Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

2 TIIVISTELMÄ Päivämäärä Laatinut Valtteri Laine, LUT Kuvaus Asiakirja sisältää Riikinvoiman laitoksella syntyvien tuhkien perusmäärityksen analyysitulokset ja ensimmäiset tulokset seurantajaksolta.

3 SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 5 JOHDANTO 6 TULOKSET PERUSMÄÄRITTELYSTÄ JA SEURANTAJAKSOSTA POHJATUHKA KARKEA, PTK POHJATUHKA HIENO, PTH LENTOTUHKA, LT SAVUKAASUNKÄSITTELYJÄÄNNÖS, SKJ MUUT SUORITETUT ANALYYSIT ANALYYSEIHIN KÄYTETYT STANDARDIT JA MENETELMÄT 20 YHTEENVETO 21 LÄHDELUETTELO 22 LIITE I 23 ANALYYSIEN TULOKSIEN VERTAILUARVOT (331/2013 JA 403/2009) 23 LIITE II 24 KARKEAN POHJATUHKAN KOKOJAKAUMA 24 HIENON POHJATUHKAN KOKOJAKAUMA 25

4 5 SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO Lyhenteet ANC AOX BTEX DOC L.O.I. LT ND PAH PCB PTH PTK SKJ TDS TOC Haponneutralointikapasiteetti Adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdisteet Bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni Liuennut orgaaninen hiili Hehkutushäviö Lentotuhka Komponenttien kaikki analyysitulokset alle standardin määritysrajan Polysyklinen aromaattinen hiilivety Polykloorattu bifenyyli Pohjatuhka, hieno Pohjatuhka, karkea Savukaasunkäsittelyjäännös Liuenneet aineet yhteensä Orgaanisen hiilen kokonaismäärä

5 6 JOHDANTO Näytteille suoritettavat analyysit on jaettu kolmeen ryhmään; taso 1 on perusmäärittely, taso 2 laadunvalvonta ja taso A (=Andritz) on kattilatoimittajan toiveet analyysien suhteen. Näytteitä on kuutta erilaista: karkeaa ja hienoa pohjatuhkaa, lentotuhkaa, savukaasunkäsittelyjäännöstä, petituhkaa ja kierrätyspolttoaine. Näytteistä neljä on laitokselta poistuvia jätevirtoja: pohjatuhkat (PTK&PTH), lentotuhka (LT) ja savukaasunkäsittelyjäännös (SKJ). Näihin näytteisiin liittyy lainmukaisia velvoitteita tehtäville analyyseille, lisäksi ympäristöluvan lupamääräyksien mukaisesti kierrätyspolttoaineelle tulee suorittaa analyysejä savukaasujen määräaikaispäästömittauksien yhteydessä. Petituhkalle, lentotuhkalle, hienolle pohjatuhkalle ja kierrätyspolttoaineelle tehdään lisäksi laitostoimittajan toivomia testejä. Laitoksella syntyvien jätetuhkien ulkoiset ominaisuudet on esitetty kuvassa 1.1. Kuva 1.1. Laitoksella syntyvät jätetuhkan jakeet.

6 7 TULOKSET PERUSMÄÄRITTELYSTÄ JA SEURANTAJAKSOSTA Syntyvien jätetuhkajakeiden näytteenotto perusmääritykseen suoritettiin standardiin SFS-EN perustuvan näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteenottosuunnitelmasta poiketen yksittäisnäytteitä ei saatu kerättyä 10 kappaletta kokoomanäytettä varten, johtuen odottamattomista tuotannollisista seikoista. Kokoomanäytteet muodostettiin 5-6 kappaleesta yksittäisnäytteitä per jätejae. Suunniteltu ja toteutettu seurantajakso tuhkan koostumuksen lainsäädännön kannalta keskeisten ominaisuuksien valvomiseksi varmistaa perusmäärityksen tulokset. Seurantajakson näytteitä ei sekoitettu. Perusmäärityksen analyyseista on pääosin vastannut Labtium Oy (FINAS testauslaboratorio T025, akkreditoitu SFS-EN ISO/IEC standardin mukaisesti), jonka alihankkijoina osassa testejä ovat toimineet Eurofins Scientific Finland Oy, Ahma ympäristö Oy, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ja Savonia-AMK. Osa analyyseistä on suoritettu Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Savonia-AMK:ssa (ei alihankintana). Seurantajakson analyyseistä on vastannut Eurofins Scientific Finland Oy. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta 403/2009 ei suoraan sovellu jätteenpoltossa syntyvien tuhkien hyötykäytön määrittelyyn. Taulukon raja-arvot kuitenkin antavat hyvän kuvan mitä jätteenpolttolaitoksen tuhkien tulisi olla, jotta hyötykäyttö maarakentamiseen olisi edes teoriassa mahdollista. Raja-arvot on esitetty liitteessä 1. Liitteen I taulukon muut raja-arvot ovat valtioneuvoston asetuksesta kaatopaikoille 331/2013. Seuraavissa kappaleissa on esitetty kunkin neljän tuhkajakeen perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset ja vertailtu niitä raja-arvoihin. Taulukoissa vihreä väri kuvaa arvon olevan sallitun rajoissa ja keltainen tarkoittaa ylitystä pysyvälle jätteelle. Oranssi kuvaa ylitystä tavanomaisen jätteen rajaarvoihin ja punainen arvon ylittävän kaikki raja-arvot. Tason 2, seurantajakson, määrityksissä elohopean ja kadmiumin liukoisuudet olivat merkittävästi alle tason 1 perusmäärityksen. Kyseiset aineet eivät ilmeisesti ole helposti liukenevassa muodossa, mahdollista hyötykäyttöä varten tämä seikka on huomioitava testauksessa.

7 8 2.1 Pohjatuhka karkea, PTK Taulukko 2.1. Karkean pohjatuhkan perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset pitoisuuksille. Vna 331/2013 raja-arvot kaatopaikalle Vna 403/2009 Pitoisuudet [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen raja-arvot PTK 1 (1) PTK 1 (2) PTK 1 (3) PTK 2 (1) PTK 2 (2) PTK 2 (3) PTK 2 (4) Arseeni As 50 7,86 7,99 10,2 7,0 9,2 7,2 6,1 Barium Ba Kadmium Cd 15 1,43 1,4 3,2 2,7 2,9 2,3 2,6 Kromi yht. Cr ,4 97,7 248, Kupari Cu Lyijy Pb , Molybdeeni Mo 50 3,51 3,54 8,7 10,0 7,0 4,0 22,0 Sinkki Zn Vanadiini V ,3 14,9 17, TOC (3 %) (5 %) (6 %) <500 BTEX 6 ND PCB ND Min. öljyt (C 10 -C 40 ) 500 ND PAH /40 ND ANC [H + mol/kg] "aina tutkittava ja arvioitava" 1,2 Karkean pohjatuhkan pitoisuudet eivät ylitä 331/2013-asetuksen raja-arvoja kaatopaikalle sijoittamiseksi. Analyysitulokset olivat kaikille komponenteille alle määritysrajan (tulos ND). Mahdollista hyötykäyttöä varten maarakentamisessa karkea pohjatuhka sisältää kuparia kertaa yli raja-arvon. Tason 2 määrityksessä lyijyn pitoisuus ylitti raja-arvon 2-4-kertaisesti ja yhdessä näytteessä sinkkiä oli hieman yli raja-arvon. Muut pitoisuudet alittavat raja-arvot selvästi. Hapon neutralointikyky ANC karkealla pohjatuhkalla ei ole erityisen korkea. PTK 1 (3) näytteestä poistettiin ennen pitoisuuden määritystä isoja lasinpaloja, vaikutus tuloksen tarkkuuteen on arvioitu pieneksi.

8 9 Taulukko 2.2. Karkean pohjatuhkan perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset liukoisuudelle. Vna 331/2013; L/S=10 Vna 403/2009; L/S=10 Liukoisuudet [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen Peitetty Päällystetty PTK 1 PTK 2 (1) PTK 2 (2) PTK 2 (3) PTK 2 (4) Antimoni Sb 0,06 0,7 5 0,06 0,18 <0,13 0,43 0,39 0,41 0,48 Arseeni As 0, ,5 1,5 <0,05 0,02 <0,01 0,03 0,03 Barium Ba ,5 1,6 2,3 1,8 2,4 Elohopea Hg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 0,05 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Fluoridi F <2 <5 <5 <5 <5 Kadmium Cd 0, ,04 0,04 <0,05 <0,003 0,007 <0,003 <0,003 Kloridi Cl Kromi yht. Cr 0, ,5 3 <0,16 0,47 1,4 0,72 0,6 Kupari Cu <0,06 <0,05 0,07 0,28 0,29 Lyijy Pb 0, ,5 1,5 <0,05 0,12 0,26 0,3 3,5 Molybdeeni Mo 0, ,5 6 <0,05 0,62 0,57 0,53 0,43 Nikkeli Ni 0, ,4 1,2 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Seleeni Se 0,1 0,5 7 0,1 0,5 <0,05 <0,01 0,03 0,02 0,02 Sinkki Zn <0,6 0,2 0,3 0,5 0,5 Sulfaatti SO Vanadiini V 2 3 <0,2 DOC <1 1,5 2,5 2,9 TDS ph [-] L/S=2 >6,0 12,10 11,50 11,60 11,9 12,1 fenoli-indeksi 1 <0,08 Karkea pohjatuhka alitti suurimmaksi osaksi 331/2013-asetuksen raja-arvot pysyvälle jätteelle. Raja-arvot ylittyivät antimonin, kromin, molybdeenin, sulfaatin ja liuennut materiaali yhteensä TDS:n osalta, kuitenkin selvästi ali tavanomaisen jätteen raja-arvojen. Yksittäisiä ylityksiä oli elohopealla, kadmiumilla ja lyijyllä, kuitenkin selvästi ali tavanomaisen jätteen raja-arvojen. Mahdollista hyötykäyttöä varten maarakentamisessa antimonin, elohopean, kadmiumin, kromin, molybdeenin ja sulfaatin liukoisuuksia tulisi tarkastella tarkemmin. Yksinkertaisten käsittelytekniikoiden, kuten vanhentamisen, vaikutus liukoisuuksiin tulisi tutkia karkealla pohjatuhkalle. Liukoisuustestin sujuvuuden varmistamiseksi näytteestä poistettiin yksittäisiä kappaleita, esitetty kuvassa 2.1. Poistetuilla esineillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta testin tuloksiin.

9 Kuva 2.1. Karkean pohjatuhkan näytteestä ennen tason 1 liukoisuustestiä poistetut kappaleet. 10

10 Pohjatuhka hieno, PTH Taulukko 2.3. Hienon pohjatuhkan perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset pitoisuuksille. Vna 331/2013 raja-arvot kaatopaikalle Vna 403/2009 Pitoisuudet [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen raja-arvot PTH 1 (1) PTH 1 (2) PTH 1 (3) PTH 2 (1) PTH 2 (2) PTH 2 (3) PTH 2 (4) Arseeni As 50 18,2 18,3 8,5 17,0 15,0 21,0 16,0 Barium Ba Kadmium Cd 15 5,54 5,2 3,5 4,9 6,1 7,3 5,7 Kromi yht. Cr , Kupari Cu Lyijy Pb , Molybdeeni Mo 50 11,1 10,5 2,8 8,0 13,0 21,0 14,0 Sinkki Zn Vanadiini V ,5 8, TOC (3 %) (5 %) (6 %) <500 BTEX 6 ND PCB ND Min. öljyt (C 10 -C 40 ) 500 ND PAH /40 ND ANC [H + mol/kg] "aina tutkittava ja arvioitava" 2,8 Hienon pohjatuhkan pitoisuudet eivät ylitä 331/2013-asetuksen raja-arvoja kaatopaikalle sijoittamiseksi. Analyysitulokset olivat kaikille komponenteille alle määritysrajan (tulos ND). Mahdollista hyötykäyttöä varten maarakentamisessa hieno pohjatuhka sisältää kuparia 2-17-kertaa yli raja-arvon. Lyijyllä neljä ja sinkillä viisi seitsemästä tuloksesta ylitti raja-arvot. Muut pitoisuudet alittavat raja-arvot selvästi. Hapon neutralointikyky ANC hienolla pohjatuhkalla on kohtuullinen.

11 12 Taulukko 2.4. Hienon pohjatuhkan perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset liukoisuudelle. Vna 331/2013; L/S=10 Vna 403/2009; L/S=10 Liukoisuudet [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen Peitetty Päällystetty PTH 1 PTH 2 (1) PTH 2 (2) PTH 2 (3) PTH 2 (4) Antimoni Sb 0,06 0,7 5 0,06 0,18 0,3 0,33 <0,01 0,78 0,72 Arseeni As 0, ,5 1,5 <0,05 <0,01 <0,01 0,02 0,02 Barium Ba ,4 2,1 0,33 2,8 3,1 Elohopea Hg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 0,06 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Fluoridi F <2 <5 <5 <5 <5 Kadmium Cd 0, ,04 0,04 <0,05 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 Kloridi Cl Kromi yht. Cr 0, ,5 3 0,9 1,9 1,8 1,7 3 Kupari Cu <0,05 <0,05 0,09 0,35 0,49 Lyijy Pb 0, ,5 1,5 <0,05 0,02 0,06 0,06 0,27 Molybdeeni Mo 0, ,5 6 0,5 1,4 0,82 1 1,9 Nikkeli Ni 0, ,4 1,2 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Seleeni Se 0,1 0,5 7 0,1 0,5 <0,05 <0,01 0,02 0,02 0,03 Sinkki Zn <0,6 0,2 0,3 0,6 0,5 Sulfaatti SO Vanadiini V 2 3 0,1 DOC ,2 6,3 6,7 <1 TDS ph [-] L/S=2 >6,0 11,9 11,6 11,7 11,6 12,2 fenoli-indeksi 1 <0,08 Hieno pohjatuhka alitti suurimmaksi osaksi 331/2013-asetuksen raja-arvot pysyvälle jätteelle. Tavanomaisen jätteen raja-arvot ylittyivät kahdessa viidestä tuloksesta antimonilla, ylitykset kuitenkin pieniä. Lisäksi antimoni ylitti pysyvän jätteen raja-arvot kahdessa viidestä tuloksesta, ylitys selvä. Pysyvän jätteen raja-arvot ylittyivät kromin, molybdeenin ja sulfaatin osalta, kuitenkin selvästi ali tavanomaisen jätteen raja-arvojen. Yksittäisiä ylityksiä oli elohopealla ja kadmiumilla. Mahdollista hyötykäyttöä varten maarakentamisessa antimonin, elohopean, kadmiumin, kromin, molybdeenin ja sulfaatin liukoisuuksia tulisi tarkastella tarkemmin. Yksinkertaisten käsittelytekniikoiden, kuten vanhentamisen, vaikutus liukoisuuksiin tulisi tutkia hienolle pohjatuhkalle.

12 Lentotuhka, LT Taulukko 2.5. Lentotuhkan perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset pitoisuuksille. Vna 331/2013 raja-arvot kaatopaikalle Vna 403/2009 Pitoisuudet [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen raja-arvot LT 1 (1) LT 1 (2) LT 1 (3) LT 2 (1) LT 2 (2) LT 2 (3) LT 2 (4) Arseeni As 50 16,9 19,6 18,8 20,0 22,0 23,0 20,0 Barium Ba Kadmium Cd 15 30,1 30,3 27,8 42,0 35,0 35,0 27,0 Kromi yht. Cr , Kupari Cu Lyijy Pb Molybdeeni Mo 50 24,6 24, ,0 22,0 28,0 29,0 Sinkki Zn Vanadiini V ,3 36,2 32, TOC (3 %) (5 %) (6 %) 4000 BTEX 6 ND PCB ND Min. öljyt (C 10 -C 40 ) 500 ND PAH /40 ND ANC [H + mol/kg] "aina tutkittava ja arvioitava" 6,6 Lentotuhkan pitoisuudet eivät ylitä 331/2013-asetuksen raja-arvoja kaatopaikalle sijoittamiseksi. Analyysitulokset olivat kaikille komponenteille alle määritysrajan (tulos ND), paitsi orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC, joka oli myös selvästi alle raja-arvon. Mahdollista hyötykäyttöä varten maarakentamisessa lentotuhka sisältää kuparia kertaa, sinkkiä 3-4-kertaa ja lyijyä kertaa yli raja-arvon. Kromin pitoisuudet ylittivät raja-arvon selvästi ja kadmium 2-3-kertaisesti. Muut pitoisuudet alittavat raja-arvot selvästi. Lentotuhkan koostumuksesta johtuen sen hapon neutralointikyky on korkea.

13 14 Taulukko 2.6. Lentotuhkan perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset liukoisuudelle. Vna 331/2013; L/S=10 Vna 403/2009; L/S=10 Liukoisuudet [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen Peitetty Päällystetty LT 1 LT 2 (1) LT 2 (2) LT 2 (3) LT 2 (4) Antimoni Sb 0,06 0,7 5 0,06 0,18 0,2 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 Arseeni As 0, ,5 1,5 <0,08 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 Barium Ba ,5 3,1 3,1 5,5 6,3 Elohopea Hg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 0,3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Fluoridi F <2 <5 <5 <5 <5 Kadmium Cd 0, ,04 0,04 <0,05 0,008 0,009 0,012 <0,003 Kloridi Cl Kromi yht. Cr 0, ,5 3 0, Kupari Cu <0,05 <0,05 <0,05 0,1 0,07 Lyijy Pb 0, ,5 1,5 <0,05 <0,01 0,02 0,02 0,2 Molybdeeni Mo 0, , ,9 9 7,1 7,1 Nikkeli Ni 0, ,4 1,2 <0,05 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 Seleeni Se 0,1 0,5 7 0,1 0,5 0,3 1,1 1,1 0,78 2,6 Sinkki Zn <0,6 0,1 0,1 0,4 0,4 Sulfaatti SO Vanadiini V 2 3 <0,05 DOC ,4 2,4 2,8 4,8 TDS ph [-] L/S=2 >6,0 9,43 10,1 10,4 10,4 10,3 fenoli-indeksi 1 <0,08 Lentotuhka ylitti 331/2013-asetuksen raja-arvot vaaralliselle jätteelle kloridin, kromin ja liuennut materiaali yhteensä TDS:n osalta. Tavanomaisen jätteen raja-arvo ylittyi yhdessä näytteessä elohopean osalta ja neljässä seleenillä, kuitenkin selvästi alle vaarallisen jätteen raja-arvon. Pysyvän jätteen raja-arvot ylittyivät antimonilla, kadmiumilla, molybdeenilla ja sulfaatilla. Hyötykäyttöä maarakennuksessa varten lentotuhkan liukoisuudet ylittivät raja-arvot useilla alkuaineilla ja pitoisuuksissa oli useita ylityksiä, hyötykäyttö maarakennuksessa ilman merkittävää jälkikäsittelyä ei ole todennäköisesti mahdollista.

14 Savukaasunkäsittelyjäännös, SKJ Taulukko 2.7. Savukaasunkäsittelyjäännöksen perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset pitoisuuksille. Vna 331/2013 raja-arvot kaatopaikalle Vna 403/2009 Pitoisuudet [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen raja-arvot SKJ 1 (1) SKJ 1 (2) SKJ 1 (3) SKJ 2 (1) SKJ 2 (2) SKJ 2 (3) SKJ 2 (4) Arseeni As 50 17,6 16, ,0 19,0 17,0 19,0 Barium Ba Kadmium Cd 15 31,9 32,5 29,5 39,0 42,0 38,0 34,0 Kromi yht. Cr , Kupari Cu Lyijy Pb Molybdeeni Mo 50 19,3 19,5 18,4 20,0 21,0 23,0 28,0 Sinkki Zn Vanadiini V ,2 26,5 24, TOC (3 %) (5 %) (6 %) BTEX 6 ND PCB ND Min. öljyt (C 10 -C 40 ) 500 ND PAH /40 0,9 5,97 0,6 0,26 0,97 ANC [H + mol/kg] "aina tutkittava ja arvioitava" 7,7 Savukaasunkäsittelyjäännöksen orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC ylittää 331/2013-asetuksen raja-arvon pysyvälle jätteelle, kuitenkin alle tavanomaisen jätteen raja-arvon. Muut analyysitulokset olivat kaikille komponenteille alle määritysrajan (tulos ND), paitsi polysykliset aromaattiset hiilivedyt PAH 16, joka oli myös selvästi alle raja-arvon. Mahdollista hyötykäyttöä varten maarakentamisessa savukaasunkäsittelyjäännös sisältää kuparia kertaa, sinkkiä 2-4- kertaa ja lyijyä 9-12-kertaa yli raja-arvon. Kromin pitoisuudet ylittivät raja-arvon hieman yhdessä mittauksessa ja kadmiumilla kaikissa mittauksissa 2-3-kertaisesti. Muut pitoisuudet alittavat rajaarvot selvästi. Savukaasunkäsittelyjäännöksen koostumuksen takia sen hapon neutralointikyky on korkea.

15 16 Taulukko 2.8. Savukaasunkäsittelyjäännöksen perusmäärityksen ja seurantajakson tulokset liukoisuudelle. Vna 331/2013; L/S=10 Vna 403/2009; L/S=10 Liukoisuudet [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen Peitetty Päällystetty SKJ 1 SKJ 2 (1) SKJ 2 (2) SKJ 2 (3) SKJ 2 (4) Antimoni Sb 0,06 0,7 5 0,06 0,18 0,3 0,28 0,4 0,08 0,29 Arseeni As 0, ,5 1,5 <0,15 0,01 <0,01 0,01 0,03 Barium Ba Elohopea Hg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 0,2 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Fluoridi F <2 18,8 <5 <5 <5 Kadmium Cd 0, ,04 0,04 <0,05 0,036 0,086 0,011 0,13 Kloridi Cl Kromi yht. Cr 0, ,5 3 <0,15 0,44 <0,01 0,46 0,25 Kupari Cu <0,2 0,6 0,55 0,11 0,15 Lyijy Pb 0, ,5 1,5 <0,11 0,01 0,05 0,07 0,05 Molybdeeni Mo 0, , ,4 3,1 2,4 Nikkeli Ni 0, ,4 1,2 <0,07 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 Seleeni Se 0,1 0,5 7 0,1 0,5 0,2 0,44 0,79 0,42 0,49 Sinkki Zn <0,6 0,2 1,4 0,2 0,2 Sulfaatti SO Vanadiini V 2 3 <0,07 DOC ,7 <1 4,8 2,7 TDS ph [-] L/S=2 >6,0 9,44 9,2 9,2 9,6 8,9 fenoli-indeksi 1 <0,08 Savukaasunkäsittelyjäännös ylitti 331/2013-asetuksen raja-arvot vaaralliselle jätteelle kloridin ja liuennut materiaali yhteensä TDS:n osalta. Tavanomaisen jätteen raja-arvo ylittyi yksissä näytteissä elohopean ja seleenin osalta, kuitenkin selvästi alle vaarallisen jätteen raja-arvon. Pysyvän jätteen raja-arvot ylittyivät antimonilla, bariumilla kadmiumilla, molybdeenilla, seleenillä ja sulfaatilla. Yksittäinen ylitys pysyvän jätteen raja-arvoihin oli fluoridilla. Hyötykäyttöä maarakennuksessa varten savukaasunkäsittelyjäännöksen liukoisuudet ylittivät rajaarvot useilla alkuaineilla ja pitoisuuksissa oli useita ylityksiä, hyötykäyttö maarakennuksessa ilman merkittävää jälkikäsittelyä ei ole todennäköisesti mahdollista.

16 Muut suoritetut analyysit Liuokset Taulukko 2.9. Tuhkille suoritetut muut analyysit. PTK 1 (1) PTK 1 (2) PTH 1 (1) PTH 1 (2) LT 1 (1) LT 1 (2) SKJ 1 (1) SKJ 1 (2) Ammonium NH + 4 [mg/kg ka ] 1,52 0,094 1,792 8,718 AOX [mg/kg ka ] <0,1 <0,1 0,13 0,3 Nitriitti NO - 2 [mg/kg ka ] 6,234 1,842 0,266 0,204 Syanidi CN - [mg/kg ka ] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 ph [-] (L/S 2 ; L/S 8) Sähkönjohtavuus [ms/m] (2;8) Koostumus [mg/kg ka ] kuiva-aineksen osuus 11,5-12,1 ; 10,9-11, ; 64,7-88,4 11,6-11,9 ; 10,8-11, ; 58,7-61,1 9,43-10,4 ; 9,37-10, ; Vesi H 2 O 0,02 % 0,02 % 0,28 % 0,21 % 9,2-9,44 ; 7,4-9, ; 87, ,9-100 % 99,4-99,8 % 99,2-100 % % Kloori Cl 0,04 % 0,10 % 7,10 % 12,60 % Alumiini Al ; metallinen (%) 6800 ; 0, ; 0, ; 0, ; 0, ; 5, ; 2, ; 3, ; 4,02 Elohopea Hg <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,0815 0,0795 6,62 4,1 Tina Sn 62,4 72,0 141,5 114,1 Koboltti Co 10,1 10,4 52,9 40,6 Seleeni Se 0,3 0,2 3,2 2,4 Antimoni Sb 90,9 43,8 250,6 206,1 Nikkeli Ni 86,8 65,2 131,3 102,4 Tallium Tl <0,02 <0,02 0,3 0,4 Mangaani Mn 296,6 267,7 1005,4 760,6 Fosfori P Natrium Na Kalium K Hopea Ag 1,8 1,7 15,7 15,9 Kulta Au <0,03 <0,03 0,4 0,4 Beryllium Be 0,3 0,2 0,7 0,6 Cerium Ce 18,0 12,2 32,6 25,9 Dysprosium Dy 1,2 0,7 1,5 1,2 Erbium Er 0,7 0,4 0,7 0,6 Europium Eu 0,3 0,2 0,9 0,7 Gallium Ga 4,5 3,3 15,6 10,2 Gadolinium Gd 1,4 1,1 2,3 1,8 Germanium Ge 0,2 0,2 0,6 0,4 Holmium Ho 0,2 0,1 0,3 0,2 Indium In 0,2 0,1 0,2 0,1 Iridium Ir <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Lantaani La 9,6 6,8 18,6 13,9 Lutetium Lu 0,1 0,052 0,1 0,1 Magnesium Mg Neodyymi Nd 7,8 9,2 12,0 8,9 Palladium Pd 0,08 0,10 0,32 0,23 Praseodyymi Pr 2,7 3,0 3,7 2,8 Platina Pt <0,03 <0,03 0,1 0,1 Rutenium Ru <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 Skandium Sc 2,1 1,1 2,7 2,0 Samarium Sm 1,5 1,0 2,3 1,8 Terbium Tb 0,2 0,1 0,4 0,3 Tellurium Te <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Tulium Tm 0,1 0,1 0,1 0,1 Yttrium Y 6,3 3,6 12,5 10,2 Ytterbium Yb 0,6 0,3 0,7 0,6

17 18 Tuhkien mahdollista hyötykäyttöä varten näytteistä testattiin 591/2006-asetuksen mukaisesti myös sähkönjohtavuus, ammonium, nitriitti, AOX, ph ja syanidi. Syanidia liuotustestin näytteistä ei löytynyt ja adsorboituneiden orgaanisten halogeeniyhdisteiden AOX pitoisuus uuttoliuoksissa oli vähäistä. Ammoniumin pitoisuus savukaasunkäsittelyjäännöksessä selittyy käytetyllä savukaasunpuhdistusmenetelmällä. Nitriitti karkean pohjatuhkan näytteessä on todennäköisesti peräisin liuotustestissä alkaneesta bakteeritoiminnasta, tuhka sisältää jonkin verran ravinteita. Pohjatuhkien ph oli korkea, lentotuhkalla ja savukaasunkäsittelyjäännöksellä alempi. Sähkönjohtavuus L/S=2 liuoksessa oli erittäin korkea lentotuhkalle ja savukaasunkäsittelyjäännöksellä. Tuhkat olivat kaikki hyvin kuivia, kuiva-ainespitoisuus hyvin korkea ja kosteus alhainen. Lentotuhka ja savukaasunkäsittelyjäännös sisältävät molemmat merkittäviä määriä klooria. Selvästi suurin osa elohopeasta oli päätynyt savukaasunkäsittelyjäännökseen, pohjatuhkissa pitoisuus alle havaintorajan ja lentotuhkassa vain pieniä määriä. Tuhkille suoritettiin ICP-MS-tekniikalla kattava alkuainetestaus, koska kustannus oli sama kuin yksittäisille alkuaineille ja mahdollinen hyötykäyttö lainsäädännön ulkopuolisiin kohteisiin saattaa tarvita tuloksia. Tuloksien perusteella tuhkat sisältävät jonkin verran arvokkaita metalleja, pitoisuudet keskimäärin pieniä. Taulukon 2.9 numeroinnista poiketen alumiini määritettiin näytteistä 2 (3) ja 2 (4). Määritys suoritettiin kuningasvesiuutolla ja metallisen osuus määritettiin erikseen, tuhkien sisältämän alumiinisilikaatin (hiekka) takia % -muodossa esitetty tulos on luotettavampi alumiinin määrän arvioinnissa. Tuhkajakeille määritettiin lisäksi entalpiakäyrät, jotta tuhkien mukana poistuvaa lämpövirtaa voidaan arvioida. Tulokset saatiin DSC-laitteen tuottamista kuvaajista, välillä C. Savukaasunkäsittelyjäännöksen tuloksiin vaikutti C kemiallinen reaktio, josta vapautui lämpöä.

18 h [kj/kg] Entalpiakäyrät y = -0,0042x 2 + 3,3626x + 56,689 R² = 0,9706 y = 1,4547x - 37,556 R² = 0,9907 y = 0,681x + 36,776 R² = 0,9884 y = 0,5686x - 40,58 R² = 0, T [ o C] PTK PTH LT SKJ Linear (PTK) Linear (PTH) Linear (LT) Poly. (SKJ) Kuva 2.2. Tuhkajakeiden entalpiakäyrät (käyttö: x= T [ C]). Lisäksi tuhkien kokojakauma selvitettiin, tulokset on esitetty liitteessä II. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kokojakaumaa ei määritetty lentotuhkalle ja savukaasunkäsittelyjäännökselle, sillä molemmat olivat liian hienojakoisia mekaaniselle siivilälle. Karkean pohjatuhkan massasta noin puolet kertyi >4mm partikkeleista. Karkean pohjatuhkan massasta 40 % kertyi <2mm partikkeleista, mikä saattaa viitata pohjatuhkan seulonnan heikkoon suorituskykyyn (liikaa hienoa ainesta karkean seassa). Hienossa pohjatuhkassa oli vain 0,5 % massasta partikkeleita väliltä 2-4mm ja >4mm massa oli 0 %, mikä viittaa että pohjatuhkan seulonta ei vuoda isoja partikkeleita hienolle puolelle. 60 % massasta oli välillä 0,25-0,5mm ja 20 % väliltä 0,125-0,25mm.

19 Analyyseihin käytetyt standardit ja menetelmät Näytteistä kuiva-aine määritettiin standardin EN mukaisesti. Öljyhiilivedyt (C10-C40) määritettiin menetelmällä EN BTEX-yhdisteiden summa määritettiin menetelmällä EN ISO PCB-7 määritykseen käytettiin standardia EN PAH-16 määritykseen standardia ISO Haponneutralointikapasiteetti ANC määritettiin standardin CEN/TS 15364:2006 mukaisesti. Arseenin, bariumin, kadmiumin, kromin, kuparin, kaliumin, molybdeenin, natriumin, fosforin, lyijyn, vanadiinin ja sinkin pitoisuudet määritettiin akkreditoidulla ICP-OES-tekniikalla, kuningasvesiliuotus standardin SFS-ISO (vastaa SFS-EN standardia) mukaisesti. Kosteus määritettiin gravimetrisesti (menetelmä ISO 589). Elohopean pitoisuus määritettiin akkreditoidusti pyrolyyttisesti. Kloorin pitoisuus määritettiin standardin SFS-EN ISO mukaisesti. Perusmäärityksen liuotustesti suoritettiin standardin SFS-EN mukaisesti. Liuoksesta määritettiin Hg, Sb, As, Ba, Co, Cr, Cu, Pb, Mo, Ni, S, Se, Zn, ph ja sähkönjohtavuus standardin SFS-EN mukaisesti. Liuoksen AOX määritettiin standardin EN ISO 9562:2004 mukaisesti. Syanidi määritettiin standardin ISO mukaan. Liuoksen fenoli-indeksi määritettiin standardin EN ISO mukaisesti. Liuoksen ammonium määritettiin muunnetulla standardilla SFS Fluoridi, kloridi ja sulfaatti määritettiin liuoksesta standardin SFS-EN ISO mukaisesti. Kadmium ja vanadiini ICP-MS-tekniikalla standardin EN mukaisesti. Nitriitin määritykseen käytettiin standardia SFS-EN ISO 13395:1997. Liuennut orgaaninen hiili DOC määritettiin standardin SFS mukaisesti. Seurantajakson liuotustesti suoritettiin standardin EN mukaisesti. Liuoksen ph määritettiin DIN C5 menetelmällä. Sähkönjohtokyky määritettiin standardin EN mukaisesti. Uuttoliuoksen Al, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Sb, Ba, Mo ja Se määritettiin standardin EN ISO mukaisesti. Elohopea määritettiin standardin EN ISO mukaisesti. Seurantajakson pitoisuudet määritettiin standardin EN ISO mukaisesti. Metallisen alumiinin pitoisuuden määritykseen käytettiin CEN/TS menetelmää.

20 21 YHTEENVETO Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksella syntyville jätetuhkille suoritettiin näytteenottosuunnitelman ohjeistusta seuraten näytteenotto, ja näytteet lähetettiin testaukseen. Analyyseista saatuja tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 raja-arvoihin ja lisäksi valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta 403/2009 raja-arvoihin (ei suoraan sovellettavissa jätteenpoltossa syntyviin tuhkiin). Saatujen tuloksien perusteella karkea pohjatuhka soveltuisi sijoitukseen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Hieno pohjatuhka soveltuu sijoitukseen vaarallisen jätteen kaatopaikalle, soveltuvuus tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tulisi tutkia tarkemmin antimonin osalta (liukoisuus ylittyi 2/5 näytteessä vähäisesti). Mahdollista hyötykäyttöä varten maarakennuksessa molempien jakeiden kuparipitoisuutta tulisi alentaa, sekä seurata pohjatuhkien lyijyn ja sinkin pitoisuuksia. Liukoisuuden osalta molemmat ylittivät usean alkuaineen osalta raja-arvot peitetylle rakenteelle. Päällystettyihin rakenteisiin liukoisuuden raja-arvot ylittyivät säännönmukaisesti vain antimonilla molemmilla pohjatuhkilla. Yksinkertaisten ja kustannustehokkaiden jälkikäsittelymenetelmien, kuten esimerkiksi vanhentaminen, vaikutusta liukoisuuksiin tulisi tutkia hyötykäyttöä varten. Lentotuhka ja savukaasunkäsittelyjäännös eivät tulosten perusteella sovellu suoraan vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Selvät ylitykset tapahtuivat kloridin ja liuenneet aineet yhteensä TDS osalta, joten ennen sijoitusta käsittely on tarpeen. Lentotuhkalla lisäksi kaksi näytettä viidestä ylitti hieman vaarallisen jätteen raja-arvon kromin liukoisuudelle. Hyötykäyttöä maarakentamisessa varten lentotuhka ja savukaasunkäsittelyjäännös sisältävät liian suuria pitoisuuksia useita eri alkuaineita (erityisesti lyijy), ja molemmista liukenee montaa alkuainetta liikaa. Käsittelyn vaikutus lentotuhkan ja savukaasunkäsittelyjäännöksen ominaisuuksiin tulisi tutkia hyötykäyttöä varten, mutta on epätodennäköistä että kumpikaan soveltuu hyötykäyttöön ilman merkittävää ja kallista käsittelyä.

21 22 LÄHDELUETTELO Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013). Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006). Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta (403/2009). Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (151/2013). Jätelaki (646/2011).

22 LIITE I Analyysien tuloksien vertailuarvot (331/2013 ja 403/2009) 403/2009; L/S=10 l/kg (laatu=liukoisuus) 331/2013; L/S=10 l/kg liukoisuus Perustutkimus Laadunvalvontatutkimukset [mg/kg ka ] Pysyvä Tavanomainen Vaarallinen Pitoisuus Peitetty Päällystetty Antimoni Sb 0,06 0,7 5 0,06 0,18 Arseeni As 0, ,5 1,5 Barium Ba Elohopea Hg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 Fluoridi F Kadmium Cd 0, ,04 0,04 Kloridi Cl Kromi yhteensä Cr kok 0, ,5 3 Kupari Cu Lyijy Pb 0, ,5 1,5 Molybdeeni Mo 0, ,5 6 Nikkeli Ni 0, ,4 1,2 Seleeni Se 0,1 0,5 7 0,1 0,5 Sinkki Zn Sulfaatti SO Vanadiini V DOC TDS ph [-] >6,0 fenoli-indeksi [mg/l] 1 TOC (3 %) (5 %) (6 %) BTEX 6 PCB 1 1 Min. öljyt (C10-C40) 500 PAH 40 20/40 ANC [-] "aina tutkittava ja arvioitava" LOI 10 %

23 LIITE II Karkean pohjatuhkan kokojakauma

24 Hienon pohjatuhkan kokojakauma

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 0 SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA LABTIUM OY Endomines Oy Selvitys sivukivinäytteiden liukoisuudesta Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND 113-2017-00010483 Päivämäärä 8.9.2017 Sivu 1 / 8 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net),

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

28/16/Aku (9)

28/16/Aku (9) VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 1 (9) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 2 (9)

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

36/18/AKu (7)

36/18/AKu (7) 36/18/AKu 22.1.2018 1 (7) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2017 36/18/AKu 22.1.2018 2 (7) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb 11.2 Malmi % % % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb Konttijärvi Kattopuoli 0,20 0,14 0,07 48,97 376,76 4,33

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 LIITE 13a Vastaanottaja Yara Suomi Oy Miika Tomma PL 5 23500 Uusikaupunki Päivämäärä 30.11.2016 Viite 1510029928/1 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Tutkimustodistus '1.RA03' Kierros: elo 26.09.2018 Ranuan Infra Oy Keskustie 11 97700 Ranua Tulokset hyväksynyt Hanna Kemppe Laboratoriokemisti 040 704 0528 22569 (26.09.2018), 22570 (21.09.2018), 22571

Lisätiedot

52/17/Aku (11)

52/17/Aku (11) 52/17/Aku 23.1.2017 1 (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 52/17/Aku 23.1.2017 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY TULOKSIA TUHKIEN YMPÄRISTÖ- KELPOISUUDEN MUUTTUMISESTA ERI KÄSITTELYISSÄ JA SOVELLUTUKSISSA Massiivituhkarakenteet Tuhkan vanhentamisen/varastoinnin

Lisätiedot

KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus. KE klo 18 alkaen

KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus. KE klo 18 alkaen KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus KE 14.11.2018 klo 18 alkaen Ohjelma Tilaisuuden avaus Hannu Marttila Kalimenjoen vedenlaadun vaihtelu ja monitoroinnin tulokset Hannu Marttila Mitä jatkuvatoiminen

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 13.11.2017 17-8046 #1 1 (4) Martonvaaran vesiosuuskunta Tossavainen Jarmo jarmo.tossavainen@luukku.com Tilausnro 228289 (4765J/VERJAKSO),

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE SELVITYS 35/14/AnM 18.2.2014 1(34) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien ominaisuuksista ja haitallisuudesta ympäristölle SELVITYS

Lisätiedot

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi Jan Österbacka Kaatopaikkaluokat Kaatopaikat on jaettu kolmeen pääluokkaan ja jätteen ominaisuudet ja kaatopaikkasijoituksessa syntyvät haitat ympäristölle

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Sisällysluettelo 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Laadunvalvontatutkimukset... 1 2.1 Näytteenotto... 1 2.2 Näytteiden valmistus ja analysointi...

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 TAMPERE Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat,

Lisätiedot

Kevitsan vesistötarkkailu, perus, syyskuu 2018

Kevitsan vesistötarkkailu, perus, syyskuu 2018 Boliden Kevitsa Mining Oy Anniina Salonen Kevitsantie 730 99670 PETKULA s-posti: anniina.salonen@boliden.com AR-18-RZ-002382-01 12.10.2018 Tutkimusnro EUAA56-00002241 Asiakasnro RZ0000092 Näytteenottaja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton hyötykäyttö seminaari Kauttua 7.9.2017 Lea Hiltunen, Lea.Hiltunen@luke.fi Elodeaprojekti Vesiruton soveltuvuus maanparannusaineeksi ja potentiaali

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (4) Outokummun kaupunki Vesihuoltopalvelut Laitinen Teemu Hovilankatu 2 83500 OUTOKUMPU Tilausnro 256433 (4031/VALVONTA), saapunut 17.9.2019, näytteet otettu 17.9.2019 (10:00) Näytteenottaja: M. Kinnunen

Lisätiedot

Í%SC{ÂÂ!5eCÎ. Korvaa* Kevitsan vesistötarkkailu, PERUS, marraskuu 2018

Í%SC{ÂÂ!5eCÎ. Korvaa* Kevitsan vesistötarkkailu, PERUS, marraskuu 2018 Boliden Kevitsa Mining Oy Anniina Salonen Kevitsantie 730 99670 PETKULA s-posti: anniina.salonen@boliden.com AR-18-RZ-008423-02 Tutkimusnro EUAA56-00006080 Asiakasnro RZ0000092 Näytteenottaja Timo Putkonen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2012 16WWE0993 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 8.5.2017 17-6984 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 283853 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kaatopaikalle sijoittaminen

Kaatopaikalle sijoittaminen Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu Kuhmo

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu Kuhmo Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu 16-20 88900 Kuhmo 2 (11) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin laadintaperiaatteet... 5 3.2 Viranomaisohjeet

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

27/16/AKu 28.1.2016 1 (8)

27/16/AKu 28.1.2016 1 (8) 27/16/AKu 28.1.2016 1 (8) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 27/16/AKu 28.1.2016 2 (8) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, ICP- OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, ICP- OES 1 SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 220551 (WKUSTAVI/V4), saapunut 9.10.2018, näytteet otettu 9.10.2018 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Eurofins Nab Labs Oy. Survontie 9 D JYVÄSKYLÄ Puh. EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Eurofins Nab Labs Oy. Survontie 9 D JYVÄSKYLÄ Puh. EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT 1 Eurofins Nab Labs Oy Survontie 9 D 40500 JYVÄSKYLÄ Puh. 0404503100 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Pseudomonas aeruginosa akkr SFS-EN ISO 16266:2008, pakattu vesi ilmoitettavat eläintaudit

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Järvenpää Järvenpää Satukallio Järvenpää Haarajoki Uimahalli

Järvenpää Järvenpää Satukallio Järvenpää Haarajoki Uimahalli Järvenpää Järvenpää Satukallio Järvenpää Haarajoki Uimahalli Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi arvo arvo arvo Lämpötila C 6 10,7 15,1 6 9,4 12,5 6 8,3 11,0 Sameus FTU 6 0,4 0,6 6

Lisätiedot

lannoitevalmisteet, viranomaisvalvonta

lannoitevalmisteet, viranomaisvalvonta 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT ilmoitettavat eläintaudit Salmonella akkr SFS-EN ISO 6579-1:2017 Lemmikki- ja kotieläinten salmonellatutkimukset

Lisätiedot

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 403 406 SISÄLLYS N:o Sivu 403 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvostonasetuksenliitteidenmuuttamisesta...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2019 nro 19-5 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys. Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku Kuhmo

Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys. Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku Kuhmo Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku 5 88900 Kuhmo 2 (15) Hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys Karhunpolku 5, 88900 Kuhmo Työnro 2379 Sisällys 1 Yleistä... 3 2

Lisätiedot

KRIITTISTEN RAAKA-AINEIDEN SELEKTIIVINEN TALTEENOTTO SE-ROMUSTA

KRIITTISTEN RAAKA-AINEIDEN SELEKTIIVINEN TALTEENOTTO SE-ROMUSTA KRIITTISTEN RAAKA-AINEIDEN SELEKTIIVINEN TALTEENOTTO SE-ROMUSTA 16.5.2018 Ari Väisänen Kriittisten metallien tuotanto Harvinaisten maametallien tuotanto 95% Kiinassa Pd ja Pt tuotanto keskittynyt Etelä-Afrikkaan

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.8.2016 16-10887 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-13742 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot