Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh"

Transkriptio

1 Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2. 1kyht. 13 oppilasta 3. lk yht. 5 oppilasta 4. lk yht. 10 oppilasta 5. lk yht. 10 oppilasta 6. lk yht. 15 oppilasta Yhteensä 60 oppilasta + esikoulussa 15 esikoululaista yht. 75 Opettajat Muma Ruija, erityisopettaja opetusta l l vkh koululla ja 3 vhk esikoulussa Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Minna Hälli, 3.-4 lk luokanvalvqja, lisäksi lk uskonto ja koulu tekstiilityö, opetusta 28 vkh + 0,5 h erityistehtäviä (oppilaskunnan ohjaustyö) Antti Anttila, koulun rehtori ja lk luokanvalvqja, lisäksi lk liikunta j a koidun tekninen työ sekä koulun elämänkatsomustieto, opetusta 29 vkh Avustajat: Kirsi Saarinen, koulunkäyntiavustaja Eeva-Kaisa Höysniemi, koulunkäyntiavustaja Tuntikehys Käytetään yleisopetukseen 83vkh Varataan tukiopetukseen 3, 5vkh Käytetään erityistehtäviin 0,5vkh oppilaskunnan ohjaustyö Yhteensä 87 vkh Käytetään erityisopetukseen 11 vkh koulussa ja 3 vkh esikoulussa https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel%3a9%3a442db

2 Kirkonkylän koulu Sivu 2/7 Kerhotoiminta Kerhotoimintaan on oletetaan olevan 3 viikkoa (kerhotunteja ei ole vielä jaettu koulujen kesken) Koulussa toimii liikuntakerhotja pajakerho ( kerhojen vetäjänä toimii Antti Anttila). Liikuntakerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa ja pajakerho yhden kerran. Liikuntakerhossa kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja erilaisten leikkien ja pelien avulla. Harjoitellaan monipuolista ryhmäytymistäja toisten huomiounista. Leikinomaisen liikunnan avulla kohotetaan myös fyysistä kuntoa. Kerho toimii pääsääntöisesti maanantaisin klo , ja keskiviikoisin ellei muuta ihnoiteta. Kerhot on suunnattu luokkalaisille. Pajakerhossa tarjotaan opastusta käden taitoihin: opetetaan itsenäiseen työntekoon, töiden suunnitteluun ja käytännön ongehnaratkaisutaitojen kehittämiseen. Tarjotaan täydennystä taitoaineiden suppeaan määrään. Kerho toimii pääsääntöisesti tiistaisin klo , ellei muuta ilmoiteta. Kerhoihin ei varata erillistä kuljetusta, koska osallistuminen on vapaaehtoista. Huoltajat hoitavat mahdolliset kuljetukset kerhoihin ja niistä koteihin. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet Kirkonkylän koulun toiminta-aj aluksena on tasokkaan perusopetuksen antaminen kaikissa oppiaineissa. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista itsetunnoltaan terveitä, tiedoiltaan hyviä sekä sosiaalisesti taitavia ja positiivisia ihmisiä. Lukuvuoden painopistealueet / teemat Sosiaalisten taitojen kehittäminen - Tervehtiminen ja ystävällisyys - Kiinnitetään huomiota minä puheeseen - Epäonnistumisen sietäminen ja hyväksyminen - Toisen ihmisen hyväksymmen Hyvät tavat ja ruokailukäytös Kiva-Koulu Matemaattisen ajattelun kehittäminen ja toiminnallisuuden lisääminen Koulun itsearviointi - KiVa koulun kiusaamiskysely - opetushallituksen hyvinvointikartoitus - henkilökunnan yhteinen itsearviointi keväällä - kehityskeskustelut Digitalisaation kehittäminen - pedanet - office 365 https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel /o3a9%3a442db

3 Kirkonkylän koulu Sivu 3/7 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Lukuvuosi Syyslukukausi lauantaityöpäivä ja syysloma(vko42) Kevätlukukausi talviloma (vko 9) vapaapäivä ja Koulun ulkopuolella annettava opetus, luokkaretket, leirikoulut Tavoitteet: Opintoretket ja koulun vierailut Opintoretkien avulla pyrmune tarjoamaan oppilaille elämyksiä ja vahvistamaan positiivista asennetta koulutyötä kohtaan. Samalla harjoittelemme sosiaalisia taitoja ja hyviä käytöstapoja myös koulun ulkopuolella. Muiden koulujen kanssa tehdyllä yhteistyöllä on tavoitteena toisiin oppilaisim tutustuminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Liikuntapäivien tavoitteena on kannustaa oppilaita liikkumaan ja saamaan positiivisen asenteen liikuntaa kohtaa. Kirjastokäyntien avulla oppilaat oppivat säännöllisen kirjaston käytön ja näin kannustetaan ja ohjataan oppilaita kirjallisuuden pariin. Uunaopetuksessa keskitytään alkuopetuksen oppilaisiin, pyritään myös siihen, että kaikki muutkin vuosiluokat käyvät kerran lukuvuodessa uimassa. Pyritään antamaan alkeistaito lumisesta alakoulussa. Yrityskyläkäynninja siihen liittyvien ennakkotehtävien avulla luokkalaiset saavat tietoutta talouden pemsasioistaja siellä oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Luokkaretkiä tehdään kaksi: luokka yhdessä esikoulun kanssa omansa ja luokka omansa. Tämän lisäksi pitää leirikoulun kevätlukukaudella. Tarkempi ajankohta selviää lukuvuoden aikana Tämän lisäksi voidaan tehdä muita opintokäyntejä eri kohteisiin lukuvuoden aikana, jos niihm löytyy rahoitus ja sopiva koulutyötä tukeva tarkoitus. Työelämään tutustuminen (osallistujat, ajankohdat) Marjojen poiminta, syksy https://wilma. parkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel%3a9%3a442db

4 Kirkonkylän koulu Sivu 4/7 Haravomtitalkoot syksyllä Siivoustalkoot, toukokuu Yrityskyläkäynti lk helmikuussa Sepän pajassa vierailu lk syksyllä Mahdolliset opintokäynnit Pälkäneen yrityksiin ja vanhempien työpaikoille tai vanhempien vierailut kouluille. Koulun ja kodin yhteistyö (vanhempainillat, tiedottaminen, muu yhteistyö) Kodin ja koulun yhteistyötä pidetään yllä aktiivisella tiedottamisella ja kannustetaan huoltajia ottamaan rohkeasti yhteyttä kouluun kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Järjestetään lukuvuoden aikana opetusryhmä(luokka)kohtaisia vanhempainiltoja. Lukuvuoden aikana koulun yhteinen vanhempainilta, jossa käsitellään uutta opetussuunnitelmaa. Koululla toimii vanhempaintoimikunta, jossa on kaksi jäsentä myös henkilökunnasta. Järjestetään la joulutapahtuma yhdessä huoltajien kanssa. Käytetään Wilmaa aktiivisesti. Yhteinen joulujuhla huoltajien kanssa. Arviointikeskustelut huoltajien kanssa marras- heknikuussa. Yhteiset lukuvuoden päättäjäiset huoltajien kanssa. Oppilashuoltotoiminta Kirkonkylän koulun oppilashuoltotoiminta pyrkii oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoiimin edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä niiden edellytyksiä lisäävään toimintaan koulussa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko koulua tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Kouluterveydenhuolto toimii Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kouluterveydenhoidon suunnitelman mukaanja sitä toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Yhteisöllinen oppilashuolto järjestetään Kirkonkylän koululla niin, että koulussa edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki oppilashuollon toimijat. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä https://wihna. palkane. fy!039/strategy/printable/?foniikey=s:personnel%3a9%3a442db

5 Kirkonkylän koulu Sivu 5/7 kokoontuu vähintään 3 kertaa lukuvuodessa, tarvittaessa useammin. Vakituisina jäseninä ryhmässä on rehtori, erityisopettaja, koulun perhetyöntekijäja terveydenhoitaja. Tarvittaessa ryhmää voidaan täydentää eri alojen asianjoilla. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan Kirkonkylän koululla yksittäiselle opiskelijalle annettavia: - koulu-ja opiskeluterveydenhuollon palveluja; - oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja; - monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa ja osaa kunnan järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään lain suuntaisesti. Luokanvalvoja ohjaa yhteydenottoa pyytäneen opiskelijan kuraattorm/psykologin vastaanotolle tai ilmoittaa asiasta kuraattorille/psykologille. Monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan monialaisessa asianjaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuoltokertomus. Kertomuksen laatimisesta vastaa pääsääntöisesti koulun erityisopettaja. Asian käsittely yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa monialaisessa asianjaryhmässä perustuu opiskelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumukseen. Yksilökohtaiseen moniammatilliseen opiskeluhuoltotyöryhmään voi kuulua rehtori, erityisopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja, kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja, lääkäri tai joku muu erityisalan osaaja. Yleensä ryhmä kokoontuu pienemmällä kokoonpanolla, mitä edellä on lueteltuja ryhmä kootaan tapauskohtaisesti. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa, mutta huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa. Vanhemmille varataan mahdollisuus (ilmoitetaan aika, jolloin lapsen asioita käsitellään yksilökohtaisessa oppilashuoltotyöryhmässä) olla osallinen yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyöryhmässä kokouksessa ja tulla kuulluksi päätöksen teossa yhdessä oppilaan kanssa, jota asia koskee. Erityisopettaja on koululla tiistaisin, keskiviikoisin ja torstaina koululla. Kouluterveydenhoitaja on pääsääntöisesti paikalla maanantaism. Koulun perhetyöntekijä on paikalla pääsääntöisesti joka maanantai. Tarvittaessa ollaan yhteydessä myös koulupsykologiin. KiVa-koulu hanke jatkuu. Aamu- ja iltapäivätoiininta Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Koululla toimii iltapäiväkerho 3 a koulun päättymisen jälkeen (pääsääntöisesti klo ) Kerhoon osallistuvat 1-2 luokan oppilaat, jotka ovat keväällä vuoden 2015 haussa ilmoittautuneet siihen. Iltapäiväkerho sisältää välipalan ja ohjattua toimintaa 3 tunnin ajaa koulun päätyttyä. Iltapäivätoimintaa voidaan ottaa Kirkonkylän koululla 13 oppilasta. Iltapäivätoiminnan painopistealueena on ulkoilu. Iltapäivätoimuman ohjaajina toimivat Kirsi Saarinen, Eeva-Kaisa Höysniemi ja Kimmo Ketola. Iltapäiväkerhon puh https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel%3a9 /o3a442db

6 Kirkonkylän koulu Sivu 6/7 Arviointi Arviointikeskustelut/vanhempainvartit marras- helmikuussa kaikilla luokka-asteilla. l luokkalaisille sanallinen arviointi lukuvuoden päättyessä ja luokille numeroarviointi lukuvuoden päättyessä sekä uokkalaisille jouluna. Kokeet lähetetään koteihin oppilaiden mukana huoltajille tiedoksi. Syyslukukauden päätteeksi pidetään luokkalaisilla lyhyet kehityskeskustelut. Henkilökunta suorittaa itsearviointiaja koulun toimintaa pyritään kehittämään pääsääntöisesti maanantaisin olevissa henkilökunnan aamupalavereissa. Keväällä järjestetään henkilökunnan sisäinen arviointitilaisuus, jossa käydään läpi lukuvuosi. Tehdään kaikilla luokilla KiVa-koulun kiusaamiskartoituskysely netissä, minkä avulla saamme vertailukelpoista tietoa koulumme kiusaamistilanteesta. Tehdään luokilla opetushallituksen koulun hyvinvointiprofiilikartoitus. l -1. luokkalaisilla tehdään arviointikeskusteluja tuulimyllylomakkeen täytön yhteydessä. Pidetään keväällä 6. luokkalaisten lyhyet kehity skeskustelut Vuosisuunnitehnan toteutumista arvioidaan/toteutumistapoja mietitään viikoittain järjestettävissä yt-kokouksissa (maanantaiaamuisin) Oppilaat arvioivat omissa kirjoitelmissaan ja heille suunnatuissa kyselyissä koulun sekä omaa tolmmtaansa Lukuvuoden keskeiset tapahtumat Elokuu Syyskirkko Liikennevalistus luokkien polkupyöräretki Marjojen poiminta Pelastusharjoitukset l.-2. luokan vanhempainilta Syyskuu yleisurheilupäivä Onkkaalassa vko 37 liikeimeviikko vko 38 tapakasvatusviikko Nälkäpäiväkeräys vanhempainiltoja vierailu sepän pajalla https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel%3a9%3a442db

7 Kirkonkylän koulu Sivu 7/7 Lokakuu Teemapäivä koulukuvaus Uintiopetusta Marraskuu Uintiopetusta Teemapäiviä Joulutapahtuma Kulttuuritapahtuma Joulukuu joulukirkko (19. 12) Joulujuhla Tammikuu Helmikuu Itä-Pälkäneen hiihtokilpailut Aitoon koululla. Sanomalehtiviikko Hiihtoretki Maaliskuu Ski Sappeen retki Pääsiäsvaellus lk Heurekan retki Huhtikuu Teemapäivä Toukokuu Leirikoulu lk kevätlukukaudella tai viimeistään toukokuussa Kesäkuu kevätjuhla (2. 6.) kevätku-kko Ehtojen kuulustelut https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey!=personnel%3a9%3a442db

8 Kirkonkylän koulun lukuvuoden työjärjestys Versio 4.0 valmis lopullinen ja käyttöönotettava versio Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Luok at l 51 6 l l Luok at

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta.

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta. 1 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 sisältää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edelliseen perustuvan kuntakohtaisen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPAS. Koulutulokkaiden vanhemmille. Lukuvuosi 2014-2015 5 L X 9. 3 o

PERUSOPETUKSEN OPAS. Koulutulokkaiden vanhemmille. Lukuvuosi 2014-2015 5 L X 9. 3 o PERUSOPETUKSEN OPAS Koulutulokkaiden vanhemmille Lukuvuosi 2014-2015 ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö KOULUPOLUN ALKU 3 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 3

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA. Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6

INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA. Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6 INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6 Satu Suonpää 31.10.2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. OPPILASHUOLLON TAVOITE, TARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT... 3

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot