Jätemateriaalien MARA-kelpoisuuden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätemateriaalien MARA-kelpoisuuden arviointi"

Transkriptio

1 1 Jätemateriaalien MARA-kelpoisuuden arviointi Luonnos Lauri Äystö, Jani Salminen

2 2 Sisällys Lyhenteet Työn kuvaus Tulokset Tuhkat Lentotuhka Pohjatuhka Kuitusavet Valimohiekat Tuorehiekka Furaanihiekka Alphaset-hiekka Kalkit Masuunikuonat Jätteen polton kuonat Rikastushiekat Soodasakat Kipsit Jätevesilietteet Oksarejektit, kuorihiekat & pastalietteet Asfalttijäte OKTO Yhteenveto Viitteet... 61

3 3 Lyhenteet Sb Antimoni As Arseeni Ba Barium Cd Kadmium Cr Kromi Cu Kupari Pb Lyijy Mo Molybdeeni Ni Nikkeli Se Seleeni Zn Sinkki V Vanadiini Hg Elohopea Cl- Kloridi F- Fluoridi SO42- sulfaatti DOC Liuennut orgaaninen hiili PAH16 Kuudentoista polyaromaattisen hiilivedyn summa (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, kryseeni) PCB7 Seitsemän polyklooratun bifenyylin summa (PCB-kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180) C10-C40 Mineraaliöljyjen hiilivetyjakeet C10 C40 LOQ Määritysraja (Limit of quantification)

4 4 1. Työn kuvaus Työssä haluttiin selvittää, täyttävätkö MARA-asetuksen piiriin mahdollisesti lisättävät uudet jätejakeet MARA-asetuksessa annetut vaatimukset. Tämän toteuttamiseksi tarkasteltiin materiaalien tuottajilta saatuja pitoisuuksien ja liukoisuuksien analyysituloksia ja verrattiin niitä nykyisiin MARA-asetuksessa (403/2009) annettuihin raja-arvoihin (taulukko 1). Tarkastelu tehtiin on/off-menettelyllä, eli yhdenkin rajaarvon pienikin ylitys johti tulkintaan, että materiaali ei ole MARA-kelpoista. Työssä käytettiin MARAkelpoisuuden kriteerinä sitä, että näytteestä on tehty riittävät analyysit, ja että analyysien tulokset alittavat MARA-asetuksessa annetut raja-arvot. Taulukko 1. MARA-asetuksen raja-arvot. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty Aine Kokonaispitoisuus Liukoisuus, L/S 10 Kokonaispitoisuus Liukoisuus, L/S 10 Kokonaispitoisuus Liukoisuus, L/S 10 Kokonaispitoisuus Liukoisuus, L/S 10 Sb 0,06 0,18 0,06 0,06 As 50 0,5 50 1,5 50 0,5 50 0,5 Ba Cd 15 0, , , ,02 Cr 400 0, , ,5 Cu Pb 300 0, , , ,5 Mo 50 0, ,5 0,5 Ni 0,4 1,2 0,4 0,4 Se 0,1 0,5 0,1 0,1 Zn V Hg 0,01 0,01 0,01 0,01 Cl F SO DOC PAH PCB C10-C Useimmista materiaaleista saatiin tietoja vain muutamista näytteistä, joten jätejakeita yhdistettiin ja tarkasteltiin yläluokkatasoilla. Joitakin jätejakeita, joiden tulokset poikkesivat yläluokkatasosta tai joista saatiin riittävästi aineistoa, käsitellään tarkemmin materiaalikohtaisesti. Aineistoa tarkasteltiin 13 ryhmässä. Useimmat ryhmät sisälsivät vain tiettyä jätettä mutta joidenkin jakeiden, kuten kuorihiekan, oksarejektin ja pastalietteen osalta näytemäärät olivat niin pieniä ja materiaalien yhteneväisyydet niin suuria, että ne käsiteltiin yhdessä. Materiaalikohtainen näytemäärä on esitelty taulukossa 2. Jätejaekohtainen näytteiden lukumäärä vaihteli välillä

5 5 Taulukko 2. Saatujen näytteiden määrät. Materiaali n Tuhkat 128 Kuitusavet 18 Valimohiekat 56 Kalkit 10 Masuunikuonat 23 Jätteenpolton kuonat 18 Rikastushiekat 6 Soodasakat 5 Kipsit 4 Jätevesilietteet 6 Oksarejektit, kuorihiekat ja pastalietteet 5 Asfalttijätteet 6 OKTOt 2 Kullekin jäteryhmälle on esitetty raja-arvokohtaisten ylitysten ja määritysrajan alittaneiden tulosten lukumäärät suhteessa analyysien lukumäärään sekä analyysitulokset suhteessa MARA-rajoihin. Määritysrajan alittaneet tulokset, on esitetty käyttäen arvona puolta määritysrajaa (LOQ/2). MARA-asetuksessa annetut raja-arvot vaihtelevat pitoisuuksille välillä mg/kg ja liukoisuuksille välillä 0, mg/kg. Raja-arvojen ja tulosten laajan vaihteluvälin takia arvojen esittäminen mg/kg asteikolla olisi haastavaa. Siksi kunkin jätejakeen analyysitulokset on esitetty prosenttiasteikolla, jossa tulokset on suhteutettu korkeimpaan ainekohtaiseen raja-arvoon.

6 6 2. Tulokset 2.1. Tuhkat Tuhka-aineistossa oli yhteensä 128 näytettä. Aineistossa vain muutamia tuhkia oli eritelty polttoaineen mukaan, joten tulosten tarkastelu polttoainekohtaisesti ei ole mielekästä. Aineistossa oli neljää eri tyyppistä tuhkaa (lento-, pohja- ja arinatuhkaa sekä kivihiilen polton pohjakuonaa) sekä tuhkaa, jonka laatua ei ollut eritelty (taul. 3). Noin puolet näytteistä käsitteli lentotuhkaa ja n. 15 % pohjatuhkaa. Näille tuhkajakeille on esitelty tulokset alaluvuissa ja Taulukko 3. Tuhkanäytteiden lukumäärä tuhkatyypeittäin. Materiaali Näytteiden lkm EWC-koodi Tuhka 36 Lentotuhka , , Arinatuhka 4 Pohjatuhka , Kivihiilen polton pohjakuona 1 Taulukko 4. Tuhkanäytteiden tunnusluvut. Ylitykset on esitetty muodossa ylityksiä vähimmillään - ylityksiä enimmillään (ylityksiä keskimäärin). Tuhkanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 128 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-10 (3) 1-7 (2) 1-9 (3) 1-9 (3) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Lähes kaikista näytteistä saatu aineisto oli riittämätöntä kattavan arvion tekemiseen (taul. 4). Toisin sanoen pitoisuutta tai liukoisuutta ei ollut analysoitu kaikille aineille, joille MARA-asetuksessa on asetettu raja-arvot. Vähiten aineistoa saatiin orgaanisten yhdisteiden (PCB7, PAH16) pitoisuuksista. Saadun aineiston perusteella tuhkanäytteistä 72 % ylitti peitetyn rakenteen raja-arvon ainakin yhden haitta-aineen kohdalla. Vastaavasti 59 % näytteistä ylitti ainakin yhden päällystetyn rakenteen rajaarvon. Kriittisimmät aineet Tuhkanäytteissä pitoisuusrajat ylittivät useimmin sinkki (23 % näytteistä) ja kadmium (9 % näytteistä). Kromi, molybdeeni ja orgaaniset yhdisteet olivat ainoat aineet, joiden pitoisuudet eivät missään näytteessä ylittäneet päällystetyn rakenteen raja-arvoja. Useat aineet (Mo, Cr, SO42-, F-, Se, Ba, Cl-) ylittivät peitetyn rakenteen liukoisuusraja-arvot yli kolmanneksessa analysoiduista näytteistä. Päällystetyn rakenteen raja-arvon ylittivät useimmin Ba (29 %), SO42- (26 %), Cl- (25 %) ja Cr (18 % näytteistä). Fluoridi, jonka liukoisuus ylitti peitetyn rakenteen liukoisuusraja-arvon yli puolissa näytteistä, ei ylittänyt missään näytteessä päällystetyn rakenteen rajaarvoa. Nikkeli, vanadiini ja DOC olivat ainoat aineet, joiden liukoisuus ei missään näytteessä ylittänyt asetuksessa annettuja raja-arvoja. Asetettuihin raja-arvoihin verratessa korkein kokonaispitoisuus oli sinkillä. Sinkki ylitti MARA-asetuksen tuhkarajan korkeimmillaan n. 9-kertaisesti ( mg/kg). Sinkin keski- ja mediaanipitoisuudet olivat ja 720 mg/kg. Useiden aineiden liukoisuusanalyysien huipputulokset ylittivät asetuksessa esitetyt päällystetyn rakenteen raja-arvot moninkertaisesti. Kromin, molybdeenin, fluoridin ja sulfaatin liukoisuuksien

7 7 mediaaniarvot ylittivät peitetylle tuhkarakenteelle asetetut raja-arvot. Vastaavasti bariumin ja sulfaatin osalta tulosten korkein 25 % ylitti päällystetyn tuhkarakenteen liukoisuusraja-arvon. Kattavat vertailut raja-arvoihin on esitelty taulukossa 5 ja kuvassa 1. Taulukko 5. Tuhka-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 6 / 73-2 / 73-6 / 73-6 / / / 73 As 4 / / 77 4 / / 77 4 / / 77 4 / / / / 77 Ba 2 / / 75 2 / / / / 75 0 / 65 1 / 75 Cd 11 / / / / / / / / / / 77 Cr 0 / / 79 0 / / 79 0 / / 79 0 / / 79 0 / / 79 Cu 3 / / 76 3 / / 76 3 / / 76 3 / / 76 0 / / 76 Pb 2 / / 78 2 / / 78 2 / / 78 2 / / 78 4 / / 78 Mo 0 / / 77 0 / 63 6 / / / / 63 3 / 77 Ni - 0 / 74-0 / 74-0 / 74-0 / 74 1 / / 74 Se - 33 / 77-7 / / / / / 77 Zn 25 / / / / / / / / 74 0 / / 74 V 1 / 53 0 / 54 1 / 53 0 / 54-0 / 54-0 / 54 0 / / 54 Hg - 3 / 75-3 / 75-3 / 75-3 / / / 75 Cl / / / / 61 0 / 0 4 / 61 F / 65-0 / / 65-0 / 65 0 / 0 20 / SO 4-35 / / / / 65 0 / 0 6 / 65 DOC - 0 / 59-0 / 59-0 / 59-0 / 59 2 / 2 30 / 59 PAH16 0 / 15-0 / 15-0 / 15-0 / / 15 0 / 0 PCB7 0 / 10-0 / 10-0 / 10-0 / / 10 0 / 0 C10-C / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0

8 Kuva 1. Tuhka-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten vertailu raja-arvoihin. Tulokset on esitetty prosentteina korkeimmasta MARA-asetuksessa annetusta raja-arvosta. Huom! Kuvaajissa on eri Y-asteikko. 8

9 Lentotuhka Tuhkanäytteistä noin puolet oli eritelty lentotuhkaksi. Yhtä näytettä lukuun ottamatta kaikista näytteistä saatu aineisto oli puutteellista kattavan arvioinnin tekemiseen (taul. 6). Eniten aineistoa puuttui orgaanisten aineiden pitoisuuksista (C10-C40, PCB, PAH). Saadussa aineistossa lentotuhkista n. 80 % ylitti ainakin yhden MARA-asetuksessa annetun peitetyn rakenteen raja-arvon. Vastaavasti n. 70 % näytteistä ylitti jonkin päällystetyn rakenteen raja-arvoista. Taulukko 6. Lentotuhkan tunnusluvut. Lentotuhkanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 69 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-10 (4) 1-7 (2) 1-9 (4) 1-9 (4) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Kuten kaikilla tuhkilla kootusti, useimmin pitoisuusraja-arvot ylittyivät sinkillä (20 % näytteistä). Muista tuhkista poiketen lentotuhkien kadmiumpitoisuus ei ylittänyt MARA-rajoja toistuvasti, vaan ainoastaan yhdessä näytteessä (1,5 % näytteistä). Molybdeenin peitetyn rakenteen liukoisuusraja ylittyi 83 %:ssa näytteistä. Lähes yhtä usein ylittyivät myös kromin (78 %), sulfaatin (74 %), fluoridin (59 %) ja kloridin (53 % näytteistä) peitetyn rakenteen raja-arvot. Päällystetyn rakenteen liukoisuusraja-arvot ylittyivät useimmin sulfaatilla (41 %), kloridilla (34 %), bariumilla (28 %) ja kromilla (28 % näytteistä). MARA-rajoihin suhteutettuna korkein kokonaispitoisuus oli analysoitu sinkille (3 800 mg/kg). Sinkin kokonaispitoisuus ylitti päällystetyn tuhkarakenteen raja-arvon korkeimmillaan 1,9-kertaisesti. Sinkin keski- ja mediaanipitoisuudet (3,8 ja 0,18 mg/kg) alittivat raja-arvot. Suhteellisesti korkein liukoisuusarvo oli määritetty kromille (21 mg/kg). Liukoisuusarvo ylitti päällystetyn tuhkarakenteen raja-arvon 7-kertaisesti. Keski- ja mediaaniliukoisuudet (2,4 ja 1,8 mg/kg) alittivat tuhkarakenteille asetetut raja-arvot. Kattavat vertailut raja-arvoihin on esitetty taulukossa 7 ja kuvassa 2.

10 Taulukko 7. Lentotuhka-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 4 / 46-2 / 46-4 / 46-4 / / / 46 As 3 / 66 3 / 49 3 / 66 2 / 49 3 / 66 3 / 49 3 / 66 3 / 49 6 / / 49 Ba 2 / / 47 2 / / / / 47 0 / 38 0 / 47 Cd 1 / 66 2 / 49 1 / 66 2 / 49 6 / 66 4 / 49 6 / 66 4 / 49 0 / / 49 Cr 0 / / 50 0 / / 50 0 / / 50 0 / / 50 0 / 61 9 / 50 Cu 1 / 56 0 / 49 1 / 56 0 / 49 1 / 56 0 / 49 1 / 56 0 / 49 0 / / 49 Pb 1 / / 49 1 / 62 2 / 49 1 / / 49 1 / / 49 0 / / 49 Mo 0 / / 48 0 / 38 6 / / / 48 6 / 38 2 / 48 Ni - 0 / 47-0 / 47-0 / 47-0 / 47 0 / / 47 Se - 32 / 48-7 / / / / / 48 Zn 12 / 60 6 / / 60 3 / / 60 6 / / 60 6 / 47 0 / / 47 V 1 / 33 0 / 34 1 / 33 0 / 34-0 / 34-0 / 34 0 / / 34 Hg - 2 / 47-2 / 47-2 / 47-2 / / / 47 Cl / / / / 32 0 / 0 1 / 32 F / 39-0 / / 39-0 / 39 0 / 0 9 / SO 4-29 / / / / 39 0 / 0 4 / 39 DOC - 0 / 34-0 / 34-0 / 34-0 / 34 0 / 0 13 / 34 PAH16 0 / 5-0 / 5-0 / 5-0 / 5-3 / 5 0 / 0 PCB7 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3-3 / 3 0 / 0 C10-C / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 10

11 Kuva 2. Lentotuhkanäytteiden pitoisuus ja liukoisuustulokset suhteessa raja-arvoihin. Tulokset on esitetty prosentteina korkeimmasta MARA-asetuksessa annetusta raja-arvosta. 11

12 Pohjatuhka Pohjatuhka-aineistoa saatiin 18 näytteestä (taul. 8). Kaikista näytteistä saatu aineisto oli puutteellista. PCB-yhdisteitä ja mineraaliöljyjä ei ollut analysoitu yhdestäkään näytteestä. Myös PAH-yhdisteiden ja vanadiinin pitoisuuksista oli hyvin vähän aineistoa. Liukoisuusaineistoa puuttui erityisesti vanadiinin osalta. Saadussa aineistossa 56 % näytteistä ylitti ainakin yhden peitetyn rakenteen raja-arvon ja 22 % näytteistä päällystetyn rakenteen raja-arvon. Tuhkien yläluokasta ja lentotuhkista poiketen niissä pohjatuhkanäytteissä, joissa MARA-rajat ylittyivät, ylittyi keskimäärin vain yksi raja (vrt. tuhka-ka: 2-3, lentotuhka-ka: 2-4). Taulukko 8. Pohjatuhkan tunnusluvut. Pohjatuhkanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 18 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteet riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-3 (1) 1-2 (1) 1-3 (1) 1-3 (1) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Pohjatuhkanäytteissä vain kupari ja sinkki ylittivät satunnaisesti pitoisuusraja-arvon (Cu: 6,7 %, Zn: 12,5 %näytteistä). PCB-yhdisteiden pitoisuuksista ei ollut lainkaan määrityksiä, joten niiden osalta arviointia ei voitu tehdä. Useat aineet (Sb, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Hg, SO42-) ylittivät peitetyn rakenteen liukoisuusraja-arvon satunnaisesti. Kuparin liukoisuusraja-arvon ylittäneestä näytteestä analysoitiin pohjatuhka-aineiston korkein kuparipitoisuus (570 mg/kg). Päällystetyn rakenteen raja-arvo ylittyi kertaluontoisesti vain kadmiumilla ja elohopealla (8,3 % näytteistä). Rajan ylittänyt kadmiumliukoisuus (0,26 mg/kg) oli aineistossa poikkeama. Kaikki muut analyysitulokset alittivat pohjatuhka-aineistossa määritysrajan. Elohopean osalta liukoisuusrajan ylitys on laskennallinen johtuu analyysissä toteutuneesta korkeasta määritysrajalla. Näytteessä, jossa elohopearaja laskennallisesti ylittyi pitoisuus oli alle määritysrajan, 0,1 mg/l. Toteutunut määritysraja on 10-kertainen MARA-rajaan nähden. Kattavat vertailut raja-arvoihin on esitelty taulukossa 9 ja kuvassa 3.

13 Taulukko 9. Pohjatuhka-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden sekä analyysimäärät. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 2 / 11-0 / 11-2 / 11-2 / 11 5 / 9 7 / 11 As 0 / 17 0 / 12 0 / 17 0 / 12 0 / 17 0 / 12 0 / 17 0 / 12 8 / 17 6 / 12 Ba 0 / 10 1 / 12 0 / 10 0 / 12-1 / 12-1 / 12 0 / 10 1 / 12 Cd 0 / 17 1 / 12 0 / 17 1 / 12 0 / 17 1 / 12 0 / 17 1 / 12 7 / / 12 Cr 0 / 17 1 / 13 0 / 17 0 / 13 0 / 17 1 / 13 0 / 17 1 / 13 0 / 17 2 / 13 Cu 1 / 15 1 / 11 1 / 15 0 / 11 1 / 15 1 / 11 1 / 15 1 / 11 0 / 15 9 / 11 Pb 0 / 16 0 / 13 0 / 16 0 / 13 0 / 16 0 / 13 0 / 16 0 / 13 3 / / 13 Mo 0 / 10 2 / 13 0 / 10 0 / 13-2 / 13-2 / 13 8 / 10 0 / 13 Ni - 0 / 11-0 / 11-0 / 11-0 / 11 1 / / 11 Se - 0 / 13-0 / 13-0 / 13-0 / 13 8 / 9 13 / 13 Zn 2 / 16 0 / 11 2 / 16 0 / 11 4 / 16 0 / 11 4 / 16 0 / 11 0 / 16 4 / 11 V 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5-0 / 5-0 / 5 0 / 5 0 / 5 Hg - 1 / 12-1 / 12-1 / 12-1 / / / 12 Cl / 12-0 / 12-0 / 12-0 / 12 0 / 0 3 / 12 F / 10-0 / 10-0 / 10-0 / 10 0 / 0 8 / SO 4-1 / 10-0 / 10-1 / 10-0 / 10 0 / 0 1 / 10 DOC - 0 / 9-0 / 9-0 / 9-0 / 9 2 / 2 6 / 9 PAH16 0 / 2-0 / 2-0 / 2-0 / 2-2 / 2 0 / 0 PCB7 0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 C10-C / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 13

14 Kuva 3. Pohjatuhkien pitoisuus- ja liukoisuustulokset suhteessa MARA-rajoihin. Arvot on esitetty prosentteina korkeimmasta MARA-rajasta. 14

15 Kuitusavet Kuitusaviaineistoa saatiin kahdeksasta erilaisesta kuitusavesta ja yhteensä 18 näytteestä. Eri jätetyyppien välillä näytteiden lukumäärä vaihteli yhdestä neljään (taul. 10). Betonimurskeelle asetettuihin MARA-rajoihin verrattaessa kaikista näytteistä oli puutteelliset tiedot (taul. 11). Tuhka-rajojen tietotarpeet täytti 72 % näytteistä. Mineraaliöljyjen pitoisuutta ei ollut analysoitu yhdestäkään näytteestä. Taulukko 10. Kuitusavinäytteiden lukumäärät jätejakeittain. Materiaali Näytteiden lkm EWC-koodi Kuitusavi Kuituliete Kuitupuriste Kalkkikuitu Bioliete (puristinliete) Humuskuitu Espin rejekti Opasakka Taulukko 11. Kuitusavinäytteiden tunnusluvut. Kuitusavinäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 18 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteet riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-3 (2) 1-2 (1) 1-3 (2) 1-3 (2) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Kuitusavinäytteissä vain PCB7 ylittipitoisuusraja-arvon. Kaikki PCB-tulokset olivat alle määritysrajan, ja siksi ylitykset ovat laskennallisia. Kahdessa rajat ylittäneessa kuitusavinäytteessä toteutunut määritysraja oli 10 mg/kg, eli 10-kertainen asetettuihin rajoihin nähden. Liukoisuus ylittyi toistuvasti DOC:lla (80 % näytteistä) sekä satunnaisesti sulfaatilla (30 %), nikkelillä (10 %) ja sinkillä (10 %). DOC oli analysoitu kahdesta opasakkanäytteistä, ja nuo näytteet alittivat MARArajat. Kaikissa muissa kuitusaviin luokitelluissa näytteissä DOC-arvo ylitti MARA-rajat moninkertaisesti. DOC-liukoisuus oli ainoa muuttuja, joka ylitti päällystetyn rakenteen raja-arvot. DOC-arvo saavutti korkeimmillaan mg/kg (KA: mg/kg, Med: mg/kg). Kattavat vertailut raja-arvoihin on esitelty taulukossa 12 ja kuvassa 4.

16 Taulukko 12. Kuitusaviaineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden sekä analyysimäärät. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 0 / 10-0 / 10-0 / 10-0 / 10 5 / 6 8 / 10 As 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / / 18 4 / 10 Ba 0 / 13 0 / 10 0 / 13 0 / 10-0 / 10-0 / 10 0 / 13 0 / 10 Cd 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 8 / / 10 Cr 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / / 10 Cu 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 2 / 18 7 / 10 Pb 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 0 / 10 6 / / 10 Mo 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10-0 / 10-0 / 10 2 / 10 3 / 10 Ni - 1 / 10-0 / 10-1 / 10-1 / 10 2 / 15 7 / 10 Se - 0 / 10-0 / 10-0 / 10-0 / 10 6 / 6 8 / 10 Zn 0 / 18 1 / 10 0 / 18 0 / 10 0 / 18 1 / 10 0 / 18 1 / 10 1 / 18 2 / 10 V 0 / 9 0 / 8 0 / 9 0 / 8-0 / 8-0 / 8 3 / 9 8 / 8 Hg - 0 / 10-0 / 10-0 / 10-0 / 10 8 / / 10 Cl / 10-0 / 10-0 / 10-0 / 10 0 / 0 0 / 10 F / 9-0 / 9-0 / 9-0 / 9 0 / 0 6 / 9 2- SO 4-3 / 10-0 / 10-3 / 10-2 / 10 0 / 0 0 / 10 DOC - 8 / 10-8 / 10-8 / 10-8 / 10 0 / 0 0 / 10 PAH16 0 / 8-0 / 8-0 / 8-0 / 8-6 / 8 0 / 0 PCB7 2 / 8-2 / 8-2 / 8-2 / 8-8 / 8 0 / 0 C10-C / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 16

17 Kuva 4. Kuitusaviaineiston pitoisuus- ja liukoisuustulokset suhteessa MARA-rajoihin. Arvot on esitetty prosentteina korkeimmasta MARA-rajasta. Huom.: liukoisuuskuvaajan Y-akseli on katkaistu 500 %:n kohdalta. DOC-liukoisuus saavutti enimmillään % korkeimmasta MARA-rajasta. 17

18 Valimohiekat Valimohiekka-aineistoa saatiin yhteensä 56 näytteestä. Aineisto sisälsi tietoja 11 erilaisesta valimohiekasta (taul. 13). Tuore-, furaani- ja alphaset-hiekat käsitellään erikseen alaluvuissa , ja Valimohiekkojen yläluokassa n. 94 % näytteistä oli puutteelliset tiedot. Vähiten aineistoa oli mineraliöljyjen ja PCB-yhdisteiden sekä molybdeenin pitoisuuksista. Kunkin aineen liukoisuutta oli analysoitu % näytteistä. Saadun valimohiekka-aineiston perusteella 3,5 % valimohiekoista täyttää MARA-vaatimukset (taul. 14). Näytteistä 84 % ylitti ainakin yhden peitetyn rakenteen raja-arvon ja % näytteistä päällystetyn rakenteen raja-arvon. Taulukko 13. Valimohiekka-aineiston jakautuminen eri jätejakeiden kesken. Materiaali Näytteiden lkm EWC-koodi Sulaton pöly , Viimeistelyn pöly , Kaavaamon pöly , Keernahiekkajäte , Hiekanvalmistuksen pöly , Kaavaushiekka , Valimohiekka , Tuorehiekka , Furaanihiekka , Alphaset-hiekka , Natriumsilikaattihiekka , Taulukko 14. Valimohiekka-aineiston tunnusluvut. Valimohiekkanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 56 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-10 (2) 1-7 (2) 1-11 (2) 1-10 (2) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Valimohiekoissa pitoisuusrajat ylittyivät useimmin kromilla (58 %), kuparilla (24 %) ja PAH-yhdisteillä (16 % näytteistä). Sinkkipitoisuus vaihteli välillä 2, mg/kg (KA: 524 mg/kg, Med: 50 mg/kg). Korkeimmat sinkkipitoisuudet oli määritetty pölynäytteistä. Noin 15 %:ssa näytteistä kromipitoisuus alitti määritysrajan, mutta tuolloin toteutuneet määritysrajat olivat olleet hyvin korkeita ( mg/kg). Valimohiekkojen kromipitoisuuksien vaihteluväli oli hyvin suuri, 1, mg/kg. Korkein pitoisuus oli raportoitu furaanihiekkapölylle ja alhaisin furaanihiekalle. Kromin huippupitoisuus ylitti MARA-rajan yli 300-kertaisesti ja 75 prosenttipistekin n. 25- kertaisesti. Kromin keski- ja mediaanipitoisuudet olivat valimohiekoissa ja mg/kg. Molemmat arvot ylittävät raja-arvon (400 mg/kg) moninkertaisesti. Päällystetyn rakenteen liukoisuusrajoista useimmin ylittyivät fluoridin (67%), antimonin (45 %), seleenin (36 %), DOC:n (31 %) ja molybdeenin (20 % näytteistä) raja-arvot. Raja-arvoon nähden korkein liukoisuus, mg/kg, oli DOC:lla. Korkeimmat DOC- ja F - -liukoisuudet oli mitattu alphaset-hiekoista. Kattavat vertailut raja-arvoihin on esitelty taulukossa 15 ja kuvassa 5.

19 Taulukko 15. Valimohiekka-aineiston kokonaispitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 10 / 22-2 / / / 22 8 / 9 16 / 22 As 0 / 17 0 / 24 0 / 17 0 / 24 0 / 17 0 / 24 0 / 17 0 / / / 24 Ba 0 / 17 0 / 24 0 / 17 0 / 24-0 / 24-0 / 24 0 / 17 8 / 24 Cd 0 / 19 0 / 25 0 / 19 0 / 25 0 / 19 2 / 25 0 / 19 2 / / / 25 Cr 25 / 43 0 / / 43 0 / / 43 0 / / 43 0 / 26 7 / / 26 Cu 7 / 29 1 / 25 7 / 29 1 / 25 7 / 29 1 / 25 7 / 29 1 / / 29 9 / 25 Pb 2 / 26 0 / 25 2 / 26 0 / 25 2 / 26 0 / 25 2 / 26 0 / 25 8 / / 25 Mo 1 / 8 5 / 25 1 / 8 0 / 25-5 / 25-5 / 25 7 / 8 12 / 25 Ni - 1 / 25-0 / 25-1 / 25-1 / 25 4 / / 25 Se - 9 / 25-1 / 25-9 / 25-9 / 25 6 / 6 18 / 25 Zn 1 / 32 1 / 25 1 / 32 0 / 25 3 / 32 1 / 25 3 / 32 1 / / / 25 V 0 / 21 0 / 15 0 / 21 0 / 15-0 / 15-0 / 15 9 / 21 7 / 15 Hg - 0 / 22-0 / 22-0 / 22-0 / / / 22 Cl / 19-0 / 19-0 / 19-0 / 19 0 / 0 6 / 19 F / 33-6 / / 33-6 / 33 0 / 0 7 / SO 4-3 / 25-0 / 25-3 / 25-0 / 25 0 / 0 2 / 25 DOC - 10 / / / / 32 0 / 0 2 / 32 PAH16 6 / 38-3 / 38-6 / 38-6 / 38-4 / 38 0 / 0 PCB7 0 / 9-0 / 9-0 / 9-0 / 9-8 / 9 0 / 0 C10-C / 7-0 / 7-4 / 7 0 / 0 19

20 Kuva 5. Valimohiekkojen pitoisuudet ja liukoisuudet suhteessa MARA-rajoihin. Huom! Pitoisuusasteikko katkaistu 6,5-kertaisen ylityksen kohdalta. Kromipitoisuus ylitti korkeimman MARA-rajan enimmillään n. 300-kertaisesti. 20

21 Tuorehiekka Tuorehiekka on valimohiekkaa, jossa sideaineena on käytetty bentoniittia. Materiaalista saatiin tiedot 13 näytteestä (taul. 16). Jokaisen näytteen tiesot olivat puutteelliset kattavaan arviointiin. Molybdeenin, PCB-yhdisteiden ja mineraaliöljyjen pitoisuuksia ei ollut analysoitu yhdestäkään näytteestä. Liukoisuusaineistoa oli kutakin muuttujaa kohti 4 6 näytteestä. Tuorehiekka-aineiston näytteistä % ylitti ainakin yhden MARA-rajan. Tuorehiekkojen MARAkelpoisuus vastaa jokseenkin valimohiekkojen yläluokkaa. Taulukko 16. Tuorehiekka-aineiston tunnusluvut. Tuorehiekkanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 13 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-4 (2) 1-2 (1) 1-5 (2) 1-4 (2) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Pitoisuusrajat ylittyivät tuorehiekka-aineistossa vain kromilla, PAH-yhdisteillä ja kuparilla. Kuten - valimohiekkojen yläluokassakin, kromin pitoisuudet olivat vaihtelevia ja ajoittain hyvin korkeita. Pitoisuuksien vaihteluväli oli mg/kg. Korkein tuorehiekoista analysoitu kromipitoisuus ylitti pitoisuusrajan n. 30-kertaisesti ja mediaani (5 400 mg/kg) n. 13-kertaisesti. PAH-pitoisuudet MARA-rajat ylittäneissä näytteissä olivat 44 ja 49 mg/kg, eli ne ylittivät päällystetyn tuhkarakenteen raja-arvon 10 ja 20 %:lla. Molemmat ylitykset oli määritetty tuorehiekkapölystä. Ainoa kuparin rajat ylittänyt pitoisuus (590 mg/kg) oli huomattavasti korkeampi kuin muut määritystulokset. Toisiksi korkein kuparipitoisuus oli 30 mg/kg, eli alle kymmenesosa MARA-rajasta. Myös kupariylitys oli mitattu tuorehiekkapölystä. Liukoisuusrajat ylittyivät fluoridilla (67 %), antimonilla (50 %), molybdeenillä (17 %), seleenillä (34 %), sinkillä (17 %) ja sulfaatilla (17 % näytteistä). Valimohiekkojen yläluokasta poiketen tuorehiekkojen DOCliukoisuus ja ZN-pitoisuus eivät ylittäneet raja-arvoja. Tuhkarajoihin verrattaessa päällystetyn rakenteen liukoisuusrajat ylittyivät vain yhdessä näytteessä antimonin osalta. Rajan ylittänyt pitoisuus oli 0,25 mg/kg, eli päällystetyn rakenteen raja ylittyi n. 40 % ja peitetyn rakenteen raja n. nelinkertaisesti. Antimonin liukoisuuden keskiarvo ja mediaani olivat 0,077 ja 0,04 mg/kg. Kattavat vertailut raja-arvoihin on esitelty taulukossa 17 ja kuvassa 6.

22 Taulukko 17. Tuorehiekka-aineiston pitouisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 3 / 6-1 / 6-3 / 6-3 / 6 0 / 0 1 / 6 As 0 / 4 0 / 6 0 / 4 0 / 6 0 / 4 0 / 6 0 / 4 0 / 6 1 / 4 4 / 6 Ba 0 / 4 0 / 6 0 / 4 0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 4 2 / 6 Cd 0 / 4 0 / 6 0 / 4 0 / 6 0 / 4 1 / 6 0 / 4 1 / 6 2 / 4 4 / 6 Cr 9 / 11 0 / 6 9 / 11 0 / 6 9 / 11 0 / 6 9 / 11 0 / 6 1 / 11 4 / 6 Cu 1 / 6 0 / 6 1 / 6 0 / 6 1 / 6 0 / 6 1 / 6 0 / 6 0 / 6 2 / 6 Pb 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 4 / 6 Mo 0 / 0 1 / 6 0 / 0 0 / 6-1 / 6-1 / 6 0 / 0 2 / 6 Ni - 0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 3 4 / 6 Se - 2 / 6-0 / 6-2 / 6-2 / 6 0 / 0 2 / 6 Zn 0 / 8 1 / 6 0 / 8 0 / 6 0 / 8 1 / 6 0 / 8 1 / 6 0 / 8 4 / 6 V 0 / 5 0 / 4 0 / 5 0 / 4-0 / 4-0 / 4 0 / 5 0 / 4 Hg - 0 / 4-0 / 4-0 / 4-0 / 4 1 / 1 4 / 4 Cl / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 0 0 / 6 F / 6-0 / 6-4 / 6-0 / 6 0 / 0 1 / 6 2- SO 4-1 / 6-0 / 6-1 / 6-0 / 6 0 / 0 0 / 6 DOC - 0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 0 0 / 6 PAH16 2 / 8-2 / 8-2 / 8-2 / 8-0 / 8 0 / 0 PCB7 0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 C10-C / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 22

23 Kuva 6. Tuorehiekkojen pitoisuudet ja liukoisuudet suhteessa MARA-rajoihin. Huom.! Pitoisuuskuvaajassa Y-akseli on katkaistu 150 % kohdalta. Kromipitoisuus saavutti korkeimmillaan n % MARA-rajasta. 23

24 Furaanihiekka Furaanihiekka on valimohiekkaa, jossa sideaineena käytetään furfylyylialkoholia ja kovetteena erilaisia happoja. Materiaalista saatiin 13 näytettä (taul. 18), joista jokaisesta oli puutteelliset tiedot MARAasetuksen tuhkarajoihin verrattaessa. Vähiten aineistoa oli bariumin, molybdeenin, vanadiinin ja PCByhdisteiden pitoisuuksista sekä antimonin liukoisuudesta. Liukoisuusaineistoa oli muiden muuttujien osalta 5 7 näytteestä. Yksi näyte täytti tietovaatimukset betonirajojen osalta. N. 85 % näytteistä ylitti ainakin yhden MARArajan. Yksi näyte oli betonirajojen pohjalta MARA-kelpoista. Furaanihiekkojen MARA-kelpoisuus vastaa pääsääntöisesti muita valimohiekkoja. Taulukko 18. Furaanihiekkanäytteiden tunnusluvut. Furaanihiekkanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 13 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-5 (2) 1-3 (2) 1-5 (2) 1-5 (2) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Pitoisuusraja-arvot ylittyivät tuorehiekkojen ja valimohiekkojen yläluokan tapaan useimmiten kromilla. Myös kupari (33 %), molybdeeni (33 %) sinkki (20 %), PAH (18 %) ja lyijy (17% näytteistä) ylittivät pitoisuusrajoja. Kromipitoisuudet vaihtelivat furaanihiekoissa välillä 1, mg/kg. Mediaanipitoisuus oli mg/kg ja 25. prosenttipiste 660 mg/kg. Kromin mediaanipitoisuus ylitti pitoisuusrajan 30-kertaisesti. Korkeimmat kromipitoisuudet oli mitattu furaanihiekkapölystä. Kromipitoisuuden vaihteluväli oli furaanihiekalle (n=10) 1, mg/kg ja furaanihiekkapölylle (n=3) mg/kg. Kuparipitoisuuden MARA-raja ylittyi kolmessa näytteessä. Korkeimmillaan raja ylittyi n. kaksinkertaisesti. Kaikki Cu-ylitykset oli määritetty furaanihiekkapölystä. Furaanihiekkojen kuparipitoisuuden keskiarvo (n=10) on aineistossa n. 60 mg/kg kun vastaava luku on furaanihiekkapölyille (n=3) n. 680 mg/kg. Sinkkipitoisuuden vaihteluväli on 2, mg/kg. Korkeimmat arvot ylittävät betonirakenteiden mutta alittavat tuhkarakenteiden raja-arvot. PAH-pitoisuudet vaihtelivat välillä 0,07 38,54 mg/kg. kaksi arvoista ylitti peitetyn rakenteen raja-arvon (20 mg/kg), mutta kaikki alittivat päällystetyn tuhkarakenteen rajan (40 mg/kg). Liukoisuusraja-arvot ylittyivät DOC:lla (50 %), fluoridilla (50 %) ja molybdeenillä (17 % näytteistä). DOCarvot vaihtelivat välillä 4, mg/kg ja ylittivät MARA-rajan korkeimmillaan n. kaksinkertaisesti. Fluoridin liukoisuus ylitti puolissa analysoiduista näytteistä peitetyn rakenteen raja-arvon, mutta alittivat päällystetyn rakenteen raja-arvot. Kattavat vertailut raja-arvoihin on esitelty taulukossa 19 ja kuvassa 7.

25 Taulukko 19. Furaanihiekka-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 2 / 3 3 / 3 As 0 / 6 0 / 5 0 / 6 0 / 5 0 / 6 0 / 5 0 / 6 0 / 5 3 / 6 4 / 5 Ba 0 / 2 0 / 5 0 / 2 0 / 5-0 / 5-0 / 5 0 / 2 2 / 5 Cd 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 4 / 7 6 / 6 Cr 10 / 13 0 / 7 10 / 13 0 / 7 10 / 13 0 / 7 10 / 13 0 / 7 0 / 13 4 / 7 Cu 3 / 9 0 / 6 3 / 9 0 / 6 3 / 9 0 / 6 3 / 9 0 / 6 4 / 9 3 / 6 Pb 1 / 6 0 / 6 1 / 6 0 / 6 1 / 6 0 / 6 1 / 6 0 / 6 1 / 6 3 / 6 Mo 1 / 3 1 / 6 1 / 3 0 / 6-1 / 6-1 / 6 2 / 3 5 / 6 Ni - 0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 4 / 7 1 / 6 Se - 0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 3 / 3 6 / 6 Zn 0 / 10 0 / 6 0 / 10 0 / 6 2 / 10 0 / 6 2 / 10 0 / 6 4 / 10 1 / 6 V 0 / 4 0 / 5 0 / 4 0 / 5-0 / 5-0 / 5 4 / 4 5 / 5 Hg - 0 / 5-0 / 5-0 / 5-0 / 5 3 / 3 5 / 5 Cl / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 0 1 / 6 F / 6-0 / 6-3 / 6-0 / 6 0 / 0 1 / 6 2- SO 4-0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 0 0 / 6 DOC - 3 / 6-3 / 6-3 / 6-3 / 6 0 / 0 1 / 6 PAH16 2 / 11-0 / 11-2 / 11-2 / 11-1 / 11 0 / 0 PCB7 0 / 4-0 / 4-0 / 4-0 / 4-4 / 4 0 / 0 C10-C / 5-0 / 5-4 / 5 0 / 0 25

26 Kuva 7. Furaanihiekkojen pitoisuudet ja liukoisuudet suhteessa MARA-rajoihin. Huom.! Pitoisuuskuvaajan Y-akseli on katkaistu 300 %:n kohdalta. Kromipitoisuus saavutti korkeimmillaan yli sata kertaa korkeamman arvon (> %). 26

27 Alphaset-hiekka Alphaset-hiekka on valimohiekkaa, jossa sideaineena käytetään fenolihartsia. Aineistoa saatiin 22 materiaalinäytteestä. Näytteistä % oli puutteelliset tiedot (taul. 20). Useimmiten aineisto puuttui mineraaliöljyjen, bariumin ja PCB:n pitoisuuksista. Useimpien aineiden liukoisuutta oli analysoitu vain kuudesta näytteestä. Alphaset-hiekkoja käsitelleessä aineistossa oli kaksi näytettä, jotka täyttivät MARA-asetuksessa tuhkalle asetetut vaatimukset ja joista oli riittävät tiedot arvioinnin tekemiseen. Noista näytteistä toinen täytti myös betonille asetetut vaatimukset. N. 70 % näytteistä ylitti ainakin yhden MARA-rajan. Alphaset-aineistossa raja-arvojen ylityksiä oli keskimäärin hieman vähemmän kuin muissa valimohiekoissa. Taulukko 20. Alphaset-hiekkojen tunnusluvut. Alphaset-hiekkanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 22 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-3 (1) 1-2 (1) 1-3 (1) 1-3 (1) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Kuten muillakin valimohiekoilla, pitoisuusrajat ylittyivät useimmiten kromilla (45 %). Satunnaisia ylityksiä oli myös kuparilla (14 %) ja polysyklisillä aromaattisilla hiilivedyillä (8 % näytteistä). Alphaset-hiekkojen kromipitoisuudet olivat alhaisempia kuin tuorehiekoissa tai furaanihiekoissa. Pitoisuuden vaihteluväli oli 1, mg/kg (ka: mg/kg, med: 150 mg/kg). N. 45 % näytteistä ylitti kromipitoisuudelle asetetun rajan. Kuparin vaihteluväli oli aineistossa mg/kg. Korkein analyysitulos ylitti kuparin pitoisuusrajan n. kaksinkertaisesti. Muut Cu-analyysit alittivat MARA-rajat selvästi. PAH-pitoisuus oli yhdessä näytteessä 54,9 mg/kg. Muut näytteet alittivat PAH-rajan selvästi. PAH-pitoisuuksien keskiarvo oli 5,6 mg/kg (med: 0,925 mg/kg). Liukoisuusraja ylittyi useimmiten fluoridilla (64 %) ja DOC:lla (38 % näytteistä). Fluoridin liukoisuustulokset vaihtelivat välillä mg/kg. Keskipitoisuus (28,8 mg/kg) ylitti peitetyn rakenteen raja-arvon n. 3-kertaisesti ja saavutti n. 60 % päällystetyn rakenteen raja-arvosta. DOC-liukoisuus vaihteli välillä mg/kg. Keskiarvo (600,7 mg/kg) ylitti päällystetyn rakenteen rajan n. 1,2- kertaisesti. Kuparin liukoisuustulokset vaihtelivat välillä 0,01 12 mg/kg (ka: 2,17 mg/kg, med: 0,19 mg/kg). Näytteestä, josta oli analysoitu korkein liukoisuus, oli analysoitu myös korkein kokonaispitoisuus. Kattavat vertailut raja-arvoihin on esitelty taulukossa 21 ja kuvassa 8.

28 Taulukko 21. Alphaset-hiekka-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 1 / 6-1 / 6-1 / 6-1 / 6 5 / 5 5 / 6 As 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 6 / 6 3 / 6 Ba 0 / 4 0 / 6 0 / 4 0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 4 2 / 6 Cd 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 6 / 7 6 / 6 Cr 5 / 11 0 / 6 5 / 11 0 / 6 5 / 11 0 / 6 5 / 11 0 / 6 1 / 11 5 / 6 Cu 1 / 7 1 / 6 1 / 7 1 / 6 1 / 7 1 / 6 1 / 7 1 / 6 2 / 7 1 / 6 Pb 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 2 / 7 6 / 6 Mo 0 / 5 1 / 6 0 / 5 0 / 6-1 / 6-1 / 6 5 / 5 4 / 6 Ni - 1 / 6-0 / 6-1 / 6-1 / 6 0 / 6 5 / 6 Se - 1 / 6-0 / 6-1 / 6-1 / 6 3 / 3 5 / 6 Zn 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7 0 / 6 3 / 7 2 / 6 V 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5-0 / 5-0 / 5 0 / 5 2 / 5 Hg - 0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 5 / 5 5 / 6 Cl / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 0 5 / 6 F / 14-2 / 14-9 / 14-2 / 14 0 / 0 4 / SO 4-0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 0 2 / 6 DOC - 5 / 13-5 / 13-5 / 13-5 / 13 0 / 0 1 / 13 PAH16 1 / 12-1 / 12-1 / 12-1 / 12-3 / 12 0 / 0 PCB7 0 / 4-0 / 4-0 / 4-0 / 4-3 / 4 0 / 0 C10-C / 2-0 / 2-0 / 2 0 / 0 28

29 Kuva 8. Alphaset-hiekkojen pitoisuudet ja liukoisuudet suhteessa MARA-rajoihin. Huom.! Pitoisuuskuvaajassa Y-akseli on katkaistu 200 %:n kohdalta. Kromipitoisuus saavutti korkeimmillaan n % korkeimmasta raja-arvosta. 29

30 Kalkit Aineistoa saatiin yhteensä kymmenestä kalkkijätteestä. Mukaan lukeutui meesaa,kalkkeja sekä sammuttimen hiekkaa (taul. 22). Tiedot olivat puutteelliset 80 % näytteistä (taul. 23). Sammuttimen hiekkaa lukuun ottamatta aineisto oli hyvin puutteellista. Tiedot puuttuivat kustakin näytteestä 3 22 muuttujasta. Esimerkiksi PAH- ja PCB-pitoisuudet oli analysoitu vain yhdestä meesanäytteestä. Mineraaliöljyjen kokonaispitoisuudet oli analysoitu vain sammuttimen hiekasta otetuista näytteistä. Sammuttimen hiekasta saatu aineisto täytti MARA-vaatimukset, eli aineisto kattoi kaikki MARA-muuttujat ja kaikki raja-arvot alittuivat. Materiaalista oli kuitenkin vain kaksi näytettä. Taulukko 22. Kalkkinäytteiden lukumäärät jätejakeittain. Materiaali Näytteiden lkm EWC-koodi Meesa Karkea kalkki Kalkkihiekka Sammuttimen hiekka Taulukko 23. Kalkkiaineiston tunnusluvut. Kalkkinäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 10 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Kalkeista saadussa aineistossa vain kromin ja sulfaatin liukoisuudet ylittivät raja-arvot. Kromin liukoisuusarvot vaihtelivat välillä 0,01 3,5 mg/kg (ka: 0,53, med: 0,05). Korkein analyysitulos oli seitsemänkertainen peitetyn rakenteen raja-arvoon nähden. Muista näytteistä analysoidut kromin liukoisuudet alittivat raja-arvot selvästi. Sulfaatin liukoisuusarvot vaihtelivat välillä mg/kg (ka: 807 mg/kg, med: 440 mg/kg). Sulfaatin korkein analysoitu liukoisuus ylitti peitetyn rakenteen raja-arvot m. 2,5-kertaisesti, mutta alitti päällystettyjen rakenteiden raja-arvot. Kromin ja sulfaatin liukoisuuksia lukuun ottamatta kalkkien pitoisuudet ja liukoisuudet olivat hyvin alhaisia. Sammuttimen hiekassa useimmat muuttujat alittivat määritysrajat. Kalkkiaineistosta, ja erityisesti sammuttimen hiekasta, on niin vähän aineistoa, ettei luotettavaa arviota materiaalien MARAkelpoisuudesta voida tehdä. Saadun aineiston pohjalta kalkit ovat potentiaalisesti lupaava MARAasetuksen piiriin lisättävä materiaali. Kattavat vertailut tulosten ja raja-arvojen välillä on esitetty taulukossa 24 ja kuvassa 9.

31 Taulukko 24. Kalkkiaineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 0 / 7-0 / 7-0 / 7-0 / 7 5 / 5 7 / 7 As 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 9 / 10 7 / 7 Ba 0 / 6 0 / 7 0 / 6 0 / 7-0 / 7-0 / 7 0 / 6 0 / 7 Cd 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 5 / 10 7 / 7 Cr 0 / 10 1 / 7 0 / 10 1 / 7 0 / 10 1 / 7 0 / 10 1 / 7 1 / 10 5 / 7 Cu 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 7 / 10 6 / 7 Pb 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 3 / 10 4 / 7 Mo 0 / 5 0 / 7 0 / 5 0 / 7-0 / 7-0 / 7 5 / 5 6 / 7 Ni - 0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 4 / 10 4 / 6 Se - 0 / 7-0 / 7-0 / 7-0 / 7 5 / 5 6 / 7 Zn 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 0 / 10 0 / 7 2 / 10 3 / 7 V 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5-0 / 5-0 / 5 1 / 5 4 / 5 Hg - 0 / 7-0 / 7-0 / 7-0 / 7 10 / 10 7 / 7 Cl / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 1 / 1 3 / 6 F / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 1 / 1 4 / 6 2- SO 4-1 / 6-0 / 6-1 / 6-0 / 6 0 / 1 0 / 6 DOC - 0 / 6-0 / 6-0 / 6-0 / 6 0 / 1 1 / 6 PAH16 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3-3 / 3 0 / 0 PCB7 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3-3 / 3 0 / 0 C10-C / 2-0 / 2-2 / 2 0 / 0 31

32 Kuva 9. Kalkkiaineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten vertailu raja-arvoihin. Tulokset on esitetty prosentteina korkeimmasta MARA-asetuksessa annetusta raja-arvosta. 32

33 Masuunikuonat Masuunikuona-aineistoa saatiin 23 näytteestä (taul. 25). Käsitelty aineisto oli pääosin 1990-luvulta ja 2000-luvun alusta, eikä MARA-tarkastelua varten tuotettua. Vanhassa aineistossa käytetyt menetelmät eivät ole MARA-vaatimuksen mukaisia, vaan esim. useiden metallien pitoisuudet on määritetty xrfmenetelmällä. Kaikkien näytteiden aineisto on hyvin puutteellista. Kustakin näytteestä puuttuu tiedot keskimäärin 20 muuttujasta. Orgaanisten aineiden pitoisuuksia tai fluoridin ja DOC:n liukoisuuksia ei ollut analysoitu yhdestäkään näytteestä. Taulukko 25. Masuunikuona-aineiston tunnusluvut. Masuunikuonanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 23 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 1-4 (1) 1-2 (1) 1-4 (2) 1-3 (2) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Saadussa puutteellisessa aineistossa vanadiini oli ainoa aine, joka ylitti pitoisuusrajan. Vanadiinin pitoisuustulokset vaihtelivat välillä mg/kg (ka: 423 mg/kg, med: 355 mg/kg). Se ylitti pitoisuusrajan kolmanneksessa analysoiduista näytteistä, saavuttaen enimmillään n. 250 % tuhkarakenteille annetusta raja-arvosta. Lyijyn liukoisuustulokset vaihtelivat välillä 0,002 1 mg/kg. Huipputulos ylitti peitetyn rakenteen rajaarvon kaksinkertaisesti, mutta alitti päällystetyn tuhkarakenteen raja-arvon. Elohopean liukoisuus oli analysoitu vain kahdesta näytteestä, joista toisessa tulos (0,025 mg/kg) ylitti raja-arvon laskennallisesti 2,5-kertaisesti. Hg-rajan ylittäneessä näytteessä määritysraja oli ollut 0,05 mg/kg, eli viisinkertainen rajaarvoihin nähden. Sulfaatin liukoisuus vaihteli välillä mg/kg (ka: mg/kg, med: mg/kg). Sulfaatin liukoisuus saavutti korkeimmillaan päällystetyn tuhkarakenteen raja-arvon. Kattavat vertailut tulosten ja raja-arvojen välillä on esitetty taulukossa 26 ja kuvassa 10.

34 Taulukko 26. Masuunikuona-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 0 / 1-0 / 1-0 / 1-0 / 1 1 / 2 1 / 1 As 0 / 15 0 / 3 0 / 15 0 / 3 0 / 15 0 / 3 0 / 15 0 / 3 6 / 15 3 / 3 Ba 0 / 12 0 / 1 0 / 12 0 / 1-0 / 1-0 / 1 0 / 12 0 / 1 Cd 0 / 16 0 / 3 0 / 16 0 / 3 0 / 16 0 / 3 0 / 16 0 / 3 12 / 16 3 / 3 Cr 0 / 12 0 / 7 0 / 12 0 / 7 0 / 12 0 / 7 0 / 12 0 / 7 0 / 12 7 / 7 Cu 0 / 16 0 / 3 0 / 16 0 / 3 0 / 16 0 / 3 0 / 16 0 / 3 0 / 16 2 / 3 Pb 0 / 15 3 / 4 0 / 15 0 / 4 0 / 15 3 / 4 0 / 15 3 / 4 7 / 15 3 / 4 Mo 0 / 2 0 / 4 0 / 2 0 / 4-0 / 4-0 / 4 0 / 2 2 / 4 Ni - 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 1 / 12 2 / 3 Se - 0 / 1-0 / 1-0 / 1-0 / 1 0 / 1 0 / 1 Zn 0 / 15 0 / 4 0 / 15 0 / 4 0 / 15 0 / 4 0 / 15 0 / 4 2 / 15 3 / 4 V 4 / 12 1 / 8 4 / 12 1 / 8-1 / 8-1 / 8 0 / 12 1 / 8 Hg - 1 / 2-1 / 2-1 / 2-1 / 2 10 / 15 2 / 2 Cl / 5-0 / 5-0 / 5-0 / 5 0 / 0 1 / 5 F / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 0 / 0 2- SO 4-4 / 8-1 / 8-4 / 8-1 / 8 0 / 0 2 / 8 DOC - 0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 0 / 0 PAH16 0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 PCB7 0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 C10-C / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 34

35 Kuva

36 Jätteen polton kuonat Jätteenpolton kuonista saatiin yhteensä 18 näytettä. Aineistossa oli eriteltynä kuonaa neljään eri raekokoon (taul. 27). Aineisto oli puutteellista 78 %:ssa näytteistä (taul. 28). Useimmiten tiedot puuttuivat orgaanisten yhdisteiden ja vanadiinin pitoisuuksista. Saadun aineiston perusteella 100 % jätteenpolton kuonista ylittää ainakin yhden peitetyn rakenteen rajaarvoista. Peitetyn rakenteen raja-arvot ylittyivät keskimäärin seitsemän muuttujan osalta. Yksi näyte (6,3 % näytteistä) alitti päällystetyn tuhkarakenteen raja-arvot. Rajat täyttäneestä näytteestä oli saatavilla tietoja vain liukoisuuteen liittyen. Taulukko 27. Aineiston näytemäärät jätejakeittain. Materiaali Näytteiden lkm EWC-koodi Jätteenpolton kuona , Jätteenpolton kuona, mineraalijakeet 0-2 mm , Jätteenpolton kuona, mineraalijakeet 2-5 mm , Jätteenpolton kuona, mineraalijakeet 5-12 mm , Jätteenpolton kuona, mineraalijakeet mm , Taulukko 28. Jätteenpolton pohjakuonien tunnusluvut. JPKuonanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 18 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte 4-11 (7) 1-7 (4) 4-11 (7) 3-10 (6) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Kuparin ja lyijyn kokonaispitoisuudet ylittivät raja-arvot jokaisessa analysoidussa näytteessä. Lisäksi sinkki ylitti rajat 87,5 %:ssa näytteistä. Kadmiumpitoisuuden raja ylittyi yhdessä 0-2 mm kuonajakeen näytteessä ja kromiraja yksittäisissä 0-2, 2-5 ja 5-12 mm jakeiden näytteissä. Kuparipitoisuudet vaihtelivat välillä mg/kg (ka: mg/kg, med: mg/kg). Kuparin kokonaispitoisuus ylitti raja-arvot kertaisesti. Lyijyn kokonaispitoisuus vaihteli välillä mg/kg (ka: 656 mg/kg, med: 666 mg/kg). Lyijyn pitoisuusraja ylittyi korkeimmillaan n. kolminkertaisesti. Sinkkipitoisuuksien vaihteluväli on aineistossa mg/kg (ka:3 726 mg/kg, med: mg/kg). Peitetyn rakenteen liukoisuusrajat ylittyivät lähes aina kloridilla (94 %), molybdeenillä (94 %), antimonilla (89 %) ja sulfaatilla (89 % näytteistä). Päällystetyn rakenteen tuhkarajat ylittyivät toistuvasti antimonilla (56 &) ja kloridilla (39 %). Antimonin liukoisuustulokset vaihtelivat välillä 0,04 0,41 mg/kg (ka: 0,2 mg/kg, med: 0,18 mg/kg). Päällystetyn tuhkarakenteen raja-arvo ylittyy korkeimmillaan n. kaksinkertaisesti, ja mediaani- ja keskiliukoisuudet ovat raja-arvot tasolla. Kloridin liukoisuuden vaihteluväli oli mg/kg (ka: mg/kg, med: mg/kg). Päällystetyn tuhkarakenteen raja-arvo ylittyy korkeimmillaan kaksinkertaisesti, ja keskiarvo on raja-arvon tasolla. Kattavat vertailut tulosten ja raja-arvojen välillä on esitetty taulukossa 29 ja kuvassa 12.

37 Taulukko 29. Jätteenpolton kuona-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 16 / / / / 18 0 / 16 1 / 18 As 0 / 16 0 / 18 0 / 16 0 / 18 0 / 16 0 / 18 0 / 16 0 / 18 8 / 16 4 / 18 Ba 0 / 16 0 / 18 0 / 16 0 / 18-0 / 18-0 / 18 0 / 16 0 / 18 Cd 1 / 16 0 / 18 1 / 16 0 / 18 1 / 16 0 / 18 1 / 16 0 / 18 1 / / 18 Cr 3 / 16 7 / 18 3 / 16 1 / 18 3 / 16 7 / 18 3 / 16 7 / 18 0 / 16 5 / 18 Cu 16 / 16 1 / / 16 0 / / 16 1 / / 16 1 / 18 0 / 16 0 / 18 Pb 16 / 16 0 / / 16 0 / / 16 0 / / 16 0 / 18 0 / / 18 Mo 0 / / 18 0 / 16 0 / / / 18 0 / 16 0 / 18 Ni - 0 / 18-0 / 18-0 / 18-0 / 18 0 / / 18 Se - 0 / 18-0 / 18-0 / 18-0 / 18 8 / 8 12 / 18 Zn 14 / 16 0 / / 16 0 / / 16 0 / / 16 0 / 18 0 / 16 7 / 18 V 0 / 8 0 / 18 0 / 8 0 / 18-0 / 18-0 / 18 0 / 8 0 / 18 Hg - 0 / 18-0 / 18-0 / 18-0 / 18 8 / / 18 Cl / 18-7 / / / 18 0 / 0 0 / 18 F / 18-0 / 18-0 / 18-0 / 18 0 / 0 14 / SO 4-16 / 18-0 / / 18-0 / 18 0 / 0 0 / 18 DOC - 0 / 18-0 / 18-0 / 18-0 / 18 0 / 0 1 / 18 PAH16 0 / 4-0 / 4-0 / 4-0 / 4-4 / 4 0 / 0 PCB7 0 / 4-0 / 4-0 / 4-0 / 4-4 / 4 0 / 0 C10-C / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 37 Eri jakeiden haitta-ainepitoisuuksia verrattaessa vaikuttaisi siltä, että hienojakoisemmassa pohjakuonassa pitoisuudet ovat monien aineiden osalta korkeampia. Kuparin, sinkin ja kadmiumin pitoisuudet olivat aineistossa 5 50 mm jakeissa keskimäärin noin puolet eri jakeiden analyysitulosten maksimiarvoista (kuva 11). Kuva 11. Jätteenpolton kuonien eri raekokojakeiden metallipitoisuudet suhteessa aineiston huippuarvoihin.

38 Kuva 12. Jätteenpolton pohjakuonien haitta-ainepitoisuudet ja liukoisuudet suhteessa MARA-rajoihin. Huom.: Pitoisuuskuvaajan Y-akseli on katkaistu viisinkertaisen ylityksen kohdalta. Kuparipitoisuus saavutti enimmillään n. 24-kertaisen ylityksen (25 %.: 6-kertainen ylitys, mediaani: 9-kertainen ylitys, 75%.: 10-kertainen ylitys). 38

39 Rikastushiekat Rikastushiekat kuuluvat jätenimikkeisiin , , , ja Materiaalista saatiin aineistoa kuudesta näytteestä (taul. 30). Aineisto oli hyvin puutteellista, ja kustakin näytteestä oli analysoitu vain joko pitoisuudet tai liukoisuudet. Lisäksi orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia ei ollut analysoitu yhdestäkään näytteestä. Saadusta aineistosa 67 % ylitti ainakin yhden peitetyn rakenteen ja 33 % päällystetyn rakenteen rajaarvon. Näytteistä, jotka eivät ylittäneet MARA-rajoja, puuttui tiedot 9 19 muuttujasta. Taulukko 30. Rikastushiekkojen tunnusluvut Rikastushiekkanäytteitä yhteensä Tuhka Betoni n = 6 Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Näytteestä riittävät tiedot ja MARA-kelpoista Näytteet, joissa ainakin yksi raja-arvo ylittyy Ylitysten lkm / näyte* 1-2 (2) 2 (2) 1-3 (2) 2-3 (3) Näytteet, joista tiedot puutteelliset Kriittisimmät aineet Pitoisuusrajat ylittyivät 67 %:ssa näytteistä kuparille ja 33 %:ssa arseenille ja kromille. Kuparipitoisuudet vaihtelivat välillä 4, mg/kg (ka: 750 mg/kg) ja sinkkipitoisuudet välillä 13, mg/kg (ka: 151 mg/kg). Kuparin kokonaispitoisuus ylittää raja-arvot korkeimmillaan yli kolminkertaisesti. Sinkkipitoisuus vaihteli välillä 13, mg/kg (ka: 689 mg/kg) ja ylitti betonirakenteiden raja-arvot korkeimmillaan n. kolminkertaisesti. Arseenin pitoisuus vaihteli välillä mg/kg. Kaksi kolmesta arseenimäärityksestä alitti määritysrajan, yhden ylittäessä raja-arvo yli seitsemänkertaisesti. Fluoridi oli ainoa aine, jonka liukoisuus ylitti liukoisuusraja-arvon (67 % näytteistä). Fluoridin liukoisuus vaihteli välillä 8 15 mg/kg (ka: 11,7 mg/kg) ja ylitti peitetn rakenteen raja-arvot korkeimmillaan 1,5- kertaisesti. Muiden aineiden liukoisuudet alittivat raja-arvot selvästi. Kattavat vertailut tulosten ja raja-arvojen välillä on esitetty taulukossa 31 ja kuvassa 13. Taulukko 31. Rikastushiekka-aineiston pitoisuus- ja liukoisuustulosten ylitykset MARA-asetuksen raja-arvoihin nähden. Tuhka peitetty Tuhka päällystetty Betoni peitetty Betoni päällystetty <LOQ Aine Kokonaispitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 pitoisuus L/S 10 L/S 10 Liukoisuus, Liuk. Pit. Sb - 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 2 / 3 3 / 3 As 1 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 2 / 3 Ba 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3-0 / 3-0 / 3 0 / 3 0 / 3 Cd 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 3 / 3 Cr 1 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 Cu 2 / 3 0 / 3 2 / 3 0 / 3 2 / 3 0 / 3 2 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 Pb 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 3 / 3 Mo 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3-0 / 3-0 / 3 2 / 3 0 / 3 Ni - 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 0 / 3 2 / 3 Se - 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 0 / 0 3 / 3 Zn 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 V 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3-0 / 3-0 / 3 0 / 3 2 / 3 Hg - 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 0 / 0 3 / 3 Cl / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 0 / 0 1 / 3 F / 3-0 / 3-2 / 3-0 / 3 0 / 0 0 / 3 2- SO 4-0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 0 / 0 0 / 3 DOC - 0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 / 3 0 / 0 1 / 3 PAH16 0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0 PCB7 0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0-0 / 0 0 / 0

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

28/16/Aku (9)

28/16/Aku (9) VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 1 (9) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 2 (9)

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 LIITE 13a Vastaanottaja Yara Suomi Oy Miika Tomma PL 5 23500 Uusikaupunki Päivämäärä 30.11.2016 Viite 1510029928/1 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN

Lisätiedot

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 403 406 SISÄLLYS N:o Sivu 403 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvostonasetuksenliitteidenmuuttamisesta...

Lisätiedot

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY TULOKSIA TUHKIEN YMPÄRISTÖ- KELPOISUUDEN MUUTTUMISESTA ERI KÄSITTELYISSÄ JA SOVELLUTUKSISSA Massiivituhkarakenteet Tuhkan vanhentamisen/varastoinnin

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu Kuhmo

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu Kuhmo Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu 16-20 88900 Kuhmo 2 (11) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin laadintaperiaatteet... 5 3.2 Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja-

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Lauri Äystö, SYKE/KTK Neuvottelupäivä MARA- ja MASA-asetuksista 22.11.2016 Ympäristökelpoisuus:Nykyiset MARA-rajaarvot Pysyvän jätteen kaatopaikan

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Sisällysluettelo 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Laadunvalvontatutkimukset... 1 2.1 Näytteenotto... 1 2.2 Näytteiden valmistus ja analysointi...

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys. Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku Kuhmo

Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys. Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku Kuhmo Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku 5 88900 Kuhmo 2 (15) Hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys Karhunpolku 5, 88900 Kuhmo Työnro 2379 Sisällys 1 Yleistä... 3 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 10 :n, 32 :n 2 momentin ja 117 :n sekä jätelain

Lisätiedot

Liukoisuustutkimus. Piilolan koulu, C-osa Piilolantie Kuhmo

Liukoisuustutkimus. Piilolan koulu, C-osa Piilolantie Kuhmo Liukoisuustutkimus Piilolan koulu, C-osa Piilolantie 40 88900 Kuhmo Liukoisuustutkimus 2 (15) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1 HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka 1 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää huleveden yleistä laatua Helsingissä Arvioida huleveden puhdistustarvetta Vertailla huleveden

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2019 nro 19-5 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

52/17/Aku (11)

52/17/Aku (11) 52/17/Aku 23.1.2017 1 (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 52/17/Aku 23.1.2017 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa D Kirkkokatu Kuhmo

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa D Kirkkokatu Kuhmo Liukoisuustutkimus Kuhmon terveyskeskus, osa D Kirkkokatu 16-20 88900 Kuhmo Liukoisuustutkimus Työnro 2380 26.9.2018 2 (14) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus...

Lisätiedot

36/18/AKu (7)

36/18/AKu (7) 36/18/AKu 22.1.2018 1 (7) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2017 36/18/AKu 22.1.2018 2 (7) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 2.10.2017 17-18721 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-18723 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 297018 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Terveystalon ulkorakennus Kirkkotie Kuhmo

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Terveystalon ulkorakennus Kirkkotie Kuhmo Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Terveystalon ulkorakennus Kirkkotie 16-18 88900 Kuhmo 2 (20) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 10 :n ja 32 :n 2 momentin sekä jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Ramboll Knowledge taking people further --- Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (7) Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy Esa Rämänen Åbackantie 18 64320 DAGSMARK PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Kauhajoen kaupunki / Räimiskä Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE SELVITYS 35/14/AnM 18.2.2014 1(34) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien ominaisuuksista ja haitallisuudesta ympäristölle SELVITYS

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 23.3 ja KOY JOENSUUN JOKELANKULMA TORIKATU 26, JOENSUU

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 23.3 ja KOY JOENSUUN JOKELANKULMA TORIKATU 26, JOENSUU 1/11 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 23.3 ja 26.3 2018 KOY JOENSUUN JOKELANKULMA TORIKATU 26, 80100 JOENSUU 2/11 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Tutkimus pvm : 23.3 JA 26.3 2018 Toimipaikka: A-Kuivaus

Lisätiedot

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 0 SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA LABTIUM OY Endomines Oy Selvitys sivukivinäytteiden liukoisuudesta Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Terveystalo Kirkkotie Kuhmo

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Terveystalo Kirkkotie Kuhmo Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Terveystalo Kirkkotie 16-18 2 (25) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin laadintaperiaatteet... 5 3.2 Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.8.2016 16-10887 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-13742 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2018 nro 18-8899 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

Uudistuva MARA-asetus

Uudistuva MARA-asetus Uudistuva MARA-asetus Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus Suomen ympäristökeskus Life-Foundrysand -seminaari 27.4.2017 Tampere Kuva: Riku Lumiaro Esityksen sisältö Yleistä MARA-asetuksesta ja

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä Murakan vesiosuuskunta Annie Henno Yhdystie 5 19600 HARTOLA s-posti: annie.henno@phnet.fi Tutkimusnro EUAA56-00002831 Asiakasnro 0000852 Näytteenottaja Tomi Kekki Tutkimuksen yhteyshenkilö Jorma Nordlund

Lisätiedot

Liite 8. Koverharin sataman sedimenttitutkimus vuonna 2015.

Liite 8. Koverharin sataman sedimenttitutkimus vuonna 2015. Liite 8. Koverharin sataman sedimenttitutkimus vuonna 2015. Kala- ja vesijulkaisuja nro 187 Sauli Vatanen Koverharin sataman sedimenttitutkimus vuonna 2015 KUVAILULEHTI Julkaisija: Kala- ja vesitutkimus

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

93/18/AKu (9)

93/18/AKu (9) SELVITYS 93/18/AKu 23.2.2018 1 (9) RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOKSEN HIENO JA KARKEA POHJATUHKA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien käsittelystä, hyötykäytöstä ja loppusijoituksesta

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (6) Insinööritoimisto Levola Oy Tomi Levola Pihlajaranta 10 28400 ULVILA PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Sauvon Koulu Näytteen kerääjät: Tomi Levola Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 22.6.2016 16-7987 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-7988 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 258510 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 8.5.2017 17-6984 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 283853 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 22.07.2017 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 170012-4312563 As Oy Tammelan puistokatu 31-33 Tammelan puistokatu 31-33, Tampere 1 / 284 / XVI / TAMPERE A-Insinöörit

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä,

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä, Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa Satamien ympäristöverkon teemapäivä, 31.10.2012 Noora Lindroos, Ramboll Finland Oy, noora.lindroos@ramboll.fi TUTKITUT MATERIAALIT SEDIMENTTINÄYTTEET

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (8) 52012 SELVIYS MAA-ALUEEN JA RAKENEIDEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI YÖNRO 110270-436666 RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 12 / 835 / XIX / AMPERE AMPERE 0 ampere Puh

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi Jan Österbacka Kaatopaikkaluokat Kaatopaikat on jaettu kolmeen pääluokkaan ja jätteen ominaisuudet ja kaatopaikkasijoituksessa syntyvät haitat ympäristölle

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 10.8.2015 15-11227 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 15-13610 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 231109 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa 12.5.2017 Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Sormunen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Suomen Erityisjäte

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

MARA-asetuksen tilannepäivitys

MARA-asetuksen tilannepäivitys MARA-asetuksen tilannepäivitys ja parhaat käytännöt sen soveltamisessa SVY:n opintopäivät 1.2.2018 Tampere Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus SYKE 1 Ajankohtaista Asetuksen 2. ennakkonotifiointi

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2012 16WWE0993 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

Tampereen Rantaväylä (Vt 12) välillä Santalahti-Naistenlahti, tiesuunnitelman täydentäminen

Tampereen Rantaväylä (Vt 12) välillä Santalahti-Naistenlahti, tiesuunnitelman täydentäminen TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympäristön kehittäminen Tampereen Rantaväylä (Vt 12) välillä Santalahti-Naistenlahti, tiesuunnitelman täydentäminen SANTALAHDEN RANTAPENGERRYSALUEEN SEDIMENTTITUT- KIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

Jätteenpolton pohjakuonat uusi mahdollisuus Riina Rantsi Suomen Erityisjäte oy

Jätteenpolton pohjakuonat uusi mahdollisuus Riina Rantsi Suomen Erityisjäte oy Jätteenpolton pohjakuonat uusi mahdollisuus Riina Rantsi Suomen Erityisjäte oy Sisältö Tausta Pohjakuonien käsittely Pohjakuonien hyödyntäminen maanrakennuksessa Pohjakuonien muut hyödyntämiskohteet Hyödyntämisen

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Terveyskeskuksen rivitalo Kirkkotie Kuhmo

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Terveyskeskuksen rivitalo Kirkkotie Kuhmo Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Terveyskeskuksen rivitalo Kirkkotie 12 88900 Kuhmo Asbesti- ja haittaainekartoitus 2 (18) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus...

Lisätiedot