UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY."

Transkriptio

1 Päiväys Datum Nro Nr UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Asia / Ärende TUTKIMUSSELOSTE Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) laboratoriossa tutkittiin UPM-Kymmene Oyj Kaipolan voimalaitokselta peräisin olevan lentotuhkan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta. Hyötykäyttökelpoisuus maarakentamisessa määritettiin Valtioneuvoston asetusten 591/2006 ja 403/2009 (sis. raja-arvot) mukaisesti ja kaatopaikkakelpoisuus VNa 331/2013 mukaisesti. Lannoitekelpoisuus määritettiin MM:n asetuksen 24/2011 mukaisesti. Tuhkasta määritettiin mm. kokonaisorgaanisen hiilen (TOC), PCB- ja PAH-yhdisteiden sekä tiettyjen raskasmetallien kokonaispitoisuudet. Myös haponneutralointikapasiteetti (ANC) määritettiin. Haitta-aineiden liukoisuuksia tutkittiin laadunvalvontakokeen evaluointia varten kaksivaiheiseen ravisteluun perustuvalla kaksivaiheisella ravistelutestillä (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ). Testiohjelma on laadittu asiakkaan analyysipyyntöjen mukaiseksi. NÄYTTEEN TAUSTATIEDOT, NÄYTTEENOTTO JA ESIKÄSITTELY Tutkittava matriisi on lentotuhkaa UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan voimalaitokselta. Näytteen otti asiakas. Polton raaka-ainejakauma oli asiakkaan mukaan näytteenottoajankohtana seuraava: puu 45 %, liete 15 % ja turve 40 % (v. 2014: Puu 55 %, liete 20 % ja turve 25 % ja v. 2013: puu 65 %, liete 15 % ja turve 20 %). Näytteen saapumispäivä laboratorioon oli Näytteet kirjattiin KVVY:n laboratoriossa seuraavin näytenumeroin: Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan KVVY, laboratorio, PL 265, Tampere

2 Taulukko 1. Näytenumerot 2/5 Lentotuhka Kokonaispitoisuudet 3390 Kaksivaiheinen ravistelutesti (L/S 2 ja L/S 3391* 10) * = ravistelutestin molemmat suodokset annettu samalla näytenumerolla Ennen laboratoriotestauksia näyte homogenisoitiin. Edellisistä vuosista poiketen tämän vuoden laboratorionäyte koottiin kahdesta erillisestä näyteämpäristä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Osanäytteet olivat ulkoasultaan keskenään erilaisia. Kosteuspitoisuus määritettiin erillisestä osanäytteestä gravimetrisesti 105 ºC:ssa (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin ISO 11465). Saapumistilaisen tuhkanäytteen kosteus oli 0,4 %. Eurofins Umwelt Ost:n teetettiin alihankittuina PCB- ja PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuusmääritykset ja Eviran laboratoriossa Vantaalla lannoitetutkimusmääritykset (neutraloiva kyky laskettuna Ca (%):na ja vesiliukoinen fosfori). LIUKOISUUSTESTIN JA ANALYYSIEN SUORITUS Kaksivaiheinen ravistelutesti (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ) tehtiin tuhkalle testausohjeen mukaisesti laboratorion lämpötilassa Testien ja määritysten teko ajoittui kokonaisuudessaan kirjausajankohdasta lukien aikavälille Kuvaus käytetyistä menetelmistä, menetelmien akkreditointi ja teettäminen alihankintana on esitetty erillisessä liitteessä (KVVY:n testausseloste). Käytetyille menetelmille ilmoitetaan tulosten pitoisuusalueita vastaavat mittausepävarmuudet, jos asiakas niitä tarvitsee. Mittausepävarmuudet on kuitenkin huomioitu tutkittujen jätteiden tulosten arvioinnissa. Arvio jätteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuudesta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. TESTAUKSEN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Lentotuhkan sisältämien aineiden kokonaispitoisuudet sekä ravistelutestissä liuenneet määrät tutkittuja aineita on esitetty liitteen 1 taulukossa 1. Aineiden pitoisuudet on ilmoitettu kuivaa jätenäytettä kohti laskettuna. Tulosten tulkinnan helpottamiseksi liitteen 1 taulukkoon 1 on koottu tuhkan maarakennushyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot kokonaispitoisuuksille (VNa 403/2009) ja L/S 10-suhteessa (VNa 331/2013 ja VNa 403/2009). Erillisissä liitteissä on esitetty tuhkan PAH- ja PCByhdisteiden kokonaispitoisuusmääritysten tulokset, samoin EVIRA:n neutraloiva Ca (%)- ja vesiliukoisen fosforin määritysten tulokset. KVVY:n testausseloste ( ) menetelmä- ja akkreditointitietoineen on esitetty myös erillisenä liitteenä. Kokonaispitoisuudet Talvella 2015 kerätyn, UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan voimalaitokselta peräisin olevan lentotuhkanäytteen raskasmetallien kokonaispitoisuudet olivat melko alhaisia ja täyttivät VNa 403/2009 mukaiset hyötykäyttökelpoisuusraja-arvot maarakentamisessa. Kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus oli hyvin pieni, <5 g/kg. Se täytti VNa 331/2013 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon. Tuhkan PCB-yhdistepitoisuudet alittivat määritysrajansa, kuten vuonna PAHyhdisteiden laskennallinen kokonaispitoisuus oli pieni, 1,44 mg/kg (v. 2014: 1,04 Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

3 3/5 mg/kg). Laskennallinen PAH-pitoisuustaso täyttää sekä peitetylle että päällystetylle rakenteelle VNa 403/2009:ssa annetut maarakennushyötykäyttökelpoisuusraja-arvot 20 ja 40 mg/kg. Metallien ja määritettyjen orgaanisten haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien perusteella tuhka voidaan luokitella tavanomaiseksi jätteeksi. Kokonaispitoisuuksien perusteella tuhka on hyötykäyttökelpoista materiaalia peitetyissä sekä päällystetyissä rakenteissa VNa 591/2006 mukaisesti ilmoitusmenettelyllä. Tuhkanäytteestä kaksivaiheisessa ravistelutestissä (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ) liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet ovat pääosin alhaisia ja alittavat VNa 331/2013 mukaiset pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvot sekä VNa 403/2009 mukaiset peitetyn rakenteen hyötykäyttöraja-arvot kloridia, fluoridia ja bariumia lukuun ottamatta. Ravistelutestissä liuenneen bariumin pitoisuus 98 ± 26 mg/kg (v. 2014: 65 ± 17 mg/kg ja v. 2013: 76 ± 20 mg/kg) ylittää myös VNa 403/2009 mukaisen hyötykäyttöraja-arvon päällystetyssä rakenteessa (60 mg/kg). Mittausepävarmuus ei riitä selittämään raja-arvoylitystä, vaikka se huomioidaan alarajalla. Tavanomaisen jätteen VNa 331/2013 mukainen liukoisen bariumin kaatopaikkakelpoisuusraja-arvo 100 mg/kg täyttyy. Tuhkanäytteen ravistelutestin suodoksen (L/S 8) ph oli ravistelutestissä 13 (kuten vuosina 2014 ja 2013). Kun happamuus alennettiin tutkimuksessa tasolle ph 4, saatiin ANC:lle lukuarvo 7,2 mol/kg (v. 2014: 6,6 mol/kg ja v. 2013: 8,4 mol/kg). Tällä perusteella tuhkan haponneutralointikapasiteetti on hyvä. Tuhka ei suurella todennäköisyydellä ole erityisen altis happamuuden aiheuttamille muutoksille. Ravistelutestissä liukoisen bariumin pitoisuuden perusteella nyt tutkittu tuhka ei ole hyötykäyttökelpoista materiaalia peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa Valtioneuvoston asetusten 591/2006 ja 403/2009 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Tuhka voidaan loppusijoittaa VNa 331/2013 mukaiselle tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Vastaavuus vuoden 2014 tuhkanäytteeseen Vuoden 2015 tuhkanäytteen kokonaispitoisuuksien osalta oli havaittavissa, että ne olivat lähes poikkeuksetta suuremmat kuin vuonna Tuhkan luokitukseen muutoksilla ei ollut vaikutusta. Liukoisuuksien osalta havaittiin sama seikka, eli pitoisuudet olivat joko suuremmat tai samaa luokkaa. Liukoisen bariumpitoisuuden suurentumisen seurauksena tuhka ei vuoden 2014 talvituhkan lailla ole enää hyötykäyttökelpoista maarakennuksessa ilmoitusmenettelyllä. ARVIO LENTOTUHKASTA EPÄORGAANISENA LANNOITTEENA KVVY:n laboratoriolla ei ole vielä EVIRA:n hyväksyntää viralliseksi lannoitteiden tarkastuslaboratorioksi, joten tässä esitetyt tulokset ovat ainoastaan laitoksen omavalvontaa varten. Tuhkan varsinaista luokittelua ei tässä ole tehty. Seuraavassa on esitetty tuhkan ravinnepitoisuusmääritysten tulokset. Raja-arvot ovat MMM:n asetuksesta 24/2011. Erillisessä liitteessä on nähtävissä menetelmien akkreditointi KVVY:n laboratoriossa. Vaatimukset tuhkan raaka-aineesta on löydettävissä MMM:n asetuksesta 24/2011 (liite 1, kohta 1A7 Tuhkalannoitteet). Maa- ja metsätalousministeriön asetusta on muutettu useampaan otteeseen mm. haitallisten aineiden raja-arvojen suhteen, viimeisimpänä MMM:n asetuksessa 24/2011. Tässä asetuksessa tuhkat on ryhmitelty omaksi kokonaisuudekseen 1A7 Tuhkalannoitteet ryhmän 1A Epäorgaaniset lannoitteet alle. Sulkuihin on merkitty vuoden 2013 perusmäärittelyn ja 2014 vastaavuustestin tulokset. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

4 Ravinnepitoisuustutkimusten mukaan Kaipolan talven 2015 tuhkan kalsiumpitoisuus on 24 % (v. 2014: 21 %, v. 2013: 23 %), kaliumpitoisuus 0,62 % (v. 2014: 0,44 %, v. 2013: 0,39 %), fosforipitoisuus 0,51 % (v. 2014: 0,20 %, v. 2013: 0,18 %) ja magnesiumpitoisuus 1,6 % (v. 204: 1,2 %, v. 2013: 2 % kuiva-aineesta). Typpipitoisuus on alle 0,2 % (v. 2014: 0,2 %, v. 2013: alle 0,2 %). Kloridipitoisuus on alle 2 %, mikä on säädetty raja-arvoksi MMM:n asetuksessa 24/2011. Lannoitteen, mitä käytetään muualla kuin metsässä (mm. pellolla), P+K-pitoisuuden tulee olla MMM:n asetuksen 24/2011 mukaan olla vähintään 2 % (ei toteudu) ja Ca-pitoisuus 6 % (toteutuu). Neutraloiva kyky (Ca %) oli 28,5 % (v. 2014: 28,7 %) ja täytti asetuksen mukaisen vähimmäispitoisuuden 10 %. Metsässä käytettävän tuhkalannoitteen raja-arvot ovat P+K 2 % (ei toteudu) ja Ca-pitoisuus 6 % (toteutuu). Pää- ja sivuravinteiden pitoisuus on MMM:n asetuksen 24/2011 mukaan ilmoitettava, mikäli se ylittää 0,3 % kuiva-aineesta. Tuoteselosteen teko-ohjeet on kerrottu asetuksen 24/2011 liitteen I kohdassa IA Epäorgaaniset lannoitteet. Haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet täyttävät sekä pelto- että metsäkäyttöön tarkoitetun epäorgaanisen tuhkalannoitteen raja-arvot (MMMa 24/2011, liite IV, kohta A), kun otetaan kadmiumin osalta huomioon asetuksen liitteen IV alaviite 2. Sen mukaan kadmiumraja-arvo on 2,5 mg/kg maa- ja puutarhataloudessa sekä viherrakentamisessa ja maisemoinnissa käytettävässä tuhkalannoitteessa tai niiden raaka-aineena käytettävässä tuhkassa. Huom. Ravistelutestissä liukoisten metallien pitoisuuksille ei MMMa 24/11:ssa ole annettu raja-arvoja. Metallien liukoisuudet eivät vaikuta tuhkien mahdolliseen lannoitehyötykäyttöön. 4/5 ARVIO UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN LENTOTUHKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUDESTA SEKÄ HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUDESTA MAARAKENTAMISESSA UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan voimalaitokselta peräisin olevan lentotuhkan kokonaisraskasmetallipitoisuudet ja PCB- ja PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet olivat melko alhaisia. Tuhka luokitellaan kokonaispitoisuuksiensa perusteella tavanomaiseksi jätteeksi. Tuhka kuuluu jätenimikeryhmään "voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)" Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 liitteen 4 jäteluettelon mukaisesti. Jätteen kokonaisorgaanisen hiilen pitoisuus TOC oli alhainen ja se täytti VNa 331/2013 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon, samoin liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuus. Orgaanisen hiilen pitoisuudet eivät tällä perusteella muodosta estettä kaatopaikkasijoitukselle VNa 331/2013 mukaisille tavanomaisen jätteen kaatopaikoille. Tutkittujen metallien sekä PAH- ja PCB-yhdisteiden kokonaispitoisuudet alittivat asetuksessa eräiden jätteiden hyötykäytöstä maarakentamisessa (VNa 403/2009) asetetut raja-arvot. Kaksivaiheisen ravistelutestin bariumin liukoisuus ylitti hyötykäytölle peitetyssä ja päällystetyssä rakenteessa asetetut liukoisuusraja-arvot (Valtioneuvoston asetus 403/2009). Tuhkaa ei raja-arvoylityksen vuoksi suositella hyötykäytettävän maarakennuksessa ilmoitusmenettelyllä asetuksen 591/2006 mukaisesti. Tuhkaa voidaan loppusijoittaa VNa 331/2013 mukaisille tavanomaisen jätteen kaatopaikoille. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

5 5/5 Päätöksen lentotuhkan hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuudesta tekee tarvittaessa ympäristöviranomainen tämän lausunnon perusteella. Tarkempia tietoja nyt tehdyistä tutkimuksista antaa tarvittaessa kemisti Marika Kaasalainen puhelimitse tai sähköpostilla Kemisti Marika Kaasalainen Viitteet: EU Neuvoston päätös (2003/33/EU) liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L11, s Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures; ns. CLP-asetus) sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. Taulukko 3.2 (voimaan ). Maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/2011 lannoitevalmisteista (voimaan ). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (807/2001, liite 2) kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (voimaan ) ja sen muutosasetukset, mm. 6/2010. Valtioneuvoston asetus 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (voimaan ). Valtioneuvoston asetus 403/2009 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Liitemuutos (voimaan ). Valtioneuvoston asetus 179/2012 jätteistä. Liite 4. Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet (voimaan ). Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista (voimaan ). Wahlström et al Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2006. Ympäristöministeriö, 82 s. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

6 LIITE 1. Tutkimusseloste Sivu 1(1) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Laboratorio PL Tampere Taulukko 1. UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan toimittaman lentotuhkan testaus. Haitta-aineiden kokonaispitoisuudet (näytenumero 3390), sekä kaksivaiheisessa ravistelutestissä liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet (näytenumero 3391; samalla näytenumerolla L/S 2 ja L/S 10-tulokset). Pitoisuudet laskettu kuiva-ainetta kohti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNa 331/2013 mukaisesti ja maarakennushyötykäyttökriteerit VNa 403/2009 mukaisesti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit Hyötykäyttökelpoisuuskriteerit Näytenumerot VNa 331/2013 VNa 403/ Yksikkö pysyvä tavanomainen vaarallinen jäte kokonaispitoi- peitetty päällystetty kokonaispitoi- L/S 2 L/S 10 Yksikkö jäte L/S 10 jäte, L/S 10 L/S 10 suudet rakenne L/S 10 rakenne L/S 10 suudet Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 0,06 0,18 <0,1 <0,05 <0,05 mg/kg Antimoni Alumiini mg/kg ,61 3,1 mg/kg Alumiini Arseeni mg/kg 0, ,5 1,5 21 <0,05 <0,05 mg/kg Arseeni Barium mg/kg mg/kg Barium Kadmium mg/kg 0, ,04 0,04 1,6 <0,02 <0,02 mg/kg Kadmium Koboltti mg/kg 7,3 <0,05 <0,05 mg/kg Koboltti Kromi mg/kg 0, ,5 3,0 82 0,07 0,14 mg/kg Kromi Kupari mg/kg ,0 6,0 370 <0,05 <0,05 mg/kg Kupari Lyijy mg/kg 0, ,5 1,5 31 <0,05 0,08 mg/kg Lyijy Molybdeeni mg/kg 0, ,5 6,0 5,2 0,10 0,23 mg/kg Molybdeeni Nikkeli mg/kg 0, ,4 1,2 49 <0,05 <0,05 mg/kg Nikkeli Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 0,1 0,5 1,7 <0,05 <0,05 mg/kg Seleeni Sinkki mg/kg ,06 0,24 mg/kg Sinkki Vanadiini mg/kg ,0 3,0 37 <0,05 <0,05 mg/kg Vanadiini Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 0,33 <0,01 <0,01 mg/kg Elohopea Rauta mg/kg <0,05 <0,05 mg/kg Rauta Mangaani mg/kg <0,05 <0,05 mg/kg Mangaani Boori mg/kg 80 <0,2 <1 mg/kg Boori Titaani mg/kg <0,05 <0,05 mg/kg Titaani Kalsium mg/kg mg/kg Kalsium Kalium mg/kg mg/kg Kalium Magnesium mg/kg <0,05 0,08 mg/kg Magnesium Typpi (tot) g/kg <2 g/kg Typpi (tot) Fosfori (tot) g/kg 5,1 g/kg Fosfori (tot) Fosfori (liuk.) % <0,05 % Fosfori (liuk.) Neutraloiva kyky (Ca) % 28,5 % Neutraloiva kyky (Ca) Kloridi mg/kg mg/kg Kloridi Fluoridi mg/kg ,4 23 mg/kg Fluoridi Sulfaatti mg/kg mg/kg Sulfaatti DOC mg/kg <10 <10 mg/kg DOC ph > ph Sähkönjohtokyky ms/m ms/m Sähkönjohtokyky TOC g/kg g/kg TOC ANC mol/kg 7,2 mol/kg ANC Rikki (tot) g/kg 14 g/kg Rikki (tot) Hehkutushäviö % <0,2 % Hehkutushäviö Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Päivämäärä: Tampereella Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty erillisessä liitteessä. Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti. Puh

7 TESTAUSSELOSTE #1 1 (5) UPM-Kymmene Oyj Kaipolan voimalaitos Tehtaankatu KAIPOLA Tilausnro (X/S), saapunut NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 3390 Lentotuhka 3391 Lentotuhka, L/S10 MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 *TOC g/kg ka 5 *Rikki (tot) ICP-OES g/kg ka 14 *Hehkutushäviö, jäte % <0,2 *Haponneutralointikapasiteetti mol/kg ka 7,2 Neutraloiva kyky Ca % ka kts. liite Vesiliukoinen fosfori % ka kts. liite Alumiini (tot) ICP-OES g/kg ka 50 *Antimoni (tot) ICP-MS mg/kg ka <0,1 *Arseeni (tot) ICP-MS mg/kg ka 21 *Barium (tot) ICP-OES mg/kg ka 480 *Kadmium (tot) ICP-MS mg/kg ka 1,6 *Kromi (tot) ICP-OES mg/kg ka 82 *Koboltti (tot) ICP-MS mg/kg ka 7,3 *Kupari (tot) ICP-OES mg/kg ka 370 *Elohopea (tot) mg/kg ka 0,33 Molybdeeni (tot) ICP-OES mg/kg ka 5,2 *Nikkeli (tot) ICP-OES mg/kg ka 49 *Lyijy (tot) ICP-OES mg/kg ka 31 *Seleeni (tot) ICP-MS mg/kg ka 1,7 *Sinkki (tot) ICP-OES mg/kg ka 330 *Vanadiini (tot) ICP-OES mg/kg ka 37 Rauta (tot) ICP-OES g/kg ka 18 Mangaani (tot) ICP-OES mg/kg ka 1400 Boori (tot) ICP-OES mg/kg ka 80 Titaani (tot) ICP-OES mg/kg ka 1100 Kalsium (tot) ICP-OES g/kg ka 240 Kalium (tot) ICP-OES g/kg ka 6,2 Magnesium (tot) ICP-OES g/kg ka 16 Kokonaistyppi g/kg ka <2 Fosfori (tot) ICP-OES g/kg ka 5,1 PAH, jätteet (EPA 16) mg/kg ka kts.liite PCB, jätteet (PCB-7) mg/kg ka kts.liite Tehty Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek. Patamäenkatu 24 PL 265 (03) Y TAMPERE TAMPERE *(03)

8 TESTAUSSELOSTE #1 2 (5) MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta) Määritys Yksikkö Alumiini, L/S 2 mg/kg ka 0,61 *Antimoni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Arseeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Barium, L/S 2 mg/kg ka 54 *Kadmium, L/S 2 mg/kg ka <0,02 *Kromi, L/S 2 mg/kg ka 0,065 Koboltti, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Kupari, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Elohopea, L/S 2 mg/kg ka <0,01 *Molybdeeni, L/S 2 mg/kg ka 0,096 *Nikkeli, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Lyijy, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Seleeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Sinkki, L/S 2 mg/kg ka 0,056 *Vanadiini, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Rauta, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Mangaani, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Boori, L/S 2 mg/kg ka <0,2 Titaani, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Kalsium, L/S 2 mg/kg ka 1300 Kalium, L/S 2 mg/kg ka 2100 Magnesium, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Kloridi, L/S 2 mg/kg ka 1400 *Fluoridi, L/S 2 mg/kg ka 9,4 *Sulfaatti, L/S 2 mg/kg ka 56 *DOC, L/S 2 mg/kg ka <10 *ph, L/S 2 13 *Sähkönjohtavuus, L/S 2 ms/m 1260 Alumiini, L/S 10 mg/kg ka 3,1 *Antimoni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Arseeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Barium, L/S 10 mg/kg ka 98 *Kadmium, L/S 10 mg/kg ka <0,02 *Kromi, L/S 10 mg/kg ka 0,14 Koboltti, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Kupari, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Elohopea, L/S 10 mg/kg ka <0,01 *Molybdeeni, L/S 10 mg/kg ka 0,23 *Nikkeli, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Lyijy, L/S 10 mg/kg ka 0,081 *Seleeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Sinkki, L/S 10 mg/kg ka 0,24 *Vanadiini, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Rauta, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Mangaani, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Boori, L/S 10 mg/kg ka <1 Titaani, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Kalsium, L/S 10 mg/kg ka 7000 Kalium, L/S 10 mg/kg ka 2100 Magnesium, L/S 10 mg/kg ka 0,082 *Kloridi, L/S 10 mg/kg ka 1400 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

9 TESTAUSSELOSTE #1 3 (5) MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta) Määritys Yksikkö *Fluoridi, L/S 10 mg/kg ka 23 *Sulfaatti, L/S 10 mg/kg ka 230 *DOC, L/S 10 mg/kg ka <10 *ph, L/S *Sähkönjohtavuus, L/S 10 ms/m 810 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *-merkitty on akkreditoitu menetelmä. Marika Kaasalainen Kemisti Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

10 TESTAUSSELOSTE #1 4 (5) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 Sis.menetelmä KVVY LA105 (SFS-EN , 2002) (TL25) *TOC SFS-EN method A, 2001 (TL25) *Rikki (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus (TL25) *Hehkutushäviö, jäte SFS 3008, 1990 (TL25) *Haponneutralointikapasiteetti NEN 7341:1995 (TL25) Neutraloiva kyky Ca SFS-EN (TL214) Vesiliukoinen fosfori CEN/TS (TL214) Alumiini (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) *Antimoni (tot) ICP-MS *Arseeni (tot) ICP-MS *Barium (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj+icp-oes mittaus) (TL25) *Kadmium (tot) ICP-MS *Kromi (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus) (TL25) *Koboltti (tot) ICP-MS *Kupari (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj. +ICP-OES-mittaus) (TL25) *Elohopea (tot) Sis.menetelmä LA82 (perustuu EPA 7473,2007) (TL25) Molybdeeni (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) *Nikkeli (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) *Lyijy (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (TL25) *Seleeni (tot) ICP-MS *Sinkki (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj. + ICP-OES-mittaus) (TL25) *Vanadiini (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) Rauta (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus) (TL25) Mangaani (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) Boori (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) Titaani (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj. + ICP-OES-mittaus) (TL25) Kalsium (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) Kalium (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus (TL25) Magnesium (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (NH haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) Kokonaistyppi Sis. menet. KVVY LA83 (SFS 5505; 1988) (TL25) Fosfori (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (TL25) PAH, jätteet (EPA 16) SFS-EN (TL700) PCB, jätteet (PCB-7) SFS-EN (TL700) Alumiini, L/S 2 ISO 11885:1996 modif. (TL25) *Antimoni, L/S 2 *Arseeni, L/S 2 *Barium, L/S 2 *Kadmium, L/S 2 Sis. menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO :2002) (TL25) *Kromi, L/S 2 Koboltti, L/S 2 *Kupari, L/S 2 *Elohopea, L/S 2 SFS-EN ISO 17852;2008 (TL25) *Molybdeeni, L/S 2 *Nikkeli, L/S 2 *Lyijy, L/S 2 *Seleeni, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO ,2002) (TL25) *Sinkki, L/S 2 *Vanadiini, L/S 2 Sis,menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO :2002) (TL25) Rauta, L/S 2 Mangaani, L/S 2 Boori, L/S 2 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

11 TESTAUSSELOSTE #1 5 (5) MENETELMÄTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta) Määritys Titaani, L/S 2 Kalsium, L/S 2 Kalium, L/S 2 Magnesium, L/S 2 *Kloridi, L/S 2 *Fluoridi, L/S 2 *Sulfaatti, L/S 2 *DOC, L/S 2 *ph, L/S 2 *Sähkönjohtavuus, L/S 2 Alumiini, L/S 10 *Antimoni, L/S 10 *Arseeni, L/S 10 *Barium, L/S 10 *Kadmium, L/S 10 *Kromi, L/S 10 Koboltti, L/S 10 *Kupari, L/S 10 *Elohopea, L/S 10 *Molybdeeni, L/S 10 *Nikkeli, L/S 10 *Lyijy, L/S 10 *Seleeni, L/S 10 *Sinkki, L/S 10 *Vanadiini, L/S 10 Rauta, L/S 10 Mangaani, L/S 10 Boori, L/S 10 Titaani, L/S 10 Kalsium, L/S 10 Kalium, L/S 10 Magnesium, L/S 10 *Kloridi, L/S 10 *Fluoridi, L/S 10 *Sulfaatti, L/S 10 *DOC, L/S 10 *ph, L/S 10 *Sähkönjohtavuus, L/S 10 Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Sis. menetelmö KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja -2, 1995) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA110 ( SFS-EN ISO ja ) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA112 (SFS-EN 1484, 1997) (TL25) SFS-EN 3021, 1979 modif. (TL25) SFS-EN 27888, 1994 (modif.) (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO :2002) (TL25) SFS-EN ISO 17852; 2008 (TL25) Sis. menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO ja-2, 1995) (TL25) Sis.menetelmä KVVY LA112 (SFS-EN 1484, 1997 (TL25) SFS-EN 3021, 1979 modif. (TL25) SFS-EN 27888, 1994 (modif.) (TL25) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL214 TL25 TL700 Tutkimuslaitoksen nimi EVIRA Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Eurofins Umwelt Ost GmbH Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

12 Scientific Finland Oy Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Analyysitulokset PL TAMPERE Tutkimustodistus Ì5D91?Î Todistus: AR-15-FN Asiakaskoodi: FN Näytenumero: Näyte: 2015/ 3390 Asiakkaan viite: Näyte-erän tunniste: Kiinteät näytteet, Raija Ivalo, Näyte-erän ottaja: Näyte-erän ottopäivä: Näytteet vastaanotettu: Tutkimus Tulos Yksikkö U Menetelmä Laboratorio (a) AN01C Kuiva-ainepitoisuus 99.6 % 0.2% EN EUDEFR (a) AN01B Naftaleeni 0.87 mg/kg ka ISO EUDEFR (a) AN01B Asenaftyleeni (a) AN01B Asenafteeni (a) AN01B Fluoreeni (a) AN01B Fenantreeni 0.27 mg/kg ka ISO EUDEFR (a) AN01B Antraseeni 0.09 mg/kg ka ISO EUDEFR (a) AN01B Fluoranteeni 0.11 mg/kg ka ISO EUDEFR (a) AN01B Pyreeni 0.10 mg/kg ka ISO EUDEFR (a) AN01B Bentso(a)antraseeni (a) AN01B Kryseeni (a) AN01B Bentso(b)fluoranteeni (a) AN01B Bentso(k)fluoranteeni (a) AN01B Bentso(a)pyreeni (a) AN01B Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (a) AN01B Dibentso(ah)antraseeni (a) AN01B Bentso(ghi)peryleeni (a) AN01B Summa 16 EPA-PAH 1.44 mg/kg ka 26.1% ISO EUDEFR (a) AN01G PCB 28 < 0.01 mg/kg ka EN EUDEFR (a) AN01G PCB 52 < 0.01 mg/kg ka EN EUDEFR (a) AN01G PCB 101 < 0.01 mg/kg ka EN EUDEFR (a) AN01G PCB 153 < 0.01 mg/kg ka EN EUDEFR (a) AN01G PCB 138 < 0.01 mg/kg ka EN EUDEFR (a) AN01G PCB 180 < 0.01 mg/kg ka EN EUDEFR (a) AN01G PCB 118 < 0.01 mg/kg ka EN EUDEFR (a) AN01G PCB-7 Summa - mg/kg ka 35.9% EN EUDEFR (a) = Akkreditoitu menetelmä U = Laajennettu mittausepävarmuus, k=2 Laboratoriolyhenteet EUDEFR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL Tampere Anni-Kaisa Kurri ASM, Kemisti Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja saatavilla pyydettäessä. Sivu 1/1 Eurofins Scientific Finland Oy Y-tunnus Hatanpäänkatu 3 A Tampere p Finland

13

14

15 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA MUSTIALANKATU 3, HELSINKI KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY IVALO RAIJA PL TAMPERE

16

17 1 (2) ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Tutkimus- ja laboratorio-osasto TUTKIMUSTODISTUS Todistus valmistunut: Numero: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Ivalo Raija PL TAMPERE Lähetetiedot Tunnus: E Saapumispäivä: Alkup. näytteiden määrä: 2 Tilaaja: Kokemäenjoen vesistön Tilaajan yhteyshenkilö: Ivalo Raija vesiensuojeluyhdistys ry Kyselyihin vastaa: Erikoistutkija Tarja Kousa, , Helsinki Kommentit: Tulokset sähköpostilla E Näytetiedot Tutk.lajinumero(t): HKEM-1136 Tutkimussyy(t): Tilaustutkimus Asiakk. antama tunniste: 3390 Vastaanottopäivä: E Näytteen tulokset Tutkimuksesta vastaa: Tutkimus: Menetelmä: Helsinki, Kemia (HKEM) Tutkija Aija Pelkonen, , Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Helsinki Neutraloiva kyky laskettuna (Ca)-%:na Evira8120 Neutraloiva kyky kalkitusaineista ja tuhkasta potentiometrisellä titrausmenetelmällä, SFS-EN Tulostiedot: Pitoisuus 28,5 % ka. Tutkimus: Fosfori (P) vesiliukoinen Menetelmä: Evira8107 Alkuaineiden määrittäminen lannoitevalmisteista ICP-OES - tekniikalla Tulostiedot: Pitoisuus Ilmoitettu pitoisuus <0,05 % ka. Jakelutiedot: Alkuperäiskappale: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Ivalo Raija, PL 265, TAMPERE Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mustialankatu 3, HELSINKI Puh Faksi Livsmedelssäkerhetsverket Evira Mustialagatan 3, HELSINGFORS Tel Fax Finnish Food Safety Authority Evira Mustialankatu 3, HELSINKI Tel Fax

18 2 (2) ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Tutkimus- ja laboratorio-osasto TUTKIMUSTODISTUS Todistus valmistunut: Numero: Lasku maksullisista tutkimuksista lähetetään erikseen tilaajalle/maksajalle. Tulokset pätevät vain tutkituille näytteille. Tämä tutkimustodistus on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman manuaalista allekirjoitusta. Asiakirjan julkaisu tai osittainen kopionti on sallittu ainoastaan Eviran luvalla, kokonaisuudessaan asiakirjan saa kopioida.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 8.5.2017 17-6984 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 283853 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2016. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2016. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 5.12.2017 17-25009 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 306711 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.8.2016 16-10887 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-13742 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 10.8.2015 15-11227 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 15-13610 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 231109 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2019 nro 19-5 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 22.6.2016 16-7987 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-7988 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 258510 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 2.10.2017 17-18721 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-18723 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 297018 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 6.8.2013 13-8301 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 13-8302 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 188042 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2018 nro 18-8899 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 LIITE 13a Vastaanottaja Yara Suomi Oy Miika Tomma PL 5 23500 Uusikaupunki Päivämäärä 30.11.2016 Viite 1510029928/1 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 13.11.2017 17-8046 #1 1 (4) Martonvaaran vesiosuuskunta Tossavainen Jarmo jarmo.tossavainen@luukku.com Tilausnro 228289 (4765J/VERJAKSO),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2017.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2017. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.5.2017 17-6080 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-6081 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 18.1.2017 16-24140 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-24156 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 277192 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittäminen Tuomas Pelkonen 29. huhtikuuta 2019 / 1 Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Geologian tutkimuskeskus on tehnyt

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (4) Outokummun kaupunki Vesihuoltopalvelut Laitinen Teemu Hovilankatu 2 83500 OUTOKUMPU Tilausnro 256433 (4031/VALVONTA), saapunut 17.9.2019, näytteet otettu 17.9.2019 (10:00) Näytteenottaja: M. Kinnunen

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä Murakan vesiosuuskunta Annie Henno Yhdystie 5 19600 HARTOLA s-posti: annie.henno@phnet.fi Tutkimusnro EUAA56-00002831 Asiakasnro 0000852 Näytteenottaja Tomi Kekki Tutkimuksen yhteyshenkilö Jorma Nordlund

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 220551 (WKUSTAVI/V4), saapunut 9.10.2018, näytteet otettu 9.10.2018 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

36/18/AKu (7)

36/18/AKu (7) 36/18/AKu 22.1.2018 1 (7) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2017 36/18/AKu 22.1.2018 2 (7) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 20.9.2017 17-6793 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 226225 (4916/Jaksotta), saapunut 4.9.2017,

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli TESTAUSSELOSTE Talousvesi 18.3.2019 19-5061 #1 3 (5) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli SFS 3016:2011 (TL25) *Koliformiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL25) Ulkonäkö

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie 50 71800 SIILINJÄRVI Tilausnro 218285 (4358/Käyttö17), saapunut 20.3.2017, näytteet otettu 20.3.2017 Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-33029 Pvm Työ nro As.nro 9.10.2015 3743 22631 Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32 Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 28.4.2017 16-2916 #4 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö

Analyysi Menetelmä Yksikkö Tutkimustodistus 2018-12169 1(2) 08.06.2018 Pihtiputaan Lämpö & vesi Pertti Pasanen 44800 Pihtipudas Näytetiedot Näyte Kirkonkylän verkosto Shell Putaanportti Näyte otettu 30.05.2018 Näytteen ottaja Kirsi

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As.

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As. VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, 90570 Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 19.10.2010 73415 13424 Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU Tilatunnus saapui 05.10.2010

Lisätiedot

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Tutkimustodistus '1.RA03' Kierros: elo 26.09.2018 Ranuan Infra Oy Keskustie 11 97700 Ranua Tulokset hyväksynyt Hanna Kemppe Laboratoriokemisti 040 704 0528 22569 (26.09.2018), 22570 (21.09.2018), 22571

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.3.2018 18-1878 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 212152 (WUKI/V2), saapunut 19.3.2018, näytteet otettu

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oja Hannu. Tulospalvelu Käyttäjätunnus: 30412 Salasana: Oja Hannu. Valtakatu 4, PL 29 84101 YLIVIESKA. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oja Hannu. Tulospalvelu Käyttäjätunnus: 30412 Salasana: Oja Hannu. Valtakatu 4, PL 29 84101 YLIVIESKA. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 1.08.2013 96975 30412 Oja Hannu Valtakatu 4, PL 29 84101 YLIVIESKA Tulospalvelu Käyttäjätunnus: 30412 Salasana: Oja Hannu

Lisätiedot

52/17/Aku (11)

52/17/Aku (11) 52/17/Aku 23.1.2017 1 (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 52/17/Aku 23.1.2017 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 225002 (WUKI/V2), saapunut 5.3.2019, näytteet otettu 5.3.2019 (10:10) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1192/Snappert), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Ulf Sommardahl

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1192/Snappert), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Ulf Sommardahl Vesilaitosvesi 1.7.2019 19-1650 1 (4) Raaseporin kaupunki / Raaseporin Vesi Hallinto Törnroos, Tom PL 75 10611 RAASEPORI Tilausnro 114087 (1192/Snappert), saapunut 4.6.2019, näytteet otettu 4.6.2019 Näytteenottaja:

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 146791 (WRAISIO/R2), saapunut 17.7.2012, näytteet otettu 17.7.2012 (09:45) Näytteenottaja: Saarenala Auli NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton hyötykäyttö seminaari Kauttua 7.9.2017 Lea Hiltunen, Lea.Hiltunen@luke.fi Elodeaprojekti Vesiruton soveltuvuus maanparannusaineeksi ja potentiaali

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

28/16/Aku (9)

28/16/Aku (9) VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 1 (9) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 2 (9)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot