koulun omana toimintana sekä yhteistyössä Paraisten suomalaisen seurakunnan kanssa.

5 KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS Opetusmuoto Kustannukset (eur) Käytettävien työpäivien suunniteltu määrä 1. Opintoretket (osallistuvat luokat, ajankohdat ja retkikohteet pääpiir - teittäin) Matkoja koulualueen ulkopuolisille liikuntapaikoille, korkeintaan koulupäivän pituisia. - kaikkien luokkien oppilaita Osallistutaan lähialueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin kaikkien luokkien oppilaita Opintokäyntejä ja -retkiä lähiympäristössä, kotikaupungissa ja lähikunnissa, korkeintaan koulupäivän pituisia kaikkien luokkien oppilaita Oppilaiden esiintymiskäynnit - eri projekteihin osallistuvat oppilaat Kevätretket - kaikkien luokkien oppilaita Edellä luetelluista tapahtumista tehdään ajankohdan lähestyessä erilliset suunnitelmat ja tiedotteet koteihin. 2. Leirikoulut Kuudensien luokkien leirikoulu yhteistyössä Nilsbyn koulun kanssa Työelämään tutustuttamisjaksot (osallistujat ja ajoitus)

6 KERHOTOIMINTA JA NUORISOTYÖ Yhteensä: Oppilaskerhot Nuorisokerhot Käytössä oleva kerhotuntimäärä 7 7 Kerhon nimi ja ohjaaja Oppi-l as-ker ho Nuori-s o-kerh o Toimintasuunnitelma Käy tetä än v iik kotun te ja Musakerho Heli Hytönen ja Hanna Kostiainen Musakerhossa lauletaan ja soitetaan rytmi-, laatta- ja bändisoittimia sekä nokkahuilua. Kerhon painopistealue on yhteissoitto. Kerhossa valmistetaan musiikkiesityksiä koulun aamunavauksiin ja juhliin. Musiikkikerhon päätapahtuma kevätkaudella on koulujen väliseen yhteistyöhön perustuva Joka koulu soi-konserttisarja. Kerho on suunnattu neljäs-kuudesluokkalaisille soittamisesta ja laulamisesta innostuneille oppilaille. 2 Musakerho on keskiviikkoisin Liikuntakerho 5-6 Jaakko Tuominen Palloilukerho. Kerhon tarkoituksena on innostaa oppilaita liikkumiseen sekä tuoda oppilaille positiivisia kokemuksia liikunnasta. Perjantaisin klo 13-14, alkaen Draamakerho Kun valas hotkaisi Joonan Maarit Huhti ja Katri Kopperoinen Koulun ja seurakunnan yhteinen projekti, jossa oppilaat lukevat ja dramatisoivat Kaija Pispan kirjoittaman tekstin Kun valas hotkaisi Joonan. Paraisten seurakunnan kanttori, Tomi Satomaa, soittaa urkuosuuden. 0,25 Teos esitetään keskiviikkona päivänäytös koulullle ja iltanäytös huoltajille Urkutarina on Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n tilausteos. Urkutarina on suunnattu n vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen sekä kaikille joilla on lapsen ihmetyksen taito tallella.

7 Tarinan on Kaija Pispan tekstiin säveltänyt Veli Kujala Tarina esitetään suomeksi. (Lainattu:http://www.musiikkiakirkoissa. fi/tapahtumat/metrollamusiikkiinkunval ashotkaisijoonanlastenkonsertti.html.stx ) Oppilaskuntakerho Katri Kopperoinen ja Marjaana Repola Oppilaskunnan hallitus kokoontuu yleensä kerran kolmessa viikossa pitämään kokouksen. Tarpeen mukaan useammin. 0,25 Hallituksen puheenjohtaja valmistelee kokouksen esityslistan viikkoa aikaisemmin ja sihteeri kirjoittaa edellisestä kokouksesta pöytäkirjan ohjaavien opettajien kanssa. Esityslista ja pöytäkirja jaetaan luokkiin. Kokouksissa päätetään erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämisestä. Lukuvuonna keskitymme kokouskäytänteiden harjoittelemiseen sekä tiedotukseen. Pyrimme siihen, että viestit kulkevat koko oppilaskunnalle ja KKKY:lle. Mietimme syksyn teemaa: Turvallisuus ja liikenne sekä hyvät tavat. Voisiko oppilaskunta olla siinä mukana? Oppilaskunnan hallitus ylläpitää koulun oppilaskunnan omilla kotisivuilla sekä ilmoitustaululla palstaa Koivuhaan koulun oppilaskunnan toiminnasta. Koivuhaan koulun oppilaskunta -kerho kokoontuu keskiviikkona klo 8-9. Koivunlehti -kerho Piia Virtanen Kerhon tarkoituksena on toimittaa koulun omaa lehteä, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa nro 1, ilmestymispäivä joulukuussa nro 2, ilmestymispäivä huhti-toukokuussa lisänrot tarpeen mukaan Kerhossa taitetaan koulun oma lehti, Koivun lehti julkaisuohjelmalla. Jutut lehteen saadaan valmiina luokista, ja kerholaiset huolehtivat lehden taittamisesta sekä mahdollisesta lisämateriaalin hankinnasta (esim.

8 valokuvat). Toimituskuntana toimii 5-6-luokkalaisia oppilaita. Kerho kokoontuu iltapäivisin ja aamuisin toimituskunnan kanssa sovittavina aikoina. Tokakerho Piia Virtanen ja Elina Vermola Kerhon tavoitteena on tarjota tokaluokkalaisille monipuolista ja virikkeellistä toimintaa koulun jälkeen. Kerhossa esim. leivotaan, leikitään, liikutaan ja askarrellaan. Ohjaajat voivat pitää joko yksin tai yhdessä toiminnasta riippuen. Osallistujamäärän ollessa suuri, voidaan joukko jakaa syys- ja kevätkerholaisiin. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo Syyslukukaudella on 8 kerhokertaa ja kevätlukukaudella 10. Ekakerho Satumetsän salakerho Reetta Nieminen Kerhossa harjoitellaan tänä vuonna kommunikaatio- ja vuorovaikutus-taitoja prosessidraaman keinoin. Draaman käyttö työtapana kehittää myös esiintymistä ja itseilmaisua sekä opettaa tekemään yhteistyötä ja kuuntelemaan toisia. Kerhokerrat nivoutuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi joka kokoontumis-kerralla jatkuvan kehystarinan avulla. Tarkoituksena on, että kehystarinan tapahtumia syvennetään ja ongelmia ratkotaan tekemällä erilaisia draamaharjoituksia. Kehystarinassa seikkailevat satumetsän eläimet, joilla on vaikeuksia tulla toimeen yhdessä, joten metsäneläinten ongelmia ratkoakseen oppilaiden on etsittävä toimivia yhdessä elämisen ja vuorovaikutuksen malleja. Jokainen kerhokerta rakentuu satumetsän tunnelmaan virittäytymisestä, toimintavaiheesta ja lopetuksesta, jossa käsitellään kerhokerran herättämiä ajatuksia ja pohditaan tulevaa. Virittäytymisaloituksessa muistellaan aikaisemmin tapahtunutta (auttaa viime kerralla poissa olleita oppilaita pääsemään mukaan!) ja edetään

9 kertomuksessa. Toimintavaiheessa kertomuksen tapahtumia syvennetään draamaharjoituksin, joissa eläydytään eri metsäneläinten rooleihin vaihtelevin tavoin. Kerho kokoontuu tiistai iltapäivisin lähtien klo Kuviskerho Maarit Huhti Monipuolista kuvantekemistä eri tekniikoilla: Piirretään, maalataan, askarrellaan, valokuvataan, muovaillaan, tehdään tietokoneella. Painotus 3-ulotteisessa rakentelussa. Mukavaa tekemistä yhdessä. Svenskis-roligt med svenska Mari Koskela 1-2.-luokkalaisille suunnattu kerho. Kerhossa puuhaillaan ruotsiksi ja tutustutaan tavallisimpiin sanoihin ja fraaseihin. 2

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Lukuvuoden toimintasuunnitelma

Lukuvuoden toimintasuunnitelma Kunta Lukuvuoden toimintasuunnitelma Orimattila Koulu: Myllylän koulu Lukuvuosi: 2011-2012 Perusopetus 1-5 -luokat Yhteystiedot Myllylän koulu Osoite: PL 106 / Seulakuja 10 16301 ORIMATTILA Rehtori: Raimo

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU KORTESJÄRVEN YLÄKOULU Lukuvuosi 2014 2015 Rehtorin työhuoneesta 8.9.2014 Koulumme on jälleen avannut ovensa arkiseen koulutyöhön ja ensimmäinen koeviikkokin on jo vauhdissa. Aloitimme koulun valitettavasti

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot