TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015."

Transkriptio

1 Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA TAMPERE (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning (kokonaiset+ravistelu) (kolonni) Viite / Hänvisning TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Asia / Ärende TUTKIMUSSELOSTE Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) laboratoriossa tutkittiin Tammervoima Oy:n yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevan pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta. Hyötykäyttökelpoisuus maarakentamisessa määritettiin Valtioneuvoston asetusten 591/2006 ja 403/2009 (sis. raja-arvot) mukaisesti ja kaatopaikkakelpoisuus VNa 331/2013 mukaisesti. HUOM. tuloksia verrataan VNa 403/2009 mukaisiin maarakennushyötykäyttöraja-arvoihin asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin oleva pohjakuona ei kuulu asetuksen 403/2009 piiriin. Pohjakuonasta määritettiin mm. kokonaisorgaanisen hiilen (TOC), PCB- ja PAHyhdisteiden sekä tiettyjen raskasmetallien kokonaispitoisuudet. Myös haponneutralointikapasiteetti (ANC) määritettiin. Haitta-aineiden liukoisuuksia tutkittiin perusmäärittelyssä kolonnitestillä standardin CEN/TS mukaisesti sekä perusmäärittelyn kanssa rinnakkain laadunvalvontakokeen evaluointia varten kaksivaiheiseen ravisteluun perustuvalla testillä (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ). Testiohjelma on laadittu asiakkaan analyysipyyntöjen mukaiseksi. Näytteet on laboratoriotietokantaan kirjattu siten, että kokonaispitoisuudet & ravistelutesti sekä kolonnitesti on kirjattu eri tilauksiin. Tulokset on esitetty kahtena eri testausselosteena. Tämän vuoksi yllä on esitetty kaksi eri tilaus- ja selostenumeroa. Kokoomaselosteen varsinaisena selostenumerona näytetään kokonaispitoisuus- ja ravistelutestauksen selostenumeroa Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan KVVY, laboratorio, PL 265, Tampere

2 NÄYTTEEN TAUSTATIEDOT, NÄYTTEENOTTO JA ESIKÄSITTELY 2/7 Tutkittava matriisi on Tammervoima Oy:n toimittamaa jätteenpolton pohjakuonaa. Tammervoima Oy:n pohjatuhkien käsittelylaitteisto on asiakkaan mukaan varustettu magneettisten metallien talteenottolaitteistolla, joten pohjakuona ei sisällä suuria metallikappaleita. Näytteet otettiin erillisen näytteenottopöytäkirjan mukaan viikoittain ajanjaksolla Tammervoima Oy:n näytteenotto-ohjeistus ja näytteenottopöytäkirja on esitetty tämän selosteen erillisinä liitteinä. Näyte otettiin kokoomana. Näyte saapui laboratorioon Näytteet kirjattiin KVVY:n laboratoriossa seuraavin näytenumeroin ja : Taulukko 1. Näytenumerot Pohjakuona Kokonaispitoisuudet 65179/15 Kaksivaiheinen ravistelutesti 65180/15* (L/S 2 ja L/S 10) Perusmäärittelyn kolonnitestin /16 CEN/TS frak- tiot (7 kpl) Fraktioiden kumulatiiviset näille ei annettu laskentatulokset (L/S 2 ja L/S 10) erillisiä näytenumeroita * = ravistelutestin molemmat suodokset annettu samalla näytenumerolla Ennen laboratoriotestauksia näyte homogenisoitiin. Saapumistilainen pohjakuona oli melko homogeenista, kosteaa, harmaata, karkean hiekan kaltaista materiaalia. Kosteuspitoisuus määritettiin erillisestä osanäytteestä gravimetrisesti 105 ºC:ssa (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin ISO 11465). Saapumistilaisen näytteen kosteus oli 16 %. LIUKOISUUSTESTIN JA ANALYYSIEN SUORITUS Kaksivaiheinen ravistelutesti (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ) tehtiin kuonalle testausohjeen mukaisesti laboratorion lämpötilassa Kolonnitesti CEN/TS tehtiin testausohjeen mukaisesti laboratorion lämpötilassa Testien ja määritysten teko ajoittui kokonaisuudessaan kirjausajankohdasta lukien aikavälille Kuvaus käytetyistä menetelmistä, menetelmien akkreditointi ja teettäminen alihankintana on esitetty erillisessä liitteessä (KVVY:n testausseloste). Käytetyille menetelmille ilmoitetaan tulosten pitoisuusalueita vastaavat mittausepävarmuudet, jos asiakas niitä tarvitsee. Mittausepävarmuudet on kuitenkin huomioitu tutkittujen jätteiden tulosten arvioinnissa. Arvio jätteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuudesta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

3 TESTAUKSEN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 3/7 Pohjakuonan sisältämien aineiden kokonaispitoisuudet sekä ravistelu- ja läpivirtaustesteissä liuenneet määrät tutkittuja aineita on esitetty liitteen 1 taulukossa 1 ja liitteen 2 taulukoissa 1-2. Liitteen 1 taulukossa 1 on esitetty kokonaispitoisuus- ja ravistelutestitulokset. Liitteen 2 taulukossa 1 on lueteltu erikseen jokaisesta kolonnitestin fraktiosta määritetyt pitoisuudet sekä kolonnitestin kumulatiiviset laskentatulokset L/S 2- ja 10-suhteissa. Liitteen 2 taulukkoon 2 on koottu sekä ravistelutestin ja kolonnitestin liukoisuustulokset L/S-suhteessa 10 l/kg liukoisuustestien vertailtavuuden vuoksi. Aineiden pitoisuudet on ilmoitettu kuivaa jätenäytettä kohti laskettuna. Tulosten tulkinnan helpottamiseksi liitteen 1 taulukkoon 1 ja liitteen 2 taulukkoon 2 on koottu tuhkan maarakennushyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot kokonaispitoisuuksille (VNa 403/2009) ja L/S 10-suhteessa (VNa 331/2013 ja VNa 403/2009). KVVY:n testausselosteet ( ja ) menetelmä- ja akkreditointitietoineen on esitetty myös erillisinä liitteinä. Huom. Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin oleva tuhka ei kuulu Valtioneuvoston asetuksen 403/2006 piiriin. Vertailu maarakennushyötykäyttöasetuksen mukaisiin rajaarvoihin tehdään asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Kokonaispitoisuudet Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevan pohjakuonanäytteestä tutkittujen metallien kokonaispitoisuuksista kuparin (2 800 ± 560 mg/kg), lyijyn (540 ± 110 mg/kg) ja sinkin (2 400 ± 480 mg/kg) pitoisuudet ylittivät VNa 403/2009 mukaiset hyötykäyttökelpoisuusraja-arvot maarakentamisessa. Mittausepävarmuudet eivät riitä selittämään kuparin ja lyijyn raja-arvoylityksiä. Jätteen luokittelu vaaralliseksi tai tavanomaiseksi jätteeksi arvioidaan jätteen sisältämien vaarallisten aineiden ja niistä aiheutuvien vaarallisten ominaisuuksien perusteella. Jätettä luokiteltaessa sille sovelletaan CLP-asetuksen (2008) liitteen VI vaarallisten aineiden taulukkojen 3.1 ja 3.2 mukaisia lausekkeita. Kaikille asetuksessa mainituille yhdisteille ei ole päivitetyssä taulukossakaan annettu H-lausekkeita, vaan ne ovat osittain vielä R-lausekkeita. Tällöin sovelletaan CLP-asetuksen liitteen VII mukaista muunnostaulukkoa. Jätteiden vaaraominaisuudet määräytyvät yhdisteen/yhdisteiden pitoisuuden/pitoisuuksien ja Komission asetuksen N:o 1357/2014 pohjalta. Komission asetuksessa EU N:o 1357/2014 on mainittu ominaisuudet, jotka tekevät jätteistä vaarallisia (HP 1-HP 8 ja HP 10-HP 15). Osalle kemikaalien/yhdisteiden mukaisista vaaralausekkeista H on myös komission asetuksessa annettu pitoisuusrajat, missä jäte luokitellaan vaaralliseksi. Jätteiden ympäristövaarallisuuden HP 14 suhteen ei kuitenkaan EU-tason arviointikriteereitä vielä ole, vaan säädökset annettaneen aikaisintaan v (Häkkinen, 2015). Tämän vuoksi Suomessa sovelletaan ympäristövaarallisuuden suhteen vuonna 2002 voimassa olleen kemikaalilainsäädännön kriteereitä (esim. STM, 2001). Täten ns. vanha käytäntö jätteen ympäristövaarallisuuden määrittämiseen jatkuu Suomessa. Huom. mahdollista ympäristövaarallisuutta ei tässä tutkimuksessa osoitettu toksisuustestein. Kuparin kokonaispitoisuus oli mg/kg. EY:n CLP-asetuksen liitteen VI taulukon 3.2 mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (EY 1272/2008) on esitetty mm. kupari(i)kloridi. Yhdisteelle on annettu lausekkeet (suluissa vaaralliselle jätteelle sovellettava pitoisuusraja; Häkkinen, 2015 ja EU N:o 1357/2014): Acute Tox. 4, H302 (25 %), Aquatic Acute 1 H400 (25 %), Aquatic Chronic 1 H410 (0,25 %). Jätteen liukoisuussuodos sisälsi kloridia riittävästi siten, että on mahdollista, että Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

4 4/7 kupari esiintyy kloridimuodossaan. Jos kuonan sisältämä kupari lasketaan kokonaisuudessaan kupari(i)kloridiksi (CuCl), saadaan tälle yhdisteelle laskennallinen pitoisuus mg/kg (0,44 %). Pelkästään laskennallisen kupari(i)kloridin pitoisuus ylittää lievästi vaaralliselle jätteelle annetun raja-arvon mg/kg. Vastaavasti voidaan tehdä laskennallinen selvitys sinkille. Sinkkiä oli jätteessä mg/kg. EY:n CLP-asetuksen (2008) liitteen VI vaarallisten aineiden taulukossa (2008) on mainittu sinkkioksidi. Yhdisteelle on annettu lausekkeet (suluissa vaaralliselle jätteelle sovellettava pitoisuusraja; Häkkinen, 2015 ja EU N:o 1357/2014): Aquatic Acute 1, H400 (25 %); Aquatic Chronic 1 H410 (0,25 %). CLP-asetuksen mukaan alin mahdollinen sinkkioksidipitoisuus, jolla jäte voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi, on ympäristövaarallisuuskriteerin perusteella 0,25 % (kts. edellä). Jos sakan kaikki sinkki lasketaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti sinkkioksidiksi, saadaan yhdisteelle laskennallinen pitoisuus mg/kg (0,3 %). Vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy ja jätteelle voidaan tällä perusteella antaa Komission asetuksen N:o 1357/2014 mukainen vaaraominaisuus HP 14, ympäristölle vaarallinen jäte. Yhteenlaskukaavojen (kuparikloridi + sinkkioksidi) avulla ympäristövaarallisuusluokitus vielä varmistuisi. Niitä ei tässä ole sovellettu, sillä luokitus on selvä esim. jo pelkästään sinkkioksidin osalta. Mahdollista ympäristövaarallisuutta ei tässä tutkimuksessa todennettu toksisuustestein. HUOM. Suomessa ei ole annettu ohjeita jätteiden luokittelussa käytettävästä ekotoksisuustestipatterista tai annettu pitoisuusrajoja testeille. EY:n CLP-asetuksen liitteen VI taulukon mukaisen vaarallisten aineiden luettelon (EY 1272/2008), kemikaalilainsäädännön (STM, 2001) sekä Komission asetuksen N:o 1357/2014 perusteella nyt tukittu pohjakuona voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi ja se saa Komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisen vaaraominaisuuden HP 14, ympäristölle vaarallinen jäte laskennallisen sinkkioksidin pitoisuuden perusteella. Jätteen luokittelu perustuu varovaisuusperiaatteeseen, eikä sen mahdollista ympäristövaarallisuutta ole todennettu toksisuustestein. HUOM. Erittäin alhaisten liukoisuuksien perusteella todennäköistä kuitenkin on, että näytteen kupari-, lyijy- ja sinkkipitoisuudet ovat pääosin metallisessa muodossaan. Kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus oli hyvin pieni, < 5 g/kg. Se täytti VNa 331/2013 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon. PAH- ja PCByhdisteiden laskennalliset kokonaispitoisuustasot täyttävät sekä peitetylle että päällystetylle rakenteelle VNa 403/2009:ssa annetut maarakennushyötykäyttökelpoisuusraja-arvot. Kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuuksien perusteella kuona ei ole hyötykäyttökelpoista materiaalia peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa VNa 591/2006 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Varovaisuusperiaatetta noudattaen laskennallisen sinkkioksidin pitoisuuden perusteella kuona voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi. Ympäristöviranomainen voi kuitenkin käyttää tapauskohtaista harkintaa sen suhteen, että pohjakuonan osin suuret metallipitoisuudet ovat jätteen alkuperä huomioiden suurella todennäköisyydellä metallista alkuperää. Tällöin jäte voidaan luokitella tavanomaiseksi jätteeksi. Liukoisuustestit Molempien liukoisuustestien tulosten tulee täyttää samat raja-arvot, eli kolonnitesti tai ravistelutesti yksinään ei riitä todentamaan tuhkan maarakennushyötykäyttökelpoisuutta tai kaatopaikkakelpoisuutta. A. Kolonnitestin fraktiojakauma Haitta-aineiden liukoisuudet pohjakuonan kolonnitestin eri fraktioissa olivat pääosin melko alhaiset. Liukoisuustestin ph oli läpi testin 12 ja sähkönjohtokyky vaihteli Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

5 5/7 testin aikana välillä ms/m, ollen pienin testin viimeisessä fraktiossa F7. Tutkituista analyyteistä ainoastaan kloridin ja sulfaatin pitoisuudet olivat yli määritysrajan läpi koko kolonnitestin. Haitta-aineiden liukoisuudet fraktioissa olivat pääosin erittäin pieniä. Kuparin, kloridin, fluoridin, sulfaatin ja orgaanisen hiilen liukoisuusmaksimit olivat neljännessä fraktiossa. Antimonin, bariumin, lyijyn, molybdeenin ja sinkin liukoisuudet olivat suurimmillaan seitsemännessä fraktiossa. Liukoisuudet ajan funktiona olivat kolonnitestissä voimakkaasti analyyttiriippuvaisia. B. Kolonnitesti ja ravistelutesti. Liukoisuustestien vertailu. Kolonnitestissä (CEN/TS 14405) liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet (L/S 10) ovat pääosin alhaiset ja tutkitut pitoisuudet alittavat päällystetyn rakenteen maarakennushyötykäyttöraja-arvot (VNa 403/2009) kloridia lukuun ottamatta. Kloridimäärityksen mittausepävarmuus ± 910 mg/kg ei riitä selittämään VNa 403/2009 mukaisen päällystetyn rakenteen raja-arvon mg/kg ylitystä, vaikka se huomioitaisiin alarajalla. VNa 331/2013 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot täyttyvät kolonnitestissä tutkittujen analyyttien osalta. Näytteestä kaksivaiheisessa ravistelutestissä (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ) liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat VNa 403/2009 mukaiset päällystetyn rakenteen hyötykäyttöraja-arvot kloridia (kuten kolonnissa) ja antimonia lukuun ottamatta. Kun antimonin mittausepävarmuus 0,32 ± 0,08 mg/kg huomioidaan, havaitaan, että VNa 403/2009 mukainen päällystetyn rakenteen raja-arvo 0,18 mg/kg ylittyy, vaikka mittausepävarmuus huomioitaisiin alarajalla. Tutkittujen haitta-aineiden liukoiset pitoisuudet ravistelutestissä täyttävät VNa 331/2013 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Pohjakuonan ns. kriittinen komponentti oli molemmissa liukoisuustesteissä kloridi ja kolonnitestissä lisäksi antimoni. Kun eri liukoisuustestien tuloksia verrataan keskenään, havaitaan, että pääosin tutkitut liukoisuudet ovat melko yhtenevät/samaa luokkaa (vertaa: liite 2 taulukko 2). Pohjakuonanäytteen ravistelutestin suodoksen (L/S 8) ph oli ravistelutestissä 12 ja kolonnitestin fraktioissa läpi koko testin 12. Jätteen haponneutralointikapasiteetti (ANC) ei ole erityisen hyvä. Kun happamuus alennettiin tutkimuksessa tasolle ph 4, saatiin ANC:lle lukuarvo 2,4 mol/kg. Pohjakuonalla on jonkin verran puskurikykyä happamuuden aiheuttamia muutoksia vastaan. Kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuuksien ja ravistelu- ja kolonnitesteissä liukoisen kloridin ja kolonnitestissä liukoisen antimonin pitoisuuksien perusteella nyt tutkittu tuhka ei ole hyötykäyttökelpoista materiaalia peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa Valtioneuvoston asetusten 591/2006 ja 403/2009 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Pohjakuonan liukoisuudet täyttivät VNa 331/2013 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. ARVIO YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTOSTA PERÄISIN OLEVAN POHJAKUONAN KAATOPAIKKAKELPOISUUDESTA SEKÄ HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUDESTA MAARAKENTAMISESSA Tammervoima Oy:n toimittaman yhdyskuntajätteen poltosta peräisin oleva pohjakuona voidaan luokitella varovaisuusperiaatteen mukaisesti laskennallisen sinkkioksidin (ZnO) pitoisuuden perusteella todennäköisesti vaaralliseksi jätteeksi luokitusnumerolla * "pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia ai- Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

6 6/7 neita" Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 (VNa 86/2015) liitteen 4 jäteluettelon mukaisesti. Jätenimike kuuluu jätenimikeryhmään "jätteiden poltossa ja pyrolyysissä syntyvät jätteet" (VNa 179/2012 ja muutosasetus VNa 86/2015). Pohjakuona saa laskennallisen sinkkioksidipitoisuuden perusteella jäteasetuksen mukaisen vaaraominaisuuden HP 14, ympäristölle vaarallinen jäte. Ympäristövaarallisuutta ei todennettu toksisuustestein. On kuitenkin pohjakuonan alkuperä huomioiden todennäköistä, että jätteen metallit ovat pääasiassa metallisessa muodossaan. Tätä käsitystä puoltaa osaltaan metallien alhaiset liukoisuudet ravistelu- ja kolonnitesteissä. Ympäristöviranomainen voi tällä perusteella tarvittaessa luokitella pohjakuonan myös tavanomaiseksi jätteeksi nimikkeellä "muut kuin nimikkeessä mainitut pohjatuhka ja kuona Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 (VNa 86/2015) liitteen 4 jäteluettelon mukaisesti. Kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuudet ylittivät asetuksessa eräiden jätteiden hyötykäytöstä maarakentamisessa (VNa 403/2009) asetetut raja-arvot. Pohjakuonan kolonni- ja ravistelutestien tuloksista kloridin liukoisuudet ylittivät hyötykäytölle päällystetyssä rakenteessa asetetut liukoisuusraja-arvot (Valtioneuvoston asetus 403/2009). Lisäksi kolonnitestissä liukoisen antimonin pitoisuus ylittää VNa 403/2009 mukaiset peitetyn ja päällystetyn rakenteen hyötykäyttöraja-arvot. Ylityksiä ei voida selittää mittausepävarmuuksilla. Pohjakuonaa ei suositella hyötykäytettävän maarakennuksessa peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa ilmoitusmenettelyllä asetuksen 591/2006 mukaisesti edellä mainittujen raja-arvoylitysten vuoksi. VNa 331/2013 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot täyttyvät. Jätteen kokonaisorgaanisen hiilen pitoisuus TOC oli alhainen ja se täytti VNa 331/2013 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon. Liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuus oli erittäin alhainen kolonni- ja ravistelutesteissä ja täytti VNa 331/2013 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerin. Orgaanisen hiilen pitoisuudet eivät tällä perusteella muodosta estettä kaatopaikkasijoitukselle VNa 331/2013 mukaisille kaatopaikoille. Nyt tutkittu pohjakuona voidaan loppusijoittaa VNa 331/2013 mukaisille vaarallisen jätteen kaatopaikoille. Jätteen luokitteluun varovaisuusperiaatteen pohjalta tulee ympäristöviranomaisen ottaa kantaa. Jos oletetaan jätteen metallien (kupari, sinkki) esiintyvän metallisessa muodossaan, on pohjakuona tällöin mahdollista luokitella tavanomaiseksi jätteeksi ja jäte on loppusijoitettavissa VNa 331/2013 mukaisille tavanomaisen jätteen kaatopaikoille. Tutkitut liukoisuudet kun täyttävät VNa 331/2013 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Päätöksen pohjakuonan hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuudesta tekee tarvittaessa ympäristöviranomainen tämän lausunnon perusteella. Tarkempia tietoja nyt tehdyistä tutkimuksista antaa tarvittaessa kemisti Marika Kaasalainen puhelimitse tai sähköpostilla Kemisti Marika Kaasalainen Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

7 7/7 Viitteet: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures; ns. CLP-asetus) sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. Taulukko 3.2 (voimaan ). Häkkinen, Eevaleena, Jätteiden vaaraominaisuuksien arviointiopas. Luonnos. Suomen Ympäristökeskus Komission asetus N:o 1357/2014 jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98 EY liitteen III korvaamisesta (voimaan ). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (807/2001, liite 2) kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (voimaan ) ja sen muutosasetukset. Valtioneuvoston asetus 179/2012 jätteistä. Liite 4. Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet (voimaan ), joka päivitettiin VNa 86/2015 (voimaan ); päivityksessä poistettiin mm. Jäteasetuksen liite 3. Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista (voimaan ) ja sen muutosasetukset. Wahlström et al Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2006. Ympäristöministeriö, 82 s. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

8 LIITE 1. Tutkimusseloste Sivu 1(1) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Laboratorio PL Tampere Taulukko 1. Tammervoima Oy:n toimittaman pohjakuonan testaus. Haitta-aineiden kokonaispitoisuudet (näytenumero 65179), sekä kaksivaiheisessa ravistelutestissä liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet (näytenumero 65180; samalla näytenumerolla L/S 2 ja L/S 10-tulokset). Pitoisuudet laskettu kuiva-ainetta kohti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNa 331/2013 mukaisesti ja maarakennushyötykäyttökriteerit VNa 403/2009 mukaisesti. HUOM. Maanrakennushyötykäyttökriteerit eivät ole suoraan sovellettavissa yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevalle tuhkalle. Raja-arvot on esitetty asiakkaan pyynnöstä. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNa 331/2013 VNa 403/ Yksikkö pysyvä tavanomainen vaarallinen jäte kokonaispitoi- peitetty päällystetty kokonaispitoi- L/S 2 L/S 10 Yksikkö jäte L/S 10 jäte, L/S 10 L/S 10 suudet rakenne L/S 10 rakenne L/S 10 suudet Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 0,06 0,18 2,2 0,10 0,32 mg/kg Antimoni Arseeni mg/kg 0, ,5 1,5 5,9 <0,05 <0,05 mg/kg Arseeni Barium mg/kg ,10 1,0 mg/kg Barium Kadmium mg/kg 0, ,04 0,04 2,1 <0,02 <0,02 mg/kg Kadmium Kromi mg/kg 0, ,5 3,0 120 <0,05 0,09 mg/kg Kromi Kupari mg/kg ,0 6, ,71 0,79 mg/kg Kupari Lyijy mg/kg 0, ,5 1, ,19 0,39 mg/kg Lyijy Molybdeeni mg/kg 0, ,5 6,0 6,4 0,44 0,61 mg/kg Molybdeeni Nikkeli mg/kg 0, ,4 1,2 66 <0,05 <0,05 mg/kg Nikkeli Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 0,1 0,5 0,24 <0,05 <0,05 mg/kg Seleeni Sinkki mg/kg ,20 0,51 mg/kg Sinkki Vanadiini mg/kg ,0 3,0 26 <0,05 <0,05 mg/kg Vanadiini Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 0,023 <0,01 <0,01 mg/kg Elohopea Kloridi mg/kg mg/kg Kloridi Fluoridi mg/kg ,6 4,8 mg/kg Fluoridi Sulfaatti mg/kg mg/kg Sulfaatti DOC mg/kg mg/kg DOC ph > ph Sähkönjohtokyky ms/m ms/m Sähkönjohtokyky PAH-yhdisteet µg/kg pe/40 000pä <10 µg/kg PAH-yhdisteet PCB-yhdisteet µg/kg <10 µg/kg PCB-yhdisteet TOC g/kg <5 g/kg TOC ANC mol/kg 2,4 mol/kg ANC Hehkutushäviö % 2,3 % Hehkutushäviö Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Hyötykäyttökelpoisuuskriteerit Päivämäärä: Tampereella Näytenumerot Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty erillisessä liitteessä. Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti. Puh

9 LIITE 2. Tutkimusseloste ja Sivu1(2) Taulukko 1. Tammervoima Oy:n pohjakuonan kaatopaikka- ja maarakennushyötykäyttökelpoisuustestaus (kolonni). Kolonnitestissä CEN/TS eri fraktioihin liuenneet pitoisuudet (näytenumerot ) sekä laskennalliset L/S 2- ja L/S 10-tulokset (ei näytenumeroa). Taulukoidut pitoisuudet ovat pyöristettyjä arvoja. Huom. L/S 2- ja L/S 10-arvojen laskennassa on käytetty raakatuloksia. Laskennalliset arvot on pyöristetty. Läpivirtaustesti CEN/TS Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Kolonnitesti Kolonnitesti Yksikkö F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 L/S 2 L/S 10 Antimoni mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,06 0,13 Arseeni mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Barium mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,25 1,7 2,6 0,34 4,7 Kadmium mg/kg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Kromi mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Kupari mg/kg 0,10 0,10 0,17 0,18 0,08 <0,05 <0,05 0,63 0,71 Lyijy mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,14 0,16 0,12 0,42 Molybdeeni mg/kg 0,05 0,05 0,09 0,09 0,06 <0,05 0,13 0,35 0,50 Nikkeli mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Seleeni mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Sinkki mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,16 0,22 0,16 0,54 Vanadiini mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Elohopea mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Kloridi mg/kg Fluoridi mg/kg 0,56 0,43 0,90 1,3 0,88 <0,05 0,25 4,0 4,3 Sulfaatti mg/kg DOC mg/kg 11 < <10 < ph Sähkönjohtokyky ms/m Päivämäärä: Tampereella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti Laboratorio PL 265 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille Tampere Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty KVVY:n testausselosteessa.

10 Otakaari Espoo Tikkalantie Rauma Lämpömiehenkuja 3 J Espoo Nevantie Kärsämäki Otakaari Espoo Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Laskutusosoite: PL Helsinki Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Laskutusosoite: PL Helsinki Vuoksenniskantie Imatra Harjutie Kaustinen Sammonkatu Oulu Vuoksenniskantie Imatra Harjutie Kaustinen Sammonkatu Oulu Asiakaspalvelu: maa p , vesianal. p , prosessianal , mikrobiologia p , päästömittaukset p Tikkalantie Rauma Lämpömiehenkuja 3 J Espoo Nevantie Kärsämäki Asiakaspalvelu: maa p , vesianal. p , prosessianal , mikrobiologia p , päästömittaukset p Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Laskutusosoite: PL Helsinki Otakaari Espoo Vuoksenniskantie Imatra Harjutie Kaustinen Sammonkatu Oulu Tikkalantie Rauma Lämpömiehenkuja 3 J Espoo Nevantie Kärsämäki Asiakaspalvelu: maa p , vesianal. p , prosessianal , mikrobiologia p , päästömittaukset p LIITE 2. Tutkimusseloste ja Sivu2(2) Taulukko 2. Tammervoima Oy:n pohjakuonan ravistelu- ja kolonnitestaukset (laskennalliset L/S 10-arvot). Ravistelutesti (65180) ja kolonnitesti (ei näytenumeroa). Pitoisuudet laskettu kuiva-ainetta kohti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNa 331/2013 ja tuhkan maarakennushyötykäyttökriteerit VNa 403/2009 mukaisesti. HUOM. Maanrakennushyötykäyttökriteerit eivät ole sovellettavissa yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevalle tuhkalle. Raja-arvot on esitetty asiakkaan pyynnöstä. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit Hyötykäyttökelpoisuuskriteerit Näytenumerot VNa 331/2013 VNa 403/ ei ole Yksikkö pysyvä tavanomainen vaarallinen jäte kokonaispitoi- peitetty päällystetty L/S 10 L/S 10 jäte L/S 10 jäte, L/S 10 L/S 10 suudet rakenne L/S 10 rakenne L/S 10 ravistelutesti kolonnitesti Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 0,06 0,18 0,32 0,13 Arseeni mg/kg 0, ,5 1,5 <0,05 <0,05 Barium mg/kg ,0 4,7 Kadmium mg/kg 0, ,04 0,04 <0,02 <0,02 Kromi mg/kg 0, ,5 3 0,09 <0,05 Kupari mg/kg ,79 0,71 Lyijy mg/kg 0, ,5 1,5 0,39 0,42 Molybdeeni mg/kg 0, ,5 6 0,61 0,50 Nikkeli mg/kg 0, ,4 1,2 <0,05 <0,05 Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 0,1 0,5 <0,05 <0,05 Sinkki mg/kg ,51 0,54 Vanadiini mg/kg <0,05 <0,05 Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 <0,01 <0,01 Kloridi mg/kg Fluoridi mg/kg ,8 4,3 Sulfaatti mg/kg DOC mg/kg ph 6 12 Sähkönjohtokyky ms/m Päivämäärä: Tampereella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti Laboratorio PL 265 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille Tampere Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty KVVY:n testausselosteessa.

11 TESTAUSSELOSTE #2 1 (4) Tammervoima Oy Mika Pekkinen Hyötyvoimankuja TAMPERE Tilausnro (X/S), saapunut NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus TaVo 1/ TaVo 1/2015, L/S 10 MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 *TOC g/kg ka <5 *Hehkutushäviö, jäte % 2,3 *Haponneutralointikapasiteetti mol/kg ka 2,4 *Antimoni (tot) ICP-MS mg/kg ka 2,2 *Arseeni (tot) ICP-MS mg/kg ka 5,9 *Barium (tot) ICP-OES mg/kg ka 1300 *Kadmium (tot) ICP-OES mg/kg ka 2,1 *Kromi (tot) ICP-OES mg/kg ka 120 *Kupari (tot) ICP-OES mg/kg ka 2800 *Elohopea (tot) mg/kg ka 0,023 Molybdeeni (tot) ICP-OES mg/kg ka 6,4 *Nikkeli (tot) ICP-OES mg/kg ka 66 *Lyijy (tot) ICP-OES mg/kg ka 540 *Seleeni (tot) ICP-MS mg/kg ka 0,24 *Sinkki (tot) ICP-OES mg/kg ka 2400 *Vanadiini (tot) ICP-MS mg/kg ka 26 Polyaromaattiset hiilivedyt µg/kg ka Ei todettu Naftaleeni (PAH) µg/kg ka <10 Asenaftyleeni (PAH) µg/kg ka <10 Asenafteeni (PAH) µg/kg ka <10 Fluoreeni (PAH) µg/kg ka <10 Fenantreeni (PAH) µg/kg ka <10 Antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(a)antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Kryseeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(b)fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(k)fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(a)pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) µg/kg ka <10 Summa 16 EPA-PAH µg/kg ka <10 PCB-yhdisteet µg/kg ka Ei todettu PCB 28 µg/kg ka <10 PCB 52 µg/kg ka <10 Tehty Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek. Patamäenkatu 24 PL 265 Y TAMPERE TAMPERE *(03)

12 TESTAUSSELOSTE #2 2 (4) MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta) Määritys Yksikkö PCB 101 µg/kg ka <10 PCB 118 µg/kg ka <10 PCB 138 µg/kg ka <10 PCB 153 µg/kg ka <10 PCB 180 µg/kg ka <10 PCB-7 summa µg/kg ka <10 *Antimoni, L/S 2 mg/kg ka 0,097 *Arseeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Barium, L/S 2 mg/kg ka 0,10 *Kadmium, L/S 2 mg/kg ka <0,02 *Kromi, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Kupari, L/S 2 mg/kg ka 0,71 *Elohopea, L/S 2 mg/kg ka <0,01 *Molybdeeni, L/S 2 mg/kg ka 0,44 *Nikkeli, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Lyijy, L/S 2 mg/kg ka 0,19 *Seleeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Sinkki, L/S 2 mg/kg ka 0,20 *Vanadiini, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Kloridi, L/S 2 mg/kg ka 2700 *Fluoridi, L/S 2 mg/kg ka 4,6 *Sulfaatti, L/S 2 mg/kg ka 630 *DOC, L/S 2 mg/kg ka 68 *ph, L/S 2 12 *Sähkönjohtavuus, L/S 2 ms/m 674 *Antimoni, L/S 10 mg/kg ka 0,32 *Arseeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Barium, L/S 10 mg/kg ka 1,0 *Kadmium, L/S 10 mg/kg ka <0,02 *Kromi, L/S 10 mg/kg ka 0,091 *Kupari, L/S 10 mg/kg ka 0,79 *Elohopea, L/S 10 mg/kg ka <0,01 *Molybdeeni, L/S 10 mg/kg ka 0,61 *Nikkeli, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Lyijy, L/S 10 mg/kg ka 0,39 *Seleeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Sinkki, L/S 10 mg/kg ka 0,51 *Vanadiini, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Kloridi, L/S 10 mg/kg ka 3200 *Fluoridi, L/S 10 mg/kg ka 4,8 *Sulfaatti, L/S 10 mg/kg ka 1000 *DOC, L/S 10 mg/kg ka 80 *ph, L/S *Sähkönjohtavuus, L/S 10 ms/m 150 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *-merkitty on akkreditoitu menetelmä. Marika Kaasalainen Kemisti Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

13 TESTAUSSELOSTE #2 3 (4) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 Sis.menetelmä KVVY LA105 (SFS-EN , 2002) (TL25) *TOC SFS-EN method A, 2001 (TL25) *Hehkutushäviö, jäte SFS 3008, 1990 (TL25) *Haponneutralointikapasiteetti NEN 7341:1995 (TL25) *Antimoni (tot) ICP-MS SFS-EN ISO ;2006 ja SFS-EN ISO ;2005 (TL25) *Arseeni (tot) ICP-MS SFS-EN ISO ;2006 ja SFS-EN ISO ;2005 (TL25) *Barium (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj+icp-oes mittaus) (TL25) *Kadmium (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj+ICP-OES-mittaus) (TL25) *Kromi (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus) (TL25) *Kupari (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj. +ICP-OES-mittaus) (TL25) *Elohopea (tot) Sis.menetelmä LA82 (perustuu EPA 7473,2007) (TL25) Molybdeeni (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) *Nikkeli (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) *Lyijy (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (TL25) *Seleeni (tot) ICP-MS SFS-EN ISO ;2006 ja SFS-EN ISO ;2005 (TL25) *Sinkki (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj. + ICP-OES-mittaus) (TL25) *Vanadiini (tot) ICP-MS SFS-EN ISO ;2006 ja SFS-EN ISO ;2005 (TL25) Polyaromaattiset hiilivedyt ISO 18287:2006 sekä SFS-EN 15527:2008 ja ISO 28540:2011 (TL25) Naftaleeni (PAH) Asenaftyleeni (PAH) Asenafteeni (PAH) Fluoreeni (PAH) Fenantreeni (PAH) Antraseeni (PAH) Fluoranteeni (PAH) Pyreeni (PAH) Bentso(a)antraseeni (PAH) Kryseeni (PAH) Bentso(b)fluoranteeni (PAH) Bentso(k)fluoranteeni (PAH) Bentso(a)pyreeni (PAH) Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) Summa 16 EPA-PAH PCB-yhdisteet SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) PCB 28 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) PCB 52 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) PCB 101 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) PCB 118 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) PCB 138 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) PCB 153 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) PCB 180 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) PCB-7 summa SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) *Antimoni, L/S 2 *Arseeni, L/S 2 *Barium, L/S 2 *Kadmium, L/S 2 Sis. menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO :2002) (TL25) *Kromi, L/S 2 *Kupari, L/S 2 *Elohopea, L/S 2 SFS-EN ISO 17852;2008 (TL25) *Molybdeeni, L/S 2 *Nikkeli, L/S 2 *Lyijy, L/S 2 *Seleeni, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO ,2002) (TL25) *Sinkki, L/S 2 *Vanadiini, L/S 2 Sis,menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO :2002) (TL25) Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

14 TESTAUSSELOSTE #2 4 (4) MENETELMÄTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta) Määritys *Kloridi, L/S 2 *Fluoridi, L/S 2 *Sulfaatti, L/S 2 *DOC, L/S 2 *ph, L/S 2 *Sähkönjohtavuus, L/S 2 *Antimoni, L/S 10 *Arseeni, L/S 10 *Barium, L/S 10 *Kadmium, L/S 10 *Kromi, L/S 10 *Kupari, L/S 10 *Elohopea, L/S 10 *Molybdeeni, L/S 10 *Nikkeli, L/S 10 *Lyijy, L/S 10 *Seleeni, L/S 10 *Sinkki, L/S 10 *Vanadiini, L/S 10 *Kloridi, L/S 10 *Fluoridi, L/S 10 *Sulfaatti, L/S 10 *DOC, L/S 10 *ph, L/S 10 *Sähkönjohtavuus, L/S 10 Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Sis. menetelmö KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja -2, 1995) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA110 ( SFS-EN ISO ja ) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA112 (SFS-EN 1484, 1997) (TL25) SFS-EN 3021, 1979 modif. (TL25) SFS-EN 27888, 1994 (modif.) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO :2002) (TL25) SFS-EN ISO 17852; 2008 (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA112 (SFS-EN 1484, 1997 (TL25) SFS-EN 3021, 1979 modif. (TL25) SFS-EN 27888, 1994 (modif.) (TL25) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL25 Tutkimuslaitoksen nimi KVVY/Tampere Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

15 TESTAUSSELOSTE #1 1 (3) Tammervoima Oy Mika Pekkinen Hyötyvoimankuja TAMPERE Tilausnro (X/S), saapunut NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 372 TaVo 1/2015, F1 373 TaVo 1/2015, F2 374 TaVo 1/2015, F3 375 TaVo 1/2015, F4 376 TaVo 1/2015, F5 377 TaVo 1/2015, F6 378 TaVo 1/2015, F7 MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö *Läpivirtaustesti TS Tehty *Antimoni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Arseeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Barium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Kadmium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 *Kromi, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Kupari, kolonnitestaus mg/kg ka 0,099 0,10 0,17 0,18 *Elohopea, kolonnitestaus mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 *Molybdeeni, kolonnitestaus mg/kg ka 0,051 0,052 0,092 0,094 *Nikkeli, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Lyijy, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Seleeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Sinkki, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Vanadiini, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Kloridi, kolonnitestaus mg/kg ka *Fluoridi, kolonnitestaus mg/kg ka 0,56 0,43 0,90 1,3 *Sulfaatti, kolonnitestaus mg/kg ka *DOC, kolonnitestaus mg/kg ka 11 < *ph, kolonnitestaus *Sähkönjohtavuus, kolonni ms/m Määritys Yksikkö *Läpivirtaustesti TS *Antimoni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 0,055 *Arseeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Barium, kolonnitestaus mg/kg ka 0,25 1,7 2,6 *Kadmium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,02 <0,02 <0,02 *Kromi, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Kupari, kolonnitestaus mg/kg ka 0,082 <0,05 <0,05 *Elohopea, kolonnitestaus mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek. Patamäenkatu 24 PL 265 Y TAMPERE TAMPERE *(03)

16 TESTAUSSELOSTE #1 2 (3) MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta) Määritys Yksikkö *Molybdeeni, kolonnitestaus mg/kg ka 0,059 <0,05 0,13 *Nikkeli, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Lyijy, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 0,14 0,16 *Seleeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Sinkki, kolonnitestaus mg/kg ka 0,052 0,16 0,22 *Vanadiini, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Kloridi, kolonnitestaus mg/kg ka *Fluoridi, kolonnitestaus mg/kg ka 0,88 <0,05 0,25 *Sulfaatti, kolonnitestaus mg/kg ka *DOC, kolonnitestaus mg/kg ka 13 <10 <10 *ph, kolonnitestaus *Sähkönjohtavuus, kolonni ms/m Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *-merkitty on akkreditoitu menetelmä. Marika Kaasalainen Kemisti Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

17 TESTAUSSELOSTE #1 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys *Läpivirtaustesti TS *Antimoni, kolonnitestaus *Arseeni, kolonnitestaus *Barium, kolonnitestaus *Kadmium, kolonnitestaus *Kromi, kolonnitestaus *Kupari, kolonnitestaus *Elohopea, kolonnitestaus *Molybdeeni, kolonnitestaus *Nikkeli, kolonnitestaus *Lyijy, kolonnitestaus *Seleeni, kolonnitestaus *Sinkki, kolonnitestaus *Vanadiini, kolonnitestaus *Kloridi, kolonnitestaus *Fluoridi, kolonnitestaus *Sulfaatti, kolonnitestaus *DOC, kolonnitestaus *ph, kolonnitestaus *Sähkönjohtavuus, kolonni Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) CEN/TS (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) SFS-EN ISO 17852;2008 (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja- 2, 1995) (TL25) SFS-EN 1484, 1997 (TL25) SFS-EN 3021, 1979 modif. (TL25) SFS-EN 27888, 1994 (modif.) (TL25) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL25 Tutkimuslaitoksen nimi KVVY/Tampere Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

18 OHJE/MP HYÖTYVOIMALAITOKSEN POHJATUHKAN NÄYTEENOTTO Pohjatuhkan näyte otetaan pohjatuhkan kuljettimen hihnalta (kuva 1) tai kuonabunkkerista (kuva 2) voimalaitoksen tarkastuskierroksen yhteydessä 3-4 kertaa viikossa. Näytteet otetaan 1 litran suuruisella näytteenottokauhalla ja ne varastoidaan näytteenottotynnyriin (kuva 3). Hyötyvoimalaitoksella ylläpidetään näytteenottopöytäkirjaa, johon merkitään näytteenottaja, näytteenottopäivämäärä ja näytteenottopaikka. Tammervoiman pohjatuhkien käsittelylaitteisto on varustettu magneettisten metallien talteenottolaitteistolla, joten pohjatuhkanäytteet eivät sisällä suuria metallikappaleita. Kuva 1. Kuljettimen hihna Kuva 2. Kuonabunkkeri, jossa magneettisten metallien erottelu Kuva 3. Näytteenottotynnyri Näytteenottotynnyristä koostetaan määrävälein pohjatuhkan laboratorionäyte sekoittamalla tynnyriä riittävästi edustavan kokoomanäytteen keräämiseksi (kuva 4). Näytteet kootaan ja toimitetaan Tammervoiman toimesta tutkimuslaboratorioon analysoitavaksi 6 litran näyteastiassa. Vastaava kokoomanäytteen vertailunäyte varastoidaan voimalaitokselle ja säilytetään 5 vuoden ajan. Kuva 4. Kokoomanäyteen valmistaminen Analyysitulosten perusteella jokaisesta kokoomanäytteestä laaditaan tutkimuseloste ja lausunto pohjatuhkan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuudesta. Hyötykäyttökelpoisuus maarakentamisessa määritellään Valtioneuvoston asetusten 591/2006 ja 403/2009 mukaisesti ja kaatopaikkakelpoisuus VNa 331/2013 mukaisesti.

19

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 22.6.2016 16-7987 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-7988 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 258510 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.8.2016 16-10887 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-13742 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 2.10.2017 17-18721 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-18723 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 297018 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2019 nro 19-5 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 10.8.2015 15-11227 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 15-13610 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 231109 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2018 nro 18-8899 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 6.8.2013 13-8301 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 13-8302 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 188042 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 18.1.2017 16-24140 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-24156 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 277192 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2017.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2017. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.5.2017 17-6080 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-6081 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 8.5.2017 17-6984 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 283853 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2016. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2016. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 LIITE 13a Vastaanottaja Yara Suomi Oy Miika Tomma PL 5 23500 Uusikaupunki Päivämäärä 30.11.2016 Viite 1510029928/1 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittäminen Tuomas Pelkonen 29. huhtikuuta 2019 / 1 Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Geologian tutkimuskeskus on tehnyt

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 5.12.2017 17-25009 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 306711 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

28/16/Aku (9)

28/16/Aku (9) VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 1 (9) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 2 (9)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 13.11.2017 17-8046 #1 1 (4) Martonvaaran vesiosuuskunta Tossavainen Jarmo jarmo.tossavainen@luukku.com Tilausnro 228289 (4765J/VERJAKSO),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

52/17/Aku (11)

52/17/Aku (11) 52/17/Aku 23.1.2017 1 (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 52/17/Aku 23.1.2017 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 220551 (WKUSTAVI/V4), saapunut 9.10.2018, näytteet otettu 9.10.2018 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (4) Outokummun kaupunki Vesihuoltopalvelut Laitinen Teemu Hovilankatu 2 83500 OUTOKUMPU Tilausnro 256433 (4031/VALVONTA), saapunut 17.9.2019, näytteet otettu 17.9.2019 (10:00) Näytteenottaja: M. Kinnunen

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

36/18/AKu (7)

36/18/AKu (7) 36/18/AKu 22.1.2018 1 (7) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2017 36/18/AKu 22.1.2018 2 (7) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

93/18/AKu (9)

93/18/AKu (9) SELVITYS 93/18/AKu 23.2.2018 1 (9) RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOKSEN HIENO JA KARKEA POHJATUHKA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien käsittelystä, hyötykäytöstä ja loppusijoituksesta

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli TESTAUSSELOSTE Talousvesi 18.3.2019 19-5061 #1 3 (5) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli SFS 3016:2011 (TL25) *Koliformiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL25) Ulkonäkö

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ Määritys Yksikkö **STM 1352

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ Määritys Yksikkö **STM 1352 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Talousvesitutkimus^ 21.12.2018 18-9923 #2 1 (4) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 245375 (10007/KEPJA), saapunut 11.12.2018, näytteet otettu 11.12.2018

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie 50 71800 SIILINJÄRVI Tilausnro 218285 (4358/Käyttö17), saapunut 20.3.2017, näytteet otettu 20.3.2017 Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 225002 (WUKI/V2), saapunut 5.3.2019, näytteet otettu 5.3.2019 (10:10) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä Murakan vesiosuuskunta Annie Henno Yhdystie 5 19600 HARTOLA s-posti: annie.henno@phnet.fi Tutkimusnro EUAA56-00002831 Asiakasnro 0000852 Näytteenottaja Tomi Kekki Tutkimuksen yhteyshenkilö Jorma Nordlund

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 20.9.2017 17-6793 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 226225 (4916/Jaksotta), saapunut 4.9.2017,

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

27/16/AKu 28.1.2016 1 (8)

27/16/AKu 28.1.2016 1 (8) 27/16/AKu 28.1.2016 1 (8) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 27/16/AKu 28.1.2016 2 (8) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE SELVITYS 35/14/AnM 18.2.2014 1(34) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien ominaisuuksista ja haitallisuudesta ympäristölle SELVITYS

Lisätiedot

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu Kuhmo

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu Kuhmo Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu 16-20 88900 Kuhmo 2 (11) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin laadintaperiaatteet... 5 3.2 Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Kaatopaikalle sijoittaminen

Kaatopaikalle sijoittaminen Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 28.4.2017 16-2916 #4 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.3.2018 18-1878 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 212152 (WUKI/V2), saapunut 19.3.2018, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 30.5.2018 18-3252 #1 1 (4) Pohjavaaran vesiosuuskunta Mulari Pirjo Jormuantie 739 88490 POHJAVAARA Tilausnro 235145 (10208/VERKOSTO),

Lisätiedot

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 403 406 SISÄLLYS N:o Sivu 403 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvostonasetuksenliitteidenmuuttamisesta...

Lisätiedot

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Tutkimustodistus '1.RA03' Kierros: elo 26.09.2018 Ranuan Infra Oy Keskustie 11 97700 Ranua Tulokset hyväksynyt Hanna Kemppe Laboratoriokemisti 040 704 0528 22569 (26.09.2018), 22570 (21.09.2018), 22571

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2012 16WWE0993 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi Jan Österbacka Kaatopaikkaluokat Kaatopaikat on jaettu kolmeen pääluokkaan ja jätteen ominaisuudet ja kaatopaikkasijoituksessa syntyvät haitat ympäristölle

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (7) Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy Esa Rämänen Åbackantie 18 64320 DAGSMARK PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Kauhajoen kaupunki / Räimiskä Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot